HENVISTE SAKER. Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HENVISTE SAKER. Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling"

Transkript

1 HENVISTE SKER 1 Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling De sist henviste saker ligger øverst. Berammede saker finnes også under menyvalget Sakliste Sak nr. 2015/1265, straffesak, anke over dom: Den offentlege påtalemakta Ber (advokat Tor Kjærvik) Borgarting lagmannsretts dom av 18. juni Inndraging ved rekneskapsførgåing. Sak nr. 2015/1116, sivil sak, anke over dom: Staten v/barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje arseth) udhild Løseth Johansson Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen) Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars Gyldighet av oppseiing i arbeidsforhold i medhold av tenestemannslova 10 nr. 1. Sak nr. 2015/1338, sivil sak, anke over dom: Staten v/rbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) Eide kommune (advokat Gry Brandshaug Dale) Saken gjelder om ordførere er å anse som "arbeidstakere" etter folketrygdlovens regler om sykepenger.

2 2 Sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom: Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind. Lid) Tordis Synnøve Stigen Klausen (advokat Øyvind Vidhammer) Borgarting lagmannsretts dom av 8. april Spørsmål om sykdommen er konstatert før yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft og om erstatningskravet er foreldet. Sak nr. 2015/1026, sivil sak, anke over dom: Ski Taxi S Follo Taxi S Ski Follo Taxidrift S (advokat Stephan L. Jervell) Staten v/konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) Borgarting lagmannsretts dom av 17. mars Om et anbudssamarbeid er en formålsovertredelse etter konkurranseloven 10. Sak nr. 2015/1248, straffesak, anke over dom: I (advokat Halvard Helle) Ber II (advokat Halvard Helle) Borgarting lagmannsretts dom av 29. mai Straffutmåling i 219-sak der mor fortsatt bor sammen med barnene. Sivile krav.

3 3 Sak nr. 2015/1199, straffesak, anke over dom: (advokat Vidar Lind Iversen) Straffutmåling for innførsel av ca. 1 kg metamfetaminklorid. Spørsmål om styrkegrad som straffskjerpende moment. Sak nr. 2015/1127, straffesak, anke over kjennelse: I (advokat Preben Kløvfjell) II B (advokat John Christian Elden)) Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 5. juni Partsrettigheter ved begjæring om sletting av materiale fra kommunikasjonskontroll. Sak nr. 2015/1305, sivil sak, anke over dom: (advokat Fredrik Undheim) Ber Staten v/helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H.P. Reusch) Frostating lagmannsretts dom av 4. mai Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern overfor anoreksiapasient.

4 4 Sak nr. 2015/1044, sivil sak, anke over dom: ConocoPhillips Skandinavia S (advokat Eirik Jensen) Staten v/oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) Borgarting lagmannsretts dom av 23. mars dgangen til å endre ligningen for ett år som følge av domstolsavgjørelse for et annet år. Sak nr. 2015/1164, straffesak, anke over dom: (advokat Odd Rune Torstrup) Ber Gulating lagmannsretts dom av 12. mai Straffeprosess. Skal spørsmålet om et drap er begått med samtykke fra den drepte (strl. 235 annet ledd) være en del av skyldspørsmålet som skal avgjøres av lagretten? Sak nr. 2015/1274, straffesak, anke over dom: (advokat Harald Otterstad) Borgarting lagmannsretts dom av 20. mai Straffutmåling for etterfølgende bistand etter drap, jf. straffeloven 132 første ledd.

5 5 Sak nr. 2015/1134, straffesak, anke over dom: Ber (advokat rne Gunnar as) Borgarting lagmannsretts dom av 26. mai Spørsmål om politioverbetjent har opptrådt utilbørlig i forbindelse med pågripelse. Sak nr. 2015/982, straffesak, anke over dom: (advokat nders Brosveet) Ber Gulating lagmannsretts dom av 2. mai Straffutmåling etter lang liggetid, EMK art. 6. Sak nr. 2015/1072, sivil sak, anke over dom: (advokat Øystein Hus) B (advokat Ida Gjerseth Olsen) Gulating lagmannsretts dom av 10. mars 2015: Spørsmål om oppreisningserstatning kan idømmes etter domfellelse for seksuell handling (straffeloven 200 første ledd).

6 6 Sak nr. 2015/1101, sivil sak, anke over dom: Norwaco (advokat John S. Gulbrandsen) Ber Get S (advokat Rasmus sbjørnsen) (dvokatfirmaet Haavind S) Borgarting lagmannsretts dom av 8. april Spørsmål om utsendelse av tv-kanaler via kabelnett skal anses som videresending i opphavsrettslig forstand, jf. åndsverkloven 34. Sak nr. 2015/1005, straffesak, anke over dom: (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) Ber Borgarting lagmannsretts dom av 24. april Straffutmåling for narkotikaforbrytelse. Reiser særlig spørsmål om betydningen av opphold i 6 dager i politiarrest og meldeplikt og utreiseforbud i 16 måneder. Sak nr. 2015/906, sivil sak, anke over dom: Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) Ber Global Skipsholding Norden 2 S (advokat Hugo Pedersen Matre) Borgarting lagmannsretts dom av 10. mars Tolkingen av "tidfestingsfeil" i ligningsloven 10-4 nr. 4 bokstav C.

7 7 Sak nr. 2015/659, straffesak, anke over dom: I Ber (advokat rne Gunnar as) II (advokat rne Gunnar as) Borgarting lagmannsretts dom av 2. mars Saken gjelder lett hjernerystelse og skadebegrepet i strl. 229.

8 8 Sak nr. 2015/755, straffesak, anke over dom: I X (advokat Harald Stabell) Ber II (advokat Thomas Braut Svendsen) III B (advokat Berit Reiss-ndersen) IV 1. X (advokat Harald Stabell) 2. (advokat Thomas Braut Svendsen) 3. B (advokat Berit Reiss-ndersen) Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars Spørsmål om lovanvendelse og straffutmåling mv. i sak om overtredelse av utlendingsloven 108 (utilbørlig utnyttelse av en utlendings situasjon).

9 9 Sak nr. 2015/725, sivil sak, anke over dom: Tore Rynning-Nielsen Sverre Morten Blix Gert Wilhelm Munthe Herkules Capital I S (advokat Morten Goller) (advokat Ståle R. Kristiansen rettslig medhjelper) Ber Staten v/skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) (Regjeringsadvokaten v/advokat nders F. Wilhelmsen rettslig medhjelper) Borgarting lagmannsretts dom av 28. januar Tvist om ligning. Spørsmål om suksesshonorar/"carried interest" skal omklassifiseres som alminnelig inntekt og personinntekt. Spørsmål om økning i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. Spørsmål om tilleggsskatt og tilleggsavgift. Sak nr. 2015/828, sivil sak, anke over dom: Ole Bjørn Birkeland (advokat Kai Knudsen) Ber Gresvig Detaljhandel S (advokat Lars E. Skotvedt) gder lagmannsretts dom av 6. februar Krav om erstatning ved påstått usaklig oppsigelse. Sak nr. 2015/927, straffesak, anke over dom: (advokat John Christian Elden) Ber Bistandsadvokat for fornærmede: (advokat Odd Rune Torstrup) Gulating lagmannsretts dom av 18. mars Straffutmåling ved seksuell omgang med sovende person, samt utmåling av oppreisningserstatning.

10 10 Sak nr. 2015/723, sivil sak, anke over dom: Kåre sbjørn Severin Elgenes Lange Per Kristian Lange Odd Roar Lange Bjørg Lange Catalina Bejarano akerholt Tove Lange Mordal Erik Lange Folke-Olsen Frode Lange Folke-Olsen (advokat Hallgrim Fagervold) Ber Tore Greger Nilsen (advokat Erik Wold) (dvokatene Wold & Co.) Frostating lagmannsretts dom av 5. februar Eiendomsrett til hytte som har vært i sameie, når en av sameierne har totalrenovert den av eget tiltak. Sak nr. 2015/882, sivil sak, anke over kjennelse: Samsung Heavy Industries Co Ltd. (advokat mund Bjøranger Tørum) Ber Hertel Marine Services B.V. (advokat Christian Hauge) Nationale Borg-Maatschappij N.V. (advokat sle Bjelland) Borgarting lagmannsretts kjennelse av 10. mars Saken gjelder norsk domsmyndighet i sikringssak mellom utenlandske parter, jf. tvisteloven 32-4 jfr. 4-3.

11 11 Sak nr. 2015/810, straffesak, anke over dom: I (advokat Bjørn Haugen) Ber II (advokat Bjørn Haugen) Borgarting lagmannsretts dom av 9. januar Samleie med barn under 14 år. Spørsmål om jevnbyrdighet i alder og utvikling. Sak nr. 2015/769, sivil sak, anke over dom: (advokat nnette Rygg) Ber B (advokat Trygve Staff) Borgarting lagmannsretts dom av 6. januar Erstatningsutmåling etter ran i eget hjem.

12 12 Sak nr. 2015/565, straffesak, anke over dom: I (advokat nders Brosveet) (Ber ) Utsatt II B (advokat Øystein Storrvik) gder lagmannsretts dom av 29. januar Straffutmåling for forsikringsbedrageri. Sak nr. 2015/640, straffesak, anke over dom: (advokat Berit Reiss-ndersen) Omber Borgarting lagmannsretts dom av 9. februar Saken gjelder valutasmugling, straffutmåling. Sak nr. 2015/824, sivil sak, anke over dom: X kommune (advokat Hans-Jørgen ndersen) Ber (advokat John Christian Elden) Eidsivating lagmannsretts dom av 23. februar Barnevern. Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon etter barnevernloven, samt spørsmål om samvær.

13 13 Sak nr. 2015/620, straffesak, anke over dom: Ber (advokat John Christian Elden) gder lagmannsretts dom av 13. februar Straffeloven 166 og 167 spørsmål om straffrihet på grunn av "tap av borgerlig aktelse" Sak nr. 2015/758, straffesak, anke over dom: I Ber (advokat Øivind Østberg) II (advokat Øivind Østberg) Borgarting lagmannsretts dom av 24. februar Lovanvendelsen ved domfellelse for grovt tyveri og utmåling av fellesstraff etter straffegjennomføringsloven 45, jf. straffeloven 28 b første ledd bokstav b.

14 14 Sak nr. 2015/596, sivil sak, anke over dom: Staten v/pasientskadenemnda (advokat nita Bergh nkarstrand) Ber Torbjørn Kiil Karlsen (advokat Helge Husebye Haug) Borgarting lagmannsretts dom av 22. januar Saken gjelder krav om erstatning for pasientskade. Sak nr. 2015/569, sivil sak, anke over dom: tle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat ndreas Bullen) Ber Staten v/skatt øst (advokat Eirik Jensen) Borgarting lagmannsretts dom av 18. desember Spørsmål om skattyter kan inntektsbeskattes i et inntektsår for et beløp som han er inntektsbeskattet for i et annet år uten at ligningen for det andre året blir endret. Sak nr. 2015/582, sivil sak, anke over dom: Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen) Ber Caroline Fronth (advokat Faruk Resulovic) Borgarting lagmannsretts dom av 26. januar Saken gjelder om det foreligger ansvar etter bilansvarsloven 4 første punktum.

15 15 Sak nr. 2015/466, sivil sak, anke over dom: Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (advokat Finn Backer-Grøndahl rettslig medhjelper) Ber Staten v/skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat nders F. Wilhelmsen) Gulating lagmannsretts dom av 23. desember Skatteplikt i medhold av skatteloven 2-3 første ledd bokstav b. Sak nr. 2015/358, sivil sak, anke over dom: Staten v/universitetet i Bergen (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) Ber Martin Seglen Baadshaug (advokat Halfdan Mellbye) Gulating lagmannsretts d om av 22. desember Gyldigheten av vedtak om annullering av eksamen og utestenging. Spørsmålet om å glemme igjen hjelpemidler på pulten før eksamen begynner, er fusk i lovens forstand. Sak nr. 2015/468, sivil sak, anke over dom: Merethe Mikkelsen (advokat Merete Bårdsen) Ber St. Olavs Hospital HF (advokat John Egil Bergen) Frostating lagmannsretts dom av 22. desember Krav om fullføring av læretid etter opplæringsloven når lærlingen har hatt et lengre sykefravær i løpet av den avtalte lærlingperioden.

16 16 Sak nr. 2015/312, sivil sak, anke over dom: Den Norske merikalinje S (advokat Finn Backer-Grøndahl) Ber Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) Borgarting lagmannsretts dom av 19. desember Skatterett "lavskatteland": Hvordan skal man, ved vurderingen av om et lands effektive skattesats for en viss type selskaper er mindre enn 2/3 av den effektive skattesatsen for slike selskaper i Norge slik at vedkommende land må regnes som "lavskatteland" ta hensyn til inntekt som er skattefri også i Norge? Sak nr. 2015/310, sivil sak, anke over dom: Staten v/skatt Midt-Norge (advokat Helge arseth) Ber Kverva S (advokat Ulf H. Sørdal) Frostating lagmannsretts dom av 4. desember Om et selskap har fradragsrett for tilskudd til oppføring av skole/kulturhus.

17 17 Sak nr. 2015/334, sivil sak, anke over dom: SKS Produksjon S Energi Norge (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) Ber Gildeskål kommune (advokat Silje ga Rogan) Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper) (advokat Caroline Lund) Hålogaland lagmannsretts dom av 1. desember Saken gjelder eiendomsskatt for kraftanlegg. Sak nr. 2015/203, sivil sak, anke over dom: Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) Ber Paravene Razaei Hussain Sakhi Zade Sarina Sakhi Zade Parya Sakhi Zade (advokat Christian Hauge) Borgarting lagmannsretts dom av 10. november Utlendingsrett. Spørsmål om tilbakesending av en afghansk familie med barn til en annen provins, der de anses å være trygge, jf. utlendingsloven 28 femte ledd internfluktbestemmelsen. Domstolenes prøvingsrett og barnets bestevurderingen.

18 18 Sak nr. 2015/235, sivil sak, anke over dom: Hilde Skjærvø (advokat Marianne Kartum) Ber Staten v/statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen) Frostating lagmannsretts dom av 19. november Saken gjelder spørsmål om anvendelse av karens-klausulen i lov om Statens Pensjonskasse 32 tredje ledd for adgangen til å få enkepensjon etter kortvarig ekteskap. Sak nr. 2014/2250, sivil sak, anke over dom: Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi Maclej braham og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo i 2007 og 2008, iht liste Babicz Wieslaw og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, iht liste (advokat Stein Nygaard) Ber Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/ advokat Pål Wennerås) Gulating lagmannsretts dom av 13. oktober Om satsen for "kostbesparelse i hjemmet" fastsatt i forskrift til skatteloven kan anvendes overfor polske arbeidstakere, med lavere kostnadsnivå i hjemlandet. Også spørsmål om eventuell strid med EØS-regelverket. Sak nr. 2014/2148, sivil sak, anke over dom: Ole Robert Reitan Monica Tønnesen Reitan (advokat Øystein Myre Bremset) Totaltek S (advokat Svein Sulland) Borgarting lagmannsretts dom av 1. oktober Spørsmål om det er gitt prisoverslag etter bustadoppføringsloven 41.

19 19 Sak nr. 2014/2089, sivil sak, anke over dom: Holship Norge S Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Nicolay Skarning) Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus) Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat Håkon ngell) Borgarting lagmannsretts dom av 8. september Rettmessigheten av boikott, særlig forholdet til EØS-retten. Sak nr. 2014/1669, sivil sak, anke over dom: Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) Ber Terje Fretheim m.fl. (advokat Torstein Burkeland) gder lagmannsretts overskjønn av 4. juni Prinsippene for fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter i medhold av tomtefesteloven 42 fjerde ledd. Sak nr. 2014/1029, sivil sak, anke over dom: Sawicon S (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) (Omber ) Omber Oceanteam Shipping S (advokat Martin Berggren Rove) Gulating lagmannsretts dom av 7. mars nke over lagmannsrettens dom i sak om rettigheter til design av offshoreskip, hvor lagmannsretten opphevet tingrettens dom på grunn av tingrettens deling av saken. nken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen knyttet ti lagmannsrettens vurdering av tingrettens deling av saken.

20 20 Sak nr. 2013/1929, sivil sak, anke over dom: Christian Paul Guldberg (advokat Eirin Simonsen) Stanset Eileen Sørensen Reidar Sørensen (advokat Mathias Tveten) Borgarting lagmannsretts overskjønn av 12. august Saken gjelder spørsmål om det vil være i strid med vernet etter Grunnloven 97 eller 105 eller innebære krenkelse av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, å anvende reglene om fastsettelse av innløsningssum i tomtefesteloven 37 på tidsbegrensede festeforhold.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Dobbeltstraff er ikke enkelt *

Dobbeltstraff er ikke enkelt * Dobbeltstraff er ikke enkelt * Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 en oppdatering 1 Av seniorrådgiver Morten Holmboe og lagdommer Hans-Petter

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2006 ARBEIDSRETT Stillingsvern tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag

INSTANS: STIKKORD: SAMMENDRAG: En lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag ---o- - -'- LB-201 1-184685 - RG-2012-1258 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - DATO: Dom 2012-09-10 DOKNR/PUBLI SERT : LB -20 I 1-1 8468 5 - RG-20 1 2-1258 Arbeidsrett. Rektors styringsrett. Endringsoppsigelse.

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Sagt: Saksnr.: 22.06.2015 i Borgarting lagmannsrett 14-049903AST-BORG/01 14-174730AST-BORG/01 Dommarar: Meddommarar: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Salssjef Seniorrådgjevar

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn Grunnlovsforslag 30 (20112012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Frederik Zimmer* 1 Innledning Hva er statens og dens representanters målsetning når en skattesak står for domstolene er det å leve opp til Skattedirektoratets

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer