Ufred. sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider. østfold musikkråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ufred. sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider. østfold musikkråd"

Transkript

1 Ufred sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider østfold musikkråd

2 Uhyggelige middelalderballader 4 Alv Erlingssons daude 6 Den skallede munk 8 I krig med «søta bror» 12 De gule gosser blå 14 Halden 16 Krigsfrykt i Sang om mobiliseringstur til Grensen i år Militærvise fra Vittenberg i Rødenes 22 Sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider 24 Krigssalme 26 Krigssang 27 Okkupert land 28 Å drikke vatten og ete sild 30 Krisevisa 32 Kjøkkenvisa 34 Ola Putras 35 forsidefoto: soldater leker krig. eid utgitt av østfold musikkråd 2010 redaktør: tone holte noter: ludvig claeson lay-out: king design as foto: østfold fylkes billedarkiv ( s 1,19,22,29,36), amund holte berger (s 5), istockphoto (s 8), king design (s 13, 32), john vedde (s 25), forsvarsmuseene (s 30) trykk: konsis isbn: bestilling: østfold musikkråd kg meldahls vei 9, 1671 kråkerøy telefon: , e-post:

3 Ufred Det som skjer rundt oss speiles i de sangene vi synger. Med Østfolds historie som bakteppe, presenterer vi her et knippe viser som vi har valgt å samle under overskriften «Ufred». Med grense mot Sverige lå Smaalenene utsatt til, noe både folk og fe smertelig fikk erfare helt fram til Da avtok spenningen mellom Sverige og Norge, og freden rådde fram til aprildagene 1940, da landsdelen ble invadert av den tyske krigsmakten. Visene er svært forskjellige. De spenner fra middelalderballader om munker og adelsmenn, via krigsalmer og viser som beskriver historiske hendelser, til galgenhumoristiske viser om dårlig mat i et okkupert Norge under 2.verdenskrig. Ikke alle kjenner vi opprinnelsen til. I dette utvalget presenterer vi både viser der vi har gode kildehenvisninger og viser som vi ikke vet mer om enn at de har vært sunget i Østfold. Også på den måten kan de stå som representanter for det mangfoldige materialet som er samlet inn her i fylket. Vi har valgt å beholde den opprinnelige rettskrivningen i opptegnelsene vi har fått, selv om den i enkelte tilfeller kan virke feil. På denne måten får vi også et innblikk i hvordan folk flest brukte skriftspråket til ulike tider. Visene vi gjengir i heftet viser variasjonen i den folkelige sangtradisjonen i fylket vårt. Østfold musikkråd har tatt mål av seg til å ta vare på de visene som er samlet inn ved å legge materialet i et eget digitalt musikkarkiv. Like fullt ser vi behovet for at et utvalg tekster og melodier også blir tilgjengelig for østfoldingene på papir i et godt, gammeldags sanghefte. En stor takk til alle som har bidratt med viser til musikkarkivet, og dermed til dette heftet. En spesiell takk til Ingunn Skjelfoss, som mer enn noen annen har bidratt i innsamlingsarbeidet i fylket vårt, og som også har vært konsulent for dette heftet. Takk også til Astrid Nora Ressem ved Norsk Visearkiv og til journalist Thorbjørn Koch for praktiske råd og tips. ludvig claeson Daglig leder Østfold musikkråd tone holte Konsulent for folkemusikk 3

4 Uhyggelige middelalderballader Fred kan være så mangt. To av de eldste sangene som ble sunget i Østfold handler om menn som i utgangspunktet verken var røvere eller soldater. Likevel huskes en skallet munk og en adelsmann begge som ufredsmenn. Som middelalderballader flest, finnes disse sangene i flere varianter i hele Norden. Middel alderballadene har mange vers, og forteller gjerne en historie. De har overlevd gjennom muntlig tradisjon helt tilbake fra den tiden de ble laget. En del av dem ble trolig danset til. Middelalderballader hadde oftest omkved (refreng), men det har ikke disse to balladene. Det kan være at sangene alltid har vært uten omkved, men det kan også være at de har gått tapt. som lystede med at stride 4

5 5

6 Alv Erlingssons daude tekst og melodi: trad. Alv Erlingsson var kongelig sysselmann i Borgarsyssel og hadde borgen sin på Isegran ved munningen av Glomma. Han kom i unåde og ble til slutt henrettet i Danmark etter å ha herjet som sjørøver i Østersjøen. Alv Erlingssons liv hører vi om i sagn og viser både i Norge og Danmark. Det finnes en lengre dansk variant av samme vise. En versjon av visa forekommer i den danske historikeren Anders Sørensen Vedel sin visebok fra Den finnes også i Peder Syvs Kjempeviseboka som kom ut i Danmark drøye hundre år senere og var svært populær også her i Norge. Denne sangen ble antageligvis diktet kort tid etter at Alv døde i 1290, og overlevert muntlig frem til den ble skrevet ned nesten 300 år seinere. Det er ikke bevart noen oppskrifter av sangen i Østfold, men det virker usannsynlig at den ikke skulle være sunget her hvor han bodde hele sitt voksne liv. Her er en oppskrift etter Hella Næss, etter en ukjent sanger fra Andebu i Vestfold. Denne sangeren har ikke sunget noe omkved, og vi er heller ikke helt sikre på hvilken melodi som ble brukt. Lindeman har skrevet ned en variant av balladen fra Telemark, der melodien stemmer med teksten fra Vestfold. Han skrev også ned noter til et omkved. Omkvedet skildrer den grusom me måten Alv ble henrettet på, han ble radbrukket på «steile og hjul». Ordlyden i omkvedet fra Telemark er slik: «Fæ dæ klæder Alv Elv Erlingsons baade Staggel og Hjul daude saa högt ivi Örsund» & 8 6 œ J œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & Alv han er u - ti Nor - ges lann født, han - nom løs - ter der in - te å j œ œ œ j œ #œ j œ œ J œ œ œ œ œ œ J œ væ - ræ Han nar væl fæm - ten hær - re - der i len, han & œ œ œ œ j œ kan sei de - ra næ-ræ. œ œ Œ. J 6

7 Alv han er uti Norges lann födt, hannom löster der inte å væræ: Han nar væl fæmten hærreder i lèn, han kan sei dera næræ. Alv han ganger unner grönne lind te löst å få att vide: Der möter hannom Bendikt Rimaardssön, hans skjebne var hannom inte bli e! Goden dag, liten minder-alv, og goden dag min herre. Bliver du kongens fange idag, ikke står landet des værre. Jeg er ikke liden Minder-Alv, du törst det intet vente: Jeg er en liden messedreng, skal vin for presten hente. Saa löftet han op hans höie hat, og saa hannem i sin pande: Alt er du liden Minder-Alv, om jeg kan ret forstande. Alt er du liden Minder-Alv, om jeg kan ret forstande: Jeg kjendte deg i skolehus, du gjorde de klerker stor vaande. Er du Bendigt Rimaardssön, da er og min frende: Du svor en ed for meg idag, at du mig aldrig kjendte. Saa tokk de liden Minder-Alv, de slog hannem bolte om fod: förte de hannem til Helsingborg, den danske dronning imod. Tager I liden Minder-Alv, lader hannem i stuen indgange: lader fruer og stolte jomfruer skue saa rig en fange. Da svarede danske dronning, det förste hun Minder-Alv saa: Er det ikke andet for en mand, der saadanne store sagn gaar fra. Endog er jeg saa liden, dog er jag vel saa skjön: Aldrig lever I saa god en dag, der I fanger saadan en sön. Det vilde jeg give til min kaabe blaa, er skaaren i roser og lilie: Jeg maatte en nat hos Eder sove, om det var begges vor villie. Maatte jeg en nat hos Eder sove, det vidste ikkun Eders terne: «Det vil jeg for sande sige, I bade for mig saa gjerne.» Det svaree danske dronning, hun slog hendes haand mod bord: I skal klæde en steile imorgen, förend folk de gaar til bords.. Hvi steilede I ikke Knud fra Sönderborg, ikke Ivar fra Hostebro Jeg det med mine öine saa: de begge hos dig laa. Tager I liden Minder-Alv og lader hannem av stuen utgange. nok haver stolte fruer og jomfruer, skuet saa rig en fange. 7

8 Den skallede munk tekst og melodi: trad. Ludvig Mathias Lindeman besøkte sør-østre del av Østfold i På denne turen samlet han inn folkeviser. En av de mindre kjente av dem er kjempe- og trollballaden Den skallede munk. Balladen handler om en munk som «lystede med at stride». Noe som kunne gå utover både klosterets fiender og de andre munkene om de ikke oppførte seg. Balladen er nedtegnet av Lindeman, etter Ole Svendsen Rishaugen, 84 år og Eidsvoldsmann fra Aremark. Av alle balladene Lindeman samlet i Østfold er det denne balladen han noterte flest vers på. Teksten har vi hentet fra Øivind Gaukstads bok: Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. I likhet med den forrige sangen ble visa samlet inn og gitt ut først i Vedels visebok og senere i Kjempeviseboka. Her har balladen enda flere vers om hvor ille munken var mot de andre i klosteret. Han gjorde dessuten opprør mot abbeden og ble abbed selv. «Saa sat hand det closter ved mact i tredive vinter og flere» Stakkars de andre munkene! Ordforklaringer Munkens «kjole», betyr i denne sammenheng hans sverdutrustning. «Hærder» betyr skuldre. Når det står at «silden var ikke sødet», betyr det at den ikke var kokt. 8

9 Der lig - ger et Klos - ter her o - ven -for Skau, det bær for - gyl - te Flø - ie, Der - ved saa lig - ger de Kjem-pær tolv De vil - de det klos-ter for - ø - de. Melodien er etter Lindemans notasjon, med første vers som tekst. Melodien er etter Lindemans notasjon, med første vers som tekst. Versene har ulikt antall stavelser, og man må tilpasse triol/8-del etter dette! Versene har ulikt antall stavelser, og man må tilpasse triol/8-del etter dette! Der ligger et Kloster her ovenfor Skau, det bær forgylte Fløie * derved saa ligger de Kjæmper tolv, De vilde det Kloster forøde. Derved så ligger de Kjæmper tolv De vilde det Kloster forøde de slaa ihjæl baade Okser og Kjør som de Munke skulde have til Føde Munken han ud gjennem Vinduet saa revnet i Vægge og Mure og ere de Kjæmper fler end tolv saa let skal jeg dennem styre Munken han tala te liden Smaadreng du hente mig ind min Kjole jeg vil mig ad Skauen gaa de Kjæmper saa skal jeg styre Femten vore de der Kjolen ind drog ja flere og ikke færre Munken løftet den med Fingre to saa let kunde han dem røre Munken tar Kjolen paa sin Bag ad Skauen saa monne han gange der møder hannem de Kjæmper tolv de ville hannem gribe og fange * Lindeman kommenterer her at «ordene herfra til Enden gjentages med Melodien fra Begyndelsen og fortsættes med følgende Ord.» Vi har ikke tatt hensyn til dette i vår fremstilling av tekst og melodi i dette sangheftet. Gjentakelsene danner jo et slags omkved, men vi er usikre på hvordan dette er blitt sunget. 9

10 De skrive Kredsen paa den Mark de gav hverandre en Vise og det tør jeg for Sandhed sige det blev saa bedsk en Lise Først vog han fire derefter fem han vog dem alle tillige og dette var den skallede Munk han lystede med at stride Og dette var den skallede Munk han lysted sig med at spadsere saa gik han sig ad Veien fram alt over den store Hede Saa gik han sig af Veien fram alt over de høie Fjelde der mødte hannem et stort graat Trold som man kaldte Siv og Hjelde Er du endnu den samme Munk som gjorde den Kjæmpe den Vaande og enten skal du skammelig fly eller au skal du mandelig stande Endnu er jeg den samme Munk som gjorde de Kjæmper den Vaande og inte vil jeg skammelig fly men jeg skal mandelig stande Det første Slag det Trold han slog han slog den Munk til Plage saa Huden imellom hans Hærder sprak han Klæder blev blodig og vaade Det første slag den Munken han slog han slog det Trold til Jord og skam faa dig du skallede Munk din Kjøle-hug de er saa harde Aa holt nu op du skallede Munk og slaa du mig ei mere saa vil jeg give dig Sølver og Guld og dertil Penge flere Munken han løb og Trolle han krøb end var de begge lige høie saa viste han hannem et lidet Hus med femten forgylte Fløie Der viste han hannem et lidet Hus med femten forgylte Fløie og der fik Munken baade Sølv og Guld til han vilde lade sig nøie Syv Læs Sølv og syv Læs Guld monne han til Klosteret føre jeg beder eder sende en anden hid der Kjølen kan bedre føre 10

11 Det lider fast ad Aftenen Solen skulde gange til Hvile men endda havde Munken til Klosteret vel femten vælske Mile Det lider fast ad Aftenen Solen skulde gange til Jorde men endda fik Munken den første Ret * som for Abbeden kom på bordet Og femten Munke slog han ihjæl for Vællingen var ikke hedet og femten hængte han op i Røg for Silden var ikke sødet Dette meldte den liden Smaadreng som Hønen til Vællingen hendtet hver Gang Munken til Klosteret kommer da have vi saadant at vendte Det lider fast ad Aftenen de Munke skulde gange til Senge da slog han af Abeden det ene Øie for han ville sidde for længe * Siste verselinjen mangler her i opptegnelsen og vi har satt inn en verselinje fra en dansk opptegnelse. 11

12 I krig med «søta bror» Østfold har spilt en viktig rolle i landets historie, ikke minst på grunn av nærheten til Sverige. Og forholdet til vårt nærmeste naboland har ikke alltid vært fredelig som i dag. Den svenske beleiringen av Fredrikshald og den svenske kongen Carl XII s fall der i 1718, er en begivenhet som har satt sine spor. Knapt hundre år etter var det Napoleonskrigene som førte til at Danmark/Norge kom i krig med Sverige i Sporene finnes blant annet i de folkelige sangene. Kong Carl, Kong Carl, lad fare den begjær 12

13 13

14 De gule gosser blå tekst og melodi: trad. Vi vet lite om opprinnelsen til denne sangen, men den må iallefall stamme fra denne tiden da nordmennene bar «røde kjoler». Den norske uniformen var rød inntil tiden rundt 1808, mens de svenske uniformene var blå. Napoleonskrigene førte til full strid mellom Danmark/Norge og Sverige. Prestebakke kirke var ett av stedene som ble besatt av svenske styrker våren Men nordmennene slo tilbake: Tidlig om morgenen den 10. juni gikk norske styrker til angrep. I ly av sommernatten hadde deler av styrken gått rundt Ørsjøen, og kirken ble angrepet fra flere kanter. Svenskene ble overrumplet, og etter en blodig kamp overgav de seg. I alt 445 svenske soldater ble drept, såret eller tatt til fange ved dette angrepet (Kilde: Nor - ske of - fi - se - rer som på si -den bæ - rer, kår - der og har på: Rø - de kjo - le og ei blå rø - de kjo -le og ei blå og prø - ve om kår - den vel bi - de kan på De gu - le gos -ser blå de gu - le gos -ser blå 14

15 Norske offiserer som på siden bærer, kårder og har på: Røde kjole og ei blå røde kjole og ei blå og prøve om kården vel bide kan på De gule gosser blå de gule gosser blå Norske Fredrikshalda lød så lystig bald fra at man må si fra. Røde, kuler på det blå Røde kuler på det blå Det aldrig tilstedes at Norge vindes må Av gule gosser blå av gule gosser blå Varer i er taske æbler i er baske og røde kjoler på. Ja, røde og slett ikke blå ja, røde og slett ikke blå byd frem hvad i haver så det kjendes på. De gule gosser blå, de gule gosser blå. 15

16 Halden tekst og melodi: trad. Halden framstilles i denne visa som en jomfru som blir skjendet og tar hevn. Visa er trolig skrevet rett etter slaget der kong Carl XII ble drept. Skillingsviser var jo gjerne nyheter i verseform, sunget på en kjent melodi. Denne visa var nok populær, for den har vært sunget mange steder. Blant annet ble den sunget av en av de «store» kvederne fra Telemark, Margit Tveiten. Merk at språket er en salig blanding av norsk, dansk og svensk. Det er kanskje ikke så rart, i og med Østfolds plassering. Og når det i tillegg i bunn og grunn dreier seg om kampen mellom den dansk-norske kong Fredrik 4 og den svenske kong Carl XII, så passer det kanskje bra? En svensk vise ligner ganske mye på denne sangen. Den svenske visa handler ikke om det som skjedde i Fredrikshald, men om slaget ved Narva, der Carl XII vant. Visen var skrevet i 1701 av Gunne Eurelius Dahlstjerna og er gitt ut som skillingstrykk. Siden slaget ved Narva var før begivenhetene i Halden, er nok vår Østfoldssang laget med den svenske sangen som forbilde. Det var slett ikke uvanlig at man kopierte formen og også delvis teksten på andre populære viser. søn hørt, Det bor en jom - fru i det - te land - dre kant her i Nor - den Det ha - ver man vel Kong Fred - rik han el - sker hen - de På 16

17 Der bor en Jomfru i dette land Paa søndre kant her i Norden Hun findes i en berømmelig Stand og meget navnkundig er vorden. Det haver man vel hørt, Kong Fredrik han elsker hende. Hun har og alle Tiider holdt sig kysk og vil ej miste sin Ære, Hendes sprog bestaar uti Norsk og Jydsk, Det Svenske vil hun ikke lære. Det haver man vel hørt, Kong Fredrik bær sorgen for hende. Kong Carl han talede til sine mænd og helst udav det bedste, Vi ville os reise til Norge hen, Den skjønne Jomfru at gjæste. Det haver man vel hørt, Kong Fredrik han elsker hende. Min hjertans Jomfru, I bliver mig saa huld, Og föjar denna min Begiära. Jag giver Eder Penningar, Silver og Guld, För I vil mig ind logera Det haver man vel hørt, Kong Fredrik han elsker hende. Han greb efter henne og var ikke sen, Han vilde henne krænke med alle, Hun slog hannem ved hans venstre Kindbeen, Til Jorden så monne han falde. Det haver man vel hørt, Kong Fredrik bær Sorgen for hende. Død blev den Herre og lagt som Liig, I en Kiste med alle sine Klæder, Hans Tienere de sørgede og gremmede sig Over saadanne sælsomme Sæder. Det haver I vel hørt, Kong Fredrik bær Sorgen for hende. Den Almægtige Gud skee megen Lov og Tak, Som Norge saaledes mon spare, At Svensken fik ikke den Jomfru fat, Gud hende fremdeles bevare. Det bede vi nu om, Gud nådelig bønhøre os alle. Kong Carl, Kong Carl, lad fare den begjær og hør, hvad jeg eder mon sige, Jeg med Kong Fredrik trolovet er, Jeg vil hannem aldrig svige. Det haver man vel hørt, Kong Fredrik han elsker hende. 17

18 Krigsfrykt i 1905 Fra å være dansk territorium, gikk Norge i 1814 i union med Sverige. Men etter 90 år i union, begynte unionen for alvor å knake i sammenføyningene. Sommeren og høsten 1905 var en spent tid. Tiden helt fra 7. juni og til oktober var preget av krigsfrykt og usikkerhet om utfallet av unionskonflikten. Det var militær mobilisering på begge sider av grensen. Den 13.september startet den norske mobiliseringen, og langs Østfolds grense satt grensevakter helt frem til første del av oktober. I denne situasjonen ble det diktet sanger. Vi presenterer her to, begge med utgangspunkt i mobiliseringen i Rødenes. han finner behag, i krigshornet viltert å støte 18

19 soldater på grensevakt. aremark

20 I Rø - denes her-red på Rak - ke-stad gård er sam- let meng-de sol - da - ter til vern for vårt land som i fa - re nu står og e -ne på dem seg fra Sang om mobiliseringstur til Grensen i år 1905 tekst: even lyshaug melodi: «hvi lengtar du åter til fädernes land» Soldatene som ble mobilisert langs Østfoldgrensa i 1905, kom fra ulike steder på Østlandet. En som som kom, var lærer Even Lyshaug ( ) fra Snertingdalen. Han har skrevet denne detaljerte visa om hvordan mobiliseringa gikk til. en for - la - ter. Det fø - les så rart og det tyn - ger nok på i - si-ne kjæ-re til gren -sen å gå, mon kom-mer jeg me-re til - ba - ke? I Rødenes herred på Rakkestad gård er samlet en mengde soldater til vern for vårt land som i fare nu står og ene på dem seg forlater. Det føles så rart og det tynger nok på ifra sine kjære til grensen å gå, mon kommer jeg mere tilbake? I september måned den fjortende dag kom ordre om hastig å møte; ti «söta bror», svensken, han finner behag i krigshornet viltert å støte. Og derfor I alle til grensen må gå, det haster, ei stans, de får skunne dekk nå til vern om vår frihet og ære. 20

21 Så orderen lød, og vi måtte av sted, tross hjertets vemodige stemme De fleste var tause, ja enkelte gråt ved tanken på farvel med hjemmet; men ve over den som ei kjenner sin plikt og setter seg mot når det gjelder no slikt, her var det om valg ei å tale. Så hurtig som mulig vi nådde fram, fikk våpen og klær utleveret. Vi trøstet hinannen om svenskene kjem, så skal de sitt pass få påskrevet. Men under en sådan og lignende skjemt, lå alvoret i hjertet vårt gjemt og preget vår handling og væren. Vi talte, vi pratet, vi drøftet om hva ende det hele mon tage, til det, som ventet, en ordre kom om hastig til grensen å drage. Med våpen ved siden og pakning istand vi møtte på «linna» hver eneste mann til marsj mot det uvisse målet. Til avskjed fra «plassen» en tale vi fikk om soldatens plikter og ansvar av selveste korpssjefen, herr oberst Riech, med nifoldig hurra som gjensvar. Men inne i hjertenes lønnligste vrå der kjentes ei lyst inn i krigen å gå, med fare for helsen og livet. Til stasjonen Mysen med toget vi gikk, så tre mils marsj inn i Rødnes. På Rakkestad uventet fremmede fikk, dog velkommen var vi kan skjønnes; ti her er jo grensen i nærheten lagt, og bortenfor den sto de svensker på vakt med krigerske ord og geberder. Her var vi ved målet, nå kunne vi se det blånet i Sveriges grender. Gud give at krisen vil ende med fred, er ønsket som inne i oss brenner. Litt nervøse gikk vi og ventet på beskjed ifra Karlstad ved Vännern å få, med den var jo stillingen given. Så kom da den dag i avisen det står: nå håper man alt er i orden, forlik er oppnådd i Karlstad i går, og freden er sikret i Norden. Med takk og med glede i hele vårt land vi minnes her Berner og Vogt og Løvland, og Michelsen ei å forglemme. De hevdede freden av hele sin sjel i lag med de svenske «patroner»; ti krig er barbarisk og grusom og fæl, en skam for de kristne nasjoner. En seier for kulturens herlige verd, et tap for geværer og skarpslepne sverd var Karlstad-forliket i Norden. 21

22 Militærvise fra Vittenberg i Rødenes tekst: hilmar havold melodi: trad. Ikke alle kom langveis fra til grensevakt i Denne teksten er skrevet av østfoldingen Hilmar Havold fra Svinndal. Han lå også ved grensa, nærmere bestemt på Vittenbergåsen batteri. Teksten skrev han på en tradisjonell melodi som er blitt mye sunget i Østfold. Vi har sangen fra opptak av Hilmar Havold, tatt opp av Kristian Strømshaug, Råde. På Vit - ten-berg i Rød - nes vi lig - ger nu i leir i strid mot bro-der sven-sken vi vil nu vin -ne seir Men hjem-me blei det"sven-ske-naud" Døm åt i ro sin sild og brau Døm syn - tes visst at bak -ken var lit - te-grann for blaut De to De taktene to taktene med med 8-delsnoter "men hjemme ble det svenskenaud..." har ofte innslag av punktert rytme, og synges i en meget fortellende stil av Hilmar Havold. 8-delsnoter «men hjemme ble det svenske naud...» har ofte innslag av punktert rytme, og synges i en meget fortellende stil av Hilmar Havold. 22

23 På Vittenberg i Rødnes vi ligger nu i leir i strid mot broder svensken vi vil nu vinne seir Men hjemme blei det «svenske-naud» Døm åt i ro sin sild og brau Døm syntes visst at bakken var littegrann for blaut Men vi har arbeidslysten og kan ei blive fri fra klokka sju om morran vi hoppær opp og ned Vi setter oss ned i ler og vann det skjer jo for vårt kjære land Vi vet ei om no annet, vi går og bærer sand Fra frokost og til middag vi ved kanonen står Og falt der nu en svenske for hvert et skudd som går da skulle det se ut på krok med kropp- i - kropp av daue drog og mang en svenskekjæring fikk mannen hjemmebrakt Vi har et lite kjøkken med tak av bølgeblikk men aldri nogen frøken i dette kjøkken gikk Vi har en kraftig overkokk og under ham en større flokk Velsigne alle sammen, av stumpen får vi nok! grensevaktsoldater ved prestebakke kirke(?)

24 Sanger til støtte og oppbyggelse i ufredstider I tider med ufred, kan sangen fungere både som trøst og bearbeiding av traumer. Det virker samlende å møtes og synge om krigen og det har gjennom tidene blitt skrevet en rekke krigsalmer og sanger som skal gi kraft og styrke til å kjempe for det man tror på. Her er to gamle sanger i denne kategorien. Kom brødre, det er herreferd i kamp at gaa! 24

25 25

26 Krigssalme tekst: trad. melodi: fredrikke egeberg Ufred og krig gir redsel og avmakt. At man vender seg til høyere makter i vanskelige tider, er kanskje ikke så rart? Melodien vi presenterer her er skrevet av Fredrikke Egeberg ( ). Hun er bla kjent for å ha skrevet melodi til diktet Til min Gyldenlak av Henrik Wergeland. Denne sangen finnes også i en svensk variant. I Sverige blir den sunget på en annen melodi enn denne, men teksten er temmelig lik. Den svenske teksten skal være skrevet av kong Gustav Adolfs feltprest. Hvem som står for denne norsk/danske teksten, vet vi imidlertid ikke. For fer -- des ej, du lil - le hob, høit fien - de - hæ - rens larm og raab fra al - le si - der gjal - de - De jub - le ved din un - der - gang, men de - res fryd ej bli - ver lang, thi lad ej mo - det fal - le! Forfærdes ej, du lille hob, høit fiendehærens larm og raab fra alle sider gjalde. De juble ved din undergang, men deres fryd ej bliver lang, thi lad ej modet falde! Din sag er Guds, gak i dit kald, og i hans haand dig anbefal, saa møder ingen fare. Hans Gideon er med på jord, som Herrens folk og Herrens ord skal naadelig bevare. 26

27 Krigssang tekst: claus frimann melodi: friedrich august reissiger August Reissiger ( ) satte spor etter seg i Østfolds musikkliv. I 1850 fikk Reissiger stilling som organist i Immanuels kirke i Halden. Senere bestyrte han det meste innen sang og musikk i byen og ledet blant annet Fredrikshalds Sangforening, Det Musikalske Selskab, var musikkdirektør i Det Dramatiske Selskab og var den første fast ansatte dirigent for Det Fredrikstenske Musikkorps. Denne krigsangen komponerte han i Kom brødre, det er herreferd i kamp at gaa! Den er ej fred og frihet værd som skjælver for at drage sverd - nei, ære bud og herrefærd vi ej forgaa! La Norges faner flyve frem som Norges mænd vi følger dem og slaa. Dig, voldsmand, trang skal vorde sti til Norges dal Hvert fjeld, hver foss skal rope: «Bi» Men svek end de saa værge vi. Vend om, din vei er dødens sti, du ser dit fald. Men sætter du ej tro der til, snart lære, hvad du ikke vil du skal. Jo,jo! Den odelbaarnes arm har marv og ben! Naar blodet bruser i hans barm, med rynket pande, veldig arm at gripe hevn at kjøle harm han er ej sen! For land og hjem og odel saa skal hundred tusend arme slaa som en! 27

28 Okkupert land Den siste perioden med ufred i landet vårt, var den andre verdens krig ( ) da Norge ble okkupert av tyskerne. Folk flest opplevde varemangel og smalhans i disse fem årene, og livet ellers var også dominert av krigstilstanden i landet. I denne situasjonen ble det skrevet mange tekster som med galgenhumor beskrev hverdagslivet, samtidig som det ofte lå en antydning i teksten om at denne tilstanden ikke ville vare evig. Et par av de sangene vi presenterer her Kjøkkenvisa og Krisevisa ble trykket i allsangboka «Petra» i Dette var en svært populær visebok, som i mange år bla var å finne på Den norske turistforenings hytter. Nå er de fleste eksemplarene sunget i filler, i følge Norsk Visearkiv. og barkebrød og litt tran dertil 28

29 kø utenfor kolonialbutikken «stabburet» i brochsgate. fredrikstad

30 Å drikke vatten og ete sild tekst: trad. melodi: å kjøre vatten og kjøre ved Å drik - ke vat - ten og e - te sild og va - ri - e - re med po - te - ter og bar - ke-brød med litt tran der -til ja, det er kost - holddet som fe - ter Å væ - re prik - ke-fri i kle - des-drakt og gå om-kring i al - skens far -ve-prakt fil - ler i fleng knapt nok en seng Da er det mo - ro-samt å le - va engelsk og norsk gast fra jageren «sleipner»,

31 Å drikke vatten og ete sild og variere med poteter og barkebrød med litt tran dertil ja, det er kosthold det som feter Å være prikkefri i kledesdrakt og gå omkring i alskens farveprakt filler i fleng knapt nok en seng Da er er det morosamt å leva. Han kaffilars han er blitt så stur og står så gretten oppå hylla men kaffekverna er mere lur du skake ta på dig all skylda For surrogaten den skal snart bli slutt og det blir kaffe ja med fart og futt en liten tår om morran får Da blir det morosamt å leva Tenk når det jages vekk alt det grønt og all den vonde stink i byen og nye skudd spirer atter skjønt og solen skinner bakom skyen Da skal vi kose oss i fleskefett og spise loff og eggeomelett Ja, egg og smør som derfor gjør At det blir morosamt å leva. Men om vi sulter og har det kalt og det er straff for alt vi tenker de kan ke ta fra oss riktig alt som om de kaster oss i lenker For i vort hjerte har vi håpets makt der bor alt i oss hvad vi ei får sakt til litt- til dem som kommer hjem Da blir det morosamt og leva. Ja, med tobakken det er ke tull på gråten kan man nesten være de stjal i fra meg en tobakksrull at de ikke engang kunne lære Vi skal jo snart få røke fin sigar da Hitler ikke engang pipe har Ja tror du mig Jeg sier dig Da blir det morosamt å leva Og så en dag damper «Sleipner» inn med Norges flagg på mastetoppen Vi står og ser på med hule kinn mens varmen bruser gjennom kroppen Og flagger vort det vaier atter fritt i dette landet som er mitt og ditt Da er vi glad hei hipp hurra Da blir det morosamt å leva 31

32 Krisevisa tekst: trad. melodi: hei og hå jungmann janson Denne visa tar også for seg maten: «Er du født med hestemaga, kan du drøye krisemat». Men i denne teksten kommer det også fram andre sider ved krigsårenes små og store utfordringer, som blending av vinduer og rasjonering. Men feste gjorde man, like fullt! Sangen er nedskrevet av Sigrid Torp, Råde, 17.desember Hei å hå for al - le sam-men som er sam - la her til fest. Har du blen-da lofts-e - ta-sjen, ja da er det sik - kert best å få ham -stra seg en av -holdsmann og få hans klip - pe - kort. Det gir per - len-de hu - mør av al - le sort. Hei å hå.

33 Hei å hå for alle sammen som er samla her til fest. Har du blenda loftsetasjen, ja da er det sikkert best å få hamstra seg en avholdsmann og få hans klippekort. Det gir perlende humør av alle sort. Hei å hå. Vi har blenda våre ruter alt vi får er surrogat Er du født med hestemaga kan du drøye krisemat Ja, vi gomler cellulose og vi tygger høvelflis. Det er mye skau i landet, bare spis. Hei å hå. Ånd og vidd kan ikke blendes selv om tia den er mørk. Er nå vitsene blitt blaute, ja så heng dem opp til tørk. Har du smakt på klippekortet, det gir fest, det gir humør, det gir lys på mørkeloftet nå som før. Hei å hå. Den gang Adam gikk i parken med sin Eva ung og sjønn. Det var slangen som fikk skylda da han elsket litt i lønn. Gamle Adam, ble nok blenda han ja det er soleklart Eva fikk sin vilje hu, med eplekart. Hei å hå. Eva døtre nå for tia det er verdifulle ting Det er mange Adamer omkring, med hjertet litt i sving. Men i denne mørketida, da går Eva i konvoi, og da roper ungkarstanden. Skip o hoi, hei å hå. Hei å hå for alle sammen, som er samla her til fest. Vi skal greie krisetia, vi skal greie allting best. Ha humøret ditt i orden, du må ikke glemme det, Hei å hå for alle sammen skål på det. Hei å hå. 33

34 Kjøkkenvisa tekst: trad. melodi: pål sine høner Nedskrevet av Sigrid Torp, Råde, 9.november Nå kan du tro det er mor -ro å stel - le, kjøk - ke-net er som et kunst-ner-nes hus. Før var det lett og ko - ke og stel - le, nå er det kun - sten å få no i hus. Klokk sa hø - na, men eg - get er bor - te, kan du for-stå hvem det er somhar gjort det Vil du ha egg, må du jam - men deg for - te, kjøp deg en hø - ne, du kan da vel det. Nå kan du tro det er morro å stelle, kjøkkenet er som et kunstnernes hus. Før var det lett og koke og stelle, nå er det kunsten å få no i hus. Klokk sa høna, men egget er borte, kan du forstå hvem det er som har gjort det Vil du ha egg, må du jammen deg forte, kjøp deg en høne, du kan da vel det. Allikevel lages de lekreste retter, bare man koker med litt fantasi. Derfor vi glade til bordet oss setter, hever vårt beger og stemmer så i. Alt har vi hatt her, men nå er det borte, kan du forstå hva, det er som har gjort det. Det som har gjort det, skal også bli borte Vær optimist, ja du kan da vel det. Tenk her en dag fikk jeg 7 8 løker littegrann pepper og så en tomat. Lykken er med den som idelig hamstrer, heng i å hamstre og være ikke lat. Løken den er der, men biffen er borte, kan du forstå, hva det er som har gjort det. Vil du ha kjøtt må du jammen deg forte, kjøp deg en stut, ja du kan da vel det. 34

35 Ola Putras tekst og melodi: trad. Det var ikke bare mennesker som fikk dårligere matstell under krigen. Dyrene måtte også ta til takke med kriseløsninger. Her er sangen om kuene som fikk cellulose å spise under 2.verdenskrig. Denne sangen ble sunget over hele Østfold. Her er en variant fra Hobøl. O - la Pu - tras han fløy, byg - da rundt et - ter høy, men det fan - tes ik - ke skip -pen å få fatt i. Men så les - te han en dag en opp- finn - el -se i blad SEL -LO-LO - SE skul - le væ - re bå - de næ - ren -de og bra Ola Putras han fløy, bygda rundt etter høy, men det fantes ikke skippen å få fatt i. Men så leste han en dag en oppfinnelse i blad SELLOLOSE skulle være både nærende og bra. For et gledelig syn, Ola reiste til byen, kjøpte foret og kjørte hjem til fjøset, men da kuene forstod hva det herre var for no satte de seg ende ned ja på halene og lo. Fire lo så det sang, ja så blodkara sprang fire andre var stive av latterkrampe, bare ei med livet slapp, ho åt fire meter papp og om kvelden melka kua fire liter melkepapp. Å ho Kari gjør seg klar til å kjærne litt smørr, men du værden da ho kikka ned i kjærna, da besvimte a en tripp og forstanda fikk en glipp for i kjærna la forsjørje meg en SELLOLOSE snipp. 35

36 spillemenn på tunet på vestre hauge. rolvsøy ca Når sang du sist om en voldelig munk? Eller en svikefull adelsmann? Om svaret er svært lenge siden eller aldri, så byr sjansen seg her. Dette viseheftet inneholder sanger som nok er ukjente for de fleste. Sangene spenner fra middelalderballader via krigsalmer og til galgenhumoristiske viser om dårlig mat i et okkupert Norge under 2.verdenskrig. Og alle har noe med Østfold å gjøre heftet er utgitt av østfold musikkråd, 2010

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Sanger Tunballen barnehage

Sanger Tunballen barnehage Sanger Tunballen barnehage God morgen alle sammen God morgen alle sammen, God morgen far og mor, God morgen lille søster, god morgen storebror God morgen trær og blomster God morgen fugler små God morgen

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Du og jeg. Du kan gjerne få smake på min appelsin, for i dag er du den aller beste vennen min. Den kan deles i båter til

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Refleksjoner over livet

Refleksjoner over livet Refleksjoner over livet Firmanavn Pris: Pris:60,60,- krkr. S k rskrevet e v e t a v Bav j ø r nbjørn Ingar Pedersen Ingar Pedersen Side 2 Regler Jeg er bundet på hender og føtter, av regler, men det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave!

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Denne boken tilhører Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Her er Sunny og her er Solvej. Hva heter du? Har du

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer