Høringsuttalelser planprogram kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser planprogram kommuneplanens arealdel 2014-2023"

Transkript

1 1 Høringsuttalelser planprogram kommuneplanens arealdel Statens vegvesen, region Øst Positivt at planarbeidet har fokus på å dreie reisemiddelfordelingen slik at færre kjører privatbil og flere går/sykler eller kjører kollektiv. 2 Det er viktig at tiltakene i Nedre Glommas søknad om 4-årig avtale med samferdselsdepartementet om belønningsmidler blir hensyntatt i arbeidet med kommuneplanen. Spesielt gjelder dette tilrettelegging for de restriktive tiltakene. 3 Det bør vurderes om droppsoner for bringing og henting ved skolegården bør inngå i planarbeidet. Dette kan være tema i Barnetråkkarbeidet. Droppsoner styrker trafikksikkerheten og har en helsebringende effekt dersom de plasseres meter unna skolen. 1 Opplysningsvesenets fond ved advokat Harris har ingen kommentarer til utkast planprogram. 1 Kystverket Sørøst har ingen merknader til utkast til planprogram 1 Statnett har 5 høyspentlinjer (1 stk 300 kv + 4 stk 420 kv) med klausulert byggeforbudsbelte samt Hasle transformatorstasjon. Magnetstyrken på nye boliger/bedrifter bør ikke overstige 0,4 ut. 2 Minner om at ny kraftforbindelse kalt SydVestlinken er under arbeid. 1 Jernbaneverket mener det er viktig at utbyggingsmønsteret i kommunen bygger oppunder et godt kollektivtransportnetteverk og at det tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser til jernbanestasjonen. 1 Østfold fylkeskommune (ØFK) Planprogrammet sammen med utredninger danner et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planprogrammet viser tydelig kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen og hva planen skal gi svar på. Planprogrammet justeres slik at trafikksikkerhet løftes som tema herunder droppsoner. Planprogrammet drøfter strategier i fht sikkerhetsavstander.

2 2 2 Savner helsehensyn som tema i konsekvensutredningene, f.eks knyttet til støy- og støvplager og trafikksikkerhet. 3 Tekker spesielt frem som positiv at planprogrammet sier felles regionale parkeringsnormer skal formaliseres gjennom vedtakter til arealplanen. 4 Viser til sterke nasjonale føringer for skjerpet jordvern, også nedfelt i fylkesplanen med retningslinjer 5 Anbefaler at følgende temaer innarbeides mer i planprogrammet og legges til grunn for det videre planarbeidet; 100 meters-beltet langs vassdrag skal skjermes for all type utbygging Opprettholdelse og pleie av kulturlandskap Sikring av friluftsområder ved sjø og vassdrag Estetikk i landskapet blant annet i randsonene til byene, i motorveilandskapet, i næringsområder og i kystsonen og vassdragsnære områder. 6 Presiserer at det må komme frem i planprogrammet at det ikke åpnes for kjøpesenterutbygging i avlastningsområdene, men at disse områdene kun kan benyttes til handel med plasskrevende varer som bil/motorkjøretøy, trelast m.m. I Sarpsborg gjelder dette områdene ved Tunejordet og Alvim øst. Ulike faktorer som påvirker helse er en del av sjekklisten Folkehelse i plan bedre drøfter kulturlandskap, 100 metersbeltet, friluftsområder og estetikk i landskapet tydelig kommer frem at videre kjøpesenterutbygging på avlastningsområdene bare omfatter store varer. 7 Savner fokus på fortetting i områdene utenfor sentrum, i mellomlandet by og omkringliggende LNF-områder. I planprogrammet er det fokus på fortetting i sentrumsområdet. Savner oppfølging fra planstrategien 2010 som belyste behov for kartlegging og analyse av ulike fortettingsområder, fortettingsformer og utnyttelsesgrad, samt behov for arealanalyse av mulige transformasjonsområder. 8 Drøftinger rundt eventuelle bydelssentre bør vurderes som tema for fortetting. Det er viktig å sette klar avgrensning av lokalsentrene for å kunne definere hva som skal regnes som vedlikeholdsutbygging. Tas delvis til følge Planprogrammet justeres slik at fortetting blir bredere drøftet. Planprogrammet vil bare løfte frem området Sannesund - Greåker som transformasjonsområde da det blir satsningsområdet i planperioden.. Planprogrammet justeres til å omfatte drøfting av områdesenter og avgrensing på lokalsenter.

3 3 9 ØFK har registrert at planprogrammet drøfter valg av utviklingsretning og at dette skal gjøres på bakgrunn av blant annet analyser og alternativvurderinger. Disse skal følge opp intensjonen i det regionale samarbeidet om å utvikle en storbyregion med godt grunnlag for miljøvennlige transportløsninger med spesiell fokus på kollektivløsninger. ØFK peker på at en mulig utvikling i vestlig retning i aksen Greåker, retning Kalnes bør drøftes i lys av intensjonen om å få en arealeffektiv storbyregion i Nedre Glomma med vekt på utvikling av bybåndet. Området mellom Sandesund og Greåker får spesiell fokus i planarbeidet, området er godt egnet for fortetting og transformasjon og har åpenbare kvaliteter i nærhet til Glomma. 10 Tilpasning til klimaendringer er godt innarbeidet tema i planprogrammet. 11 I arbeidet med kystsoneplanen vil det være viktig at dette gjøres i tråd med nye statlige føringer for strandsonen. Intensjonen i gjeldende kystsoneplan om å hindre nedbygging av kystsonen og sikre tilgjengelighet må videreføres. Er delvis ivaretatt Planprogrammet skal være tydelig på at valg av utbyggingsretning(er) skal baseres på mulighetsrommet innenfor ulike målsetninger, objektive, faglige analyser og innspill fra ulike aktører og befolkning. Fortetting i bybåndet er en viktig premiss for utbyggingsretning. kommer tydelig frem hensyn til nye statlige føringer for strandsonen og sikring av tilgjengelighet. 12 Eldre reguleringsplaner må gjennomgås og evt. oppheves dersom disse ikke er i tråd med dagens strandsoneforvaltning jf statlig planretningslinje. 13 Svært positivt at kommunens kulturminner og kulturmiljøer søkes vektlagt som viktig identitetsbærer, der kulturarven oppfattes som ressurs for kunnskap, opplevelser og verdiskapning. Arbeidet med arealplanen må også utarbeide strategier i fbm gjeldende og fremtidige arealplaner for å minimere tapet av kulturminner. 14 Minner om at PBL legger opp til at kulturmiljøer, kulturminner og kulturlandskap vises i kommuneplanen med hensynssoner og behovet for et grundig arbeid med avgrensning av sonene. Jf kravet om å legge alle registreringsverktøy til grunn nevner ØFK en rekke verktøy og hvilke sosikoder de ulike hensynsonene skal ha samt behovet for å hjemle gode varslingsrutiner til kulturminneforvaltningen. Planprogrammet peker på at oppheving av gamle og uhensiktsmessige reguleringsplaner skal gjennomføres som eget prosjekt. Planprogrammet peker på at det skal sees på behovet for å justere strategiene i gjeldende arealplan ifht å bidra til reduksjon av tapet av kulturminner.

4 4 15 Savner følgende tema for konsekvensutredninger utover de som et opplistet i planprogrammet: Samfunnssikkerhet/beredskap Barn/unge som eget tema bl.a. forhold til lekearealer hvor barnetråkkregistreringene og grønnstrukturutredningen legges til grunn ROS som eget utredningstema, det er mulig dette fanges opp av utredningstemaene klimatilpasning og forurensing Vektlegge helsehensyn i konsekvensutredninger, f.eks trafikksikkerhet. Det bør gjøres en vurdering av behov for oppdateringer ved bruk av eldre temakart - spesielt gjelder dette biologisk mangfold jf naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlaget. De ulike tema i KU bør evt. også vurderes opp mot flere kilder. 16 Positivt at sentrumsutvikling og kobling til sentrumsplanen tas opp som eget tema i konsekvensutredningen. Det er viktig for å nå målene i samfunnsdelen og bygge oppunder fylkesplanens arealstrategi. ØFK mener imidlertid at det ikke kommer godt nok frem at KU også skal gi en samlet vurdering av hvilken retning kommunesamfunnet går ved oppfølging av ny plan. 17 Positivt med bredt medvirkningsopplegg for barn og unge i arbeidet med kommuneplanen. Det bør komme frem av planprogrammet hvem det er gitt spesielt ansvar for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. ØFK savner opplegg for tilrettelegging for medvirkning for grupper med spesielle behov (pga språkbarriere o.a.) 18 Savner følgende føringer; Folkehensyn i planleggingen i hht folkehelselov 2012, for eksempel trafikksikkerhet Regionale eller lokale registreringer av verdifulle kulturlandskap, for eksempel har DN sin naturbase en delvis oversikt over nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap Strategi for Østfold fylkeskommunes arbeid med næringsutvikling Regional plan for kultur Intensjonsavtale "Sykkelbyen Nedre Glomma" Tas delvis til følge. kommer frem at KU også omfatter Samfunnssikkerhet/ beredskap - barn/unge - ROS Helsehensyn er ivaretatt gjennom sjekkliste Folkehelse i plan Temakartene oppdateres i den grad det er ressurser. Listen over kilder til KU, er ikke uttømmende. kommer bedre frem krav om å vurdere hvilken retning kommunesamfunnet går ved oppfølging av ny plan. Planprogrammet justeres slik at ansvar og tilrettelegging for de med behov for spesiell oppfølging kommer bedre frem. Listen innarbeides i planprogrammet.

5 5 1 Fylkesmannen i Østfold berømmer Sarpsborg for et stort arbeid med samfunns- og arealplanlegging og gir sin tilslutning til planprogrammet som er et godt grunnlag for et ambisiøst og omfattende arbeid. 2 Fylkesmannen mener at det må søkes etter det rette bomiljøet med en gunstig mix av positive elementer og så se på muligheten for å etablere bolig der frem for å ha fokus på boligsammensetning og attraktive botilbud. Viktig at fokuset er på boligutvikling i sentrum, utkantprosjekter og vedlikeholdsutbygging må nedprioriteres. 3 Fremhever at kompetansekrevende næringer ønsker å være i et levende bymiljø og peker på at videre utbygging i områder som Kalnes, eller lengre ut i "bybåndet" vil være i strid med dette. 4 Peker på at planprogrammet fremhever eksterne samferdselsprosjekter og peker på at de ligger noe frem i tid. I mellom tiden må det jobbes lokalt for å dreie reisemiddelfordelingen internt og mellom byene. 5 Ingen sterke synspunkter på om kystsoneplanen bør være en egen plan eller inngå i arealdelen. Gjeldende kystsoneplan er et greit utgangspunkt for ny regulering/fortetting. Nye områder for fritidsbebyggelse er neppe aktuelt. 6 Gjennomføring av planprogrammets ambisjoner og utredninger vil gi gode redskap for å utløse potensialet for mer effektiv utnyttelse av tettstedsområdet. Det er viktig å satse på utvikling av Sarpsborg sentrum. Nytt Østfoldsykehus må derfor ikke undergrave en god by- og tettstedsutvikling i Sarpsborg ved at bolig- og næringsetableringer flytter etter. 7 Minner om at det er forutsatt nye prosesser om bruk og vern innenfor delområdene i fylkesplanens arealstrategi. 8 Fylkesmannen mener det er behov for å vurdere porteføljen av gamle reguleringsplaner - særlig de med bakgrunn i gammel kommunestruktur. Det regionale perspektivet bør fremheves. Planprogrammet peker på behovet for å se på alle elementer ved positiv og attraktiv boligutvikling. Hovedfokus er på sentrum, planprogrammet vil justeres for å drøfte avgrensning av områdesenter og lokalsenter Planprogrammet peker på viktigheten av de ulike tiltakene som bidrar til økt sykkel, gange og kollektiv. Planprogrammet peker på at oppheving av gamle og uhensiktsmessige reguleringsplaner skal gjennomføres som eget prosjekt.

6 6 9 Anbefaler å bygge på den planstrukturen som er benyttet tidligere jf bruk av temakart. Planer som presenteres på nett må være fullstendige. 10 Alternativ vurderingen som skal gjøres av eksterne konsulenter vil kunne gi et godt grunnlag for vurdering av arealplanen og virkningene av denne på samfunnet. 11 Minner om at det i fylkesplanen er lagt inn betydelig større arealer enn behovet for i 50- årsperspektivet og at det er forutsatt nye prosesser om bruk og vern av delområder 1 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard anmoder om at temaet for mineralske ressurser blir en del av kommuneplanen arbeid og at igangværende og fremtidige områder avsettes på kartet. 1 Fredrikstad kommune er tilfreds med utkast til planprogram fra Sarpsborg kommune. 2 Etterlyser tydeligere strategi på hvordan ATPNG (Areal- og transportplan for Nedre Glomma) og forholdet til "bybåndet" mellom Sarpsborg og Fredrikstad er tenkt videreført i arealdelen. Peker på at det kan være et av alternativene i analysen "Hvordan skal Sarpsborg vokse". 3 Fredrikstad kommune har sin hovedvannkilde fra Vestvannet/Isnesfjorden. Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes ligger i nedslagsfeltet for avrenning til Isnesfjorden. Beskyttelsestiltak for vannkilder burde vært nevnt som tema i ROSanalysen. 1 Sarpsborg Skogeierlag og Sarpsborg/Ytre Østfold skogeierområde mener planprogrammet er omfattende og grundig. Sarpsborg kommune har gjennom arealregnskapet Nedre Glomma fått tildelt sin andel av arealpotten som kan brukes. Evt. justering av tettstedsgrensen vil bli løftet som drøftingstema i regionalt planmøte. Planprogrammet justeres til å drøfte nåværende og fremtidige behov for mineralske ressurser Tas delvis til følge Fortetting i bybåndet er lagt inn som en av kriteriene i konsulentoppdraget "Hvordan skal Sarpsborg vokse?" Planprogrammet justeres til og omfatte drøfting av beskyttelsestiltak for vannkilder. 2 Peker på at befolkningsøkningen gir stort press på arealressursene og tydelige målsettinger om å unngå produktive områder, satse på fortetting i sentrale byområder, transformasjon, gode kollektive transportsystem samt gang- og sykkelveier vil bidra til å redusere dette presset vesentlig. Planprogrammet har stort fokus på effektiv arealutnyttelse der fortetting og transformasjon skal være bærende i fremtidig utbyggingsstrategi.

7 7 3 Vurderer at Sarpsborg har store rekreasjonsområder lett tilgjengelig for boområdene og mener det bør være rom for å akseptere noe utbygging i disse områdene og likevel beholde kvalitetene. Planprogrammet drøfter problemstilingen rekreasjonsområder, jordvern og ATP-prinsippet og det vil gjøres en objektiv analyse som grunnlag for å vurdere hvordan Sarpsborg best kan vokse.

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planstrategi 2012 2015 Utfordringer og planbehov i Fredrikstad I hht bystyrevedtak 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Utfordringer for Fredrikstad:... 5 Utfordringer og planbehov for

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Arealbruk og transport

Arealbruk og transport Arealbruk og transport Arealbruk Fredrikstad har et arvet utbyggingsmønster som preges av at bykommunen i 1994 ble slått sammen med 4 omkringliggende landkommuner. I dag bor bare ca. 25000 i eller nær

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Forord

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer