Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar."

Transkript

1 Landbruk Nordvest Telefon: Epost rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Molde 20. desember 2011 Referat styremøte Landbruk Nordvest Molde Fjordstuer, Molde 20. desember 2011 Kl Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar. Tilsette: Ivar Bakken Sak: 67/11 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte. Kritikk til innkalling og saksliste: Eit vedlegg vart sendt ut kvelden før styremøtet, det er for seint. Det var og stilt spørsmål ved at rekneskap og budsjett var orienteringssaker og ikkje eigne saker. Det same galdt matmangfald. Dette vart forklart. Saka om Økonomien i å sette bort LNV-rekneskapen vart flytta frå orienteringssaker til sak 72/11. Vedtak: Styret godkjenner innkalling, dagsorden med endringar nemnt ovanfor og referat frå siste styremøte. 68/11 Orienteringssaker: 1. Driftsorientering Skriftleg notat med driftsorientering frå både tenesteavdelinga og rådgivingsavdelinga vart delt ut og gjennomgått. 2. Medlemsmøte Fræna 24. november 2011 Oppmøte ca. 40. Nokre av medlemmane (5-10 stk.) uttalte seg svært kritisk til nedbemanninga ved Elnesvågenkontoret. Andre skrytte av Landbruk Nordvest og særleg rådgivarane ved (no) Moldekontoret. Vi fekk tilbakemeldingar om at det er svært vanskeleg å få tak i enkelte tilsette i tenesteavdelinga på telefon. Det var fleire som klaga på at det ofte ikkje blir respondert på beskjedar lagt igjen på Kontoradresse: Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Felleskjøpet Boks SUNNDALSØRA 6440 Elnesvågen 6210 Valldal 6101 Volda

2 telefonsvarar. Styret oppfordra leiinga om å sjå på telefonordninga til dei landbrukstenestetilsette på nytt. 3. Medlemsmøterunden primo februar 2012 Styret såg på medlemsmøterunden. Tidspunktet for møta vart teke til etterretning. Det blir ein gjennomgang av programmet, med særleg vekt på styremedlemane sitt innlegg på neste styremøte. 4. Oppsummering av styrekurset Alle som var med på styrekurset meinte at det var vellukka og at kurset passa godt inn i høve til situasjonen Landbruk Nordvest er i. Det vart beklaga at ikkje alle greidde å vera med på dette. Vi bør ta oss tid til å gjennomgå stoffet for alle i eit styremøte. Ola Jordhøy, kursleiaren, har kome med ei oppsummering av kurset. Denne skal sendast styret saman med møteboka. 5. Medarbeidarsamling desember Det var stor oppslutning og god stemning på ei vellukka medarbeidarsamling over 2 dagar. Dei tilsette sette stor pris på at styreleiaren var med på viktige delar av samlinga. 6. Status for arbeidet med styret sin tiltaksplan. Det vart orientert om sluttavtale som er inngått med Tor. Det kom innspel frå styret om at arbeidsavtalar bør vera så generelle at det er muleg å beordre folk over i andre stillingar. 7. Prosjekt matmangfald a. Status i arbeidet med spørjeundersøking blant matspesialitetsprodusentane. Denne er ikkje ferdig. Vi har fått inn 10 svar med noko sprikande tilbakemeldingar. Mange meiner at mykje har vore bra. Andre er meir kritiske. b. Status i avsluttinga av prosjekt matmangfald. Siste styringsgruppemøtet vart halde 28. november. Stein er tilsett ut året. Vi har fleire prosjektsøknadar inne for fortsatt satsing på Matområdet. Det er venta svar på desse ved årsskiftet. 8. Økonomien i å sette bort LNV-rekneskapen Vart eiga sak nr. 72/ Budsjett Budsjettet er på grunn av arbeidssituasjonen utsett til neste styremøte. Det kom innspel om at vi bør gjere tiltak for å halde kontorkostnadane nede: Prioriter å bruke mest muleg e-post i staden for post. Sjekk teleleverandør osb. 2

3 Vurder budsjettposten renter på innskotskonto opp mot målet om å redusere gamle saldoar på medlemmar. 10. Arbeidsplan Arbeidsplana er på grunn av arbeidssituasjonen utsett til neste styremøte. 11. Vedtekter Kjem opp att i neste styremøte. 12. Høring om samarbeid mellom LNV og LHMS Høringa laga på bakgrunn av handsaminga i siste styremøtet er sendt. 13. Justert styreplan 69/11 Byggteknisk planlegging Vedtak: Styret opprettar ei ny stilling innan området byggteknikk under føresetnad av at Fylkesmannen gir positivt svar på prosjektsøknad om støtte til dette. 70/11 Rekneskap pr Styret tok rekneskapen til vitande. Styret vil vedta prosentsats for medlemsinnskot på neste styremøte. 71/11 Retningsliner for korleis LNV skal handtere gamle saldoar Vedtak: Styret støttar det framlagte forslaget og foreslo at ein stryk spørsmåla sist i dokumentet. 72/11 Utlysing av økonomileiarstilling med kontorplassering Sunndalsøra (Drøftingssak) I styremøte 8. juli vedtok styret i sak 38/11 mellom anna dette: «På sikt skal økonomileiarfunksjonen og flyttast til Sunndalsøra. Dette skal gjerast slik at det bli att to tilsette i tenesteavdelinga i Molde/Elnesvågen.» Ein styremedlem kommenterte at artikkelen i Ringreven som var vedlagt saka var å kneble styret. Fleire tolka vedtaket referert ovanfor slik at økonomileiarstillinga kan lysast ut med plassering Sunndalsøra. Det vart mykje diskusjon om situasjonen ved Elnesvågenkontoret. Knut leverte eit dokument med 6 punkt med forslag om endringar i styret si tiltaksplan: 1. «Økonomilederfunksjonen dekkes med eksisterende personell. Viss det er behov for ekstra kompetanse dekkes dette ved innleie frå regnskapskontor. 3

4 2. Det lyses ut en stilling ved kontoret med arbeidsoppgave rekruttering og formidling av avløsere. 3. Rådgivere grovfôr flyttes til Elnesvågen i løpet av januar Kontorsituasjonen for Molde/Elnesvågen avklares i løpet av 2012 med sikte på å samlokalisering av alle ansatte. 5. Meir av fakturering må over frå utsendelse av papir til papirløse løsninger, for eksempel faktura på e-post, e-faktura eller avtalegiro. 6. Gjennomgang av medlemslistene for å sikre at rådgivingsmedlemmer står oppført som dette.» Det vart ein del diskusjon omkring desse punkta. Dagleg leiar peika på at det ikkje er så skeiv fordeling av bemanninga mellom kontora om ein ser på tal medlemmar pr. årsverk medlemsretta arbeid ved kvart kontor. Det er viktig å få spurt om pris på å sette bort rekneskapen eller delar av denne snart, da det er på denne tida av året at rekneskapskontora legg sine bemanningsplanar for komande år. Tilsetterepresentantane er svært skeptiske til å sette bort rekneskapen. Vi mistar mykje både kompetanse og innsyn i økonomien om vi gjer dette meiner dei. Det vart stilt spørsmål om Sivert kan brukast på intern økonomi i ein periode? Kva med eit samarbeid med Vanylven rekneskapskontor som i dag også har avløysartenester. Det vart ikkje gjort noko vedtak om endring i styret sin tiltaksplan. Det kom nokre konkrete bestillingar frå styret: Administrasjonen skal greie ut kostnaden med å sette bort regnskapet eller delar av det til neste styremøte. Styret vil ha greidd ut kva det vil koste å ha regnskapet ført i eigen organisasjon. Økonomileiarstillinga blir lyst ut med plassering Sunndal. Det er mange argument for å flytte rådgivarane til Elnesvågen. Det er mulegheita for felles kontorplassering med Tine, MR bongelag m. fl. som talar for å vente med dette. Lag ei sak til neste styremøte om kontorplasseringa til to rådgivarar i Molde/ Elnesvågenområdet. 4

5 72/11 Matnorge Styret diskuterte korleis ein best kan få ein ny eigar av Matnorge. Vedtak: Det er viktig å få overført eigarskapen av Matnorge til ein landsdekkande organisasjon eigd og styrt av produsentar så snart som muleg. Vi intensiverer arbeidet med å få laga ein prosjektplan for fase 1 for vidare arbeid med Matnorge. Det skal arbeidast med samansetjinga av styringsgruppa med tanke på landsomfattande samansetjing. 73/11 Landbruksvikarordninga. Styret diskuterte prosjektet for å få betre kvalitet på sjukdomsavløysinga. Prosjektleiar bør vera ein tilsett i Landbruk Nordvest. Vedtak: LNV startar saman med FMLA og Møre og Romsdal bondelag eit prosjekt med mål om mellom anna å kome fram til tiltak for rekruttering, vaktordningar, beredskap og lønnsordningar for sjukdomsavløysing. Vi oppretta denne styringsgruppa for prosjektet: leiar: Ivar Aae, LNV, Arnar Lyche, MR bondelag. Ottar Longva, FMLA +??. Vi lagar eit forslag til prosjektplan som vi legg fram for styringsgruppa for godkjenning. Ta kontakt med Vanylven, Storfjord, og Indre Nordmøre med spørsmål om dei vil vera med i styringsgruppa til dette prosjektet 74/11 Årsmøtetidspunkt og plassering. Vi legg årsmøtet til veke 16. Kontroller andre sine arrangement for å unngå møtekollisjonar. Årsmøtet blir lagt til Alexandra. Referent: Ivar Bakken 5

6 Landbruk Nordvest Vedlegg 3 1. Resultatrekneskap 2011 foreløpig - (minus) er positive tal Rekneskap Notar Tenester Rådgjeving Administrasjon Bygg Sum LNV Budsjett i 1000 kr Inntekter Salgsinntekter avløysing Salgsinntekter (annonser, kursavgift, påslag m.m.) Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen Kommunale tilskot og SLF- tilskot Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m Leigeinntekter Medlemsinntekter; kontingentar og gåver Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter

7 Rekneskap Budsjett Notar Tenester Rådgiving Admin. Bygg Sum LNV i 1000 kr Kostnadar Innkjøp av materialer og varer Rådgjeving Varekostnad Lønn avløysing Lønn kontor Lønn til andre tilsette Fordelar i arbeidsforhold Styret Feriepengar Arbeidsgjevaravgift Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft Sjukelønn avløysasar Andre personalkostnadar Personalkostnad Av- og nedskrivingar Frakt og transportkostnadar Kostnadar lokale Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjonar og vedlikehald Framande tenester Kontorkostnad, trykksaker og liknande Telefon og porto m.v Driftskostnad, av- og nedskr Kostnadar transportmidler Kostnader og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v Salgs-, reklame- og representasjonskostnadar Kontingentar og gåver Forsikringa, garantikostnadar Andre kostnader Tap og liknande Annan driftskostnad stab Sum andre riftskostnadar Sum kostnadar Driftsresultat Finansinntekter /-kostnadar - Renteinntekt Rentekostnad leverandører/kunder Annen finanskostnad Resultat av finansinntekter /-kostnadar Resultat før skattekostnad

8 Vedlegg 9 Kostnadar ved å sette bort rekneskapen Tid bruka til rekneskap i timeliste: Frå styresak 57/ : Pr Månad Nils Tor Sum Månad Nils Tor Sum 1 54,0 37,5 91,5 1 54,0 37,5 91,5 2 47,0 26,3 73,3 2 47,0 26,3 73,3 3 46,0 19,0 65,0 3 46,0 19,0 65,0 4 21,0 20,3 41,3 4 21,0 20,3 41,3 5 74,5 13,0 87,5 5 74,5 13,0 87,5 6 96,5 11,5 108,0 6 96,5 11,5 108,0 7 44,5 11,0 55,5 7 44,5 13,0 57,5 8 81,5 81,5 8 81,5 81, ,5 100, ,5 100,5 Sum tom sept 565,5 138,5 704, ,0 11,0 706, ,0 6,5 124,5 Lineært ut året 188,5 46,2 234, ,5 49,5 Sum tom sept 754,0 184,7 938, ,0 Utrekning vist i styresak 57/ Besparing/ Kostnad Timar Timepris Sum SR Spart Leige Differanse Det blir kr dyrare å sette bort rekneskapen Besparing/ Kostnad Timar Timepris Sum SR Spart Leige Differanse Det blir kr dyrare å sette bort regnskapet. Vi har i dag mykje arbeid med rettingar i rekneskapen.hvis vi i dag brukar meir ressursar enn meir på slike rettingar enn det vi må rekne med å bruka på slikt arbeid dersom vi set bort rekneskapen, så vil det lønne seg å sette bort rekneskapsføringa. Ivar Bakken 780 timar er beregna til å vera den andelen av rekneskapsarbeidet (av 939 timar) ein kan sette bort Ny utrekning med tala frå Sunndals rekneskap Tala som kom fram i anslaga frå Sunndal Rekneskap stemmer svært godt med det som vart presentert i styresak 57/11. Desse tala gir ein peikepinn på at eit rekneskapskontor kanskje greier å gjere det arbeidet som vi gjer på 780 timar på 600 timar. Nedanfor har eg prøva å rekne korleis dette slår ut. I anslaget frå Sunndal rekneskap er ein del av tida som går til kommunikasjon rekna med. Derfor er denne redusert for rekneskapskontoret sin del Kommunikasjon LNV- Kommunikasjon LNV-

9

10 Seniorpolitikk i NLR I. Innledning Arbeidsplassene i rådgivingsenhetene krever mye av de ansatte. Samtidig er dette arbeidsplasser med stor grad av fleksibilitet til å gjøre jobben når det passer best for den ansatte. Dette kan vi bruke aktivt for å vise at vi ønsker å være en livsfaseorientert organisasjon som gjør det mulig å være ansatt i alle faser av livet. Arbeidstakere i samarbeid med arbeidsgiver må finne fram til ordninger som gjør det mulig å tilpasse jobben til alle faser i livet. I dette notatet vektlegges seniorperioden. Situasjonsbeskrivelse Seniorer har sterke sider som det vil være gunstig for organisasjonen å dra nytte av. Det er blant annet: Status i NLR a) Bred erfaring. Mange seniorer har bred kompetanse tilpasset NLR. Arbeidstakere med bred erfaring jobber smartere og utgjør en verdifull erfaringsbase som er til nytte for andre medarbeidere. De kjenner historien til virksomheten bedre enn yngre medarbeidere. De kjenner systemene, vet hvem som kan svare på aktuelle spørsmål og hvordan problemene har vært løst tidligere. b) Lojalitet, stabilitet og ansvarsfølelse. Seniorene har ofte stor lojalitet og ansvarsfølelse. Eldre ansatte skifter ikke jobb like ofte som yngre, og seniorene vil derfor kjenne seg sterkere knyttet til virksomheten. c) Modenhet og menneskekunnskap. Sosial kompetanse er spesielt viktig i rådgivingsorganisasjoner der en legger vekt på arbeidsformer som nettverk, arbeidsgrupper og lignende. Med alder følger ofte god og bredere menneskekunnskap. Bred erfaring kan gi grunnlag for bedre kommunikasjon med kontakter, medlemmer og andre medarbeidere. Seniorpolitikken i NLR er rettet mot medarbeidere i siste del av yrkeskarrieren. Det er viktig å beholde disse arbeidstakerne ut yrkesperioden, slik at de ikke går av ved første mulighet når de er 62 år, men fortsetter til nærmere ordinær pensjonsalder som er 67 år. Seniorene har store kunnskaper på sine områder. I de siste årene har det til dels vært svært vanskelig å rekruttere nye kompetente medarbeidere. Det utdannes færre innen våre fagområder. Det er av den grunn spesielt viktig å kunne overføre kunnskap fra seniorene til nyansatte. Vår antallsoppgave for 2011 over personalforsikringer viser at det i dag er 78 ansatte som jobber minst 50 % stilling og som er 55 år eller eldre. Den viser videre at 46 % av de ansatte i NLR er 50 år eller eldre. Bare 11 % av de ansatte er under 35 år. Konsekvensene blir store om alle slutter for å ta ut pensjon ved første mulighet. Se 1

11 nedenforstående tabell over alderssammensetning. Tabellen gjelder ansatte som er med i personalforsikringene og da har minst 50 % jobb i vår organisasjon. Alderssammensetning i NLR i dag: Fødselsår Antall SUM 241 En oversikt fra Storebrand viser at mange ansatt i NLR har mulighet til å ta ut AFP de nærmeste tre årene. Oversikten viser følgende tall for gitte tidsintervall. Innen 0-12 måneder - 27 ansatte Innen måneder 32 ansatte Innen måneder 35 ansatte I arbeidslivet i dag er det raske og omfattende endringer av både teknisk, økonomisk og markedsmessig art. Dette innebærer økte krav om endringer og tilpasninger i arbeidslivet som får betydning for alle ansatte. En følge av dette kan bli belastningsskader, utbrenthet, økt sykefravær, uførepensjonering eller tidligpensjonering. Dette gjelder også NLR og de lokale/regionale rådgivingsenhetene. Et bevisst fokus på arbeidsgivers plikt til tilrettelegging av arbeidet vil kunne ha stor betydning for at ikke økte prestasjonskrav skal virke negativt inn på arbeidstakerens helse og trivsel. Seniorpolitikken skal være en del av et livsfaseperspektiv slik at tiltak er tilpasset de behov den enkelte medarbeider har i løpet av yrkeskarrierens ulike livsfaser. Jfr. Bl.a AML 4-2 og 4-6. I NLR regnes seniorfasen fra 50 år. Seniorpolitikken skal bidra til å sikre den ansatte best mulig utvikling i hele sin yrkeskarriere, slik at arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft blir benyttet på en slik måte at de fleste ansatte velger å stå i arbeid til organisasjonens normale pensjonsalder som er 67 år. Ledere skal ha fokus på den enkelte ansattes arbeidssituasjon gjennom hele ansettelsesforholdet med tanke på å hindre eller redusere mulige belastningslidelser og for å hindre sykefravær og uførepensjon. Dette skal bl.a. skje ved å tilpasse arbeidssituasjonen med ulike tiltak dersom den enkelte medarbeider har behov for dette. Arbeidsgiver skal legge til 2

12 rette for mest mulig fleksible tiltak både tilpasset seinkarrierefasen og for ansatte med fysisk og/eller psykisk belastende arbeid. For å få til en god livsfasepolitikk, er det viktig at den enkelte rådgivingsenhet har tiltak i sin personalpolitikk. Det bør også gjennomføres spesielle kurs for målgruppen sentralt. Sentrale kurs kan bidra til viktig nettverksbygging om seniorspørsmål. De ansatte i rådgivingsenhetene er forskjellige og har ulike behov. Det vil si at tiltakene bør så langt mulig skreddersys i den enkelte enhet. Hovedansvaret for en god livsfase- og seniorpolitikk ligger hos den enkelte rådgivingsenhet som har arbeidsgiveransvaret. 2. Mål Det er viktig for NLR å ta vare på og legge forholdene til rette for at arbeidstakere i alle livsfaser kan gjøre en god jobb for virksomheten. NLR sin seniorpolitikk skal bidra til å: sikre at organisasjonen nytter senioransattes kompetanse best mulig sikre at den enkeltes fagkunnskap blir overført til organisasjonen samtidig som den ansatte blir verdsatt for det den har gjort gjennom årene ha motiverte og friske seniorer på jobb gi seniorene muligheten til å bruke sine erfaringer og kunnskaper til eget og organisasjonens beste gi seniorene anledning til å videreutvikle og endre sin kompetanse i tråd med organisasjonens behov gi seniorene nødvendig hjelp til å planlegge en verdig overgang til pensjonisttilværelsen 3. Tiltak i seniorfasen 3.1 Seniorsamtale I enkelte miljøer sies det at en ikke er så attraktiv i arbeidsmarkedet når en passerer 50 år. Det gjør at noen i den alderen vil tenke grundig gjennom hva de ønsker å gjøre de neste årene av sitt yrkesaktive liv. Enkelte regner dette som siste mulighet for skifte av arbeidsplass. Dette er derfor en kritisk alder, der en lett kan miste attraktive medarbeidere. Det bør derfor gjennomføres en utvidet medarbeidersamtale ved 50 år slik at organisasjonen og den ansatte sammen kan se på framtidige felles muligheter. Det er viktig at seniorer trives i jobben og kan yte en god jobb i hele seniorperioden. 3

13 Første ordinære seniorsamtale bør seinest være ved 55 år. Deretter skal det avholdes livsfaseorienterte seniorsamtaler hvert år. Seniorsamtalen er en videreføring av medarbeidersamtalen og den skal ha fokus på utvikling, ikke avvikling. Målet er tidlig å avdekke og forberede tiltak som gir muligheter for tilpassete arbeidsforhold. I samtalen skal det legges vekt på medarbeidernes behov, tanker og ønsker for sin fremtidige arbeidssituasjon. Den skal omhandle forebygging og utvikling i et seniorperspektiv. Det skal spesielt fokuseres på tiltak som gir muligheter for nye utfordringer og fortsatt trivsel på arbeidsplassen gir økt utnyttelse av realkompetanse kunnskapsoverføring til andre både i egen og i andre rådgivingsenheter tilrettelegging for oppdatering og videreutvikling av formalkompetanse behov for tilrettelegging for den enkelte o en må alminneliggjøre de helsemessige endringer som skjer i kroppen når en blir eldre o de tekniske endringer skjer fort. Den ansatte må få spesialtilpasset opplæring for sin aldersgruppe ønsker og muligheter for fleksibilitet i jobben ønsker og muligheter som kan ha betydning for overgang til pensjonisttilværelsen informasjon om vår behandlingsforsikring i Vertikal 3.2 Tittelen «seniorrådgiver» Ta i bruk tittelen seniorrådgiver for medarbeidere med lang og god erfaring. Tittelen kan tas i bruk etter at en har jobbet et visst antall år; for eksempel 25 år eller at den kan tas i bruk etter alder på medarbeideren. 3.3 Aktuelle tiltak kan eksempelvis være tilrettelegging for mer bekvem arbeidssituasjon o tilbud om delvis hjemmekontor o nok tid til å utføre oppgavene konkrete individuelle tiltak som letter den daglige arbeidssituasjonen o Stor PC-skjerm o Spesialtilpasset kontorutstyr o Slippe tungt arbeid som jordprøvetaking, sprøyteforsøk o Redusert ansvar o Støtte til progressive databriller o Bruk av større skrifttyper o M.m. kompetansetiltak 4

14 bevisst sammensetning av arbeidsgrupper på tvers av aldersgrenser seniorer blir veilere eller fadder for andre medarbeidere redusert arbeidstid uten reduksjon i lønn ( 80 % stilling med 100% lønn) eller ekstra seniortid etter fastsatte kriterier kjøp av hjelpemidler endrede arbeidsoppgaver mindre ansvar tilbud om utvidet helsesjekk hvert år bedriftshelsetjenesten skal ha fokus på seniortenkning når de er inne på arbeidsplassen treningsaktiviteter rettet mot å bedre eller opprettholde den enkeltes fysiske og mentale helse Tilbud om årlig gratis influensavaksine til seniorene fysioterapi/trening i arbeidstida utvidet velferdspermisjon for å ta seg av syk og pleietrengende ektefelle eller foreldre beholde tilknytningen til arbeidsplassen også etter at en har gått av med pensjon 3.4 Seniorfritid I NLR er alle ansatte omfattet av tariffavtale. Det vil si at alle arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på 6 ukers ferie med opptjente feriepenger. I henhold til arbeidsmiljøloven 10-2 om arbeidstidsordninger, så har arbeidstakere etter fylte 62 år rett til redusert arbeidstid om det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. I følge loven er det ikke lovpålagt å kompensere for lønnstap som følge av redusert jobb. En del virksomheter har imidlertid vedtatt ordninger, betalt av arbeidsgiver, som gir ekstra fritid utover det tariffbestemte til seniorene. Det er en måte å vise at de blir satt pris på og er et tiltak for å beholde dem litt lenger i virksomheten. Disse ordningene gjelder i stor grad i det offentlige, men det finnes også mange ordninger i det private arbeidslivet. Her følger et par eksempler fra organisasjoner vi samarbeider med. Tine har denne ordningen for ekstra seniorfritid: år 5 dager år 10 dager år 15 dager år 20 dager Seniorfritid nulles ut ved årsskiftet og det forutsettes at ferie er tatt ut. Bioforsk har denne ordningen for ekstra seniorfritid: 5

15 For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn. Fra 62 år: a) Åtte dager pr kalenderår fra det året man fyller 62 år b) De lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager pr år Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele fridager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Det er fastsatt i hovedavtalen at uttaket etter denne bestemmelsen ikke kan overføres. Det kan alternativt avtales at dagene godtgjøres med lønn. 3.5 Kurs NLR skal hvert år tilby seniorkurs som tar opp spørsmål som berører og interesserer seniorer. Eksempelvis aktuelle datakurs som er tilpasset denne målgruppen. Det gis også tilbud om kurs for forberedelse av pensjonisttilværelsen. Pensjonsforberedende kurs skal tilbys i rimelig tid før det er aktuelt. 4. Finansiering De enkelte rådgivingsenheter er arbeidsgiver for sine ansatte og betaler personalkostnadene. En del kostnader er lov- eller tariffbestemt, andre kostnader kan føres tilbake til lokale avtaler og vedtatte personalpolitiske retningslinjer. De seniorpolitiske tiltak som den enkelte enhet vedtar, finansieres av den enkelte enhet. NLR sentralt vil støtte arbeidet med seniorpolitikk ved å arrangere årlige subsidierte felles kurs for seniorer i NLR og rådgivingsenhetene. 6

16 Vedlegg: er sakset fra Konkrete råd: Arbeidstaker: Dersom du har fylt 62 år kan du ha rett til redusert arbeidstid. Dersom du fyller 60 år i løpet av det året du skal ha ferie, har du rett til en ekstra uke ferie, samt 2,3 prosent mere feriepenger. Arbeidsgiver: Som arbeidsgiver plikter du å ta hensyn til alder i tilpasningen og tilretteleggingen av arbeidet. Husk at du ikke uten videre kan si opp en arbeidstaker på grunn av alder før fylte 70 år. Denne faktasiden tar for seg bestemmelser og rettigheter som er viktig for arbeidstakere over 60 år. Diskriminering på grunn av alder Behov for tilpasning og tilrettelegging Rett til redusert arbeidstid Ferie og feriepenger for arbeidstakere over 60 år Permisjoner Oppsigelse på grunn av alder Ansiennitet ved oppsigelse Oppsigelsesfrister Diskriminering på grunn av alder Det er et forbud mot diskriminering av arbeidstakere på grunn alder. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, blant annet: utlysning av stilling ansettelse omplassering og forfremmelse opplæring og annen kompetanseutvikling lønns og arbeidsvilkår opphør av arbeidsforholdet (oppsigelse) 7

17 Forbudet mot diskriminering omfatter likevel ikke forskjellsbehandling som har en saklig grunn, eller som er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Arbeidsgiver kan for eksempel ha en saklig grunn til ikke å ansette en arbeidstaker på grunn av alder av hensyn til helse og sikkerhet i forbindelse med utøvelse av jobben. Se arbeidsmiljøloven kapittel 13 om vern mot diskriminering (lovdata.no). Behov for tilpasning og tilrettelegging Arbeidsgiver plikter å ta hensyn til alder når han skal organisere og tilrettelegge arbeidet. I tillegg gjelder de mer generelle kravene i arbeidsmiljøloven om tilpasning og tilrettelegging av arbeidet. Se arbeidsmiljøloven 4-2 (2) b) om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (lovdata.no). Dersom en arbeidstaker får redusert sin arbeidsevne, plikter arbeidsgiver - så langt det er mulig - å legge til rette for at arbeidstakeren skal kunne fortsette sitt vanlige arbeid. Arbeidsgiver må på samme måte legge til rette for at personer som ellers ville være hemmet i utførelsen av vedkommende yrke, kan få innpass på arbeidsplassen. Se arbeidsmiljøloven 4-6 om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (lovdata.no). Eksempler på tilrettelegging kan være: endringer av rutiner, arbeidstid eller medvirkning fra endringer av rutiner, arbeidstid eller medvirkning fra andre arbeidstakere. anskaffelse av hjelpemidler som verktøy, maskiner og lignende. endringer på arbeidsplassen, for eksempel endringer av inventar, bedring av lysforhold med mer. opplæring, omskolering og arbeidstrening. Rett til redusert arbeidstid Arbeidstaker som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid. Vilkåret er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidstakers behov for arbeidstidsreduksjon må vurderes opp mot de eventuelle ulempene dette måtte medføre for arbeidsgiver. Uenighet om hvorvidt arbeidstaker har krav på arbeidstidsreduksjon kan avgjøres av Tvisteløsningsnemnda. Arbeidstidsreduksjonen kan bety kortere daglig arbeidstid, fri en eller flere dager i uken, arbeid annenhver uke eller andre avvik fra ordinær arbeidstid i virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett og plikt til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Dersom arbeidstaker ønsker å forlenge tidsperioden for redusert arbeidstid må det søkes på nytt. Se arbeidsmiljøloven 10-2 (4) om arbeidstidsordninger (lovdata.no). 8

18 Ferie og feriepenger for arbeidstakere over 60 år Ferie Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ferien skal avvikles) har krav på en uke ekstra ferie. Se ferieloven 5 (2) om ekstraferie for arbeidstakere over 50 år (lovdata.no). Dersom du fyller 60 år i løpet av ferieåret har du krav på minst fem uker og en dag ferie. Vær oppmerksom på at ytterlige ferie kan være regulert i tariffavtale. Arbeidstaker bestemmer selv når på året den ekstra ferieuken skal tas ut. Arbeidsgiver skal imidlertid varsles minst to uker i forveien. Se ferieloven 6 (1) om hvem som bestemmer tiden for ferie (lovdata.no). Se ferieloven 6 (2) om underretning av feriefastsetting (lovdata.no). Feriepenger Minstekravet i loven er at feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av inntekten du hadde året før ferien tas ut. Det året du fyller 60 år skal prosentsatsen for feriepenger på 10,2 prosent forhøyes med 2,3 prosent, til 12,5 prosent. Mange har bedre vilkår gjennom tariffavtale. Se ferieloven 10 (2) om den alminnelige prosentsats ved beregning av feriepenger (lovdata.no). Se ferieloven 10 (3) om forhøyet prosentsats for arbeidstakere over 60 år ved beregning av feriepenger (lovdata.no). Permisjoner Pleie av nære pårørende i livets sluttfase Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 20 dager. Ønske om å tilbringe tid sammen med nære pårørende som oppholder seg på sykehus, institusjon eller lignende i livets sluttfase gir etter loven ikke rett til slik permisjon. Loven gir ikke rett til fri med lønn. Tariffavtale eller annen Loven gir ikke rett til fri med lønn. Tariffavtale eller annen avtale kan imidlertid gi rett til fri med lønn. Se arbeidsmiljøloven om pleie av pårørende (lovdata.no). Se arbeidsmiljøloven kapittel 12 om rett til permisjon (lovdata.no). 9

19 Oppsigelse på grunn av alder Arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av høy alder alene før fylte 70 år. Etter at arbeidstaker er fylt 66 år, men ikke senere enn seks måneder før pensjonsalderen inntrer, kan arbeidsgiver skriftlig spørre om han/hun ønsker å fratre stillingen ved nevnte pensjonsalder. Forespørselen må besvares skriftlig senest tre måneder før du når pensjonsalderen. Dersom du ikke gir din arbeidsgiver skriftlig tilbakemelding på en slik forespørsel senest tre måneder før du når pensjonsalderen, kan du sies opp på grunn av alder. Dette gjelder bare hvis du er skriftlig gjort oppmerksom på at du risikerer oppsigelse dersom du ikke svarer skriftlig innen fristen. Enkelte overenskomster og tariffavtaler har avtaler om en lavere aldersgrense enn 70 år. I vurderingen av om dette er lovlig, må man ta hensyn til om aldersgrensen praktiseres konsekvent i bedriften og om arbeidstakeren er kjent med ordningen. Slike avtaler må være saklig begrunnet for å ivareta helse og sikkerhet. Det vil også ha betydning om aldersgrensen er knyttet sammen med en pensjonsordning. Ansiennitet ved oppsigelse Det følger av rettspraksis at det ved oppsigelse skal tas hensyn til blant annet ansiennitet. Ansiennitetsprinsippet innebærer at den arbeidstakeren som ble ansatt sist, skal sies opp før en arbeidstaker som ble ansatt tidligere. Beregningen av ansiennitet kan variere noe. Det er viktig å være klar over at ansiennitetsprinsippet ikke er lovfestet og dermed ikke bindende for arbeidsgiver. En arbeidsgiver som ikke er bundet av en tariffavtale som regulerer dette, kan legge vekt på andre kriterier enn ansiennitet hvis de er saklige og forsvarlige. Oppsigelsesfrister Er du over 50 år kan alder ha betydning for oppsigelsestiden. Se Arbeidstilsynets egen faktaside om oppsigelse. 10

20 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 11 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSE LOKALMAT EVALUERING AV PROSJEKT MATMANGFOLD del 2 SYNSPUNKTER PÅ FREMTIDIG SATSING PÅ LOKALMAT ØNSKE OM UTVIKLING AV TJENESTER FRA LANDBRUK NORDVEST Spørreundersøkelsen ble utsendt til en usortert kontaktliste på om lag 100 mailadresser. Det kom 11 svar. Svara kom fra noen av de mest aktive lokalmatprodusentene i Møre og Romsdal. Der det vart bedt om gradering var denne fra 1 5 der 1 var «lite fornøyd» og 5 var «svært godt fornøyd». 5 av de som svarte hadde mottatt tjenester fra prosjektet. 3 produsenter graderte tjenesten til 4 og 5, 1 graderte til 2 mens 1 hadde ikke svare på dette. Evalueringen for MR-mat varierte fra 3-5, med en hovedvekt på 4. 6 av de som svarte hadde deltatt på MR-mat. Den som ga lågest score til MR-mat hadde aldri deltatt. Vurderingen av mediafokuset på lokalmat varierer sterkt (fra 2 5). Igjen ser det ut som at de som har mottatt tjenester fra prosjektet og deltatt i MR-mat, opplever at prosjektet har vært bedre på mediafokus enn de som ikke har deltatt eller tatt imot tjenester. Av fellesarrangementene er det deltakelsen under Trønders Matfestival og studieturen til Østerrike som fra alle har fått topp karakter. Generelt har alle arrangement hvor man har forsøkt å markedsføre seg overfor butikker og reiseliv fått lav karakter. Det kan tyde på at produsentene ikke har fått effekt av disse fellestiltakene. Når det gjelder tjenester overfor Bondens Marked Nordmøre og Romsdal så gis karakteren 3 fra 3 produsenter og 5 fra 3 mens 1 produsent gir 4. Når det gjelder den skisserte satsingen fra FMLA så sier 4 at de anser å få tilstrekkelig med støtte gjennom dette, 4 sier at de IKKE tror de får det mens 3 er usikre. 8 av svara sier at de gjerne ser at Landbruk Nordvest koordinerer arbeidet med lokalmat og organiserer tjenester. 3 er usikre mens 1 er negativ til at Landbruk Nordvest skal ha noe med lokalmat å gjøre. Med hensyn til betaling for rådgiving var 4 innstilt på å betale kr. 500 pr time for utført arbeid. 3 aksepterte en kontingent på kr som var det lågeste alternativet for dette. Et generelt inntrykk er at de som har hatt kontakt med prosjektet og deltatt i de ulike aktiviteter er godt fornøyde. Prosjekt Matmangfold del 2 hadde også en annen målsetting enn del 1. Siden fokuset skulle være samarbeidstiltak var det naturlig å fokusere mest på slike aktiviteter framfor å satse på individuelt arbeid mot alle produsentene. Etter hvert som bedriftene utvikler seg så utvikler man også ulike strategier. Det må derfor være aksept for at noen ikke satser på fellestiltak og samarbeidsaktiviteter. Dermed har disse bedriftene kanskje ikke fått samme oppmerksomhet fra prosjektet. Kontoradresse:Avd Molde Avd Elnesv Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

21 Kommentarer om arbeidet i prosjektet er for eksempel: Rask tilbakemelding ved forespørsler, veldig ryddig i måten arbeidet blir gjort, bra oppfølging. Flere kommentarer gjenspeiler en situasjon man har hatt i lokalmatmiljøet helt siden starten av Prosjekt Matmangfold i 2006 da prosjektet startet opp i regi av Møre og Romsdal Bondelag, initiert av FMLA, mens Orkidékommunene hadde sitt eget prosjekt. I starten var det sterke motsetninger og konflikter mellom disse prosjekta noe som til en viss grad også delte produsentmiljøet. I de siste 5 åra har det ikke vært så synlige motsetninger men noe sitter kanskje igjen. Et annet forhold som har preget prosjektet er at noen produsenter ikke har skilt mellom arbeidet som prosjektleder har gjort når det gjelder mobilisering og rådgiving og det forhold at han gjennom prosjektet er markedsleder og sekretær for Bondens Marked. Når styret i BM har vurdert kritikkverdige forhold som ev. brudd på vedtekter og bestemmelser så har det vært sekretær sin oppgave å ta disse forhold opp med aktuelle medlemmer. Det har ikke alltid blitt forstått at det er mot vedtektene og styret i Bondens Marked reaksjonen burde vært rettet. Det kan sjå ut til at de fleste er positive til at Landbruk Nordvest utvider sitt rådgivningstilbud til også å omfatte lokalmatområdet. Det er likevel vanskelig å forutsi om en slik satsing vil gi organisasjonen mange nye medlemmer. Jeg oppfatter nok miljøet slik at det må tydeliggjøres i praksis at man har tjenester å tilby og at disse har den ønskede kvalitet. Produsenten som har uttrykt seg negativt til Landbruk Nordvest som en tilbyder av tjenester overfor lokalmat produsenter ser ikke ut til å øyne omfanget av hva Landbruk Nordvest kan tilby av topp kompetanse innen agronomi, maskinteknikk, bygningsteknisk planlegging, økonomi, vegvalgsrådgiving etc. - enten i egen organisasjon, fra Norsk Landbruksrådgivning over hele landet eller gjennom å ha tilgang til spisskompetanse fra andre miljø. Angvik 16.januar 2012 Stein Brubæk 2

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF Sunnaas sykehus HF (SunHF) har fokus på utvikling av en livsfaseorientert personalpolitikk med spesielt fokus på seniorer. Å tilby tilpassede tiltak

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid 20.8.2015, kl 10.00 15.00

Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid 20.8.2015, kl 10.00 15.00 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt Dato: 31. mars 2011 KFVANN /11 Styret for Bergen Vann KF Bergen Vann KF - evaluering av Seniorpolitiske tiltak SND BV-070-200413983-76 Hva saken gjelder: Styret til Bergen Vann KF fattet slikt vedtak i

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Senior-policy i ISS. 15.6.2016 v/patricia Keech

Senior-policy i ISS. 15.6.2016 v/patricia Keech Senior-policy i ISS 15.6.2016 v/patricia Keech Definisjon Seniorfasen I ISS definerer vi seniorfasen fra 58 år til 70 år gjeldende pr. 1.7.2016. Frem til da gjelder ordinær avgangsalder på 67 år. 2 Innledning

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender Roger Moen Senter for seniorpolitikk 50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender IA-konferansen i Tromsø 31. mai 2016 Quiz Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe? Hvem står bak Senter for seniorpolitikk?

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Skal en stor og sammensatt organisasjon som vår fungere må vi ha et felles rammeverk for alle som jobber i organisasjonen. Noen rammeverk

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN

RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN [17.07.12] PERSONAL RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN r for ansatte som ønsker ny stilling i ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. FORMÅL en er et servicetilbud i, og skal

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer