Overordnet nivå - Nivå 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet nivå - Nivå 1"

Transkript

1 Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: Dok.nr: D16101 Akutt traume-team Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Utarbeidet / revidert av: Seksjonsleder /overlege Vivvi Bjørnø, undervisningssykepleier Endre D. Jørgensen, Traumekoordinator Kari Bjørnstad Godkjent av: Fagdirektør Anita Schumacher / Revisjonsnr: 2.01 Godkj. dato: HENSIKT Sikre tidlig identifikasjon av kritisk skadde pasienter og gi de rett behandling. Avklare og fordele roller, oppgaver og ansvar i traumeteamet. 2. ANSVAR Ansvar for gjennomføring av traumemottaket er tverrfaglig. Teamleder er LIS kirurgi. De enkelte teammedlemmene har ansvaret for sine definerte oppgaver (se punkt 3.3). Gastrokirurgisk avdeling har det overordnede ansvaret for pasienten de første 24 timene hvis ikke annet avtales spesielt. 3. FREMGANGSMÅTE 3.1 Varslingsrutiner AMK koordinerer kontakten med skadested ambulanse og varsler ans.sykepleier i akuttmottaket om aktuell hendelse. Ambulanse melder til ans.sykepleier via radiosamband etter gjeldende retningslinjer. Ans.sykepleier sender ut gruppeoppkall på personsøker etter kriterier gitt nedenfor ved hjelp av alarmknapp. Ved tvil konfereres det med teamleder. Ett unntak er når AMK tidlig varsler Teamleder, AMK lege og ans.sykepleier ved hardt skadde med påvirket fysiologi. Traumeteam medlemmer Teamleder (LIS kirurgi) LIS ortopedi (teamleder ved samtidighetskonflikt) LIS anestesi Turnuslege kirurgi Anestesisykepleier Bioingeniør Radiograf Sykepleier akuttmottak Sykepleier akuttmottak Ved påvirket fysiologi eller anatomiske kriterier for utløst alarm varsles i tillegg (rød traumealarm i henhold til RETTS): Overlege gastrokirurgi tlf 1103 evt mob.tlf Overlege anestesi tlf 1111 call Operasjonssykepleier tlf 2800 call Ved behov for FAST kontakt radiolog Ved gravid pasient vurder tilkall gynekolog Ved skadd barn vurder tilkall barnelege Ved behov for kirurgisk luftvei/skade ØNH vurder tilkall ØNH-lege /mob: Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 1 av 6

2 3.2 Kriterier for varsling Ved skadd pasient med en eller flere kriterier oppfylt utløses traumealarm: Fysiologiske kriterier (gjelder voksen pasient, for barn: Bruk fysiologiske kriterier gitt i retningslinje Akutt kritisk barn-team ). A: Ufri Luftvei og/eller intubert/forsøkt intubert B: SpoO2 < 90 % med O2 respfr. < 9 eller >25 C: Puls > 130 og/eller sbt<90 D: GCS < 14 Anatomiske kriterier Ansiktsskade med fare for luftveisobstruksjon. Åpen skallefraktur eller impresjonsfraktur. Ryggskade med nevrologisk utfall. Penetrerende skade hode, hals, kropp eller ekstremitet over albu/kne. Åpenbar massiv blødning. Instabil toraks. Fraktur minst 2 lange rørknokler. Instabilt bekken. Amputasjon ovenfor håndledd eller ankel. Traume med røykskade eller brannskade > 18 %. Traume med drukning, nedkjøling, hengning. Skademekanisme Kollisjonshastighet > 60 km/t. Ikke et absolutt kriterium må ta hensyn til stopplengde. Utløst kollisjonspute. Kupedeformasjon. Kjøretøy veltet. Personen fastklemt. Kastet ut av kjøretøy. Dødsfall samme kjøretøy. MC/mopedulykke/sykkel > 30 km/t. Fotgjenger eller syklist påkjørt av motorkjøretøy. Fall fra høyde voksne > 3 meter eller 3 ganger egen høyde på barn. Spesielle hensyn Små barn, eldre og pasienter med kroniske sykdommer tåler mindre enn andre og terskelen for å utløse traumeteam med mildere skademekanisme enn gitt ovenfor må vurderes. Dette gjelder ved: Alder > 60 år. Alder < 5 år. Alvorlig grunnsykdom hos pasienten. Gravid pasient. Økt blødningsfare. 3.3 Organisering av personell Det er viktig for samarbeidet at man ikke bare kjenner sin egen funksjon og oppgave, men kjenner til de andres ansvar og oppgaver også. Alle medlemmer i teamet plikter å bruke verneutstyr: Blyfrakk evt. med thyroideabeskyttelse. Briller (ALLE som kommer i direkte kontakt med pasienten). Hansker (doble, i hvert fall ved invasive prosedyrer). Munnbind/hette ved kirurgiske inngrep. Full kirurgisk påkledning ved større kirurgisk inngrep og store brannskader. Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 2 av 6

3 Observatører er henvist til plass 2 (akuttrom 1) og antallet maksimum 3. Det skal ikke være observatører ved mottak av små barn og ved mottak av 2 pasienter samtidig (for mange mennesker til stede). Observatørene må rette seg etter teamets anvisninger og ikke prate. Definerte oppgaver for medlemmene i traumeteamet: Teamleder (LIS kirurgi) Lytte til rapport. Sørge for utfylling av Multitraume-journal. Delegere legeansvar for undersøkelse/behandling (alternativt utføre dette selv). Styre resusciteringen i samarbeid med lege anestesi. Kontrollere støy og trafikk. Kontrollere dokumentasjon og diktere innkomstjournal. Følge pasienten ved behov. Teamleder er leder for det kirurgiske vaktteamet og har ansvaret for den totale vurderingen, behandlingen og oppfølgingen av pasienten, i samarbeid med lege anestesi. Ved spesielle hendelser i Akuttmottaket er teamleder ansvarlig for debriefing av teamet. Undersøkende lege (LIS ortopedi) Lytte til rapport (kun ved umiddelbart behov for nødkirurgi kommer neste punkt først) Flytte fra båre Hilse på pasient I samarbeid med anestesipersonell: - løsne nakkekrave (husk Manual In Line Stabilisation MILS) - vurdere luftvei - vurdere trakea - vurdere halsvener Undersøke ventilasjon, vurdere behov for thoraxdren (samtidig tas rtg. thorax og bekken) Kontrollere/rekvirere: - puls - hudfarge - kapillærfylning - evt. blottlegging - blodgass/prøver - evt. FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) Ved tømmerstokkvending (log roll): - fjerne ryggbrettet (spine board) - undersøke columna - rektaleksplorere - måle rectaltemperatur Reevaluere ABCDE Undersøke pasienten fullstendig fra topp til tå Sjekke at journaldokumentasjon stemmer (i samråd med teamleder) All informasjon formidles teamet med høy, klar stemme. LIS anestesi/overlege anestesi Lytte til rapport (kun ved umiddelbart behov for nødkirurgi kommer neste punkt først) Flytte fra båre Sikre luftvei og nakke, vurdere oksygenering og ventilasjon, evt. intubere Etablere adekvat intravenøs tilgang, anmode kirurg om blottlegging ved behov, initiere væskebehandling Etablere arteriekran på indikasjon Vedlikeholde generell anestesi/analgesi/sedasjon Legge inn CVK etter individuell vurdering Skaffe overvåkningsplass/intensivplass Følge pasienten ved behov. Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 3 av 6

4 Turnuslege Lytte til rapport. Bestille nødvendig røntgen diagnostikk. Anestesisykepleier Lytte til rapport/flytte fra båre. Administrere O2 på maske og sørge for adekvat monitorering. Sikre luftvei og nakke, vurdere oksygenering og ventilasjon. Etablere adekvat venevei. Vedlikeholde generell anestesi/analgesi/sedasjon. Legge ned ventrikkelsonde (intubert pasient). Klargjøre til nødvendige anestesiprosedyrer. Formidle pasientparametre og laboratoriesvar til teamet. Formidle blodbestilling. Følge pasienten. Klargjøre akuttstueplass etter bruk. Akuttmottaksykepleier 1 Forberede mottak av pasient. Lytte til rapport/flytte fra båre. Klippe klær (på beskjed fra kirurg). Dekke til med tepper eller varmluftlaken. Sette inn urinkateter (på beskjed fra kirurg). Forberede utstyr/assistere ved evt. invasive prosedyrer (når opr.spl. ikke er tilstede). Assistere ved log roll evt. gipsing. Klargjøre akuttstueplass etter bruk. Sørge for at alle røntgenfrakker/halskraver blir vasket og hengt på plass. Akuttmottaksykepleier 2 Forberede mottak av pasient. Lytte til rapport/flytte fra båre. Føre BEST-skjema. Sikre pasientens identitet. Ivareta og registrere pasientens eiendeler. Fungerer som bindeledd til koordinator (ANS) i Akuttmottaket. Samarbeider med Politiet ved sikring av bevis og utlevering av disse. Fungerer som bindeledd til pårørende (be om hjelp til dette ved behov). Dempe støynivå, trafikk og antall observatører på Akuttrommet i samråd med teamleder. Følge pasienten ved behov. Radiograf Ta rtg. thorax og rtg. bekken og sørge for at bildene er tilgjengelige umiddelbart. Gjøre klar CT. Bioingeniør Ta blod til prøver, screening, blodgass (som regel får man blodprøve raskest når en av kirurgene arteriepunkterer i lysken). Blodbanken Bringer 4 poser kriseblod til akuttmottaket. Overlege kirurgi Lytte til rapport (kun ved umiddelbart behov for nødkirurgi kommer neste punkt først). Delta i resusciteringen i samarbeid med teamleder og overlege anestesi. Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 4 av 6

5 Radiolog Utføre og tolke FAST umiddelbart. Tolke rtg. thorax og rtg. bekken umiddelbart. Være til stede under CT prosedyrene og tolke CT umiddelbart. Operasjonssykepleier Lytte til rapport/flytte fra båre. Hjelpe til ved tømmerstokkvending (log roll). Forberede utstyr for evt. invasive prosedyrer. Kommunisere ressursbehov til operasjonsstuen. Dokumentere ved invasive prosedyrer. Klargjøre sitt utstyr i akuttmottak etter bruk. 3.4 Primary survey ABCDE A. AIRWAY LUFTVEI med nakke stabilisering Snakker pasienten? Puster pasienten? Obstruksjon av tungen, bevisstløs? Løse tenner, fremmedlegemer? Blødning? Oppkast? Hevelse? Sitter nakkekragen riktig på? Midtstillt trachea? Halsvenestase? B. BREATHING RESPIRASJON Spontanrespirasjon? Thoraxbevegelser, bilaterale like bevegelser? Respirasjonslyder, bilateralt, fremmedlyder? Frekvens og dybde? Bruk av hjelpemuskler? Hudfarge? Synlige skader i hud, muskler eller benstruktur? Røntgen thorax C. CIRCULATION SIRKULASJON Puls perifert/sentralt? Vurder pulskvaliteten; normal, svak, velfylt? Vurder pulsfrekvens; normal, rask, langsom? Se og kjenn på huden; blek, kald, klam? Se etter tegn på blødning, ytre, indre? Bevissthetsnivå? Stasede halsvener eller abnormt sammenfalte? Blodtrykk? Kapillærfylning>2 sekunder? Røntgen bekken, evt FAST Ta blodprøver. D. DISABILITY NEVROLOGISK STATUS Er pasienten våken? Husker han hva som har hendt? Glasgow Coma Scale? - Åpning av øynene - Verbal respons - Motorisk respons på stimulering PEARL pupils equal and reaktive to light? Beveger alle 4 ekstremiteter? Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 5 av 6

6 E. EKSPONERING Klippe/ta av klær-se over hele pasienten Varme tepper Logroll MILS (manual in line stabilization) Inspisere bakhode, nakke, rygg, aksiller og perineum Rectumeksplorasjon med temperatur Sphinktertonus Blod på hanske Ved fysiologisk påvirket pasient med penetrerende skade, vurder logroll allerede under C. 3.5 Secondary survey/videre undersøkelser Utføres kun på stabil(isert) pasient. Fullstendig undersøkelse fra topp til tå (hode, ansikt, hals, overekstremiteter, axiller, thorax, abdomen, bekken, genitalia/perineum, underekstremiteter). Observer, palper, perkuter, auskulter, eksplorer alle åpninger. CT-undersøkelser gjøres etter behov, men bare på fysiologisk normal pasient. Behandlingsmessig konsekvens skal alltid veies opp mot risiko. 3.6 Videre behandling/bestemmelse av omsorgsnivå Akuttrom 1 er fullt utstyrt for kirurgiske nødprosedyrer. Teamene oppfordres imidlertid til å benytte stue 3, opr 4H hvis mulig. Det gjelder spesielt ved bukinngrep. Hvis pasienten fortsatt er fysiologisk normal, kan reparativ kirurgi utføres. Ved alle eksplorative inngrep ved skader skal fullt team (tre kirurger om mulig) være med fra begynnelsen av inngrepet bruk bakvaktene! Ved behov for hjelp til behandling/vurdering, kontakter teamleder SIV, teamleder OUS Ullevål, telefon Overflyttningskriterier og transport etter egne retningslinjer. Gastrokirurgisk avdeling har det overordnede ansvaret for pasienten de første 24 timene hvis ikke annet avtales spesielt. Ingen forlater traumeteamet uten etter avtale med teamleder. Teamavslutning med oppsummering av pasientdata og teamsamarbeid. Vurder media/pressemelding. 4. GENERELT 5. INTERNE REFERANSER 6. EKSTERNE REFERANSER 7. VEDLEGG Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 6 av 6

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN HOVEDOPPGAVE Ifb med NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING EMNE: PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN Skrevet av: Roger Hansen NPU kull 2 Side 1 av totalt 23 sider Innholdsfortegnelse: 1.0 INNLEDNING 1.1

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider INNLEDNING Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider Fremme Primærundersøkelse / primær håndtering Sekundærundersøkelse

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Revisjonsgruppe Versjon 6 2007

Revisjonsgruppe Versjon 6 2007 Revisjonsgruppe Versjon 6 2007 Sunnmøre HF Per Christian Juvkam medisinsk leder Hans-Olav Ose hovedinstruktør Geir M Grimstad ambulansesjef Ullevål universitetssykehus HF Lars Didrik Flingtorp, utviklingsleder

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

STF23 A95062. Gradering: Åpen. Medisinsk beredskap for dykkere 1995-11-21. UEJLuW UNIMED

STF23 A95062. Gradering: Åpen. Medisinsk beredskap for dykkere 1995-11-21. UEJLuW UNIMED UNIMED 1995-11-21 STF23 A95062 Medisinsk beredskap for dykkere UEJLuW Gradering: Åpen TflTEL UNIMED SINTEF UNIMED Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon:

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

Traumesystem i Norge. Forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter

Traumesystem i Norge. Forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem i Norge Forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene. Desember 26 Forord Våren 25 ble det på

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer