Årsberetning - generelle momenter. Styrets beretning. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning - generelle momenter. Styrets beretning. Innledning"

Transkript

1 1 3

2 2 Innledning Årsberetning - generelle momenter Antall samvirkelag/medlemmer Pr var 117 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag. Nedgangen skyldes 7 fusjoner mellom samvirkelag og 2 avviklinger. Ved utgangen av 2011 var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var Utvikling i detaljhandelen - og samvirkelagene Konsumprisindeksen steg med 1,2 prosent fra 2010 til Det var spesielt prisutviklingen på audiovisuelt utstyr, sammen med elektrisitet inkludert nettleie, som gjorde at årsveksten ble så lav. Prisene på audiovisuelt utstyr fortsatte å falle i 2011 og endte med en nedgang på 7,2 prosent. Prisnedganger på matvarer og klær bidro også til å dempe årsveksten i KPI. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp årsveksten i KPI i 2011, var oppganger i prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, beregnet husleie for selveiere samt prisene på drivstoff og smøremidler. Prisene på matvarer falt med 1,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 8,1 prosent fra 2010 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 5,0 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 8,1 prosent. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 på omtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 prosent fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Club AS, blir den samlede omsetningen på ca. 38,9 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent fra Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 prosent i 2011, mens markedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,35 prosentpoeng til 23,3 prosent. Makroøkonomiske hovedstørrelser (kilde SSB, ) Vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utvikling i bunnen av en moderat lavkonjunktur. Dette ventes å fortsette et par år til, før veksten tar seg opp i Arbeidsledigheten vil øke noe i det kommende året, og deretter holde seg om lag uendret. Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel. SSB venter at rentene vil falle litt framover, og at de ikke kommer til å øke før i 2013, og da meget beskjedent. Nedenfor vises prosentvis endring fra året før for noen makroøkonomiske prognoser for Prognoser BNP Fastlands-Norge 2,6 2,5 2,7 3,3 Arbeidsledighet 3,3 3,6 3,7 3,7 Konsumprisindeks 1,3 1,4 1,6 1,9 Årslønn 4,2 3,4 3,7 4,2 Pengemarkedsrente 2,9 2,8 3,1 3,8 Styrets beretning Ved årsskiftet 2011/ 2012 gikk Coop Helgeland inn i sitt 100 år med handelsvirksomhet på Helgeland. Jubileumsåret fikk imidlertid en noe uheldig start preget av uro rundt administrerende direktør, som først ble permittert deretter suspendert for så å bli avskjediget. Styret har i denne forbindelse oversendt saka til politiet som har valgt å sikte ham for grov økonomisk utroskap. Adm. dir. i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen og Coop Helgelands økonomisjef Martin Toft er konstituert som daglig ledere inntil videre. Virksomheten til Coop Helgeland Coop Helgeland eies av medlemmer. Medlemmene er nå delt inn i 3 geografiske regioner. I 2011 vedtok Årsmøtet ny organisasjonsmodell. 7 kretsutvalg ble vedtatt erstattet med 3 regioner med virkning fra og med Samtidig ble det besluttet å redusere Årsmøtets størrelse fra 36 til 27 representanter. Dvs. 18 medlemsvalgte og 9 valgt av de ansatte. 10. og 11. februar ble medlemmer til Årsmøte/ Regionråd valgt gjennom urnevalg i butikk, i tillegg til at det var mulig å avgi stemme på Minside. Regionrådene består av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (både medlems- og ansattevalgte) fordelt på tre regioner; Rana/Hemnes, Vefsn og Alstahaug/Herøy. Regionrådet fungerer som debatt og høringsforum knyttet til organisatoriske og driftsmessige saker. I slutten av mars vil de første møtene i regionrådene bli avviklet. Regionrådene erstatter kretsutvalg og kretsårsmøter. En av regionrådets oppgaver er å lage opplegg for eiermøter/ kundetreff. Årsmøtet er Coop Helgeland sitt høyeste organ. Her utøves den høyeste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre, kontrollkomite og valgkomite. Coop Helgeland er en demokratisk organisasjon hvor alle medlemmene kan bruke sin innflytelse. Vår visjon er: Verdiene er for alle, egenarten er vår styrke. De verdiene som skapes i Coop Helgeland deles med VISJON

3 3 medlemmene i form av 1 % kjøpebonus på det enkelte medlems totale kjøp i løpet av året. Kjøpebonus sammen med andre medlemsfordeler gjør at vi for året 2011 tilfører kroner inn på medlemmene sine kontoer. Dette skjer i midten av april Coop Helgeland har som mål: Å gi medlemmene/eierne tilbud på varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Å skape økonomiske fordeler for medlemmene/ eierne. Å være interesseorganisasjon for medlemmene som forbrukere. Møtevirksomhet: Det er avholdt 11 styremøter i perioden. Videre er det holdt 3 Årsmøter hvorav 2 ordinære og ett ekstarodinært. Medlemmer: Netto tilvekst medlemmer ble i , slik at totalt antall medlemmer ved årsskiftet var Medlemsinnskuddene holder seg på et stabilt nivå og ved utgangen av 2011 sparer medlemmene inkl. ansvarsinnskuddet i overkant av 130 mill. kroner. Dette viser at vi har konkurransedyktige rentevilkår. Flere medlemmer benytter seg av muligheten til å disponere medlemsinnskuddet sitt ved å gå inn på Min side på krets I fjor I år I år I år I år Endr. Ant. Medl. Nye medl. Utm. medl Endr. Ant. medl. Siste år pr. 1. jan pr pr pr dato pr. dato 1 4, ,999 4,3 % ,8 % 3 3, ,677 6,8 % 4 5, ,351 7,1 % ,2 % 6 2, ,044 2,2 % ,6 % uten 3, ,054 0,7 % Total 21,989 1, ,012 4,7 % Medlemsutvikling Antall medlemmer ( eiere) økte med 1023 i løpet av Den nederste tabellen viser en gledelig medlemsutvikling når det gjelder yngre medlemmer. Obs og Extra etableringene har uten tvil virket positivt inn på medlemsveksten og Extra etableringene. Aldersgruppen år viser en netto tilvekst på i overkant av 37 %, mens netto tilvekst totalt er 4,7%. Tilsvarende tall for i fjor var 1,5% Medl. pr. Andel av Innmeldt Andel av Utmeldt Antall medl. Andel av Andel av Total i år total i år total total (alle S-Lag) 0-19 År 80 0 % 147 9,6 % % 0 % År 1,262 6 % % 27 1,740 8 % 7 % År 2, % ,5 % 46 2, % 14 % År 4, % ,5 % 54 4, % 22 % År 4, % % 53 4, % 20 % År 4, % 90 5,9 % 55 4, % 18 % +70 År 5, % 82 5,4 % 263 5, % 17 % 21, % 1, % , % 98 % ukj. Medl % 3 0,2 % % 2 % Totalt 21, % 1, % , % 100 %

4 4 Medlem nr desember 2011 meldte medlem nr seg inn i Coop Helgeland. Det var Eva Palmberg, 29 år fra Gruben i Rana. Dette ble behørig feiret på Obs med kaffe og kaker. Sønnen Marcus var med, og begge satte pris på blomster og gavekort på kroner. 29 år gamle Eva Palmberg fra Gruben i Rana. Miljø Coop Helgeland sin virksomhet bidrar minimalt til forurensning av det ytre miljø. Kjernevirksomheten er salg av varer, slik at miljøet påvirkes direkte og indirekte gjennom transport, avfallshåndtering, energiforbruk og de miljømessige effekter varene kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Coop er i fremste rekke når det gjelder å bygge ut sortimentet av dagligvare med økologiske og miljøvennlige produkter. Med dette ønsker vi å medvirke til holdningsendringer hos forbrukerne. Satsningen på et bredt tilbud av lokalprodusert såkalt kortreist mat bidrar også til å redusere unødig transport. Gjennom begrepet omtanke i Coop Helgeland har miljøaspektet sterk forankring. Vi legger derfor vekt på å motvirke mulige miljømessige skadevirkninger gjennom å være i fremste rekke når det gjelder god avfallshåndtering, bruk av miljøvennlige kjølemedier og energiøkonomisering. Ved ombygging og planlegging av nye butikker skal Coop Helgeland vise ansvar overfor miljøet og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. I våre markedsområder skal vi være blant de beste på miljøområdet. Miljøhensyn skal integreres i virksomheten på markedsmessige betingelser. Miljøinnsatsen skal primært være forebyggende. MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Samarbeids-/arbeidsmiljøutvalget (SAMU) har avholdt jevnlige møter, hvor en rekke saker har vært til behandling. Det holdes jevnlige møter med bedriftens tillitsvalgte. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Coop Helgeland har i lærling. Ved årsskiftet var det 616 medarbeidere. I løpet av året har 797 medarbeidere utført 299,6 årsverk, fordelt på heltidsansatte med 39,5%, deltidsansatte 34,5% og ekstrahjelp/vikarer 26% av totalt antall årsverk. VISJON

5 5 Sykefravær År Egenmelding Arbeidsgiver- Utover Periode Arb.giver per. Totalt ,6 2,1 5,0 7, ,6 1,9 5,4 7, ,6 2,2 5,1 7, ,7 2,2 5,0 7, ,8 1,7 5,5 8, ,0 1,8 5,7 8, ,9 1,3 5,1 7, ,0 1,7 4,4 7,1 Sykefraværet viser en mindre forbedring på 0,2 % fra Dette gjorde at vi nådde fastsatt mål for 2011 på 7,1%. Vi er godt fornøyd med en tilbakegang i langtidsfraværet med 0,7 % Det arbeides systematisk med oppfølging og tiltak for å redusere sykefraværet. De ansvarlige ledere følger opp den sykmeldte med jevnlig kontakt og tilrettelegging på arbeidsplassen så langt dette lar seg gjøre. I 2011 har det vært stor fokus på å få tilpasset og forankret våre rutiner tilpasset til nytt regelverk. Våre IA kontakter har bidratt til dette både på IA samling og på butikksjefsamling. På slutten av 2011 ble alle medarbeidere over 50 % stilling omfattet av behandlingsforsikring. Dette håper vi kan virke forebyggende på langtidsfravær, og redusere fravær knyttet til det å stå i helsekø. Som et forebyggende tiltak får alle medarbeidere tilbud om å få dekket halvparten av kostnadene ved trening i treningssenter/basseng. Flere av våre medarbeidere benytter seg av dette tilbudet. Skadestatistikk: Heller ikke i 2011 har vi hatt alvorlige arbeidsulykker. Vi har 8 innmeldte saker hvorav 3 førte til sykefravær. De fleste skader oppstår i forbindelse med vareinnfylling. Sakene blir meldt til Rikstrygdeverket og forsikringsselskap. Kursvirksomhet Lederaspiranter 3 av våre butikksjefer gjennomførte lederaspirantprogram i regi av Coop Kompetanse. Lederaspirantprogrammet innbefatter grunnutdanning som er første steg på veien mot å ta utdanning som butikkøkonom. HMS kurs Tre av våre nye verneombud har gjennomført 40 timers Arbeidsmiljøkurs. Kompetansepåbygging ledere. På to dagers samling for alle ledere var hovedfokus personalledelse, med tema som oppfølging medarbeidere og medarbeidersamtaler. Ellers har flere av våre medarbeidere deltatt på fagkurs gjennom kjedene, eksempelvis introduksjonskurs for nye butikksjefer. Forum Våre ledere i administrasjonen har vært med på diverse samlinger i regi av Coop bl.a., Lederforum, Driftsforum, Økonomiforum, Personalforum, Medlemsforum og Eiendomsforum. Disse samlingene setter fokus på viktige områder, og bidrar til nettverksbygging og samarbeid samvirkelagene imellom. Nettkurs Coop Helgeland har i 2011 hatt stor fokus på E læring. Tilbudet blir stadig utvidet og rekordmange av våre medarbeidere har i 2011 gjennomført relevante E-læringskurs for å styrke seg faglig og også i forhold til å kunne yte best best mulig service. Introduksjonskurset som skal gjennomføres av alle nye medarbeidere inneholder bl.a. nyttig informasjon om vår egenart.

6 6 Likestilling Coop Helgeland har som mål å være en arbeidsplass som har full likestilling mellom kvinner og menn. I vår personalpolitikk ligger det til grunn at det ikke skal forekomme ulik behandling i saker som omhandler rekruttering, lønn og andre vilkår. Medarbeidere i Coop Helgeland omfattes av tariffavtaler som regulerer lønns-og arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Coop Extra en nyhet i Rana 10. februar 2011 åpnet Coop Helgeland Ranas første Coop Extra Butikk. Dette var på Myra på Gruben. Forventningene var store, og på åpningsdagen var det til dels lange køer. Ved siste årsskifte var det ansatt 165 menn og 451 kvinner. Kvinneandelen er 73,2 %. Tilsvarende tall i fjor var 73,9%. Blant våre medarbeidere i ledende stillinger i butikk og administrasjon er fordelingen mellom menn og kvinner henholdsvis 38,8 % og 61,2 %, dvs. vi har flere kvinnelige enn mannlige ledere. Det er vedtektsfestet at begge kjønn skal være representert i styrende organer, og det skal tilstrebes en kjønnsmessig likeverdig representasjon. Diskriminering Coop Helgeland SA arbeider på et generelt grunnlag for å fremme likestilling mellom kjønnene, og å sikre alle like muligheter til samfunnsdeltakelse uavhengig av funksjonsevne, samt hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, kjønn, livssyn og nasjonal opprinnelse. Vi har i dag flere kvinnelige enn mannlige ledere og vi har flere medarbeidere fra ulike nasjoner. Det er imidlertid ikke iverksatt eller planlagt iverksatt spesielle tiltak utover den praksis vi har i dag i forhold til å følge våre rutineoppsett samt lov og avtaleverk. Ansatte ved Coop Extra Gruben. Fjorten dager etter åpning på Gruben stod åpning på Ytteren for tur. Coop Extra Ytteren ble da etter lang tids ombygging omprofilert fra Coop Prix til Coop Extra. Her var det bl.a. åpningstilbud på flatskjerm, og disse gikk unna i løpet av den første halvtimen. Kundene var strålende fornøyd og åpningen her ble også en suksess. Ved begge disse butikkene skal de ansatte ha mye ros for stor innsats i forbindelse med forberedelsene til åpning, spesielt på Ytteren der butikken mer eller mindre framstod som et anleggsområde fram til reåpningen. Endring butikkstruktur Våre kafeer i Domussenteret i Mo i Rana ble virksomhetsoverdratt til Meyer Servering med virkning fra 1. januar I løpet av året ble det besluttet å avvikle Klær og Kosmetikk i Sandnessjøen. Butikken ble overtatt av tidligere leder og drives videre i privat regi fra 1. januar Elektro i Mosjøen ble også besluttet avviklet med virkning fra samme dato. I Sandnessjøen er Bygg i fin utvikling og Coop Byggmix har behov for større areal. Dette er en medvirkende årsak til at man flyttet Coop Elektro tilbake til Syv Søstre senteret. Dette skjedde i desember Ansatte ved Coop Extra Ytteren. VISJON

7 7 I tillegg til å tilby et bredt sortiment skal Coop Extra være best på pris lokalt. Dette betyr at, for å kunne gi positive resultat, må omsetningskravene settes svært høyt. Kjeden skal i tillegg være ledende på miljø i dagligvarebransjen i Norge Extrabutikkene i Rana, i tillegg til den vi har i Mosjøen tilfredstiller miljømessige krav, og er Svanemerket. Coop Extra kjeden sin visjon: Vi skal være en foregangsbedrift på miljø i nærområdet og gjøre det enkelt for kundene å handle miljøvennlig Mo Handelspark 23. juni ble en merkedag for Coop Helgeland. Etter 15 måneders intens jobb med planlegging og oppbygging av Mo Handelspark kunne man endelig åpne dørene på selveste sankthansaften. Åpningen ble meget vellykket med åpningstaler fra ordfører og styreleder. I tillegg satte trommekorpsene i byen en ekstra spiss på seremonien. Kundene strømmet inn for å handle gode åpningstilbud i Coop Obs!, Coop Elektro; Coop Extra bygg og vår flotte Coop Obs! kafe. Tilbakemeldingen fra våre kunder og medlemmer er klar på at vi har fått til flotte butikker med stort vareutvalg, gode tilbud og hyggelig betjening. Vi er veldig stolte over å kunne tilby våre medlemmer og kunder det beste innen butikkonsept i Coop og ser at dette er butikker for framtida. Coop Obs Hypermarked Obs kjedekonsept baserer seg på storhandel, det betyr at man kan gjøre de fleste innkjøp på ett sted, slik at man får mest mulig ut av hver handletur. Når Norges eneste hypermarkedkjede med flere av landets største varehus gjør store innkjøp, blir det billig. Dette vises ved at vi i tillegg til lave priser, hver uke kan tilby våre kunder og medlemmer gode tilbud. Coop Obs! er mange barnefamiliers førstevalg. Butikken er stor med romslige midtganger med god plass. I tillegg har man stor parkeringsplass med gratis parkering. Dette gjør det enkelt når hele familien skal på handletur. Hypermarkedet tilbyr et stort utvalg dagligvare og faghandelsvarer kombinert med et ekstra fokus på produkter for de minste i familien og de vi er aller mest glad i. Fruktdisk Obs!. Shop Express, en nyvinning. I Obs Hypermarked har våre medlemmer mulighet til å benytte Coop Shop Express. Dette er kort og godt en enklere og raskere måte å handle på. Våre kunder slipper å stå i lange kassakøer og ta varene ut av handlekurven, bare for å få dem skannet av betjeningen, for så å måtte pakke dem ned igjen. I stedet får man med seg en «hjelper» på handleturen - en håndskanner. Med den registreres varene mens man handler. Dermed har man hele tiden nøyaktig kontroll med hvor mye man har handlet for. Og siden varene allerede er registrert, trenger man ikke å ta varene ut igjen av posene - før man kommer hjem. Enklere kan det neppe gjøres. Stadig flere av våre medlemmer har oppdaget fordelene med bruk av Shop Express, noe som bekreftes av våre statistikker som viser at en stadig større andel av vår totalomsetning registreres gjennom denne løsningen Coop Obs Kafe Coop Helgeland etablerte en ny flott kafe i handelsparken. Kafeen er i to etasjer, og fra andre etasje kan gjestene i tillegg til god mat nyte en flott utsikt. Med mange dyktige fagfolk på laget har allerede kafeen opparbeidet seg godt rennome i forhold til høy kvalitet. Coop Extra Bygg Coop Byggmix ble flyttet fra Tverrånes og en flott Coop Extra Bygg har fått nye tidsriktige lokaler i Handelsparken. Coop Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innenfor farge, varme, jernvare, innredning, interiør, hage og trelast/byggevarer mm. Vi tilbyr våre kunder de beste åpningstidene, gode parkeringsmuligheter og et enkelt sted å handle til områdets laveste priser. Butikken tilbyr byggekonto samt utleie av verktøy til lave priser. En fin omsetningsutvikling viser at det nye kjedekonseptet har slått godt an hos våre kunder og medlemmer.

8 8 Coop Elektro Einar Eriksen. Butikken ble samtidig utvidet ved at man leide seg inn i nabolokalet. Coop Elektro ble flyttet fra lokaler i Domus senteret til nye lokaler i Mo Handelspark. Også dette har vist seg å være positivt for omsetningsutviklingen. Vi tilbyr kjente merkevarer innenfor hvitevarer, brunevarer, data, mobiltelefoni produkter for personlig pleie og andre småvarer til konkurransedyktige priser. Våre lokale fagfolk har god kunnskap om produktene og legger vekt på å gi deg som kunde personlig service. Det er også mot et mindre beløp mulig å få varene kjørt hjem. I Coop Elektro tas det hånd om returemballasjen på det gamle produktet, og sørger for at de blir avhentet på en måte som tar hensyn til miljøet. MX Sport Coop Helgeland kjøpte i 2011 MX Sport fra Nils Einar Eriksen. Coop Sport i Domus Senter ble avviklet og en ny MX Sport ble anlagt i de gamle lokalene til Nils Ansatte ved MX Sport: Trude Alterskjær, Nils Einar Eriksen, Maiken Edvardsen, Thorbjørn Olsen, Kurt Wollert Henriksen og Georg Hauan Regnskapet 2011 Regnskapet viser at Coop Helgeland, i en fase med store investeringer kombinert med andre driftsutfordringer, fikk et negativt årsresultat for regnskapsåret 2011 som er betydelig forverret i forhold til det budsjettet som ble lagt for året. Vi opplever imidlertid en meget bra omsetningsutvikling som har ført til markedsvekst både i Mo i Rana og Mosjøen. Dette skyldes i stor grad vår satsning på Coop Obs Hypermarked i Mo i Rana og en meget bra vekst for Coop Extra dagligvare i Mosjøen. Coop Helgeland SA Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 er gjort under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener det ikke er grunnlag for tvil i denne vurderingen. Styret takker Coop Helgeland sine eiere, kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet i Videre vil styret takke alle medarbeidere og tillitsvalgte for god innsats og medvirkning i året som har gått. Mo i Rana, Randi Kampestuen VISJON

9 9 C O O P H E L G E L A N D S A Resultatregnskap Noter 2011 % 2010 % Driftsinntekter Salgsinntekt , ,0 Vareforbruk , ,2 Brutto fortjeneste , ,8 Andre driftsinntekter , ,5 Netto driftsinntekter , ,3 Driftskostnader Lønnskostnader m.v , ,7 Ordinære avskrivninger , ,6 Nedskrivning anleggsmidler 0 0, ,4 Andre driftskostnader , ,7 Sum driftskostnader , ,4 DRIFTSRESULTAT , ,0 F inans inntekter/kostnader Inntekt fra invest. andre selskaper , ,0 Finansinntekter , ,2 Nedskrivn. finansielle anl.midler 0 0,0 0 0,0 Tap investering andre selskaper 0 0,0 0 0,0 Finanskostnader , ,6 Resultat finansposter , ,4 Ordinært resultat før skatt , ,6 Skattekostnad ordinært resultat , ,0 ÅRSRESULTAT: , ,6 Overføringer Overført fra annen egenkapital Overført til medlemmer, rente andelsinnskudd Overført til utbyttefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer

10 10 C O O P H E L G E L A N D S A Balanse pr Noter 2011 % 2010 % E I ENDE L ER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel ,0 0 0,0 Goodwill ,2 0 0,0 Varige driftsmidler Eiendommer og tomter , ,8 Maskiner og transportmidler , ,5 Inventar , ,3 Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd Coop Norge , ,7 Overfinansiert pensjonforpliktelse ,2 0 0,0 Aksjer i tilknyttet selskap , ,4 Andre aksjer og andeler , ,4 Langsiktige fordringer , ,7 Sum anleggsmidler , ,7 Omløpsmidler Varer Varebeholdning , ,3 Fordringer Kundefordringer , ,2 Andre kortsiktige fordringer , ,6 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l , ,3 Sum omløpsmidler , ,3 SUM EIENDELER , ,0 VISJON

11 11 C O O P H E L G E L A N D S A Gjeld og Egenkapital Noter 2011 % 2010 % Egenkapital Innskutt egenkapital Andelsinnskudd , ,4 Opptjent egenkapital Utbyttefond , ,2 Annen egenkapital , ,7 Udekket tap 0 0,0 0 0,0 Sum egenkapital , ,3 Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser , ,1 Utsatt skatt 3 0 0, ,7 Annen langsiktig gjeld Pantelån , ,6 Medlemsinnskudd , ,2 Sum langsiktig gjeld: , ,7 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , ,4 Betalbare skatter , ,1 Skyldig offentlige avgifter , ,2 Beregnet skyldig kjøpebonus , ,3 Annen kortsiktig gjeld , ,0 Sum kortsiktig gjeld , ,0 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,0 Sum garanti og pantstillelser

12 12 C O O P H E L G E L A N D S A Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Gevinst -/ tap + ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Inntekt/tap ved bruk av EK-metode /- Endring i andre tidsavgrensinger = Nto kont.strøm operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: + Innbetalinger ved salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler Innbetalinger ved salg aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp andre investeringer = Nto kont.strøm investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter +/- Nto endring langsiktig gjeld /- Nto endring medlemmenes andelsinnskudd Utbetalt utbytte og rente ansv.innskudd = Nto kont.strøm finansaktiviteter = Nto endring i likvider Beholdning av likvider = Beholdning av likvider VISJON

13 13 C O O P H E L G E L A N D S A Utvikling i % Sum anleggsmidler 63,98 41,68 59,89 66,87 66,63 Varebeholdning 25,88 17,31 20,81 19,71 17,75 Kortsiktige fordringer 2,39 28,75 0,87 1,66 1,66 Betalingsmidler 7,75 12,26 18,43 11,76 13,96 Sum omløpsmidler 36,02 58,32 40,11 33,13 33,37 SUM EIENDELER: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Egenkapital -37,54-44,32-42,08-38,40-39,04 Medlemsinnskudd -28,02-26,22-29,11-31,24-31,86 Annen langsiktig gjeld -10,49-13,48-12,31-13,15-12,10 Kortsiktig gjeld -22,56-15,99-16,50-17,21-17,00 SUM GJELD OG E.KAP.: -98,61-100,00-100,00-100,00-100,00 Bruttofortjeneste 17,41 19,78 20,62 21,26 20,79 Andre driftsinntekter 2,64 2,37 1,83 1,68 1,95 Personalkostnader -12,88-13,65-13,55-13,19-13,49 Andre driftskostnader -11,36-11,06-7,32-6,82-6,33 Ordinære avskrivninger -2,35-1,64-1,81-1,33-1,38 Driftsresultat -6,53-4,21-0,23 1,59 1,54 Finansresultat -0,24-0,39 3,08-0,34-0,17 Skatter 1,77-0,99-0,63-0,09-0,14 Årsresultat -5,01-5,58 2,22 1,16 1,23 Årsresultat-kroner Resultatandel datter eks. utbytte Gevinst ved salg driftsmidler Anvendt til utbytte Margin resultat/utbytte

14 14 C O O P H E L G E L A N D S A Forholdstall VARESALGS-OPPGJØRET : Totalomsetningens utvikling 12,49 3,71 0,53 6,36 0,00 Andel drivstoff/landbr.varer 0,00 3,98 3,56 3,79 3,34 Andel butikkvarer 100,00 96,02 96,44 96,21 96,66 Lagringsdager varebeholdning 0,00 62,16 61,99 53,98 54,28 KUNDE FORDRINGER: Kredittid - dgr. 46,27 38,54 40,07 50,22 53,68 Fordringer eldre enn 90 dgr.i % 0,00 16,48 28,32 15,75 23,59 Realisert tap i kr PRODUKTIVITET Bruttofortj. pr. personalkrone 1,35 1,45 1,52 1,61 1,54 Bruttofortj. pr. driftskostn.krone 0,65 0,75 0,91 1,00 0,98 LIKVIDITET Likviditet 1 (kasse) 0,34 0,77 1,12 0,68 0,82 Likviditet 2 (omløp) 1,60 3,65 2,43 1,92 1,96 FINANSIERING/SOLIDITET Arb.kapital i % av totalkapital 13,65 42,33 23,62 15,92 16,37 Anl.midler i % av langsiktig kap. 82,30 49,61 71,72 80,77 80,28 Gjeldsgrad 162,65 125,64 137,63 160,42 156,13 Egenkapital-% 38,07 44,32 42,08 38,40 39,04 RENTABILITET Totalrentabilitet -13,30 8,58 9,35 2,67 3,42 Kapitalens omløpshastighet 2,17 1,78 1,91 2,12 2,02 VISJON

15 15 C O O P H E L G E L A N D S A Noter til regnskapet 2011 NOTE-1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens hovedregler. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld hvis deforfaller innen ett år. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For kundefordringer innebærer dette at det er foretatt nedvurdering for forventet tap, mens varelager er nedvurdert for antatt ukurans. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Nedskrivning av anleggsmidler vurderes i de tilfeller virkelig verdi for anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og foretas hvis verdifallet ikke forventes å være forbigående. Tidligere års nedskrivning reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Det foreligger ikke endring av regnskapsprinsipper, estimatendringer, korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap eller omklassifisering av regnskapsposter. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE-2 SAMMENDRATTE POSTER Spesifikasjon av salgsinntekt og kjøpebonus: Salgsinntekt eks mva Kjøpebonus tildelt medlemmer Salgsinntekt etter fradrag for utdelt k jøpe-bonus til medlemmer Spesifikasjon av andre driftsinntekter: Leieinntekter Gevinst ved salg driftsmidler Provisjoner, bonuser og andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

16 16 NOTE-3 SKATTER A) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig netto inntekt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Kjøpeutbytte Avsetning til felleseid andelskapital * Skattepliktig inntektsgrunnlag: B) Spesifikasjon av midlertidige forsk jeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Varelager: Driftsmidler: Fordringer: Gevinst- og tapskonto: Overfinansiert pensjonsforpliktelse: Avsetning for forpliktelser: Sum midlertidige forskjeller: Underskudd og godtgjørelse til framføring: Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel: Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) 28 %: Det er foretatt utligning av alle positive og negative midlertidige forskjeller. C) Spesifikasjon av skattekostnader i resultatregnskapet: Betalbar skatt: 0 Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel Korrigering av formuesskatt Formuesskatt Skattekostnader i resultatregnskapet: NOTE -4 FORDRINGER Kundefordringene pålydende med fradrag for avsetning til delkrederefond er pr regnskapsmessig vurdert til: Skattemessig verdi er: Fordringer med forfall senere enn ett år - ansvarlig lån VISJON

17 NOTE -5 VARELAGER Varer vurdert til anskaffelseskost: Er nedskrevet for ukurans med: ,9 % Bokført verdi : Beholdningen er vurdert til laveste verdi av beregnet anskaffelseskost og virkelig verdi, etter tilbørlig hensyn for ukurans. Vurderingsprinsippet er uendret fra foregående år. NOTE -6 BUNDNE MIDLER Av lagets bokførte beholdning av kontanter og bankinnskudd er innskudd på egen konto for skattetrekksmidler NOTE -7 VARIGE DRIFTSMIDLER Biler Inventar Eiendom, Goodwill SUM maskiner kjøl & frys tomt og bolig Anskaff.kost. pr Tilgang Avgang Anskaff.kost. pr Akk. avskrivning og nedskrivning Bokført verdi pr Skattemessig verdi Midlertidig forsk jell Årets nedskrivninger 0 Årets ordinære avskrivning Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid 5 år 5-20 år år 3 år NOTE -8 LANGSIKTIG GJELD, PANT OG GARANTIER Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Pantesik ret gjeld: Medlemsinnskudd Pantelån Balanseført verdi av pantsatte eiendeler: Kundefordringer Varelager Eiendommer Medlemsinnskudd er formelt sett kortsiktig gjeld idet medlemmene kan ta ut pengene når de vil. I praksis er imidlertid innskuddene langsiktig. Samvirkelagenes Garantifond stiller sikkerhet for innskuddene, og har pant i kundefordringer og varelager. Sum garantiforpliktelser som ik ke er regnskapsført: 0

18 18 NOTE -9 EGENKAPITAL Andels- Utbytte Annen innskudd fond egenkap SUM Egenkapital pr Endring andelsinnskudd i året Overført Dekning av årets underskudd Egenkapital pr Bestemmelsen om årlig avsetning til reservefond er opphevet i samvirkelagenes vedtekter og avsetningen fra tidligere år er overført til annen egenkapital. Det samme gjelder tidligere avsetning til felleseid andelskapital. NOTE -10 PERSONALKOSTNADER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Endring pensjonsforpliktelser Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk: Ytelser til daglig leder og tillitsvalgte: Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Pensjonspremier Honorar Sum ytelser til ledende stillinger Daglig leder er også knyttet til lagets pensjonsordninger ved AFP og OTP. Garantiansvar og lån til ansatte: Sum garantiansvar og lån til daglig leder og tillitsvalgte: 0 Sum garantiansvar og lån til ansatte: 0 0 Pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og regnskapsført Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 4,60 % Diskonteringsrente 2,60 % 3,20 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,75 % Turnover 5,00 % 5,00 % Årlig pensjonsregulering 0,10 % 0,50 % Forutsetningene pr er i henhold til Veiledning pensjonforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse Det er forutsatt 20% AFP-uttak fra 62 år og at det ikke utbetales topp-pensjon i AFP-perioden. Det er forutsatt 5 % frivillig avgang t.o.m. fylte 45 år. Honorar til revisor: (alle beløp ekskl. merverdiavgift) Ordinær revisjon inkl. utarbeidelse av offisielt regnskap Skatterådgivning, inkl. utarbeidelse ligningspapirer Generell regnskapsbistand og rådgivning VISJON

19 19 NOTE -11 AKSJER OG ANDELER Aksjer i tilknyttet selskap Forretnings- Egenkap. Inng. Endring Utg. balanse Selskap kontor Eierandel Kostpris ved kjøp balanse Kooperativen Kjøpesenter AS Mo i Rana 34,0 % Andre aksjer og andeler Kostpris Bokf. verdi Helgeland Sparebank, Egenkapitalbevis Mo Handelspark AS Mo Sentrumsutvikling AS Diverse aksjeposter for øvrig Sum bokført verdi: Grafiske fremstillinger Netto omsetning Egenkapital % ,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00 30,00 Totalrentabilitet 20, ,00 0, Bto.fortjeneste %. Driftsresultat %. -10, ,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 Netto omsetning Likviditetsgrad Årsresultat , , , ,00 4,00 Anvendt til utbytte

20 20 VISJON

21 21 3

22 22 VISJON

23 Takk for innsatsen 23 På personalsammenkomster før jul ble våre jubilanter og pensjonister hedret og takket for lang og god innsats. Jubilanter i 2011 Ansatt i 25 år Sølvi Iversen, Mosjøen, Gladis Nerdal Berg, Mo i Rana, Mary-Ann Andersen, Mo i Rana Ansatt i 30 år Reidar Hansen, Mo i Rana, Kirsten Sørøy, Sandnessjøen, Torstein Kristiansen, Mo i Rana, Astrid Dagsvik, Mosjøen, Georg Sven Hauan, Mo i Rana, Mona Stensheim, Mo i Rana, Gunn Gabrielsen, Sandnessjøen. Ansatt i 50 år Perry Ruud, Mo i Rana. Pensjonister: Olaug Karlsen, Sandnessjøen, Oddveig Johansen, Bjerka, Brit Arntzen, Mo i Rana, Janne Hagh, Mo i Rana, Olga Haukland, Mo i Rana, Janne B. Forbergsskog, Mosjøen, Ruth Evy Mo, Mosjøen, Gunn Henriksen, Mo i Rana, Dagmar Øyen, Mosjøen, Greta Stien, Mo i Rana, Knut Vistnes, Mo i Rana, Raymond Knutsen, Mo i Rana. Møtevirksomhet: Regionrådsmøter avvikles slik: Region Alstahaug/ Herøy: 27. mars, Region Rana/Hemnes: 28. mars, Region Vefsn: 29. mars. Innkalling sendes alle representanter. Årsmøte (tidligere rep.skapsmøte) avvikles 12. april 2012 i Administrasjonen i Mo Handelspark kl Innkalling sendes alle representanter. Perry Ruud blir takket for 50 års innsats i Coop Helgeland. Pensjonister og jubulanter i Mosjøen: Ruth Evy Mo, Astrid Dagsvik og Dagmar Øyen.

24 24 Klar for kunde Coop Elektro Sandnessjøen. Tore Andreassen mottar premiering for Klar for Kunde resultatet i Coop obs! og Bjerka ble vinnere av klar for kunde i Coop Helgeland De var de beste butikkene på butikkstandard og kundeservice. VISJON

25 Tillitsvalgte 2011 Sist valgt Styret Leder Karl E. Haukland, 2011 Mo i Rana Nestleder Toril Valla, Korgen 2011 for ett år Randi Kampestuen, Mosjøen 2011 Frans Eivind Krokmo 2011 Torill Jenssen 2010 Monica Skjellstad, 2011 Sandnessjøen Bente Hyttebakk, Mosjøen 2011 Stein Egon Haueng, Storforshei 2011 Ansatterepr. Perry Ruud, Mo i Rana 2011 Brita Nordås, Mosjøen 2010 Tove Grimsø, Sandnessjøen 2010 Turid Pedersen, Mo i Rana 2011 Gerd Moldrem, Mosjøen 2011 Tore Andreassen, Sandnessjøen 2011 Kontrollkomite Leder, Bill Rønning, 2011 Sandnessjøen Gerd Farstad, Mosjøen 2010 Rigmor Rolfsen, Mosjøen 2010 Olav M. Olsen, Mo i Rana 2011 Jan Harald Dalen, Sandnessjøen 2011 Årsmøtet Krets 1 Mosjøen Arne P. Kristensen 2011 Asbjørn Strand 2011 Kjartan Rossvoll, 2011 årsmøtets ordfører Bodil Nystad 2010 Ellen Anne Steffenrem 2010 Roar Knut Kleivhaug 2011 Britt Vesterbekkmo 2011 Heidi Val 2011 Unni Vesterbukt 2011 Krets 2, Storforshei Roger Rabben, 2011 Årsmøtets varaordfører Anne G. Mathisen 2011 Krets 3, Alteren, Båsmoen, Ytteren, Selfors, Skonseng Svenn Mikalsen 2011 Yvonne Pedersen 2011 Bjørn E. Rydland 2010 Jan-Ketil Fagerjord 2010 Sissel Malmbekk 2010 Sigmunn Sandhei 2011 Tore Wetting 2011 Frank Johansen 2011 Krets 4, Mo-Grubhei-Åga-Dalselv Peder Morten Olsen 2011 Trine Lise Michalsen 2011 Solfrid Vatshaug 2011 Eli Gunvor Hunnes 2011 Randi Båtstrand 2010 Magnar Johansen 2010 Steinar Løkås 2010 Johan Øverli 2011 Frans Eivind Krokmo 2011 (utgår styremedlem) Bjørn Ersdal 2011 Jorunn Anna Ludvigsen 2011 Krets 5, Hemnes Kurt Karlsen 2010 Lars Sivert larsen 2011 Krets 6. Sandnessjøen, Herøy Agnes sanderøy Pedersen 2011 Svein Lundestad 2010 Lena F. Almendingen 2010 Svein Nygård 2010 Knut Nilsen 2011 Ann Karin Henriksen 2011 Krets 7, Bjerka Kjell Bystadhagen 2010 Morten Evensen 2011 Solfrid Fagereng 2011 Ansatte Berit Sæther Måvær, Mo i Rana 2011 Anne-Torill Johansen Storforshei 2011 Torunn Almo, Mo i Rana 2011 Kari Høgli, Mo i Rana 2010 Maiken Ruud Rødsjø, Mo i Rana 2010 Therese Arntsen, Mo i Rana 2010 Ann Kristin Nordås, Mosjøen 2010 Evy Nyland, Mosjøen 2011 Ruth E. Moe, Mosjøen sluttet 2010 Unni Sandøy, Sandnessjøen, 2010 permisjon Oddrun Wean, Sandnessjøen 2011 Tonje Johansen, Sandnessjøen 2011 Line Førnes, Mo i Rana 2011 Thomas Krogh, Mo i Rana 2011 Arild Jensen, Mo I Rana 2011 Hilde Karin Lamo, Mosjøen 2011 Hay Zahl, Sandnessjøen 2011 Harry Jakobsen, Sandnessjøen 2011 Kretsutvalg Krets 1 Mosjøen Asbjørn Strand, leder 2011 Jan Ivar Myrflott 2011 Randi Kampestuen 2010 Marit Rossvold 2010 Johnny Nordli 2010 Arne P. Kristensen Ingvild Fridheim 2011 Krets 2, Storforshei Roger Rabben 2010 Randi Opdalshei 2011 Stein E. Haueng 2011 Marit Løkås 2011 Krets 3 Tore Wetting 2011 William Reinfjell 2010 Mette O. Røbergeng 2010 Sigmunn Sandhei 2011 Heidi Havstein 2011 Krets 4 Tommy Nystad 2010 Peder M. Olsen 2010 Anette Skog Lillevik 2011 Sissel B. Jensen 2011 Krets 5, Hemnes Ingrid Urvik 2011 Egil Jensen 2010 Odd-Tore Jakobsen 2010 Merete Mattson 2011 Krets 6, Sandnessjøen Agnes S. Pedersen 2011 Thorlaug Johansen 2011 Toril Bjerke 2010 : Knut Nilsen 2011 Hilde Selnes 2011 Krets 7, Bjerka Johnny Olsen 2011 Morten Evensen 2010 Åge Lifjell 2010 Maja Skaalbones 2011 Valgkomite Kjell J. Vist, Krets Asbjørn Toftli, Krets Randi Mikkelborg, krets Christine S. Antonsen, krets 4 fratrådt 2011 Jan Martin Johnsen, krets Øystein Gårdvik, krets Nils Valla, krets 7, fratrådt 2010 medlemmer Unni Nygård, krets Jan Holgersen, krets Mette O. Røbergeng, krets Dag Voldsund, krets 4, opprykk fast 2011 Rolf A. Brendberg, krets Einar Berg-Hansen, krets Kari Lillebjerka, krets 7, 2011 opprykk fast

26 eiere 3 regioner Årsmøte 27 representanter Kontrollkomite 3 Valgkomite 4 Styre 8 medlemmer VISJON

27 Åpning av Obs! Hypermarked Daværende ordfører Geir Waage holdt åpningstale og klippet over snoren. Kunder Obs! 5000 kunder strømmet inn for å gjøre gode innkjøp. Mo Handelspark; et fint bygg med 700 gratis parkeringsplasser samt en god utsikt fra coop obs! kafe, velkommen!

28 28 Egne notater VISJON

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen.

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer