Kvam herad KVAM FORMANNSKAP. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad KVAM FORMANNSKAP. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kvam herad KVAM FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Kvam rådhus Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf Sakliste Sak nr. Arkivsak Sakstittel 122/07 07/1287 Godkjenning av møteprotokoll 123/07 07/1288 Referatsaker 124/07 03/504 Regulering for del av gnr 11 og gnr 12. Næringsområde Sandvenhagen - Mo. 2. gongs handsaming 125/07 06/993 Klage på Kvam heradsstyre sitt vedtak i sak 032/07 om eigengodkjenning av endring av del av reguleringsplan for gnr. 121, bnr. 10 m.fl. Tangeråsneset, Strandebarm. Kvam herad 126/ Reguleringsendring for del av Breimyråsen, Vikøy. 127/07 05/537 Kompetanseutviklingsplan for 2007 Side 1

2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Godkjenning av møteprotokoll Arkiv: Objekt: Arkivsaknr 07/1287 Framlegg til vedtak: 1. Protokollen frå møtet vert godkjent. 2. Innkallinga og saklista til dagens møte vert godkjent. Side 2

3 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Referatsaker Arkiv: Objekt: Arkivsaknr 07/1288 Framlegg til vedtak: Referatsakene vert tekne til vitande slik dei ligg føre. Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 07/ / / / / I I U U U Fylkesmannen i sogn og fjordane Landbruksavd. Fylkesmannen i sogn og Fjordane Hordaland Fylkeskommune Kultur og Idrettsavdelinga Fylkesmannen i Hordaland miljøvernavdelinga Utdanningsdirektorat et Vedtak i klagesak som gjelder riving av eksisterande hytte og oppføring av ny hytte på gnr 19 bnr 90 Vedtak i klagesak som gjeld oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbustad på gnr 21 bnr 240 Busdalen i Kvam - arkeologisk registrering Innkalling til møte om reguleringsplan i Busdalen i høve motsegn frå Fylkesmannen Kvam kristne skule - Søknad om godkjenning etter privatskulelova - Administrativ uttale frå Kvam herad Side 3

4 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 JATJ Kvam heradsstyre /07 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 03/504 Regulering for del av gnr 11 og gnr 12. Næringsområde Sandvenhagen - Mo. 2. gongs handsaming Samandrag: Planbehovet vert utløyst av ønskje om endringar og utviding av planområde i samsvar med kommunedelplan for Norheimsund vest godkjent Infra-, kommunikasjons- og eigedomsstrukturen innafor delar av området fungerer i dag dårleg med tanke på vidare utvikling av det eksisterande næringsområdet. Gjeldande reguleringsplan er frå Føremålet med planframlegget er å regulere riksvegkryss for omkøyringsveg bak Norheimsund sentrum. Vidare er det ynskje om å leggje til rette for næringsutvikling ved å utvide føremål for industriområde i Sandvenhagen og på Mo. Føremåla i reguleringa vert som følgjer: - Byggjeområde for bustad og industri/lager. - Landbruksområde for jord- og skogbruk. - Off. vegområde for køyreveg, anna veggrunn og gang- og sykkelveg/fortau. - Fareområde for høgspent og område med flaumfare/flaumveg. - Spesialområde for privat veg, parkbelte i industristrøk, friluftsområde i vassdrag, område for kommunalteknisk verksemd og frisiktsone ved veg. - Kombinerte føremål for forretning/industri. - Plantype: reguleringsplan - Planområde: ca 230 daa Side 4

5 Planavgrensinga har teke omsyn til utviding av industriområde og vegareal ved omlegging av Rv 49 utanfor Norheimsund sentrum. Området omfattar og utbygd industriområde, då dette berre delvis er utbygd i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Området er utvida til å samsvara med gjeldande nabo-reguleringsplanar og til å samsvara med kommunedelplangrensa i vest. Der det er fornuftig vil ein unngå å få soner i planteppet der ein gammal utgått reguleringsplan gjeld. Etter innspelsrunden har me utvida planområde til å omfatta avkjørsler på nordsida av Rv 7 og ny kryssløysing mellom Rv 7 og Gamle Dalaveg. Sakspapira frå 1. handsaming finn ein ved å fylgja lenka under: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Under forutsetning av at statens vegvesen ikkje går til motsegn mot reguleringsplanen godkjenner Kvam herad framlegg til reguleringsplankart med føresegner (datert ) for del av gnr. 11 og 12, Næringsområde Sandvenhagen Mo i Kvam Herad. Heimel for vedtaket er plan- og bygningslova Plankartet og føresegnene må justerast som følgjande; 1. Riksvegkrysset skal opparbeidast som ei rundkøyring jfr skisse dagsett M 1:1000 før utbygging i næringsområde (Fl2). Dette rekkefølgekravet er nedfelt i føresegnene Skissa datert M 1:1000 skal settast inn i reguleringsplankartet som erstatning for illustrasjonen som viser ukanalisert T-kryss. 3. Alle eksisterande bygg i alle byggjeområde må ha SOSI kode 1214, og visast med like tjukk strek på plankartet. Rådmannen får elles fullmakt til å rette feil i føresegnene og Etter at planen er vedteken skal den straks kunngjerast på vanleg måte i medhald av reglane i plan- og bygningslova Vedtaket er eit enkeltvedtak og kan såleis klagast på innan ein frist på 3 veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland, men sendast Kvam herad for førehaving i Kvam formannskap som det faste utval for plansaker. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 06/ Vedk. framlegg til Statens Vegvesen reguleringsendring 07/ Merknad til reguleringsplan Leiv Skutlaberg 07/ Merknad til reguleringsplan Nilsen / Berstad 07/ Merknad til reguleringsplan Dag Rune Mo 07/ Merknad til reguleringsplan Rolf og Inger Johanne Mo 07/ Vedk. endra regulering Nils P. Mo 07/ Merknad til reuleringsendring Bjarne Mo m/fl. 07/ Del av gnr. 11 og 12 Hordaland fylkeskommune 07/ Merknad til framlegg til Advokatfirmaet Harris 07/ Uttale Kvam - reguleringsendring Fylkesmannen Landbruk 07/ Vedk. regulering for del av Fylkesmannen Miljø 07/ Vedr. reguleringsendring Bilsenteret Mo Auto Side 5

6 07/ Høyring framlegg til reguleringsendring Hordaland fylkeskommune strategi og næring Side 6

7 Saksopplysningar: Etter 1. gongshandsaming har vedtaket vore kunngjort i avisene og naboar og andre partar har vorte tilskrivne med informasjonsbrev. Uttalefrist var og journallista over viser innkomne merknader. Føresegnene er endra i samsvar med saksframstillinga. Vidare i saka er alle merknader referert og kommentert. Vurdering: 06/21821 Vedk. framlegg til reguleringsendring frå Statens vegvesen I uttalen frå Statens vegvesen peikar dei på at planen legg opp til eit 1. byggetrinn der noverande industrifelt vert utvida utan at det vert etablert rundkøyringar i riksvegen. Statens vegvesen aksepterar ikkje ei så stor utviding av næringsområde utan ei kanalisering av trafikken i dagens kryss til Gamle Dalaveg. Dei varslar motsegn til dette punktet og tilrår at Gamle Dalaveg vert forlenga til å munna ut i vest som planlagt, med det same. Dei registrerar og at det ikkje er regulert planfri kryssing, noko dei meiner burde vore gjort. Dei er elles positive til trafikkavviklinga for mjuke trafikantar, men påpeikar at det ikkje kan regulerast inn gangfelt i vest, det må det i tilfelle søkjast om. Dei registrerar at det vert høve til utkøyring frå lastebilverkstaden til Mo Auto. I reguleringsplanen kan det ikkje leggjast inn forutsetning om redusert fartsgrense. Det krev eiga sakshandsaming. Kommentar: Kvam herad er aksepterer Statens Vegvesen sitt krav om å etablere ei tilfredsstillande kryssløysing for trafikken til næringsområde i planområdet. Kvam herad føreslår at riksvegkrysset skal opparbeidast som ei rundkøyring jfr skisse dagsett M 1:1000 før utbygging i næringsområde (Fl2). Dette rekkefølgekravet er nedfelt i føresegnene 3.5. Ei rundkøyring mellom riksvegen og gamle Dalavegen utgjer byggetrinn 1 i påvente av samankobling av RV49 og RV7 (byggetrinn 2). Rundkøyring gir ei betre, midlertidig løysing enn eit T-kryss med kanalisering av trafikken til næringsområde jfr skisse M 1:1000. Fordelene med ei rundkøyring er t.d. fartsreduksjon på strekninga, smidigare av og påkøyring til riksveg, færre avkøyrsler langs riksvegen, mindre arealbruk (dyrka jord) til avlastningsvegar, m.m. Statens vegvesen v/ Torbjørg Austrud opplyser pr tlf at dei vil kunne avklare om dei går til motsegn mot reguleringsplanen kort tid etter Statens vegvesen ynskjer planfri kryssing for mjuke trafikkantar. Det er ikkje mogleg med undergang på grunn av problem med vatn på Mo. Trongen for kryssing er heller ikkje slik at det er naturleg å byggja ei bru over vegen innanfor denne planen. Steinsdalen har samanhengande gang- og sykkelveg heilt til Norheimsund sentrum. Eventuell planfri kryssing bør skje i sentrum der trongen er størst. Det vil ikkje verta laga til gangfelt i rundkøyringa ved Bilsenteret Mo Auto A/S utan etter nærare kontakt med Statens Vegvesen. Kvam herad aksepterar å stengja for all anna trafikk enn utkøyring frå felt F1. Skilting vert i samråd med Statens Vegvesen og det vert utkøyring både til høgre og venstre inntil rundkøyringa i aust er etablert. 07/19 Merknad til reguleringsplan Leiv Skutlaberg Frå Arve Skutlaberg vert det på vegne av Leif Skutlaberg påpeika at avkøyrsla deira vert stengd. Dei ynskjer og å drøfta evt. innløysing av eigendomen. Side 7

8 Kommentar: Kvam herad og Norheimsund Industriar A/S har vore i diskusjon med Skutlaberg om innløysing av gnr. 12, bnr. 14. Norheimsund Industriar A/S har no løyst inn eigendomen. 07/20 Merknad til reguleringsplan Nilsen / Berstad Nilsen og Berstad er opptekne av støyen frå industriområdet og meiner at ein støyskjerm langs Gamle Dalaveg ikkje tek bort den verste støyen som kjem frå kjøleaggregata. Dei ynskjer og fartsgrense på 50 km/t i Gamle Dalaveg opp til industriområdet. Kommentar: Når det gjeld støy er dei forholda vurdert av Kilde Akustikk A/S i eigen rapport. Naudsynte tiltak vil verta sett i verk for at støyen ikkje skal overgå dei reglane som finnst. Kommunen bør gjennomføra fleire fartsmålingar på Gamle Dalaveg og setja opp skilt med 50-grense dersom det er naudsynt. Ein vil i tillegg føye til at kommunelegen har vurdert støyproblematikken etter kommunehelselova og gjeldande forskrifter. Så langt ein kan sjå er tiltaka innanfor gjeldande lover og forskrifter, og ein viser til tilgjengelege støyrapportar i saka. 07/22 Merknad til reguleringsplan Dag Rune Mo Mo ynskjer at omkøyringsvegen utanfor Norheimsund skal leggjast gjennom Sandvendalen og knytast til Rv 7 lenger opp i Dalen. Skulle det aktuelle framlegget verta vedteke vil han vurdera krav om innløysing. Kommentar: I kommunedelplanen for Norheimsund Vest vart veglina for omkøyringsvegen i Norheimsund fastlagd. Heile denne reguleringsplanen byggjer på kommunedelplanen slik den vart vedteken. Planen berører ikkje Mo sin eigendom i slik grad at det vil vera snakk om innløysing. 07/361 Merknad til reguleringsplan Rolf og Inger Johanne Mo Mo påpeikar at det er mykje gjennomgangstrafikk frå næringsområdet til Norheimsund sentrum. Sjølv om det er skilta gjennomkøyring forbode for store køyretøy er det mykje personbiltrafikk. Vegen har og 30 km. fartsgrense, men det hjelper lite. Mo er og opptatt av støy frå næringsområde. Kommentar: Dei nye bustadområda på Sandven gjer at det bør koma på plass ei løysing for mjuke trafikantar i Gamle Dalaveg. At det vert trafikk på denne vegen er naturleg i og med at Sandven er eit utbyggingsområde nær sentrum. I denne planen er det lagt til rette for mjuke trafikantar innanfor plangrensene. Tilstøytande reguleringsplanar må vidareføra dette. Støyen er kartlagt i eigen rapport frå Kilde Akustikk A/S og Mo sitt hus er ikkje utsett for støy utover grensene. 07/390 Vedk. endra regulering Nils P. Mo Nils P. Mo påpeikar problemet med overvatn på Mo. Det planlagde overløpet kan medføra flaum dersom det vert tetta til med snø. Mo er og opptatt av det estetiske når toppen av Hetlehovden vert sprengd bort. Kommentar: Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har overflatevatn vore eit viktig tema og det er så langt som råd teke omsyn til. Det er likevel viktig som Mo påpeikar at det vert ei god løysing ved vegen opp i næringsområdet. Side 8

9 07/409 Merknad til reguleringsendring Bjarne Mo m/fl Grunneigarane rundt den planlagde rundkøyringa ved Bilsenteret Mo Auto A/S er svært skeptiske til om støyen vert redusert ved ei rundkøyring som her er foreslått. Akselerasjonen etter rundkøyringa vil auka støyproblema. Dei foreslår at påkoplinga til næringsområde vert der den er i dag og knytt til rundkøyringa lenger aust. Kommentar: Når det gjeld støy må ein forhalda seg til den rapporten som er laga. Dette vil og vera ei romsleg rundkøyring som gjer at fartsreduksjonen ikkje vert så stor. Statens Vegvesen aksepterar ikkje at næringsområdet vert påkopla rundkøyringa lenger aust. 07/639 Del av gnr. 11 og 12. Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga varslar at dei vil gjera ei arkeologisk registrering for å avgjera om tiltaket er i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne. Tiltakshavar må kosta undersøkinga og fylkeskommunen har budsjettert dette arbeidet til kr med tillegg av gravemaskin. Kommentar: Kvam herad registrerar dette kravet og vil gjera denne undersøkinga våren /1044 Merknad til framlegg til Advokatfirmaet Harris Advokat Hoff i advokatfirmaet Harris skriv på vegne av Arne Tufteland som vil få den nye Moavegen forbi sin eigendom. Dette er ein veg som i dag har liten trafikk, men som vert knytt saman med resten av næringsområdet i den nye planen. Hoff er redd for at denne vegen vil verta ein snarveg opp i næringsområdet sjølv om det ikkje er tiltenkt. Huset til Tufteland er og det huset som er mest utsett for støy. Kommentar: Kvam herad ser at Moavegen kan verta ein snarveg som ikkje er tiltenkt dette og vil endra føresegnene slik at det i Moavegen ikkje vert tillete med gjennomkøyring av større køyretøy lenger enn til Hordaland Kulde A/S. Når det gjeld støy vil ein setja i verk dei tiltak som er nødvendig for å vera innanfor regelverket. 07/1080 Uttale Kvam - reguleringsendring Fylkesmannen Landbruk Fylkesmannen si landbruksavdeling har ingen merknader til reguleringsframlegget. 07/1414 Vedk. regulering for del av Fylkesmannen Miljø Fylkesmannen si miljøavdeling har ingen merknader til reguleringsframlegget. 07/3156 Vedr. reguleringsendring Bilsenteret Mo Auto A/S Bilsenteret Mo Auto A/S påpeikar igjen problema dei vil få dersom utkøyringa deira frå lastebilverkstaden vert stengd. Dei kan akseptera forbod mot innkøyring. Kommentar: Kvam herad meiner det er forsvarleg med utkøyring frå denne verkstaden ut i frå at dette er ein svært oversiktleg stad. 07/12370 Høyring framlegg til reguleringsendring Hordaland fylkeskommune Hordaland fylke har kome med sin endelege uttale Dei har då gjennomført markundersøking i slutten av april utan å finna spor som kjem inn under Lov om kulturminne 4. Fylkeskommunen er samde i dei føringane som er lagt i planen når det gjeld senterstruktur i Norheimsund. Side 9

10 Det er no fleire bedrifter som er interessert i å lokalisera seg i det nye området og det er difor viktig at planen vert godkjent og at opparbeiding kan startast. Det eksisterande feltet er no heilt fullt og opparbeiding av det nye feltet bør koma med i budsjetta framover. Side 10

11 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 JOFA Avgjerd av: Saksh.: Jofrid Fagnastøl Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 06/993 Klage på Kvam heradsstyre sitt vedtak i sak 032/07 om eigengodkjenning av endring av del av reguleringsplan for gnr. 121, bnr. 10 m.fl. Tangeråsneset, Strandebarm. Kvam herad Samandrag: Endring av del av reguleringsplan for gnr. 121, bnr. 10 m.fl. Tangeråsneset, Strandebarm, vart godkjent av Kvam Heradsstyre den i sak 032/07 (JournalpostID 07/3603) Jan Tangerås, eigar av gnr. 121, bnr. 34, har klaga på vedtak i sak 032/07, motteke Kvam Herad Motteken klage på reguleringsendringa byggjer i hovudsak på klagar sitt tidlegare innspel i saka, jf. brev motteke Kvam Herad (JournalpostID 07/3448). Klagar syner til at Kvam herad til ein viss grad har misoppfatta tidlegare innspel. Rådmannen meiner at trafikkløysinga for tilkomstveg til gnr. 121, bnr. 34 har vore vurdert tidlegare. Sjølv om det ikkje er spesifikt sporbart i saksutgreiinga har ein i samband med innspelet vurdert heile trafikksituasjonen i området, og funne løysinga som vart godkjend i sak 032/07/HST som tilfredsstillande. Rådmannen meiner at klagen ikkje inneheld nye moment som ikkje har vore diskutert før i planprosessen, og rår frå å gje eigar av gnr. 121, bnr. 34, medhald i klagen. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framsett klage på Kvam heradsstyre sitt vedtak om reguleringsplan er handsama etter Plan-og bygningslova Kvam formannskap som det faste utval for plansaker finn ikkje at det i klagen er kome fram opplysingar som endrar heradet si avgjerd i denne plansaka. Kvam formannskap som det faste utval for plansaker avviser motteken klage, og held fast ved Kvam heradsstyre sitt vedtak i sak 032/07. Saka vert å senda Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Side 11

12 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 07/ /2-07 Eigengodkjenning av Kvam herad reguleringsplan for 121/10, Tangeråsneset 07/ /5-07 Klage på vedtak om eigengodkjenning. Jan Tangerås. For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. x Side 12

13 Saksopplysningar: Endring av del av reguleringsplan for gnr. 121, bnr. 10 m.fl. Tangeråsneset, Strandebarm, vart godkjent av Kvam Heradsstyre den i sak 032/07 (JournalpostID 07/3603) Jan Tangerås, eigar av gnr. 121, bnr. 34, har klaga på vedtak i sak 032/07, motteke Kvam Herad Motteken klage på reguleringsendringa byggjer i hovudsak på klagar sitt tidlegare innspel i saka, jf. brev motteke Kvam Herad (JournalpostID 07/3448). Tidlegare innspel omhandlar tilkomst til klagar sin eigedom gnr. 121, bnr. 34. Klagar syner til at Kvam herad til ein viss grad har misoppfatta tidlegare innspel. Vurdering: Tidlegare innspel frå klagar gjaldt omlegging av tilkomstveg til hans eigedom gnr. 121, bnr. 34. I innspelet skildra klagar ei anna løysing enn det som låg inne i planframlegget. I saksutgreiinga i sak 032/07, er merknaden omtala i høve løysinga i planframlegget, slik vi forstod merknaden. Dette er i fylgje klagar ikkje slik han meinte, og han har lagt ei skisse ved klagen som syner den løysinga han la fram i merknaden og som han meiner vil vera den beste. I samband med vurdering av merknaden vart heile trafikksituasjonen med tilkomst til gnr. 121, bnr. 34, gangveg, parkering og tilkomst til planområdet frå riksveg vurdert. Fleire løysingar vart diskutert men vi kom fram til at det framlagde planframlegget hadde den beste løysing for området. Med i vurderinga var både trafikktryggleik, og samfunnsøkonomiske argument. Både ved innspelet tidlegare i saka, og no ved klage på vedtaket har vi vurderte det til lite hensikstmessig å ha eigen tilkomstveg til eit avgrensa antal bustader, samt ein parallell gangveg ved sida av. Kvam herad har tilsvarande løysing fleire stader i heradet, der tilkomstveg til eit avgrensa tal på bustader også vert nytta til gangveg, utan at det har ført til særskilde problem tilknytt ei slik løysing. I kommuneplanen til Kvam herad ligg området på den sida av planområdet for Tangeråsneset, som LNF- område. I forhold til overordna plan, kan det difor ikkje påreknast auke i tal på bustader og tilsvarande auke i trafikk, langs tilkomstvegen som er omtala i klagen. Rådmannen meiner at trafikkløysinga for tilkomstveg til gnr. 121, bnr. 34 har vore vurdert tidlegare. Sjølv om det ikkje er spesifikt sporbart i saksutgreiinga har ein i samband med innspelet vurdert heile trafikksituasjonen i området, og funne løysinga som vart godkjend i sak 032/07/HST som tilfredsstillande. Rådmannen meiner at utifrå ei heilskapleg vurdering vil løysinga i godkjend plan vera ei god løysing med omsyn til ålmenta sine interesser, noko vi meiner veg tyngre enn enkeltinteresser i denne saka. Rådmannen meiner at klagen ikkje inneheld nye moment som ikkje har vore diskutert før og rår frå å gje eigar av gnr. 121, bnr. 34, medhald i klagen. Side 13

14 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASGJ Avgjerd av: Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr Reguleringsendring for del av Breimyråsen, Vikøy. Samandrag: Det er søkt om endring av reguleringsplan for del av gnr 7 bnr 58, Breimyråsen, sist vedteken endra Endringa omhandlar å auka utnyttingsgraden i bustadområdet frå TU 20 % til TU 30 %. Planleggjar meiner at TU 30 % vil gje betre rom for god landskapstilpassing av bustadhus i det bratte terrenget. Det vil då kunna etablerast kjellar utan å koma i konflikt med utnyttingsgraden. Utifrå ei samla vurdering tilrår rådmannen omsøkte reguleringsendring, og at den vert å handsama som ei mindre vesentleg reguleringsendring jf. Plan- og bygningslova Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam formannskap som det faste utval for plansaker godkjenner med heimel i Plan- og bygningslova 28-1 nr 2 å endra reguleringsplan for del av gnr 7 bnr 58, Breimyråsen. Endringa gjeld innan bustadførmålet; auka utnyttingsgrad frå TU 20 % til TU 30 %. Klage: Det vert gjort merksam på at vedtak fatta av Kvam formannskap som det faste utval for plansaker kan klagast på til Fylkesmannen i Hordaland, jf. Plan- og bygningslova 15 og Forvaltningslova 28. Klagefrist er tre veker etter at melding om vedtak er motteke, jf. Forvaltningslova 29. Klagen skal sendast til Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund. Om tiltak vert sett i verk før klagefristen er gått ut, eller før det føreligg endeleg vedtak etter handsaming av evt. klage, må tiltakshavar bera kostnadene med evt. seinare retting av tiltaket. Informasjon: Part i saka har rett til å gjera seg kjent med dokument i saka jf. Forvaltningslova 18 og 19. Side 14

15 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 07/ Søknad om reguleringsendring Siv. Ark. Alv Martin Vangdal 07/ Sak til uttale Kvam herad v/åsta Gjelland 07/ Uttale Hordaland Fylkeskommune 07/ Kvittering for sendt nabovarsel Siv. Ark. Alv Martin Vangdal For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. Side 15

16 Saksopplysningar: Siv. arkitekt Alv Martin Vangdal søkjer om endra utnyttingsgrad innan bustadområdet i reguleringsplan for del av gnr 7 bnr 58, Breimyråsen, sist vedteken endra Reguleringsplanen omfattar totalt 9 tomter. Utnyttingsgraden er sett til TU 20%. Denne låge utnyttingsgraden vil iflg. søkjar medføra store utplaneringar av tomtene, og kjellarlause hus i skråterreng noko som vil bryta med intensjonen i planen med god landskapstilpassing. Planleggjar meiner at TU 30 % vil gje betre rom for god landskapstilpassing av bustadhus i det bratte terrenget. Det vil då kunna etablerast kjellar utan å koma i konflikt med utnyttingsgraden. Det er difor søkt om endra utnyttingsgrad til TU 30 %. Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland vart pr brev sendt den gjeve høve til å uttala seg i saka, sjå JournalID 07/12380, dette jf. sakshandsamingsreglar til Plan- og bygningslova Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid Fylkeskommunen skriv i sin uttale at regionale interesser ikkje vert råka i denne saka. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Det er ikkje motteke uttale i saka innan fristen som var sett til Vurdering: Rådmannen finn at omsøkte reguleringsendring har intensjonar om god landskapstilpassing, og forutsetningane for gjennomføring av planen vil ikkje verta nemneverdig endra. Rådmannen tilrår at Kvam formannskap som det faste utval for plansaker godkjenner omsøkte reguleringsendring som ei mindre vesentleg etter Plan- og bygningslova Side 16

17 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 FRSA Avgjerd av: Saksh.: Frode Sandven Kompetanseutviklingsplan for 2007 Arkiv: N-040 Objekt: Arkivsaknr 05/537 Samandrag: Våren 2005 vedtok heradstyret Strategisk plan for skule for På grunnlag av denne planen vert det utarbeidd kompetanseutviklingsplan for kvart år. Med dette legg ein fram Kompetanseutviklingsplan for Fylkesmannen sitt utdanningskontor har ei forventing om at komptanseutviklingsplanen skal handsamast i politisk organ. For 2007 samlar ein kompetanseutviklinga om to hvoudmål, dei samme hovudmåla som for 2006: Innføra Kunnskapsløftet i Kvam Gjennomføra Kvammaskulen 2007 I kompetanseutviklingsplanen utdjuper ein kva aktivitetar som skal skje på ulike arenaer. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kompetanseutvikingsplan for eining skule 2007 vert godkjent. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 05/ R.skr. F-13/04: Dette er Kunnskapsløftet Utdannings og forskningsdepartementet 05/ Kompetanse for utvikling. Utdannings og forskningsdepartementet 05/ Strategisk plan for skule Frode Sandven 07/ Søknad om deltaking i prosjekt Frode Sandven Side 17

18 Saksopplysningar: Med dette legg ein fram kompetanseplan for godkjenning. Kompetanseplanen har utgangspunkt i Strategisk plan for skule for I denne planen prøvde ein å gje bakgrunn for kompetanseutviklingsarbeidet i perioden i samband med innføring av Kunnskapsløftet. I Kvam fell dette saman med gjennomføringa av prosjektet Kvammaskulen Ein vel å leggja sjølve planen inn som tekst her under saksopplysningar: KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR 2007 Kompetanseutviklingsplanen har utgangspunkt i Strategisk plan for skule for I denne planen prøvde ein å gje bakgrunn for kompetanseutviklingsarbeidet i perioden i samband med innføring av Kunnskapsløftet. I Kvam fell dette saman med gjennomføringa av prosjektet Kvammaskulen Frå statleg side er det fleire dokument som er viktige i arbeidet med planen. Det gjeld ma. Læreplanverket for Kunnskapsløftet, Kompetanse for utvikling Strategi for komkpetanseutvikling i grunnopplæringa (frå UFD) og Dette er Kunnskapsløftet (rsk. F-13/05 frå UFD). Stoda pr i dag: I skuleåret 2006/07 har me ikkje hatt større kursrekkjer organisert gjennom gjennom Hardanger-Voss kompetanseregion.. Kompetanseregionen har organisert og formidla ein del kurstilbod utanom planleggingsdagane. Det har vore ein del deltakarar med frå Kvam på desse. Regionen har vorte meir aktiv i å arrangera samlingar for skuleleiarane. Desse vert kalla LUIS-samlingar (LUIS leiing og utvikling i skulen), som var namnet på eit leiingsprogram ein hadde. Ein har lagt opp program for åra framover. Opplegga på kursdagane har vore organisert lokalt. Skulane som soknar til Kvam ungdomsskule gjennomførte studietur til Åretta ungdomsskule på Lillehammer hausten For dei andre skulane var det ei kursrekkje om MILL (Mange intelligensar, læringsstilar og læringsstrategiar) som stod sentralt. Til slike kursdagar inviterer me og med pers. i skuleverket i nabokommunane, Jondal har nytta seg av dette. Alle tilsette har fått opplæring i bruk av læringsplattformen It's learning. Bruken av It's learning varierer ein del frå skule til skule, og opplæringa må halda fram. Det er dei såkalla superbrukarane som gjev opplæringa som korte kursøkter for personalet på skulane. Når det gjeld bruken av Extens, gjev superbrukaren rettleiing ein til ein i tillegg til samarbeidsøkter der skuleleiarar og merkantilt pers. møter og jobbar med konkrete oppgåver. Me gjev stipend til etter- og vidareutdanning etter heradet sine vedtekter. Me har gått ekstra ut for å få nokon til å ta vidareutdanning i framandspråk og naturfag der me får statleg støtte til dei som tek slik utdanning. Om hausten lyser ein ut internt på skulane at det er mogleg å søkja om stipend. Side 18

19 Det skjer kompetanseutviklingsarbeid på skulane. Det kan vera knytt til: - prosjekt skulane jobbar med (Grønt i skule, Fysisk fostring og måltider i skulen) - prosjekt knytt til undervisninga (KOM-prosjektet i samarbeid mellom Nhs. bsk og Kv. kultursk.) - bruk av arbeisplanfesta tid og planleggingstid til kurs i IT, til vidare arbeid med læreplanane - opplegg skulane sjølve tek initiativ til og tek ansvar for (kjem fram i verksemdsplanane frå skulane) Innan prosjektet Kvammskulen 2007 har ein og kompetanseutviklingstiltak. Studietur til Åretta ungdomsskule er alt nemnt. Ein gjennomførte og ei personalsamling for skulane knytte til "nye Norheimsund barneskule". Personalsamlinga fungerte godt, men framdrifta i delprosjektet Norheimsund barneskule har stoppa opp dette har og bremsa på samarbeidet melllom skulane. Kompetanseutviklingsplan for 2007 Planlegginga når det gjeld kompetanseutvikling følgjer helst skuleåret. Men denne planen gjeld kalenderåret. Samarbeidet innan Hardanger-Voss kompetanseregion vert i 2007 om lag som i Dei arrangerer ikkje store kursrekkjer, dei arrangerer kortare fagkurs utanom planleggingsdagane. Kurssekr. kan hjelpa oss med våre arrangement. Regionen legg opp til fleire samlingar for skuleleiarane i På kommunenivå er det særleg to tema som vil stå sentralt i arbeidet med kompetanseutvikling i 2007 (og vidare i 2008). I samarbeid mellom skulane som skal verta til dei nye Kvam ungdomsskule, Strandebarm skule og skulekontoret søkte ein Utdanningsdirektoratet om deltaking i prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling". Meininga her er å gje støtte til tiltak som går på å få sett Kunnskapsløftet ut i praksis, ein er ikkje låst til eit tema, men krav om kvalitet på søknad og samarbeid med eksternt kompetansemiljø. Søknaden frå Kvam vart godkjent. Søknaden vår er todelt (for kvar skule), men felles har ein det å få ein plattform for nye sammenslåtte skular. Vidare vil ein ved Kvam ungdomsskule jobba med vurdering og ved Strandebarm skulen meir med vekt på vitskapspedagogikk. Ein viser her til søknaden for vidare informasjon: journalpostid 07/4095. I 2006 jobba ein med læreplanane. Gjennom eit samarbeid i regionen fekk ein laga planar der kompetansemåla er delte på årstrinna. På ein planleggingsdag hausten 06 jobba ein vidare med planane på skulane. Ein slit med kva form ein skal leggja på dette og kor deltaljert ein skal gå inn på dette på kvar skule. Ein ønskjer derfor å gjennomføra kursdagar i nov. 07 og april 08 som me har kalla "Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering". Her har ein fått til eit samarbeid med Jan Magnar Antonsen, rektor Træleborg skole, Tønsberg. Dette opplegget vil fanga opp vidare arbeid med læreplanen, vurderingskriterium og tilpassa opplæring. Ein viser til strekpunkt under. Ein viser til planen under som gjer greie for andre tiltak som er gjennomførte våren 07. Ein reknar med at skulane jobbar vidare med Digital kompetanse etter samme opplegg som i I løpet av hausten 2007 og våren 2008 vil heradet kjøpa inn bærbare PC'ar slik at lærarne har kvar sin PC til bruk i planlegginga og gjennomføringa av undervisninga. Side 19

20 Til no har ein stort sett gjeve støtte til vidare og etterutdanning etter retningslinjer ein har i heradet. Me har noko gunstigare ordningar for dei fagområda fylkesmannen kjem inn med støtte til vidareutdanning. Me må gjerne prioritera hardare fagområde der me meiner me har særleg behov for auka kompetansen, og at det gjerne ikkje er rom for å gje støtte til alle som på eige initiativ begynner på ei vidareutdanning. Ein ønskjer no å prioritera fag der me får særleg støtte frå Fylkesmannen det gjeld naturfag og framandspråk. I tillegg ser me behov for å prioritera spesialpedagogikk. Gjennomføringa av Kvammskulen 2007 vert ei viktig oppgåve i Når det gjeld nye Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule, vil prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling" ivareta dette. Ein er usikker på kortid det vert nye fart i farmdrifta når det gjeld prosessane knytt til Norheimsund barneskule. Ein jobbar og med å få til ei felles personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skular. Ut i frå dette set me opp to hovudmål for kompetanseutviklinga og følgjande plan for skuleåret 2006/07: I 2007 vil ønskjer ein å vektleggja to hovudmål i kompetanseutviklingsplanen: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Delmål til hovudmålet: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam: 1.1. Innføring av ny læreplan - lokal læreplan arbeida fram tilpassa desse til kvar skule - samarbeida innan dei nye samanslåtte skulane - utarbeida plan for Programfag til val 1.2. Digital kompetanse - arbeida vidare med innføra læringsplattformen It s learning - Kvam har satsa mykje på utstyr, program og opplæring - må bruka tid slik at me sikrar oss at verktøyet vert teken i bruk - etter at heime PC'avtalen no går ut, satsar me på å kjøpa inn bærbare PC'ar til underv. pers. Kjøpet går over 2 år ( ). - gjera oss nytte av kompetanse me har lokalt (superbrukar) - kurs lokalt på skulane med superbrkarane som kursleiarar - kursa må må gå på ulike tider grunna kapasitet 1.3. Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdvurdering - kompetansemåla i LK06 er fordelte på årstrinna i reg./kommunale planar - skulane vil utdjupa nokre av kompetansemåla med lokal tilpasning - må formulera vurderingskriterium knytt til kompetansemåla - dette legg grunnlaget for elevvurderinga - kursdagar med oppfølgjing på skulane Side 20

21 1.4. Stimulera til etter og vidareutdanning - Økonomisk støtte til tilsette som tek vidare- og etterutdanning - Korte fagkurs som regionen arrangerer - Kursrekkje for rådgjevara (samarb. mellom Hdl fylkekomm. og FM utd.dir.) 1.5. Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk - Strandebarm sk. og Øystese usk. deltek i prosjektet (sentralt initiert) 1.6. Skuleleiing - Samarbeid og etterutd. for skuleleiarane innan regionen KLASSELEIING VED Ø. BSK. I SAMARBEID MED NLA - oppfølgjing av kursdag våren 06, oppfølgjing på skulen gjennom teama 1.8. KUNNSKAPSLØFTET - FRÅ ORD TIL HANDLING - Kvam herad har fått godkjent prosjektsøknad i Utdanningsdirektoratet. - Prosjekttittel er: "Ny start felles grunnlag aktive elevar" - Kort om prosjektet: Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule skal gjennom ein prosess fram til oppstart hausten 2008 når sju skular vert til desse to. I prosjektet ønskjer ein å fokusera på elevvurdering, realfag/vitenskap og fysisk aktivitet. Ein ønskjer aktive og medvitne elevar i dei nye skulane. Felles pedagogisk plattform, lærings og elevsyn vert utarbeidd ved kvar av skulane. (Viser til prosjektsøknad.) - Gjennomføringa av prosjektet vil styra mykje av arbeidet med samanslåinga av personalgruppene og desse skulane vil ha eit eige opplegg på kurs og planleggingsdagar. Delmål til hovudmålet: 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Det er fleire prosessar som vil gå for seg innan prosjektet Kvammaskulen 2007 ikkje alle av desse er det naturelg å trekkja fram i kompetanseplanen. Her vil ein trekkja fram: 2.1. Samarbeid innan nye personalgrupper - personalsamling - samarbeida om verksemdsplan - utvikla pedagogisk plattform for dei samanslåtte skulane - samarbeid om organiseringa av dei nye skulane (org. av skulane, basisgr., ordensreglar, inventar, læremiddel mv.) (Merknad til strekpunkta over: Prosessane her har ikkje hatt slik framdrift som ein såg for seg i fjor. Når det gjeld Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule er framdrifta i samsvar med planane som vart justerte hausten Side 21

22 Når det gjeld Norheimsund barneskule, Steinsdalen skule og Vikøy/Aksnes skule, har prosessen stoppa opp fordi ein ventar avklaringar på andre felt og fordi ein har hatt problem med kapasitet hos arkitekt. Ein ønskjer å leggja til rette for eit samarbeid mellom Tørvikbygd skule og Ålvik skule som vert "att" som fådelte skular med om lag like mange elevar ved kvar skule.) 3. I tillegg til dette vil det føregå kompetanseutvilingsarbeid (aktivitetar/prosjekt) ved skulane på deira initivativ Måla over vil gjenspegla seg i tiltaka under: I regionen Aktivitet ANSVAR Kostnad Merknad Korte fag kurs i reg. av reg , og : Eng. fagdidaktisk kurs - 3 delt. Sekr. for H-V reg frå Kvam + 2 dg. KUH i Odda : Kurs for livredningsinstruktørane Sekr. for H-V reg Hausten 2007: Nye fagkurs - desse kursa går utanom pl.l.dagane. Sekr. for H-V reg LUIS-samlingar (LUIS = Leiing og utvikling i skulen). Samlingar for skuleleiarane i regionen : Kompetansevurd. av eleven, nye styringsformer og nye roller i skulesyst. Ulvik : Skulevurdering (Hard.-Voss mod - evaluering av denne), skulen som lærande org. og leiing i den nye skulen. Ullensvang. Des. 07: Tolking av brukarundersøkingar (analysekunnskap) Den kulturelle skulesekken Me får nokre kurstilbod gjennom den kulturelle skulesekken. Kursa vert arrangert gjennom regionen Kurs for assistentar/fagarb. i skule og SFO : Kurs for assistentar/sfo- tilsette om åtferd (mogleg å delta for lærarar). Ulvik? Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg I heradet: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og pl.l.dagar: : Mogleg planl.dag - internt på skulane (skulane/rektor) : Reg./komm. planl.dag: Nhs. og Øy. usk - NLA: Klasseleiing (rekt. N.-Ø usk) Side 22

23 B.skulane - Ped. senter i Skien: Mange Intelligensar, Læringsstilar og Læringsstrategiar : Mogleg kursdag : Øy. bsk og F. sk. - NLA: Personalsamling i Botnen i samband med sammenslåing av Ø. bsk. og F. sk. Tema: Klasseleiing. skulekont (rekt. Ø. bsk) og : Planlegging for lærarar og SFO-tilsette (skulane/rektor) : Komm. kursdag skulekont Tema: Inspirasjonssamling ved beg. av sk.året 16:11.07: Reg./komm. kursdag: Strb. sk., Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til prosjektgr. 0 Eige budsjett handling: Aksjonslæring Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): skulekont Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering : Mogleg pl.dag - Intern planl. på skulane 0 Neste år : Reg./komm. kursdag: 0 " Strb. sk. - J. A. Andersen: Prosjektet Frå ord til handling: Korleis skapa ein berekraftig ny skule, med arbeidsglede, gode samarb.tilhøve og felles kulturforståing prosjektgr. 0 " Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til handling: Vurdering Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering. prosjektgr. 0 " skulekont. 0 " Kunnskapsløftet - Frå ord til handling: Ny start - felles grunnlag - aktive elevar (Sjå prosjektsøknad) Prosjektgr. 0 Eige budsjett Digital kompetanse (IT) Vidare arbeid med innføringa av læringsplattformen It's learning og skuleadm.programmet Extens (Ikkje eigen kursdagar, men interne kurs på skulane og direkte rettl av brukarane av Extens eller arb.samlingar for bruakarane.) Tre rettleiarar kvar med 10% stilling, til intern oppl. skulekont Innkjøp av bærbare PC'ar til det ped. pers. Arb. med sammenslåing av pers.gr. Hausten 2007:Personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skulekont skular (program ikkje fastlagt) Skuleåret: For Kvam usk og Strb. sk vil prosjektet Frå ord prosjektgr. 0 Eige budsj. til handling og fanga opp mykje av arb. med å få pers. til å jobba seg sammen i nye pers. grupper. Elles er ein usikker på kva framdrift me vil ha i arbeidet med Norheimsund barneskule. Må sjå det litt an. Skulekont. 0? Kunnskapsløftet - læreplan for faga Vert i stor grad ein del av kurs om Kompetanesmål, vurderingskritereum mv. Krev oppfølgjing på skulane, samordning i skuleleiargruppa. Skulekont. 0 Side 23

24 Programfag til val Hausten 2007: - usk. har utarbeidd utkast til plan - samardna/utarb. komm. plan i gr. med rep. frå usk. og vgs. Skulekont Stipend - til vidare og etterutdanning Prioritera: Skulekont fag der ein får særleg støtte gjennom Fylkesmannen (naturfag og framandspråk) - spesialpedagogikk Elles tildela støtte til andre fag så langt ein har rammer for det. (Merknad: til no har ein gjeve støtte til kompetansegjevande utd. etter retninglinjer ein har i heradet. Ein kan sjå for seg at ein i større grad må styra bruken av midlane og at det ikkje er rom for å gje alle som på eige initiativ beg. på vid.utd. støtte.) Ved skulane: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og planleggingsdagar: Aug. 07: Intern pl.dagar Jan. 08: Mogleg pl.l.dag - intern pl.l. dag Skuleåret: Kv. usk og Strb. sk.: arbeida med eigne opplegg for kurs og pl.l.dagar parallelt med komm. kursdagar - innan prosjektet Frå ord til handling. Rektor Rektor Rektor ved N-Ø. usk. og Strb. sk. 0 Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering (gjeld barneskulane) - arb. på skulane mellom kursdagane - arb. med å konkretisera kompetansemål i lærepl. - arb. ut vurderingskriterium - prøva ut og ta i bruk eit tilpassa system ved skulane - bruka opplegget "Jeg kan" til støtte for dette (Træleborg skole og Ped-Media) - gjennom dette vil ein få jobba vidare med læreplan, vurdering og tilpassa opplæring Rektor 0 Digitalkompetanse Skuleåret - alle skulane - utvida bruken av It's learning - laga til kursøkter på skulane med hjelp av superbrukar - individuell hjelp og arb.samlingar for skuleleiarane/ merkantilt pers. når det gjeld Extens med hjelp frå superbrukar Rektor 0 Klasseleiing Side 24

25 Gjeld Øystese barneskule - oppfølgjing av kursdag frå mai/juni - vidare rettleiing frå NLA - ikkje lagt på kursdagane. Rektor Ø. bsk Opplegg som skulane sjølv har initiert og følgjer opp: Norheimsund bsk - Kvam kulturskule: KOM-prosjekt Strandebarm: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk Øystese usk.: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk Når det gjeld desse og andre prosjekt ved skulane, viser ein til verksemdsplanen frå skulane som er å finna på nettet. Rektor N. bsk og k.sk. Rektor Rektor LØN VIKAR I SAMBAND MED KURS - samme nivå som i 2006 Budsjettansv UTGIFTER TIL ANDRE TILTAK SUM: Kommunale midlar Statlege midlar: Budsjettpostar knytt til kompet. utv Vurdering: Planen gjeld for Det som gjeld våren 2007 er gjennomført og likeins er det klare føringar for vårhalvåret Planen vert styrande på kompetanseutviklingsarbeidet i Kvam, for kurs og planleggingdagar og skulane må leggja sine planar opp i høve til denne planen. Ein har prøvd å ikkje gripa over for mange felt i den kommunale planen, og ein har ein god og klar struktur på planleggingsdagane komande år. Side 25

26 Side 1 av26

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.04.2007 058/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-J019/0308 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.06.2009 087/09 HEIORJ Avgjerd av: Saksh.: Heidi E. Ørjansen Arkiv: N-504 Objekt:

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /04 VIOS

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /04 VIOS Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 226/04 VIOS Avgjerd av: Saksh.: Vidar Østerbø Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 2004001990 Søknad

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

(Sjå dei 2 siste sidene i saka)

(Sjå dei 2 siste sidene i saka) Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.11.01 153/01 ASGJ Kvam formannskap 26.02.02 020/02 ASGJ Kvam formannskap 14.05.02 059/02 HMAA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet OLHE Avgjerd av: Saksh.: Olav Helleve Frikjøpsordning for parkering. Arkiv: N-135 Objekt:

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 HMAA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 HMAA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.02.2007 017/07 HMAA Avgjerd av: Saksh.: Gunnar Dolve Arkiv: N-585, JNR- 185/05, GBNR-B 001/0008 Objekt:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /12 TRUBUE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /12 TRUBUE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.01.2012 005/12 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-135 Objekt: Arkivsaknr 10/983-31

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /02 ASGJ

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /02 ASGJ Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.05.02 065/02 ASGJ Avgjerd av: Kvam formannskap Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv: 585 Objekt: Jnr 35/02

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 16.12.2008 166/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-634 Objekt: Arkivsaknr 08/193 Høyringsuttale

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-040 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-040 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.05.2008 005/08 OYAD Kvam heradsstyre 10.06.2008 091/08 OYAD Kvam heradsstyre 01.07.2008 104/08 OYAD

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap 27.09.2017 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/808-36 Kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 035/10 ASGJ Avgjerd av: NPB-utvalet Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv: N-504 Objekt:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.11.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.11. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.11.2010 158/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J021/0021 Objekt:

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Kvam herad. 139/05 Objekt: Søknad om dispensasjon frå LNF med føremål deling av 2 bustadtomter på gnr 7 bnr 9, Vikøy.

Kvam herad. 139/05 Objekt: Søknad om dispensasjon frå LNF med føremål deling av 2 bustadtomter på gnr 7 bnr 9, Vikøy. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 10.01.2006 003/06 ASGJ Kvam formannskap 21.02.2006 016/06 ASGJ Avgjerd av: Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv:

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: 511 Objekt: J022/0010 Arkivsaknr 2003000216

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer