forvaltningsrevisjonsprosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forvaltningsrevisjonsprosjektet"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen forvaltningsrevisjonsprosjektet NATURALYTELSER OG UTGIFTS- GODGJØRELSER Desember

2

3 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på hvordan de fylkeskommunale virksomhetene 1 forholder seg til reiseregulativ, internt regelverk og gjeldende skatte- og avgiftsbestemmelser i forbindelse med utbetaling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Undersøkelsen har påvist enkelte problemområder som skatte- og avgiftshåndtering samt manglende dokumentasjon. Til tross for at det er påvist en del mangler mener fylkesrevisjonen at innvilgelse og utbetaling av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser blir tilfredsstillende behandlet i Nordland fylkeskommune. Revisjonens anbefalinger går på at fylkeskommunen bør vurdere en styrket opplæring/oppdatering av økonomimedarbeiderne i de fylkeskommunale virksomhetene. 1 Med virksomheter menes fylkeskommunale avdelinger på fylkeshuset, videregående skoler, tannhelsedistrikt, og andre ytre fylkeskommunale virksomheter under kulturavdelingen. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 2 av 14

4 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER Fakta Revisjonens vurdering REPRESENTASJON, VELFERD, GAVER, MV Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering KONKLUSJON, ANBEFALING HØRINGSUTTALELSE REFERANSER: FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING BOLIG I ARBEIDSFORHOLD Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering REISEUTGIFTER Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering BILGODTGJØRELSE Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering KOST OG NATTILLEGG Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering FRI AVIS Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering MEDISINSK BEHANDLING Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering TERMINALBRILLER Revisjonskriterier Vedlegg: 1 Oversikt kontrollerte enheter 2 Fylkesrådens høringsuttalelse Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 3 av 14

5 1. Innledning Nordland fylkeskommune har med sine vel ansatte en virksomhet som medfører behov for utgiftsgodtgjørelser i mange sammenhenger, og som i sum utgjør vesentlige beløp. Korrekt håndtering av utgiftsgodtgjørelser, både i tråd med interne fylkeskommunale retningslinjer og skattebestemmelser, vil være svært viktig for fylkeskommunen, de ansatte og skattemyndighetene. Med dette som utgangspunkt har Nordland fylkeskommunes kontrollkomité bedt fylkesrevisjonen gjøre en utvidet undersøkelse av fylkeskommunens praksis på området. Undersøkelsen er basert på kontrollkomiteens plan for forvaltningsrevisjon for perioden Vi gjør for øvrig oppmerksom på at fylkesrevisjonen også i det løpende revisjonsarbeidet gjennom årene har fokus mot kontroll av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser. Denne undersøkelsen tar imidlertid mål av seg til å være vesentlig mer omfattende enn ordinær regnskapsrevisjon. 2. Formål, problemstillinger og avgrensning Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å vurdere om naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser behandles korrekt i henhold til internt fylkeskommunalt regelverk. I tillegg er behandlingen av disse ytelsene/godtgjørelsene også vurdert i forhold til skatte- og avgiftsregelverket. Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 2.1 Innvilges og utbetales naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser i tråd med fylkeskommunale retningslinjer? 2.2 Følges gjeldende skatte- og avgiftsbestemmelser om lønnsinnberetning, skattetrekk og momskompensasjon i forbindelse med utbetaling av slike godtgjørelser? 2 Vedtatt av fylkestinget i sak For øvrig gjør vi oppmerksom på at følgende avgrensninger gjelder: Vi har i denne undersøkelsen foretatt kontroller ved 31 fylkeskommunale virksomheter, jfr. vedlegg nr. 1. Undersøkelsen begrenser seg til følgende utvalgte godtgjørelser og ytelser: o Bolig i arbeidsforhold o Reiseutgifter til hotell, fly, drosje mv o Bilgodtgjørelse o Kost og nattillegg o Fri avis o Medisinsk behandling o o Terminalbriller Representasjon, velferd, gaver mv 3. Metoder og gjennomføring Dette forvaltningsprosjekt er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). Undersøkelsen omfatter regnskapsåret 2006 og er gjennomført som en utvidet kontroll i forbindelse med vår ordinære regnskapsrevisjon ved skoler og avdelinger i løpet av 2006 og Samtlige regnskapsrevisorer i fylkesrevisjonen har deltatt i kontrollen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det plukket ut en stor del transaksjoner i de aktuelle virksomheters regnskaper som er spesielt rettet mot de ovenfor nevnte ytelser/godtgjørelser. Dette har medført ekstrakontroller rettet mot både reiseregninger og ordinære utgiftsbilag. I tillegg har vi kartlagt praksis ved de kontrollerte virksomheter gjennom intervju av økonomi- /kontorledere. De aktuelle feil og mangler som er funnet ved den enkelte virksomhet er tatt opp direkte med den enkelte i egne revisjonsrapporter. Denne rapporten oppsummerer og gir et samlet og generelt bilde av de kontrollerte virksomheters praksis og hvilke problemområder som finns. Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at resultatet for enkeltvirksomheter vil kunne avvike fra denne samlede oppsummeringen. Under kontrollen har revisjonen vurdert et stort antall (31) fylkeskommunale virksomheter. I overkant av utgiftsbilag og Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 4 av 14

6 reiseregninger er kontrollert i denne sammenheng. 4. Revisjons-/vurderingskriterier Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis med revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons- eller vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. For å kunne vurdere fakta og besvare problemstillingene i punkt 2 vil følgende kriterier legges til grunn: Skatteetatens kodeoversikt Skatteetatens lignings ABC for 2005 Forskrift av om forskuddstrekk i naturalytelser Forskrift av nr om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser Statens reiseregulativ Lov og forskrift om momskompensasjon Interne fylkeskommunale retningslinjer o Fu- sak 218/93 (boligforvaltn.) o Alkoholreglement o Terminalbriller o Påskjønnelser o Utleiebiler (fylkeshuset) o Legeutgifter(fylkeshuset) Dette er regelverk som forventes å være kjent for fylkeskommunale økonomimedarbeidere som håndterer utbetalinger. Det er fylkeskommunen som utbetaler som er ansvarlig for at disse retningslinjene følges. Definisjoner/avklaringer Innledningsvis er det nødvendig å definere/avklare en del begreper som benyttes i rapporten. Utbetalinger som fylkeskommunen foretar kan være både skattepliktig, trekkpliktig, oppgavepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. Fylkeskommunens behandling og ansvar for disse forskjellige utbetalingene kan variere jf. nedenfor: Oppgave pliktig Skatte pliktig Alle som i løpet av året har utbetalt lønn eller ytet andre fordeler har plikt å levere lønns- og trekkoppgave jf. Ligningslovens 6-2. Merk at ytelsene verken trenger å være skattepliktig eller trekkpliktige for å bli oppgavepliktig. Merk også at det foreligger mange unntak som begrenser oppgaveplikt for lønn og andre ytelser. Utbetalingen er skattepliktig for mottaker og vil som hovedregel være trekk- og avgiftspliktig for utbetaler, men unntak finns. Utbetalingen vil normalt også være oppgavepliktig. Trekk Utbetaler er pliktig å trekke skatt fra godtgjørelsen før utbetalingen foretas jf. pliktig Skattebetalingslovens 4. Trekkpliktige godtgjørelser er også arbeidsgiveravgiftspliktige. Arbeidsgive Utbetaler er pliktig å beregne/betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Dette vil gjelde alle ravgiftsplikti trekkpliktige utbetalinger, jf. Folketrygdloven g Undersøkelsen er som nevnt rettet inn mot behandlingen av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, disse defineres som følger: Naturalytelser Naturalytelser defineres som enhver ytelse som ikke gis i form av kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, men som gis for eksempel i form av varer, aksjer, rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Eksempler på dette er fri avis, fri bolig, fri telefon, gaver mv. Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen jf. Skatteloven 5-12 skattepliktig inntekt for mottaker. Imidlertid er det i skatteloven 5-15 annet ledd gitt bestemmelser om at mindre naturalytelser og andre fordeler skal være skattefrie innenfor fastsatte rammer og beløpsgrenser. Utgiftsgodtgjørelser Utgiftsgodtgjørelser er godtgjørelser som en arbeids- eller oppdragsgiver utbetaler, normalt i penger, til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid/oppdrag eller verv, se sktl (1). Med utgiftsgodtgjørelse i arbeidsforhold menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid, jf. sktl (1). (Lignings ABC 2005 s. 1164) Utgiftsgodtgjørelser er i sin helhet skatteog trekkpliktig med mindre noe annet er Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 5 av 14

7 bestemt i forskrift. Det foreligger imidlertid en rekke unntak fra denne hovedregelen. 5. Faktabeskrivelse og revisjonens vurdering Fakta er i hovedsak innhentet gjennom ordinær bilagskontroll ved de reviderte virksomheter. I undersøkelsen er det ikke skilt på om forholdet gjelder en naturalytelse eller om det er en utgiftsgodtgjørelse. Den skattemessige behandlingen vil uansett være lik. Vi har imidlertid forsøkt å skille mellom ulike typer godtgjørelser/ytelser hvor den skattemessige behandlingen også kan variere. De ulike typer godtgjørelser/ytelser er behandlet hver for seg i egne avsnitt i dette kapitlet. Revisjonskriteriene bygger på et stort, detaljert og til dels komplisert regelverk. Vi har derfor funnet det nødvendig å nærmere beskrive revisjonskriteriene (regelverket) for den enkelte type godtgjørelse. Denne delen utgjør nødvendigvis en stor del av rapporten, men anses å være nødvendig for å sette de ulike typer godtgjørelser i perspektiv mot regelverket Bolig i arbeidsforhold Revisjonskriterier Fordel ved hel eller delvis fri bolig tilhørende andre, er som hovedregel skattepliktig jf. sktl. 5-1, jf Imidlertid er fri bolig som hovedregel ikke skattepliktig dersom skattyter ville hatt fradragsrett for kostnadene om han hadde dekket disse selv. f.eks. vil dette være tilfelle når skattyter får stilt bolig til disposisjon ved midlertidig innkvartering pga. arbeidsopphold utenfor hjemmet når skattyter har fast bolig et annet sted og denne boligen ikke er leiet ut. Fordelen ved hel eller delvis fri bolig fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva leieverdien er for tilsvarende boliger på stedet (markedsleie). I tilfelle hvor arbeidsgiveren stiller bolig til disposisjon, og fordelen er skattepliktig inntekt for mottakeren, skal han straks kreve boligen verdsatt av ligningsmyndighetene. Verdien av fordelen ved helt eller delvis fri bolig skal innberettes under kode 121-A i lønnsoppgaven. (Lignings ABC-2005 s ) I fylkesutvalgssak 218/93 er det bestemt at fylkeskommunale utleieboliger skal ha en utleiesats som tilsvarer markedsverdi Fakta Fylkeskommunen har en del boliger som stilles til disposisjon for ansatte og frikjøpte politikere. I rundskriv Ø-Nr. 4/98 fra økonomiavdelingen blir fylkeskommunale institusjoner minnet om å følge reglene om verdsettelse og eventuell lønnsinnberetning. Boligene disponeres/forvaltes både ved sentraladministrasjonen (driftskontoret) og ved skolene eller andre fylkeskommunale virksomheter. For de virksomheter som disponerer boliger ser vi at flere ikke tar markedsleie fra sine ansatte. Noen vet ikke hva markedsleien er fordi det aldri har vært gjort noen konkrete vurderinger. Andre har fått markedsverdien fastsatt av takstmann for en del år siden. Oppjustering av husleien i disse tilfellene er imidlertid ikke gjennomført fullt ut. Det er også noen som ikke har en oppdatert ligningsverdi slik at korrekt vurdering av eventuell skattepliktig fordel kan foretas. De samme manglene som nevnes ovenfor ble for øvrig også tatt opp tidligere av fylkesrevisjonen. Vi viser til vår forvaltningsrevisjonsrapport fra 2001 Fylkeskommunens boligforvaltning Revisjonens vurdering De virksomheter som ikke fastsetter husleie i tråd med markedsprisen bryter fylkespolitisk vedtak. Dette er uheldig og det bør derfor settes i verk tiltak som bringer dette forholdet i orden. De virksomheter som ikke har fått fastsatt ligningsverdi på utleieboligene bør også sørge for å få dette gjort. Vi minner om at dette i verste fall kan få skattemessige konsekvenser både for den enkelte ansatte og for fylkeskommunen Reiseutgifter Revisjonskriterier Utgifter til overnatting, fly, drosje/buss mv. Disse utgiftsgodtgjørelsene reguleres gjennom statens reiseregulativ som også gjelder i fylkeskommunen. I 2 i forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser fremgår det at det ikke skal Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 6 av 14

8 foretas forskuddstrekk i utbetalinger som kun dekker mottakerens utgifter når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet originalbilag som vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette, eventuelt av reiseregning. Ved refusjon av utgifter til flyreiser med elektronisk billett skal det leveres en reisebeskrivelse. Dersom denne beskrivelsen er elektronisk må det ved årets utgang leveres en årsoversikt på papir som dokumenterer foretatte reiser. Leveres ikke årsoversikten på papir plikter arbeidsgiver å innberette alle flyreisene som er refundert som en trekkpliktig refusjon i kode 199-A. For utgifter til hotellovernatting har fylkestinget bestemt, at der dette er mulig, skal kun hoteller med på fylkeskommunens rammeavtaler benyttes på tjenestereiser betalt av Nordland fylkeskommune. Dette fremgår bl.a. av økonomihåndbokens side 74. Dersom avtalehoteller ikke er benyttet skal årsaken til dette fremgå av reiseregningen Fakta I fylkeskommunen blir reiseutgifter godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Fylkeskommunens standard reiseregningsblanketter benyttes. Reiseregningene går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Formalia: Våre kontroller har vist at reiseregningene i en del tilfeller har formelle mangler. Avvikene ligger vanligvis i at det ikke alltid opplyses om hotellets navn og om formål og dato for reisen. I tillegg ser vi at det i enkelte tilfeller ikke gjøres krysshenvisning mellom fakturaer fra reisebyrå (som går direkte til arbeidsgiver) og reiseregningen fra den ansatte. Dette skal i henhold til interne retningslinjer (øk.avd. brev av ) gjøres. Dokumentasjon: Utgiftene som tas med på reiseregningene er i de fleste tilfeller tilfredsstillende dokumentert. I noen tilfeller ser vi imidlertid at ikke alle utgifter som kreves refundert via reiseregninger blir tilfredsstillende redegjort for. Eksempler på dette kan være drosjeregninger som ikke tilhører den aktuelle reisen, servering, gaver mv., hvor det ikke er opplagt hvorfor de aktuelle utgiftene tas med på reiseregningen. Momskompensasjon: For utgifter til fly, buss, overnatting mv. kan fylkeskommunen kreve refusjon for merverdiavgift (momskompensasjon). Innenfor dette området har imidlertid kontrollen vist at det gjøres mye feil. Praksis er at reiseregningene i mange tilfeller kodes med feil eller ingen avgiftskode. Dette medfører at fylkeskommunen ikke oppnår den momskompensasjon man ellers ville hatt krav på. Beløpsmessig utgjør, etter hva vi kan se, disse feilene ikke store summer. Hotellavtaler: Det har i noen tilfeller vist seg at fylkeskommunens hotellavtaler ikke er fulgt. Våre kontroller har vist eksempler på at ansatte bor på andre hoteller enn de som fylkeskommunen har avtaler med. Det er også fremkommet tilfeller hvor det ved overnatting på avtalehotell er betalt høyere døgnpris enn fylkesavtalen tilsier. Elektronisk billett: Elektroniske billetter hvor den reisende benytter eget kredittkort og senere krever refusjon for utgiften er svært vanlig i fylkeskommunen. I de fleste av disse tilfellene får den ansatte en e-post som bekrefter bestillingen før reisen foretas. Etter at reisen er foretatt er det ikke vanlig å motta noen bekreftelse på at reisen er gjennomført som forutsatt. Etter hva revisjonen kjenner til er det heller ingen ansatte som ved årets slutt mottar noen årsoppgave på papir fra flyselskapet. Noen ansatte bestiller imidlertid reisene slik at arbeidsgiver betaler direkte til reiseselskapet Revisjonens vurdering Formalia: Uten at vi vil karakterisere det som et stort problem kan utfyllingen av reiseregningsformularene bli bedre. Som det fremgår av faktabeskrivelsen foran oppfylles i en del tilfeller verken formalkravene i reiseregulativ eller gjeldende skattebestemmelser. Det bør vurderes å minne de fylkeskommunale virksomheter om formalkravene til reiseregninger. Dokumentasjon: Revisjonen er fornøyd med at refunderte reiseutgifter i de fleste tilfeller dokumenteres tilfredsstillende. Vi anbefaler imidlertid at den enkelte gir tilleggsopplysninger på utgiftsbilaget dersom det ikke ut fra selve bilaget er opplagt hva utgiftene refererer seg til. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 7 av 14

9 Momskompensasjon: Feil bruk av momskoder har etter alt å dømme medført et økonomisk tap for fylkeskommunen. På grunn av utgiftenes størrelse og lav momssats (8%) er trolig tapsbeløpene moderate. Det bør likevel legges større vekt på å unngå slike tap. Vi anbefaler derfor at det ovenfor fylkeskommunens virksomheter innskjerpes hvordan regelverket skal forstås og praktiseres. Hotellavtaler: Enkelte brudd på fylkeskommunens rammeavtaler (hotell) er registrert. Dette er uheldig ut fra flere grunner og bør ikke forekomme. Dersom det pga. kapasitetsproblemer ikke er mulig å benytte avtalehotellene bør dette i så fall opplyses på reiseregningen. Ved kapasitetsproblemer på hotellene har for øvrig fylkeskommunens innkjøpsseksjon mulighet til å utlyse såkalte allotmentavtaler. Dette gjør at behovet for å bruke andre enn avtalehotell burde være minimalt. Den enkelte reisende bør også sjekke at det ikke betales overpris ved hotelloppgjør. Innkjøpsseksjonen har laget enkle prisoversikter til bruk på tjenestereiser. Vi anbefaler at alle ansatte som er ute på reiser sjekker hotellregningen mot disse oversiktene. Våre kontroller har som nevnt vist noen avvik både mht. brudd på hotellavtalene og feilfakturert døgnpris. Korrekt bruk av hotellavtalene bør derfor innskjerpes overfor ansatte og overfor økonomimedarbeidere som kontrollerer reiseregninger. Elektronisk billett: Slik dagens praksis i fylkeskommunen er, oppfylles ikke skattemyndighetenes krav til dokumentasjon. Dette er uheldig og kan medføre skattemessige konsekvenser både for de ansatte og for fylkeskommunen. Muligheten for å få tilsendt de nevnte årsoppgaver eller annen bekreftelse fra flyselskapene bør derfor vurderes tatt opp med de aktuelle selskapene. I de tilfellene arbeidsgiver (fylkeskommunen) betaler flyreisen direkte til flyselskap/reisebyrå er det imidlertid ikke snakk om en utgiftsgodtgjørelse. Denne praksis har dermed ingen skattemessige utfordringer og er en alternativ løsning på problemet Bilgodtgjørelse Revisjonskriterier Også her gjelder reglene i statens reiseregulativ. I 3 i forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser fremgår det at bilgodtgjørelsen som utbetales i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ kan behandles som en trekkfri godtgjørelse under forutsetning av at: Bilgodtgjørelse skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen må minst inneholde følgende opplysninger: - arbeidstakers navn, adresse og underskrift, - dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise, - formålet med reisen, - fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, og - totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (evnt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- /tjenestereise. Utbetalt bilgodtgjørelse er imidlertid oppgavepliktig og skal innberettes på kode 711 på lønns- og trekkoppgaven. For fylkeshusets ansatte gjelder også interne retningslinjer som krever at fylkeshusets utleiebiler skal brukes på tjenestereiser betalt av fylkeskommunen (AMI- sak 16/99). Det forutsettes videre at det på reiseregningen gis opplysning om årsaken til at utleiebilene eventuelt ikke er benyttet (Driftskontorets brev av ) Fakta I fylkeskommunen blir bilgodtgjørelse godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Standard reiseregningsblanketter og kjørebøker benyttes. Disse går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Revisjonens gjennomgang har ikke avdekket feil i utbetalt kjøregodtgjørelse i noen tilfeller. Det er imidlertid funnet relativt mange formalfeil, dette ved at det i kjørebøkene ikke opplyses om formål og/eller hvor kjøringen er foretatt, navn på passasjer mv.. Vi har også i noen tilfeller funnet at fylkeshusets interne retningslinjer for bruk av utleiebilene ikke er fulgt. Enkelte ansatte på fylkeshuset bruker egne biler på tjenestereiser uten at det opplyses om årsaken til at fylkeshusets biler ikke benyttes Revisjonens vurdering Etter vår oppfatning er den utbetalte kjøregodtgjørelse i hovedsak korrekt utbetalt og innberettet. Den enkelte ansatte og de som har ansvaret for å attestere/anvise disse Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 8 av 14

10 utgiftene bør imidlertid være noe mer nøye med å påse at det opplyses om formålet med kjøringen og hvor det er kjørt. Dette har også betydning i forhold til skattebestemmelser som forutsetter at slike opplysninger gis på bilaget. Vi anbefaler også at fylkeshusets ansatte påminnes om reglene for bruk av utleiebilene, herunder krav til opplysning om hvorfor disse ikke er benyttet Kost og nattillegg Revisjonskriterier Statens reiseregulativ beskriver nærmere reglene for når det kan tilstås kost og nattillegg på tjenestereiser. En spesialbestemmelse skal imidlertid nevnes. Dette er at det i henhold til reiseregulativets 10 kan kreves nattillegg med kr. 700,- per natt ved overnatting på hotell. Dokumentasjonskravet i dette tilfellet er at hotellets navn skal oppgis på reiseregningen. I reiseregulativet forutsettes det imidlertid at den reisende likevel er forpliktet til å benytte hotellavtalene. Dette innebærer at man ikke kan overnatte på et avtalehotell hvor rammeavtalens døgnpris er lavere enn kr. 700,- og likevel kunne kreve kr. 700,- i nattillegg. I og med at statens reiseregulativ også gjelder i Nordland fylkeskommune forutsetter vi at det heller ikke i fylkeskommunen skal være tillatt å bo på et avtalehotell med døgnpris lavere enn kr. 700,- og likevel kreve denne satsen godtgjort via reiseregningen. Skattebestemmelsene, (forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser 3) tilsier at utgiftsgodtgjørelse til kost til arbeidstaker som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor sitt hjem, herunder ved tjenestereiser med overnatting, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom: a. arbeidstaker har bodd på hotell, og kostgodtgjørelsen - er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statlig regulativ eller tariffavtale, - ikke overstiger satser i statlig regulativ, og - følger legitimasjonskravene i annet ledd, eller b. arbeidstaker har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i annet ledd, eller c. arbeidstaker har bodd på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i annet ledd. Utgiftsgodtgjørelse til kost skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) over hvordan arbeidstaker har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen. Oppstillingen (reiseregningen) skal i tillegg til kravene under punkt foran inneholde følgende opplysninger: - klokkeslett for avreise og hjemkomst for reisen - navn og adresse på overnattingssted/utleier, og ved flere overnattingssteder også dato for overnattingene. (unntak hvis godtgjørelsen ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssats for hybel/brakke med kokemuligheter) - type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt. Andre utgiftsgodtgjørelser (nattillegg), er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen Fakta Som for andre reiseutgifter blir kost og nattillegg godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Fylkeskommunens standard reiseregningsformularer benyttes. Reiseregningene går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Reiseregningsformularene har rubrikker som ivaretar alle opplysningskrav i reiseregulativ og skattebestemmelser. Som under punkt 5.2 er ikke formalkravene i reiseregulativ og skattebestemmelser fullt oppfylt på alle reiseregninger. Vi viser til punkt 5.2 for nærmere omtale av de mangler som er registrert. Et annet mer konkret forhold gjelder utbetaling av nattillegg med kr. 700,- per natt. Vi ser at dette også godtgjøres i noen tilfeller hvor det er overnattet på fylkeskommunenes avtalehoteller. I tillegg til dette ser vi at i enkelte tilfeller hvor denne satsen brukes er ikke navn på hotell oppgitt på reiseregningen. Videre brukes det i noen tilfeller også her feile avgiftskoder, dette ved at det kreves momskompensasjon på utgifter til mat (kost Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 9 av 14

11 etter regning). I henhold til regelverket er det imidlertid ikke rett til momskompensasjon på slike utgifter. Noen reiseregninger er også feil ved at kostgodtgjørelsen ikke splittes i en skattepliktig del og en skattefri. Dette skal gjøres når det overnattes privat eller på pensjonat/brakke. I disse tilfellene er skatt og innberetning for de ansatte dette gjelder feil. Beløpsmessig utgjør imidlertid dette neppe store summer. Vi har også sett noen tilfeller hvor det benyttes feile satser for kost/nattillegg samt at feil antall døgn er beregnet på reiseregningene. Til tross for de eksempler på feil som nevnes ovenfor er vårt inntrykk at utbetalt nattillegg og kostgodtgjørelse i hovedsak er korrekte. Dette ut fra at i den store bilagsmasse vi har kontrollert har funnet svært mange reiseregninger hvor vi ikke har noen kommentarer Revisjonens vurdering Som nevnt i faktabeskrivelsen anser vi at utbetalt kostgodtgjørelse/nattillegg i hovedsak er korrekt. Feil og avvik forekommer imidlertid og de feiltyper vi har funnet bør ses nærmere på. Vi vil særlig nevne viktigheten av at den skattemessige behandlingen av trekkpliktig kostgodtgjørelse blir korrekt. I tillegg bør ansatte gjøres spesielt oppmerksom på at nattillegg (700 kr,- satsen) ikke gis ved overnatting på fylkeskommunens avtalehotell. Etter vår oppfatning burde disse feilene kunne forhindres ved en bedre kontroll i attestasjon/anvisningsleddet Fri avis Revisjonskriterier Avisabonnement som blir betalt av arbeidsgiver og hvor avisen blir levert på hjemmeadressen hos den ansatte er skattepliktig og trekkpliktig. Aviser som leveres på arbeidsplassen er derimot ikke skattepliktig for ansatte. Ansatte som har særskilt informasjonsbehov blir normalt bare beskattet for ett abonnement uansett hvor avisen leveres. Dette innebærer at ansatte som selv dekker ett abonnement ikke vil bli beskattet for eventuelle abonnement som arbeidsgiver dekker i tillegg Fakta Etter hva vi kan se er det kun i enkelttilfeller at fylkeskommunen dekker avisabonnement for ansatte. Det er ikke funnet noen feil eller mangler som revisjonen mener må følges opp Revisjonens vurdering Dette forholdet anses korrekt behandlet og revisjonen har ingen ytterligere kommentarer Medisinsk behandling Revisjonskriterier Fylkeskommunale retningslinjer: For ansatte på fylkeshuset refunderer arbeidsgiver følgende utgifter etter nærmere retningslinjer: Fysikalsk behandling med inntil kr ,- per år. Egenandel ved ett legebesøk per år. Arbeidsgivers dekning av utgifter til medisinsk behandling (behandlingsutgifter og behandlingsforsikring) vil være skattepliktige og trekk- og avgiftspliktige i sin helhet fra Tidligere var slik utgiftsdekning skattefri. Endringen medfører at innberetning av arbeidsgivers dekning av slike utgifter skal foretas i kode 111-A ved utgiftsrefusjon, og i kode 112-A når arbeidsgiver dekker utgiftene direkte. Det foreligger riktignok visse unntak for skatteplikt, eksempelvis mindre kurative tiltak som ledd i en ellers vanlig bedriftshelsetjeneste og instruksjon i riktig arbeidsstilling mv. Dette er nærmere omtalt i skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse av 13. september 2006 (BFU 40 /06) Fakta Som nevnt dekkes utgifter til ett legebesøk og inntil kr ,- for fysikalsk behandling for fylkeshusets ansatte. Andre fylkeskommunale virksomheter har lignende ordninger. Enkelte har også ordinær bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Vår undersøkelse har ikke funnet noen brudd på de interne retningslinjer som gjelder for dekning av slike utgifter. I de aller fleste tilfeller er denne utgiftsdekningen også håndtert korrekt skattemessig. Vi har kun ved to skoler funnet at det dekkes utgifter til legebesøk uten at denne godtgjørelsen beskattes og innberettes. Dette er tatt opp direkte med skolene Revisjonens vurdering Den ordinære bedriftshelsetjenesteordningen som enkelte virksomheter har er ikke Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 10 av 14

12 skattepliktig og revisjonen har ingen kommentarer til denne ordningen. For de virksomheter som dekker utgifter til legebesøk/fysikalsk behandling vil dette etter vår oppfatning være skattepliktig som lønn. Våre kontroller har også vist at dekningen i all hovedsak håndteres korrekt både skattemessig og i forhold til interne retningslinjer. De to skolene som hadde behandlet dette feil regner vi med ordner opp i forholdet etter vår henvendelse. For øvrig vil vi nevne at det ikke er utenkelig at en del av den utgiftsdekningen som i dag innberettes som skattepliktig kunne vært behandlet som en skattefri godtgjørelse. Dette er imidlertid avhengig av at dekningen kan anses som en bedriftshelsetjeneste. Vi viser i denne sammenheng til skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse omtalt i punkt Terminalbriller Revisjonskriterier Fylkeskommunens retningslinjer er som følger: Søknad på eget skjema utfylt av off. godkjent optiker Brillene skal kun brukes på arbeide Utgifter til synstest, glass og sliping dekkes inntil kr ,- Utgifter til innfatning dekkes med inntil kr. 800,- Skatteregler: Utgifter til spesialtilpassede briller som arbeidsgiver plikter å dekke/bekoste for ansatte som har behov for slike i sitt arbeide anses som en skattefri naturalytelse eller tjenesteutgift. Dette under forutsetning av at det dreier seg om: Spesialtilpassede brilleglass Rimelig brilleinnfatning og at Behovet for slike briller er godtgjort av lege/optiker Trekkfritaket forutsetter videre at originalbilag vedlegges arbeidsgivers regnskap. I disse tilfellene er det heller ingen oppgaveplikt fra arbeidsgivers side. Dersom ovennevnte forutsetninger ikke er oppfylt er ytelse/godtgjørelsen skattepliktig (og trekkpliktig). Innberettning foretas i kode 111-A (utgiftsrefusjon) eller 112-A (naturalytelse) Fakta Ordningen med dekning av utgifter til terminalbriller synes å være relativt utbredt i de fylkeskommunale virksomhetene. Med unntak av at det i ett tilfelle ikke forelå uttalelse fra optiker har denne undersøkelsen ikke avdekket noen feil med disse utgiftsgodtgjørelsene. Revisjonen har ikke kontrollert om disse brillene kun brukes på arbeide Revisjonens vurdering Revisjonen vi si seg fornøyd med at både internt regelverk og gjeldende skattebestemmelser synes å være fulgt i forbindelse med dekning av utgifter til terminalbriller Representasjon, velferd, gaver, mv Revisjonskriterier Aktuelle fylkeskommunale retningslinjer er: retningslinjer for servering av alkohol og påskjønnelser. I tillegg vil enkelte bestemmelser fra statens reiseregulativ være gjeldende. Skatteregler Representasjon er tiltak som er rettet mot eksterne forbindelser, for eksempel kunder og leverandører. Dersom en ansatt tar med ut forretningsforbindelser til lunch eller middag på fylkeskommunens regning vil ikke dette bli skattepliktig for deltakerne under forutsetning av at: Originalbilag vedlegges regnskapet Formålet med kostnaden oppgis Navnet på den ansatte som har representert er oppgitt Hvilke andre deltakere som har deltatt Ved spesielle anledninger kan fordelen bli skattepliktig for mottaker. Dette vil gjelde ved betydelige fordeler og særlig når fordelen også omfatter ektefelle/ledsager. Slike forhold må vurderes individuelt. Velferdstiltak for ansatte, herunder rene gaver, vil følge de samme dokumentasjonskrav for skattefritak. Dessuten gjelder at; tiltaket må anses som rimelig (være alminnelig i arbeidslivet), gis som en naturalytelse, og gjelde alle eller en betydelig gruppe av ansatte Fakta Dokumentasjon Bilagsgjennomgangen har vist at det ofte er et problem at bilaget som skal dokumentere utgiften har mangler. Dette gjelder i forhold til å opplyse om formål/anledning til utgiften. Videre mangler det ofte opplysninger om hvem som Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 11 av 14

13 har deltatt ved den aktuelle anledningen. Ved gavekjøp forekommer det også at det ikke opplyses om hvem gaven er til. Fylkeskommunens alkoholreglement synes i hovedsak å være fulgt. Vi har riktignok registrert at det i enkelte tilfeller ikke er innhentet tillatelse til servering av brennevin. Slik godkjenning kan kun gis av fylkesordfører, fylkesrådene eller administrasjonssjef. Dokumentasjonen som det etterspørres ovenfor (formål/anledning mv.) er tilleggsopplysninger som pliktes gitt på bilaget. Det er således ikke selve fakturaen/regningen fra leverandøren det er noe feil med. Det er derimot ved bilagsbehandlingen i fylkeskommunen at den nødvendige tilleggsdokumentasjonen ikke påføres bilaget. Gaver Fylkeskommunen har ikke felles retningslinjer for tildeling av gaver/påskjønnelser. For avdelingene på fylkeshuset er det utarbeidet regler for påskjønnelser til ansatte. Etter hva vi erfarer har ikke alle skoler og andre ytre institusjoner egne skriftlige retningslinjer for dette. Revisjonens erfaringer opp gjennom årene er at praksis med påskjønnelser til ansatte også kan variere mye i fylkeskommunen. Dette gjelder først og fremst gavesatsene. Mange følger retningslinjene for fylkeshuset mens andre gir betydelige mer. Særlig gjelder dette for påskjønnelser til ansatte som har hatt et langvarig arbeidsforhold i fylkeskommunen. Vi har registrert at det ved noen virksomheter gis gullklokker til en verdi av ,- kr. i gave for 25 eller 30 års tjenestetid. De anbefalte grensene i retningslinjene for fylkeshuset ligger på kr ,- for slike påskjønnelser. av slike utgifter bør derfor innskjerpes overfor fylkeskommunens økonomimedarbeidere (attestasjonsleddet). Vi minner også om at dette er dokumentasjon som det er krav om etter gjeldende skattebestemmelser. Gaver For å få en lik praksis i fylkeskommunen på gavesatser kan det vurderes å innføre felles retningslinjer som gjøres gjeldende for hele fylkeskommunen. Momskompensasjon Selv om det neppe utgjør store beløp er det uheldig at fylkeskommunen krever momskompensasjon på utgifter som ikke gir rett til dette. De fylkeskommunale virksomhetene bør derfor påminnes om denne begrensningen i rett til momskompensasjon. Momskompensasjon Også her gjøres det en del feil. Ofte kreves det momskompensasjon på utgifter til representasjon og gaver. Dette er i strid med gjeldende avgiftsregler. 6. Konklusjon, anbefaling Revisjonens vurdering Dokumentasjon Slik vi ser det er det særlig dokumentasjon for utgifter til gaver og representasjon som er den største utfordringen innenfor dette området. De tilleggsopplysninger som er nødvendige (og pliktige) for å fullt ut dokumentere utgiften mangler svært ofte. Kravene til dokumentasjon Revisjonens oppfatning er at behandlingen av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser i hovedsak behandles korrekt og i tråd med interne retningslinjer og gjeldende skattebestemmelser. Undersøkelse har imidlertid påvist enkelte problemområder som viser at de fylkeskommunale virksomhetene har et forbedringspotensial. Dette er: Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 12 av 14

14 Feil skatte- og avgiftsmessig behandling indikerer at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kunnskap eller oppmerksomhet mot hvordan slike godtgjørelser skal behandles. Vi mener derfor at kontrollene i forbindelse med attestasjon/anvisning bør styrkes. Vi anbefaler at de fylkeskommunale virksomhetene får en opplæring/oppdatering av hvilke skatte- og avgiftsregler som gjelder. Utbetalte godtgjørelser bør etter revisjonens oppfatning også dokumenteres bedre. Derfor bør det vurderes å innskjerpe hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 7. Høringsuttalelse Fylkesrådsleder har i brev av avgitt sin høringsuttalelse til revisjonens rapport. Det vises til vedlegg nr. 2. Fylkesrevisjonen har ingen ytterligere kommentarer. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 13 av 14

15 Referanser: a) Interne referanser Fylkesutvalgssak 218/93 vedr. boliger Økonomiavdelingens rundskriv nr. 4/98 vedr. sk.pl. fordel boliger til ansatte Fylkeskommunens rammeavtaler for hotell AMI sakene 15/2005 og 13/2006 vedr. forebyggende helsetiltak mv. Retningslinjer for servering av alkohol (Fylkesutvalget) Bildordning for fylkeshuset (administrativt v/driftskontoret) Påskjønnelser (administrasjonsavdelingen) Økonomiavdelingens brev av vedr. dokumentasjon av reiseutgifter b) Eksterne referanser Skattelovens kap. 5 Ligningslovens 6-2 Forskrift av om forskuddstrekk i naturalytelser Forskrift av nr om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser Statens reiseregulativ Info Tjenester A/S Lønn Info Oslo kommunerevisjon rapp. nr. 29/05 om utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 14 av 14

16

17

18

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Rapport reiseutgifter

Rapport reiseutgifter Rapport 01/2008 R Rapport reiseutgifter Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

forvaltningsrevisjonsprosjektet

forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpspraksis Juni 2008 1 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på om fylkeskommunens innkjøpspraksis er

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016)

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER (med virkning fra 01.01.2016) FR-sak 361/2015, vedtatt den 17/12-2015 1. INNLEDNING 1.1.Målsetting Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder har som formål

Detaljer

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva: Norges teknisknaturvitenskapelige Innføring av merverdiavgift på persontransport og konsekvenser for enheter på NTNU som er berørt av merverdiavgiften Generelt I 2004 ble det innført merverdiavgift på

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene

Detaljer

Norges Skiforbunds Løperfond

Norges Skiforbunds Løperfond Norges Skiforbunds Løperfond 2017 2 S ide NORGES SKIFORBUNDS LØPERFOND RETNINGSLINJER FOR UTTAK AV MIDLER FRA LØPERFONDSKONTO UTGIFTER VEDR. IDRETTSAKTIVITET Pr. 1. januar 2017 INNLEDNING Skattedirektoratet

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. 01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 13/2016-R REISEREGNINGER

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 13/2016-R REISEREGNINGER Trondheim kommunerevisjon Rapport 13/2016-R REISEREGNINGER Forord I denne rapporten oppsummerer vi vår regnskapsrevisjon av reiseregninger. Arbeidet med prosjektet har pågått i perioden juli 2016 til november

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug

Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug Erfaringar frå skolebesøk m.m. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal spesialrevisor Ronny Rishaug Presentasjon av Fylkesrevisjonen Vi er fylkets kontrollorgan og er ikkje underlagt fylkesrådmannen Rapporterer

Detaljer

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør

Community Live 2013. Reiseregninger og reiseoppgjør Community Live 2013 Reiseregninger og reiseoppgjør Temaer Rutinemessige reiser dekning av mat Diettgodtgjørelse Overnatting ulegitimert nattillegg Bilgodtgjørelse Diskusjon og spørsmål Rutinemessige reiser

Detaljer

Det vises til Skattedirektoratets høringsnotat av 21. desember 2016 med forslag til endringer i regelverket for naturalytelser.

Det vises til Skattedirektoratets høringsnotat av 21. desember 2016 med forslag til endringer i regelverket for naturalytelser. Skattedirektoratet SKD-regelforslag@skatteetaten.no Oslo, 21. mars 2017 Deres ref.: 2016/853974 Vår ref.: BB Høring forslag til lov- og forskriftsendringer vedrørende naturalytelser mv. Det vises til Skattedirektoratets

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder

Godtgjørelse til prøvenemnder Godtgjørelse til prøvenemnder 01.01.2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Antall møter/ Inspeksjoner Gjennomføringsdelen i retningslinjene for den praktiske del av fag/ svenneprøven er retningsgivende for

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 REISEREGULATIVET Noen definisjoner: Tjenestereise- pålagt/godkjent reise i oppdrag for arbeidsgiver. Arbeidssted- der arbeidstaker til daglig arbeider. Arbeidsreiser-

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

Reglement elektronisk kommunikasjon

Reglement elektronisk kommunikasjon Reglement elektronisk kommunikasjon Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal Dokumentnavn: Reglement elektronisk kommunikasjon Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato: Godkjent

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Visma travel brukerdokumentasjon

Visma travel brukerdokumentasjon Visma travel brukerdokumentasjon Ansatt Versjon 23.05.2014 Visma Web: Personalia, Pårørende, Lønnslipper, registrere overtid/ timer til utbetaling Visma Travel: Reiseregning, kjørebok, avgiftsrefusjon,

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet - Attestanter var.lønn og reiseregninger -Sentral lønnstjeneste Prosessleder: Inger H.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

KURS. Reiseutgifter og reiseregninger Universitetet i Bergen

KURS. Reiseutgifter og reiseregninger Universitetet i Bergen KURS Reiseutgifter og reiseregninger 17.9.2014 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Del 1 Side: Arbeidsgivers dekning av reiseutgifter og andre merutgifter i tjeneste 2 Hvordan merutgifter i tjeneste

Detaljer

Bruke Visma.net Expense

Bruke Visma.net Expense 1 Bruke Visma.net Expense NB! Det finnes elektronisk hjelp inne i løsningen. Visma.net Expense er erfaringsmessig enkel å ta i bruk og benytte. Logge på Visma.net Som ny bruker av Visma.net får du en velkomst

Detaljer

BLUEGARDEN. 17. februar 2014

BLUEGARDEN. 17. februar 2014 BLUEGARDEN 17. februar 2014 Elektronisk EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester fra 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Elektronisk EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 01.01.2017 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.01.2017. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER Dok.id.: 1.1.1.3 Regler for godtgjøring til medlemmer av fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 14.02.2014 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 8

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang jhjhjhhjhjhjhjh Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som fagenheter og skoler blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net.

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold

TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold TILSKUDD-/STIPEND i arbeidsforhold Nettverksmøte Var.lønn og Reiseregninger 5. mars 2009 (red. 14.1.2014) v/ Inger H Talberg Gjelder utbetaling til ansatte som gjelder: - Forskningstermin/-tilskudd, forskningsstipend

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO

LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO Arkivsak-dok. 15/00315-13 Saksbehandler Kristine Sandvik FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 15.03.2016 LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar MINIGUIDE Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar Innleiing Idrettslag og ideelle organisasjonar går ofte under nemninga «ikkje skattepliktig». Det er eit vilkår at laget eller organisasjonen

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter var.lønn og reiseregninger - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER Retningslinjer For tjenestereiser Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER OG REGULATIV FOR REISER INNENLANDS RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 1. Formål

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer