Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet"

Transkript

1 Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet 1. Innledning Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i knyttet til kosmetikk og kroppspleieprodukter. Mattilsynets roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettlede om regelverk, føre et risikobasert tilsyn, overvåke og analysere tilstanden, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en uavhengig etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med VKM er å sikre åpne og tilgjengelige, uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold med direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden. VKM skal også utføre risikovurderinger på områdene dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, samt kosmetikk og kroppspleieprodukter og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer 1. VKMs risikovurderinger er således viktige som grunnlag for Mattilsynets forvaltning på alle tilsynets fagområder. 2. Overordnet mål Den overordnete hensikten med denne samhandlingsavtalen er å beskrive og legge til rette for en god prosess ved bestilling, gjennomføring og publisering/kommunikasjon av vitenskapelige vurderinger av risiko og nytte og kunnskapsoppsummeringer fra VKM til Mattilsynet. Avtalen omhandler også generell samhandlingsstruktur (kontaktpersoner, faste møter, kommunikasjon om saker til/fra EFSA og rollefordeling). 3. Delmål Samhandling og informasjonsutveksling mellom etatene skal: 1 Vedtekter for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

2 Bidra til at VKMs risikovurderinger gir Mattilsynet det nødvendige vitenskapelige grunnlaget som behøves for å gjennomføre en trygg risikohåndtering Ivareta at det er åpenhet om samarbeidsprosessen bak risikovurderingene og risikokommunikasjonen Legge grunnlaget for en effektiv dialog og et velfungerende faglig samarbeid mellom etatene. Bidra til et effektivt og velfungerende arbeid innenfor matrygghetsområdet generelt. 4. Rollefordeling Risikoanalysen består av tre sammenhengende deler; risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon. Risikovurderingen skal gjøres av VKM. Risikohåndteringen skal gjøres av Mattilsynet. Risikokommunikasjon skal gjøres av både Mattilsynet og VKM, der Mattilsynet uttaler seg om håndteringen og VKM om vurderingen. Risikoanalyse skal benyttes som metode ved utvikling av regelverk og valg av tiltak som skal sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, fremme god helse hos planter, fisk og landdyr og god dyrevelferd, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Metoden kan også brukes ved behov for vitenskapelig vurdering av effekten av risikoreduserende og helsefremmende tiltak. 5. Partenes gjensidige forpliktelser Partene har gjensidig forpliktet seg til å: Samhandle for å nå målene i avtalens punkt 2 og 3. Samhandle på en måte som fremmer partenes gjensidige respekt for hverandre. Avsette nok ressurser til å oppfylle punktene avtalen omhandler. Gi nødvendig informasjon i egen etat slik at alle kan opptre i samsvar med avtalte mål og prosedyrer 6. Samhandlingsområder Risikovurderinger Bestillinger/spørsmål fra Mattilsynet til VKM, vil variere både i form og kompleksitet. Mattilsynet skal vurdere å innhente en risikovurdering fra VKM i følgende tilfeller: Når regelverk om mattrygghet 2 er under utvikling nasjonalt. Når regelverket krever godkjenning av produkter og/eller bruk av stoffer på ulike trinn i produksjonen av planter, dyr, mat, fôr og kosmetikk Når internasjonalt regelverk om mattrygghet utvikles og særnorske forhold tilsier at norsk risiko kan avvike fra forholdene i andre land. Når det har fremkommet kunnskap om en mulig ny fare eller om nye effekter eller økt eksponering for en kjent/tidligere vurdert fare. Når det oppstår saker som kan ha politiske/økonomiske konsekvenser, eller som forventes å få stor medieoppmerksomhet. 2 Med mattrygghet menes i dette dokumentet også dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, trygg kosmetikk og hensyn til miljøet der det er relevant. 2

3 Når en fare nylig er risikovurdert internasjonalt av EFSA, WHO, OIE, IPPC/EPPO eller av andre lands risikovurderingsorganer, skal VKM bare foreta en risikovurdering når det foreligger et spesielt behov for dette hos Mattilsynet, som f.eks. særlige norske forhold. Kommunikasjon av risikovurderinger Forut for publisering Mattilsynet legger utkast til bestillinger til VKM ut på offentlig høring før de ferdigstilles. Ved oppstart av en ny risikovurdering koordinerer VKM og Mattilsynet kommunikasjonen av bestillingen. Forut for publisering av den ferdige risikovurderingen planlegger VKM og Mattilsynet kommunikasjon av risikovurderingene sammen så langt det er hensiktsmessig. Planleggingen av kommunikasjonsarbeidet starter i god tid før publisering. Mattilsynet og VKM diskuterer tiltak og kanalvalg, herunder behov for åpent presentasjonsmøte. Det arrangeres åpne overleveringsmøter når dette er hensiktsmessig for å nå ut til de som berøres av risikovurderingene og for at Mattilsynets saksbehandlere skal få en gjennomgang av vurderingen. Møtene holdes fortrinnsvis i Mattilsynets lokaler. VKM tar seg av det praktiske. Typisk agenda er en kort introduksjon fra Mattilsynet, overlevering av risikovurderingen fra VKM, presentasjon av risikovurderingen fra VKM, kommentar fra Mattilsynet og spørsmål fra salen. I saker som angår kostholdsråd, trekkes også Helsedirektoratet inn i kommunikasjonsarbeidet. VKM og Mattilsynet informerer om nødvendig berørte fagdepartementer og eventuelle andre berørte etater ut fra rollene som henholdsvis risikovurderer og risikohåndterer. Mattilsynet får risikovurderingen, med angitt sperrefrist, til siste gjennomsyn før publisering. Mattilsynet får VKMs nettomtale av risikovurderingen til kommentering forut for publiseringen. VKM får Mattilsynets nettomtale av risikovurderingen til kommentering. Publisering VKM publiserer risikovurderingene på sine nettsider sammen med en omtale. VKM kommuniserer også risikovurderingene i sosiale medier og eventuelt andre kanaler når det er aktuelt. I tillegg laster VKM opp alle risikovurderingene på EFSA IEP. Relevant fagseksjon i Mattilsynet sørger for at en omtale av risikovurderingen publiseres på Mattilsynets hjemmeside og eventuelt Matportalen.no. Det linkes til den fullstendige risikovurderingen på VKMs hjemmeside. Håndtering av spørsmål og kommentarer til risikovurderingen Spørsmål og mulige innsigelser knyttet til risikovurderingen besvares av VKM. Spørsmål om risikohåndteringen som iverksettes på bakgrunn av den foreliggende risikovurderingen besvares av Mattilsynet. VKM og Mattilsynet skal gjensidig informere hverandre om aktuelle (medie)henvendelser. 3

4 7. Samhandlingsstruktur Praktisk Mattilsynets kontaktperson for VKM er plassert i Regelverksavdelingen (for tiden Kirstin Færden) og deltar som fast observatør med talerett på møtene i VKMs hovedkomité. Kontaktpersonen formidler informasjon fra VKM til relevant seksjon i Mattilsynet og orienterer fra Mattilsynet på møtene i hovedkomiteen. Kontaktpersonen sørger for å fremskaffe og oversende en samlet oversikt over planlagte bestillinger for påfølgende år innen utgangen av november, og varsler ellers VKM fortløpende. VKMs kontaktperson for Mattilsynet (for tiden Marie Louise Wiborg) formidler EFSAs planlagte publiseringer av risikovurderinger, «call for data», «call for experts» og innkallinger til møter i EFSA (AF, AFCWG, FP) til Mattilsynets kontaktpunkt. De to kontaktpersonene har løpende kontakt og møtes ved behov. Formelle kontaktmøter på toppledernivå avholdes en gang per år, fortrinnsvis på høsten. Disse møtene drøfter saker av prinsipiell betydning for etatenes samarbeid. Ved behov avholdes koordineringsmøter. Disse kan gjelde revisjon av eksisterende rutiner, koordinering av innspill til andre etater som Forskningsrådet, eller oppfølging av planlagte bestillinger. Mattilsynet og VKM møter med medarbeidere fra de aktuelle seksjoner/fagområder i forhold til avtalt dagsorden. Mattilsynet arrangerer et årlig kontaktmøte mellom Mattilsynet, Kunnskapsinstitusjonene og VKM. VKM informeres når Mattilsynet bestiller en risikovurdering fra en av Kunnskapsinstitusjonene og får konklusjonen fra denne så snart den foreligger. Samhandling i bestillinger Når internasjonalt regelverk på Mattilsynets ansvarsområder utvikles og særnorske forhold tilsier at norsk risiko kan avvike fra forholdene i andre land må VKM varsles raskest mulig. VKM skal involveres tidlig ved utarbeidelsen av bestillingene. Dialogen mellom saksbehandler i Mattilsynet og fagkoordinator i VKM gjennom hele prosessen skal sikre at Mattilsynet får den kunnskapen som trengs for risikohåndteringen. Veiledning for innhold i bestillingen og prosedyre for samhandlingen er beskrevet i vedlegg I og II. Observatør Mattilsynets saksbehandler og/eller seksjonssjef møter som observatør når risikovurderingen behandles i møter i VKMs faggrupper, prosjektgrupper - og hovedkomité. Observatøren får utkast til vurderinger som skal behandles på møtene og kan besvare og stille egne spørsmål, men skal ikke påvirke den vitenskapelige vurderingen. Observatøren er underlagt samme taushetsplikt som VKMs medlemmer. Samarbeid/kommunikasjon om saker til/fra EFSA VKMs direktør er Norges representant i EFSA Advisory Forum (AF). Mattilsynets kontaktperson deltar på formøter før møtene i AF. VKM deltar i nettverket for kontaktpunkter (Focal Points) i EFSA. VKMs kommunikasjonsrådgiver møter i EFSA Advisory Forum Communication Working Group. Mattilsynets kommunikasjonsavdeling mottar dagsorden og referater fra møtene. 4

5 VKMs sekretariatet er norsk kontaktpunkt for EFSA og sørger for at informasjon fra EFSA formidles til Mattilsynet og relevante forskningsinstitusjoner i Norge. Norge er representert i flere av nettverkene opprettet av EFSA. Oversikt over disse og over norske medlemmer finnes på VKMs hjemmeside. Før VKM publiserer en risikovurdering eller annen aktuell informasjon fra EFSA (eller andre ekspertgrupper) varsles Mattilsynets kontaktperson og kommunikasjonsseksjonen. Disse avklarer med aktuell fagseksjon om Mattilsynet skal lage egen nettmelding om saken. 8. Ved uenighet Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene skal søkes løst gjennom dialog. Dersom løsning ikke finnes gjennom dialog mellom partene, skal løsningen avklares i Helse- og omsorgsdepartementet. 9. Evaluering Avtalen evalueres årlig under toppledermøtet. 10. Avtaleperiode Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2013 og varer inntil videre. Oslo, XX Lars E. Hanssen Direktør VKM Harald Gjein Direktør Mattilsynet Vedlegg Vedlegg I: Veiledning for innhold i bestilling av risikovurdering fra Mattilsynet til VKM Vedlegg II: Prosedyre for samhandling mellom Mattilsynet og VKM ved utarbeidelse av risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger Vedlegg III: Oppgavefordeling mellom VKM og Mattilsynet i forbindelse med søknader om godkjenning av plantevernmidler Vedlegg IV: Gangen i søknadsprosessen når en GMO søkes godkjent 5

6 Vedlegg I Veiledning for innhold i bestilling av risikovurdering fra Mattilsynet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet Mattilsynets spørsmål til VKM varierer i omfang og kompleksitet. Dette er en skisse av hva de aller fleste bestillingene bør inneholde. Prosedyren for samarbeid mellom Mattilsynet og VKM er beskrevet i vedlegg II. Oppdraget Spørsmålene som Mattilsynet ønsker besvart skal være beskrevet klart, konkret og detaljert slik at VKM fra starten kan vurdere hvordan man skal løse oppgavene på en best mulig måte Som hovedregel skal risikovurderingen skrives på engelsk, med et fyldig norsk sammendrag. Bestillingens mandat ( terms of reference ) skal formuleres både på norsk og engelsk av Mattilsynet. Dersom en risikovurdering ønskes på norsk, skal Mattilsynet på forhånd ha avklart med brukerne av resultatene at risikovurderingen utelukkende vil bli brukt nasjonalt. Om det er ulike problemstillinger knyttet til et regelverk som skal risikovurderes må Mattilsynet beskrive dette i bestillingen. Om det er nødvendig at regelverk beskrives/omtales i VKMs risikovurdering må Mattilsynet skrive denne omtalen. Bakgrunn for saken Bestillingen skal inneholde bakgrunnsinformasjon som gjør det mulig å sette problemstillingen inn i sin rette sammenheng. Bakgrunnsinformasjon skal beskrive hvordan saken oppsto, nødvendig historikk rundt saken frem til dags dato (inkludert tidligere risikovurdering/håndtering), relevant regelverk og håndtering hittil, samt situasjonen i andre land. Data Mattilsynet skal sende med all relevant informasjon/data som Mattilsynet eier eller har mottatt i forbindelse med saken. Nedenfor følger eksempler på data som vil kunne være relevant å legge ved en bestilling: - Data som Mattilsynet mottar fra meldesystemer, blant annet relevante RASFF meldinger - Data fra databaser og fagdatasystemer som Mattilsynet eier/har tilgang til - Data fra kartleggings- og overvåkingsprosjekter initiert av Mattilsynet - Omsetningstall, opplysninger om produksjonsprosesser eller sammensetning av produkter eller andre opplysninger som kan hentes inn fra Mattilsynets pliktsubjekter - Data Mattilsynet har fått tilgang på gjennom sitt internasjonale nettverk - Ved behov for inntaksberegninger i risikovurderingen må Mattilsynet sørge for nødvendige data for forekomst/bruk av stoffer Informasjon/data som er like tilgjengelig for VKM som for Mattilsynet skal fremskaffes av VKM, dette gjelder blant annet: - Publiserte vitenskapelige data om forekomst og eksponering - Publiserte vitenskapelige studier/data om effekter og andre egenskaper ved faren - Internasjonale og nasjonale publiserte risikovurderinger 6

7 - Data som Kunnskapsinstitusjoner er forpliktet til å stille til disposisjon for VKM - Oppdaterte kostholdsdata Typer bestillinger og tidsramme Bestillingene vil på grunn av ulikt omfang måtte ha ulike tidsrammer. Frist skal settes i samarbeid mellom VKM og Mattilsynet. Nødvendige prioriteringer koordineres av kontaktpersonen i Mattilsynet og kontaktpersonen i VKM. Enkle vurderinger Vurderinger som i hovedsak kan løses ved bruk av allerede godt kjente vitenskapelige fakta (f eks farekarakterisering som ADI/TWI av nyere dato), og som skal gi svar på mindre komplekse problemstillinger. Som hovedregel skal disse kunne ferdigstilles innenfor en tidsramme på 3 måneder, fra bestillingstidspunkt, eller raskere dersom situasjonen krever dette. Middels omfattende vurderinger Kan f. eks. være risikovurderinger i forbindelse med regelverksutforming eller langsiktig planlegging av tilsyn. Dette vil ofte være vurderinger der Mattilsynet er avhengig av svar fra VKM innen en frist stilt av andre for at innspill skal tas i betraktning. Tidsbruk er avhengig av kompleksiteten i problemstillingen. Fristen kan variere mellom 3 12 måneder fra bestillingstidspunkt. Helhetsvurderinger og risiko- nyttevurderinger Disse skal ofte brukes i Mattilsynets langsiktige planlegging eller i omstridte spørsmål hvor det trengs omfattende vurderinger og vil erfaringsmessig ta lang tid og involvere mange områder. Tidsrammen for disse vurderingene vil ofte være 12 måneder eller mer. 7

8 Vedlegg II Prosedyre for samhandling mellom Mattilsynet og VKM ved risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger Hensikten med prosedyren er gjennom en optimal prosess å sikre en god bestilling av risikovurderinger fra Mattilsynet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), og en fornuftig samhandling fram til svar på bestillingen og publisering av risikovurderingen. En egen prosedyre for oppgavefordeling mellom VKM og Mattilsynet i forbindelse med søknader om godkjenning av plantevernmidler finnes som et eget vedlegg III, og en kort beskrivelse av saksgangen for godkjenning av GMO finnes vedlegg IV. Trinn Ansvarlig Aktivitet 1 Fagseksjon i MT Vurderer om det skal bestilles en vitenskapelig risikovurdering se kriteriene i samhandlingsrutinene. 2 Fagseksjon i MT Melder behov for risikovurdering til VKM med kopi til kontaktperson i Mattilsynet 3 Fagseksjon i MT Ansvarlig saksbehandler formaliseres (smt). 4 smt smt beskriver problemstillingen inklusiv skisse til plan for håndtering av resultatene av den planlagte vurderingen og klarerer dette internt i Mattilsynet. 5 VKM Vurderer om aktuell(e) faggruppe(r) har kapasitet til å behandle saken. 6 VKM Ansvarlig koordinator formaliseres (kvkm) 7 smt og kvkm Diskuterer problemstillingen, avklarer og presiserer spørsmål, diskuterer videre samhandling i bestillingsprosessen. 8 smt og kvkm Klarerer internt om andre i etatene skal delta og om det er aktuelt å involvere utenforstående parter. 9 smt Lager et første utkast til bestilling se vedlegg I og oversender denne via til kvkm 10 kvkm Drøfter bestillingen internt og med leder for faggruppen/faggruppen og kommer tilbake til smt med forslag til endring eller presisering. 11 smt Vurderer sammen med sin leder forslagene til endring fra kvkm. Klarerer med kvkm om man er enig i endret forslag. 12 smt Informerer fagansvarlig departement 13 smt Legger forslag til bestilling ut til høring på Mattilsynet.no. Kommunikasjon hos MT orienterer kommunikasjon hos VKM om dette før publiseringen. 14 kvkm Sørger for omtale av kommende bestilling på VKM.no 15 smt Vurderer høringssvarene og innarbeider endringer. Dersom endringene er vesentlige sjekkes disse ut med VKM før en endelig bestilling arkivføres og oversendes. Mattilsynets kontaktperson for VKM skal ha kopi av bestillingen. Legger endelig bestilling ut på Mattilsynet.no 8

9 16 kvkm Mottar bestilling, oversender den til faggruppen og legger den ut på VKM.no 17 VKM Oppnevner prosjektgruppe for risikovurderingen. 18 VKM Prosjektgruppen utarbeider utkast til risikovurdering for faggruppen/hk. 19 smt Deltar som observatør i møter for å kunne følge prosessen, påpeke uklarheter og sørge for at Mattilsynet får svar på det de trenger å vite i den videre håndteringen av faren/situasjonen, se trinn kvkm Ved avvik i forhold til plan lages ny tidsplan sammen med smt. Ved større avvik skal forslag til ny tidsplan fremlegges for ansvarlig leder i de to etatene. 21 smt Diskuterer innholdet i rapporten/utviklingen i saken med nærmeste leder underveis/ved behov og kommer med forslag til Mattilsynets videre oppfølging av resultatene fra VKM, se trinn smt/kvkm Drøfter behov for spesiell kommunikasjon om forventet utfall av risikovurderingen med sine kommunikasjonsansvarlige. Vurdere behovet for overleveringsmøte. 23 smt Sørger for å innhente kommentarer og bemerkninger til vurderingen fra relevante medarbeidere i Mattilsynet og sender disse til kvkm før sluttbehandling av risikovurderingen. 24 VKMs faggruppe/hk Behandler og vedtar risikovurderingen. Deretter er det kun redaksjonelle endringer som gjøres i dokumentet. 25 smt og kvkm Avklarer og avtaler publiseringsdato. 26 smt og k/vkm Vurderer om fagdepartementer og andre berørte etater skal informeres om utfall av risikovurderingen. 27 MT Vurderer og bestemmer videre håndtering på bakgrunn av risikovurderingen, se trinn kvkm Sender over risikovurdering med sperrefrist (5 virkedager) og nettomtale til smt med kopi til Mattilsynets kontaktperson og Kortere sperrefrist kan avtales. 29 smt Melder tilbake til kvkm om det er språklige uklarheter som krever endringer før publisering. 30 kvkm Sørger for å innarbeide eventuelle korrigeringer. 31 kvkm Etter sperrefrist Sender endelig vurdering til smt med kopi til VKM-kontakt i Mattilsynet, Mattilsynets postmottak og 32 VKM Legger samtidig ut rapport og kortversjon på VKM s hjemmeside. 33 smt Legger ut Mattilsynets omtale av risikovurderingen og lenke til rapporten på VKM s hjemmeside på Mattilsynet.no 34 Fagseksjon i MT Følger opp risikohåndtering av saken og informerer VKM om dette. 35 VKM Oversender evalueringsskjema til Mattilsynets kontaktperson for VKM som videresender det til smt. 36 smt Fyller ut skjemaet og returnerer dette til VKM. 9

10 Vedlegg III: Oppgavefordeling mellom VKM og Mattilsynet i forbindelse med søknader om godkjenning av plantevernmidler Bakgrunn: Landbruks og matdepartementet har med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet og det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet vedtatt at Rådet for plantevernmidler skal nedlegges og at VKM skal ivareta den vitenskapelige risikovurderingen av plantevernmidler i forbindelse med søknader om godkjenning av plantevernmidler. Den nye ordningen skal fungere fra Innholdet i dette dokumentet beskriver saksgangen fra et plantevernmiddel blir innmeldt til Mattilsynet (MT) for biologisk prøving, til bestilling og utføring av vitenskapelig risikovurdering av plantevernmidlet i VKM, og tilslutt risikohåndtering og endelig vedtak i MT. Hensikt: Hensikten med disse prosedyrene er gjennom en optimal arbeidsfordeling og saksgang mellom MT og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) å sikre en god behandling av søknader om godkjenning av plantevernmidler. Følgende skal være avklart i prosedyren: Ansvarsfordeling og saksgang mellom MT og VKM. Det vises ellers til dokumentet Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Ansvarsfordeling: MT er ansvarlig for korrespondanse etc fra preparatet meldes inn til prøving eller søkes regodkjent gjennomgang av dokumentasjon fra tilvirker og sammenfatte dette i en vurdering fremdrift i saksbehandling/saksliste opprettholde og videreutvikle høy faglig kompetanse hos saksbehandlerne i MT VKM er ansvarlig for at det holdes et tilstrekkelig antall møter for gjennomgang av saker oversendt fra MT at komiteen til enhver tid sørger for tilstrekkelig ekspertise for en ansvarlig gjennomgang av sakslisten risikovurderingen, med utgangspunkt i vurderingen fra MT offentliggjøring av risikovurderingen 10

11 MT er ansvarlig for vedtak vedrørende søknad om godkjenning offentliggjøring av MTs rapporter og vedtaktabell 1: Oversikt over saksgang ved behandling av søknader om godkjenning av plantevernmidler. Trinn Aktivitet Tid Ansvarlig 1 Innmelding til biologisk utprøving til MT Importør 2 Biologisk utprøving Bioforsk, Plantehelse 3 Søker om godkjenning dersom preparatet har tilfredsstillende agronomisk virkning 4 Oversender uttalelse vedrørende agronomisk virkning med mer på forespørsel fra MT 5 Gjennomgang av dokumentasjon og sammenfatting i en rapport i hht egen prosedyre 6 Mattilsynets rapport (inkluderer sammendrag, fareidentifisering, farekarakterisering og risikokarakterisering av virksomt stoff/preparat), vedlegg og bestilling (problemnotat) oversendes VKM per e-post. Vedlegg og arbeidsdokumenter er unntatt offentligheten. 7 Kopier av Mattilsynets bestilling, Mattilsynets rapport og vedlegg sendes til medlemmer av VKMs faggruppe 2, sammen med agenda til arbeidsmøtene 8 Arrangere arbeidsmøter. Det arrangeres ett arbeidsmøte for humantoks og ett arbeidsmøte for økotoks. Deltagere: Humantoks arbeidsmøte: Faggruppemedlemmer med humantoksikologisk ekspertise, koordinator fra VKM sekretariatet samt koordinator og saksansvarlige fra MT Økotoks arbeidsmøte: Faggruppemedlemmer med økotoksikologisk ekspertise, koordinator fra VKM sekretariatet samt koordinator og saksansvarlige fra MT) 9 Lede arbeidsmøte og sørge for at konklusjon fattes og nedskrives på helse- og miljørisikovurdering av de sakene som er oppe til behandling Senest 3 uker før arbeidsmøtene 2 uker før arbeidsmøte Importør Bioforsk, Plantehelse Leder av arbeidsmøtene (leder og nestleder av Faggruppe 2). 11

12 10 Revidere Mattilsynets sammendrag for hvert preparat i hht vedtatte rettinger på arbeidsmøtene 11 Sammenfatte konklusjonene fra arbeidsmøtene for hvert preparat inn i et samlet revidert utkast. Revidert utkast sendes til faggruppemedlemmene sammen med agenda for faggruppemøtet 12 Lede faggruppemøte og sørge for at endelig konklusjon fattes i risikovurderingene for de saker som er til behandling 13 Sende ut risikovurderingene fattet på faggruppemøtet og utkast til protokoll til faggruppemedlemmene for kommentarer 1 uke før faggruppemøtet 1 uke etter møtet Leder av VKM Faggruppe 2 14 Melde kommentarer til VKM sekretariat. MT og koordinerer innspillene, slik at sammendraget blir likt i MT vurdering og VKM risikovurdering 1 uke Faggruppemedlemmene. MT og VKM sekr. 15 Sende risikovurderinger med sperrefrist til MT Senest 3 uker etter møtet 16 Offentliggjøre protokoll fra faggruppemøtet på VKMs hjemmeside 17 Foreta risikohåndteringer ut fra VKMs risikovurderinger, agronomiske behov og evt. andre forhold og fatte vedtak i sakene Senest 3 uker etter møtet Senest 6 uker etter møtet 18 Sende vedtaksbrev til importør Senest 6 uker etter møtet 19 Offentliggjøre MT rapport og vedtakene på Mattilsynets hjemmeside 20 Offentliggjøre endelige risikovurderinger på VKMs hjemmeside og oversende risikovurderinger til MT 21 Oversendelsesbrev med risikovurderinger sendes til MT per post 2 dager etter at vedtaksbrevene er sendt Senest 6 uker + 2 dager etter møtet 12

13 Tabell 2: Oversikt over saksgang ved eventuell klagesaksbehandling Trinn Aktivitet Ansvarlig I Klagen behandles i MT II Klagesak oversendes VKM for ny risikovurdering ved behov (for eksempel når ny dokumentasjon foreligger) III VKM vurderer saken på nytt Faggruppe 2 IV V Ny risikovurdering fra VKM oversendes MT, nasjonale godkjenninger Regionkontoret, Ås, nasjonale godkjenninger oversender klagen til MTs hovedkontor for sluttbehandling hvis det opprinnelige vedtaket opprettholdes VI Endelig vedtak fattes MT, Hovedkontor 13

14 Vedlegg IV Gangen i søknadsprosessen når en GMO søkes godkjent Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Under følger en oversikt av gangen i søknadsprosessen når en GMO søkes godkjent i EU og i Norge. Oversikten gjelder søknader under forordning 1829/2003/EF. GMO-er som søkes godkjent til dyrking eller som mat og/eller fôr vurderes under EU-forordning 1829/2003/EF. Norge har ikke implementert forordningen, men vurderer likevel søknadene til EU og kan spille inn kommentarer til EFSA. GMO-er som søkes godkjent til dyrking, men hvor produktet ikke skal brukes til mat og fôr, vurderes under EU-direktiv 2001/18. Dette gjelder f.eks prydplanter. (1) Et selskap søker et medlemsland om godkjenning av en GMO. Medlemslandet videresender søknaden til EUs mattrygghetsorgan EFSA. (2) EFSA varsler øvrige medlemsland og EU-kommisjonen. EFSA sjekker søknad. Ved søknad om dyrkingstillatelse får ett medlemsland oppdraget med gjøre en foreløpig risikovurdering for EFSA. (3) EFSA sender søknad på tre måneders offentlig høring i EU- og EØSlandene. (4) Norge deltar i høringsrunden. Direktoratet for naturforvaltning (DN) arrangerer høring i Norge og koordinerer norske innspill. VKM gjør foreløpig risikovurdering for Mattilsynet og DN og gir innspill til EFSA basert på denne. (5) EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen. (6) EU-kommisjonen sender saken på offentlig høring. Beslutning i hvorvidt GMO-en skal gis godkjenning i EU fattes gjennom avstemming blant medlemslandene og avgjøres eventuelt av EU-kommisjonen. (7) Norske myndigheter kan reservere seg mot GMO-er godkjent i EU. Norske myndigheter kan reservere seg mot omsetning, hvis det vurderes at produktet medfører risiko for helse- og miljø, inneholder resistensmarkørgener mot antibiotika, eller er i strid med genteknologilovens øvrige formål, samfunnsnytte, bærekraft og etikk. VKM utarbeider risikovurdering for DN og Mattilsynet når Norge sluttbehandler søknaden. (8) DN oversender endelig innstilling til Miljøverndepartementet, som avgjør om GMO-en skal tillates i Norge. 14

Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet 1. Innledning Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt

Detaljer

Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet 1. Innledning Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Sist revidert 12.10.2009 Praktisk samarbeid mellom Mattilsynet og VKM... 2 Risikovurderinger - kriterier for saker... 2

Detaljer

Samhandlingsavtale mellom Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Samhandlingsavtale mellom Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Samhandlingsavtale mellom Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet 1. Innledning Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Detaljer

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet

Strategi for VKM Strategi Vitenskapskomiteen for mattrygghet. VKM trygger maten og miljøet Strategi for VKM 2015-2018 Strategi 2015 2018 Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM trygger maten og miljøet Om VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dette er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) VKM gjør risikovurderinger i alle deler av matkjeden og er en viktig premissgiver i arbeidet for helsemessig trygg mat

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Strategi for dialog med berørte parter

Strategi for dialog med berørte parter Strategi for dialog med berørte parter Innledning VKM skal levere vitenskapelige risikovurderinger av høy kvalitet i god dialog med omverdenen. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til at samfunnet har tillit

Detaljer

Protokoll fra første møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, mandag 24 mai 2004 kl. 09-12.

Protokoll fra første møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, mandag 24 mai 2004 kl. 09-12. Protokoll fra første møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, mandag 24 mai 2004 kl. 09-12.15 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Faggruppemedlemmene presenterte seg og sine forventninger til arbeidet i Vitenskapskomiteen og i sekretariatet.

Faggruppemedlemmene presenterte seg og sine forventninger til arbeidet i Vitenskapskomiteen og i sekretariatet. Protokoll fra første møte i Faggruppen for Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM, torsdag 24 juni 2004, kl. 10.00-14.00 Deltakere Fra Faggruppen for Forurensninger, naturlige

Detaljer

Protokoll fra første møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) i VKM, mandag 30. august 2004 kl

Protokoll fra første møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) i VKM, mandag 30. august 2004 kl Protokoll fra første møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) i VKM, mandag 30. august 2004 kl. 10.00-14.30 Deltakere Fra Faggruppen for GMO: Ingolf Nes (møteleder), Knut G. Berdal, Grethe

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014

Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/2050-9.1.2014 Vitenskapskomiteen for mattrygghet(vkm) - tildeling av bevilgning 2014 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter.

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter. Deres ref: 05/4442 Vår ref: VISE/ARMI/537 2005/280-2 Mattilsynet Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 25. februar 2005 Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte

Detaljer

Årsplan for VKM 2009. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Årsplan for VKM 2009. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Årsplan for VKM 2009 Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse Årsplan komiteen 2009... 2 Hovedkomiteen... 2 Faggruppe for hygiene og smittestoffer (FG1)... 3 Faggruppe for

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, mandag 25. oktober 2004, kl. 10.00-14.00

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, mandag 25. oktober 2004, kl. 10.00-14.00 Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, mandag 25. oktober 2004, kl. 10.00-14.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Anne-Katrine

Detaljer

Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 5. november 2007, kl. 1030 1530.

Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 5. november 2007, kl. 1030 1530. Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 5. november 2007, kl. 1030 1530. Deltakere Fra Faggruppe for GMO: Knut Berdal (møteleder),

Detaljer

Mål- og strategiplan for VKM 2008-2011. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Mål- og strategiplan for VKM 2008-2011. Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Mål- og strategiplan for VKM 2008-2011 Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse Kort om Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)... 2 Formål og oppgaver... 3 I en verden i

Detaljer

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen.

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen. Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 23.09.13, kl. 11:30 14:00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9): Leif Sundheim

Detaljer

VKMs KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2010-2013

VKMs KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2010-2013 VKMs KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2010-2013 1. BAKGRUNN Det har i lengre tid vært et uttrykt ønske fra Hovedkomiteen om at VKM må bli mer synlig. Hovedkomiteen ba derfor sekretariatet om å utarbeide et utkast

Detaljer

Protokoll. Fra møte i Hovedkomiteen. 1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring. 2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden.

Protokoll. Fra møte i Hovedkomiteen. 1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring. 2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden. Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 27.02.15, kl. 10-15 Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo Møteleder: Jan Alexander og Gro-Ingunn Hemre Deltakere Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder, fra kl.

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 21.06.07 Tid: kl 10.00 15.00 Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg. Møteleder: Janneche Utne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 17 februar 2005 kl 0930-1530

Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 17 februar 2005 kl 0930-1530 Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 17 februar 2005 kl 0930-1530 Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Hilde Kruse, Erik Dybing, Ingolf Nes, Jan Alexander (som seg selv

Detaljer

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Plan Kommunikasjonsplan Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Innhold Forord... 5 Bakgrunn... 6 Hensikt... 6 Mål... 7 Målgruppe... 7 Målsettinger for

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent. Protokoll fra 10. februar 2014 ble gjennomgått og godkjent på møtet.

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent. Protokoll fra 10. februar 2014 ble gjennomgått og godkjent på møtet. Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 10. mars 2014, kl. 09:30 18:00 Sted: Gjestehuset Lovisenberg Møteleder: Jan Alexander Deltakere: Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder),

Detaljer

Sak 01/09 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker)

Sak 01/09 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker) I Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 5. februar 2009 kl 1130-1600 Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Espen Rimstad, Torsten Källqvist (for Line Sverdrup), Knut Berdal,

Detaljer

Mattilsynets organisering, ansvar og oppgaver.

Mattilsynets organisering, ansvar og oppgaver. Mattilsynets organisering, ansvar og oppgaver. Fagdag 16.april, Arne Espeland, seniorrådgiver, Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord Hva er Mattilsynet Mattilsynet

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) - tildeling av bevilgning for 2015 - Statsbudsjettet 2015

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) - tildeling av bevilgning for 2015 - Statsbudsjettet 2015 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Deres ref Vår ref Dato 13/1350 22.01.2015 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) - tildeling av bevilgning for 2015 - Statsbudsjettet

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Gro-Ingunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Fra Faggruppe 9: Åshild Ergon, Christer Magnusson, Trond Rafoss (faggruppeleder), Arild Sletten, Halvor Solheim, May-Guri Sæthre, Bjørn Økland

Fra Faggruppe 9: Åshild Ergon, Christer Magnusson, Trond Rafoss (faggruppeleder), Arild Sletten, Halvor Solheim, May-Guri Sæthre, Bjørn Økland Protokoll Fra møte i faggruppen for plantehelse Dato: 11.03.2016, kl. 09.00-14.00 Sted: NIBIO, Ås. Plantehelsebygget, møterom Fjelddalen. Møteleder: Trond Rafoss Deltakere Fra Faggruppe 9: Åshild Ergon,

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSRUTINER FOR SØKNADER ETTER GENTEKNOLOGILOVEN, FREMMET UNDER EU-DIREKTIV 2001/18/EF. Fastsatt av Klima- og miljødepartementet

SAKSBEHANDLINGSRUTINER FOR SØKNADER ETTER GENTEKNOLOGILOVEN, FREMMET UNDER EU-DIREKTIV 2001/18/EF. Fastsatt av Klima- og miljødepartementet Saksbehandlingsrutiner for søknader etter genteknologiloven, fremmet under EU-direktiv 2001/18/EF SAKSBEHANDLINGSRUTINER FOR SØKNADER ETTER GENTEKNOLOGILOVEN, FREMMET UNDER EU-DIREKTIV 2001/18/EF Prosedyrer

Detaljer

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015.

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. MATTILSYNET 2015 DET MODERNE MATTILSYNET Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. Avdelingssjef Jan Egil Aronsen, Avdeling Telemark Seniorrådgiver Øivind Gaden, Stab Region

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, torsdag 3. mai 2005

Protokoll fra møte i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, torsdag 3. mai 2005 Protokoll fra møte i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, torsdag 3. mai 2005 Deltakere: Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: Hilde Kruse (møteleder), Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad,

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 24.01.06 Tid: kl 9:30 15:00 Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg. Deltakere Fra Faggruppen for

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM, fredag 24. september 2004, kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM, fredag 24. september 2004, kl Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM, fredag 24. september 2004, kl. 09.30-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 11/402-1 endelig. Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 11/402-1 endelig. Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk Protokoll Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk Dato: 10.02.11, kl. 09.00 15.00 Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2. etg. Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 8. september 2004 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 8. september 2004 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 8. september 2004 kl. 08-13.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, fredag 7. mai 2010 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, fredag 7. mai 2010 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, fredag 7. mai 2010 kl. 09.00-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Fra sekretariatet til VKM: Angelika Agdestein (koordinator for faggruppen), Maria Gulbrandsen Asmyhr, Merethe Aasmo Finne

Fra sekretariatet til VKM: Angelika Agdestein (koordinator for faggruppen), Maria Gulbrandsen Asmyhr, Merethe Aasmo Finne Protokoll Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd Dato: 14.03.2016, kl. 10.00 15:00 Sted: Gjestehuset Lovisenberg Møteleder: Brit Hjeltnes Deltakere Fra Faggruppe 8 (Faggruppen for dyrehelse

Detaljer

Årsrapport for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2006

Årsrapport for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2006 Årsrapport for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2006 Året 2006 har som det foregående vært preget av mange saker og stor aktivitet. Helhetssyn på fisk og annen sjømat, som er VKMs hittil største

Detaljer

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen og Monica Wear Stubberud.

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen og Monica Wear Stubberud. Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 12.12.12, kl. 09:00 12:00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9): Leif Sundheim

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 16. juni2006 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 16. juni2006 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 16. juni2006 kl. 10.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppe 2 Til stede under hele møtet: Erik

Detaljer

Forfall: Lene Frost Andersen, Brit Kristine Hjeltnes, Bjørn Næss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen

Forfall: Lene Frost Andersen, Brit Kristine Hjeltnes, Bjørn Næss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 05.06.15, kl. 10-15 Sted: VKMs lokaler (hjørnevillaen, 2. etg.), Lovisenberg gt. 8, Oslo/telefonmøte Møteleder: Jan Alexander Deltakere Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander

Detaljer

Rapport om sukker og søtstoff. Kort orientering om status i arbeidet. Arbeidet berører ikke faggruppe 6. Faggruppe 6 hadde ingen øvrige kommentarer.

Rapport om sukker og søtstoff. Kort orientering om status i arbeidet. Arbeidet berører ikke faggruppe 6. Faggruppe 6 hadde ingen øvrige kommentarer. Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 8. juni 2006, kl. 10.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Anne-Katrine Haldorsen

Detaljer

MATTILSYNETS STRATEGI FORORD

MATTILSYNETS STRATEGI FORORD MATTILSYNETS STRATEGI 2010 2014 FORORD Mattilsynets strategi tar utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet og de utfordringene vi ser for oss i perioden 2010 2014. Strategien peker ut retning for hvordan

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 1. Formål Revidere eksisterende administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære og fastsette administrative normer

Detaljer

ÅRSRAPPORT VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 2005

ÅRSRAPPORT VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 2005 ÅRSRAPPORT VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 2005 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble utnevnt 1.4.2004 og supplert med 11 medlemmer pr 1.8.2005. Sekretariatet var fullt bemannet pr 1.11.2004.

Detaljer

EUs ny mat forordning

EUs ny mat forordning EUs ny mat forordning MARING fagdag 18. november 2008 Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet Disposisjon 1. Forordning g( (EF) nr. 258/97 om ny mat 2. Eksisterende regelverk i Norge 3. Ny forordning

Detaljer

Samarbeid og rutiner for informasjonsutveksling mellom Mattilsynet, kommunene og Fylkesmannen. v Jonny Storbråten FMOA

Samarbeid og rutiner for informasjonsutveksling mellom Mattilsynet, kommunene og Fylkesmannen. v Jonny Storbråten FMOA Samarbeid og rutiner for informasjonsutveksling mellom Mattilsynet, kommunene og Fylkesmannen v Jonny Storbråten FMOA Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler Samling pressregionnettverk,

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12/402-1 utkast. Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12/402-1 utkast. Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk Protokoll Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk Dato: 20.01.12, kl. 09.00 15.00 Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2. etg. Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Detaljer

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8)

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8) Protokoll Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8) Dato: 8.1.2015, kl. 12.00 Sted: VKM møterom 2 Møteleder: Brit Hjeltnes Deltakere Fra FG8: Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Edgar Brun,

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 10.02.05 Tid: kl 09.30 15.00 Sted: Veterinærinstituttet, 5. etg. Deltakere Fra Faggruppen

Detaljer

Aktivitetsplan for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 2012

Aktivitetsplan for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 2012 Aktivitetsplan for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 2012 Innholdsfortegnelse Mål for VKM... 2 Aktiviteter for VKM for 2012... 3 Hovedkomiteen... 3 Faggruppe for hygiene og smittestoffer (FG1)... 3 Faggruppe

Detaljer

Det var ingen spesielle kommentarer eller oppfølgingspunkter til protokollen fra møtet 30-31. januar.

Det var ingen spesielle kommentarer eller oppfølgingspunkter til protokollen fra møtet 30-31. januar. Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 10. juni 2013, kl. 10-15 Sted: Møterom I og II, FHI, Oslo Møteleder: Jan Alexander Deltakere: Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder),

Detaljer

Smittevernkonferansen 5. og «Samhandling Mattilsynet og kommunane i høve mat» Distriktssjef Magne Mo, Distriktskontoret for Romsdal

Smittevernkonferansen 5. og «Samhandling Mattilsynet og kommunane i høve mat» Distriktssjef Magne Mo, Distriktskontoret for Romsdal Smittevernkonferansen 5. og 6.2.13 «Samhandling Mattilsynet og kommunane i høve mat» Distriktssjef Magne Mo, Distriktskontoret for Romsdal Tema for foredraget Kort presentasjon av Mattilsynet Smittevern

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet Mål- og resultatstyring i Mattilsynet DFØ 26. september 2013 Ingunn Gråbergsveen Seniorrådgiver, Stab analyse og styring Hva skal jeg snakke om Kort om Mattilsynet og Mattilsynets styringssystem Hvordan

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 23 september 2004 kl

Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 23 september 2004 kl Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM torsdag 23 september 2004 kl. 10-15 Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Hilde Kruse, Erik Dybing, Jan Alexander, Janneche Utne Skåre, Anne

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, tilsynsavdelingen, seksjon planter og vegetabilsk mat (Ås): Kåre Willumsen

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, tilsynsavdelingen, seksjon planter og vegetabilsk mat (Ås): Kåre Willumsen Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 28.02.11, kl. 11.00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9) Leif Sundheim (faggruppe-

Detaljer

Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 30-31. januar 2013, kl. 12-15 Sted: Lysebu, Oslo Møteleder: Jan Alexander

Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 30-31. januar 2013, kl. 12-15 Sted: Lysebu, Oslo Møteleder: Jan Alexander Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 30-31. januar 2013, kl. 12-15 Sted: Lysebu, Oslo Møteleder: Jan Alexander Deltakere: Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Augustine

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM tirsdag 28. august 2007 klokken

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM tirsdag 28. august 2007 klokken Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM tirsdag 28. august 2007 klokken 10.00-16.00 Deltakere: Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern): Wenche Farstad

Detaljer

Strategi Mattilsynets strategi

Strategi Mattilsynets strategi Strategi 2010-2014 Mattilsynets strategi 2010 2014 FORORD Denne strategien er Mattilsynets overordnede svar på hvordan vi vil løse vårt samfunnsoppdrag i årene framover. Strategien gir retning for arbeidet

Detaljer

Vurderingskriterier for genmodifiserte produkter etter matloven. Åpent møte i Bioteknologinemda, Oslo 10. juni 2009, rådgiver Joachim Nilsen

Vurderingskriterier for genmodifiserte produkter etter matloven. Åpent møte i Bioteknologinemda, Oslo 10. juni 2009, rådgiver Joachim Nilsen Vurderingskriterier for genmodifiserte produkter etter matloven Åpent møte i Bioteknologinemda, Oslo 10. juni 2009, rådgiver Joachim Nilsen Disposisjon Problemstilling Matloven Hvordan sikrer matloven

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM 15. juni 2007 kl. 09.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppe 2 Erik Dybing (leder og møteleder), Ole Martin Eklo, Ingeborg Klingen, Torsten

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 11. juni 2009 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 11. juni 2009 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 11. juni 2009 kl. 9.00-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. april 2006 kl. 08.00-15.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. april 2006 kl. 08.00-15. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. april 2006 kl. 08.00-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Virksomhetsplan 2015. Virksomhetsplan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan Vitenskapskomiteen for mattrygghet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Bevilgninger... 4 2.1 KAP. 713 POST 01 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET... 4 2.2 KAP. 3713

Detaljer

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Innledning Som for enhver vitenskapelig publikasjon, har forfatterskapet i VKMs uttalelser betydning for at forskere blir kreditert for arbeidet

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 16. april 2009 kl

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 16. april 2009 kl Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 16. april 2009 kl. 9.00-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i VKM Dato:14. januar 2010 Tid: kl 10.00 15.00 Sted: VI Møteleder: Janneche Utne Skåre Deltakere Faggruppen for forurensninger,

Detaljer

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Deltakere Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (leder), Bjørn Næss, Espen Rimestad, Hilde-Gunn Sorteberg, Jan Alexander, Janneche Utne

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 10. desember 2009 kl. 10.00-15.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 10. desember 2009 kl. 10.00-15. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 10. desember 2009 kl. 10.00-15.30 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, fredag 8.april 2005, kl. 10.00-14.00

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, fredag 8.april 2005, kl. 10.00-14.00 Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr VKM, fredag 8.april 2005, kl. 10.00-14.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Gro-Ingunn Hemre

Detaljer

Fra Norsk Institutt for Skog og Landskap: Daniel Flø (tilstede under behandlingen av vurderingen om løvtreflisimport i sak 4).

Fra Norsk Institutt for Skog og Landskap: Daniel Flø (tilstede under behandlingen av vurderingen om løvtreflisimport i sak 4). Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 30.04.13, kl. 11:30 15:00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9): Leif Sundheim

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT. Til høringsinstansene

HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT. Til høringsinstansene Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/187082 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet med

Detaljer

3 Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007)

3 Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007) Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 9. desember 2013, kl. 10-18 Sted: Hotel Bristol, Oslo Møteleder: Jan Alexander Deltakere: Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder),

Detaljer

Mattilsynet, HK, Regelverksavdelingen, Seksjon planter, økologi og GM: Solbjørg Hogstad

Mattilsynet, HK, Regelverksavdelingen, Seksjon planter, økologi og GM: Solbjørg Hogstad Protokoll Fra møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer Dato: 14.05.14 kl. 09.00-15.00 Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Rom 318, Lovisenberggt. 15, Oslo Møteleder: Åshild K. Andreassen Deltakere: Faggruppe

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2017 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 9/3/17 Første versjon 2 10/3/17 Endret bevilgningsoppstilling Korrigert tekst under «effektivisering»

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 6. desember 2004, kl. 10.30 15.30.

Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 6. desember 2004, kl. 10.30 15.30. Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 6. desember 2004, kl. 10.30 15.30. Deltakere Fra Faggruppe for GMO: Ingolf Nes (møteleder),

Detaljer

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer erklærte seg inhabile i sakene som skulle behandles.

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer erklærte seg inhabile i sakene som skulle behandles. Protokoll Fra møte i Hovedkomiteen Dato: 12. desember 2012, kl. 10-17 Sted: Hotell Opera, Oslo Møteleder: Jan Alexander Deltakere: Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Augustine Arukwe, Aksel Bernhoft,

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I OVERORDNET SAMARBEIDSORGANS (OSOs)VEDTEKTER,

FORSLAG TIL ENDRING I OVERORDNET SAMARBEIDSORGANS (OSOs)VEDTEKTER, FORSLAG TIL ENDRING I OVERORDNET SAMARBEIDSORGANS (OSOs)VEDTEKTER, 10.5.2012 (Utarbeidet av tverrfaglig nedsatt arbeidsgruppe fra alle kommunene) 1 Formål OSOs formål er å utvikle et velfungerende helsepolitisk

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer