SANDEFJORD TII{GRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD TII{GRETT"

Transkript

1 SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: i Sandefjord tingrett, Sandefjord TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til mangler ved fast eiendom Bafti Tahiri Shemsije Tahiri Advokat Geir Arne Nærø Advokat Geir Arne Nærø mot Bjørn Olav Nordtømme Am Trust lnternational Undenvriters Ltd Advokat Elisabeth Danielsen Borge v/ advokatfu llmektig Stian Alexander Sch ie Advokat Elisabeth Danielsen Borge v/ advokatfullmektig Stian Alexander Schie

2 DOM Saken gielder Krav om heving, subsidiært prisavslag, etter kjøp av fast eiendom. Framstilling av saken Bafti og Shemsje Tahiri kjøpte eiendommen Hystadveien 411 i Sandefiord av Bjørn Olav Nordtømme. Kjøpekontrakt ble inngått denl.i22012 og overtakelse av eiendommen var 1.mars Kjøpesummen var kr Prisantydningen i prospektetvar pà Eiendommen ble solgt "som den er". Rett etter at eiendommen ble overtatt oppdaget kjøper lekkasje fra badet ned i garasjen i underetasjen. Kjøper tok kontakt med sitt forsikringsselskap. Det ble rekvirert takstmann fra forsikringsselskapet. Konklusjonen var at skaden skyldtes utett baderom, noe villaforsikringen ikke dekker. Den 11. mars 2013 ble det reklamert overfor selgers eierskifteforsikringsselskap. Takstmannen som ble rekvirert av forsikringsselskapet påviste flere mangler ved eiendommen. I tillegg til påviste mangler ved hovedbadet, nevnt ovenfor, ble det påvist feil ved drager over garasjeport, manglende membran i bad i leiligheten, konstruksjonsfeil ved en vegg i utleieleiligheten, feil ved utførelsen av arbeid på vaskerommet, og feil ved garderoben ved siden av hovedbadet. Krav om heving av kjøpet ble fremsatt overfor eierskifteforsikringselskapet den 3. mai Kravet om hevning ble awist av eierskifteforsikringsselskapet og selger. Ny takst ble bestilt i juli Takstmannen Hoel oppdaget flere forhold som ble karakterisert som mangler. Utbedringskostnadene for disse ble da anslått tll I Selger og eierskifteforsikringsselskapet rekvirerte Bygg- og Våtromstakst som har avgitt to rapporter. Det er enighet om at det foreligger mangler ved eiendommen. Hvilke forhold man er enige om at utg ør mangler kommer retten tilbake til nedenfor V -SAFO

3 Det tok tid å ffi overskjøtet eiendommen til kjøperne og det ble tatt utlegg i denne, men pr dato for hovedforhandlingen er eiendommen overskj øtet oguten gamle pengeheftelser. Retten kommer ikke til å gå nærmere inn på eventuelle virkninger av en manglende overskjøting i det følgende. Det har vært kontakt mellom partene forut for hovedforhandlingen men man har ikke kommet til en minnelig løsning. Hovedforhandling ble avholdt den 13. og 14. mars Partene og deres prosessfullmektiger møtte. Det ble avholdt befaring på eiendommen og førti alt 7 vinter og ellers foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Saksøkerens påstandsgrunnlag Kjøperens prinsipale krav er heving av kjøpetjf. avhendingslovens $ 4-13 fiørte ledd. Subsidiært kreves prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene på Kravene bygger på selgers opplysningssvikt jf. avhendingslovens $ 3-7 og $ 3-8. Kravene bygger også på at eiendommen er " i vesentlig dårligere stand" erur det familien Tahiri hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholden for øvrig, jf. avhendingslovens $ 3-9, annet punktum. Det kreves erstatning i begge tilfellene jf. avhendingslovens $ Kjøper er av den oppfatning at selger har utvist skyld i forbindelse med tilbakehold av opplysninger forut for salget. Av den grunn kreves det erstatning både for indirekte og direkte tap. Forsinkelsesrenter kreves fra påkrav. Kjøperne er av den oppfatning at manglene ved boligen utgsør et vesentlig avtalebrudd og at de derfor har rett til å heve kjøpet. Kjøperne har inngått avtale om kjøp av ny bolig fra 2009 uten feil og mangler. Både boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring ga kjøperene en berettiget forventing om at de kjøpte en ny bolig. I boligsalgsrapporten skrives det følgende: "Boligen har overflater og innredningfra 2008/09 ogfremstår generelt godt vedlikeholdt/ivaretatt av eier og har en naturlig slitasje..... Det ble ikke observert vesentlige feil eller utidsmessigheter på befaringsdagen ellerfuktighet ved målìng påvåtrom... Ellerfremstår boligen i telcnisk god stand." De langt fleste av forholdene ved boligen er gitt tilstandsgrad V -SAFO

4 I egenerklæringsskjemaet som selger har fylt ut er det krysset av "nei" på alle punkter om han kjenner til mangelfulle forhold ved boligen. Flere punkter - herunder punkter som omhandler arbeid på bad - er ikke besvart. Ellers opplyste selger ikke noe negativt om eiendommen. Han fortalte kjøperne på vising athanhadde gjort arbeidet på eiendommen selv. Dette står ikke beskrevet noe annet sted. Det at boligen var ny, i god stand og uten feil og mangler var avgsørende for kjøpeme. Feilene og manglene ved eiendommen er omfattende, og eiendommen fremstår som noe helt annet enn hva avtalen omhandler. Relevante momenter i forhold til heving av avtalen er foruten at det foreligger et vesentlig avtalebrudd at kjøperen har en rimelig grunn for å si seg løst fra avtalen. Det er misligholdets betydning for den aktuelle kjøper som er utgangspunktet for vurderingen. Tahiri har forklart seg utførlig om misligholdets betydning for dem. Men det avgjørende er en helhetsvurdering av både objektive og subjektive momenter. Sentrale momenter for vurderingen er det objektive awiket fra kontraktsmessig oppfrllelse. Her har både mangelens karakter og omfang betydning. Alt mislighold kumuleres. Kjøpesummen, sammenholdt med utbedringskostnadene er et hjelpemiddel ved hevingsvurderingen. Man må ut fra konkrete forhold se hva kjøperne hadde grunn til å regne med om boligens tilstand. Ut fra rettspraksis kan det antydes at utbedringskostnadene normalt må utgjøre 15 til20 o/o av kjøpesummen for at heving skal komme pätale. I denne saken utg ør de utbedringskostnadene kjøper mener de har krav å 27,5 Yo av kjøpesummen. Et viktig moment ved vesentlighetsvurderingen er de usikkerheten mangelen skaper ved eiendommen. Dette gjelder særlig om det er usikkert om mangelen lovlig kan utbedres, om det medfører usikkerheter rundt bruken av eiendommen, eller om det er kn tet usikkerhet til om boligen lider av ytterligere bygningstekniske feil. Her må man legge Hoels forklaring til grunn. Denne trekker frem dårlig prosjektering og ufagmessige arbeider som en del at utfordringen ved eiendommen. Om utbedringen av mangelen vil føre til en ulempe for kjøperne er også et moment ved vesentlighetsvurderingen. I denne saken henger dette sammen med usikkerheten kn tet til muligheten for bruk av eiendommen. Graden av skyld som er utvis av parten spiller også inn. Saksøkerne er av den oppfatting at selger har vist om problemene ved eiendommen og unnlatt å opplyse om disse. Han har forklart, også til kjøper, at han gjorde det meste selv og måtte vite at en del av de arbeidene TV1-SAFO

5 som er gjort ikke holdt måi. Han har også unnlatt å opplyse om hvem som har gjort arbeider på eiendommen selv om han har vist dette. Om andre misligholdsbeføyelser kan gjenopprette balansen i kontrakten er et moment som har betydning ved avgjørelse av om kjøper kan heve. Her er det subsidiært krevd erstatning. Virkningen av heving for selger er også et moment. I denne saken er det dokumentert at selger ikke vil lide et stort tap. Han kan rette enkelte av manglene selv. Eiendomsmegler har forklart at man kan selge eiendommen med de manglene den har for omtrent det som var prisantydning ved forrige salg og selger har dekning gjennom et eierskifteforsikrings sel skap. Tidsmomentet kan ikke tillegges betydning i denne saken. Har ble det varslet om at man ville heve kjøpet alt under 2 måneder etter overtagelsen. Subsidiært er kjøper av den oppfatning at det i hvert fall, under henvisning til avhendingslovens $ 3-9, annet punktum foreligger mangler som gir rett til prisavslag. Både det kvalitative og det kvantitative elementet i derure bestemmelsen er oppfylt. Selger kan ikke, etter kjøpers oppfatning, påberope seg at man ikke kan gjøre en del av forholdene gjeldene som mangler fordi forholdene var synlige på visning. Flere av de synlige forholdene er ikke kommentert i boligsalgsrapporten. Man kan da ikke forvente at en kjøper skal kunne oppdage disse. Det er reklamert i tide for alle de manglene kjøperne påberoper seg. Saksøkerens påstand Prinsipalt: 1. Kjøpet av gnr 133 bnr 40 i Sandefiord kommune heves. 2. AmTrust International Underwriters Ltd. Og Bjørn Olav Nordtømme dømmes in solidum til å betale l<r ,- til Bafti og Shensije Tahiri, med tillegg av renter. 3. AmTrust Intemational Underwriters Ltd. Og Bjørn Olav NordtØmme dømmes in solidum til å betale erstatning fu ,- med tillegg av renter til Bafti og Shensije Tahiri oppdag begrenset etter rettens skjønn IV -SAFO

6 Subsidiært: 1. AmTrust International Underwriters Ltd. Og Bjørn Olav Nordtømme dømmes in solidum til å betale prisavslag til Bafti og Shensije Tahiri oppad begrenset etter rettens skjønn til kr ,- med tillegg av renter. 2. AmTrust International Underwriters Ltd. Og Bjørn Olav Nordtømme dømmes in solidum til å betale erstatning kr til Bafti og Shensije Tahiri oppad begrenset etter rettens skjønn. I begge tilfeller: AmTrust International Underwriters Ltd. Og Bjørn Olav Nordhømme dømmes in solidum til å betale sakens omkostninger med tillegg av renter. Saksøktes påstandsgrunnlag Det er enighet mellom partene om at en del negative forhold ved eiendommen utg ør mangler i medhold av avhendingslovens $ 3-9, annet punktum. Eiendommen er i dårligere stand en hva kjøpeme kunne forvente ut fra prisen og forholdene ellers. Det man ikke er enige om er om manglene gir grunnlag for å heve kjøpet og om hvordan prisavslag og erstatning skal utmåles. At selger har tegnet eierskifteforsikring er uten betydning for den vurderingen retten skal foreta. Saksøkte er av den oppfatning at mangelen ikke er så vesentlige at de gir kjøper rett til å heve kjøpet. I denne saken vil et prisavslag være tilstrekkelig til å gjenopprette balansen i avtaleforholdet. Det er lagt til grunn i rettspraksis at et hensyn som skal vektlegges ved avgjørelsen av hvilke mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldene er at man også skal forsøke å skape et resultat som reduserer fremtidige konflikter. Saksøkte bestrider at det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen forut for kjøpet. Avhendingslovens $ 3-7 og $ 3-8 kan ikke gi grunnlag for å påberope seg at det foreligger mangler. Selger forklarte Tahiri at han hadde gjort alle arbeider som han lovlig kunne gjøre selv. Flere av forholdene som er påberopt som mangler var synlige for kjøper på visningene. Disse forholdene kan da ikke senere påberopes som mangler. Det skal legges til at kjøper har vært på flere visninger - både fellesvisninger og private visninger TV -SAFO

7 Videre er det reklamert for sent for så vidt gjelder flere forhold. Eiendommen ble overtatt L og reklamasjon for flere forhold ble først sendt den , hvilket er utenfor lovens absolutte reklamasj onsfrist. Et prisavslag vil i denne saken rette opp balansen i avtaleforholdet. Det er også slik at alle manglene kan utbedres og det foreligger bindende pristilbud for alle utbedringene. Utbedring av manglene vil heller ikke føre til noen vesentlig ulempe for kjøper. De som har avgitt pristilbudet sier at de kan utføre arbeidene innenfor en periode pâ 4 Til6 uker. Det foreligger ikke skyld hos selger. Han er faglært med mye erfaring og har aldri fått reklamasjoner på sine arbeider før. Selger søkte bistand til oppgaver han selv ikke hadde kompetanse til å utføre, og de feilene som er oppdaget er ikke grove feil. Heving vil ramme selger hardt. Også her er det uten betydning at selger har tegnet eierskifteforsikring. Selger av den oppfatning at utbedringskostnadene overstiger verdireduksjonen eiendommen ville hatt på overtagelsestidspunktet dersom forholdene hadde vært kjent. Både megler og takstmannen, som har utarbeidet boligsalgsrapporten, uttalte at det var sannsynlig. Prisavslaget må derfor utmåles forholdsmessig jf. avhendingsloven S 4-12 første ledd. Dersom man skal legge utbedringskostnadene til grunn for prisavslaget må de bindende pristilbudene fra Bygg- og Våtromstakst legger til grunn. Ved utbedring skal den rimeligste forsvarlige utbedringsmetoden benyttes. For så vidt gjelder utmåling av erstatning må det gjøres fradrag for den "bon rtten" kjøperne har hatt i den perioden de har brukt boligen. De har også hatt en leieinntekt på fra mars/april Det erkjennes at det kan være grun-nlag for erstatning da noen av forholde det er reklamert over er innenfor selgers kontrollsfære. Det er ikke grunnlag for å kreve utgifter til advokat eller utgifter til takstene fra Børulfsen erstattet. Saksøktes påstand 1. Bjørrr Olav Nordtømme og AmTrust Internatioanl Underwriters Ltd. frifinnes mot å betale et prisavslag fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr Bjørn Olav Nordtømme og AmTrust Internatioanl Underwriters Ltd. Tilkjennes sakens omkostninger TVt-SAFO

8 Rettens vurdering Retten skal ta stilling til om negative forhold ved eiendommen utgjør en mangel. Dersom det foreligger en mangel skal retten ta stilling til hvilke krav; heving eller prisavslag og eller /erstatning,kjøper kan gjøre gjeldende overfor selger. Det er enighet mellom parten om at visse negative forhold ved eiendommen utgjør en mangel. Det er naturlig for retten å ta utgangspunkt i disse forholdene. I et følgende vil retten redegsøre kort for disse, herunder hvilke utbedringskostnader som legges til grunn. Hovedbad Her er partene enige om at det foreligger en mangel ved at gulvet ikke er tett. Ärsaken til dette er i og for seg av underordnet betydning men det er i hvert fall påvist at det ikke er tett sjikt med membran rundt sluket. Dette fører til lekkasje ut i gulvet og ned i garasje under. Videre er gulvet mest sannsynlig bygget med for tynt påstøp slik at flisene slipper underlaget. Utbedringskostnadene for denne posten er av saksøkers takstmann (Hoel) anslått til kroner uten merverdiavgift. Saksøkers fagkyndige, Bygg- og Våtromstakst, har kommet med et pristilbud for denne utbedringen på kroner inkl. mva. Det synes å være noe uenighet mellom de sakkyndige om hvordan utbedringen av badet best kan gjennomføres, men retten kan ikke se at noen av dem har uttalt at den andres utbedringsmetode ikke innebærer en forsvarlig og fagmessig utbedring. Bygg- og Våtromstakst, som har avgitt tekniske rapporter for saksøkte, uttalte i retten at de har vurdert kostnadene slik at de selv kan påta seg oppdaget for den summen de har satt som utbedringskostnad. Hoels kostander er estimater. Retten legger det mer bindende pristilbudet til grunn for fastsettelsen av utbedringskostnaden, som da settes til kroner. Bærebj elke over garosje Også her er man enige om at det foreligger en mangel. Bærebjelken over garasjen er underdimensjonert. Ut fra hva som er dokumentert synes det ikke å være svikt i fundamenteringen under bj elken. Utbedringskostnadene for denne posten er av Hoel anslått til kroner uten merverdiavgift. Bygg- og Våtromstakst har kommet med et pristilbud for denne utbedringenpà kroner inkl. mva. Her synes de fagkyndige enige om utbedringsmåte, uten at de ble drøftet næínere under rettsmøtet. I TVt-SAFO

9 Med samme begrunnelse som over legger retten det mer bindende pristilbudet til grunn for fastsettelsen av utbedringskostnadene som da settes til kroner. I tilknytning til denne mangelen er det også enighet om at det må foretas utbedringer på de to soverommene som ligger over garasjen. Her er det skjevheter i gulvene som utgiør en mangel. Kostnadene til dette fastsettes til kroner inkl. mva. Mangl e nde mus e b ånd, v annbr e t t, ne dl øp sr ør, I e kkasj e v indusr ekke Også for disse forholdene er partene enige hvilke mangler som foreligger. Deler av kledningen mangler sikring i form av musebånd. En god del av vinduene har for korte vannbrett over vinduene og mange av disse mangler også beslag. Nedløpsrørene er ikke godt nok festet til husvegg og står delvis i spenn. Det er også påvist lekkasje ved noen av vinduene i loftsetasjen. Man ser tydelige fuktskader/skjolder. Samlet sett utgjør utbedringskostnadene for disse forholdene, basert på Bygg- og Våtromstakst sine beregninger kroner inkl. mva., hvilket legges til grunn. Det skal legges til at det for disse forholdene kun var små awik mellom de sakkyndiges kostnadsestimater. Bad i utleieleiligheten Her er partene enige om at det ikke er tilstrekkelig fall mot sluk. Flisene er lagt under terskel slik at ved en lekkasje er det fare for at vann kan renne inn i tilstøtende rom før det renner ned i sluket. Gulvet er tilnærmet flatt. Membran burde værtført opp på terskel. Utbedringskostnadene er av Hoel satt til og av Bygg- og Våtromstakst til inkl. mva.. Sistnevntes estimat legges til grunn. Vaskerom Her er det også tale om fallforhold som ikke er heldige. Det er fall mot sluk et stykke fra dette men så er det motfall mot dørterskel og denne er ikke besk tet med membran. Her må tilstøtende rom beskyttes ved at det legges et membransjikt ved dørterskel. På dette rommet er heller ikke rørgjennomføringen i vinylen ved vaskemaskin sikret, så den er heller ikke tett. o lV l-safo

10 Utbedringskostnadene settes her til kroner inkl. mva i tråd med pristilbudet fra Bygg og Våtromstakst. Samlet sett er partene enige om at det foreligger mangler hvilket, basert på det som er skrevet ovenfor, har en utbedringskostnad på kroner inkl. mva. Retten går deretter over til å behandle de negative forhold hvor partene ikke er enige om de utg ør en mangel eller ikke. Sþerve tal<sperer Kjøper har påberop at skjevt monterte taksperrer utg ør en mangel. Selger mener at dette forholdet ikke utgjør en mangel ved eiendommen. Kjøpers takstmann skriver følgende i sin rapport: "Visuelt ble de registrert skjevt monterte taksperrer som knn resultere i kollaps i takkonstrul<sjon ved snølaster. " IJnder befaringen og i sin forklaring i retten utdypet han hvorfor han var av den oppfatning at dette var en konstruksjonsmessig svakhet og dermed en mangel. Hans konklusjon er at denne konstruksjonen innebærer en risiko for at taket kan "gi seg" ves støne snølaster fordi konstruksjonen ikke er stabil nok. Bygg- og Våtromstakst har i sin rapport påpekt at "Takkonstruksjonens taksperre er montert på siden av gulvbjelken..." Dette medfører at stolpenfor kneveggen blir stående noe skjevt. Dett er montert skjevt og takkonstrul<sjonen er ikke Ì ferd med å sige eller være i bevegelse. " Bygg- og Våtromstaks er av den oppfatning at det ikke er noen fare for kollaps eller problemer med bæringen slik den er i dag. Ved befaringen kunne også retten se at stolpene for kneveggen var montert til side for gulvbjelken og ikke opppå den slik man skulle forvente. Det fremstår som tydelig at man har hatt en plan om å kle disse veggene, men at man ikke har gjennomført dette før salget. Det foreligger ikke beregninger fra noen av partene som tilsier at det er noe hold i påstanden om at takkonstruksjonen er i ferd med å gi seg eller at det er fare for dette grunnet den valgte konstruksjonen. Kjøpers takstmann fremholdt at denne måten å sette opp kneveggene på var "ufagmessig" og at dette nærmest i seg selv skulle føre til at det forelå en mangel - hvilket ikke kan være riktig. Det er kjøper som må bevise at det foreligger en svakhet ved konstruksjonen. De hadde tross alt sett hvordan stolpene for kneveggene står da de var på visning, så det visuelle kan ikke utgjøre en mangel. Retten kan ikke se at det foreligger dokumentasjon for at konstruksjonen som sådan utgjør en mangel. Basert på denne konklusjonen tar retten ikke stilling til stønelsen på utbedringsko stnadene TV1-SAFO

11 Ventilasjon Det er påstått at det er flere feilkoblinger i dette anlegget og at mye arbeid gienstår før det kan settes i drift. Under hovedforhandlingen ble kravet knytte til denne påståtte mangelen redusert fra en utbedringskostnad pä kroner til kroner. Det er nå en tilkobling at utluft og tilluft som anføres som en mangel. Selger er av den oppfatning at det er reklamert for sent for dette forholdet. Kjøper overtok boligen den l. mars 2013 og reklamere i forhold til de første manglene alt den Det ble, til tros for af manda hadde hatt takstmann på eiendommen flere ganger, ikke reklamert over disse forholdene før den 16.l over 4 måneder etter overtakelse. Kjøper har gjennom boligsalgsrapporten ffitt et forvarsel om at det kan være problemer med ventilasjonen da den er gitt tilstandsgrad 2. Retten finner på den bakgrunn at man har reklamert for sent i forhold til denne påståtte mangelen. Den kan da ikke gjøres gjeldende. Ar m er ingsj ern o g gr unnmur spl as t Det er på det rene at man på deler av muren ser rester av armeringsjern som ruster. Det er videre slik at ved en del av grurutmuren er ikke gnrnnmursplasten avsluttet slik den skal. På befaring ble det påvist at det er grufftmursplast langs hele veggen. Selger er av den oppfatning at dette både var synlig på visning og at kjøper uansett har reklamert for sent for disse forholdene. Kjøper overtok boligen den 1. mars 2013 ogreklamere i forhold til de første manglene alt den Det ble, til tros for atmanda hadde hatt takstmann på eiendommen flere ganger, ikke reklamert over disse forholdene før den over 4 måneder etter overtakelse. Manglende avslutning av grufftmursplast og rusmerker etter armeringsjern var lett synlige på befaringen og må ha vært synlig for kjøper hele tiden. Retten f,tnner på den bakgrunn at man har reklamert for sent i forhold til disse påståtte manglene. De kan da ikke gjøres gjeldende. Det er på denne bakgrunn ikke nødvendig for retten å ta stilling til om reklamasjon også er avskåret etter avhendingslovens $ Kul på stuevegg i utleieleilighet Trolig er en stender i stueveggen i utleieleiligheten plassert uriktig slik at det synes en utbuling på veggen. Listverket følger bulingen, og det er ingen tegn til sprekker eller forskyvninger. Bulen har trolig vært der fra veggen ble bygget rV1-SAFO

12 Kjøper mener dette utgjør en mangel, mens selger er av den oppfatning at dette var synbart på visning og således ikke kan gjøres gjeldende. Det er reklamert i tide. Bulen er ikke nevnt i den boligsalgsrapporten som forelå før salget. Kjøper har vært på minst to visninger i boligen - den ene av dem var en privatvisning. Når forholdet ikke er nevnt i boligsalgsrapporten - som tross alt er skrevet av en fagmann kan ikke selger høres med argumentasjonen om at mangelen må ha vært synbar for - kjøper og at dere rett til reklamasjon således er avskåret. Retten hnner at denne utbulingen utg ør en mangel. Bygg- og Våtromstakt har gitt ett pristilbud på kroner inkl. mva knyttet til utbedringen av denne mangelen. Dette legges til grunn. Lufting av tak på "loftet" Toppetasjen i huset består foreløpig at et uinnredet kaldt loft. Takstmann Hoel beskriver i sin rapport at: "det er ikke etablert lufting i takkonstruksjonene" uten at det begrunnes nænnere hvorfor dette utgiør en mangel. Heller ikke i sin forklaring for retten kom han nærrnere inn på hvorfor dette utgjør en mangel ved eiendommen. Bygg- og Våtromstakst beskriver i sin rapport at konstruksjonen er foreløpig slik at det undertaket som er benyttet er et damptett undertak. For at rommet skal kunne benyttes som noe annet enn et "kaldt" loft må det før eventuell inrnedning etableres en luftespalte mellom isolasjon og undertak. Ingen av de sakkyndige indikerer at det er noe konstruksjonsmessig galt med taket i forhold til hvordan rommet benyttes nå. Det er ikke tegn til fukt eller andre typer skader som ville vært nærliggende om ventilasjonen var mangelfull. Boligsalgsrapporten, som forelå før salget, indikerer med tydelighet at man kjøper en bolig hvor øverste etasje ikke er innredet. Loftet er gitt tilstandsgrad 2. Visuelt sett fremstår også loftet som et uinnredet rom. At det var gjenstående arbeider som måtte fullføres før rommet kunne tas i bruk må ha vært åpenbart for V. øper forut for at de kjøpte boligen. At de ikke selv har hatt kunnskap om akkurat hva som måtte gjøres er ikke avgjørende fVI-SAFO

13 Retten kan ikke se at manglende lufting i taket på loftet utg ør en kjøpsrettslig mangel. Utbedringskostnaden er derfor ikke beregnet. Garderobe i hovedetasje Også ved befaringen var det merkbart at laminatgulvet som ligger i dette rommet stod i spenn. Det er ikke tegn til eller registrert fukt i dette rommet. Gulvet i dette rommet er åpenbart ikke lagt riktig. Grunnen til dette er i og for seg uten betydning. Retten legger til grunn at det også var slik da kjøperne overtok eiendommen. Boligsalgsrapporten nevner ikke dette gulvet. Det står heller ikke noe om det i selgers egenerklæring. Kjøperne har forklart at de ikke merket noe til svikten i dette gulvet på visning. Da stod det mange ting i rommet. Retten legger deres forklaring til grunn på dette punktet. Retten f,rnner at svikten i gulvet i garderoben i gangen utg ør en kjøpsrettslig mangel. Hoel er den eneste som har estimert kostnaden ved denne utbedringen og har lagt til grunn at det vil koste å utbedre denne. Retten legger dette estimatet til grunn. Utbedringskostnaden blir da inkl. mva. Manglende rømningsvei Under hovedforhandlingen kom det frem at de rømningsmulighetene som finnes i hovedetasjen er tilstrekkelige i forhold til de forskrifter som gjaldt da huset ble bygget. Retten legger dermed til grunn at dette ikke lenger utgiør en mangel. Forhold somfremkommer i Hoels rapport av Denne rapporten omhandler garasjeport, el-punkter, kumlokk til renseanlegg, motor til støvsuger og renner I nedløp. Hoel videreformidler i denne rapporten stor sett kun hva andre har formidlet til ham, før han estimerer en pris for utbedring. Han har foretatt fä egne undersøkelser av de påberopte manglene Med unntak av el-punktet er alle uheldige forholdene som påberopes i denne rapporten synbare forhold, som også har vært synbare over lenger tid. For så vidt gielder nedløp og renner har disse også vært inspisert at takstmerur tidligere, uten at forholdet har vært kommentert V1-SAFO

14 Kjøperne forklarte i retten at de først hadde fått start på støvsugeren men at da de nest gang skulle starte denne hadde de ikke fått det til. Etter dette forsøket har de tilsynelatende ikke gjort noe for å reparere denne eller påberope seg at det foreligger en mangel før de ber takstmannen se på dette i oktober Kjøpeme påstår videre at garasjeporten har mangler. At en garasjeport er av dårlig kvalitet er ikke det samme som at den lider av en kjøpsrettslig mangel. Også her har eventuelle feil vært synlige for kjøper over lengre tid uten at de har reagert. Kummen til renseanlegget ligger midt på gårdsplassen. Det står opplyst i boligsalgsrapporten at eiendommen har eget renseanlegg. Kjøperne har bebodd eiendommen siden 1. mars Først i oktober 13 gør man gleldende at det hefter mangler ved dette anlegget, jf. brevet fra Goodtech som ligger i saken. For alle de tre ovennevnte punktene må det leges til grunn at kjøper har reklamert for sent jf. avhl $ E-punktet stiller seg i en noe arìnen stilling. Her kan det være tale om en forskriftsfeil eller at anlegget ikke er konstruert på rett måte. Feilen knyter seg tilsynelatende til en kurs som er kn tet til en varmepumpe jf. beskrivelsen fra Faugstad elektro. Boligen har vannbåren vaïïne i deler av hovedetasjen, og retten legger til grunn at utbedringen knytter seg til denne installasjonen. Det er ingen grüm til at kjøper skulle ha oppdaget feil på dette anlegget før en skade oppstår, her i form av at en sikring ryker. Her har kjøper ikke hatt noe foranledning til å reklamere tidligere. Utbedringskostnadene foreligger i form av et pristilbud fra Faugstad elektro på kroner inkl. mva. og retten legger dette til grunn som utbedringskostnad. Samlede utbedringskostnader blir da på kroner Retten går så over til å vurdere om de manglene som retten ovenfor har konkludert med at foreligger og som har en utbedringskostnad pä gir kjøperne rett til å heve kjøpet. Det er ikke tvilsomt at det er det totale omfanget av fastslåtte mangler som hevingskravet skal vurderes opp mot. Spørsmålet retten skal ta stilling til er om manglene medfører at eiendommen avviker så betydelig fra hva kjøper kunne forvente at de med rimelig grunn kan si seg løst fra avtalen, jf. avhendingslovens $ Momentene som vurderes når det skal avgjøres om mangler gir grunnlag for hevning er fastslått gj ennom rettspraksis fV l-safo

15 Agder lagmannsrett har oppsummert rettstilstanden når det gjelder hevingsrett ved kjøp "som det er" i dom av ,LA ; Et "som det er" -forbehold etter $ 3-9 tar sikte på å overføre risikoenfor skjultefeil og mangler på kjøper. Ved salg av eldre boliger vil dette være fullt legitimt. Kjøperen vil på sin side ha en sterk oppfordring til åforeta grundige undersøkelser. Ansvarsfraslcrivelsen etter $ 3-gforutsetter at selger lojalt har oppfylt sine opplysningspliher etter S 3-7 og $ 3-8. Men selv om han har etterlevd denne, vil han likevel kunne pådrq seg mangelsansvar om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Det må ut fra en konlîet helhetsbedømmelse i såfall vurderes hvilke forventninger kjøperen var berettiget til å ha. Kjøpesltmmen, kjøpers kunnsknp om eiendommen, eiendommens beskaffenhet og tilstand, og omkostninger ved utbedring av feil og mangler vil her være sentrale momenter. Avhendingsloven bør praktiseres slik at det hindrer rettstvister, og det fordrer etþrhotdsvis klart misþrhold mellom det kjøper har grunn til å vente seg og eiendommens faktiske tilstandfør det foreligger en mangel i avhendingslovens forstand, ffrt 2002 s (Bukkebo-dommen). I vår sak er mangelsbeføyelsen fremmet som et krav om hevning, og etter $ 4-t 3 første ledd må mangelen da innebære et "vesentleg avtalebrot". Hevning vit i tråd med vanlig kontrøktsrettslige regler være forbeholdt de situasjoner der det þreligger et så vidt betydelig awikfra kontraktsmessig oppfullelse, at kjøper har rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten, jfrt s. 408 (s. 421). Avgiørelsen beror på en helhetsvurdering der den objektive mangelen ved eiendommen, og herunder spesielt manglenes karakter og omfong, vil være de sentrale momenter. Er det tale om mangler som har satt liv og helse ifare, eller som ikke lar seg utbedre, vil hevning være den mest nærliggende beføyelse, f LA-200a At mangelen har skapt usikkerhet hos kiøperenfor om mangelen kan utbedres, en usikkerhet for om eiendommen kan utnyttes etter sitt formål eller en usikkerhet om boligen lider av ytterligere feil og mangler som ennå ikke er avdekket, er likeledes momenter som trekker i retning av å tillate hevning, jf LA I 00402, LF- I , LG- I og LH- I I samme retning trekker det om utbedringsarbeidene vil bli særlig tyngende for kjøperen, jf LB Forholdet mellom kjøpesummen og utbedringsomkostningene vil være et moment i vesentlighetsvurderingen. Utbedringsomkostninger bør normalt tigge fra I 5-20% av kjøpesummen og høyere før hevning kommer på tale, 1f Benestad Andersen, Avhendingsloven med kommentarer, s Hevning vil vanligvis være inngripende overfor selger, og der de økonomiske konsekvenser av kontraktsbruddet og kjøperens behov kan avhjelpes ved alternative mer "moderate" misligholdsbeføyelser som prisavslag, bør dette inngå i helhetsvurderingen. Det vises til R 1998 s (s. 15],8). For denne saken gjør ikke alle disse momentene seg gjeldende med samme styrke- Nedenfor vil noen momenter som er vurdert som sentrale for avgjørelsen trekkes frem. Utbedringskostnadenes størrelse utg ør et naturlig utgangspunkt. Men utbedringskostnader på omkring 20Yoligger man i denne saken innenfor det området hvor rettspraksis legger til grunn at havning kan være den rimelige og riktige misligholdsbeføyelsen TV1-SAFO

16 Ovenfor er kun de mer objektive sidene av manglene vurdert. I en helhetsvurdering av om kjøper her skal gis rett til å heve kjøpet spiller også kjøpers og selgers forhold inn. Kjøperne er åpenbart uerfarne og de hadde heller ikke med seg fagkyndig hjelp. Selgeren har selv opplyst at han har arbeidet innenfor bygg og anlegg i mange år og at han innehar godkjenninger som g ør athan hadde lov til â.føre opp mesteparten av den boligen saken her dreier seg om selv. Han forklarte at han har fätt hjelp til deler av dimensjoneringen, og at andre har utført rørarbeider og det elektriske arbeidet. Selger har ikke gitt denne informasjonen skriftlig noe sted. Han har fortalt det til kjøpeme på visning. Selger har ikke gitt negative opplysninger om eiendommen i det hele tatt. Dette selv om den også på befaringen fremstod som uferdig og med flere mindre heldige løsninger. Selger har selv bodd på eiendommen og retten finner det noe påfallende at han ikke har oppdaget i hvert fall noen av de forholdene det nå er enighet mellom parten om at utg ør mangler. Det er ikke bevist at selger bevist har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som var av betydning for kjøper. Det er likevel slik at ser man på de opplysningen han har gifi sammenholdt også med den boligsalgsrapporten, som forelå ved salget, er retten av den oppfatning at han, s unmen med takstmaffì.en, har bidratt til et positive fortegnet bilde av eiendommen. Den fremstår som noe mer og bedre enn hva den i virkeligheten er. Dette må få betydning for vurderingen av retten til å heve kjøpet. De opplysningene har bidratt til at kjøperne fikk høyere forventinger til eiendommen enn hva det var grururlag for. Manglene i seg selg - hvilken type mangler det er tale om - har også en betydning for hevningsspørsmålet. De to mest vesentlige manglene som foreligger knytter seg til dimensjonering av bygningen og til grunnleggende strukturer, baderomsgulv. Det er tale om alvorlig mangler ved fundamentale strukturer, som kan tyde på at den eller de som har gjort jobben ikke har hatt tilstrekkelig fagkunnskap. Disse manglene skaper også en usikkerhet knyttet til strukturene i resten av eiendommen. Denne usikkerheten spiller inn ved vurderingen av retten til hevning. Både gf ennomgangen ovenfor og hva retten så på befaring skaper et inntrykk av at mye av arbeidet på eiendommen har blitt unøyaktig utført, og det er mange "småfeil", som er gjennomgått ovenfor. Ser man dette sammen med at det foreligger alvorlige strukturelle mangler, så forsterker dette inntrykket av at kjøperen her ikke har fått det de med rimelig gmnn kunne forvente. Bygg- og Våtromstakst har gitt bindende pristilbud på utbedringer og det synes å være enighet mellom de sakkyndige om at manglene lar seg utbedre innen en relativt rimelig tid rV1-sAFo

17 Dette har betydning for retten til å heve, men retten kan ikke se at dette avskjærer kjøpernes hevingsrett i denne saken. Hevning er en alvorlig mangelsbeføyelse og skal ikke brukes om balansen i kontraktsforholdet kan gjenopprettes på annen måte. Selger er her av dem oppfatningen at et prisavslag vil være tilstrekkelig for å gienopprette balansen. Dette er ikke retten enig i. Et prisavslag kan kompensere for de manglene som det er fastslått ovenfor at foreligger. Det er likevel slik at et prisavslag ikke kan kompensere for den usikkerheten som hefter ved eiendoítmen. Dette gjelder særlig som her når selger har "oversolgt" eiendommen. Kjøperne av denne eiendommen hadde en berettiget forventning om å få noe annet enn hva de faktisk har fått. Retten legger etter dette til grunn at Tahiri har rett til å heve kiøpet av eiendommen gff 133 bnr 40 i Sandefiord kommune. Ved hevningsoppgjøret har Tahiri krav pâäflatilbakebetalt kjøpesummen på kroner med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven, jf. avhendingsloven $ 7-3. Det er fremmet krav om at rentene i tråd med forsinkelsesrenteloven $ 2 skal beregnes fra én måned etter at hevningskravet ble satt frem. I vår sak innebærer det forsinkelsesrente fra 3. mai2013. Selger og eierskifteforsikringsselskapet har ikke hatt noen innvendinger mot forsinkelsesrentekravet som således legges til grunn. Forsinkelsesrentene er beregnet til kroner Selger har fremmet krav om at det om kjøpeme får anledning til å heve kjøpet mä gsøte fradragfor den "bon rtten" de har hatt av å få bebo boligen, samt fradrag for leieinntekter de har hatt fra apnl2013. Fradrag for "bonytte" er vanskelig å beregne. Retten fastsetter dette skjønnsmessig til kroner Det skal også gjøres fradrag for leieinntekter Tahiri har hatt med kroner pr måned fra mai Frem til domstidspunktet blir dette kroner. I alt et fradragpåkroner Tahiri har fremmet krav om erstatning for økonomisk tap i form av utgifter til tinglysing og dokumentavgift, honorar til takstmenn og advokat jf. avhendingsloven $ Kravet er begrenset oppad til kr Kravet er bestridt for så vidt gjelder erstatning for takstmann Børulfsens rapport og for de av kravet som knytter seg til advokatkostnader. Det er ellers erkjent at det foreligger erstatningsansvar eter avhendingslovens $ 7-1 Retten fastsetter kravet skjønnsmessig til kroner Tahiri har etter dette fått fullt medhold og har krav pãäfadekket sine saksomkostninger i tråd med hovedregelen i tvisteloven $ 20-2 første ledd rV l-safo

18 Prosessfullmektigene har utvekslet omkostningsoppgaver Begge prosessfullmektiger har hatt innvendinger mot den andres oppgave. Advokat Nærø har hatt innvendinger mot selger og forsikringsselskapets kostnader til sakkyndige. Advokatfullmektig Schie fremmet den27. mars innsigelser mot advokat Nærøs salærkrav. Advokat Nærø har i prosesskrift av 24. mars hevdet at innsigelsen mot hans salær er for sent fremsatt, da dette ikke ble tatt opp ved avslutningen av rettsmøtet den 14. mars da omkostningsoppgaven først ble fremlagt. Advokat Nærøs omkostninger ved tingretten beløp seg til kr inkl. mva. Da er honorar til sakkyndige mv holdt utenfor. Tidsforbruket er relativt likt for de to prosessfullmektigene og retten kan ikke se at advokat Nærøs timepris ligger over hva man nå med rimelighet kan forvente i denne typen saker. Retten finner ikke grunn til å sette ned advokat Nærøs salær. I tillegg til salær skal rettsgebyr for to dagers hovedforhandling i tingretten erstattes med kroner 6 880,-. Omkostninger knyttet til takstmann Hole er også erstatningsberettiget. Disse kostnadene beløper deg til kr inkl. mva. Det samlede omkostningsbeløp blir da kroner ,-. Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er stor arbeidsbyrde og reisefravær i forbindelse med etterutdanning tVl-sAFO

19 Domsslutning: t. 2. a J Avtale om kjøp av boligeiendommen gnr 133 bnr 40, Hystadveien 411, i Sandefiord kommune mellom Shemsije og Bafti Tahiri og Bjørn Olav Nordtømme heves. Bjørn Olav NordtØmme og AmTrust Intemational Underwriters Ltd dømmes in solidum til innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse å betale til Shemsije og Bafti Tahiri firemillionerfirehunderogfemtitusen - korner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 3. mail 2013 tilbetaling skjer. På utbetalingstidspunktet gjøres fradragfor bonytte og leieinntekter med etthunderogtrettiåttetusen - kroner. Bjøm Olav NordtØmme og AmTrust International Underwriters Ltd dømmes in solidum til innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse å betale erstatning til Shemsije og Bafti Tahiri med etthunderogtjuefemtusen - kroner Shemsije og Bafti Tahiri plikter mot betaling i henhold til domsslutningens punkt 2 og 3 å utstede heftelsesfritt skjøte på eiendommen. BjørnOlav Nordtømme og AmTrust Intemational Underwriters Ltd dømmes in solidum til innen 2 -to- uker fra dommens forþnnelse å erstatte Shemsije og Bafti Tahiri saksomkostninger for tingrett med tohundero gsekstusensyvhundero gfemtifem - kroner. Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TV -SAFO

20 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til à 1ã avg ørelser overprøvd av høyerc domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdagfør palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med L juli til og med 15, august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, jf domstolloven $ 140. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgiørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen, Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke - uavhengig av verdien av ankegjenstanden - nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgiørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse päparter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gieldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bliført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag ---o- - -'- LB-201 1-184685 - RG-2012-1258 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - DATO: Dom 2012-09-10 DOKNR/PUBLI SERT : LB -20 I 1-1 8468 5 - RG-20 1 2-1258 Arbeidsrett. Rektors styringsrett. Endringsoppsigelse.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Kandidatnummer: 139724 Navn på veileder: Universitetslektor Søren Wiig Antall ord: 12 119 Dato: 17. desember 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer