Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar."

Transkript

1 Landbruk Nordvest Telefon: Epost rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Molde 20. desember 2011 Referat styremøte Landbruk Nordvest Molde Fjordstuer, Molde 20. desember 2011 Kl Til stades: Ivar Aae. Per Bjarne Skarstein, Morten Feiring, Knut Strand, Bente Bjerkeset Solenes, Maud Grøtta og Svein Skar. Tilsette: Ivar Bakken Sak: 67/11 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte. Kritikk til innkalling og saksliste: Eit vedlegg vart sendt ut kvelden før styremøtet, det er for seint. Det var og stilt spørsmål ved at rekneskap og budsjett var orienteringssaker og ikkje eigne saker. Det same galdt matmangfald. Dette vart forklart. Saka om Økonomien i å sette bort LNV-rekneskapen vart flytta frå orienteringssaker til sak 72/11. Vedtak: Styret godkjenner innkalling, dagsorden med endringar nemnt ovanfor og referat frå siste styremøte. 68/11 Orienteringssaker: 1. Driftsorientering Skriftleg notat med driftsorientering frå både tenesteavdelinga og rådgivingsavdelinga vart delt ut og gjennomgått. 2. Medlemsmøte Fræna 24. november 2011 Oppmøte ca. 40. Nokre av medlemmane (5-10 stk.) uttalte seg svært kritisk til nedbemanninga ved Elnesvågenkontoret. Andre skrytte av Landbruk Nordvest og særleg rådgivarane ved (no) Moldekontoret. Vi fekk tilbakemeldingar om at det er svært vanskeleg å få tak i enkelte tilsette i tenesteavdelinga på telefon. Det var fleire som klaga på at det ofte ikkje blir respondert på beskjedar lagt igjen på Kontoradresse: Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Felleskjøpet Boks SUNNDALSØRA 6440 Elnesvågen 6210 Valldal 6101 Volda

2 telefonsvarar. Styret oppfordra leiinga om å sjå på telefonordninga til dei landbrukstenestetilsette på nytt. 3. Medlemsmøterunden primo februar 2012 Styret såg på medlemsmøterunden. Tidspunktet for møta vart teke til etterretning. Det blir ein gjennomgang av programmet, med særleg vekt på styremedlemane sitt innlegg på neste styremøte. 4. Oppsummering av styrekurset Alle som var med på styrekurset meinte at det var vellukka og at kurset passa godt inn i høve til situasjonen Landbruk Nordvest er i. Det vart beklaga at ikkje alle greidde å vera med på dette. Vi bør ta oss tid til å gjennomgå stoffet for alle i eit styremøte. Ola Jordhøy, kursleiaren, har kome med ei oppsummering av kurset. Denne skal sendast styret saman med møteboka. 5. Medarbeidarsamling desember Det var stor oppslutning og god stemning på ei vellukka medarbeidarsamling over 2 dagar. Dei tilsette sette stor pris på at styreleiaren var med på viktige delar av samlinga. 6. Status for arbeidet med styret sin tiltaksplan. Det vart orientert om sluttavtale som er inngått med Tor. Det kom innspel frå styret om at arbeidsavtalar bør vera så generelle at det er muleg å beordre folk over i andre stillingar. 7. Prosjekt matmangfald a. Status i arbeidet med spørjeundersøking blant matspesialitetsprodusentane. Denne er ikkje ferdig. Vi har fått inn 10 svar med noko sprikande tilbakemeldingar. Mange meiner at mykje har vore bra. Andre er meir kritiske. b. Status i avsluttinga av prosjekt matmangfald. Siste styringsgruppemøtet vart halde 28. november. Stein er tilsett ut året. Vi har fleire prosjektsøknadar inne for fortsatt satsing på Matområdet. Det er venta svar på desse ved årsskiftet. 8. Økonomien i å sette bort LNV-rekneskapen Vart eiga sak nr. 72/ Budsjett Budsjettet er på grunn av arbeidssituasjonen utsett til neste styremøte. Det kom innspel om at vi bør gjere tiltak for å halde kontorkostnadane nede: Prioriter å bruke mest muleg e-post i staden for post. Sjekk teleleverandør osb. 2

3 Vurder budsjettposten renter på innskotskonto opp mot målet om å redusere gamle saldoar på medlemmar. 10. Arbeidsplan Arbeidsplana er på grunn av arbeidssituasjonen utsett til neste styremøte. 11. Vedtekter Kjem opp att i neste styremøte. 12. Høring om samarbeid mellom LNV og LHMS Høringa laga på bakgrunn av handsaminga i siste styremøtet er sendt. 13. Justert styreplan 69/11 Byggteknisk planlegging Vedtak: Styret opprettar ei ny stilling innan området byggteknikk under føresetnad av at Fylkesmannen gir positivt svar på prosjektsøknad om støtte til dette. 70/11 Rekneskap pr Styret tok rekneskapen til vitande. Styret vil vedta prosentsats for medlemsinnskot på neste styremøte. 71/11 Retningsliner for korleis LNV skal handtere gamle saldoar Vedtak: Styret støttar det framlagte forslaget og foreslo at ein stryk spørsmåla sist i dokumentet. 72/11 Utlysing av økonomileiarstilling med kontorplassering Sunndalsøra (Drøftingssak) I styremøte 8. juli vedtok styret i sak 38/11 mellom anna dette: «På sikt skal økonomileiarfunksjonen og flyttast til Sunndalsøra. Dette skal gjerast slik at det bli att to tilsette i tenesteavdelinga i Molde/Elnesvågen.» Ein styremedlem kommenterte at artikkelen i Ringreven som var vedlagt saka var å kneble styret. Fleire tolka vedtaket referert ovanfor slik at økonomileiarstillinga kan lysast ut med plassering Sunndalsøra. Det vart mykje diskusjon om situasjonen ved Elnesvågenkontoret. Knut leverte eit dokument med 6 punkt med forslag om endringar i styret si tiltaksplan: 1. «Økonomilederfunksjonen dekkes med eksisterende personell. Viss det er behov for ekstra kompetanse dekkes dette ved innleie frå regnskapskontor. 3

4 2. Det lyses ut en stilling ved kontoret med arbeidsoppgave rekruttering og formidling av avløsere. 3. Rådgivere grovfôr flyttes til Elnesvågen i løpet av januar Kontorsituasjonen for Molde/Elnesvågen avklares i løpet av 2012 med sikte på å samlokalisering av alle ansatte. 5. Meir av fakturering må over frå utsendelse av papir til papirløse løsninger, for eksempel faktura på e-post, e-faktura eller avtalegiro. 6. Gjennomgang av medlemslistene for å sikre at rådgivingsmedlemmer står oppført som dette.» Det vart ein del diskusjon omkring desse punkta. Dagleg leiar peika på at det ikkje er så skeiv fordeling av bemanninga mellom kontora om ein ser på tal medlemmar pr. årsverk medlemsretta arbeid ved kvart kontor. Det er viktig å få spurt om pris på å sette bort rekneskapen eller delar av denne snart, da det er på denne tida av året at rekneskapskontora legg sine bemanningsplanar for komande år. Tilsetterepresentantane er svært skeptiske til å sette bort rekneskapen. Vi mistar mykje både kompetanse og innsyn i økonomien om vi gjer dette meiner dei. Det vart stilt spørsmål om Sivert kan brukast på intern økonomi i ein periode? Kva med eit samarbeid med Vanylven rekneskapskontor som i dag også har avløysartenester. Det vart ikkje gjort noko vedtak om endring i styret sin tiltaksplan. Det kom nokre konkrete bestillingar frå styret: Administrasjonen skal greie ut kostnaden med å sette bort regnskapet eller delar av det til neste styremøte. Styret vil ha greidd ut kva det vil koste å ha regnskapet ført i eigen organisasjon. Økonomileiarstillinga blir lyst ut med plassering Sunndal. Det er mange argument for å flytte rådgivarane til Elnesvågen. Det er mulegheita for felles kontorplassering med Tine, MR bongelag m. fl. som talar for å vente med dette. Lag ei sak til neste styremøte om kontorplasseringa til to rådgivarar i Molde/ Elnesvågenområdet. 4

5 72/11 Matnorge Styret diskuterte korleis ein best kan få ein ny eigar av Matnorge. Vedtak: Det er viktig å få overført eigarskapen av Matnorge til ein landsdekkande organisasjon eigd og styrt av produsentar så snart som muleg. Vi intensiverer arbeidet med å få laga ein prosjektplan for fase 1 for vidare arbeid med Matnorge. Det skal arbeidast med samansetjinga av styringsgruppa med tanke på landsomfattande samansetjing. 73/11 Landbruksvikarordninga. Styret diskuterte prosjektet for å få betre kvalitet på sjukdomsavløysinga. Prosjektleiar bør vera ein tilsett i Landbruk Nordvest. Vedtak: LNV startar saman med FMLA og Møre og Romsdal bondelag eit prosjekt med mål om mellom anna å kome fram til tiltak for rekruttering, vaktordningar, beredskap og lønnsordningar for sjukdomsavløysing. Vi oppretta denne styringsgruppa for prosjektet: leiar: Ivar Aae, LNV, Arnar Lyche, MR bondelag. Ottar Longva, FMLA +??. Vi lagar eit forslag til prosjektplan som vi legg fram for styringsgruppa for godkjenning. Ta kontakt med Vanylven, Storfjord, og Indre Nordmøre med spørsmål om dei vil vera med i styringsgruppa til dette prosjektet 74/11 Årsmøtetidspunkt og plassering. Vi legg årsmøtet til veke 16. Kontroller andre sine arrangement for å unngå møtekollisjonar. Årsmøtet blir lagt til Alexandra. Referent: Ivar Bakken 5

6 Landbruk Nordvest Vedlegg 3 1. Resultatrekneskap 2011 foreløpig - (minus) er positive tal Rekneskap Notar Tenester Rådgjeving Administrasjon Bygg Sum LNV Budsjett i 1000 kr Inntekter Salgsinntekter avløysing Salgsinntekter (annonser, kursavgift, påslag m.m.) Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen Kommunale tilskot og SLF- tilskot Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m Leigeinntekter Medlemsinntekter; kontingentar og gåver Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter

7 Rekneskap Budsjett Notar Tenester Rådgiving Admin. Bygg Sum LNV i 1000 kr Kostnadar Innkjøp av materialer og varer Rådgjeving Varekostnad Lønn avløysing Lønn kontor Lønn til andre tilsette Fordelar i arbeidsforhold Styret Feriepengar Arbeidsgjevaravgift Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft Sjukelønn avløysasar Andre personalkostnadar Personalkostnad Av- og nedskrivingar Frakt og transportkostnadar Kostnadar lokale Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjonar og vedlikehald Framande tenester Kontorkostnad, trykksaker og liknande Telefon og porto m.v Driftskostnad, av- og nedskr Kostnadar transportmidler Kostnader og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v Salgs-, reklame- og representasjonskostnadar Kontingentar og gåver Forsikringa, garantikostnadar Andre kostnader Tap og liknande Annan driftskostnad stab Sum andre riftskostnadar Sum kostnadar Driftsresultat Finansinntekter /-kostnadar - Renteinntekt Rentekostnad leverandører/kunder Annen finanskostnad Resultat av finansinntekter /-kostnadar Resultat før skattekostnad

8 Vedlegg 9 Kostnadar ved å sette bort rekneskapen Tid bruka til rekneskap i timeliste: Frå styresak 57/ : Pr Månad Nils Tor Sum Månad Nils Tor Sum 1 54,0 37,5 91,5 1 54,0 37,5 91,5 2 47,0 26,3 73,3 2 47,0 26,3 73,3 3 46,0 19,0 65,0 3 46,0 19,0 65,0 4 21,0 20,3 41,3 4 21,0 20,3 41,3 5 74,5 13,0 87,5 5 74,5 13,0 87,5 6 96,5 11,5 108,0 6 96,5 11,5 108,0 7 44,5 11,0 55,5 7 44,5 13,0 57,5 8 81,5 81,5 8 81,5 81, ,5 100, ,5 100,5 Sum tom sept 565,5 138,5 704, ,0 11,0 706, ,0 6,5 124,5 Lineært ut året 188,5 46,2 234, ,5 49,5 Sum tom sept 754,0 184,7 938, ,0 Utrekning vist i styresak 57/ Besparing/ Kostnad Timar Timepris Sum SR Spart Leige Differanse Det blir kr dyrare å sette bort rekneskapen Besparing/ Kostnad Timar Timepris Sum SR Spart Leige Differanse Det blir kr dyrare å sette bort regnskapet. Vi har i dag mykje arbeid med rettingar i rekneskapen.hvis vi i dag brukar meir ressursar enn meir på slike rettingar enn det vi må rekne med å bruka på slikt arbeid dersom vi set bort rekneskapen, så vil det lønne seg å sette bort rekneskapsføringa. Ivar Bakken 780 timar er beregna til å vera den andelen av rekneskapsarbeidet (av 939 timar) ein kan sette bort Ny utrekning med tala frå Sunndals rekneskap Tala som kom fram i anslaga frå Sunndal Rekneskap stemmer svært godt med det som vart presentert i styresak 57/11. Desse tala gir ein peikepinn på at eit rekneskapskontor kanskje greier å gjere det arbeidet som vi gjer på 780 timar på 600 timar. Nedanfor har eg prøva å rekne korleis dette slår ut. I anslaget frå Sunndal rekneskap er ein del av tida som går til kommunikasjon rekna med. Derfor er denne redusert for rekneskapskontoret sin del Kommunikasjon LNV- Kommunikasjon LNV-

9

10 Seniorpolitikk i NLR I. Innledning Arbeidsplassene i rådgivingsenhetene krever mye av de ansatte. Samtidig er dette arbeidsplasser med stor grad av fleksibilitet til å gjøre jobben når det passer best for den ansatte. Dette kan vi bruke aktivt for å vise at vi ønsker å være en livsfaseorientert organisasjon som gjør det mulig å være ansatt i alle faser av livet. Arbeidstakere i samarbeid med arbeidsgiver må finne fram til ordninger som gjør det mulig å tilpasse jobben til alle faser i livet. I dette notatet vektlegges seniorperioden. Situasjonsbeskrivelse Seniorer har sterke sider som det vil være gunstig for organisasjonen å dra nytte av. Det er blant annet: Status i NLR a) Bred erfaring. Mange seniorer har bred kompetanse tilpasset NLR. Arbeidstakere med bred erfaring jobber smartere og utgjør en verdifull erfaringsbase som er til nytte for andre medarbeidere. De kjenner historien til virksomheten bedre enn yngre medarbeidere. De kjenner systemene, vet hvem som kan svare på aktuelle spørsmål og hvordan problemene har vært løst tidligere. b) Lojalitet, stabilitet og ansvarsfølelse. Seniorene har ofte stor lojalitet og ansvarsfølelse. Eldre ansatte skifter ikke jobb like ofte som yngre, og seniorene vil derfor kjenne seg sterkere knyttet til virksomheten. c) Modenhet og menneskekunnskap. Sosial kompetanse er spesielt viktig i rådgivingsorganisasjoner der en legger vekt på arbeidsformer som nettverk, arbeidsgrupper og lignende. Med alder følger ofte god og bredere menneskekunnskap. Bred erfaring kan gi grunnlag for bedre kommunikasjon med kontakter, medlemmer og andre medarbeidere. Seniorpolitikken i NLR er rettet mot medarbeidere i siste del av yrkeskarrieren. Det er viktig å beholde disse arbeidstakerne ut yrkesperioden, slik at de ikke går av ved første mulighet når de er 62 år, men fortsetter til nærmere ordinær pensjonsalder som er 67 år. Seniorene har store kunnskaper på sine områder. I de siste årene har det til dels vært svært vanskelig å rekruttere nye kompetente medarbeidere. Det utdannes færre innen våre fagområder. Det er av den grunn spesielt viktig å kunne overføre kunnskap fra seniorene til nyansatte. Vår antallsoppgave for 2011 over personalforsikringer viser at det i dag er 78 ansatte som jobber minst 50 % stilling og som er 55 år eller eldre. Den viser videre at 46 % av de ansatte i NLR er 50 år eller eldre. Bare 11 % av de ansatte er under 35 år. Konsekvensene blir store om alle slutter for å ta ut pensjon ved første mulighet. Se 1

11 nedenforstående tabell over alderssammensetning. Tabellen gjelder ansatte som er med i personalforsikringene og da har minst 50 % jobb i vår organisasjon. Alderssammensetning i NLR i dag: Fødselsår Antall SUM 241 En oversikt fra Storebrand viser at mange ansatt i NLR har mulighet til å ta ut AFP de nærmeste tre årene. Oversikten viser følgende tall for gitte tidsintervall. Innen 0-12 måneder - 27 ansatte Innen måneder 32 ansatte Innen måneder 35 ansatte I arbeidslivet i dag er det raske og omfattende endringer av både teknisk, økonomisk og markedsmessig art. Dette innebærer økte krav om endringer og tilpasninger i arbeidslivet som får betydning for alle ansatte. En følge av dette kan bli belastningsskader, utbrenthet, økt sykefravær, uførepensjonering eller tidligpensjonering. Dette gjelder også NLR og de lokale/regionale rådgivingsenhetene. Et bevisst fokus på arbeidsgivers plikt til tilrettelegging av arbeidet vil kunne ha stor betydning for at ikke økte prestasjonskrav skal virke negativt inn på arbeidstakerens helse og trivsel. Seniorpolitikken skal være en del av et livsfaseperspektiv slik at tiltak er tilpasset de behov den enkelte medarbeider har i løpet av yrkeskarrierens ulike livsfaser. Jfr. Bl.a AML 4-2 og 4-6. I NLR regnes seniorfasen fra 50 år. Seniorpolitikken skal bidra til å sikre den ansatte best mulig utvikling i hele sin yrkeskarriere, slik at arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft blir benyttet på en slik måte at de fleste ansatte velger å stå i arbeid til organisasjonens normale pensjonsalder som er 67 år. Ledere skal ha fokus på den enkelte ansattes arbeidssituasjon gjennom hele ansettelsesforholdet med tanke på å hindre eller redusere mulige belastningslidelser og for å hindre sykefravær og uførepensjon. Dette skal bl.a. skje ved å tilpasse arbeidssituasjonen med ulike tiltak dersom den enkelte medarbeider har behov for dette. Arbeidsgiver skal legge til 2

12 rette for mest mulig fleksible tiltak både tilpasset seinkarrierefasen og for ansatte med fysisk og/eller psykisk belastende arbeid. For å få til en god livsfasepolitikk, er det viktig at den enkelte rådgivingsenhet har tiltak i sin personalpolitikk. Det bør også gjennomføres spesielle kurs for målgruppen sentralt. Sentrale kurs kan bidra til viktig nettverksbygging om seniorspørsmål. De ansatte i rådgivingsenhetene er forskjellige og har ulike behov. Det vil si at tiltakene bør så langt mulig skreddersys i den enkelte enhet. Hovedansvaret for en god livsfase- og seniorpolitikk ligger hos den enkelte rådgivingsenhet som har arbeidsgiveransvaret. 2. Mål Det er viktig for NLR å ta vare på og legge forholdene til rette for at arbeidstakere i alle livsfaser kan gjøre en god jobb for virksomheten. NLR sin seniorpolitikk skal bidra til å: sikre at organisasjonen nytter senioransattes kompetanse best mulig sikre at den enkeltes fagkunnskap blir overført til organisasjonen samtidig som den ansatte blir verdsatt for det den har gjort gjennom årene ha motiverte og friske seniorer på jobb gi seniorene muligheten til å bruke sine erfaringer og kunnskaper til eget og organisasjonens beste gi seniorene anledning til å videreutvikle og endre sin kompetanse i tråd med organisasjonens behov gi seniorene nødvendig hjelp til å planlegge en verdig overgang til pensjonisttilværelsen 3. Tiltak i seniorfasen 3.1 Seniorsamtale I enkelte miljøer sies det at en ikke er så attraktiv i arbeidsmarkedet når en passerer 50 år. Det gjør at noen i den alderen vil tenke grundig gjennom hva de ønsker å gjøre de neste årene av sitt yrkesaktive liv. Enkelte regner dette som siste mulighet for skifte av arbeidsplass. Dette er derfor en kritisk alder, der en lett kan miste attraktive medarbeidere. Det bør derfor gjennomføres en utvidet medarbeidersamtale ved 50 år slik at organisasjonen og den ansatte sammen kan se på framtidige felles muligheter. Det er viktig at seniorer trives i jobben og kan yte en god jobb i hele seniorperioden. 3

13 Første ordinære seniorsamtale bør seinest være ved 55 år. Deretter skal det avholdes livsfaseorienterte seniorsamtaler hvert år. Seniorsamtalen er en videreføring av medarbeidersamtalen og den skal ha fokus på utvikling, ikke avvikling. Målet er tidlig å avdekke og forberede tiltak som gir muligheter for tilpassete arbeidsforhold. I samtalen skal det legges vekt på medarbeidernes behov, tanker og ønsker for sin fremtidige arbeidssituasjon. Den skal omhandle forebygging og utvikling i et seniorperspektiv. Det skal spesielt fokuseres på tiltak som gir muligheter for nye utfordringer og fortsatt trivsel på arbeidsplassen gir økt utnyttelse av realkompetanse kunnskapsoverføring til andre både i egen og i andre rådgivingsenheter tilrettelegging for oppdatering og videreutvikling av formalkompetanse behov for tilrettelegging for den enkelte o en må alminneliggjøre de helsemessige endringer som skjer i kroppen når en blir eldre o de tekniske endringer skjer fort. Den ansatte må få spesialtilpasset opplæring for sin aldersgruppe ønsker og muligheter for fleksibilitet i jobben ønsker og muligheter som kan ha betydning for overgang til pensjonisttilværelsen informasjon om vår behandlingsforsikring i Vertikal 3.2 Tittelen «seniorrådgiver» Ta i bruk tittelen seniorrådgiver for medarbeidere med lang og god erfaring. Tittelen kan tas i bruk etter at en har jobbet et visst antall år; for eksempel 25 år eller at den kan tas i bruk etter alder på medarbeideren. 3.3 Aktuelle tiltak kan eksempelvis være tilrettelegging for mer bekvem arbeidssituasjon o tilbud om delvis hjemmekontor o nok tid til å utføre oppgavene konkrete individuelle tiltak som letter den daglige arbeidssituasjonen o Stor PC-skjerm o Spesialtilpasset kontorutstyr o Slippe tungt arbeid som jordprøvetaking, sprøyteforsøk o Redusert ansvar o Støtte til progressive databriller o Bruk av større skrifttyper o M.m. kompetansetiltak 4

14 bevisst sammensetning av arbeidsgrupper på tvers av aldersgrenser seniorer blir veilere eller fadder for andre medarbeidere redusert arbeidstid uten reduksjon i lønn ( 80 % stilling med 100% lønn) eller ekstra seniortid etter fastsatte kriterier kjøp av hjelpemidler endrede arbeidsoppgaver mindre ansvar tilbud om utvidet helsesjekk hvert år bedriftshelsetjenesten skal ha fokus på seniortenkning når de er inne på arbeidsplassen treningsaktiviteter rettet mot å bedre eller opprettholde den enkeltes fysiske og mentale helse Tilbud om årlig gratis influensavaksine til seniorene fysioterapi/trening i arbeidstida utvidet velferdspermisjon for å ta seg av syk og pleietrengende ektefelle eller foreldre beholde tilknytningen til arbeidsplassen også etter at en har gått av med pensjon 3.4 Seniorfritid I NLR er alle ansatte omfattet av tariffavtale. Det vil si at alle arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på 6 ukers ferie med opptjente feriepenger. I henhold til arbeidsmiljøloven 10-2 om arbeidstidsordninger, så har arbeidstakere etter fylte 62 år rett til redusert arbeidstid om det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. I følge loven er det ikke lovpålagt å kompensere for lønnstap som følge av redusert jobb. En del virksomheter har imidlertid vedtatt ordninger, betalt av arbeidsgiver, som gir ekstra fritid utover det tariffbestemte til seniorene. Det er en måte å vise at de blir satt pris på og er et tiltak for å beholde dem litt lenger i virksomheten. Disse ordningene gjelder i stor grad i det offentlige, men det finnes også mange ordninger i det private arbeidslivet. Her følger et par eksempler fra organisasjoner vi samarbeider med. Tine har denne ordningen for ekstra seniorfritid: år 5 dager år 10 dager år 15 dager år 20 dager Seniorfritid nulles ut ved årsskiftet og det forutsettes at ferie er tatt ut. Bioforsk har denne ordningen for ekstra seniorfritid: 5

15 For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn. Fra 62 år: a) Åtte dager pr kalenderår fra det året man fyller 62 år b) De lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager pr år Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele fridager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Det er fastsatt i hovedavtalen at uttaket etter denne bestemmelsen ikke kan overføres. Det kan alternativt avtales at dagene godtgjøres med lønn. 3.5 Kurs NLR skal hvert år tilby seniorkurs som tar opp spørsmål som berører og interesserer seniorer. Eksempelvis aktuelle datakurs som er tilpasset denne målgruppen. Det gis også tilbud om kurs for forberedelse av pensjonisttilværelsen. Pensjonsforberedende kurs skal tilbys i rimelig tid før det er aktuelt. 4. Finansiering De enkelte rådgivingsenheter er arbeidsgiver for sine ansatte og betaler personalkostnadene. En del kostnader er lov- eller tariffbestemt, andre kostnader kan føres tilbake til lokale avtaler og vedtatte personalpolitiske retningslinjer. De seniorpolitiske tiltak som den enkelte enhet vedtar, finansieres av den enkelte enhet. NLR sentralt vil støtte arbeidet med seniorpolitikk ved å arrangere årlige subsidierte felles kurs for seniorer i NLR og rådgivingsenhetene. 6

16 Vedlegg: er sakset fra Konkrete råd: Arbeidstaker: Dersom du har fylt 62 år kan du ha rett til redusert arbeidstid. Dersom du fyller 60 år i løpet av det året du skal ha ferie, har du rett til en ekstra uke ferie, samt 2,3 prosent mere feriepenger. Arbeidsgiver: Som arbeidsgiver plikter du å ta hensyn til alder i tilpasningen og tilretteleggingen av arbeidet. Husk at du ikke uten videre kan si opp en arbeidstaker på grunn av alder før fylte 70 år. Denne faktasiden tar for seg bestemmelser og rettigheter som er viktig for arbeidstakere over 60 år. Diskriminering på grunn av alder Behov for tilpasning og tilrettelegging Rett til redusert arbeidstid Ferie og feriepenger for arbeidstakere over 60 år Permisjoner Oppsigelse på grunn av alder Ansiennitet ved oppsigelse Oppsigelsesfrister Diskriminering på grunn av alder Det er et forbud mot diskriminering av arbeidstakere på grunn alder. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, blant annet: utlysning av stilling ansettelse omplassering og forfremmelse opplæring og annen kompetanseutvikling lønns og arbeidsvilkår opphør av arbeidsforholdet (oppsigelse) 7

17 Forbudet mot diskriminering omfatter likevel ikke forskjellsbehandling som har en saklig grunn, eller som er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Arbeidsgiver kan for eksempel ha en saklig grunn til ikke å ansette en arbeidstaker på grunn av alder av hensyn til helse og sikkerhet i forbindelse med utøvelse av jobben. Se arbeidsmiljøloven kapittel 13 om vern mot diskriminering (lovdata.no). Behov for tilpasning og tilrettelegging Arbeidsgiver plikter å ta hensyn til alder når han skal organisere og tilrettelegge arbeidet. I tillegg gjelder de mer generelle kravene i arbeidsmiljøloven om tilpasning og tilrettelegging av arbeidet. Se arbeidsmiljøloven 4-2 (2) b) om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (lovdata.no). Dersom en arbeidstaker får redusert sin arbeidsevne, plikter arbeidsgiver - så langt det er mulig - å legge til rette for at arbeidstakeren skal kunne fortsette sitt vanlige arbeid. Arbeidsgiver må på samme måte legge til rette for at personer som ellers ville være hemmet i utførelsen av vedkommende yrke, kan få innpass på arbeidsplassen. Se arbeidsmiljøloven 4-6 om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (lovdata.no). Eksempler på tilrettelegging kan være: endringer av rutiner, arbeidstid eller medvirkning fra endringer av rutiner, arbeidstid eller medvirkning fra andre arbeidstakere. anskaffelse av hjelpemidler som verktøy, maskiner og lignende. endringer på arbeidsplassen, for eksempel endringer av inventar, bedring av lysforhold med mer. opplæring, omskolering og arbeidstrening. Rett til redusert arbeidstid Arbeidstaker som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid. Vilkåret er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidstakers behov for arbeidstidsreduksjon må vurderes opp mot de eventuelle ulempene dette måtte medføre for arbeidsgiver. Uenighet om hvorvidt arbeidstaker har krav på arbeidstidsreduksjon kan avgjøres av Tvisteløsningsnemnda. Arbeidstidsreduksjonen kan bety kortere daglig arbeidstid, fri en eller flere dager i uken, arbeid annenhver uke eller andre avvik fra ordinær arbeidstid i virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett og plikt til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Dersom arbeidstaker ønsker å forlenge tidsperioden for redusert arbeidstid må det søkes på nytt. Se arbeidsmiljøloven 10-2 (4) om arbeidstidsordninger (lovdata.no). 8

18 Ferie og feriepenger for arbeidstakere over 60 år Ferie Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ferien skal avvikles) har krav på en uke ekstra ferie. Se ferieloven 5 (2) om ekstraferie for arbeidstakere over 50 år (lovdata.no). Dersom du fyller 60 år i løpet av ferieåret har du krav på minst fem uker og en dag ferie. Vær oppmerksom på at ytterlige ferie kan være regulert i tariffavtale. Arbeidstaker bestemmer selv når på året den ekstra ferieuken skal tas ut. Arbeidsgiver skal imidlertid varsles minst to uker i forveien. Se ferieloven 6 (1) om hvem som bestemmer tiden for ferie (lovdata.no). Se ferieloven 6 (2) om underretning av feriefastsetting (lovdata.no). Feriepenger Minstekravet i loven er at feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av inntekten du hadde året før ferien tas ut. Det året du fyller 60 år skal prosentsatsen for feriepenger på 10,2 prosent forhøyes med 2,3 prosent, til 12,5 prosent. Mange har bedre vilkår gjennom tariffavtale. Se ferieloven 10 (2) om den alminnelige prosentsats ved beregning av feriepenger (lovdata.no). Se ferieloven 10 (3) om forhøyet prosentsats for arbeidstakere over 60 år ved beregning av feriepenger (lovdata.no). Permisjoner Pleie av nære pårørende i livets sluttfase Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 20 dager. Ønske om å tilbringe tid sammen med nære pårørende som oppholder seg på sykehus, institusjon eller lignende i livets sluttfase gir etter loven ikke rett til slik permisjon. Loven gir ikke rett til fri med lønn. Tariffavtale eller annen Loven gir ikke rett til fri med lønn. Tariffavtale eller annen avtale kan imidlertid gi rett til fri med lønn. Se arbeidsmiljøloven om pleie av pårørende (lovdata.no). Se arbeidsmiljøloven kapittel 12 om rett til permisjon (lovdata.no). 9

19 Oppsigelse på grunn av alder Arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av høy alder alene før fylte 70 år. Etter at arbeidstaker er fylt 66 år, men ikke senere enn seks måneder før pensjonsalderen inntrer, kan arbeidsgiver skriftlig spørre om han/hun ønsker å fratre stillingen ved nevnte pensjonsalder. Forespørselen må besvares skriftlig senest tre måneder før du når pensjonsalderen. Dersom du ikke gir din arbeidsgiver skriftlig tilbakemelding på en slik forespørsel senest tre måneder før du når pensjonsalderen, kan du sies opp på grunn av alder. Dette gjelder bare hvis du er skriftlig gjort oppmerksom på at du risikerer oppsigelse dersom du ikke svarer skriftlig innen fristen. Enkelte overenskomster og tariffavtaler har avtaler om en lavere aldersgrense enn 70 år. I vurderingen av om dette er lovlig, må man ta hensyn til om aldersgrensen praktiseres konsekvent i bedriften og om arbeidstakeren er kjent med ordningen. Slike avtaler må være saklig begrunnet for å ivareta helse og sikkerhet. Det vil også ha betydning om aldersgrensen er knyttet sammen med en pensjonsordning. Ansiennitet ved oppsigelse Det følger av rettspraksis at det ved oppsigelse skal tas hensyn til blant annet ansiennitet. Ansiennitetsprinsippet innebærer at den arbeidstakeren som ble ansatt sist, skal sies opp før en arbeidstaker som ble ansatt tidligere. Beregningen av ansiennitet kan variere noe. Det er viktig å være klar over at ansiennitetsprinsippet ikke er lovfestet og dermed ikke bindende for arbeidsgiver. En arbeidsgiver som ikke er bundet av en tariffavtale som regulerer dette, kan legge vekt på andre kriterier enn ansiennitet hvis de er saklige og forsvarlige. Oppsigelsesfrister Er du over 50 år kan alder ha betydning for oppsigelsestiden. Se Arbeidstilsynets egen faktaside om oppsigelse. 10

20 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 11 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSE LOKALMAT EVALUERING AV PROSJEKT MATMANGFOLD del 2 SYNSPUNKTER PÅ FREMTIDIG SATSING PÅ LOKALMAT ØNSKE OM UTVIKLING AV TJENESTER FRA LANDBRUK NORDVEST Spørreundersøkelsen ble utsendt til en usortert kontaktliste på om lag 100 mailadresser. Det kom 11 svar. Svara kom fra noen av de mest aktive lokalmatprodusentene i Møre og Romsdal. Der det vart bedt om gradering var denne fra 1 5 der 1 var «lite fornøyd» og 5 var «svært godt fornøyd». 5 av de som svarte hadde mottatt tjenester fra prosjektet. 3 produsenter graderte tjenesten til 4 og 5, 1 graderte til 2 mens 1 hadde ikke svare på dette. Evalueringen for MR-mat varierte fra 3-5, med en hovedvekt på 4. 6 av de som svarte hadde deltatt på MR-mat. Den som ga lågest score til MR-mat hadde aldri deltatt. Vurderingen av mediafokuset på lokalmat varierer sterkt (fra 2 5). Igjen ser det ut som at de som har mottatt tjenester fra prosjektet og deltatt i MR-mat, opplever at prosjektet har vært bedre på mediafokus enn de som ikke har deltatt eller tatt imot tjenester. Av fellesarrangementene er det deltakelsen under Trønders Matfestival og studieturen til Østerrike som fra alle har fått topp karakter. Generelt har alle arrangement hvor man har forsøkt å markedsføre seg overfor butikker og reiseliv fått lav karakter. Det kan tyde på at produsentene ikke har fått effekt av disse fellestiltakene. Når det gjelder tjenester overfor Bondens Marked Nordmøre og Romsdal så gis karakteren 3 fra 3 produsenter og 5 fra 3 mens 1 produsent gir 4. Når det gjelder den skisserte satsingen fra FMLA så sier 4 at de anser å få tilstrekkelig med støtte gjennom dette, 4 sier at de IKKE tror de får det mens 3 er usikre. 8 av svara sier at de gjerne ser at Landbruk Nordvest koordinerer arbeidet med lokalmat og organiserer tjenester. 3 er usikre mens 1 er negativ til at Landbruk Nordvest skal ha noe med lokalmat å gjøre. Med hensyn til betaling for rådgiving var 4 innstilt på å betale kr. 500 pr time for utført arbeid. 3 aksepterte en kontingent på kr som var det lågeste alternativet for dette. Et generelt inntrykk er at de som har hatt kontakt med prosjektet og deltatt i de ulike aktiviteter er godt fornøyde. Prosjekt Matmangfold del 2 hadde også en annen målsetting enn del 1. Siden fokuset skulle være samarbeidstiltak var det naturlig å fokusere mest på slike aktiviteter framfor å satse på individuelt arbeid mot alle produsentene. Etter hvert som bedriftene utvikler seg så utvikler man også ulike strategier. Det må derfor være aksept for at noen ikke satser på fellestiltak og samarbeidsaktiviteter. Dermed har disse bedriftene kanskje ikke fått samme oppmerksomhet fra prosjektet. Kontoradresse:Avd Molde Avd Elnesv Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

21 Kommentarer om arbeidet i prosjektet er for eksempel: Rask tilbakemelding ved forespørsler, veldig ryddig i måten arbeidet blir gjort, bra oppfølging. Flere kommentarer gjenspeiler en situasjon man har hatt i lokalmatmiljøet helt siden starten av Prosjekt Matmangfold i 2006 da prosjektet startet opp i regi av Møre og Romsdal Bondelag, initiert av FMLA, mens Orkidékommunene hadde sitt eget prosjekt. I starten var det sterke motsetninger og konflikter mellom disse prosjekta noe som til en viss grad også delte produsentmiljøet. I de siste 5 åra har det ikke vært så synlige motsetninger men noe sitter kanskje igjen. Et annet forhold som har preget prosjektet er at noen produsenter ikke har skilt mellom arbeidet som prosjektleder har gjort når det gjelder mobilisering og rådgiving og det forhold at han gjennom prosjektet er markedsleder og sekretær for Bondens Marked. Når styret i BM har vurdert kritikkverdige forhold som ev. brudd på vedtekter og bestemmelser så har det vært sekretær sin oppgave å ta disse forhold opp med aktuelle medlemmer. Det har ikke alltid blitt forstått at det er mot vedtektene og styret i Bondens Marked reaksjonen burde vært rettet. Det kan sjå ut til at de fleste er positive til at Landbruk Nordvest utvider sitt rådgivningstilbud til også å omfatte lokalmatområdet. Det er likevel vanskelig å forutsi om en slik satsing vil gi organisasjonen mange nye medlemmer. Jeg oppfatter nok miljøet slik at det må tydeliggjøres i praksis at man har tjenester å tilby og at disse har den ønskede kvalitet. Produsenten som har uttrykt seg negativt til Landbruk Nordvest som en tilbyder av tjenester overfor lokalmat produsenter ser ikke ut til å øyne omfanget av hva Landbruk Nordvest kan tilby av topp kompetanse innen agronomi, maskinteknikk, bygningsteknisk planlegging, økonomi, vegvalgsrådgiving etc. - enten i egen organisasjon, fra Norsk Landbruksrådgivning over hele landet eller gjennom å ha tilgang til spisskompetanse fra andre miljø. Angvik 16.januar 2012 Stein Brubæk 2

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min» Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Fafo-rapport 2015:03

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING Side 1 SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING 2. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON/FAKTA Dokumentasjon Kommuneplanen IA-avtalen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Detaljer

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt.

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. SENIORPOLITIKK Larvik 2004 PROSJEKTRAPPORT med FORSLAG TIL TILTAK Sluttrapport 24.06.05 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergmann INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett Foto: istockphoto temahefte arbeidsrett Arbeidsrettsteamet i FØYEN Advokatfirma DA Annette Rygg 413 27 980 annette.rygg@foyen.no Anniken Astrup 922 41 495 anniken.astrup@foyen.no Jens-Ove Hagen 911 08

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Retten til heltid praktiske virkemidler. omtanke solidaritet samhold

Retten til heltid praktiske virkemidler. omtanke solidaritet samhold Retten til heltid praktiske virkemidler omtanke solidaritet samhold Forord En bærebjelke i alt arbeidet Fagforbundet driver er målet om å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene. En viktig strategi

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser.

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser. Om prosjektet I desember 2001 ga administrasjonen ved rådmannen, en anbefaling til et prosjekt på temaet seniortiltak. Personal- og organisasjonsavdelingen tok ledelse i prosjektet, da temaet ligger under

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/5 TID: 28.06.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer