SAKSLISTE. kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyesalen Møtedato: Tid: Berg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyesalen Møtedato: 04.07.2012 Tid: 09.15. Berg"

Transkript

1 Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyesalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf V ararnedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/12 12/434 SØKNAD FRA AKVAFARM AS OM SAMTYKKE TIL EKSPROPRIASJON - UTTALELSE Skaland, Guttorm N ergård ordfører

2 Sak 44/12 FSK-Sak 44/12 SØKNAD FRA AKV AF ARM AS OM SAMTYKKE TIL EKSPROPRIASJON UTTALELSE aksbehandler: Berit Skogland Arkivsaksnr.: 12/434 Saksnr.: Utvalg 44/12 Formannskapet Arkiv: Ml l &51 Møtedato [nnstilling: Forslag til uttalelse: Berg kommtme er kjent med Ak:vafarm AS sine planer om utvidelse av in moltproduksjon fra 2,5 til 5 O millioner smolt pr. år. Kommunen konstaterer også at d t synes å være svært vanskelig å få 100% oppslutning om samtykke til rett til regulering og vannuttak m.v. for å få dette til. På bakgrunn av tiltakets formåj og at ulempene for grunneierne må anses for å være beskjedne mener kommunen at vilkåret for at fylkesmatmen kan gi samtykke til ekspropria ~on må anses oppfylt. Skaland Rolf Erik Søre ide rådmann ide 2 av 3

3 Sak44/12 Vedlegg: Søknad fra Akvafarm AS om samtykke til ekspropriasjon- uttalelse Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er søknad til Fylkesmannen i Troms om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse fra Akvafarm AS. Saken behandles etter oreigningsloven 12. Det innhentes uttalelse fra kommunen. Etter kommunens delegasjonsreglement er formannskapet delegert myndigheten til å uttale seg på vegne av kommunen i slike saker, jfr. delegasjonsreglementet 3 nr. 3. Akvafarm AS søker om samtykke til ekspropriasjon for å kunne iverksette planene sine med å øke sin produksjon av smolt fra 2,5 mill. smolt til 5,0 mill.smolt pr. år. Slik søknad er hjemlet i oreigningsloven 2 pkt. 28, og gjelder samtykke til ekspropriasjon av rettigheter til regulering og uttak av vann fra Ersfjordvatnet i Berg kommune til settefiskanlegg. Retten skal i tillegg til regulering og uttak av vann også omfatte rettigheter for all nødvendig ferdsel/ transport og bruk av privat veg samt rett til adkomst og inspeksjon, vedlikehold, utskifting av materiell mv. Vurdering: Ettersom kommunen og Akvafarm AS henter henholdsvis drikkevann og produksjonsvann fra samme vannkilde (Ersfjordvatnet), er kommunen vel kjent med Akvafarm AS sine planer om å utvide produksjonen ved smoltanlegget. Det nevnes her også kommunens samarbeid med Akvafarm AS som er med å sikre vannforsyningen til Skaland. Kommunen har et framtidig vannbehov på 30 1/s, mens midlere forbruk til smoltanlegget er 350 1/s. Det framgår av søknaden at en overveiende andel av berørte grunneiere (51 av 58) som dekker 94,4% av strandlinjen langs Ersfjordvatnet, har skrevet under avtale som gir Akvafarm AS de nødvendige rettighetene til regulering og uttak av vann. Av hensyn til nær forestående ferieavvikling, har fylkesmannen bifalt at kommunen gir en forhåndsuttalelse på grunnlag av kjennskap til søknaden. Skaland, Bjørn Abelsen rådgiver Side 3 av 3

4 Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ ADVOKATFIRMAET REI<VE PLEYM Advokatfirmaet Re kve, Pleym & Co DA Org. nr. NO MVA Driftskonto nr Klientkonto nr Medlemmer av: Den Norske Advokatforening Advocatia Besøks adresse: Grønnegata 76 (Inngang Fr. Langesgate) Postadresse: Postboks 520, 9255 Tromsø Tlf Faks /02 no Partnere TorN. Rekve (H)* Harald Pleym Thor Hager Thorkildsen Kristoffer Dons Brøndbo Ansatte advokater Jon Arild Strand Bjørn A. Jakobsen Hans Arne Nysæter Håkon Eskildsen Pleym l kontorfellesskap Advokat Sølvi Wold Org.nr. NO MVA Driftskonto nr Klientkonto nr * (H) = Høyesterettsadvokat l møterett for Høyesterett ADVOCATIA Deltakende advokatfirmaer: Reguleringen av Ersfjordvannet forutsettes øket for å sikre kommunal vannforsyningen og legge til rette for økt smoltproduksjon. Tiltaket omfatter endret regulering av Ersfjordvann hvor det tidligere har vært adgang til å tappe ned vannet 1.8 meter hvor dette nå skal økes til2.5 meter. Nedtappingen reduseres til l meter samtidig som det søkes om tillatelse til å demme opp vannet 1.5 meter. Oslo: Kva le & Co Advokatfirma Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal

5 2 Ersfjordvannet brukes i dag til kommunal hovedvannforsyning for området fra Ersfjordvannet til og med Skalandområdet. I tillegg forsynes smoltanlegget til Akvafarm fra Ersfjordvannet. Det komm1lllale vannverket forsyner 125 hustander og om lag 420 pe. Berg kommune har i dag tillatelse til uttak av vann begrenset til en regulering på 1.8 meter. Akvafarm har videre avtale med Berg kommune om vannuttak til smoltproduksjon. Bilag: Avtale mellom Akvafarm AS og Berg kommune vedrørende overtakelse av rett til uttak og sikring av anlegg for kommunal vannforsyning. Akvafarm planlegger å øke smoltproduksjonen fra 2,5 mill. smolt pr år til 5 mill. pr år- i tillegg kommer produksjon av yngel som vil variere fra år til år. Samtidig er det behov for utbedring av den kommunale vannforsyning som har behov for bedring av den hygieniske sikkerheten og er sårbar ved nedtapping av Ersfjordvannet. Dette forutsettes løst ved etablering av dypinntak i Ersfjordvannet for å oppfylle Drikkevannsforskriften og gi en tilfredsstillende hygienisk barriere. I tillegg vil noe økt regulering av Ersfjordvannet fra tillatt regulering i dag på 1,8 meter til2,5 meter i framtiden redusere sårbarheten og risikoen for driftsavbrudd på overføringssystemet. Hovedendringen er større oppdemning enn tidligere tillatt. Det er sendt søknad om konsesjon til NVE av 5. juli Vedlagt følger konsesjonssøknad med vedlegg. Bilag: Konsesjonssøknad med vedlegg Akvafarm AS vil i forbindelsen med planlagt utvidelse ha tilgang til vann fra utløpet av Bergsbotn kraftverk tilhørende Troms Kraft Produksjon AS som reservevannforsyning. Vannforsyningen fra Ersfjordvannet er hovedvannforsyningen til smoltanlegget og helt avgjørende for forsyningen av anlegget. Smoltanlegget er avhengig av kontinuerlig forsyning av en gitt vannmengde. Vann fra Bergs botn kraftverk er lite egnet som en del av hovedvannforsyningen på grunn av noe ustabil drift. Som eksempel kan nevnes at ved utløsning av rørbruddsventilen som skjer fra tid til annet tar det om lag et døgn for anlegget er i drift igjen. Kommunen har et framtidig vannbehov på 30 1/s, mens midlere forbruk til moltanlegget er 350 1/s. Vannbehovet til smoltanlegget vil variere fra om lag 170 lis når biomassen er minst i perioden mai til juli opptil 430 1/s i vinterperioden med høyest forbruk i april. Fra Bergs botn kraftverk vil en hente suppleringsvann for å redusere uttaket fra magasinet i Ersfj ord vann slik

6 3 at magasinet har nødvendig vannmengde til periodene med maksimale vannbehov i januar til april og august til september. Det er inngått avtale mellom Berg kommune og Akvafarm AS for å sikre den kommunale vannforsyningen fra Ersfj ord vannet. Ersfjordvannet ligger mellom Ersfjorden og Bergsbotn i Berg kommune i Troms fylke. Storelva som kommer fra Ersfjordvannet og løper ut i Bergsbotn ligger ca 6 km øst for kommunesenteret i Berg kommune, Skaland. Bilag: kart De tekniske inngrepene vil i hovedsak bestå av etablering av ny dam ved utløpet av Ersfjordvannet med størrelse 1,5 x 50 meter(hmax x Lmax) med damkrone på kote 112,5, inntaksledning i Ersfjordvannet og ny vannledning til smoltanlegget med lengde 750 meter og dimensjon 500 mm. Hoveddelen av grunneierne har gitt tillatelse til regulering av vannet og uttak av vann til smoltanlegget. Det er inngått avtale med disse grunneiere. Eiendomsforhold, avtaler og ekspropriasjon Vedlagt følger liste over berø1ie grunneiere og rettighetshavere: Bilag: Liste over ber01ie grunneiere og rettighetshavere Av 58 grunneiere har 51 skriftlig akseptert tilbudet fra Akvafmm AS. Det er inngått formelle avtaler. Av øvrige grunneiere har 4 langs vannet ikke akseptert tilbudet, og 3 som har eiendom langs elva har ikke svart på henvendelsene. Grunneiere har først vært invitert til informasjonsmøte om prosjektet. Etter dette ble det utarbeidet et fyldig brev med informasjon og forslag til minnelig ordning. En del grunneiere tok i tillegg kontakt og fikk tilleggsinformasjon. Knyttet til de grunneiere som man ikke raskt ble enig med, ble det i tillegg gjort ytterligere forsøk, både direkte ovenfor den enkelte av daglig leder i Akvafarm- Odd Steinar Olsen og ved ytterligere korrespondanse fra undertegnede. Regnet som meter strandlinje langs Ersfjordvannet har 94,4% av grunneierne skrevet under avtale som gir Akvafarm AS de nødvendige rettigheter til regulering og uttak av vann, mens 5,6% ikke har skrevet under.

7 4 Følgende kan opplyses om de eiendommer det ikke foreligger avtale for: Kjærlaug Stavnesvik, Karin Jakobsen og Svein Karoliussen som hver eier 1/3 av Eiendommen 13/8 har ikke akseptert avtalen. Dem1e eiendommen har kun en liten strandlinje på langsiden av vannet bestående av bratt steinur. Slik en ser det vil ikke inngrep være av vesentlig betydning for denne eiendommen. Eva Kristiansen som har!f4 part av 4/7 har ikke akseptert avtalen. Alle grunneierne langs Storelva som har gitt tilbakemelding, har gitt nødvendige tillatelser til uttak av vann fra Ersfjordvannet til smoltanlegg og vannforsyning. Tre grunneiere har ikke besvart henvendelsen. Disse er: Rita Kristoffersen og Tove Eriksen Heen som hver eier 1/14 del av eiendommen 13/13. Dette er en liten eiendom helt nede ved sjøen nedenfor veien. De har ikke besvart flere henvendelser etter tilbud er framsatt. Åshild Meyer som eier 1/4 -part av eiendommen 13/2 på østsiden av elva. Henvendelser er ikke besvart. Det foreligger ingen kjente servitutter eller rettigheter som tiltaket vil komme i strid med. Bilag: Utskrift av grunnbøker for berø1ie grunneiendommer Plassering og utstrekning av inngrepet fremgår mer detaljert på vedlagte kart. Bilag: kart med inntegnet inngrep+ flyfoto? Som følge av at det ikke har latt seg gjøre å oppnå en minnelig ordning med grunneier, må Akvafarm AS søke om samtykke til ekspropriasjon knyttet til rett til regulering og uttak av vann fra Ersfjordvatnet i Berg kommune til settefiskanlegg og drikkevannsforsyning. På bakgrunn av tiltakets formål og at ulempene for grunneierne må anses for beskjedne, må det legges til grunn at "inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade". Vilkåret for at fylkesmannen kan gi samtykke til ekspropriasjon er dermed oppfylt, jf. oreigningsloven 2 i.f. Ekspropriasjonstillatelsen skal gjelde retten til å kreve avståelse av nødvendig rettighet for regulering og uttak av vann, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport og bruk

8 5 av privat veg i denne forbindelse. Rettighet til å drive inkluderer rett til atkomst for inspeksjon, vedlikehold, utskifting av materiell mv. Forhåndstiltredelse Med hjemmel i oreigningsloven 25 bes om tillatelse til forhåndstiltredelse før skjønn er krevd. Det vil hevdes at det foreligger særlige forhold som gjør at det vil volde "urimelig tidhefte å bia til skjønnskravet er framsatt", jf oreigningsloven 25, l. ledd, 2. punktum. Det er stort behov for å sikre tilstrekkelig og kontinuerlig vannforsyning til Akvafarm AS settefiskanlegg, og sikre forskriftspålagt rensing og kontinuerlig kommunal vannforsyning i Berg kommune. Dersom Akvafarm AS - i samarbeid med Berg kommune - allerede i år får økt oppdemningen i Ersfjordvannet, får overlatt til kommunen Akvafarm AS egen r01 gate og etablert ny rørgate, vil en unngå enda et år med vanskelige driftsforhold og utilstrekkelig vannforsyning til beboere i Berg kommune på Senja. De grunneierne som det inngått avtale med har i tillegg alle de rettigheter som er nødvendig for å gjennomføre økt regulering og vannuttak fra Ersfjordvannet herunder arealer for inntak, dam, vannvei, uttak av stedlige masser, arealer for deponering av masser, m.v.. Ved at det søkes om forhåndstiltredelse legges det opp til at arbeidet med tiltaket kan iverksettes før skjønn er avholdt. Forutsatt at det gis samtykke til ekspropriasjon vil det straks bli innsendt skjønnsbegjæring til retten. Kopi av innsendt skjønnsbegjæring vil da bli oversendt Fylkesmannen slik at det deretter kan tas standpunkt til begjæringen om forhåndstiltredelse med bakgrunn i at skjønn er begjært, jf. oreigningslova 25 første ledd første punktum. Med vennlig hilsen Thor Hager Thorkildsen Advokat Kopi: Akvafarm AS, 9385 Skaland

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

HJORT. Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, 1 Innledning. 2 Konsultasjon

HJORT. Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, 1 Innledning. 2 Konsultasjon HJORT Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo, 11. mai 2015 Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Ansvarlig advokat: Erik Keiserud Referanse: Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2012 2013) Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2011 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2012 2013) Energi- og vassdragsforvaltning

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN - KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-236 Saknr.: 05/3247 Utvalg Utv.sak nr

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer