Hovedutvalg for næring og eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for næring og eiendom"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møtet starter med en orientering v/leder i Halden næringsråd, Tor Ø. Frydenberg, om arbeidet med Strategisk næringsplan Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/9 PS 2014/10 PS 2014/11 PS 2014/12 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/3 Økonomirapport Næring pr mars 2014/1269 RS 2014/4 Vedtaksoppfølging pr mars /7123 RS 2014/5 Oversikt over kommunale eiendommer - Status salg 2014/1041 PS 2014/13 Diverse eiendom for salg - april /1041 PS 2014/14 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale / Finansiering for 2014 PS 2014/15 Halden Utvikling AS - Emisjon for økt eierandel til 20% PS 2014/16 Strategisk Næringsplan Prosess 2008/ / /2533 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side2

3 PS2014/9Godkjenningavinnkalling PS2014/10Godkjenningavsaksliste PS2014/11Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/12Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport Næring, mars Økonomirapport Næring pr mars Sammendrag av saken: Vedlagt ligger økonomiprognose for næringsområdet, utarbeidet pr mars Rapporten viser en prognose tilnærmet balanse. Det er imidlertid avvik på området sentral/felles, som kommunestyret har bevilget ressurser til. Dette avviket var i februar negativt med 13,6 mkr, vesentlig pensjon. Det er flere ganger tidligere nevnt at avvik skal tilstrebes inndekt innenfor det rammeområdet avviket oppstår. I så måte blir det viktig å treffe tiltak for å redusere utgiftene også innenfor næringsområdet. Dette kommer i egne saker. Side5

6 Side6

7 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Vedtaksoversikt Vedtaksoppfølging pr mars 2013 Sammendrag av saken: Rådmannen har intensivert vedtaksoppfølging, og vil fremlegge dette tertialvis for Kommunestyret og Formannskapet. Hovedutvalget for næring og eiendom har ønsket en hyppigere oppfølging, og det rapporteres derfor også nå i april møte. Vedlagt følger oversikt over saker med tilhørende vedtak som i saksbehandlingssystemet står henført på Hovedutvalget for næring og eiendom. Videre inneholder oversikten vedtak fra Formannskapet, som er innenfor utvalgets område. Side7

8 Side8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Oversikt over eiendom - med kommentarer 2 Kart gnr 75 bnr Kart gnr 5 bnr kart gnr 62 bnr kart gnr 98 bnr kart del av gnr 66 bnr N2 - Vestgård - Bud innkommet Oversikt over kommunale eiendommer - Status salg Sammendrag av saken: Formålet er å gi en oppdatert oversikt over potensielle salgsobjekter i kommunal eie. I vedlegget er det lagt inn kommentarer til de enkelte eiendommene. Ut over det som fremkommer i vedlegget ønsker administrasjonen å informere om følgende: Solgt hittil 2014: (NB: andeler i BRL solgt gjennom avd. helse er ikke med i oversikten). - Svenskegt. 13. Kjøpesum kr Prestebakke trygdeboliger (totalt fire seksjoner) kjøpesum kr (NB: her har kommunen mottatt et krav på heving fra en kjøper. Administrasjonen vurderer det dit hen at det ikke foreligger grunn til heving og vil agere ut fra dette). - Gnr. 75 Bnr. 114 boligtomt Solheim Kjøpesum kr Se vedlagte kart. Nært forestående salg: - Gnr. 5 Bnr. 264 boligtomt Isebakke. Kjøpesum kr Wærnsgt. 12A. (tidligere prestebolig) Kjøpesum kr Se vedlagte kart. - Mottatt bud på næringsareal på Vestgård, antatt kjøpesum kr Se vedlagte kart. - Ostunet. Er omtalt tidligere. - Tilleggsareal Stenrød gnr. 98 bnr Selges til Kari Edvardsen, eier av gnr. 98 bnr Søknad om fradeling er sendt planavdelingen. Taksering er bestilt iht. rammeavtale. Se kart (skravert felt selges) - Tilleggsareal selges til HABO (eier av 66/452 og 66/135) kjøper del av gnr. 66 bnr 117 (jfr. vedlagte kart) som tilleggsareal til førstnevnte eiendommer. Søknad om fradeling er sendt planavdelingen og takst utarbeidet, pris for tomt er kr (kr 1500/m 2 ). Se Side9

10 vedlagte kart. Annet forestående: Administrasjonen vil fokusere på oppjustering av festeavgifter for festeavtaler med næringsdrivende. Dette vil trolig utløse at flere festere ønsker å innløse tomtene. Man er i dialog med en fester om slik innløsning p.t. Videre vil administrasjonen skrive en sak til politisk nivå om en oppjustering av innløsningsprisen for festede boligtomter. Innløsningsprisen er i dag kr. 120/m2. Dette vil behandles i egen sak som legges frem for kommunestyret så snart som mulig. Dette vil trolig også utløse at en del festere løser inn sine eiendommer. Uavklarte saker hvor man trenger politisk vedtak før salg (se PS «Eiendom for salg april 2014») - 5/190. Næringsareal på Isebakke /41. Boligtomt på Ystehede. Anslått verdi Deler av 62/216 (tordenskjoldsgt. 1) tidligere gymsal ved gutteskolen selges nåværende leietaker Athletic Sound. Må fradeles slik at biblioteket og p-plass blir værende i kommunalt eie. - 4/108. Forespørsel om kjøp fra naboeiendom. (tilleggsareal til boligtomt). For kart over disse eiendommene vises til saken «Eiendom for salg april 2014». Tidligere vedtak det arbeides med: Bergheimområdet: her utredes det hvorvidt det finnes andre egnede lokaler i kommunal besittelse som kan være aktuelle for brukere av bygget. Dersom man ikke finner andre egnede lokaler må brukerne bli værende i Bergheimbygget. Det vil da kunne være aktuelt med en fradeling/oppdeling av området slik at en får utnyttet det i best mulig grad. Side 2 av 2 Side10

11 Matrikkelenheter med Halden kommune som tinglyst eier Gårds nr. Bruks nr. Feste nr. Seksj. nr. Matrikkel enhets type Merknad Areal Bebygd Planstatus/merknader Merknader øvrig Grunneiendom 339,1 Bebygd 4-mannsbolig Os alle 6 Helse har behov for denne til bruk for vanskeligstilte. Del av BOSO. Ikke aktuelt å selge Grunneiendom 3 615,4 Bebygd Alfheim BUP Uavklart om det faktisk foreligger en opsjonsavtale på kjøp Grunneiendom ,6 Bebygd Barnehage/sivilforsv./grønt Grønt i kommuneplanen Grunneiendom 356,1 Bebygd Basarene Torget Eiendom er i dialog med HKP vedr. salg jfr. vedtak i formannskapet Grunneiendom 278,5 Bebygd Basarene Torget Eiendom er i dialog med HKP vedr. salg jfr. vedtak i formannskapet Grunneiendom 49,8 Ubebygd Bolig/forretning Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 9 374,2 Ubebygd Bolig/grønt Grønt i kommuneplanen Grunneiendom ,8 Bebygd Bolig/vei, restareal Iseb. Restareal. Vurderer hvorvidt det er mulig å fortette noe Grunneiendom ,3 Ubebygd Boligområde Overdras til GG gruppen Grunneiendom ,7 Ubebygd Boligområde+friområde Vold skog /Måstad. Reguleringsstatus er uklar. Gjelder tidligere reguleringsplan eller kommuneplan? Grunneiendom ,5 Ubebygd Boligområde+friområde Vold skog /Måstad. Reguleringsstatus er uklar. Gjelder tidligere reguleringsplan eller kommuneplan? Grunneiendom 935,6 Ubebygd Boligtomt Boligtomt Isebakke. Dialog om salg med eier av nabotomten Grunneiendom 787,5 Ubebygd Boligtomt Vedtatt solgt i formannskapet Utreder hvorvidt det eksisterer rettigheter som er til hinder for salg Grunneiendom 987,5 Ubebygd Boligtomt Busterudkleiva Vedtatt solgt i formannskapet Utreder hvorvidt det eksisterer rettigheter som er til hinder for salg Grunneiendom 910,4 Ubebygd Boligtomt, Isebakke Selges fortløpende Grunneiendom 735,5 Ubebygd Boligtomt, Isebakke Selges foreløpende Grunneiendom 660,4 Ubebygd Boligtomt, Solheim. Selges fortløpende Grunneiendom 663,3 Ubebygd Boligtomt, Solheim. Selges fortløpende Grunneiendom 638,1 Ubebygd Boligtomt, Solheim. Selges fortløpende Grunneiendom 786,4 Ubebygd Boligtomt, Solheim. Selges fortløpende Grunneiendom 976,3 Ubebygd Boligtomt, Solheim. Selges fortløpende Grunneiendom 99,9 Bebygd Boligtomt,dårlig grunn Ikke aktuelt for salg - tidligere boliger måtet rives pga grunnforhold Grunneiendom 1 310,9 Ubebygd Boligtomt,dårlig grunn Ikke aktuelt for salg - tidligere boliger måtet rives pga grunnforhold Grunneiendom 1 068,7 Ubebygd Boligtomt,dårlig grunn Ikke aktuelt for salg - tidligere boliger måtet rives pga grunnforhold GrunneiendomSkjøtet bort til Regionalpark Halden 3 217,2 Bebygd Båtslipp, Vadet Ikke aktuelt for salg Grunneiendom Ubebygd Del av Banken BRL Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 779,6 Ubebygd Del av Tista Ikke aktuelt for salg Grunneiendom Ubebygd Fisketorget Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 1 019,4 Ubebygd Fisketorget Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 23,4 Ubebygd Fisketorget Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 99,9 Ubebygd Forretning/bolig/kontor Boligeiendom Fosseløkka. Sefrak-minne registrert. Tinglyst avtale om "generende virksomhet". Ikke salgbar Grunneiendom 780,8 Bebygd Frivilligsentralen,Violgt. Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 2 566,9 Bebygd Garasjeanlegg, Alfheim Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 612,5 Bebygd Garasjeanlegg, Stangeløkka Arbeides med salg til Stangeløkka BRL Grunneiendom 579,0 Bebygd Garasjeanlegg, Stangeløkka Arbeides med salg til Stangeløkka BRL Grunneiendom 753,9 Bebygd Garasjeanlegg, Stangeløkka Arbeides med salg til Stangeløkka BRL Grunneiendom Ubebygd Gml. brannstasjon i kjeller Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 4 587,4 Bebygd Grønt, Berger b.h. Berger barnegård. Saken er anket og ikke rettskraftig Grunneiendom 2 339,8 Ubebygd Grønt/off.bygg Ikke aktuelt for salg Grunneiendom ,4 Ubebygd Hollenderen,bolig/vei/fri Side11

12 Grunneiendom Ubebygd Iddebo Undersøkes. Uklart i matrikkelen hvorvidt kommunen eier eller fester eiendommen Grunneiendom 1 646,7 Ubebygd Industri Kontakte Berg IL med tanke på kjøp eller leie av arealet. Tenkt brukt til parkering for Berg stadion Grunneiendom 7 641,9 Ubebygd Industri Ligger ute for salg v/jan G Lilledal Grunneiendom 4 941,2 Ubebygd Industri/friområde Noe næring. Bør legges ut for salg dersom noe ikke er til hinder for dette Grunneiendom ,9 Bebygd Industri/grønt Noe ligger ute for salg v/jan G Lilledal Grunneiendom ,2 Bebygd Industri/veigrunn Ligger ute for salg v/jan G Lilledal Grunneiendom 6 599,6 Bebygd Jordbruk/veigrunn Grunneiendom 25,0 Ubebygd Kokkehaugen brannstasjon Nybo/Korpås. Plan arb. med detaljering. Vurdere om prosjekt vil bli lønnsomt. Utgraving må påregnes Grunneiendom 99,9 Ubebygd Kommunal lagertomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom Ubebygd Landbruk Ikke aktuelt for salg Grunneiendom ,6 Bebygd Landbruk Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 4 052,4 Ubebygd Landbruk Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 211,5 Ubebygd Larsenhagen P-plass sentrum. Ikke aktuelt for salg Seksjon Bebygd Leilighet Ikke aktuelt for salg Seksjon Bebygd Leilighet Prestebakke. Solgt februar/mars Seksjon Bebygd Leilighet Prestebakke. Solgt februar/mars Seksjon Bebygd Leilighet Prestebakke. Solgt februar/mars Seksjon Bebygd Leilighet Prestebakke. Solgt februar/mars Grunneiendom 225,0 Bebygd Mølen Grunneiendom Ubebygd Mølen Grunneiendom Ubebygd Mølen Grunneiendom 2 166,8 Ubebygd Mølen Grunneiendom 1 169,8 Bebygd Mølen Grunneiendom 1 154,0 Ubebygd Mølen Grunneiendom 1 065,7 Ubebygd Mølen Grunneiendom 2 342,4 Ubebygd Mølen Grunneiendom ,4 Bebygd Mølen Grunneiendom Ubebygd Os Matrikkelen er uklar Grunneiendom 1 230,6 Ubebygd Park/forretning/kontor Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 1 256,9 Bebygd PU-boliger Hjortsberg Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 214,0 Bebygd Restaurant/utesevering Festet bort Grunneiendom Ubebygd Samme som 143/6, solgt Solgt Grunneiendom Ubebygd Samme som 145/73, solgt Solgt Grunneiendom 396,4 Ubebygd Samme som 160/249, solgt Solgt Grunneiendom Ubebygd Samme som 61/243, solgt Solgt Grunneiendom Ubebygd Samme som 62/361,solgt Solgt Grunneiendom Ubebygd Samme som5/36, SOLGT Solgt Grunneiendom Ubebygd Sammen som 98/1096, solgt Solgt Grunneiendom Ubebygd Schultzedalen Grunneiendom 218,5 Ubebygd Sjøbod Leid bort til Rune Midtlien. Det arbeides med oppjustering av husleie Grunneiendom 532,7 Bebygd Sjøbod+veigrunn Leid bort til Rune Midtlien. Det arbeides med oppjustering av husleie Grunneiendom Solgt 25,0 Bebygd Svenskegt.13 Solgt Grunneiendom 92,5 Bebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 64,5 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 35,6 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 99,9 Ubebygd Tillegg boligtomt Tinglyst byggeforbud - ikke aktuelt for salg Grunneiendom 82,3 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Side12

13 Grunneiendom 38,1 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke funnet Grunneiendom Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 156,0 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 381,0 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 15,0 Ubebygd Tillegg boligtomt Ikke aktuelt for salg Grunneiendom 220,7 Ubebygd Tillegg boligtomt Grunneiendom 972,7 Ubebygd Tillegg boligtomt Boligtomt Ystehede, areal iht matrikkel 1081 m2. Arbeider mot å selge denne til høystbydende. Forsøkt solgt tidligere. Kjøper (BRL) trakk seg under henvisning til at bygningsmassen er i for Grunneiendom 99,9 Bebygd Trygdeboliger dårlig stand Grunneiendom 3 254,2 Bebygd Trygdeboliger,Njårds vei Forsøkt solgt tidligere. Kjøper (BRL) trakk seg under henvisning til at bygningsmassen er i for dårlig stand Grunneiendom Under salg 1 566,9 Bebygd Trygdeboliger, Os Under salg Grunneiendom Under salg 4 931,0 Bebygd Trygdeboliger, Os Under salg Grunneiendom Er ikke dette solgt? ,2 Ubebygd Tyska, bolig/park Grunneiendom 8 552,4 Bebygd Tyska, bolig/p-plass/vei Grunneiendom 641,5 Ubebygd Utelager Billington Seksjon Ubebygd Vaterland trygdeboliger Grunneiendom 8 636,6 Bebygd Berglyhallen Kontakt med fester om mulig innløsning Grunneiendom 2 659,8 Bebygd Bibliotek, Studio, p-plass Leier av tidl. Gymsal int. i kjøp. Må fradeles eiendommen for øvrig. Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2014/ Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Kart gnr. 5 bnr kart gnr 62 bnr Kart gnr 196 bnr 41 4 kart gnr. 4 bnr. 108 Ikke utsendte vedlegg Eiendom for salg - april 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannen selger følgende eiendommer i henhold til fremgangsmåte beskrevet lenger ned under «bakgrunn». - Gnr. 5 bnr Næringsareal på Isebakke. - Gnr. 196 bnr. 41. Boligtomt på Ystehede. Anslått verdi Deler av gnr. 62 bnr. 216 (Tordenskjoldsgt. 1) tidligere gymsal ved gutteskolen selges nåværende leietaker Athletic Sound. Må fradeles slik at biblioteket og p-plass blir værende i kommunalt eie. - Gnr. 4 bnr Tilleggsareal til boligeiendom. Rådmannens innstilling: Halden kommune selger følgende eiendommer: - Gnr. 5 bnr Gnr. 196 bnr Del av gnr. 62 bnr Gnr. 4 bnr. 108 (tilleggsareal til boligtomt Isebakke) Side21

22 Saksutredning: Bakgrunn Rådmannen arbeider systematisk med utredning av kommunal eiendom og styrking av likviditet gjennom salg. Etter siste gjennomgang ønsker rådmannen politikernes tilslutning til salg av ovennevnte eiendommer. Eiendommene vil bli beskrevet nærmere i det følgende. Eiendommen gnr. 5 bnr. 190 er benevnt B13 i reguleringsplanen «Sørliefeltet». Arealet skal jfr. planbestemmelsenes 1.3 nyttes til bygninger for industriproduksjon, verksteder, håndverksbedrifter, transport, spedisjon, lager eller engrosbedrifter med tilhørende anlegg. Det må bestilles takst av eiendommen. Eiendommen takseres og selges fortrinnsvis til høystbydende over takst. For bud under takst vurderer administrasjonen hvorvidt bud skal aksepteres. Oppdraget med salg tildeles eiendomsmegler i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. Se vedlagte kart. Eiendommen gnr. 196 bnr. 41 ligger på Ystehede. Eiendommen er på 972 m 2, ligger i uregulert område, men er avsatt til bebyggelse og anlegg i reguleringsplanen. Vei går inntil eiendommen og ledninger for vann og spillvann ligger i vei som går langs eiendommen. Det må utredes hvorvidt det foreligger rettigheter, tinglyste eller ikke-tinglyste, som er til hinder for salg. Dersom slike rettigheter ikke eksisterer bestilles takst og eiendommen selges høystbydende over takst etter annonsering i lokal avis og på For bud under takst vurderer administrasjonen hvorvidt bud skal aksepteres. Se vedlagte kart. Biblioteket (tidligere gutteskolen), studiobygg (tidligere gymsal ved gutteskole) og en p-plass ligger på eiendommen gnr. 62 bnr Athletic Sound (AS) driver musikkstudio og er i forhandling med eiendomsavdelingen om revidering av sin leiekontrakt med Halden kommune. AS ønsker utbedringer på bygget og ønsker forutsigbare forhold for videre drift av studioet her i Halden. Kommunen har ikke anledning til å delta/bidra ved utbedring av bygget. Kommunen har videre dårlige erfaringer med ordninger hvor leietakere utbedrer kommunens bygg mot at det avskrives i husleie. I dette tilfellet er det også tale om utbedringer i en slik størrelsesorden, at det vil medføre fare for at avskrivingen i praksis vil bli så omfattende at pengestrømmen vil gå fra utleier til leietaker. Rådmannen mener det bør fradeles areal slik at den tidligere gymsalen kan selges Athletic Sound, dersom selskapet vedtar at de ønsker å erverve bygget. Biblioteket og p- plassen forblir i kommunens eie. Selges til taksert verdi. Se for øvrig vedlagte kart. Eiendommen gnr. 4 bnr. 108 ligger på Isebakke og er i reguleringsplan «Isebakke/Fange» regulert til bolig og grøntareal (en mindre del/flik av eiendommen). Hjemmelshaver til naboeiendommen gnr. 4 bnr. 69 har søkt om å erverve 4/108 som tilleggsareal til sin eiendom. Rådmannen bestiller takst av eiendommen og selger til eier av gnr. 4 bnr. 69. Se for øvrig vedlagt kart. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Salg av deler av gnr 62 bnr 216 vil gi kommunen mindre handlingsrom ved eventuell fremtidig planlegging av kulturkvartal i området. Det er ikke tale om salg av grunn eller bygninger som brukes av kommunale leietakere. Økonomi Salg av eiendom er avgjørende for å bedre kommunens likviditet. Side22

23 Juridiske forhold Eiendommen gnr. 62 bnr. 216 ligger i sentrum av Halden om omfatter en p-plass, biblioteket (tidligere gutteskole), samt tidligere gymsal. Det må søkes om fradeling slik at p-plass og bibliotek bli værende i kommunens eie ved et eventuelt salg. For eiendommen gnr. 196 bnr. 41 må det utredes hvorvidt det eksisterer servitutter som er til hinder for salg. Dette gjøres ved henvendelse til Statens Kartverk, samt ved utsending av informasjon til berørte naboer, med henstilling om at relevant informasjon meddeles kommunen. Personal- og organisasjonsspørsmål Ikke berørt. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. o konsekvenser for barn og unge: ikke berørt. o konsekvenser for eldre: ikke berørt. o konsekvenser for funksjonshemmede / universell utforming: ikke aktuelt. Betydning for kommunens næringsutvikling Salg av gnr. 5 bnr. 190 på Isebakke er positivt ved at man gir flere næringsdrivende muligheten til å etablere seg i kommunen. Tomten ligger grensende til gnr. 5 bnr. 164, hvor Halden taxi har etablert seg. Salg av deler av gnr. 62 bnr. 216 vil tilrettelegge for videre drift i Athletic Sound. Selskapet er nasjonalt anerkjent og har drevet sin virksomhet i Halden i flere tiår. Rådmannen mener det er viktig at kommunen strekker seg i retning av å gi Athletic Sound gode vilkår for videre drift her i byen. Selskapet er med sin drift med på å bygge et godt omdømme for Halden som by/kommune. Videre vil driften av AS gi ringvirkninger for andre næringsdrivende i byen, så som overnattingssteder, spisesteder etc. Betydning for kommunens miljøvernengasjement Ikke berørt. Eiendomsforhold / IKT For eiendommen gnr 62 bnr 216 må det søkes fradeling for den del av arealet som studioet er beliggende på. Spørsmålet er drøftet med avdeling for geodata, og det er mulig med en slik løsning. Konklusjon Halden kommune selger eiendommene som beskrevet over. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Thor Egil Sætre Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2014/ Utsendte vedlegg 1 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale / Finansiering for Haldenvassdragets Kanalselskap - Tilleggsinformasjon vedr Samarbeidsavtale / Finansiering for 2014 Ikke utsendte vedlegg Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale / Finansiering for 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Gina Finsrud Sammendrag av saken: Haldenkanalen har plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner, som ett av bare 14 anlegg på landsbasis. Halden kommune har gjennom tidligere års tilskuddsordninger og senere års tjenestekjøp, vært viktig bidragsyter som «vassdragskommune», i forhold til istandsetting og vedlikehold av kanal og vassdrag. Haldens kommunes andel av utgifter i vedlikeholdsprogrammet utgjør 23%. De siste årene har samarbeidsavtalen hatt tre punkter: 1) Slusetjenester / Operativ kanal 2) Drifts og vedlikeholdsplan (Vedlikeholdsprogram for perioden ) 3) Kanaltjenesten (Hovedsak renovasjon og tilrettelegging av leirplasser) Rådmannen mener det er nødvendig å redusere kommunes ressursbruk sett i lys av kommunens økonomiske stilling. Rådmannens innstilling: På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon, ønsker ikke rådmann å inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende fire år. Det kjøpes tjenester i 2014 i fht samarbeidsavtalens punkt 1 og 3: 1. Slusetjenesten/operativ kanal kr Side28

29 3. Kanaltjenesten/renovasjon kr Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. Saksutredning: Bakgrunn Utgifter knyttet til de tre samarbeidsområdene (jf under) i Haldenvassdragets kanalselsskap fordeles mellom vassdragskommuner/fylkeskommuner på følgende måte: Østfold Fylkeskommune 40%, Halden kommune 23% Marker kommune 15% Aremark og Aurskog-Høland kommuner 22% (11% hver) I tillegg deltar Akershus fylkeskommune til område 3 i samarbeidsavtalen, Kanaltjenesten. Etter 2010 har Riksantikvaren bidratt med betydelige beløp, knyttet til vedlikeholdsplanen Det vises for øvrig til vedlegg i saken. Mottatt søknad om kjøp av tilskudd Halden kommune mottok i november 2013 søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om samarbeidsavtale/finansiering for året Søknad omfatter kjøp av tjenester til: 1. Slusetjenesten/operativ kanal kr Drifts- og vedlikeholdsplan kr Kanaltjenesten/renovasjon kr I tillegg bes om et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de kommende 4 år ( ). Dette samsvarer med istandsettingsperioden for samarbeid med Riksantikvaren og vil gi større forutsigbarhet for Kanalselskapet. I brevet fra Haldenvassdragets Kanalselskap bes det for 2014 om et tjenestekjøp fordelt på de tre punktene i forslag til samarbeidsavtale på totalt kr ,-. Beløpene er justert opp med 2% i fht 2013-avtalen. Tjenestene faktureres i juni og oktober. Vurdering Generelt Halden kommune har i lengre tid båret sin andel av utgifter knyttet til drift og vedlikehold av og rundt kanalen. Rådmannen mener dette engasjementet, gitt den økonomiske situasjon som råder, må vurderes. Innsatsen som er foretatt av vassdragskommuner, fylkeskommuner, bruksforeninger og Riksantikvaren har vært omfattende, og det er lagt opp til et omfattende program videre. Haldenvassdraget har Nord Europas høyeste sluseanlegg. Anleggene har fått plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk-industrielle kulturminner som ett av totalt 14 anlegg på landsbasis. En sterkt medvirkende årsak til støtte fra Riksantikvaren var at fylkeskommunen og kanalkommunene samarbeidet i sin økonomiske satsing og engasjement i Haldenkanalen. Side29

30 Forhold til Regionalpark Haldenkanalen Kanalselskapets arbeid med vedlikehold og drift av installasjonene langs vassdraget er et viktig grunnlag for Regionalpark Haldenkanalen. Regionalparken har som formål «å skape økt samarbeid om ivaretakelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen. Dette som grunnlaget for nærings- og stedsutvikling». Regionalparken er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Halden, Aremark, Marker, Rømskog og Aurskog-Høland kommuner. Slikt sett er det de samme kommuner som deltar her som i Haldenvassdragets Kanalselskap. Regionalpark Haldenkanalen vil bli invitert til et senere Hovedutvalgsmøte for å orienterer om virksomheten og dens resultater. Etter rådmannens vurdering vil det være viktig med en god evaluering ifht videre drift i selskapet. Bevilgninger og ressursbruk i 2014 I årets budsjett er det satt av tilstrekkelig med midler til å innfri de tjenestekjøp som Kanalselskapet ber om. Imidlertid, Næringsområdet er en del av området sentral/felles, som har en negativ prognose. Det er derfor nødvendig å vurdere alle mulige innsparinger. Rådmannen mener at den innsatsen som er gjort av Haldenvassdragets Kanalselskap er riktig og har vært nødvendig. I den økonomiske situasjonen Halden kommune er, er det imidlertid vanskelig å forsvare en videreføring av engasjementet i sin helhet. Som et eksempel; Halden kommune bruker selv ca 10 kr pr kvm i vedlikehold av bygg, noe som medfører at all kommunal bygningsmasse forfaller. Likevel, kanalen og vassdraget er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere og byr på opplevelser for turister og har en unik historisk verdi. Kanalselskapets virksomhet vil også være viktig i forhold til realiseringen av intensjoner ved Regionalpark Haldenkanalen sin virksomhet. Gjennom Regionalpark Haldenkanalen og inngått charter her, skal kanalen satses på i et næringslivsperspektiv. Kalenderen viser snart 01.05, og Rådmannen mener at dette legger føringen i fht muligheten av å trekke seg ut av hele satsningen rundt Haldenvassdraget. Halden kommune, som den største kommunen i samarbeidet, har også et ansvar for forutsigbarhet og stabilitet. Konsekvenser I «spleiselag» er det alltid en risiko for at andre deltakere vil redusere sin innsats til det nivå Halden kommune vil legge seg på. En reduksjon av tilførsel fra primærkunder, vil også kunne medføre at Riksantikvaren reduserer sin innsats. Dette vil helt klart være uheldig, da vedlikeholdsprogram vil måtte fordeles over ytterligere flere år. Konklusjon På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon, ønsker ikke rådmann å inngå en prinsipiell garanti om økonomisk støtte og samarbeid i de kommende fire år. Rådmannen mener imidlertid at det er riktig å kjøpe tjenester i 2014, knyttet til samarbeidsavtalens punkt 1 og 3. En vurdering av ressursbruken, både i forhold til kanalselskapet og regionalparken, bør etter rådmannens syn gjøres på nytt i forbindelse med økonomiplan Side30

31 Halden kommunes økonomiske situasjon tillater ikke løpende vedlikehold på egne bygninger. Rådmann anbefaler derfor ikke å innvilges støtte til forebyggende vedlikehold i hht søknad for: 2. Drifts- og vedlikeholdsplan kr Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side31

32 Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune Haldenvassdragets Kanalselskap AS Storgt. 6, Ørje Postboks 140, 1871 Ørje Tlf fax mobil E post: Org. nr MVA Dette viser Haldenkanalens nasjonale betydning. Det er all grunn til å være stolt av kanalen vår. Haldenvassdragets Kanalselskap, samarbeidsavtale/finansiering for år Haldenkanalen har plass på Riksantikvarens bevaringsprogram for teknisk- industrielle kulturminner, som ett av bare 14 anlegg på landsbasis. Riksantikvaren har ved flere anledninger uttalt at en sterkt medvirkende årsak til at vi er på bevaringsprogrammet er kanalkommunenes og fylkeskommunens sterke økonomiske satsing og engasjement på vårt felles fyrtårn Haldenkanalen. Når vi nå i tillegg har sterk drahjelp fra Riksantikvaren og Oljeog energidepartementet, er det all grunn til å glede seg til fortsettelsen. En stor takk til alle som har bidratt i dette store spleiselaget: Kanalkommunene Fylkeskommunene Olje- og energidepartementet Riksantikvaren Østfold Energi Gjensidigestiftelsen Unistiftelsen Kanalen er nå fullt funksjonsdyktig. I de kommende 4 årene er planen at Skulerud, Ørje sluseanlegg, Strømsfoss sluseanlegg, Brekke sluseanlegg og Tistedal/Vadet skal settes i god stand og videreutvikles. Dette gjelder både anleggene, boligene og uthusene. I tillegg komme farleden med lenser, merking, mudring og brygger samt enkelte andre tilhørende kulturminner. I tillegg til istandsetting er en hovedutfordring å få mer trafikk på kanalen og mange flere besøkende til regionen. Erfaring viser at økt trafikk på kanalen gir flere entusiastiske tilskuere fra land. I sum for våre tre slusesteder var det i år 559 slusinger. Dette er en nedgang. De tre foregående år var en betydelig økning. Bunnåret var 2009 med 311 slusinger. Kanalselskapet hadde 50 % økning i 2010, +10 % i 2011, +25 % i 2012 og -13 % i Ambisjonen er å flerdoble trafikken på vannet i løpet av få år, og dermed også styrke grunnlaget for annen aktivitet langs kanalen. Utviklingen på Skulerud har vært svært gledelig. Kanalselskapet har overtatt ansvaret for Kanaltangen på Skulerud fra Aurskog-Høland kommune. Med hjelp fra Riksantikvaren har Kanalselskapet nå restaurert Tømmerkrana, Lagerhuset og Smia. Med egne midler har Side32

33 Kanalselskapet innredet Smia til å bli et meget hyggelig overnattingssted som markedsføres gjennom Oslotjordens Friluftsråd. Utleievirksomheten er i gang, og gjestene er begeistret. Det er mange ildsjeler og ambassadører i Haldenkanalregionen. To lysende eksempler på dette er dugnadsgjengen på Skulerud og i Tistedalen. Kanalselskapet vil takke alle for all hjelp og samarbeid om å få en operativ og restaurert kanal. Samtidig må vi få minne om den utfordringen det er å drifte og vedlikeholde dette store anlegget. I løpet av opprustningsperioden har vi laget en langsiktig drifts- og vedlikeholdsplan. Den bygger på prinsippet om forebyggende vedlikehold, som gjør at tekniske innretninger blir planmessig vedlikeholdt og restaurert over en 30-årperiode. Det er lagt opp slik at finansieringen av dette skal være mest mulig jevn og forutsigbar. Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over hva dette innebærer for år Vi antar at den størrelsesorden som er lagt til grunn for samarbeidet/støtten, kan gjelde for de kommende 4 år, og at en deretter rullerer planen og også vurderer samarbeidsavtalen/ tilskuddene igjen. Grunnen til at vi benytter 4 år er at det da samsvarer med istandsettingsperioden for samarbeidet med Riksantikvaren. Samarbeidsavtalen knytter seg til flg. elementer: Slusetjenester/operativ kanal Det som tidligere var det årlige, tradisjonelle tilskuddet ble fra 2010 endret til at Haldenkanalkommunene kjøper slusetjenester/operativ kanal fra Kanalselskapet. Østfold fylkeskommune fortsetter ordningen med å gi driftstilskudd til Kanalselskapet. Drifts- og vedlikeholdsplan (Slusetjenester/operativ kanal) Haldenvassdragets Kanalselskap sitt styre vedtok den 6. mai 2010 "Drifts- og vedlikeholdsplan for Haldenvassdragets Kanalselskap " med en årlig underdekning på kroner. Planen er utarbeidet i et 30-års perspektiv. Motivet for planen er å videreføre restaureringsarbeidene, samt å møte nye behov og dermed legge forholdene best mulig til rette for brukerne. Kommunene vil ved deltagelse i dette Drifts- og vedlikeholdsprosjektet bli fakturert + mva. Østfold fylkeskommune har bidratt med midler til Drifts- og vedlikeholdsplan i 2011 og Østfold fylkeskommune ønsker at deres medvirkning til gjennomføring av Drifts- og vedlikeholdsplan skal være som tilskudd. Kanaltjenesten Det offentlige har i en årrekke gitt bidrag til Kanaltjenesten som i hovedsak gjelder renovasjon og tilrettelegging av leirplassene. Fra 2010 ble dette endret til at Kanalselskapet selger denne tjenesten til primærkommunene. Fylkeskommunene Østfold og Akershus har ønsket å fortsette ordningen med å gi tilskudd til Kanaltjenesten. 1 forhold til år 2013 er alle beløp justert med + 2 %. Kanalselskapet tilbyr flg. tre tjenester til Haldenkanalkommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden: Slusetjenester/operative sluser.. Drifts- og vedlikeholdsplan (slusetjenester/operative sluser). Økt kostnad for å holde Haldenkanalen i god hevd, slik det framgår av Drifts- og vedlikeholdsplanen. Kanaltjenesten. Tjenestene faktureres kommunene to ganger i året: juni og oktober. Østfold fylkeskommune søkes om driftsstøtte til Kanalselskapets virksomhet, gjennomføring av Drifts- og vedlikeholdsplan og Kanaltjenesten for år Akershus fylkeskommune søkes om driftsstøtte til gjennomføring av Kanaltjenesten for år Side33

34 Kunder fordeling Nr. 1 Slusetj/ operative sl. Nr. 2 DVP Slusetj/ operative sl. Nr. 3 Kanaltjenesten Aurskog-Høland kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Østfold fylkeskommune Sum Akershus fylkeskommune Sum Haldenkanalkommunebeløpene er eks. mva. Fylkeskommunebeløpene er tilskudd og er ikke momsbelagt. Om de berørte samarbeidspartnerne har mulighet til å gi et prinsipielt tilsagn om samarbeid i de kommende 4 år ( ) vil dette gi en større forutsigbarhet for Kanalselskapet. Helge Kolstad (sign) styrets leder Steinar Fundingsrud daglig leder Side34

35 Haldenvassdragets Kanalselskap AS Storgt. 10, Ørje Postboks 140, 1871 Ørje Tlf fax mobil E post: Org. nr MVA Halden kommune Rådhuset Storgt Halden Tilleggsinformasjon vedr. samarbeidsavtale/finansiering for år 2014 Det henvises til søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap til Haldenkanalkommunene, Østfold- og Akershus fylkeskommune datert 11. okt Haldenkanalen har nå stor oppmerksomhet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Haldenkanalkommunenes engasjement og økonomiske velvilje til å løfte i flokk har vært og er avgjørende for Statens sterke engasjement for Haldenkanalen. Opprustingspakka ( ) kom i stand i et samarbeid mellom de 4 Haldenkanalkommunene (til sammen 3 mill. kroner) og Østfold fylkeskommune (6 mill. kroner). For 2014 søker Haldenvassdragets Kanalselskap om at avtalen fra 2013 videreføres, med en justering på 2 %. Halden kommunes andel for 2014 blir totalt kr Haldenkanalkommunenes og fylkeskommunenes samlede omsøkte beløp for 2014 er kr Dette er ca. 1/3 av Riksantikvarens forventede bidrag for Det vil vært særdeles uheldig om kommunene reduserer sitt engasjement. Haldenvassdragets Kanalselskap, 1852 Haldenvassdragets Kanalselskap er et aksjeselskap fra 1852, for farbargjørelse av det Fredrikshaldske Vassdrag. Haldenvassdragets Kanalselskap AS eier tre sluseanlegg (Brekke, Strømsfoss og Ørje) m/bolighus og driftsbygninger. I tillegg kommer brygger og anlegg langs kanalen. Gamle Brekke sluser 1853 Nye Brekke sluser 1924 (Nord-Europas høyeste sluseanlegg) Krappeto sluser 1856 (eies av stiftelse) Strømsfoss sluse 1860 Ørje sluser 1860 Haldenvassdraget Kanalselskap sin formålsparagraf Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette formål, herunder ivaretakelse av de kulturhistoriske verdier selskapet representerer Side35

36 Haldenvassdragets Kanalselskap sine eiere Antall aksjer % fordeling Aurskog-Høland kommune % Marker kommune % Aremark kommune % Halden kommune % Østfold fylkeskommune % Sum offentlige aksjer % Private aksjeeiere % herav Brukseierforeningen aksjer Haldenvassdragets Kanalselskap % Sum antall aksjer % I Halden kommune har Haldenvassdragets Kanalselskap flg. anlegg Sauøya, Halden Båtrampe for opptak/utsetting av båter Båtrampa er på annenmanns grunn. Tistedal Båtslippen i Vadet Båtslippen med tomt ble i 2013 overdratt fra Halden kommune til Haldenvassdragets Kanalselskap. Med midler fra Riksantikvaren (ca. 4 mill. kroner) skal slippen settes i operativ stand i inneværende år. Slippen skal benyttes av passasjerbåtene og av fritidsbåter. Tistedal Brygge Tistedal Brygge m/brygge, servicehus (handicaptoalett og dusj), oppsugingsanlegg for kloakk fra båter, lagerbygning (leies bort til Halden padleklubb til klubbhus og kajakklagring). Tistedal Brygge er anløpshavn for passasjerbåtene. Utsettingsrampe på annenmanns grunn. Brekke slusested Gamle Brekke sluser m/slusebolig Nye Brekke sluser m/slusebolig og uthus, sluseverksted, smie og slusekiosker (en ved hver sluseport for åpning og lukking av porter). Gjestebrygger og ventebrygger. Miljøtoaletter. Øvre fløterhytte er istandsatt for utleie gjennom Oslofjordens Friluftsråd sitt bookingsystem. Leietid er begrenset til 3 påfølgende overnattinger, som gjør at mange mennesker kan bli kjent med kanalen og bli gode ambassadører. Nedre fløterhytte skal på samme måte settes i stand til utleie. Låven ved Brekke (ved snuplassen) eies av Østfold Energi. Kanalselskapet leier bygningen til lager. Side36

37 Krappeto Krappeto slusested (ca. 1 km oppstrøms Brekke sluser) med sluseanlegg, slusemesterbolig og uthus. Etter at Nye Brekke sluser ble bygd er det kun øvre slusekammer som er synlig. Krappeto slusested eies av Jan Tolfsby Stiftelse. Haldenvassdragets Kanalselskap har startet en dialog med stiftelsen om Kanalselskapet evt. kan overta eiendommen for å tilrettelegge for at allmennheten kan oppleve stedet. Dersom dette lar seg løse vil Riksantikvaren dekke utvendig vedlikehold av bygningene og deler av innvendig vedlikehold. Et 7-årig kjempeløft og 34 mill. kroner En 10-års periode før 2007 var en vanskelig periode for Haldenvassdragets Kanalselskap. Kanalanleggene var åpen for trafikk, men det var svært begrensede midler til restaurering og løpende vedlikehold. Sluseanlegg og bygninger var i forfall, og i 2006 ble det gitt stengevarsel for Ørje sluseanlegg av sikkerhetsgrunner. Dette ble startskuddet for en storstilt opprusting av Haldenkanalen fra Aurskog-Høland til Halden. Et eventyrlig spleiselag i perioden gjorde dette mulig. I denne perioden er ca. 34 mill. kroner investert for å istandsette Haldenkanalen. Over halvparten av dette beløpet er brukt på fyrtårnet i Haldenkanalen; Brekke slusested med Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Entusiasmen og stoltheten over Haldenkanalen er stigende. Opprustingsarbeidet er et stort spleiselag hvor Staten (Riksantikvaren og Olje- og energidep.) har bidratt med 23 mill. kroner, Østfold fylkeskommune med 6 mill. kroner, de fire Haldenkanal-kommunene med til sammen 3 mill. kroner, Østfold Energi med 0,5 mill. kroner, UNI-stiftelsen med 0,4 mill. kroner og Gjensidigestiftelsen med 0,5 mill. kroner. De fylkeskommunale og kommunale midlene ble utbetalt over 4 år, Som det framgår av ovenstående har Staten vært sentral i opprustingsarbeidet av Haldenkanalen. I utallige møter som Kanalselskapet har hatt med sentrale myndigheter om opprustingen av Haldenkanalen har det fra vår side vært presisert at Haldenkanalenkommunene og fylkeskommunene tar en stort løft i forhold til opprusting, drift og vedlikehold. Faktiske tall for dette har blitt presentert, og dette kommunale engasjementet for fyrtårnet Haldenkanalen har vært en avgjørende faktor for at Staten har bidratt og bidrar så sterkt. Kommunenes og Østfold fylkeskommunes engasjement og bidrag har også vært avgjørende for at Haldenkanalen v/haldenvassdragets Kanalselskap har komment på Riksantikvarens eksklusive bevaringsprogram for Tekniske og industrielle kulturminner Haldenvassdragets Kanalselskap har i 2013, med midler fra Riksantikvaren gjennomført en statusrapport for alle Kanalselskapets anlegg. Arbeidet ble utført av utredningsfirmaet Cowi, Fredrikstad. I følge Cowi-rapporten gjenstår det for Brekke slusested restaureringsarbeider for ca. 12 mill. kroner før Brekke er ferdig opprustet. Det er godt håp om at Riksantikvaren er villig til å hjelpe oss med dette. I så fall er det særdeles viktig at ikke kommunene trekker seg fra samarbeidsavtalen fra 2013 pluss 2 % prisstigning. Mvh. Steinar Fundingsrud daglig leder Side37

38 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2014/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Brev til Halden Utvikling vedr emisjon, datert 17. januar 2014, ephorte 2008/ Eierandel etter emisjon i desember 2013, ephorte 2008/ Ikke utsendte vedlegg Halden Utvikling AS - Emisjon for økt eierandel til 20% Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <Gina Finsrud> Sammendrag av saken: Halden kommune ble i 2011 medeier da Halden Utvikling AS ble stiftet. Kommunens eierandel har vært 20%. Selskapet har som formål å drive med investeringsvirksomhet innen fast eiendom, herunder med deltakelse i andre selskaper. Halden Utvikling AS har utarbeidet omfattende planer for Remmenområdet, og kommunestyret har sluttet seg til dette i sin behandling av sak PS 2011/60 i møte den Det har vært viktig for Halden kommune å være deleier i selskapet, for på den måten å bidra til å etablere en Kunnskapspark på Remmen. Halden kommune har vært bidragsyter i å legge infrastruktur til og i området, samt bidra til realisering av byggetrinn 1 gjennom sitt eierskap i Halden Utvikling AS. Nå er første byggetrinn ferdig, infrastrukturen er bygget ut og den største risikoen er tatt. Bygget er fullt utleid og med en god fortjeneste. I november 2013 inviterte styret i Halden Utvikling AS til en kapitalforhøyelse gjennom emisjon for å tilføre selskapet 4 millioner kr i ekstra egenkapital for å styrke selskapets daglige drift. På grunn av kort varsel rakk ikke Halden kommune å behandle saken innen fristen, og de øvrige eierne tilførte den nødvendige egenkapitalen på 4 millioner. Etter emisjonen er kommunens eierandel redusert til 15,8%. Side38

39 Emisjonen ble behandlet i kommunestyret 12. desember 2013 i PS 2013/177 og følgende vedtak ble fattet: Vedtak: 1. Halden kommune blir med på den planlagte emisjonen i Halden Utvikling AS. 2. Finansiering over kapitalfondet. Eierne i Halden Utvikling AS ble varslet om vedtaket i brev av Eierne svarer i e post til styremedlem Eivind Hansen at Halden Kommune kan kjøpe seg tilbake til 20% eierandel ved å tilføre 1 million i ny egenkapital, se vedlagte tabell. Kommunens andel av emisjonen pr desember var kr Etter tilførsel av ny egenkapital på 4 millioner, blir kommunens andel kr. 1 million for å kjøpe seg tilbake til 20% eierandel. Sett i lys av kommunens behov for innsparinger, kan det ikke prioriteres å bruke 1 million på kjøp av aksjer. Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune avstår fra å kjøpe seg tilbake til 20% eierandel i Halden Utvikling og varsler eierne om dette. Eierandel opprettholdes på 15,8%. 2. Saken sendes videre til kommunestyret for behandling. Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune ble i 2011 medeier når Halden Utvikling AS ble stiftet. Halden kommune eier 20% av aksjene. Selskapet har som formål å drive med investeringsvirksomhet innen fast eiendom, herunder med deltakelse i andre selskaper. Opprinnelig eiersits på øvrige eiere var: SIVA Eiendom Holding AS (org.nr ) - 20% Ecapital Eiendom AS (org.nr ) - 20% Utstillingsplassen Eiendom AS (org.nr ) - 40% Opprinnelig aksjekapital var på 15 mill kr. Kommunestyret i Halden fattet i sitt møte i sak PS 2011/ følgende vedtak: «Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til utviklingsplanen for Remmen og ber rådmannen utarbeide forprosjekter for de enkelte deler i utviklingsplanen. 2. Før igangsetting framlegges delprosjektene med kostnadsoverslag, forslag til finansiering samt organisering av prosjektet til politisk behandling. 3. Rådmannen bes basere finansieringen av enkeltprosjektene både på kommunal, statlig og privat medfinansiering. 4. Den delen av prosjektet som er knyttet til forskningsparken forutsettes igangsatt av selskapet Halden Utvikling AS når nødvendige leiekontrakter er inngått.» I forbindelse med realisering av byggetrinn i Kunnskapsparken, var det nødvendig at eierne gav selskapet et lån, som senere ville bli konvertert til aksjekapital. Side39

40 Rådmannen fremmet sak om dette den i PS 2012/70, Halden Utvikling AS Salg av aksjer. Her fattet kommunestyret følgende vedtak: «Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kostnadsfordeling for infrastrukturkostnader mellom partene, med bakgrunn i notatet fra Adv.firma Magelie. 2. Halden kommune forblir medeier inntil videre for å sikre realisering av prosjektet. Halden kommune har ikke til hensikt å være langsiktig eier. 3. Halden kommune øker sin aksjepost med Beløpet dekkes av kapitalfond. 4. Ordfører gis fullmakt til å gå inn med ytterligere kapital i henhold til krav gitt av Sparebank 1Hedmark for innvilgelse av byggelån. Dette for å sikre oppstart av byggefase 1. Beløpet dekkes av kapitalfond.» Eierne har to ganger fra oppstart til i dag gitt selskapet likviditetslån på til sammen 15 mill kr, som er konvertert til aksjekapital. Kommunens engasjement i Halden Utvikling AS Halden Utvikling AS ble stiftet og har hatt som formål å drive investeringsvirksomhet i fast eiendom, herunder med deltakelse i andre selskaper. Med bakgrunn i dette ligger også det å realisere bygging av forskningspark i tilknytning til dagens høyskole anlegg på Remmen. Halden kommune hadde i lengre tid forsøkt å realisere utbygginger i området, og valgte å bli medeier i Halden Utvikling AS for å bygge opp under flere satsningsområder. Kort kan nevnes næringsutvikling og vekst innenfor IT-miljøet og spesielt rundt NCE Smart Energy. Videre har det vært et ønske om å forsterke forsknings og utviklingsmiljøet rundt høyskolen, og legge til rette for et tettere og meningsfullt samarbeid mellom næringsklyngen og høyskolen. I tillegg til ovennevnte var det i 2011/2012 omfattende prosesser knyttet til øvrig utbygging i området, bl.a. boliger, studentboliger, barnehage, allbrukshall og svømmehall. I dag er denne aktiviteten «satt på vent». Status i fht virksomheten knyttet til forskningsbygget: Pr november 2013 var byggetrinn 1 med 3316 m2 netto utleieareal ferdigstilt. Bygget ble overlevert til selskapet 15. oktober og er fullt ut utleid til: Leietaker Antall kvm Kontrakt til: Inkubator Halden AS/ NCE SMART Energi Markets TIETO Norway AS Brady AS Høgskolen i Østfold Esmart Systems Enkeltkontorer til mindre firma Kostnadsrammen for bygget var kr. 61 mkr, inkl. tomt og vei. I tillegg kom en økning i MVA på 1,9 mkr som ble varslet i møte Foreløpig byggeregnskap pr viser en total byggekostnad på kr Kostnad pr m2 utgjør kr pr kvm. Stipulerte leieinntekter etter FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) er kr pr år. Dette gir en årlig direkteavkastning på 8,26%. Forholdet til reguleringsplan og planfri kryssing av BRA-veien for fotgjengere Side40

41 Byggetrinn 1 har dispensasjon for kravet om bru over veien, men før et evt byggetrinn 2 kommer på plass, må dette avklares i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for området. Det er sendt inn følgende forslag til endring i reguleringsbestemmelsene: «Planfri kryssing av BRA veien skal være etablert når utbyggingen innenfor felt A når m2. Planfri kryssing skal være etablert før det gis ferdigattest for bebyggelse inntil m2.» Endringsforslaget ligger nå til begrenset høring, og Statens Vegvesen vil gi en tilbakemelding i våren Forholdet til kostnader for infrastrukturløsning Halden kommune er nå i dialog med sameiet Remmen vedr tilbakebetaling av kostnader til infrastruktur. Halden kommune har forskuttert ca 27 mill kr. for opparbeidelsen. I byggeregnskapet for byggetrinn 1er kostnad til andel infrastruktur fra tidligere anlegg oppført kr Emisjon av aksjekapital Styret i Halden Utvikling AS vedtok på sitt styremøte følgende: 22. Forhøyelse av aksjekapital ved emisjon Styret fremmer følgende forslag om kapitalforhøyelse: Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved at aksjene tegnes som følger: - Utstillingsplassen Eiendom AS tegner seg for aksjer a NOK til kurs NOK per aksje, til sammen NOK i selskapet- - Halden kommune tegner seg for 800 aksjer a NOK til kurs NOK per aksje, til sammen NOK i selskapet- - Ecapital Eiendom AS tegner seg for 800 aksjer a NOK til kurs NOK per aksje, til sammen NOK i selskapet- - SIVA Eiendom Holding AS tegner seg for 800 aksjer a NOK til kurs NOK per aksje, til sammen NOK i selskapet- Tegningen av aksjene skal skje i generalforsamling den og den nye aksjekapital skal innbetales umiddelbart den 11. desember De nye aksjene har vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra registrering av kapitalforhøyelsen. Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er for å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet. Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i selskapet slik det fremgår av siste årsoppgjør korrigert for merverdier i de faste eiendommer, hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjør. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årets slutt i hovedsak er i samsvar med budsjett. Videre eierskap i Halden Utvikling AS Under Kommunestyrets behandling av etableringen av Halden Utvikling AS fremkom enkelte synspunkter på de muligheter og forpliktelser som knyttet seg til Halden kommunes aksjepost på 20% i selskapet. Rådmannens holdning og vurdering av kommunens rolle har hele tiden vært at kommunen gjennom eierposten skal medvirke primært til realiseringen av Forskningsparken. Kommunens engasjement i Halden Utvikling AS har i høy grad bidratt til realiseringen av første byggetrinn i Kunnskapsparken. Emisjon Side41

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer