Oslo, 15. desember 2014 Holte Consulting as. Ann Helen Ek Oppdragsansvarlig. Paal Andrè Slette Fagekspert. Margrethe Musæus Fagekspert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 15. desember 2014 Holte Consulting as. Ann Helen Ek Oppdragsansvarlig. Paal Andrè Slette Fagekspert. Margrethe Musæus Fagekspert"

Transkript

1

2 Holte Consulting (HC) har etter oppdrag fra BNL Bolig og Infrastrukturposjektet (BNL) utført simulering av boligutbygging i Ski sentrum. Oppdraget er utført i henhold til kontrakt datert 05. november Oslo, 15. desember 2014 Holte Consulting as Ann Helen Ek Oppdragsansvarlig Paal Andrè Slette Fagekspert Margrethe Musæus Fagekspert

3 Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Om prosjektet Om oppdraget Beregningsmodellen Forutsetninger Etablering av grunnkalkyle Variable parametere Bruk av modellen Usikkerheter i modellen Simuleringer Null-scenariet Justering av antall etasjer Justering av areal barnehage Justering av areal næring Leilighetssammensetning Anbefalinger Vedlegg 1 Forutsetninger Vedlegg 2 Sammenstilling av simuleringene Vedlegg 3 Boligstatistikk... 17

4 Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med personer i løpet av de neste 20 årene. Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal fortettes ved knutepunktene som er definert i Plansamarbeidet Oslo og Akershus. Ski sentrum er ett av de områdene som forutsettes å få stor vekst. Som ledd i forberedelsene til en slik vekst utarbeider nå Ski kommune en ny områdeplan for Ski sentrum. Ski kommune forutsetter i sin kommuneplan at barnehage og skole må ha tilstrekkelig kapasitet for ny boligbygging. For den planlagte veksten i Ski sentrum betyr dette at utbygging av barnehage og skole må skje før videre boligutbygging. Oppgaven går ut på å simulere en utbygging innenfor denne regionale planen. Det skal utarbeides en analyse som illustrerer kostnadene ved utbygging i henhold til områdeplanens rammer og gis en vurdering av om det er mulig å realisere utbyggingen innen de forutsetningene som ligger i områdeplanen. HC har i møte med Ski kommune og BNL, 11 november 2014, blitt enige om å se på et definert område i Ski sentrum. Området som blir brukt i simuleringen er området ved Ski barne- og ungdomsskole. Se Figur 1 for oversikt over området som brukes i simuleringen (blåfarget). Oversikt over området som blir brukt i simuleringer

5 Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for kostnadsberegningen: - Kostnader: Kalkylen inkluderer prosjektkostnader eksklusiv mva., LPS, rivekostnader, finansieringskostnader og salgskostnader - Kulturminnevern: Ikke medtatt kostnader forbundet med funn av kulturminner. - Skole: Modellen omfatter ikke beregning av kostnader knyttet til skole. - Utomhus: Bearbeidet areal av utomhus er satt til tomteareal fratrukket bygningenes fotavtrykk. - Standard: Standard er satt til normal for alle simuleringene. - Parkeringsplasser: Størrelse pr parkeringsplass er satt til 26 m2. Dette inkluderer ramper og kjørebane. Antall parkeringsplasser pr bolig: 2- og 3-roms leiligheter har 0,5 parkeringsplasser, mens 4-roms leilighet har 1 parkeringsplass. - Bodareal: Det er inkludert 5 m2 bodareal pr leilighet i kjellerarealet. - Bruttoareal versus salgbart bruksareal: Alle kvadratmeterpriser er oppgitt i BTA. For å illustrere BRA-S for de ulike leilighetstypene, samt beregne tomtepris, har vi brukt en B/N faktor lik 1,2. Det er også gjort bygningstekniske forutsetninger. Se Vedlegg 1 for detaljer rundt dette. Grunnkalkylen er bygget opp etter bygningsdelstabellen og tar utgangspunkt i Holtes kalkulasjonsnøkkel. Kalkylen er basert på priser pr desember 2014, og alle priser er eks. mva. Vi har brukt følgende referansebygg i modellen: Boligblokk, oppgang Kontorbygg Barnehage, 1 avd Parkeringskjeller, under terreng HC har vurdert disse tallene opp mot erfaringstall og har justert der vi har funnet det hensiktsmessig. Konto 1 og 8 er satt til henholdsvis 18 % og 18 %, men med mulighet for å justeres. Bygningsmassen er utstyrt med intern vannbåren varme på sekundærsiden. På primærsiden kan bygningsmassen kobles til fjernvarme eller andre varmekilder (elkjel, pellets, etc). Kostnaden inkludert i kalkylen skal være tilstrekkelig for en ordinær varmekilde som tilfredsstiller dagens krav, men ingen energieffektiviseringstiltak ut over dette. Utomhusanlegg er kalkulert med grunnlag i våre erfaringstall. I disse beregingene er det lagt til grunn at alle utomhusarealer opparbeides fra løsmasser, og at det skiftes masser ned til 0,5 meter under dagens terrengnivå. Det er kalkulert kostnader for normal standard og høy standard, der førstnevnte reflekterer god bymessig kvalitet og sistnevnte reflekterer gjennomgående høye kvaliteter (tett møblering og utstrakt bruk av granitt) med større grad av skreddersøm. Alle forhold i forbindelse med grunn og fundamenter (NS3451 Konto 21) er inkludert i kalkylen for parkeringskjeller. Dvs at parkeringskjeller blir fundamentet til boligblokken. Boligblokken beregnes da fra og med bæresystem for 1 etg. til ferdig yttertak, dvs tett bygg i sin helhet. Figur 2 illustrerer kostnadsfordelingen mellom bygg og parkeringskjeller.

6 Grensesnitt kostnadsfordeling mellom bygg og parkeringskjeller. Byggekostnad (konto 1-8) kr/m2 BTA pr arealtype Arealtype Kr/m2 BTA Kommentar Bolig Inkluderer ikke konto 21 Grunn og fundamenter Næring Inkluderer ikke konto 21 Grunn og fundamenter Barnehage Inkluderer ikke konto 21 Grunn og fundamenter Parkeringskjeller Inkluderer konto 21 Grunn og fundamenter for hele bygget For å estimere tomtekostnaden har vi gjort følgende vurdering: Markedspris per BRA S Byggekostnad per BRA S Finansieringskostad per BRA S Salgskostnad per BRA S Avkastningskrav per BRA S = Tomtepris per BRA S Vi anslår at dette vil gi en tomtepris tilnærmet NOK/BRA-S i dagens markedssituasjon. For fordeling av beboere i 2-, 3- og 4-roms leiligheter har vi tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk over fordeling av type leiligheter i Ski kommune og boliger, etter region, antall rom og antall beboere. Se vedlegg 3. Vi har kvalitetssikret kalkylene mot pågående boligprosjekter i det sentrale østlandsområdet. De overordnede parameterne er listet i tabellen under. Overordnede parametere Parameter Tomteareal Antall parkeringsplasser pr 2-roms Antall parkeringsplasser pr 3-roms Antall parkeringsplasser pr 4-roms Antall m2 BTA pr parkeringsplass Mengde m2 0,5 stk 0,5 stk 1 stk 26 m2 Antall m2 BTA bod i kjellerareal pr leilighet Brutto/netto-faktor 1,2 5 m2

7 Størrelse 2-roms Størrelse 3-roms 60 m2 BTA (50 m2 BRA-S) 80 m2 BTA (66,7 m2 BRA-S) Størrelse 4-roms 120 m2 BTA (100 m2 BRA-S) Felleskostander (NS3940 Konto 2-7) 18 % Generelle kostnader - prosjektering 8 % Generelle kostnader - prosjekt- og byggeledelse 10 % Parametere som vil justeres i simuleringene er - Antall etasjer - Fordeling av areal mellom bolig, næring og barnehage - Fordeling av areal utomhus - Andel 2-, 3- og 4-roms leiligheter - Tomtepris Beregningsmodellen er utarbeidet med en forutsetning om at brukeren av modellen innehar grunnleggende bygg- og eiendomsfaglig kunnskap. Resultatene vil aldri bli bedre enn kvaliteten i de data som legges inn. Modellen beregner prosjektkostnader for et byggeprosjekt på tomtearealet som defineres av brukeren, og med de forutsetningene som er satt av HC. Alle parametere blir justert i Input-arket. I Input-arket definerer brukeren fotavtrykket, antall etasjer og type areal, i tillegg til utomhus. Etter å ha definert byggene og utomhus, trykker en på Kjør simulering, og resultatene sendes til Resultat-arket. Simuleringene som presenteres i denne rapporten beskriver et generisk boligprosjekt. Med dette menes at en svært overordnet har skissert et boligprosjekt med utgangspunkt i Ski kommunes planarbeid og kjennskap til gjennomførte boligprosjekter. Bygningsvolumer er kun trukket opp med rektangulære fotavtrykk og bygningshøyder. Det er ikke utarbeidet noe konsept, skisseprosjekt eller lignende som grunnlag for beregningene. Kostnadsestimatene er basert på erfaringstall og reflekterer da kostnadsnivået for et typisk boligprosjekt bygget etter dagens standard og kvalitetsforventninger, samt etter gjeldende lover og forskrifter. Kostnadestimatene kan ikke leses som deterministiske verdier, men må sees som anslag som viser i hvilket område kostnadene forventes å ligge. Beregningene er å betrakte som en grunnkalkyle, altså kostnader som følger direkte av mengder og enhetspriser uten noen usikkerhetsavsetning. Når modellen skal brukes som et verktøy for budsjettering bør en ha et bevisst forhold til dette. Forventet tillegg og usikkerhetsavsetning bør da legges til. Dette kan estimeres som et grovt overslag basert på erfaring, eller på grunnlag av en kvantitativ usikkerhetsanalyse. Dersom en gjør en kvantitativ usikkerhetsanalyse av kostnadestimatene vil en danne seg et bedre bilde av usikkerhetene.

8 Tabellen presenterer de usikkerheter vi anser for å være de dominerende. Usikkerhet Markedsusikkerhet Råvarepriser Byggherre/utvikler Grunnforhold Arkitektonisk kvalitet og konseptvalg Tomtepris Beskrivelse Kostnadskonsekvenser som følge av usikkerhet i entreprenør- og leverandørmarkedet. Dette inkluderer både rådgivere og entreprenører, og totalentreprenører så fremt som underentreprenører eller byggevareleverandører. Markedsusikkerheten vil slå ut i form av variasjoner i påslaget (marginen) som kalkuleres inn i tilbud. Kostnadskonsekvenser som følge av varisjoner i råvareprisene. Enkelte råvarer preges av regionale og nasjonale svingninger, mens andre råvarer påvirkes av internasjonale prissvingninger. Kostnadskonsekvenser som resultat av byggherres/utviklers kompetanse, kapasitet og erfaring med tilsvarende prosjekter. Organisasjonen ansvarlig for gjennomføringen av et prosjekt vil alltid ha stor innvirkning på prosjektkostnadene. Kostnadskonsekvener som følge av variasjoner i grunnforhold. Grunnarbeider og fundamentering utgjør en betydelig del av byggekostnadene. Hvilke løsninger en må velge og nødvendig mengde av de ulike arbeidene (for eksempel mengde spunting) kan ikke fastlegges før grunnundersøkelser er gjennomført og prosjekteringsarbeidet er påbegynt. I dette området er det også registrert funn med kulturminnevern, noe som vil medføre kostnader men usikkert i hvilken størrelse. Kostnadskonsekvenser som følge av variasjoner i arkitektonisk kvalitet og konseptvalg. Hvilken arkitektoniske kvalitet (utforming av bygningsvolum, materialvalg, etc) som legges til grunn for utviklingsprosjektet vil være et resultat både av kommunens føringer og utviklers valg. Med konseptvalg menes her de grep og løsninger ( for eksempel elbilparkering eller felles takterasse) utvikler velger å legge til grunn for prosjektet på bakgrunn av sin markedsvurdering. Kostnadskonsekvenser som følge av variasjoner i tomtepriser. Tomtepris er i alle prosjekter der utbygger ikke selv eier grunnen, eller har tegnet en opsjon på kjøp, forbundet med usikkerhet. Tomtene i det berørte området er i dag eiet dels av Ski kommune og dels av private aktører. Det er grunn til å tro at samtlige tomter vil omsettes i det private markedet. Markedspris vil blant annet variere med gjeldende reguleringsplan, eksisterende bygnignsmasse på tomten, eventuelle avtaler og heftelser som følger med eiendommen, grunnforhold og forventninger om utviklingen i markedet.

9 Bildet under viser en oversikt over tomten med de 6 byggene som brukes i simuleringene. Utearealet på tomten vil være en blanding av plass, park, uteareal barnehage og gang- og sykkelstier. Vi vil også beregne kostnader for de to kommunale veiene som tilslutter tomten. Utgangspunktet for alle simuleringene kalles null-scenariet, og i hver simulering ser vi på virkningen av å justere kun én parameter. Null-scenariet: - Alle bygg har 6 etasjer - Alt BTA over kjeller er bolig - Fordeling 2-, 3- og 4-roms er hhv 30%, 40% og 30% Null-scenariet Simulering 1 Total prosjektkostnad ekskl. mva Bygg Parkeringskjeller Null-scenariet 523 MNOK 352 MNOK 109 MNOK Utomhus 61 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt 270 Antall beboere totalt 422 Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt 19 Antall beboere i skolealder (6-15) totalt 27 Antall beboere over 16 år totalt 377 Antall parkeringsplasser totalt 162 Prosent bebygd areal - % BYA 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 %

10 I Sentrumsplanen er det nevnt at det er ønskelig å ha et maksimumsgrense på 6 etasjer på bygg i sentrum. I dette scenariet ønsker vi å se på effekten av å øke tomteutnyttelsen ved å bygge høyere bygg. Vi har gjort følgende justeringer: - Bygg A: 10 etajser - Bygg D: 7 etasjer - Bygg F: 7 etasjer Simulering med justering av antall etasjer Simulering 2 Null-scenariet Justert antall etasjer Total prosjektkostnad ekskl. mva 523 MNOK 600 MNOK Bygg 352 MNOK 411 MNOK Parkeringskjeller 109 MNOK 127 MNOK Utomhus 61 MNOK 61 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt Antall beboere totalt Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt Antall beboere i skolealder (6-15) totalt Antall beboere over 16 år totalt Antall parkeringsplasser totalt Prosent bebygd areal - % BYA 18 % 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 % 126 % Kommentar: Antall boenheter og prosent tomteutnyttelse øker Kjellerarealet øker som følge av flere parkeringsplasser og boder. Byggekostnad øker som følge av økt BTA både for bolig og parkeringskjeller. Total utomhuskostnad forblir uendret. Som følge av at m2 BRA-S øker, vil den relative utomhuskostnaden være lavere. Prosjektkostnad inkludert tomtekostnad Simulering med tomtepris a m2 BRA-S Total prosjektkostnad Tomtekostnad Null-scenarie 703 MNOK 180 MNOK Justering av antall etasjer 810 MNOK 210 MNOK Med økt befolkning kommer økt behov for sosial infrastruktur. Det er åpnet for å se på muligheten for å bygge barnehage i boligblokkene i sentrum. Dette vil trolig gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å flytte inn til sentrum, og være med på å skape et heterogent samfunn i sentrum av Ski. Barnehagene skal bygges som 5-avdelings barnehager, noe som tilsvarer barnehage for 109

11 barn. Med utgangspunkt i 4 m2 BTA inneareal pr barn og 6 m2 uteareal pr barn får vi følgende scenario: - Inneareal: 500 m2 BTA (436 m2 inneareal barn, 74 m2 kontorer, garderobe ansatte) - Uteareal: m2 Simulering med barnehageareal Simulering 3 Null-scenariet Inkl. barnehage Total prosjektkostnad ekskl. mva 523 MNOK 522 MNOK Bygg 352 MNOK 355 MNOK Parkeringskjeller 109 MNOK 107 MNOK Utomhus 61 MNOK 60 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt Antall beboere totalt Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt Antall beboere i skolealder (6-15) totalt Antall beboere over 16 år totalt Antall parkeringsplasser totalt Prosent bebygd areal - % BYA 18 % 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 % 108 % Kommentar: Totale prosjektkostnader blir lite påvirket. Det er knyttet stor usikkerhet til enhetspriser for barnehageareal, da man ser stor variasjon mellom ulike byggeprosjekter. Det er derfor knyttet høyere usikkerhet til dette resultatet enn simulering med bare boligareal. Behovet for parkeringsplasser og bodareal i kjeller går ned. Antall boenheter og antall beboere går ned Modellen tar ikke høyde for en mulig effekt på barnefamilier med barnehage i en av boligblokkene. Det kan tenkes at barnehage øker andelen barn i leilighetene. Ski kommune ønsker en sentrumsbebyggelse som skaper liv og aktivitet. Det skal derfor i deler av sentrum etableres arealer på gateplan for forretninger eller andre publikumsintensive virksomheter. I denne simuleringen ser vi for oss følgende justeringer i forhold til null-scenariet: - Bygg A: 500 m2 næringsareal - Bygg B: 500 m2 næringsareal - Bygg C: 500 m2 næringsareal

12 Simulering med næringsareal Simulering 4 Null-scenariet Inkl. næringsareal Total prosjektkostnad ekskl. mva 523 MNOK 518 MNOK Bygg 352 MNOK 355 MNOK Parkeringskjeller 109 MNOK 102 MNOK Utomhus 61 MNOK 61 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt Antall beboere totalt Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt Antall beboere i skolealder (6-15) totalt Antall beboere over 16 år totalt Antall parkeringsplasser totalt Prosent bebygd areal - % BYA 18 % 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 % 108 % Kommentar: Kalkylen beregner kostnader for et innredet kontorlokale. Vi vurderer dette for å være et godt estimat for kontorer, kaféer, eiendomsmegler og tilsvarende delvis publikumsrettet virksomhet. Det er liten kostnadsforskjell mellom null-scenariet og simulering med næringslokaler. Behovet for parkeringsplasser og bodareal i kjeller går ned, hvilket medfører en redusert kostnad for parkeringskjeller. Med bakgrunn i den store tilveksten av beboere til Ski sentrum de neste årene, vil leilighetssammensetningen kunne påvirke om man oppnår en heterogen befolkning i sentrum. I forhold til null-scenariet har vi i denne simuleringen justert på andelen 2-, 3- og 4-roms som vist under: - 2-roms: 10% - 3-roms: 55% - 4-roms: 35% Simulering med endret leilighetssammensetning Simulering 5 Null-scenariet Endret sammensetning Total prosjektkostnad ekskl. mva 523 MNOK 517 MNOK Bygg 352 MNOK 352 MNOK Parkeringskjeller 109 MNOK 104 MNOK Utomhus 61 MNOK 61 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt

13 Antall 2-roms Antall 3-roms Antall 4-roms Antall beboere totalt Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt Antall beboere i skolealder (6-15) totalt Antall beboere over 16 år totalt Antall parkeringsplasser totalt Prosent bebygd areal - % BYA 18 % 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 % 108 % Kommentar: Totalt antall boenheter reduseres. Antall beboere øker marginalt. Antall beboere i barnehagealder og skolealder øker relativt mer enn totalt antall beboere. Dette følger av at flere rom per leilighet bidrar til mer differensiert alder. Merk at hvorvidt det ekstra antallet større leiligheter fylles av barnefamilier eller eldre er usikkert. Total prosjektkostnad blir lavere ved høyere andel av 3- og 4-roms. Dette følger av et redusert areal i kjeller. Lavere intensitet av våtrom vil trolig også trekke i denne retningen, men denne effekten er ikke tatt inn i modellen. For sammensetning av beboere i leilighetene vises det til Vedlegg 3. Rapporten tar opp en del temaer som kan bidra til å skape mer forståelse rundt utvikling av byområder og hvilke utfordringer og problemstillinger kommunene står ovenfor. Modellen beregner kostnader for et gitt område i Ski sentrum, der antall bygg og størrelsen på disse er fremkommet gjennom samarbeid med Ski kommune og BNL. Det vil være mulig å videreutvikle en generisk modell som kan brukes på andre områder og for flere typer bygg og anlegg. Dette kan være et interessant verktøy i byplanlegging for å vise effekter av ulike scenarier. Det anbefales å arbeide videre med caset og også involvere entreprenører, eiendomsmeglere, utviklere og andre aktører. Dette kan være en arena for gode diskusjoner og skape gjensidig forståelse. Grunnkalkylene i modellen kan med fordel kvalitetssikres mot andre aktørers nøkkeltall. Det kan også være interessant å se på inntektssiden i en simulering. Det anbefales å arbeide med hvilke grep kommunen, sammen med utviklere, kan gjøre for å tiltrekke seg yngre beboere (med barn) for å skape den heterogene befolkningen man ønsker seg i Ski sentrum. En av simuleringene inkluderer barnehage i en av blokkene. Det finnes helt sikkert en rekke andre funksjoner som yngre mennesker med barn vil verdsette. Som et eksempel har Ski kommune gjennomført «barnetråkk» der en har spurt barna i Ski hva de ønsker seg. Dette har vist at svømmehall står øverst på deres ønskeliste. Næringslokaler på gateplan er ønsket fra kommunen sin side. Av erfaring vet en at boligutviklere er skeptiske til dette da markedet er usikkert og risikoen i prosjektene dermed øker. Vi anbefaler at kommunen arbeider kreativt sammen med utviklere og næringsaktører i Ski for å få frem

14 løsninger som svarer til kommunens ønsker, og samtidig ansees som realistiske og attraktive for utviklerne. Utbyggingsavtaler åpner for at kommunen kan få dekket infrastrukturkostnader gjennom avtaler med utbyggere. Det vil være naturlig at Ski kommune benytter utbyggingsavtaler i Ski sentrum. Kommunen bør tidlig vurdere hvordan avtalene skal utformes og hvilke tiltak som skal inngå. Utbyggingsavtalene bør sikre at kommunen oppnår de funksjoner og bymessige kvaliteter som er ønsket, men samtidig være balanserte og realistiske. Rekkefølgebestemmelser utformes for å sikre at tiltak skjer i riktig rekkefølge. Der planlagte bygge- og anleggsprosjekter ligger i direkte tilknytning til hverandre, eller i umiddelbar nærhet, bør en hensynta den praktiske gjennomføringen av prosjektene. Slik kan en sikre rasjonell gjennomføring og unngå unødvendige kostnader.

15

16 Sammenstilling av simuleringene Null-scenariet Justert antall etasjer Inkl. barnehage Inkl. næringsareal Endret sammensetning Total prosjektkostnad ekskl. mva 523 MNOK 600 MNOK 522 MNOK 518 MNOK 517 MNOK Bygg 352 MNOK 411 MNOK 355 MNOK 355 MNOK 352 MNOK Parkeringskjeller 109 MNOK 127 MNOK 107 MNOK 102 MNOK 104 MNOK Utomhus 61 MNOK 61 MNOK 60 MNOK 61 MNOK 61 MNOK Samlet gulvareal bolig, BTA Samlet gulvareal bolig, BRA-S Antall boenheter totalt Antall beboere totalt Antall beboere i barnehagealder (0-5) totalt Antall beboere i skolealder (6-15) totalt Antall beboere over 16 år totalt Antall parkeringsplasser totalt Prosent bebygd areal - % BYA 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % Prosent tomteutnyttelse - % TU 108 % 126 % 108 % 108 % 108 %

17 Statistikken er hentet fra SSB sin Statistikkbank. Fordelingen mellom voksne og barn i de ulike leilighetene er et estimat.

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdivurdering - tomt. Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune

Verdivurdering - tomt. Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune 04.04.2014 revidert 10.09.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 Takstobjekt 3 Mandat 3 Nøkkelinformasjon 3 Konklusjon 3 INNLEDNING / MANDAT 4 FAKTISKE OPPLYSNINGER 4

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Greater Stavanger. Utredning av behov for nye næringsarealer. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02

Greater Stavanger. Utredning av behov for nye næringsarealer. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Utredning av behov for nye næringsarealer Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Utredning av behov for nye næringsarealer 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utredning av behov for nye næringsarealer

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 Side 2 av 12 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 Forord Holte Consulting og Econ Pöyry har på oppdrag fra Finansdepartmentet og Kunnskapsdepartementet utført en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Oppdatert KS2. NIH - Rehabilitering. Utarbeidet for Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 28.juni 2013

Oppdatert KS2. NIH - Rehabilitering. Utarbeidet for Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 28.juni 2013 Oppdatert KS2 6 NIH - Rehabilitering Utarbeidet for Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet 28.juni 2013 Forord Ekstern kvalitetssikrer (EKS), bestående av Holte Consulting og Vista Analyse, har

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1 Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Vedtatt av Kommunestyret 25. november 2009, sak 198/09 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Tromsø kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune

Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 20 14 30 stp. Akkvisisjon av utviklingseiendom i Kristiansand kommune Ole-Terje Mosvold Pedersen 1 Forord

Detaljer