Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferdigvegsdata til kart og NVDB"

Transkript

1 Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg nr. Fv662 Mek Kringstad Geodataseksjonen Region midt

2 Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse a) Prosessen omfatter også leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB (Nasjonal VegDataBank) som spesifisert i vedlegg nr. i konkurransegrunnlaget. c) Geometri leveres på SOSI-format med objekttyper fra den til enhver tid gjeldende "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB, og etter gjeldende SOSI-versjon. SOSI-fila skal gi opplysninger om kvalitet (målemetode og stedfestingsnøyaktighet), dato (datafangstdato) og produsent. Egenskapsdata til NVDB leveres på egnet format (f.eks. Excel) etter nærmere avtale. Alle data leveres i EUREF89 og NN1954 om ikke annet er avtalt. e) For nøyaktighetskrav vises det til "HB 018 Vegbygging". x) Kostnad angis som rund sum.

3 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Versjon 1.1 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Felles for alle regioner i Statens vegvesen Supplerende krav til leveransen Fv662 Mek - Kringstad SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) SOSI NVDB-egenskaper Datasett Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Veg Veg (KURVE, senterlinje) 7002 Senterlinje. Hovedferdselsåre for motorisert trafikk (biler, motorsykler mv). Veg er antatt kjørbar veg med personbil, hvor lengden på vegen er over ca. 50 meter eller vegen er gjennomkjørbar. Blindveger med unike adresser er også med. Vegens senterlinje defineres midt mellom vegkanter, eventuelt midt mellom vegkant og kant av midtrabatt. Veg med midtrabatt konstrueres med to senterlinjer - en for hver kjøreretning. Veg Veg (FLATE) Veg (flate) kan avgrenses av Vegdekkekant, Trafikkøykant, Fortauskant, VegkantAvkjørsel, VegkantAnnetVegareal eller VegkantFiktiv. VegkantFiktiv brukes for å avgrense flata i enden av anlegget. Veg Kjørebanekant 7008 Angir begrensningen av kjørebanen, dvs. overgangen mellom kjørebane og vegskulder Veg Vegdekkekant 7018 Sidevegs avgrensing av vegdekke Veg + NVDB Vegskulderkant 7006 (Vegskulder/Vegkant) 269 Kant av kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen. I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc. Veg + NVDB Trafikkøykant 7013 (Trafikkøy) 49 Avgrensning av veg mot trafikkdelere, midtdelere og trafikkøyer. For store rundkjøringer (diameter sentraløy > 30m) benyttes "VegAvgrensning" som Trafikkøy er ledeøy, sentraløy, trafikkdeler T-kryss m.fl. (generelt kan en si at trafikkøy brukes i forbindelse med kryss) NVDB (Trafikkdeler) 172 avgrensning mot sentraløy Trafikkdeler er fysisk skille mellom trafikkstrømmer: Midtdeler, trafikkdeler ved lomme, trafikkdeler hovedveg og g/s-veg, trafikkdeler hovedveg/lokalveg, trafikkdeler mellom parallelle strømmer. NVDB Kantstein (Kantstein) 9 Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc. Veg AnnetVegarealAvgrensning 7007 Avgrensning av private avkjørsler, åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang/sykkelveger som ikke hører til hovednettet (f.eks småveger mellom bebyggelse) Veg + NVDB Vegrekkverk 7521 (Rekkverk) 5 Sidehinder langs veg som skal hindre En anordning som normalt er plassert utfor- og påkjøring. Kan også benyttes langs vegens skulderkant for å hindre som hinder mellom motgående kjøreretninger. villfarne kjøretøyer i å havne utfor vegen. Kilde: Rekkverksnormal Høydereferanse= topp rekkverk NVDB (Rekkverksstolpe) 336 Element i et rekkverk som skal bære rekkverksskinnen og overføre belastning fra denne ned i vegkroppen eller brudekket (se figur l.2 og l.4 i Rekkverksnormal) Kilde: Rekkverksnormal. NVDB (Rekkverksende) 14 Begynnelsen og slutten på et rekkverk. Omfatter oftest en forankring med et ettergivende endestykke eller nedføring. Kilde: Rekkverksnormal. NVDB (Støtpute) 542 En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal. Veg + NVDB VegoppmerkingLangsgående 7607 (Vegoppmerking, langsgående) 99 Langsgående linjer med opplysninger til trafikkantene. Ikke gangfelt Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer 1 av 3

4 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) SOSI NVDB-egenskaper Datasett Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet NVDB Vegoppmerking, symbol/tekst (Vegoppmerking, symbol/tekst) 519 Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, piler, tekst, gangfelt og annen tversgående oppmerking Veg + NVDB GangfeltAvgrensning 7536 (Gangfelt) 174 Avgrensing av oppmerket gangfelt som lukket polygon Veg GangSykkelveg (KURVE, senterlinje) 7041 Senterlinje. Bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg. Gang-/sykkelveg etableres ikke der denne går over vanlig vegflate ("gang- /sykkelveg er underordnet veg") Veg GangSykkelveg (FLATE) GangSykkelveg (FLATE) kan avgrenses av GangSykkelvegkant, og øvrige objekttyper som kan avgrense vegflata (Se Veg). Oppmerket felt for fotgjengere Veg GangSykkelvegkant 7043 Dekkekant/asfaltkant, gang- /sykkelbanekant hvor ikke fast dekke NVDB Trafikklomme (Trafikklomme) 47 Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Det kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme. Trafikklommer med Bruksområde=Busslomme skal registreres som assosiert objekt til Holdeplassutrustning. NVDB Siktsone (Siktsone) 518 Siktsone er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn gitt i visse dokumenter/bestemmelser. NVDB Repos/Venteareal (Repos/venteareal) 767 Område/avsats hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss. Kan også være andre bruksområder Terrengform TerrenglinjeVeg 7009 Linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner langs veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant Veg + NVDB Skiltpunkt 7601 (Skiltpunkt) 95 Sammensetning av skiltplater, stolper Skiltpunkt er en sammensetning av og stolpefundament mm. skiltplater, stolper og stolpefundament med mer. NVDB (Skiltplate) 96 Plate med skiltmotiv. LedningElTele + NVDB Fordelingsskap 8163 (Matepunkt) 465 Fordelingsskap for elektrisitet eller tele Punkt for strømfordeling NVDB (Styreapparat) 456 på bakken Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg. LedningElTele + NVDB MastVeilys 8511 (Belysningsanlegg) 86 Mast med lysarmatur System bestående av belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc. NVDB (Belysningspunkt) 87 En eller flere lampearmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt NVDB (Lysmast/Lysstolpe) 181 Mast i forbindelse med veg/gatebelysning NVDB (Lampearmatur) 88 Lyskilde med innfatning NVDB Effekt-/Strømforbruksmåler (Effekt-/Strømforbruksmåler) 461 Utstyr for å måle strømforbruk/effektforbruk (uoff) NVDB Tennpunkt (Tennpunkt) 481 Punkt for tenning av belysning Veg + NVDB VeggrøftÅpen 7017 (Grøft, åpen) 80 Åpen drenering parallelt med veg. En forsenkning i terrenget for å lede For veggrøfter med bredde mindre enn bort vann som del av vegens 1 meter registreres midtlinje. Ellers registreres ytterkant (tostreks avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". VeggrøftÅpen). Breddemåling skal refereres til topp grøft. NB! I lukka drenering (grøft, lukka) brukes Grøft, åpen om den grunne grøfta som ligger i toppen av dreneringa. Den registreres da med Type=Overvannsgrøft og som assosiert til Grøft, lukka (se under NVDB datasett). NVDB (Rørledning) 77 Ledning av type rørledning og med Bygningsmessige anlegg Stikkrenne 7541 (Stikkrenne/Kulvert) 79 Lysåpning < 1m Bruksområde= "Trekkrør for kabel" Gjennomløp på tvers av vegen med maksimal bredde eller diameter 2,5 meter. Vanligvis vanngjennomløp, men kan også benyttes til andre formål, f.eks landbruk og biologisk mangfold. Hvis bredde eller diameter > 25meter - 2 av 3

5 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) SOSI NVDB-egenskaper Datasett Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet LedningVA + NVDB Kum 8250 (Kum) 83 Topp av rørsystem for vann og avløp, representert som et sirkelformet kumlokk LedningVA Sluk 8253 Åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer Dreneringskonstruksjon. Kummer/sluk som står i tilknytning til stikkrenne eller Grøft, lukka (lukka drenering), skal registreres som assosiert til disse. NVDB Vegdekke (Vegdekke) 241 Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. NVDB Bærelag (Bærelag) 226 Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre NVDB Avrettingslag (Avrettingslag) 791 Avrettingslag i overbygning NVDB Forsterkningslag (Forsterkningslag) 227 Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes. Terrengform + NVDB FyllingKant 6005 (Fylling) 137 Avgrensning av fylling (fot, side og topp av markert fylling) Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling Terrengform + NVDB SkjæringKant 6004 (Skjæring) 57 Avgrensning av skjæring (topp, side og bunn av markert skjæring) Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring NVDB Undergrunn (Undergrunn) 303 Angir hvilken undergrunn vegen hviler på Bygningsmessige anlegg MurFrittstående 6003 Senter, topp mur hvor evt. oppfylling på ene siden < halve høyden på andre siden. Bygningsmessige anlegg + NVDB Voll 6016 (Voll) 234 Opphøyd terrengformasjon for eksempel anlagt for å skjerme Opphøyd terrengformasjon f.eks anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy. Kan være sammensatt av flere lag. Breddemåling refererer til topp voll Bygningsmessige anlegg + NVDB Skjerm 6017 (Skjerm) 3 Frittstående konstruksjon som skal En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for eksempel være et hinder for f.eks støyutbredelse støyutbredelse eller snøfokk eller snøfokk. NVDB (Skjermvegg) 4 Selve veggen tilhørende en skjerm. Kan ha flere skjermvegger tilhørende samme skjerm Bygningsmessige anlegg + NVDB AnnetGjerde 6012 (Gjerde) 7 Oppsatt stengsel som hindrer passering Bygning TakoverbyggKant 5041 (Leskur) 25 Ytterkant for takoverbygg (ingen eller få vegger, ikke representert i Matrikkelen eks. over bensinpumper) Også takoverbygg sittegruppe Terrengform Terrenglinje 2200 Supplerende, for bedre terrengbeskrivelse (eks. begge sider av støyskjerm, fot av frittstående og loddrett mur, kant av større grøfter hvor stor høydeforskjell fra vannkant til topp grøft) Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser. Settes opp etter gitte kriterier NVDB Busker (Busker) 511 Det menes her planter som kommer i kategorien busker, og ulike sammensetninger av disse NVDB Renovasjon (Renovasjon) 27 Utstyr brukt i forbindelse med renovasjon. Registreres eventuelt som assosiert objekt til rasteplass eller holdeplassutrustning. NVDB Elektrisk kabel (Elektrisk kabel) 92 Elektrisk leder NVDB Bergsikring (Bergsikring) 72 Område/felt som er sikra med nett, bolter etc. Her:fjellsikringsfelt NVDB Sikringsbolt (Sikringsbolt) 73 Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel 3 av 3

6 Region midt Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.1, Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 1

7 1. INNLEDNING ANSVAR OG ROLLER BYGGHERRES ANSVAR ENTREPRENØRENS ANSVAR KRAV TIL UTFØRELSE DATASETT, OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER FKB LEDNINGSNETT NVDB GEOMETRI I DATASETT NVDB.SOS EGENSKAPSVERDIER I NVDB EGENSKAPSSKJEMA DATA OG FILSTRUKTUR. 8 VEDLEGG FORKLARING TIL KOLONNENE 2. ORDFORKLARING 3. GENERELT LEDNINGSNETT 4. SKISSE 1 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV VEG 5. SKISSE 2 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV VEG 6. SKISSE 3 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV DIVERSE 7. SKISSE 4 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV AnnetvegarealAvgrensning 8. SKISSE 5 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV KULVERT 9. SKISSE 6 EKSEMPLER PÅ REGISTRERING AV BRU Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 2

8 1 INNLEDNING Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB er et vedlegg til konkurransegrunnlaget. Vedlegget stiller krav til innhold, kvalitet og format på dokumentasjonen. Entreprenøren skal dokumentere alle utførte prosesser. Ved avslutning av anleggsfasen skal dokumentasjonen representere en digital versjon av anlegget. Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Norge Digitalt (ND) er mottakere av data. Figur 1 Ansvarsfordeling 2 ANSVAR OG ROLLER 2.1 Byggherres ansvar: o Beskrive krav til ferdigvegsdokumentasjon til kart og NVDB i konkurransegrunnlaget o Gjøre bestillingen tilgjengelig på digital form o Kalle inn entreprenør ved landmåler/stikker til avklaringsmøte vedrørende bestillingen o Kontrollere og godkjenne digitale leveranser fra entreprenør o Oppdatere kart og NVDB Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 3

9 2.2 Entreprenørens ansvar: o Levere innmålinger og annen dokumentasjon av som utført i henhold til krav gitt i kontrakten o Levere avviksmeldinger når det oppstår endringer i forhold til kontrakten o Dokumentere egen kontroll av levert materiale, blant annet ved bruk av SOSI-kontroll. Eventuelle påviste feil/avvik ved kontrollen skal kommenteres. Dette gjelder kun FKBdatasettene. 3 KRAV TIL UTFØRELSE Krav til kvalitet gjelder her hvordan den digitale dokumentasjonen er bygd opp og organisert, det gjelder for eksempel navngiving av filer, koding av objekter og utførelse av innmåling. Andre håndbøker fra Statens vegvesen stiller krav til den faglige utførelsen ved prosjektering og bygging. Krav til utførelse medfører krav til kompetanse hos entreprenør innenfor områdene SOSI og FKB-produktspesifikasjon. Det medfører også krav til programvare med funksjonalitet innenfor produksjon og bearbeiding av geografiske data. Kompetanse i bruk av SOSI-kontroll er også en forutsetning. Det skal leveres geometri for alle objekttyper i Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB, heretter kalt objektlista. Eventuelle avvik i leveransen i forhold til bestillingen (objektlista) skal kommenteres. Dette gjelder objekttyper som kommer til eller utgår. Alle data leveres i Euref89 og NN1954 om ikke annet er avtalt. Det stilles ikke krav til hvilken målemetode som benyttes, men nøyaktigheten skal generelt være bedre enn 20 cm i grunnriss og høyde. For klart definerte objekter som veg, bru, kummer og lignende skal nøyaktigheten være bedre enn 10 cm. Ledningsdata angis med den nøyaktighet som kreves ved utsetting av det aktuelle objektet. Der plandata benyttes som leveranse skal kontroller ha vist at nevnte nøyaktighet tilfredsstilles. 3.1 Datasett, objekttyper og egenskaper FKB Objektenes geometriske elementer (flate, kurve, punkt) med alle påkrevde og betingede egenskaper skal leveres i henhold til SOSI 4.0 / FKB-B 4.0. Aktuelle objekttyper for prosjektet er spesifisert i objektlista. Full oversikt over de ulike FKB-datasettene og tilhørende produktspesifikasjoner finnes her: Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 4

10 Her spesifiseres krav til objektene med påkrevde og betingede egenskaper for den enkelte objekttype. Produktspesifikasjonens Generell del inneholder mye nyttig informasjon som beskriver hovedprinsipper og generelle egenskaper og anbefales lest. Standard objektliste omfatter følgende FKB-datasett: FKB-Terrengform FKB-Vann FKB-Bygning FKB-BygnAnlegg FKB-LedningVA FKB-LedningElTele FKB-Naturinfo FKB-Veg FKB-Bane Det gjøres oppmerksom på at objekttypene Veg, GangSykkelveg, SkråForstøtningsmur og Bru også skal leveres som flate (SOSI-nivå 4). I endene benyttes VegkantFiktiv som avgrensning. Ellers omfatter objektlista øvrige tillatte avgrensningslinjer som beskrevet i pdf for disse objekttypene. Leveransen fra entreprenør skal bygges opp datasettvis i samsvar med inndelingen i FKB. Hvert FKB-datasett har i henhold til produktspesifikasjonene et sett med lovlige objekttyper. Disse objekttypene samsvarer med objekttypene i kolonne Objekttype i objektlista. Alle aktuelle FKB-datasett i prosjektet representerer SOSI-filer i dataleveransen navngitt som FKB-datasettene. Se pkt Figur 2 Eksempler på aktuelle objekttyper Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 5

11 3.1.2 Ledningsnett Ledningsnett forvaltes som objekttype Rørledning i NVDB, bortsett fra eventuelt Kabelkanal hvis denne er spesifisert i objektlista. For kabelkanal skal geometri leveres som spesifisert for FKB-LedningElTele, kap Objektenes geometriske elementer skal leveres som kurver som vi kaller trasenett. Dette er et tenkt nettverk som representerer midtlinjen av ledningsforløpet (se vedlegg 3, Generelt Ledningsnett). Data skal leveres på SOSI-format sammen med andre NVDB-data, se kap for formatbeskrivelse og påkrevde egenskaper NVDB Leveransen til NVDB er todelt: Geometri i datasettet NVDB.SOS Fila NVDB.SOS skal inneholde geometri for samtlige objekttyper i objektlista som tilhører datasettet NVDB. Dette omfatter også objekttyper der datasettet er en kombinasjon av et NVDB- og et FKB-datasett. Objektenes geometriske elementer (flate, kurve eller punkt) skal leveres i henhold til beskrivelse av egengeometri i objektlistas NVDB egenskapsskjema (kolonne F). Beskrivelsen i egenskapsskjemaet beskriver også krav til stedfesting (grunnriss- og høydereferanse). Data skal leveres på SOSI-format med følgende påkrevde egenskaper for NVDB.SOS:..OBJTYPENAVN..ID..NØH* *Høydereferanse kreves kun for enkelte objekttyper, jf beskrivelse i egenskapsskjema Egenskapsverdier i NVDB Egenskapsskjema Alle egenskaper gjengitt i objektlistas NVDB egenskapsskjema er påkrevde og skal fylles ut. Alle objekttyper med tillatte egenskaper og verdier er også beskrevet i Datakatalogen for NVDB: Korrekt egenskapsverdi for..objtypenavn hentes direkte fra Datakatalogen/Egenskapsskjema. Koblingsnøkkelen..ID: Egenskapen..ID skal være unik for alle geometriske objekter i NVDB.SOS...ID er koblingsnøkkel mellom NVDB egenskapsskjema og geometri fra NVDB.SOS. Disse to Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 6

12 kildene utgjør til sammen Byggherrens grunnlag for automatisk oppdatering av NVDB. Figur 3 Bruk av..id Egenskapsverdiene for..id bygges opp slik: Når bare ett objekt beskrives av den gitte geometrien:..id bygges opp som en kombinasjon av objekttypens datakatalogverdi og et løpenr med punktum mellom. Man finner datakatalogverdien i NVDB egenskapskjemaets celle C2 og som navn på skjemaets arkfane. For eksempel for Vegskulder/Vegkant som har Datakatalogverdi 269 vil tre ulike objekter kunne representeres med..id 269.1, og Denne verdien må da finnes både i NVDB.SOS på riktig objekt og i kolonne A i egenskapsskjemaet. Når flere objekter representeres av den samme geometrien: En rekke objekter vil kunne ha sammenfallende geometri, for eksempel Skiltpunkt og Skiltplate. Da disse har ulike objekttypenavn og ulik datakatalogverdi må en av objektypene være styrende for oppbyggingen av..id. Når objekter med sammenfallende geometri har en mor-datter-relasjon (se Datakatalogen, link nedenfor) skal alltid mor være styrende for verdien på..id. For Skiltpunkt og Skiltplate blir dette slik: 95 (som er datakatalogverdi for Skiltpunkt) brukes som prefiks i verdiene for..id...objtypenavn er Skiltpunkt arvet fra FKB. Egenskapsskjema for Skiltpunkt vil ha verdiene 95.1, 95.2, 95.3 osv. Akkurat samme verdier vil da finnes i egenskapsskjemaet for tilsvarende Skiltplate. I andre tilfeller vil det ikke være noen mor-datter-relasjon mellom objekter med sammenfallende geometri, for eksempel Vegdekke og Bærelag. Da velges en av objekttypene som styrende for oppbyggingen av verdiene for..id. Den/de øvrige objektypen(e) må bruke Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 7

13 samme verdier som den styrende objekttypen. Dette medfører at prefikset i egenskapsverdien for..id i noen egenskapsskjema vil avvike fra egenskapsskjemaets Datakatalogverdi. Mor-datter-relasjoner er beskrevet i Datakatalogen ( 3.2 Data og filstruktur SOSI-filer navnes og leveres datasettvis. Eks FV489_FKB_veg.sos FV489_FKB_terrengform.sos FV489_FKB_byggningsmessiganlegg.sos FV489_NVDB.sos Filer med egenskapsdata til NVDB navnes og leveres objekttypevis. FV 489 Rekkverksende-14.xls FV 489 Skiltplate-96.xls FV 489 Stikkrenne-Kulvert-79.xls Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 8

14 VEDLEGG 1 Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 9

15 VEDLEGG 2 Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 10

16 VEDLEGG 3 Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 11

17 Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 12

18 Skisse 1 Eksempler på registrering av veg Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 13

19 Skisse 2 Eksempler på registrering av veg Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 14

20 Skisse 3 Eksempler på registrering av diverse Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 15

21 Skisse 4 Eksempler på registrering av AnnetvegarealAvgrensning Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 16

22 Skisse 5 Eksempler på registrering av kulvert Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 17

23 Skisse 6 Eksempler på registrering av bru Statens vegvesen Region midt Geodataseksjonen 18

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg kap 11.7 Voss og Hardanger, Rekkverk og stål 2012-2013 Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg nr. Fv253-254-255-259 Grusveger Averøy Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse a) Prosessen omfatter også leveranse

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Samlekontrakt Fv129 Munkeby - Munkrøstad, Fv131 Rindsem Skogset, Fv125 Halsanbrua Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og Vedlegg nr. Fv715 Vanvikan - Keiseråslia Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse a) Prosessen omfatter også leveranse av

Detaljer

3 DOKUMENTASJON OG TILTAK:

3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Kollektiv 2010 STED: Drammen, Lier DATO: 08.01.2010 UTARBEIDET AV : Ståle Fredheim, Pål Rødby PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Planlegging og byggefase PROSJEKTINFO IFT

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv967 Eidem Flønes, forsterkning Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste E6 Holdeplasser Melhus Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av digitalt

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg prosess 11.7 E39 Susort Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen omfatter også leveranse av digitale

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg prosess 11.7 Fv 48, Tungesvik I tunnelen Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen omfatter også

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv385 Edøya Fv669-Kyrkhaug Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av digitalt

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB

Dataleveranse til kart og NVDB Vedlegg til A1 dokumentliste side A1-1 Dataleveranse til kart og NVDB Fv 400 Lindås barneskule Omfatter leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB (Nasjonal

Detaljer

Supplerende krav til leveransen. v. 1.8x (NVDB)

Supplerende krav til leveransen. v. 1.8x (NVDB) Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Versjon 1.2 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) 15.07.2011 Felles for alle regioner i Statens vegvesen

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til A1 dokumentliste side A1-1 Fv333, Mørkridsdalen Geodataseksjonen Informasjon om sluttdokumentasjon Omfatter leveranse av digitale ferdigvegsdata

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB

Dataleveranse til kart og NVDB Vedlegg til A1 dokumentliste side A1-1 Dataleveranse til kart og NVDB Nytt Nødnett, Fase 3, Region vest Omfatter leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste FV718 GS-veg Rissa-Skauga bru, FV717 rundkjøring Sund bru Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste E39 Knutset-Høgst, parsell Gjemneslia, sidearealer Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.32 Sluttdokumentasjon 11.32 Egenskapsdata a) Omfatter

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv194/231 Åsgården-Toven, Ås-Eidem Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering

Detaljer

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Felles for alle regioner i Statens vegvesen

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Felles for alle regioner i Statens vegvesen -standard - versjon 4.0 / en - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Felles for alle regioner i Statens vegvesen Versjon 1.0 Region sør Det kan forekomme regionale

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3071Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse

Veiledning til krav om leveranse Geodataseksjonen Versjon 3.0 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvar og roller... 3 2.1 Statens vegvesens ansvar...

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB

Dataleveranse til kart og NVDB Vedlegg til A1 dokumentliste side A1-1 Dataleveranse til kart og NVDB Fv 55 Nes utbetring av mur Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse

Veiledning til krav om leveranse Geodataseksjonen Versjon 3.1 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvar og roller... 3 2.1 Statens vegvesens ansvar...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3070 Trafikkøy (ID=49) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-07 Definisjon: Kommentar: Område som er begrenset av kjørefelt på alle

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB. E39 Molde ferjekai, avviklingskapasitet

Dataleveranse til kart og NVDB. E39 Molde ferjekai, avviklingskapasitet Dataleveranse til kart og E39 Molde ferjekai, avviklingskapasitet Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank () Objektliste versjon 2.8 Produsert

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB

Dataleveranse til kart og NVDB Vedlegg til A1 dokumentliste side A1-1 Dataleveranse til kart og NVDB Fv 7 Skredsikring Haukanesberget Omfatter leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB

Detaljer

NÅR/HVEM HVA HVORFOR 17-des- 2008/arnhal Skiltpunkt: Lagt til egenskap Høyde over vegkant For drift av tunnel er det nødvendig å vite om en trenger ta med lift for skiltvedlikehold 18-des- 2008/arnhal

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Vedlegg. Prosjekt: Bygging av infrastruktur for veikantutstyr automatiske bomstasjoner. Parsell: E6 Trondheim Stjørdal Miljøpakken Trondheim kommune

Vedlegg. Prosjekt: Bygging av infrastruktur for veikantutstyr automatiske bomstasjoner. Parsell: E6 Trondheim Stjørdal Miljøpakken Trondheim kommune Vedlegg Prosjekt: Bygging av infrastruktur for veikantutstyr automatiske bomstasjoner Parsell: E6 Trondheim Stjørdal Miljøpakken Trondheim kommune VEDLEGG 6 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Bygging

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.4260Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB. Fv64 Geitnesbrua

Dataleveranse til kart og NVDB. Fv64 Geitnesbrua Dataleveranse til kart og NVDB Fv64 Geitnesbrua Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 3.4 Produsert

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4760 Skjerm (ID=3) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data

Veiledning til krav om leveranse av data Geodataseksjonen Versjon 2.6 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Innhold 1 Innledning... 3 2 Ansvar og roller... 4 2.1 Statens vegvesens ansvar...

Detaljer

Dataleveranse til kart og NVDB. Fv64 Eide sentrum, veglys

Dataleveranse til kart og NVDB. Fv64 Eide sentrum, veglys Dataleveranse til kart og Fv64 Eide sentrum, veglys Prosess 11.393 *** Spesiell beskrivelse *** Omfatter dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og som spesifisert i vedlegg XX Objektliste

Detaljer

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.5

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.5 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.5 Produsert 27.08.2013 Felles for alle regioner i Statens vegvesen RV-94 Storsvingen, Hammerfest NVDB versjon

Detaljer

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere?

Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Hva kan Nasjonal vegdatabank tilby planleggere? Harald Wethal Statens vegvesen Region øst Innhold Datagrunnlaget i NVDB Vegnett Fagdata Planlegging Prosjektering Datakvaliteten i NVDB Verktøy og tjenester

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata Versjon 3.7 Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvar og roller... 3 2.1 Statens vegvesens ansvar... 3 2.2

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata Versjon 3.5 Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontranter Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvar og roller... 3 2.1 Statens vegvesens ansvar... 3 2.2

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3880 Skiltpunkt (ID=95) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3330 Kantstein (ID=9) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-27 Definisjon: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3602Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-11 Definisjon: Kommentar: En spesiell konstruksjon i begynnelsen

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3110 Trafikklomme (ID=47) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Kommentar: Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt.

Detaljer

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong?

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? Stikningskonferansen 2016 08. 02. 2016 Sara Beate Aspen, Geodataseksjonen, Statens vegvesen Region vest Først Felles KartdataBase

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4360 Kum (ID=83) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-10-16 Definisjon: Dreneringskonstruksjon. Kommentar: Oppdateringslogg Dato Datakatalog

Detaljer

Høydebegrensning (ID=591)

Høydebegrensning (ID=591) Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.0 Datakatalog versjon: 2.11-788 Høydebegrensning (ID=591) Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i

Detaljer

Leveranseprotokoll for dataleveranser til kart og NVDB

Leveranseprotokoll for dataleveranser til kart og NVDB Leveranseprotokoll for dataleveranser til kart og NVDB Kommune: Vegnummer: Prosjektnavn: Levert av: Gjennomførte kontroller for stedfesting. Anvendte kontrollpunkt mm: Objekttyper som utgår: Objekttyper

Detaljer

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB,

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, 16.09.2013 Helge Skoglund-Johnsen og Henning Sørlie, Statens vegvesen, region Øst Geodataseksjonen Vegnettet i NVDB Versjon 1.0 27. mai 2011 Vegnettet

Detaljer

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id

LG_Id LG_Dato LG_Beskrivelse VT_navn VT_Id 4611 20140203 Ny versjon 1.97-661 sendt til NVDB 4564 20140104 Nye attributter til tabell "Tillatt_sammenheng": "Viktighet" og "Merknad_registrering" 4565 20140104 Nye attributter til tabell "Egenskapstype":Grunnrissref,

Detaljer

Vedleggsoversikt. -Tegningsliste -Tegninger -Utdrag fra håndbok 231 -Notat fra befaring

Vedleggsoversikt. -Tegningsliste -Tegninger -Utdrag fra håndbok 231 -Notat fra befaring Vedleggsoversikt -Tegningsliste -Tegninger -Utdrag fra håndbok 231 -Notat fra befaring 23.06.2011 Prosjekt: Rv7, Ramsrud Kjeldsbergsvingene, etterbruksplan Tilbudsnummer/Sveisnummer: 2010019389 Tegningsliste

Detaljer

ENDRINGSLOGG FKB 4.02

ENDRINGSLOGG FKB 4.02 ENDRINGSLOGG FKB 4.02 Dette dokumentet inneholder en komplett oversikt over endringer i FKB-spesifikasjonen i FKB 4.02 i forhold til tidligere versjoner. Oversikt over endringer og konsekvenser av endringene

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Tegningstittel. Prosjekt: Rv 13 Brattlandsdalen Liste nr 1 Parasell: Hp: 01 Km: Rollsnes- Håra Ajour pr

Tegningstittel. Prosjekt: Rv 13 Brattlandsdalen Liste nr 1 Parasell: Hp: 01 Km: Rollsnes- Håra Ajour pr D Beskrivende del D2-1 Tegninger Tegningsliste Prosjekt: Rv 13 Brattlandsdalen Liste nr 1 Parasell: Hp: 01 Km:14743-15200 Rollsnes- Håra Ajour pr 07.03.2011 Tegn. nr Rev Tegningstittel Tegningsdato Revisjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Driftskontrakter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Kommentar: Alle Vegbredde (ID=583) Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder

Detaljer

Produktspesifikasjon. Faunapassasje (ID=872) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Faunapassasje (ID=872) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-09-11 Definisjon: Kommentar: Alle Faunapassasje (ID=872) Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Sist endret: Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være datter til annet vegojekt. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Breddemåling (ID=293) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3700 Vegoppmerking, tversgående (ID=519) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-12-02 Definisjon: Kommentar: Vegoppmerking som ikke har

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-Skjema. UML-skjema med tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-Skjema. UML-skjema med tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4800 Gjerde (ID=7) Datakatalog versjon: 2.06-750 Sist endret: 2016-06-30 Definisjon: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3210 Gangfelt (ID=174) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Oppmerket felt for fotgjengere (1). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Prosjekt: Byggherre: Statens Vegvesen. B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende):

Prosjekt: Byggherre: Statens Vegvesen. B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Statens vegvesen Region Nord Prosjektnr: PROFnr: Arkivref.: AVVIKSMELDING Prosjekt: Byggherre: Statens Vegvesen Kontrakt: Entreprenør: Nr.: Beskrivelse av avviket: Vedlegg: Årsak til avviket: Konsekvenser

Detaljer

N101 - Ofte stilte spørsmål

N101 - Ofte stilte spørsmål N101 - Ofte stilte spørsmål 1. Gyldighet, Testing og godkjenning, Definisjoner 2. Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk 3. Kriterier for valg av rekkverk 4. Rekkverkslengder og avslutninger

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-Skjema. UML-skjema med tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-Skjema. UML-skjema med tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4800 Gjerde (ID=7) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-11-03 Definisjon: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.2 FKB

Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.2 FKB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.2 FKB Produsert 20.12.2012 Felles for alle regioner i Statens

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold SOSI-standard - versjon 4.01- -03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning...3 14.1.1 Historikk...3 14.1.2 Formål og omfang...7 14.1.3 Referanser...7

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6080 Detektor, trafikk (ID=167) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: En enhet som gir en impuls til styreapparatet

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Type dokumentasjon, kontroll av dokumentasjon Eks: 26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linja

Type dokumentasjon, kontroll av dokumentasjon Eks: 26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linja Statens vegvesen Region Prosjektnr: PROFnr: Arkivref.: KONTROLLPLAN Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Godkjent av: Nr.: Prosjekt: Byggherre: Kontrakt: Entreprenør: Kontroll av Krav/spesifikasjoner Kontrollfrekvens

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4740 Voll (ID=234) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Kommentar: Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme

Detaljer

Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer.

Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5360 Stativ for turistinfo (ID=623) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Kommentar: Konstruksjon beregnet for å henge

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3602 Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-03-14 Definisjon: Kommentar: en spesiell konstruksjon i begynnelsen eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3600 Rekkverk (ID=5) Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-10-17 Definisjon: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5380 Renovasjon (ID=27) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-06-23 Definisjon: Utstyr for søppelhåndtering. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Fanggjerde (ID=845) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fanggjerde (ID=845) Sist endret: 2013-10-14 Definisjon: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Skredmagasin (ID=625) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Magasin for å fange opp skredmasser. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kabelgrøft (ID=843) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Kabelgrøft (ID=843) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Kabelgrøft (ID=843) Sist endret: 2017-03-07 Definisjon: Lukka grøft med kabler og trekkerør. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Vedleggshefte. Prosjekt: FV 48 Holmefjord. Toalettbygg. Tilbudsnummer: 2015 /

Vedleggshefte. Prosjekt: FV 48 Holmefjord. Toalettbygg. Tilbudsnummer: 2015 / Statens vegvesen Region Vest Prosjektnavn FV 48 Holmefjord Toalett bygg. Vedleggshefte 2016-05-31 Vedleggshefte Prosjekt: FV 48 Holmefjord. Toalettbygg. Tilbudsnummer: 2015 / 100432 Statens vegvesen Region

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4240 Lukket rørgrøft (ID=78) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Kommentar: Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. NVDB dokumentasjon 793. Vegbredde, beregnet 838. Vegbredde, beregnet 838. Kum 83.

Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. Kabel 92. NVDB dokumentasjon 793. Vegbredde, beregnet 838. Vegbredde, beregnet 838. Kum 83. 4387 20130917 Versjon 1.95-647 sendt til NVDB for på nytt. 4388 20130920 ET 1148 "Type" endret navn til "Typebetegnelse". Innført en rekke nye tillatte verdier. 4389 20130920 ET 1274 Bruksområde. Ny TV

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-11 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kantklippareal (ID=301) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Kantklippareal (ID=301) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Kommentar: Alle Kantklippareal (ID=301) Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning.

Detaljer