MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl Sak 197/06, 23/29 Skåtøy kl Sak 187/06, 17/22 Søvikneset kl Sak 181/06, Hildern Skeisleira kl Sak 184/06, Berge kl Sak 198/06, 54/287 Idrettsvegen kl Forfall Nils-Olav Nøss (Ap) Sølvi Bugge (FrP) Vara som møter Arne Strønen (FrP) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 176/06 06/1 POLITISK KVARTER /06 05/1260 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET, KOBBASKJÆRET - HUMREVIKA. 178/06 05/2552 OFFENTLEG ETTERSYN - REG.PLAN FOR BRIMSHOLMEN, DEL AV G.NR. 31/10 179/06 06/1032 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR NY FYLKESVEG FRÅ ÅSEN TIL HELLESKARET /06 06/1184 OPPSTART REGULERINGSPLAN SKEISMYRA DEL AV GNR. 34/ /06 06/824 SØKNAD OM MINDRE VES. ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA 182/06 05/ /1, REG.PLAN VARDEN SØRSTRØNO, MINDRE VES. REG.ENDRING ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 183/06 04/2292 REGULERINGSPLAN KOLSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE, ENDRING /06 03/1816 KLAGE PÅ VEDTAK - OFFENTLEG ETTERSYN UTBYGGINGSPLAN BERGE 185/06 05/2463 KLAGE PÅ VEDTAK, MINDRE VES. ENDR. AV REG.PLAN LURANE NORD 186/06 06/ /58, SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM - VERONICHA GRAN 187/06 05/ /22, SØVIKNESET, SØKNAD OM FORLENGING AV AV FLYTEBRYGGJE 188/06 05/ /159 RIDDARHAUGEN 120, PÅBYGG EKS. NAUST- REIDUN VILLANGER 189/06 05/ /186, AUREDALEN, TILBYGG NAUST, UTVIDING AV KAI - CAMILLA GRIEG 190/06 05/ /436, HALHJEM, NYBYGG NAUST M/ENKEL HYTTE - ARNE DAHLE /06 05/ /78 MARDALSRENEN 10, BYGGESAK-STØTTEMUR /06 05/2323 7/47, SÆLEHAUGEN 21, NYBYGG GARASJE M/LOFT - JOSTEIN HOVDENES 193/06 05/ /44 BOGSTRAND, NYBYGG HYTTENAUST- EVA JOHANNE SIVERTSEN /06 06/162 31/59, LEPSØY, SØKNAD OM NYBYGG - ANNEKS/TILLEGGSHYTTE /06 06/410 55/298 OSHAUGEN 23, BYGGESAK- BUSTAD, CARPORT /06 06/583 45/7, VARGAVÅGEN, REHABILITERING OG TILBYGG NAUST - OLE EINAR LUNDE /06 06/751 23/29 SKÅTØY, NYBYGG HYTTE/FRITIDSBUSTAD M/ANNEKS /06 06/914 54/287, IDRETTSVEIEN - TILBYGG GARASJE - CHRIS R. SPERREVIK 3451

3 199/06 06/965 36/142 NORDSTØLEN 49, NYBYGG BUSTADHUS /06 05/ /6, FRÅDELING AV TILL.AREAL TIL G.NR. 27/ /06 06/ /426,428, BYGGESAK - BUSTADBLOKK MED 13 LEILIGHETER- STIFTELSEN STEINDALEN 202/06 05/ /1, RØTTINGEN, BRUKSENDRING AV 4 NAUSTTOMTAR - OLE M. RØTTINGEN 203/06 05/2512 6/2, SANDEN, FRÅDELING AV TILLEGGSPARSELL OG GRENSEJUSTERING /06 06/138 40/5, SÆRVOLD, SØKNAD OM FRÅDELING AV UTMARK /06 06/140 66/1 MOLDEGAARD, FRÅDELING AV BUSTADAREAL /06 06/580 24/84,90, STRØNEVEGEN 250, FRÅDELING AV 2 BUSTADTOMTER - GEIR KEYS 3558 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Jorunn Solberg Fung. rådmann

4 Sak 176/06 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/1 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 2/06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 177/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET, KOBBASKJÆRET - HUMREVIKA. Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0504 Arkivsaksnr.: 05/1260 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 25/05 Råd for funksjonshemma PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Forstrønesundet, Kobbaskjæret - Humrevika, gnr. 26, bnr. 2 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 177/06 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådet kan ikkje koma med kommentar før planane for området ligg føre. Rådet er oppteken av at området vert tigjengeleg for alle. Konklusjonen var samrøystes. Vedtak: Råd for funksjonshemma ønsker at rådsmedlem Harald Aasen vert kalla inn når det er synfaringar i plan- og byggesaker. Rådet kan ikkje koma med kommentar før planane for området ligg føre. Rådet er oppteken av at området vert tigjengeleg for alle. Side 6 av 102

7 Sak 177/06 Vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) dat Reguleringsføresegner dat FVS-sak 0118/05 mø Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat BKK Nett as dat Bergen og Omland Havnevesen dat Fiskeridirektoratet, region vest dat Kystverket dat Fylkesmannen i Hordaland, Miljø dat Hordaland Fylkeskommune dat Råd for funksjonshemma mø Reidar Skorpen dat Johannes Hellevang dat Gunvor Ellis dat Arild Bratholmen dat Roy Johansen dat Adv.firma Haris v/frode S. Halvorsen dat Torgeir Norstad dat Stein Kjellerød dat Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal dat Inger M.S. Svendsen og Heidi N. Sælen dat Vibeke Frotveit m.fl. dat Reidar skorpen dat Geir Skorpen dat Inge Jonny Solesvik dat Grethe Forstrønen dat Heidi Vangsnes dat Kaperdal arkitekter as dat Adv.firma Harris v/frode S. Halvorsen dat ABO pva. Skorpo Utvikling dat Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal dat Statskog dat ABO pva. Skorpo Utvikling dat Statskog dat Statskog dat Eige vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (fargar) dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Os Forvaltningsstyret la samrøystes ned byggje- og deleforbod for området Lønnevågen i samsvar med 33 i plan- og bygningslova på møte , sak 0118/05. Grunngjeving for å leggja ned byggje- og deleforbod var at Os kommune ønskte å sjå området i ein større samanheng og finna den beste løysinga når det gjeld plassering av parkering, hamneanlegg og anna bruk av området. Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 9 fråsegn frå offentlege instansar og 23 private merknader. Side 7 av 102

8 Sak 177/06 Delar av område ligg som hamneområde land og hamneområde sjø i gjeldande arealplan. Område ved Humrevika er vist som framtidig friområde. Eit lite område i sør (gnr. 26, bnr. 19) er vist som byggjeområde for naust. Resten av området er LNF-område. Del av området er regulert til næringsområde tilknytt havbruk (industriområde/havbruk) i gjeldande reguleringsplan frå (gnr. 26, bnr. 16, Os kommune sin eigedom). Dette området var seinare søkt omregulert frå næringsområde tilknytt havbruk til industriføremål (lettare industri - Sveis & Propellservice som driv reparasjon av propellar). Os kommunestyre godkjente omreguleringa, men Miljøverndepartementet oppheva vedtaket. Området er i dag nytta som hamneområde for hytte- og grunneigarar på Strøno, Forstrøno og Skorpo. Dei to velforreningane på Forstrøno har kvart sitt marinaanlegg. Det ligg elles eit eksisterande hus og nokre eksisterande naust innan planområdet. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Barnetalsmannen er positiv til at området vert regulert. Dersom det er små badeviker i området som er nytta som badeplass er dette viktig for nærområdee og må takast inn i reguleringsplanen. Kommentar: Det er ingen badeviker i området som er mykje nytta til bading. 2.2 Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga, har ingen merknad til oppstartsmeldinga. 2.3 BKK Nett gjer på eksisterande lsp.linje og nettstasjon i området. Omlegging må kostast av utbyggjar. Ev. ny nettstasjon må leggjast inn og plasserast sentralt i feltet i samråd med BKK Nett når detaljplanen er klare. Kommentar: Areal til ny nettstasjon er lagt inn som eige punkt i reguleringsføresegnene. 2.4 Bergen og Omland Havnevesen er positiv til at det vert utarbeida ein plan for utnytting av båthamna. Dei ønskjer at det vert tatt inn i føresegnene at tiltak i sjø krev løyve frå Bergen og Omland Havnevesen. Kommentar: Dette er lagt inn i reguleringsføresegnene. 2.5 Fiskeridirektoratet, region vest ser ikkje at reguleringsplanen kjem i konflikt med fiskeri- og akvakulturinteresser i området. 2.6 Kystverket peikar på at det er viktig at det ikkje vert avsett større areal i sjø til enkelt interesser enn det som er naudsynt. Det må ikkje planleggast tiltak som hindrar ferdsel. 2.7 Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga minner om det skjerpa strandsonevernet og legg til grunn av dette vert lagt inn som premiss for den vidare planlegginga. 2.8 Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid viser til regionale interesser som er nedfelt i felles overordna planar som fylkesplanen og fylkesdelplanar. Dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø skal gjerast på eit tidleg stadium i planlegginga. Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i området, men ut frå andre funn i nærområdet vurderer dei område slik at det kan vera eit potensiale for funn. Dei varslar at det er aktuelt med kulturminnefagleg vurdering av området og ei arkeologisk gransking. Kommentar: Os kommune tek sikte på å invitere til synfaring og naudsynte undersøkingar før 2. gongs behandling av planforslaget. Side 8 av 102

9 Sak 177/ Råd for funksjonshemma er oppteken av at området vert tilgjengeleg for alle. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Reidar Skorpen viser til historia bak Lønnevågen og båthamn i Forstrønesundet, sjå eige notat av Han ber om synfaring og samarbeid for å finna ei konstruktiv og god løysing for alle partar. 3.2 Johannes Hellevang meiner at området nord for Blåbærholmen er lite egna til båthamn pga. at nordvesten får godt tak her. Han viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika fordi tiltaket innebar store negative konsekvenser for ålmenta sine interesser, landskap, estetikk og friluftsliv. Utbygging av båthamn her vil føre til auka trafikk på vegen over Strøno. I tillegg har 2 eigedomar tillyst båtfesterett innerst i Humravika og det er 3 godkjente naustetomter i vika. Kommentar: Planen viser eit offentleg marinaanlegg i Humrevika, dette er trekt vekk frå grensa til Hellevang for å ikkje kome i konflikt med godkjente naustetomter eller båtfesterettar. Den kommunale tomta er elles regulert til offentleg føremål; gangveg, parkering og friområde. 3.3 Gunvor Ellis viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika fordi tiltaket innebar store negative konsekvenser for ålmenta sine interesser, landskap, estetikk og friluftsliv. I tillegg er ho opptatt av at private utbyggingsinteresser ikkje går på bekostning av dei naturperlene som er på Støno eller interessene til den enkelte berørte grunneigar. 3.4 Arild Bratholmen synast det er flott at Os kommune har sikra del av Skorpo som friluftsområde. Men kvifor skal ei øydeleggja og delvis stenge av del av Forstrønesundet? Skal det regulerast, må det vere felles for fastbuande på Strøno for sikring av båtplassar og sjøsetting av båtar på hengar. 3.5 Roy Johansen meiner det er nok båtar og parkeringsplassar i Forstrønesundet. Det vedlagte kartet er heller ikkje oppdatert. Kjerrevegen over Strøno treng ikkje meir trafikk og fleire dødsulykker. Han viser til at så seint som i 2004 vart det nekta byggjeløyve på 3 godkjente frådelte naustetomter rett nord for Lønnevågen. Kvifor skal dette vere buffersone når heile Lønnevågen blir rasert med båtar og parkeringsplassar? Det er mange på Strøno som ikkje har tilgang til sjø eller båtplass. 3.6 Adv.firma Haris v/frode S. Halvorsen ber om utsett frist for å kome med merknad. 3.7 Torgeir Norstad visert til at kartet ikkje er oppdatert. Dei ønskjer ikkje ei vidare utbygging av båtplassar og parkeringsplassar i området. Dei viser til at Miljøverndepatementet stoppa søknad om omregulering til industri i Lønnevågen og Humrevika. Det er trist dersom Os kommune prioriterer ein parkeringsplass og båthamn for hyttefolk når lokale fastbuande har problem med å finna plass til sine båtar. Han viser til at Forstrønesundet er smalt og uoversiktlege. Han peikar på dårleg vegstandard på Strøno. Dei har sjølv tinglyst båtfesterett innanfor det foreslåtte regulerte området. Kommentar: Os kommune er klar over at kartet ikkje er oppdatert. Plankartet skal no vere oppdatert innanfor plangrensa. Planen viser nye båtplassar både til hyttefolk og fastbuande. Vegen over Strøno er no under utbetring og opprusting. 3.8 Stein Kjellerød driv med husdyr på Forstrøno og er avhengig av god tilkomst til varebua på kaien i Lønnevågen. Dette må takast omsyn til i planen slik at ikkje noko hindrar god tilkomst til varebua og kaien. I tillegg er han redd for at dersom det vert mudra i Lønnevågen vil vegen og kaien sige ut. Side 9 av 102

10 Sak 177/06 Kommentar: Tilkomst skal vere sikra. Dersom det skal mudrast i Lønnevågen, må dette gjerast slik at det ikkje medfører skader på eksisterande konstruksjoner. 3.9 Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal viser til at kartet ikkje er oppdatert. Planområdet er ikkje i samsvar med arealdelen til kommuneplanen. Dei forutset at alle eksisterende og godkjente avtaler blir innarbeida i reguleringsplanen Inger M.S. Svendsen og Heidi N. Sælen viser til at i 1985 fekk oppsitjarane på Skorpo avtale med Statskog på 20 år om å leige grunn i Lønnevågen til parkeringsplass og båtfeste. No har Laguneparken Eigedom v/geir Skorpen inngått ny kontrakt med Statskog på same område utan at dei andre oppsitjarane var informert. Dei har hatt 2 båtplassar med tilhøyrande parkering i Lønnevågen og ønskjer sjølvsagt å ha det vidare. Kommentar: I følgje Geir Skorpen skal dei som har hatt båtplass i Lønnevågen fortsatt kunne ha det Vibeke Frotveit, Berit Frotveit og Eirin Frotveit ønskjer eige informasjonsmøte på ungdomshuset på Nordstrøno. Fro 5 år sidan skulle området gjerast om til industri, men vart då stoppa av Miljøverndepartementet, kvifor kjem saka oppatt no, finnast det ikkje andre området? Vegen i Nordstrøno er smal, utslitt og utan fortau Reidar Skorpen viser til avtale mellom Laguneparken Eiendom og Statskog. Del av dette området er framleig til underteikna. Han viser til eigen søknad om utleggin av 3 gangbare utliggere på betongkai, der ein utligger er fristilt som gjesetplass og båtstopp. Han viser til avtaleframlegg frå Os kommune med tanke på utbygging av indre del av Lønnevågen. Humrevika kan utnyttast til marina med plass til ca. 50 båter. Han viser òg til opparbeida parkeringsplass på land til Johannes Forstrønen og velforreningen Forstrøno Nord, denne parkeringsplassen er lite brukt i dag. Det er eit stort behov for båtplassar både for hyttefolk og fastbuande. Kommentar: Ekisterande parkeringsplass ovanfor snuplassen på fylkesvegen er utanfor planområdet, men må fortsatt kunne nyttast til parkering i tilknytning til marinaen Geir Skorpen har kome med innspel til å byggje 9 stk. rorbuer i Lønnevågen og 3 stk. bustadhus i bakkant. Kommentar: Dette vil vera eit stort inngrep i naturen. Det er i dag ein stor fjellskrent som må skytast vekk for å gje plass til dei omsøkte rorbuene. Planen tar ikkje stilling til dette og plangrensa er trekt fram, slik at dette området ikkje vert med i reguleringsplanen Inge Jonny Solesvik ønskjer at det vert opna for utlegging av opp til 40 båtplassar frå hans eigedom. Kommentar: Eigedomen er i etterkant solgt til Skorpo Utvikling. Det er opna for utlegging av båtplassar frå eigedomen Grethe Forstrønen minner om at det er mange fastbuane på Strøno som ikkje har båtplass, men har eit sterkt ønskje om å få det Heidi Vangsnes har ei familiehytte på Skorpo og ønskjer 2 båtplassar med parkeringsplass for bil i Lønnevågen, eller ein annan stad i dette området Kaperdal arkitekter og Forstrøno Vel ønskjer å delta aktivt i reguleringsprosessen. Han viser til at dei har utvikla eit parkeringsanlegg og marina og lagt stor vekt på sikring av bilar og båtar mot innbrudd og hærverk med bom og god belysning Adv.firma Harris v/frode S. Halvorsen har sendt inn merknad på vegne av eigarane av gnr. 26, bnr. 3 og 5. Dei ber om at eigedomen blir tatt med i reguleringsplanen for å bli lagt inn som byggjeområde til bustadføremål. Side 10 av 102

11 Sak 177/06 Kommentar: Det er ikkje aktuelt å utvide planområdet. Planområdet er derimot redusert for å unngå å ta inn forhold som går på ønskje om bustadbygging som ikkje er avklara i arealplanen ABO pva. Skorpo Utvikling viser til at dei har inngått opsjonsavtale om kjøp av 26/19 i Forstrønesundet. Dei ønskjer å leggje til rett for båtplassar og parkering i tilknyting til planane for utbygging på Skorpo. I tillegg er det aktuelt å regulere inn eit høveleg tal med naust eller hyttenaust på eigedomen. Dei har òg vore i kontakt med Statskog for å opparbeida parkeringsplassar. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Velforeningen Forstrøno Nord v/karl Otto Nesdal har utarbeida eit utkast til plan for utviding av sitt anlegg til 42 marinaplassar og 72 parkeringsplassar. Forslaget viser i tillegg inntil 125 marineplassar for Skorpo utvikling utan at det skaper tilkomstproblem til øvrige brygger. Løysinga viser òg ei form for gruppering av dei ulike brukarane, noko som vil gje klarare ansvarsforhold og smidige løysingar for tilsyn, drift og vedlikehald. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Statskog er positiv til at området blir regulert og at ein får ei optimal utnytting av strandsona med tanke på naudsynte båthamner og tilkomst. Dei viser til inngåtte avtaler med velforeningar og andre om leige av båtplassar i området. Dei viser til tidlegare innspel til rullering av arealplanen om at eit området blir tatt med som byggjeområde for bustad. Kommentar: Når det gjeld å ta inn eit område som byggjeområde for bustad har me vald å redusere planområde for å unngå å ta inn forhold som ikkje er avklara i arealplanen ABO pva. Skorpo Utvikling viser til tidlegare innspel og bekrefer at dei no har kjøpt 26/19 og har fått avtale med Statskog når det gjeld parkering. Dei har laga utkast til plan som viser 4 hyttenaust eller naust og noko lagringsareal til dei som har båtplass i hamna. Skorpo utvikling treng i første omgang om lag båtplassar og 100 parkeringsplassar. Både marina og parkeringsplass kan utvidast og leigast ut til den lokale marknaden. Kommentar: Løysinga er bakt inn i planutkastet Statskog viser til tidlegare innspel og minner igjen om at dei ønskjer eit mindre bustadfelt i området då dei har mottatt fleire konkrete søknader. Kommentar: Sjå kommentar til VURDERING Framlegg til plan viser 5 marinaanlegg med tilhøyrande parkeringsplassar og tilkomstveg. Området Sh1 viser 42 båtplassar, området Sh2 viser 18 båtplassar, Sh3 viser 32 båtplassar, Sh4 viser 44 båtplassar og Sh5 viser 126 båtplassar. Antall plassar innan kvart område vil elles variere alt etter bredden på kvar båtplass. Planen viser vidare 3 naustområder, 2 eksisterande og eit nytt (som er i samsvar med arealplanen). Det ligg eit bustadhus innan planområdet, eigedomen er regulert til bustad, med strenge byggegrenser. Blåbærholmen er vist som spesialområde naturvern, det same er del av neset mellom Lønnevågen og Humrevika og neset ved Kobbaskjæret. I naturvernområda skal eksisterande terreng og vegetasjon takast vare på. Del av kommunal eigedom som ikkje er nytta til parkering er vist som offentleg friområde. Nye parkeringsplassar er elles lagt mest mogeleg skånfullt inn i terrenget for ikkje å skape nye sår i terrenget, særleg mot sjøen. Forstrønesundet er eit mykje nytta båtutfartsområde med fleire flotte friluftsområde i nærleiken, som Ervikane, Oksabåsen og Skorpo. Dette kan virke som eit stort inngrep og eit stort og dominerande marinaanlegg i dette sårbare området. På den andre sida har området lenge vore brukt som marinaanlegg. Området har god tilkomst og ligg i enden av fylkesvegen Side 11 av 102

12 Sak 177/06 på Strøno. Sjølv om marinaanlegget kjem noko lenger ut i sundet enn det som er vist i gjeldande arealplan har kommunen vurdert det som riktig å samle eit slikt anlegg i eitt område. Prinsippet om 3-deling av sundet er elles lagt til grunn, det er sikra om lag 50 meter seilingsled gjennom sundet. Hovudleia vil no gå på utsida av Blåbærholmen. Det bør vurderast som eiga sak å innføre redusert fart gjennom Forstrønesundet. Planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Os, Asle J. Andås Side 12 av 102

13 Sak 178/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REG.PLAN FOR BRIMSHOLMEN, DEL AV G.NR. 31/10 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0514 Arkivsaksnr.: 05/2552 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 438/05 Os Forvaltningsstyre DS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Brimsholmen, del av gnr. 31, bnr. 10, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 178/06 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan (nedfotografert) dat Reguleringsføresegner dat Kommentar til innkomne merknader dat Hordaland Fylkeskommune dat Barnetalsmannen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat BKK Nett AS dat Fylkesmannen i Hordaland, Miljø dat Bergen og Omland Havnevesen dat Fiskeridirektoratet dat Espen Lyssand dat Espen Lyssand dat Eige vedlegg: 1.1 Utkast til reguleringsplan (fargar) dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Igangsetjing av planarbeidet vart godkjent av eining for arealbruk, delegasjonsvedtak 05/438, datert Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 7 fråsegn frå offentlege instansar og 2 private merknader frå ein grunneigar. Område ligg som byggjeområde (bustad og friområde) i gjeldande arealplan. Grunneigar har kome med innspel til rullering av arealplanen med brev av der han ber om at storparten av eigedomen blir gjort om til bustadføremål. Grunneigar har òg søkt om frådeling av bustadtomt i same området. Forvaltningsstyret behandla denne søknaden i møte , sak 291/05 og gjorde følgjande samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til tiltakshavar og ein ber om at det vert utarbeidd reguleringsplan for heile gnr. 31, bnr. 10, der mellom anna tilkomsttilhøva til gnr.31, bnr. 32 er avklara i planen. Planen er utarbeida av ark. Olav K. Bjelland på vegne av grunneigar Axel Sundøy. Framlegg til reguleringsplan viser 7 nye bustadtomter, 8 nye nausttomter med tilhøyrande brygger og småbåthamn i sjø. Det er lagt inn 2 friluftsområde på om lag 0,9 daa mot sjø og 2 sentrale leikeområde på tilsaman om lag 0,9 daa. Planen viser òg vegtilkomst til grensa til 31/ OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Hordaland Fylkeskommune ber om at forslagstiller nøye vurderer regional arealpolitikk slik det framgår av fylkesplanar og fylkesdelplanar. Dei ber om at eventuelle kulturminneinteresser vert omtala. Det er ikkje kjent automatisk freda kulturminne i området, men dei vurderer område slik at det kan vera eit potensiale for funn. Dei varslar at dei vil gjere ei synfaring i planområdet. Side 14 av 102

15 Sak 178/ Barnetalsmannen ber om at retningsliner for born og unge vert lagt til grunn for utforming av reguleringsplanen. Han gjer òg merksam på at brua ikkje er dimensjonert for større utrykningsbilar. Kommentar: Det er vist om lag 0.9 daa felles leikeareal for 7 bustader. Parkering vert dekka på eiga tomt. Brua til Brimsholmen er privat og har maks. akseltrykk på 6 tonn. Ambulanse og mindre utrykningskjøretøy kan passere, men ikkje tyngre kjøretøy. 2.3 Fylkesmannen i Hordaland, landbruk vil vurdere planen kritisk dersom planen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan i høve til landbruksinteressene. Dei oppfordrar elles landbruksansvarleg til tidleg å bli trekt inn i planprosessen. 2.4 BKK Nett AS gjer merksam på eksisterande lsp.linje i området. Omlegging må kostast av utbyggjar. Dersom eks. nettstasjon i området ikkje kan forsyne dei nye bustadane må det setast av areal til ny nettstasjon som vert plassert sentralt i feltet i samråd med BKK Nett når detaljplanen er klare. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga er skeptisk til omregulering av friområde til byggjeområde. Dei minner om det skjerpa strandsonevernet og viser til det overordna nasjonale målet å sikre ålmenta god tilgang til strandsona. Dei minner om at det er eit kommunalt ansvar å ivareta lokale miljøvernomsyn. 2.6 Bergen og Omland Havnevesen ønskjer at det vert tatt inn i føresegnene at tiltak i sjø krev løyve frå Bergen og Omland Havnevesen. Kommentar: Dette er lagt inn i reguleringsføresegnene. 2.7 Fiskeridirektoratet, region vest har ingen konkrete merknader til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen i høve registerte fiskeri- eller akvakakulturinteresser. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Espen Lyssand er interessert i å diskutere vegutløysing og parkering. Han har inen merknad til oppstart av planarbeidet. 3.2 Espen Lyssand har vore i kontakt med tiltakshavar og fått opplyst at det blir teikna inn veg fram til nord-austre hjørne av 31/32. Her er det ein høg skrent og ikkje mogeleg å lage nedkjøring til tomta. Skal han kome ned på tomta, må vegen forlengast eller så må det setjast av areal til parkeringsplass. Kommentar: Det er positivt at det er dialog mellom tiltakshavar og Espen Lyssand. 4.0 VURDERING Axel Sundøy eig 31/10 og 31/136. Eigedomen er på ca. 12 mål og har om lag 250 meter strandlinje. Eigedomen ligg på Brimsholmen som er i stor grad utbygd med hus, hytter, kaier og naust. Brimsholmen er landfast med ei kjørbar flytebru. I forrige arealplan var heile Brimsholmen vist som byggjeområde for bustad. I gjeldande arealplan er det i alle utbyggingsområder mot sjø lagt inn eit friområde langs sjøen, som ein buffer for å hindre meir utbygging i strandsona. For Brimsholmen er denne buffersona på om lag meter. I tillegg er det lagt inn ei stripe friområde tvers over holmen på 31/10, som er ein stor ubebygd eigedom. Sjølv om ein stor del av 31/10 er lagt inn som friområde, er det likevel rom for å skilje frå 3 bustadtomter av 31/10 innan det arealet som er sett av til bustadføremål. Axel Sundøy ønskjer å nytte ein større del av eigedomen til utbygging og finn det urimeleg at alt fellesareal og friareal skal leggjast på hans eigedom. Side 15 av 102

16 Sak 178/06 Planen viser byggjehøgde (topp møne) på nye hus. Føresegnene viser maks utnytting for bustadområdet til BYA=25 % og maks utnytting for einskilttomter til BYA=34 %. Bustader kan førast opp i 1 etasje og loft, og underetasje det dette er naturleg i høve terrenget. For kvar bustadtomt skal det setjast av min. 3 parkeringsplassar på eigen grunn. Det er ikkje offentlege leidningar på Brimsholmen. Når det gjeld avløp har kommunen ikkje noko anlegg i nærleiken som ein kan knytta seg til. Det finnast private anlegg, kommunen kan påleggje å knytte seg til private avløpsanlegg. Når det gjeld vassforsyning går det i dag ein liten privat vassleiding ut til Brimsholmen som er knytt til offentleg vassleidning i Mørkevågen. Når det gjeld tilkomst er Brimsholmen landfast gjennom eksisterande private bru som har maks. akseltrykk på 6 tonn. Ambulanse og mindre utrykningskjøretøy kan passere, men ikkje tyngre kjøretøy. Det må lagast eigen teknisk plan for utbygging av kommunaltekniske anlegg. Når det gjeld skulekapaistet og skuleveg er det kapasitet på Søre Øyane skule og det er fortau langs fylkesvegen fram til skulen. Planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Os, Asle J. Andås Side 16 av 102

17 Sak 179/06 MØTEBOK OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR NY FYLKESVEG FRÅ ÅSEN TIL HELLESKARET Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0508 Arkivsaksnr.: 06/1032 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 179/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Forvaltningsstyre (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for ny fylkesveg, parsell Åsen til Helleskaret, med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 179/06 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Utkast til reguleringsplan dat Reguleringsføresegner dat Planhefte - tekstdel dat. Mai Normalprofil dat Plan og profilteikningar dat Statens vegvesen dat Barnetalsmannen dat BKK Nett AS dat Hordaland Fylkeskommune dat Fylkesmannen i Hordaland dat Hordaland Fylkeskommune, kom.samarb. dat Jon Søvik dat Statskog dat Georg von Erpecom dat Adv. firma Harris dat Gerd og Knut Fredriksen dat Adv. firma Harris dat Adv. firma Harris dat Adv. firma Harris dat Saksopplysningar: 2.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Igangsetjing av planarbeidet for ny Lysekloster Næringspark og ny fylkesveg frå Åsen til Helleskaret vart samrøystes godkjent av Forvaltningsstyret i møte , sak 0185/04. Samstundes vart melding med forslag til utgreiingsprogram for industriområdet lagt ut på høyring. Varsel om oppstart låg ute i tida til Det er kome inn 6 fråsegn frå offentlege instansar og 8 private merknader. Dei fleste merknadene går på Lysekloster næringspark. Fylkesvegen er vist i gjeldande arealplan og er del av ein framtidig ytre ringveg frå Åsen til Hildershamn. Planområdet grensar til reguleringsplanar for Ny E39, parsell Svegatjørn - Rådal, med ny fylkesveg frå ny E39 til Åsen. Planområdet grense òg inn til ny reguleringsplan for Revåsen. Reguleringsplanen omfattar ei strekning på om lag 1300 meter, med ny tilkomstveg til Hellebakkane og Lysekloster barnehage og skule. Planen viser separat gang- og sykkelveg langs fykesevegen. Ved Helleskaret er det planlagt ny rundkjøring og omlegging av om lag 150 meter av dagens fylkesveg. Det er òg planlagt undergang for kryssing av fylkesvegen ved kryss mot Hellebakkane. Sjå elles vedlagte tekstdel og illustrasjonar som vegkontoret har utarbeida. 3.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 2.2 Barnetalsmannen har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 2.3 BKK Nett AS viser til at det går ei hsp.linje over området, dersom anlegget kjem i konflikt med den, må den leggjast om, dette må kostast av utbyggjar. Side 18 av 102

19 Sak 179/ Hordaland Fylkeskommune ber om utsett frist for å kome med merknad. 2.5 Fylkesmannen i Hordaland sine merknader går på KU og næringsområdet. 2.6 Hordaland Fylkeskommune sine merknader går på KU og næringsområdet. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Jon Søvik ber om at arealet mellom den nye fylkesvegen og Hellebakkane vert sett av som framtidig butstadareal. Kommentar: Jon Søvik har sendt inn same innspel til rullering av arealplanen og dette vil bli behandla i den samanheng. 3.2 Statskog har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeidet. 3.3 Georg von Erpecom ber om at den nye lokalvegen til Lysefjorden blir liggande omtrent som vist på vedlagt kart og ikkje ved det nedlagte steinbrudden. Øvrige merknader går på KU og næringsområdet. 3.4 Adv. firma Harris representerer eigar av gnr. 18, bnr. 12 og ber om utsatt frist. 3.5 Gerd og Knut Fredriksen sine merknader går på KU og næringsområdet. 3.6 Adv. firma Harris viser til pågåande grunnforhandling med Os Bygg og Eigedom og ber om utsatt frist. 3.7 Adv. firma Harris viser til pågåande grunnforhandling med Os Bygg og Eigedom er avbrutt. Han ber om ytterlegare opplysninger og vil kome med merknad på vegne av eigar av gnr. 18, bnr Adv. firma Harris rettar seg sjølv og presiserer at han representerer eigar av gnr. 18, bnr. 12 og ikkje bnr. 2 som det står i sist brev. Kommentar: Os kommune har sendt ytterlegare opplysningar til avd.firma Harris, men har ikkje fått noko tilbakemelding. Dessutan er ikkje gnr. 18, bnr. 12 i berøring med denne planen. 4.0 VURDERING Veglinja følgjer ei litt anna linje enn den som ligg inne i gjeldande arealplan, veglinja ligg litt lenger vekk frå Hellebakkane. Veglinja ligg elles godt i terrenget, med unntak av to dalføre som må kryssast. Dei to dalføra er i nærleiken av ny tilkomstveg til Hellebakkane og rett før nytt kryss i Helleskaret, her ligg veglinja 7-8 meter over terreng. Det er regulert inn areal for å kunne gjennomføre landskapstilpassing, som til dømes utslakking av skråningane. Den nye vegen ligg omtrent 200 meter frå næraste hus, det er ikkje naudsynt med eigne tiltak mot vegtrafikkstøy. Totalt sett er nok den valde veglinja den beste og den kortaste linja for å leggja ein veg frå Åsen til Helleskaret. Os, Asle J. Andås Side 19 av 102

20 Sak 180/06 MØTEBOK OPPSTART REGULERINGSPLAN SKEISMYRA DEL AV GNR. 34/3 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0608 Arkivsaksnr.: 06/1184 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 180/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret ( det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Skeismyra, del av gnr. 34, bnr. 3, då dette er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen. Området vil bli vurdert i samband med rullering av arealplanen. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 180/06 Vedlegg: 1. Søknad frå Eiplan AS dat Oversiktskart med plangrense dat Utsnitt frå arealplanen dat Innspel til arealplanen, nr dat Saksopplysningar: Eiplan AS har sendt inn søknad om oppstart av privat reguleringsplan for eit området på Skeismyra, gnr. 34, bnr. 3. Grunneigar er Marit og Bjørn Fosen, dei har inngått eigen samarbeidsavtale med Eiplan AS. Området er på om lag 22 daa. Området er tenkt nytta til barnehage, einebustader ( Startbo-hus ) og naudsynt fellesareal. Område ligg som LNF-område i gjeldande arealplan. Arealet rundt på to sider er sett av til bustadareal i gjeldande arealplan. Området ligg elles sentralt i krinsen med Nore Neset skule, barnehage og Aktivitetshus som næraste nabo. Det er stor utbygging i krinsen. Tiltakshavar har òg kome med innspel til rullering av arealplanen om å få omdisponert området til same føremål som dei no søkjer om å regulere området til. Det er generelt uheldig å starte regulering av eit område der bruken ikkje er i samsvar med gjeldande arealplan. Området bør vurderast i samband med rullering av arealplanen. Dersom Forvaltningstyret ønskjer å godkjenna oppstart, kan følgjande vedtak nyttast: Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Skeismyra, del av gnr. 34, bnr. 3. Grunngjeving for dette er at området grensar inn til område er sett av til bustad, at del av området er tenkt bygd ut som barnehage og at ein reguleringsplan for området vil sikre gode fellesløysingar. Os, Asle J. Andås Side 21 av 102

22 Sak 181/06 MØTEBOK SØKNAD OM MINDRE VES. ENDRING REGULERINGSPLAN HILDERN SKEISLEIRA Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 06/824 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 181/06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i Plan- og bygningslova, godkjenner forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) mindre vesentleg endring av reguleringsplan for Hilderen ved at tilkomstveg FT2 vert utvida frå 2,5 til 3,0 meter og justert i samsvar med slik den er opparbeida. Eksisterande parkeringsplass, snuplass og utsiktspunkt vert teikna inn på planen som fellesområde. Det vert lagt inn i planen ein felles privat gangveg mot nabo på 1,0 meter. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 181/06 Vedlegg: 1.0 Søknad om mindre ves. endring dat Gjeldande plankart rev Plan og tverrprofil for veg til naust dat Merknad frå Helene Thunes Telle dat Merknad frå Lisbeth Norbeck dat Kommentar til innkomne merknader dat Saksopplysningar: 1.0 BAKGRUNN Gjeldande reguleringsplan for Hilderen, Skeisleira, vart godkjent I gjeldande plan er det vist ein felles tilkomstveg FT2 ned til dei inste nausta. Denne tilkomstvegen er opparbeida som anleggsveg. Tiltakshavar søkjer no om å behalde denne tilkomstvegen med breidde på 3 meter grunna transport til nausta og for ev. utrykningskjøretøy. I tillegg ønskjer han å opparbeide ein snuplass med utsiktsplass og ein sti på ca. 1 meter bort til nabotomta. Naboar er varsla, det er kome inn 2 merknader. 2.0 MERKNADER 2.1 Helene Thunes Telle har ingen merknad forutsett at vegskulder og drenering ligg på gnr. 34, bnr. 9. Kommentar: Tiltakshavar stadfester dette. 2.2 Lisbeth Norbeck meiner at søknaden er stikk i strid med gjeldande avtaler og vedtak som er gjort. Avtalen gjekk på at anleggsvegen skulle avviklast og omgjerast til gangveg etter ca. 6 mnd. Dei meiner at dagens avtale oppfyller alle punkt som tiltakshavar skriv i søknad om mindre ves. endr. av planen. Dei forutsetter at Os kommune opprettheld opprinneleg vedtak. Kommenta: Ved oppstart av bygginga av nausta var det tilkomst frå andre sida. Etter utbygginga er denne tilkomstvegen einast tilkomst til dei innerste 6 nausta. Det er riktig som Norbeck påpeikar at anleggesvegen skulle i utgangspunktet vera midlertidig. Tiltakshavar ønskjer no å behalda denne vegen og meiner at vegen må vera kjørbar og ikkje kan omgjerast til gangveg. Tiltakshavar meiner vegen må vera 3 meter og ikkje 2,5 som planen viser. Han vil akseptera at utsiktspunkt og snuplass ikkje vert utvida dersom utvalet meiner at plassen er brei nok som den ligg i dag. 3.0 VURDERING Tiltakshavar har sendt inn eige brev med kommentar til innkomne merknader. Han viser til at anleggsvegen har i dag ei breidde på 4,5 meter, han ønskjer å redusere den til 3,0 meter. Snuplass og utsiktspunkt er i dag smalt og trangt, difor ønskjer han å utvide denne. Han ønskjer heller ikkje at vegen vert stengt med bom. Han tilbyr kommunen å gjere utsiktsplassen om til ein offentleg plass dersom kommunen ønskjer det. Han peikar på at endringa ikkje forandrar nevneverdig forutsetningane for gjennomføring av planen eller forandrar planen sin funksjon. Side 23 av 102

24 Sak 181/06 Som alltid er eit vesentleg punkt å vurdere om søknaden kan behandlast som ei mindre vesentleg endring, eller om den må behandlast som ei vesentleg endring. I utgangspunktet er den opparbeida anleggsvegen med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Det er eit spørmål om omsøkt endring av reguleringsplanen bør handsamast som ei vesentleg endring av planen og ikkje som ei mindre vesentleg endring som omsøkt. Det at det no er kome ein del merknader til søknaden gjer òg at saka kan tippe over til ei vesentleg endring. Ei vesentleg endring av ein reguleringsplan er ein meir omfattande prosess og krev ny oppstart og høyring. I NOU 1982:13 står det blant anna: "Etter gjeldende lov er det noe uklart hva som anses som "mindre vesentlige endringer" av reguleringsplan. Dette må bero på et skjønn i det enkelte tilfelle. Det kan her ikke gis uttømmende retningslinjer. Endring av reguleringsformålet er et moment som trekker i retning av at endringen er vesentlig, med mindre formålene er nær beslektet eller forutsetningene for å gjennomføre planen for øvrig ikke forandres nevneverdig. Blir bygningsrådets vedtak påklaget til fylkesmannen på det grunnlag at det har overskredet sin kompetanse, kan han etter vanlige regler overprøve bygningsrådets skjønn for såvidt. Domstolene har imidlertid inntatt en reservert holdning til noen overprøvelse av grensedragningen så lenge den "ligger innenfor rammen av et forsvarlig skjønn og bygger på en riktig tolkning av loven og dens formål", jfr Rt s. 568 (570571) og 1975 s. 246 (s. 251)". I rundskriv av 17/ uttalte Kommunaldepartementet: "Hva som er mindre vesentlige endringer" i henhold til 28 nr.2 og 3, må avgjøres skjønnsmessig i hver sak. Som veiledning har departementet i tidligere rundskriv av l0.mars 1966 antydet følgende retningslinjer: Endring av reguleringsformålene regnes som vesentlig endring, f.eks. park til byggeformål. Øking av etasjetall fra 2 til 3 anses som en vesentlig endring, jfr. i denne sammenheng bygningslovens i 72. Vanligvis vil derimot en øking fra 3 til 4 etasjer kunne anses som mindre vesentlig. Mindre forskyvninger av vegtraseer, mindre innskrenkninger av avstanden mellom byggegrenser og mindre endringer i vertikalprofilet kan ses som mindre vesentlige endringer. For riksveger og fylkesveger må de likevel på forhånd være forelagt fylkets vegvesen. Andre endringer i trasèføring antas å være vesentlige reguleringsendringer som må stadfestes av departementet. Mindre justeringer av tomtegrenser, endret orientering eller plassering av bebyggelsen på enkelte tomter, oppføring av noe annen hustype enn forutsatt, eller plassering av garasje på en tomt i tillegg til den øvrige bebyggelse anses normalt å være mindre vesentlige endringer". Den opparbeida anleggsveg med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Ein gangsti til nabotomta er heller ikkje vist i reguleringsplanen. Området rundt tilkomstvegen er regulert som buffersone. I føresegnene til planen står det at spesialområde buffesone omfattar ein skrent. Det har elles ofte vore opna for at ein kan opparbeide både veg og gangveg i ei buffersone. Utviding av ein tilkomstveg frå 2,5 til 3,0 meter bør kunne behandlast som ei mindre vesentleg endring når den går gjennom ei regulert buffersone. Å justere den regulerte vegen fordi den er opparbeida i ei litt anna linje enn det som er vist på reguleringsplanen bør òg vere kurant så lenge det er gjort for å tilpasse vegen betre til landskapet. At det er opparbeida ein parkeringsplass og snuplass (og utsiktspunkt) i buffersona kan òg vere kurant når dette er tilpassa landskapet. Tidlegare var det forutsatt at parkeringsplassar skulle opparbeidast lenger oppe, det ser no ut som om tiltakshavar har funne ein egna plass nærare nausta. Det må derimot understrekast at slike inngrep i buffersona ikkje må gjerast større enn det som Side 24 av 102

25 Sak 181/06 strengt tatt er nødvendig. Administrasjonen vil rå til at Forvaltningsstyret tar ei synfaring før saka vert behandla. 4.0 KONKLUSJON Utviding av ein tilkomstveg frå 2,5 til 3,0 meter og naudsynt justering i høve terreng bør vera kurant. Vegen er regulert som tilkomstveg. Forutset at det er opna for at ein kan opparbeide veg og gangveg i buffersona. Dermed kan utsiktspunkt, parkering og snuplass regulerast inn i buffersone, slik det er opparbeida, som fellesområde. Gangsti til nabo på 1,0 meter kan regulerast inn i buffersona som felles privat gangveg. På den andre sida er den opparbeida anleggsvegen med snuplass, utsiktspunkt og parkering eit langt større inngrep enn den enkle tilkomstvegen som viser i reguleringsplanen. Det står heller ikkje at det er opna for å opparbeide veg og gangveg i buffersona. Det er dermed eit spørmål om omsøkt endring av reguleringsplanen bør handsamast som ei vesentleg endring av planen og ikkje som ei mindre vesentleg endring som omsøkt. I så fall er alternativ framlegg til vedtak : Søknad om mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for Lurane Nord, slik det framgår av søkad mottatt , kan ikkje behandlast som ei mindre vesentleg endring. Søknad må behandlast som ei vesentleg endring av reguleringsplanen, jfr i Plan- og bygningslova. Os, Asle J. Andås Side 25 av 102

26 Sak 182/06 MØTEBOK 28/1, REG.PLAN VARDEN SØRSTRØNO, MINDRE VES. REG.ENDRING Saksbehandlar: Ole Andreas Vorland Arkiv: GEO Arkivsaksnr.: 05/2151 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 37/06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) mindre vesentleg endring av bebyggelsesplan for Varden, Sørstrøno, datert , når følgjande punkt er retta opp. Kote høgde på u.etg samt 1.etg må førast på bustadene slik som det er gjort i den godkjente planen. Samt kotehøgde på garasjane. Os, Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

27 Sak 182/06 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøyste vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Forvaltningsstyret ber administrasjonen avklara siste setning under vurdering. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett. Vedtak: Saka vart utsett. Side 27 av 102

28 Sak 182/06 Vedlegg: 1.0 Brev i frå Bjarne Møster AS dat Godkjent bebyggelsesplan, dat Forslag til ny bebyggelsesplan 1.3 Oversiktskart 1.4 Framlegg til ny avkjørsel 1.5 Uttale på avkjørslen frå Statens vegvesen dat Vedtak i fraå FVS-møte dat Gjeldande føresegner dat Klage i frå Marit og Mons E. Monstad dat Klage med vedlegg frå M & M. E. Monstaddat Kommentar på klagene dat E-post frå Marit Monstad dat Brev frå Marit Monstad dat Saksopplysningar: Etter oppdrag frå eigaren, Jon Olaf Sørstrønen ved mor Kari Aamodt så har Bjørne Møster levert ei mindre justering av bebyggelsesplanen på Varden, Sørstrøno. Dette medfører at to tomter er delt i to med det resultat at det er plass til to ekstra bustadplasseringar, samt at avkjørsla er trekt 11 meter lengre ned vegen slik at ein ikkje kjem i konflikt med gnr. 28, bnr. 30. Sjå framlegg til ny bebyggelsesplan. Endringa inneber ikkje noko stor planmessig endring. Formålet vert uforandra og ein held seg innafor dei same bustadområdane. Saka er utgreidd i tråd med ønsket i frå sist handsaming i Forvaltningsstyret. 2.0 Private merknadar 2.1 Klage i frå Marit og Mons E. Monstad som påpeiker at grunnlaget for at dei gjekk med på planen samt at dei var villig til å gje grunn til avkjøring var at planen vart slik som den nå ligg godkjent. Kommentar Dette går mykje på private forhold, men sakshandsamar har prøvd å greie litt ut om det i vurderinga. 2.2 Klage i frå Marit og Mons E. Monstad Sjå ovanfor. 2.4 E-post frå Marit Monstad kor hun opplyser om at hun ikkje er informert om endringane på bebyggelsesplanen knytt opp mot flyttinga av avkjørselen. Kommentar Marit Monstad har fått planen til uttale i si heilheit. Hun har også levert denne og den ligger som vedlegg 2.5 i saka. 2.5 Brev frå Marit Monstad kor det er lista opp 4 punkt. Er lik eit tidlegare forslag, og det let seg ikkje gjere grunna siktlina. Saknar kart i frå tiltakshavar som viser byggjehøgder. Finner det uakseptabelt at hun ikkje er varsla i saka av tiltakshavar om endringa grunna avkjørsle. Hun er påpeiker at hun fortsatt er villeg til å inngå ei frivillig avtale med tiltakshavar. Kommentar: Tiltakshavar har vist siktliner som er godkjent av Vegkontoret, og som er i tråd med den gjeldande bebyggelsesplanen. Side 28 av 102

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune.

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

REGULERINGSPLAN ROSENDAL SPA-HOTELL VEDAVIKJO, ROSENDAL I KVINNHERAD KOMMUNE GNR 81, BNR 112 OG 188 PLANOMTALE

REGULERINGSPLAN ROSENDAL SPA-HOTELL VEDAVIKJO, ROSENDAL I KVINNHERAD KOMMUNE GNR 81, BNR 112 OG 188 PLANOMTALE REGULERINGSPLAN ROSENDAL SPA-HOTELL VEDAVIKJO, ROSENDAL I KVINNHERAD KOMMUNE GNR 81, BNR 112 OG 188 PLANOMTALE JANUAR 2010 Innhald 1. Innleiing/eksisterande situasjon... 3 1.1. Innleiing/bakgrunn... 3

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet 16.01.2007 TEMA: 1. Brev dat. 04.01.07 frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1

Detaljer