forvaltningsrevisjonsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forvaltningsrevisjonsprosjektet"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen forvaltningsrevisjonsprosjektet NATURALYTELSER OG UTGIFTS- GODGJØRELSER Desember

2

3 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på hvordan de fylkeskommunale virksomhetene 1 forholder seg til reiseregulativ, internt regelverk og gjeldende skatte- og avgiftsbestemmelser i forbindelse med utbetaling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Undersøkelsen har påvist enkelte problemområder som skatte- og avgiftshåndtering samt manglende dokumentasjon. Til tross for at det er påvist en del mangler mener fylkesrevisjonen at innvilgelse og utbetaling av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser blir tilfredsstillende behandlet i Nordland fylkeskommune. Revisjonens anbefalinger går på at fylkeskommunen bør vurdere en styrket opplæring/oppdatering av økonomimedarbeiderne i de fylkeskommunale virksomhetene. 1 Med virksomheter menes fylkeskommunale avdelinger på fylkeshuset, videregående skoler, tannhelsedistrikt, og andre ytre fylkeskommunale virksomheter under kulturavdelingen. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 2 av 14

4 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER Fakta Revisjonens vurdering REPRESENTASJON, VELFERD, GAVER, MV Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering KONKLUSJON, ANBEFALING HØRINGSUTTALELSE REFERANSER: FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING BOLIG I ARBEIDSFORHOLD Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering REISEUTGIFTER Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering BILGODTGJØRELSE Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering KOST OG NATTILLEGG Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering FRI AVIS Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering MEDISINSK BEHANDLING Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering TERMINALBRILLER Revisjonskriterier Vedlegg: 1 Oversikt kontrollerte enheter 2 Fylkesrådens høringsuttalelse Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 3 av 14

5 1. Innledning Nordland fylkeskommune har med sine vel ansatte en virksomhet som medfører behov for utgiftsgodtgjørelser i mange sammenhenger, og som i sum utgjør vesentlige beløp. Korrekt håndtering av utgiftsgodtgjørelser, både i tråd med interne fylkeskommunale retningslinjer og skattebestemmelser, vil være svært viktig for fylkeskommunen, de ansatte og skattemyndighetene. Med dette som utgangspunkt har Nordland fylkeskommunes kontrollkomité bedt fylkesrevisjonen gjøre en utvidet undersøkelse av fylkeskommunens praksis på området. Undersøkelsen er basert på kontrollkomiteens plan for forvaltningsrevisjon for perioden Vi gjør for øvrig oppmerksom på at fylkesrevisjonen også i det løpende revisjonsarbeidet gjennom årene har fokus mot kontroll av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser. Denne undersøkelsen tar imidlertid mål av seg til å være vesentlig mer omfattende enn ordinær regnskapsrevisjon. 2. Formål, problemstillinger og avgrensning Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å vurdere om naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser behandles korrekt i henhold til internt fylkeskommunalt regelverk. I tillegg er behandlingen av disse ytelsene/godtgjørelsene også vurdert i forhold til skatte- og avgiftsregelverket. Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 2.1 Innvilges og utbetales naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser i tråd med fylkeskommunale retningslinjer? 2.2 Følges gjeldende skatte- og avgiftsbestemmelser om lønnsinnberetning, skattetrekk og momskompensasjon i forbindelse med utbetaling av slike godtgjørelser? 2 Vedtatt av fylkestinget i sak For øvrig gjør vi oppmerksom på at følgende avgrensninger gjelder: Vi har i denne undersøkelsen foretatt kontroller ved 31 fylkeskommunale virksomheter, jfr. vedlegg nr. 1. Undersøkelsen begrenser seg til følgende utvalgte godtgjørelser og ytelser: o Bolig i arbeidsforhold o Reiseutgifter til hotell, fly, drosje mv o Bilgodtgjørelse o Kost og nattillegg o Fri avis o Medisinsk behandling o o Terminalbriller Representasjon, velferd, gaver mv 3. Metoder og gjennomføring Dette forvaltningsprosjekt er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). Undersøkelsen omfatter regnskapsåret 2006 og er gjennomført som en utvidet kontroll i forbindelse med vår ordinære regnskapsrevisjon ved skoler og avdelinger i løpet av 2006 og Samtlige regnskapsrevisorer i fylkesrevisjonen har deltatt i kontrollen. I forbindelse med denne gjennomgangen er det plukket ut en stor del transaksjoner i de aktuelle virksomheters regnskaper som er spesielt rettet mot de ovenfor nevnte ytelser/godtgjørelser. Dette har medført ekstrakontroller rettet mot både reiseregninger og ordinære utgiftsbilag. I tillegg har vi kartlagt praksis ved de kontrollerte virksomheter gjennom intervju av økonomi- /kontorledere. De aktuelle feil og mangler som er funnet ved den enkelte virksomhet er tatt opp direkte med den enkelte i egne revisjonsrapporter. Denne rapporten oppsummerer og gir et samlet og generelt bilde av de kontrollerte virksomheters praksis og hvilke problemområder som finns. Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at resultatet for enkeltvirksomheter vil kunne avvike fra denne samlede oppsummeringen. Under kontrollen har revisjonen vurdert et stort antall (31) fylkeskommunale virksomheter. I overkant av utgiftsbilag og Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 4 av 14

6 reiseregninger er kontrollert i denne sammenheng. 4. Revisjons-/vurderingskriterier Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis med revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons- eller vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. For å kunne vurdere fakta og besvare problemstillingene i punkt 2 vil følgende kriterier legges til grunn: Skatteetatens kodeoversikt Skatteetatens lignings ABC for 2005 Forskrift av om forskuddstrekk i naturalytelser Forskrift av nr om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser Statens reiseregulativ Lov og forskrift om momskompensasjon Interne fylkeskommunale retningslinjer o Fu- sak 218/93 (boligforvaltn.) o Alkoholreglement o Terminalbriller o Påskjønnelser o Utleiebiler (fylkeshuset) o Legeutgifter(fylkeshuset) Dette er regelverk som forventes å være kjent for fylkeskommunale økonomimedarbeidere som håndterer utbetalinger. Det er fylkeskommunen som utbetaler som er ansvarlig for at disse retningslinjene følges. Definisjoner/avklaringer Innledningsvis er det nødvendig å definere/avklare en del begreper som benyttes i rapporten. Utbetalinger som fylkeskommunen foretar kan være både skattepliktig, trekkpliktig, oppgavepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. Fylkeskommunens behandling og ansvar for disse forskjellige utbetalingene kan variere jf. nedenfor: Oppgave pliktig Skatte pliktig Alle som i løpet av året har utbetalt lønn eller ytet andre fordeler har plikt å levere lønns- og trekkoppgave jf. Ligningslovens 6-2. Merk at ytelsene verken trenger å være skattepliktig eller trekkpliktige for å bli oppgavepliktig. Merk også at det foreligger mange unntak som begrenser oppgaveplikt for lønn og andre ytelser. Utbetalingen er skattepliktig for mottaker og vil som hovedregel være trekk- og avgiftspliktig for utbetaler, men unntak finns. Utbetalingen vil normalt også være oppgavepliktig. Trekk Utbetaler er pliktig å trekke skatt fra godtgjørelsen før utbetalingen foretas jf. pliktig Skattebetalingslovens 4. Trekkpliktige godtgjørelser er også arbeidsgiveravgiftspliktige. Arbeidsgive Utbetaler er pliktig å beregne/betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Dette vil gjelde alle ravgiftsplikti trekkpliktige utbetalinger, jf. Folketrygdloven g Undersøkelsen er som nevnt rettet inn mot behandlingen av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, disse defineres som følger: Naturalytelser Naturalytelser defineres som enhver ytelse som ikke gis i form av kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, men som gis for eksempel i form av varer, aksjer, rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Eksempler på dette er fri avis, fri bolig, fri telefon, gaver mv. Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen jf. Skatteloven 5-12 skattepliktig inntekt for mottaker. Imidlertid er det i skatteloven 5-15 annet ledd gitt bestemmelser om at mindre naturalytelser og andre fordeler skal være skattefrie innenfor fastsatte rammer og beløpsgrenser. Utgiftsgodtgjørelser Utgiftsgodtgjørelser er godtgjørelser som en arbeids- eller oppdragsgiver utbetaler, normalt i penger, til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid/oppdrag eller verv, se sktl (1). Med utgiftsgodtgjørelse i arbeidsforhold menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid, jf. sktl (1). (Lignings ABC 2005 s. 1164) Utgiftsgodtgjørelser er i sin helhet skatteog trekkpliktig med mindre noe annet er Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 5 av 14

7 bestemt i forskrift. Det foreligger imidlertid en rekke unntak fra denne hovedregelen. 5. Faktabeskrivelse og revisjonens vurdering Fakta er i hovedsak innhentet gjennom ordinær bilagskontroll ved de reviderte virksomheter. I undersøkelsen er det ikke skilt på om forholdet gjelder en naturalytelse eller om det er en utgiftsgodtgjørelse. Den skattemessige behandlingen vil uansett være lik. Vi har imidlertid forsøkt å skille mellom ulike typer godtgjørelser/ytelser hvor den skattemessige behandlingen også kan variere. De ulike typer godtgjørelser/ytelser er behandlet hver for seg i egne avsnitt i dette kapitlet. Revisjonskriteriene bygger på et stort, detaljert og til dels komplisert regelverk. Vi har derfor funnet det nødvendig å nærmere beskrive revisjonskriteriene (regelverket) for den enkelte type godtgjørelse. Denne delen utgjør nødvendigvis en stor del av rapporten, men anses å være nødvendig for å sette de ulike typer godtgjørelser i perspektiv mot regelverket Bolig i arbeidsforhold Revisjonskriterier Fordel ved hel eller delvis fri bolig tilhørende andre, er som hovedregel skattepliktig jf. sktl. 5-1, jf Imidlertid er fri bolig som hovedregel ikke skattepliktig dersom skattyter ville hatt fradragsrett for kostnadene om han hadde dekket disse selv. f.eks. vil dette være tilfelle når skattyter får stilt bolig til disposisjon ved midlertidig innkvartering pga. arbeidsopphold utenfor hjemmet når skattyter har fast bolig et annet sted og denne boligen ikke er leiet ut. Fordelen ved hel eller delvis fri bolig fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva leieverdien er for tilsvarende boliger på stedet (markedsleie). I tilfelle hvor arbeidsgiveren stiller bolig til disposisjon, og fordelen er skattepliktig inntekt for mottakeren, skal han straks kreve boligen verdsatt av ligningsmyndighetene. Verdien av fordelen ved helt eller delvis fri bolig skal innberettes under kode 121-A i lønnsoppgaven. (Lignings ABC-2005 s ) I fylkesutvalgssak 218/93 er det bestemt at fylkeskommunale utleieboliger skal ha en utleiesats som tilsvarer markedsverdi Fakta Fylkeskommunen har en del boliger som stilles til disposisjon for ansatte og frikjøpte politikere. I rundskriv Ø-Nr. 4/98 fra økonomiavdelingen blir fylkeskommunale institusjoner minnet om å følge reglene om verdsettelse og eventuell lønnsinnberetning. Boligene disponeres/forvaltes både ved sentraladministrasjonen (driftskontoret) og ved skolene eller andre fylkeskommunale virksomheter. For de virksomheter som disponerer boliger ser vi at flere ikke tar markedsleie fra sine ansatte. Noen vet ikke hva markedsleien er fordi det aldri har vært gjort noen konkrete vurderinger. Andre har fått markedsverdien fastsatt av takstmann for en del år siden. Oppjustering av husleien i disse tilfellene er imidlertid ikke gjennomført fullt ut. Det er også noen som ikke har en oppdatert ligningsverdi slik at korrekt vurdering av eventuell skattepliktig fordel kan foretas. De samme manglene som nevnes ovenfor ble for øvrig også tatt opp tidligere av fylkesrevisjonen. Vi viser til vår forvaltningsrevisjonsrapport fra 2001 Fylkeskommunens boligforvaltning Revisjonens vurdering De virksomheter som ikke fastsetter husleie i tråd med markedsprisen bryter fylkespolitisk vedtak. Dette er uheldig og det bør derfor settes i verk tiltak som bringer dette forholdet i orden. De virksomheter som ikke har fått fastsatt ligningsverdi på utleieboligene bør også sørge for å få dette gjort. Vi minner om at dette i verste fall kan få skattemessige konsekvenser både for den enkelte ansatte og for fylkeskommunen Reiseutgifter Revisjonskriterier Utgifter til overnatting, fly, drosje/buss mv. Disse utgiftsgodtgjørelsene reguleres gjennom statens reiseregulativ som også gjelder i fylkeskommunen. I 2 i forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser fremgår det at det ikke skal Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 6 av 14

8 foretas forskuddstrekk i utbetalinger som kun dekker mottakerens utgifter når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet originalbilag som vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette, eventuelt av reiseregning. Ved refusjon av utgifter til flyreiser med elektronisk billett skal det leveres en reisebeskrivelse. Dersom denne beskrivelsen er elektronisk må det ved årets utgang leveres en årsoversikt på papir som dokumenterer foretatte reiser. Leveres ikke årsoversikten på papir plikter arbeidsgiver å innberette alle flyreisene som er refundert som en trekkpliktig refusjon i kode 199-A. For utgifter til hotellovernatting har fylkestinget bestemt, at der dette er mulig, skal kun hoteller med på fylkeskommunens rammeavtaler benyttes på tjenestereiser betalt av Nordland fylkeskommune. Dette fremgår bl.a. av økonomihåndbokens side 74. Dersom avtalehoteller ikke er benyttet skal årsaken til dette fremgå av reiseregningen Fakta I fylkeskommunen blir reiseutgifter godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Fylkeskommunens standard reiseregningsblanketter benyttes. Reiseregningene går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Formalia: Våre kontroller har vist at reiseregningene i en del tilfeller har formelle mangler. Avvikene ligger vanligvis i at det ikke alltid opplyses om hotellets navn og om formål og dato for reisen. I tillegg ser vi at det i enkelte tilfeller ikke gjøres krysshenvisning mellom fakturaer fra reisebyrå (som går direkte til arbeidsgiver) og reiseregningen fra den ansatte. Dette skal i henhold til interne retningslinjer (øk.avd. brev av ) gjøres. Dokumentasjon: Utgiftene som tas med på reiseregningene er i de fleste tilfeller tilfredsstillende dokumentert. I noen tilfeller ser vi imidlertid at ikke alle utgifter som kreves refundert via reiseregninger blir tilfredsstillende redegjort for. Eksempler på dette kan være drosjeregninger som ikke tilhører den aktuelle reisen, servering, gaver mv., hvor det ikke er opplagt hvorfor de aktuelle utgiftene tas med på reiseregningen. Momskompensasjon: For utgifter til fly, buss, overnatting mv. kan fylkeskommunen kreve refusjon for merverdiavgift (momskompensasjon). Innenfor dette området har imidlertid kontrollen vist at det gjøres mye feil. Praksis er at reiseregningene i mange tilfeller kodes med feil eller ingen avgiftskode. Dette medfører at fylkeskommunen ikke oppnår den momskompensasjon man ellers ville hatt krav på. Beløpsmessig utgjør, etter hva vi kan se, disse feilene ikke store summer. Hotellavtaler: Det har i noen tilfeller vist seg at fylkeskommunens hotellavtaler ikke er fulgt. Våre kontroller har vist eksempler på at ansatte bor på andre hoteller enn de som fylkeskommunen har avtaler med. Det er også fremkommet tilfeller hvor det ved overnatting på avtalehotell er betalt høyere døgnpris enn fylkesavtalen tilsier. Elektronisk billett: Elektroniske billetter hvor den reisende benytter eget kredittkort og senere krever refusjon for utgiften er svært vanlig i fylkeskommunen. I de fleste av disse tilfellene får den ansatte en e-post som bekrefter bestillingen før reisen foretas. Etter at reisen er foretatt er det ikke vanlig å motta noen bekreftelse på at reisen er gjennomført som forutsatt. Etter hva revisjonen kjenner til er det heller ingen ansatte som ved årets slutt mottar noen årsoppgave på papir fra flyselskapet. Noen ansatte bestiller imidlertid reisene slik at arbeidsgiver betaler direkte til reiseselskapet Revisjonens vurdering Formalia: Uten at vi vil karakterisere det som et stort problem kan utfyllingen av reiseregningsformularene bli bedre. Som det fremgår av faktabeskrivelsen foran oppfylles i en del tilfeller verken formalkravene i reiseregulativ eller gjeldende skattebestemmelser. Det bør vurderes å minne de fylkeskommunale virksomheter om formalkravene til reiseregninger. Dokumentasjon: Revisjonen er fornøyd med at refunderte reiseutgifter i de fleste tilfeller dokumenteres tilfredsstillende. Vi anbefaler imidlertid at den enkelte gir tilleggsopplysninger på utgiftsbilaget dersom det ikke ut fra selve bilaget er opplagt hva utgiftene refererer seg til. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 7 av 14

9 Momskompensasjon: Feil bruk av momskoder har etter alt å dømme medført et økonomisk tap for fylkeskommunen. På grunn av utgiftenes størrelse og lav momssats (8%) er trolig tapsbeløpene moderate. Det bør likevel legges større vekt på å unngå slike tap. Vi anbefaler derfor at det ovenfor fylkeskommunens virksomheter innskjerpes hvordan regelverket skal forstås og praktiseres. Hotellavtaler: Enkelte brudd på fylkeskommunens rammeavtaler (hotell) er registrert. Dette er uheldig ut fra flere grunner og bør ikke forekomme. Dersom det pga. kapasitetsproblemer ikke er mulig å benytte avtalehotellene bør dette i så fall opplyses på reiseregningen. Ved kapasitetsproblemer på hotellene har for øvrig fylkeskommunens innkjøpsseksjon mulighet til å utlyse såkalte allotmentavtaler. Dette gjør at behovet for å bruke andre enn avtalehotell burde være minimalt. Den enkelte reisende bør også sjekke at det ikke betales overpris ved hotelloppgjør. Innkjøpsseksjonen har laget enkle prisoversikter til bruk på tjenestereiser. Vi anbefaler at alle ansatte som er ute på reiser sjekker hotellregningen mot disse oversiktene. Våre kontroller har som nevnt vist noen avvik både mht. brudd på hotellavtalene og feilfakturert døgnpris. Korrekt bruk av hotellavtalene bør derfor innskjerpes overfor ansatte og overfor økonomimedarbeidere som kontrollerer reiseregninger. Elektronisk billett: Slik dagens praksis i fylkeskommunen er, oppfylles ikke skattemyndighetenes krav til dokumentasjon. Dette er uheldig og kan medføre skattemessige konsekvenser både for de ansatte og for fylkeskommunen. Muligheten for å få tilsendt de nevnte årsoppgaver eller annen bekreftelse fra flyselskapene bør derfor vurderes tatt opp med de aktuelle selskapene. I de tilfellene arbeidsgiver (fylkeskommunen) betaler flyreisen direkte til flyselskap/reisebyrå er det imidlertid ikke snakk om en utgiftsgodtgjørelse. Denne praksis har dermed ingen skattemessige utfordringer og er en alternativ løsning på problemet Bilgodtgjørelse Revisjonskriterier Også her gjelder reglene i statens reiseregulativ. I 3 i forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser fremgår det at bilgodtgjørelsen som utbetales i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ kan behandles som en trekkfri godtgjørelse under forutsetning av at: Bilgodtgjørelse skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen må minst inneholde følgende opplysninger: - arbeidstakers navn, adresse og underskrift, - dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise, - formålet med reisen, - fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, og - totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (evnt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- /tjenestereise. Utbetalt bilgodtgjørelse er imidlertid oppgavepliktig og skal innberettes på kode 711 på lønns- og trekkoppgaven. For fylkeshusets ansatte gjelder også interne retningslinjer som krever at fylkeshusets utleiebiler skal brukes på tjenestereiser betalt av fylkeskommunen (AMI- sak 16/99). Det forutsettes videre at det på reiseregningen gis opplysning om årsaken til at utleiebilene eventuelt ikke er benyttet (Driftskontorets brev av ) Fakta I fylkeskommunen blir bilgodtgjørelse godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Standard reiseregningsblanketter og kjørebøker benyttes. Disse går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Revisjonens gjennomgang har ikke avdekket feil i utbetalt kjøregodtgjørelse i noen tilfeller. Det er imidlertid funnet relativt mange formalfeil, dette ved at det i kjørebøkene ikke opplyses om formål og/eller hvor kjøringen er foretatt, navn på passasjer mv.. Vi har også i noen tilfeller funnet at fylkeshusets interne retningslinjer for bruk av utleiebilene ikke er fulgt. Enkelte ansatte på fylkeshuset bruker egne biler på tjenestereiser uten at det opplyses om årsaken til at fylkeshusets biler ikke benyttes Revisjonens vurdering Etter vår oppfatning er den utbetalte kjøregodtgjørelse i hovedsak korrekt utbetalt og innberettet. Den enkelte ansatte og de som har ansvaret for å attestere/anvise disse Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 8 av 14

10 utgiftene bør imidlertid være noe mer nøye med å påse at det opplyses om formålet med kjøringen og hvor det er kjørt. Dette har også betydning i forhold til skattebestemmelser som forutsetter at slike opplysninger gis på bilaget. Vi anbefaler også at fylkeshusets ansatte påminnes om reglene for bruk av utleiebilene, herunder krav til opplysning om hvorfor disse ikke er benyttet Kost og nattillegg Revisjonskriterier Statens reiseregulativ beskriver nærmere reglene for når det kan tilstås kost og nattillegg på tjenestereiser. En spesialbestemmelse skal imidlertid nevnes. Dette er at det i henhold til reiseregulativets 10 kan kreves nattillegg med kr. 700,- per natt ved overnatting på hotell. Dokumentasjonskravet i dette tilfellet er at hotellets navn skal oppgis på reiseregningen. I reiseregulativet forutsettes det imidlertid at den reisende likevel er forpliktet til å benytte hotellavtalene. Dette innebærer at man ikke kan overnatte på et avtalehotell hvor rammeavtalens døgnpris er lavere enn kr. 700,- og likevel kunne kreve kr. 700,- i nattillegg. I og med at statens reiseregulativ også gjelder i Nordland fylkeskommune forutsetter vi at det heller ikke i fylkeskommunen skal være tillatt å bo på et avtalehotell med døgnpris lavere enn kr. 700,- og likevel kreve denne satsen godtgjort via reiseregningen. Skattebestemmelsene, (forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser 3) tilsier at utgiftsgodtgjørelse til kost til arbeidstaker som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor sitt hjem, herunder ved tjenestereiser med overnatting, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom: a. arbeidstaker har bodd på hotell, og kostgodtgjørelsen - er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statlig regulativ eller tariffavtale, - ikke overstiger satser i statlig regulativ, og - følger legitimasjonskravene i annet ledd, eller b. arbeidstaker har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i annet ledd, eller c. arbeidstaker har bodd på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i annet ledd. Utgiftsgodtgjørelse til kost skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) over hvordan arbeidstaker har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen. Oppstillingen (reiseregningen) skal i tillegg til kravene under punkt foran inneholde følgende opplysninger: - klokkeslett for avreise og hjemkomst for reisen - navn og adresse på overnattingssted/utleier, og ved flere overnattingssteder også dato for overnattingene. (unntak hvis godtgjørelsen ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssats for hybel/brakke med kokemuligheter) - type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt. Andre utgiftsgodtgjørelser (nattillegg), er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen Fakta Som for andre reiseutgifter blir kost og nattillegg godtgjort i tråd med bestemmelsene i statens reiseregulativ. Fylkeskommunens standard reiseregningsformularer benyttes. Reiseregningene går gjennom fylkeskommunens ordinære interne kontrollrutiner med attestasjon og anvisning. Reiseregningsformularene har rubrikker som ivaretar alle opplysningskrav i reiseregulativ og skattebestemmelser. Som under punkt 5.2 er ikke formalkravene i reiseregulativ og skattebestemmelser fullt oppfylt på alle reiseregninger. Vi viser til punkt 5.2 for nærmere omtale av de mangler som er registrert. Et annet mer konkret forhold gjelder utbetaling av nattillegg med kr. 700,- per natt. Vi ser at dette også godtgjøres i noen tilfeller hvor det er overnattet på fylkeskommunenes avtalehoteller. I tillegg til dette ser vi at i enkelte tilfeller hvor denne satsen brukes er ikke navn på hotell oppgitt på reiseregningen. Videre brukes det i noen tilfeller også her feile avgiftskoder, dette ved at det kreves momskompensasjon på utgifter til mat (kost Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 9 av 14

11 etter regning). I henhold til regelverket er det imidlertid ikke rett til momskompensasjon på slike utgifter. Noen reiseregninger er også feil ved at kostgodtgjørelsen ikke splittes i en skattepliktig del og en skattefri. Dette skal gjøres når det overnattes privat eller på pensjonat/brakke. I disse tilfellene er skatt og innberetning for de ansatte dette gjelder feil. Beløpsmessig utgjør imidlertid dette neppe store summer. Vi har også sett noen tilfeller hvor det benyttes feile satser for kost/nattillegg samt at feil antall døgn er beregnet på reiseregningene. Til tross for de eksempler på feil som nevnes ovenfor er vårt inntrykk at utbetalt nattillegg og kostgodtgjørelse i hovedsak er korrekte. Dette ut fra at i den store bilagsmasse vi har kontrollert har funnet svært mange reiseregninger hvor vi ikke har noen kommentarer Revisjonens vurdering Som nevnt i faktabeskrivelsen anser vi at utbetalt kostgodtgjørelse/nattillegg i hovedsak er korrekt. Feil og avvik forekommer imidlertid og de feiltyper vi har funnet bør ses nærmere på. Vi vil særlig nevne viktigheten av at den skattemessige behandlingen av trekkpliktig kostgodtgjørelse blir korrekt. I tillegg bør ansatte gjøres spesielt oppmerksom på at nattillegg (700 kr,- satsen) ikke gis ved overnatting på fylkeskommunens avtalehotell. Etter vår oppfatning burde disse feilene kunne forhindres ved en bedre kontroll i attestasjon/anvisningsleddet Fri avis Revisjonskriterier Avisabonnement som blir betalt av arbeidsgiver og hvor avisen blir levert på hjemmeadressen hos den ansatte er skattepliktig og trekkpliktig. Aviser som leveres på arbeidsplassen er derimot ikke skattepliktig for ansatte. Ansatte som har særskilt informasjonsbehov blir normalt bare beskattet for ett abonnement uansett hvor avisen leveres. Dette innebærer at ansatte som selv dekker ett abonnement ikke vil bli beskattet for eventuelle abonnement som arbeidsgiver dekker i tillegg Fakta Etter hva vi kan se er det kun i enkelttilfeller at fylkeskommunen dekker avisabonnement for ansatte. Det er ikke funnet noen feil eller mangler som revisjonen mener må følges opp Revisjonens vurdering Dette forholdet anses korrekt behandlet og revisjonen har ingen ytterligere kommentarer Medisinsk behandling Revisjonskriterier Fylkeskommunale retningslinjer: For ansatte på fylkeshuset refunderer arbeidsgiver følgende utgifter etter nærmere retningslinjer: Fysikalsk behandling med inntil kr ,- per år. Egenandel ved ett legebesøk per år. Arbeidsgivers dekning av utgifter til medisinsk behandling (behandlingsutgifter og behandlingsforsikring) vil være skattepliktige og trekk- og avgiftspliktige i sin helhet fra Tidligere var slik utgiftsdekning skattefri. Endringen medfører at innberetning av arbeidsgivers dekning av slike utgifter skal foretas i kode 111-A ved utgiftsrefusjon, og i kode 112-A når arbeidsgiver dekker utgiftene direkte. Det foreligger riktignok visse unntak for skatteplikt, eksempelvis mindre kurative tiltak som ledd i en ellers vanlig bedriftshelsetjeneste og instruksjon i riktig arbeidsstilling mv. Dette er nærmere omtalt i skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse av 13. september 2006 (BFU 40 /06) Fakta Som nevnt dekkes utgifter til ett legebesøk og inntil kr ,- for fysikalsk behandling for fylkeshusets ansatte. Andre fylkeskommunale virksomheter har lignende ordninger. Enkelte har også ordinær bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Vår undersøkelse har ikke funnet noen brudd på de interne retningslinjer som gjelder for dekning av slike utgifter. I de aller fleste tilfeller er denne utgiftsdekningen også håndtert korrekt skattemessig. Vi har kun ved to skoler funnet at det dekkes utgifter til legebesøk uten at denne godtgjørelsen beskattes og innberettes. Dette er tatt opp direkte med skolene Revisjonens vurdering Den ordinære bedriftshelsetjenesteordningen som enkelte virksomheter har er ikke Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 10 av 14

12 skattepliktig og revisjonen har ingen kommentarer til denne ordningen. For de virksomheter som dekker utgifter til legebesøk/fysikalsk behandling vil dette etter vår oppfatning være skattepliktig som lønn. Våre kontroller har også vist at dekningen i all hovedsak håndteres korrekt både skattemessig og i forhold til interne retningslinjer. De to skolene som hadde behandlet dette feil regner vi med ordner opp i forholdet etter vår henvendelse. For øvrig vil vi nevne at det ikke er utenkelig at en del av den utgiftsdekningen som i dag innberettes som skattepliktig kunne vært behandlet som en skattefri godtgjørelse. Dette er imidlertid avhengig av at dekningen kan anses som en bedriftshelsetjeneste. Vi viser i denne sammenheng til skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse omtalt i punkt Terminalbriller Revisjonskriterier Fylkeskommunens retningslinjer er som følger: Søknad på eget skjema utfylt av off. godkjent optiker Brillene skal kun brukes på arbeide Utgifter til synstest, glass og sliping dekkes inntil kr ,- Utgifter til innfatning dekkes med inntil kr. 800,- Skatteregler: Utgifter til spesialtilpassede briller som arbeidsgiver plikter å dekke/bekoste for ansatte som har behov for slike i sitt arbeide anses som en skattefri naturalytelse eller tjenesteutgift. Dette under forutsetning av at det dreier seg om: Spesialtilpassede brilleglass Rimelig brilleinnfatning og at Behovet for slike briller er godtgjort av lege/optiker Trekkfritaket forutsetter videre at originalbilag vedlegges arbeidsgivers regnskap. I disse tilfellene er det heller ingen oppgaveplikt fra arbeidsgivers side. Dersom ovennevnte forutsetninger ikke er oppfylt er ytelse/godtgjørelsen skattepliktig (og trekkpliktig). Innberettning foretas i kode 111-A (utgiftsrefusjon) eller 112-A (naturalytelse) Fakta Ordningen med dekning av utgifter til terminalbriller synes å være relativt utbredt i de fylkeskommunale virksomhetene. Med unntak av at det i ett tilfelle ikke forelå uttalelse fra optiker har denne undersøkelsen ikke avdekket noen feil med disse utgiftsgodtgjørelsene. Revisjonen har ikke kontrollert om disse brillene kun brukes på arbeide Revisjonens vurdering Revisjonen vi si seg fornøyd med at både internt regelverk og gjeldende skattebestemmelser synes å være fulgt i forbindelse med dekning av utgifter til terminalbriller Representasjon, velferd, gaver, mv Revisjonskriterier Aktuelle fylkeskommunale retningslinjer er: retningslinjer for servering av alkohol og påskjønnelser. I tillegg vil enkelte bestemmelser fra statens reiseregulativ være gjeldende. Skatteregler Representasjon er tiltak som er rettet mot eksterne forbindelser, for eksempel kunder og leverandører. Dersom en ansatt tar med ut forretningsforbindelser til lunch eller middag på fylkeskommunens regning vil ikke dette bli skattepliktig for deltakerne under forutsetning av at: Originalbilag vedlegges regnskapet Formålet med kostnaden oppgis Navnet på den ansatte som har representert er oppgitt Hvilke andre deltakere som har deltatt Ved spesielle anledninger kan fordelen bli skattepliktig for mottaker. Dette vil gjelde ved betydelige fordeler og særlig når fordelen også omfatter ektefelle/ledsager. Slike forhold må vurderes individuelt. Velferdstiltak for ansatte, herunder rene gaver, vil følge de samme dokumentasjonskrav for skattefritak. Dessuten gjelder at; tiltaket må anses som rimelig (være alminnelig i arbeidslivet), gis som en naturalytelse, og gjelde alle eller en betydelig gruppe av ansatte Fakta Dokumentasjon Bilagsgjennomgangen har vist at det ofte er et problem at bilaget som skal dokumentere utgiften har mangler. Dette gjelder i forhold til å opplyse om formål/anledning til utgiften. Videre mangler det ofte opplysninger om hvem som Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 11 av 14

13 har deltatt ved den aktuelle anledningen. Ved gavekjøp forekommer det også at det ikke opplyses om hvem gaven er til. Fylkeskommunens alkoholreglement synes i hovedsak å være fulgt. Vi har riktignok registrert at det i enkelte tilfeller ikke er innhentet tillatelse til servering av brennevin. Slik godkjenning kan kun gis av fylkesordfører, fylkesrådene eller administrasjonssjef. Dokumentasjonen som det etterspørres ovenfor (formål/anledning mv.) er tilleggsopplysninger som pliktes gitt på bilaget. Det er således ikke selve fakturaen/regningen fra leverandøren det er noe feil med. Det er derimot ved bilagsbehandlingen i fylkeskommunen at den nødvendige tilleggsdokumentasjonen ikke påføres bilaget. Gaver Fylkeskommunen har ikke felles retningslinjer for tildeling av gaver/påskjønnelser. For avdelingene på fylkeshuset er det utarbeidet regler for påskjønnelser til ansatte. Etter hva vi erfarer har ikke alle skoler og andre ytre institusjoner egne skriftlige retningslinjer for dette. Revisjonens erfaringer opp gjennom årene er at praksis med påskjønnelser til ansatte også kan variere mye i fylkeskommunen. Dette gjelder først og fremst gavesatsene. Mange følger retningslinjene for fylkeshuset mens andre gir betydelige mer. Særlig gjelder dette for påskjønnelser til ansatte som har hatt et langvarig arbeidsforhold i fylkeskommunen. Vi har registrert at det ved noen virksomheter gis gullklokker til en verdi av ,- kr. i gave for 25 eller 30 års tjenestetid. De anbefalte grensene i retningslinjene for fylkeshuset ligger på kr ,- for slike påskjønnelser. av slike utgifter bør derfor innskjerpes overfor fylkeskommunens økonomimedarbeidere (attestasjonsleddet). Vi minner også om at dette er dokumentasjon som det er krav om etter gjeldende skattebestemmelser. Gaver For å få en lik praksis i fylkeskommunen på gavesatser kan det vurderes å innføre felles retningslinjer som gjøres gjeldende for hele fylkeskommunen. Momskompensasjon Selv om det neppe utgjør store beløp er det uheldig at fylkeskommunen krever momskompensasjon på utgifter som ikke gir rett til dette. De fylkeskommunale virksomhetene bør derfor påminnes om denne begrensningen i rett til momskompensasjon. Momskompensasjon Også her gjøres det en del feil. Ofte kreves det momskompensasjon på utgifter til representasjon og gaver. Dette er i strid med gjeldende avgiftsregler. 6. Konklusjon, anbefaling Revisjonens vurdering Dokumentasjon Slik vi ser det er det særlig dokumentasjon for utgifter til gaver og representasjon som er den største utfordringen innenfor dette området. De tilleggsopplysninger som er nødvendige (og pliktige) for å fullt ut dokumentere utgiften mangler svært ofte. Kravene til dokumentasjon Revisjonens oppfatning er at behandlingen av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser i hovedsak behandles korrekt og i tråd med interne retningslinjer og gjeldende skattebestemmelser. Undersøkelse har imidlertid påvist enkelte problemområder som viser at de fylkeskommunale virksomhetene har et forbedringspotensial. Dette er: Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 12 av 14

14 Feil skatte- og avgiftsmessig behandling indikerer at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kunnskap eller oppmerksomhet mot hvordan slike godtgjørelser skal behandles. Vi mener derfor at kontrollene i forbindelse med attestasjon/anvisning bør styrkes. Vi anbefaler at de fylkeskommunale virksomhetene får en opplæring/oppdatering av hvilke skatte- og avgiftsregler som gjelder. Utbetalte godtgjørelser bør etter revisjonens oppfatning også dokumenteres bedre. Derfor bør det vurderes å innskjerpe hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 7. Høringsuttalelse Fylkesrådsleder har i brev av avgitt sin høringsuttalelse til revisjonens rapport. Det vises til vedlegg nr. 2. Fylkesrevisjonen har ingen ytterligere kommentarer. Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 13 av 14

15 Referanser: a) Interne referanser Fylkesutvalgssak 218/93 vedr. boliger Økonomiavdelingens rundskriv nr. 4/98 vedr. sk.pl. fordel boliger til ansatte Fylkeskommunens rammeavtaler for hotell AMI sakene 15/2005 og 13/2006 vedr. forebyggende helsetiltak mv. Retningslinjer for servering av alkohol (Fylkesutvalget) Bildordning for fylkeshuset (administrativt v/driftskontoret) Påskjønnelser (administrasjonsavdelingen) Økonomiavdelingens brev av vedr. dokumentasjon av reiseutgifter b) Eksterne referanser Skattelovens kap. 5 Ligningslovens 6-2 Forskrift av om forskuddstrekk i naturalytelser Forskrift av nr om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser Statens reiseregulativ Info Tjenester A/S Lønn Info Oslo kommunerevisjon rapp. nr. 29/05 om utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Fylkesrevisjonen i Nordland, desember 2007 Side 14 av 14

16

17

18

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2009 Internkontroll lønn Kvinesdal kommune Mars 2010 SAMMENDRAG Kontrollutvalget vedtok i sak 02/09 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer