Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet"

Transkript

1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr august 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 27. oktober 215 REGNSKAP AUGUST 215 Vedlagt følger regnskapsrapport pr august 215 for fakultetet samlet og for hvert av instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi. Rapporten er hentet ut fra et administrativt system som kalles Styringskartet. Totaløkonomien Det medisinske fakultet hadde pr august 215 en samlet inntekt på 79 millioner kroner, noe som er 25 millioner kroner mer enn året før. Inntekter på basis har økt med 47 millioner siden i fjor mens eksterne inntekter har gått ned med 22 millioner. Inntekter fra bevilgning utgjør 64 % av de totale inntektene. Akkumulert resultat pr august var 37 millioner kroner. Av dette var 29 millioner kroner overført fra 214 slik at isolert resultat for perioden var et overskudd på 17 millioner kroner. Dette er midler som i all hovedsak er på eksterne prosjekter og knyttet til fremtidige forpliktelser. Basisfinansiert virksomhet Resultatet for basisvirksomheten pr 31. august er et overskudd på 57 millioner kroner. Dette er 27 millioner høyere en budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettert. Personalkostnader er 7 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er over budsjett hittil i år. Nettobidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 millioner lavere enn budsjettert. Avviket i inntekter skyldes ikke budsjetterte inntekter og ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for fremragende forskning. Den nye rutinen inkluderer midlene fra forskningsrådet i vår basis og står for 9,3 millioner av avviket, mens resten er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO. Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettert, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør en større innsparing. Besparelsene som følge av lønnsoppgjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året. Besparelsen oppstår på instituttene og de har planlagt å bruke dette til å dekke inn underskudd ved dyrestallen på IMB i tillegg til å fordele mer i driftsmidler til vitenskapelige. Universitetsstyret skal ta opp denne saken og vurdere om midlene skal trekkes inn. Bundne midler på basis utgjør pr 31. august 5,1 millioner på instituttene. I tillegg har fakultetet avsatt 14,3 millioner til strategiske satsinger i år som ennå ikke er gjennomført.

2 Dette er i hovedsak vitenskapelig utstyr, avsatte midler til Scientia Fellows, omstillingsmidler ny studieplan medisinstudiet, ombygging SUS-salen Søsterhjemmet og internasjonalisering. I perioden fram mot 219 er det forventet at fakultetets overskudd vil ligge rundt 3 millioner. Størrelsen på de bundne midler er også forventet å være stabil. Regnskapsmessig overskudd Bundne midler Helsam 5 2 Bundne midler Klinmed Bundne midler IMB 8 3 Bundne midler fakultetsadm 14 3 Reelt regnskapsresultat Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket nedenfor. De har begge en sunn økonomi hvor de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av august. Dette skyldes at de ikke har hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå. I langtidsprognosen skal de begge øke aktiviteten noe og bygge ned overskuddene til 8 millioner ved utgangen av 219. Eksternt finansiert virksomhet Fakultetet har pr 31. august 66 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 35 prosjekter finansiert av EU og 146 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,96 milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 46 millioner kroner og ekstern finansiørs andel er 2,5 milliarder kroner. Totalt overskudd pr. 31. august er 25 millioner kroner. Dette er 53 millioner høyere enn budsjettert. Inntektene er omtrent som budsjettert hittil i år mens kostnadene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettert. Ingen institutter melder om problemprosjekter. I langtidsperioden er det forventet at innestående midler (overskudd) på eksterne prosjekter vil gå noe ned. En nedgang tilsvarende det som vises i tabellen er nok ikke realistisk og skyldes problemer med budsjetteringverktøyet på Klinmed. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar regnskapet for august 215 til etterretning.

3 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

4 -6, -5, -4, 213-3, , -1, 5 MED per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 8, -7, 7, -6, 6, -5, 5, -4, 4, -3, 3, 2, -2, 1, -1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Regnskap (fvp)regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 9% 6% 6% 12% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 72% 74% 74% 73% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 18% 18% 18% 16% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader NFR- Driftskostnader inntekter NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Investeringer (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning EU NA Nettobidrag fra inntekter eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp Overhead Økonomisk vurdering Leiested NA Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat /12 Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 18.sep.215 Resultatet for basisvirksomheten pr 31. august 215 er et overskudd på 57 millioner kroner. Dette er 27 millioner høyere en budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettert. Personalkostnader er 7 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er over budsjett hittil i år. Nettobidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 millioner lavere enn budsjettert. Avviket i inntekter skyldes ikke budsjetterte inntekter og ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for fremragende forskning. Den nye rutinen utgjør 9,3 millioner av avviket, mens resten

5 3/12 er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO. Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettert, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør en større innsparing. Besparelsene som følge av lønnsoppgjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året. Dette vil dels bli brukt til å dekke inn underskudd ved dyrestallen på IMB i tillegg til at vi fordeler mer i driftsmidler til vitenskapelige. Bundne midler på basis utgjør pr 31. august 57,4 millioner på instituttene. I tillegg har fakultetet avsatt 14,3 millioner til strategiske satsinger i år som ennå ikke er gjennomført. Dette er i hovedsak vitenskapelig utstyr, avsatte midler til Scientia Fellows, omstillingsmidler ny studieplan medisinstudiet, ombygging SUS-salen Søsterhjemmet og internasjonalisering. I perioden fram mot 219 er det forventet at fakultetets overskudd vil ligge rundt 3 millioner. Størrelsen på de bundne midler er også forventet å være stabil. Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket nedenfor. De har begge en sunn økonomi hvor de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av august. Dette skyldes at de ikke har hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå. I langtidsprognosen skal de begge øke aktiviteten noe og bygge ned overskuddene til 8 millioner ved utgangen av 219.

6 213-8, -6, -4, , 2, 4, 6, 8, 1, Institutt for medisinske basalfag per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3, -5, 25, 2, 15, 1, 5, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 5, 1, 15, 2, Regnskap (fvp)regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 7% 3% -1% -1% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 81% 79% 79% 76% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 19% 21% 21% 24% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NaN NaN NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader NFR- Driftskostnader inntekter NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Investeringer (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning EU NA Nettobidrag fra inntekter eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp Overhead Økonomisk vurdering Leiested NA Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag -38 NA NA NA NA NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat /12 Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 17.sep.215 IMB har et negativt regnskapsresultat per august på kr 1,1 mill på bevilgningsfinansiert virksomhet. Resultatet er kr 1,5 mill mindre negativt enn budsjettert, men den økonomiske situasjonen for instituttøkonomien er fortsatt tynget av betydelinge oppstartskostnader i ny dyreavdeling. Den øvrige virksomheten går samlet sett noe bedre enn budsjettert. Mindre forbruk på fastlønn er til dels forårsaket av et moderat lønnsoppgjør. Avvik i inntekter fra bevilgninger Instituttet har mottatt kr 5,6 mill mer fra fakultetet enn budsjettert etter hovedtildelingen for 215. Da utstyrsmidler fra UiO sentralt er forsinket i forholdt til budsjett,

7 5/12 fordekkes denne inntektsøkningen i rapporten. Når midler for den siste store utstyrsenheten mottas vil regnskapet vise et positivt avvik på inntekter fra bevilgninger på ca kr 7 mill. IMB har per august et positivt avvik på totale personalkostnader, i hovedsak er forårsaket av høyere offentlige refusjoner og lavere fastlønn enn budsjettert. Mindre forbruk på fastlønn er delvis forårsaket av et moderat lønnsoppgjør. Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (utenom leiested) er kr 1 mill høyere enn budsjettert per 2. tertial. I hovedsak er dette periodiseringsvvik, nettobidraget opprettholdes på budsjettert nivå i prognosen for året totalt. Årsregnskapsresultat for dyreavdelingen antas å bli kr,8 mill mer negativt enn budsjettert, i hovedsak forårsaket av høyere driftskostnader. Besparelser etter det moderate lønnsoppgjøret (1,6 mill) tilføres dyreavdelingen som ekstraordinær bevilgning. Samlet underskudd for avdelingen vil med dette bli 12,8 mill for perioden Tiltak som iverksettes for å bedre dette bildet forventes å gi utslag i løpet av neste år. På nåværende tidspunkt antas regnskapsresultatet per å bli et underskudd på kr 2,7 mill, om lag som budsjettert. Ved årskiftet antas det at bundne midler vil være ca kr 8,3 mill, som gir et reelt negativt resultat for 215 på om lag kr 11 mill. Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i IMBs prognose for

8 213-18, -16, -14, -12, -1, , -6, -4, -2, Institutt for helse og samfunn per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 14, -12, 12, -1, 1, -8, 8, -6, 6, 4, -4, 2, -2, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Regnskap (fvp)regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 11% 12% 8% 6% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 87% 88% 84% 82% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 13% 12% 16% 18% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader NFR- Driftskostnader inntekter NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Investeringer (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning EU NA NA Nettobidrag fra inntekter eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp Overhead Økonomisk vurdering Leiested NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 16.sep.215 Helsams resultat (basis) var ved utgangen av august 6,7 mill dårligere enn budsjett. Avvik mot budsjett skyldes svakere bidrag til Instituttet fra prosjektene 4,3 mill. Sum personalkost er 2,4 mill lavere enn budsjett og skyldes hovedsakelig periodiseringsfeil for juni. Årskostnad er riktig budsjettert slik at differansen gradvis vil forsvinne fram mot årsslutt. 6/12 Inntekter: Diverse tildelinger ubudsjettert eller periodisert annerledes i

9 7/12 budsjettet gir pr. august 1,3 mill i ubudsjetterte tildelinger (Fellesløftet 578k, tilleggsbevilgning 434k og andre summen av mindre tildelinger 817k). Et prosjekt som ble stengt i 214 ble gjenåpnet i 215. Saldo på 537k framkommer som negativ inntekt. Personalkostnader: Periodiseringsnøklene i budsjetteringsverktøyet vårt gir feil budsjettverdi for august måned. Avviket for august var 2,4 mill og vil gradvis bli borte etter som årstotal er riktig. Refusjoner fra NAV er større enn budsjett (328k). Driftskostnader: Driftskostnader er totalt 3,4 mill større enn budsjett. Avviket består av en feil avsetning for fakturaer i aug 2,1 mill, avsetning for påløpte kostnader 31/ for prosjekt som må stenges i 215 er,8 mill større enn tilsvarende budsjettpost. Andre kostnader 2,1 mill under budsjett og skyldes avvik i periodisering mellom august og hele 215. Investeringer: Investeringsprognose blir øket med virkningen av ecolab. Nettobidrag fra eksternfinasnsiert prosjekter: Virkningen i basis fra prosjektene er 4,3 mill laver enn budsjett. Det skyldes hovedsakeling at viktige prosjekter har senere oppstart enn opprinnelig budsjett og at frikjøp særlig i EU prosjektene ikke har blitt ført. Prosjektavslutning: Det er stengt prosjekt med ikke budjettert underskudd på 2, mill til nå i år. Budne midler: Bundet av fakultet/uio 5,2 mill Bundet av HELSAM 7,4 mill Til sammen 12,5 mill

10 8/ , -4, -35, -3, -25, -2, -15, -1, , Institutt for klinisk medisin per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 5, -5, 4, 3, 2, 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -4, -3, -2, -1, Regnskap (fvp)regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 6% 4% 6% 2% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 9% 87% 84% 84% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 1% 13% 16% 16% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NaN NA NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader NFR- Driftskostnader inntekter NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Investeringer (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning EU NA Nettobidrag fra inntekter eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp Overhead Økonomisk vurdering Leiested NA 1-1 NA Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 21.sep Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per et positivt akkumulert resultat på 39 mill. Periodisert for 2 inntekter som vi ikke fikk ført i regnskapet i 2.tertial, er vårt periodiserte positive akkumulerte resultat på 43,2 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 14,5 mill. Driftsresultatet isolert hittil i år er et overskudd på 28,7 mill., noe som er 31,4 mill. bedre enn budsjettert resultat per Årsaken til det forbedrede resultatet er at instituttet har mottatt store bevilgninger der aktiviteten enda ikke er gjennomført.

11 9/12 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per ,7 mill. Dette er 23,4 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen fra fakultetet er de største ekstra bevilgningene vi har mottatt 1,8 mill. i forskerlinjemidler, 9,5 mill. til vitenskapelig utstyr, 4,5 mill. til SFFet CIR, 1,3 mill. til Tidligfasestøtte til innovasjonsprosjekter,,5 mill. i SERTA midler, 1,6 mill. i MLS midler,,2 mill. tildeling St. Petersburg,,6 mill. i E-læringsmidler,,3 mill. i Innovasjonsprisen 215 og 3,7 mill. er refusjon fra UiO sentralt for forskutterte kostnader vi har hatt i forbindelse med EpiGen labben på Ahus. b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per var overheadinntektene på 18,8 mill. Dette er 1,1 mill. mindre enn budsjettert. Egenandel: Per har instituttet hatt en egenandelskostnad på 11,3 mill., dette er,7 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per på 7,8 mill. mot 8 mill. i budsjettet. Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 15,2 mill. per , noe som er,7 mill. lavere enn budsjettert. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 13,6 mill. per Dette er,4 mill. lavere enn budsjettert. d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per er 29,5 mill., som er 9,3. høyere enn budsjettert. 3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Instituttets prognostiserte resultat per er svakt forbedret i forhold til budsjett med ca.,9 mill. ved utgangen av 215.

12 1/ , -16, -14, -12, -1, -8, -6, -4, -2, Det medisinske fakultet felles per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -3, 15, 1, 5, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -25, -2, -15, -1, -5, Regnskap (fvp)regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 12% 8% 11% 15% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 33% 4% 45% 45% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 31% 27% 19% 8% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader NFR- Driftskostnader inntekter NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader år -5år -4år -3år -2år -1år I år(fvp) Ambisjo Investeringer (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning EU- NA NA -29 NA NA NA NA NA Nettobidrag fra inntekter eksternfinansierte prosjekter Egenandel Frikjøp NA Overhead Økonomisk vurdering Leiested NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning NA NA Prosjektavslutning Bidrag NA NA Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 14.sep.215 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 15 mill kroner, dette er vel 5 mill kroner mer enn budsjettert. Regnskapet viser at vi har ca. 9,1 mill kroner mer i inntekter enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at strategiske midler satt av til vitenskapelig utstyr og Scientia Fellows ikke er fordelt (1, mill kroner).

13 11/12 Det er et merforbruk på lønnskostnadene på,9 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak utbetaling av fastlønn som ikke var budsjettert. Ved Seksjon for forskningsadministrasjon gjelder dette to stillinger (96 kroner). Den ene stillingen blir finansiert av UiO sentralt(512 kroner hittil i år), og faktura vil bli sendt mot slutten av året. Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca. 2,4 mill kroner totalt. Det skyldes i hovedsak periodisering av Husleiekostnadene. De har i perioden et avvik på 2,1 mill kroner. Det reelle avviket er derfor 3 kroner. Dette utgjør ca.,57 % av driftsbudsjettet for perioden januar til august 215. På investeringssiden er avviket,4 mill kroner. Vi har fått kostnadsført en faktura på 269 kroner som hører til på Klinmed. Føringen vil bli ompostert. Kostnaden vil bli dekket av via tildeling av strategiske midler. Vi har gjort investeringer for 182 kroner i perioden. Vi ligger per dags dato over årsbudsjettet. Dette er omdisponering av driftsmidler. Nettobidraget fra prosjektene er ca.,3 mill bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak større frikjøp fra et prosjekt ved Seksjon for medisinsk informatikk. Vi har en merkostnad på prosjektavslutninger. Det er to prosjekter som er blitt avsluttet. De regional etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Avslutningen krevde at prosjektet ble tilført 37 kroner slik at det var i balanse da det ble avsluttet. Prosjektet for forskerlinjenstipendier er også blitt avsluttet. Dette har medført en kostnad på 664 kroner. Dette er feil og vil bli korrigert.

14 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

15 2/12 5 MED per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -25, -2, , -1, -5, , -3, 8, 6, 4, 2, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -25, -2, -15, -1, -5, Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 71% 57% 49% 86% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 71% 73% 74% 73% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 29% 27% 26% 27% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader Driftskostnader NFR NA Kjøp av tjenester inntekter Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -6år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Nettobidrag fra (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr eksternfinansierte prosjekter Egenandel MED NA Frikjøp Overhead Leiested NA Økonomisk vurdering Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 18.sep.215 Fakultetet har pr 31. august 66 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 35 prosjekter finansiert av EU og 146 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,96 milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 46 millioner kroner og ekstern finansiørs andel er 2,5 milliarder kroner. Totalt overskudd pr. 31. august er 25 millioner kroner. Dette er 53 millioner høyere enn budsjettert. Inntektene er omtrent som budsjettert hittil i år mens kostnadene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes i

16 3/12 hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettert. Ingen institutter melder om problemprosjekter. I langtidsperioden er det forventet at innestående midler (overskudd) på eksterne prosjekter vil gå noe ned. En nedgang tilsvarende det som vises i tabellen er nok ikke realistisk og skyldes problemer med budsjetteringverktøyet på Klinmed.

17 Institutt for medisinske basalfag per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -7, -6, -5, , -3, -2, -1, , -6, 2, 15, 1, 5, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -5, -4, -3, -2, -1, Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 5% 39% 4% 65% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 79% 79% 78% 69% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 21% 21% 22% 31% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NaN NaN NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader Driftskostnader NFR NA Kjøp av tjenester inntekter Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -6år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Egenandel Institutt NA Frikjøp for Overhead medisins Leiested NA ke Prosjektavslutning basalfag Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag 38 NA NA NA NA NA Årsresultat Økonomisk vurdering Overført fra i fjor Akkumulert resultat /12 Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 17.sep.215 Samlet regnskapsresultat på IMBs eksterne prosjektportefølje er per 2. tertial om lag som budsjettert. Økte prosjektinntekter og lavere personalkostander enn budsjettert, veies opp av en om lag like stor økning i drifts- og investeringskostnader. I forbindelse med regnskapsavlutningen per 2. tertial har hvert enkelt prosjekt blitt vurdert og prognosen for instituttets totale eksternt

18 5/12 finansierte prosjektportefølje er oppdatert. Det forventes at instituttets eksterne portefølje vil ha et positivt resultat på kr 45 mill ved overgangen til 216.

19 6/12 Institutt for helse og samfunn per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -5, -45, -4, , -3, -25, -2, -15, -1, -5, , -4, -35, 2, -3, 15, -25, -2, 1, -15, 5, -1, -5, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 62% 51% 3% 53% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 83% 78% 83% 92% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 17% 22% 17% 8% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader Driftskostnader NFR NA Kjøp av tjenester inntekter Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader Investeringer -6 - Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -6år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Egenandel Institutt NA NA Frikjøp for helse Overhead og Leiested NA NA NA NA NA NA samfunn Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA Økonomisk vurdering Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til prosjektøkonomien Lars Roald den 16.sep.215 Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam: Inntekter: Inntektene er 3,3 mill mindre enn budsjett. Vi forventer likevel at inntektene ved utgangen av året skal være større enn budsjett. Personalkostnader: Avviket på 5,6 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt,

20 7/12 særlig i Heled. Denne forsinkelsen vil ikke øke fram til årsslutt. Driftskostnad: Avviket på 8,2 mill skyldes tilbakeført avsetninger fra 214 og at månedsfordelingen i budsjettmodellen gir for høye kostnader tidlig i året. I prognosen antar vi at driftskostnaden for prosjektene vil bli større enn det som var lagt inn som budsjett for 215. Ved utgangen av august var det 51 NFR prosjekter, 12 EU prosjekter og 11 andre. 14 prosjekter som fans i 214 har gått ut og 24 har kommet til. Det er for tiden 173 prosjekter.

21 Institutt for klinisk medisin per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -18, -16, -14, -12, -1, , -6, -4, -2, 2, , -2, 4, 3, -15, 2, -1, 1, -5, -1, -2, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) 99% 74% 59% 14% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 59% 65% 66% 66% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. 41% 35% 34% 34% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NA NaN NA NA Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader Driftskostnader NFR NA Kjøp av tjenester inntekter Kurs, konferanser og reiser Internhusleie NA NA NA NA NA NA Andre driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -6år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Egenandel Institutt NA Frikjøp for Overhead klinisk Leiested NA NA medisin Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA Økonomisk vurdering Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 21.sep Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per et positivt resultat på 146,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 146,6 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på,3 mill. 8/12 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene var per på 131,7 mill. mot 137,9

22 9/12 mill. i budsjettet. b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. c. Fastlønn: Fastlønn per var på 48,2 mill. Avviket mot budsjett er negativt med,1 mill. d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per er 48,4 mill., som er 33,4 mill. mindre enn budsjettert. 3. Klinmed har per ekstern finansierte prosjekter. 48 NFR, 139 professorater, 13 EU og 68 andre typer prosjekter. 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

23 1/12 Det medisinske fakultet felles per august (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -2, -1, , 2, 3, ,5-2, 2, 1,5 1, 5-5 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -15, -1, -5, 5, Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (fvp) Inntekter Resultatgrad (res./inntekt) -66% -1% 76% 551% Inntekt fra bevilgninger Personalkostnadsgrad 1% 99% 1% 113% Eksterne inntekter og bidrag Driftskostnadsgrad (eksl. % 1% % -13% Salgs- og leieinntekter husleie) Personalkostnader Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN Fast lønn Timelønn og honorarer Overtid NA Feriepenger, AGA og pensjon år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Offentlige refusjoner (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Andre personalkostnader Driftskostnader NFR NA Kjøp av tjenester inntekter Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -6år -5år -4år -3år -2år -1år I år Ambisjo Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) (fvp) nr Egenandel Det NA NA -29 NA NA NA NA NA Frikjøp NA medisins Overhead ke Leiested NA NA NA NA NA NA fakultet Prosjektavslutning NA NA felles Prosjektavslutning Bidrag NA NA Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA Årsresultat Økonomisk vurdering Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 14.sep.215 Fakultetsadministrasjonen har for perioden august 215 et overskudd på ca. 16,9 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et overskudd på ca. 4,1 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at Scientia Fellows ikke har viderefordelt midler ennå.

24 11/12 På inntektssiden har vi en merinntekt på 11 mill kroner. Dette skyldes at midler fra Scientia Fellows prosjektet (11 mill kroner) ikke er viderefordelt instituttene ennå. Det er et mindreforbruk på lønn på ca.,6 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettert (,7 mill kroner ). Vi har også lavere lønnsutbetalinger enn budsjettert på OSCE-prosjektet(,2 mill kroner). Som en motsatt effekt har vi et større forbruk av bilagslønn enn budsjettert hos Scientia Fellows prosjektet. Vi har et positivt avvik på ca.,8 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert. Det er i perioden foretatt to prosjektavslutninger. Prosjektet for forskerlinjenstipendier er ved en feiltagelse avsluttet. Dette gir oss en inntekt på,7 mill kroner på prosjektene. Dette vil bli tilbakeført til basis. REK ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet-prosjekt. Merforbruket er dekket inn av basisen på enheten. Vi har per i dag 4 aktive prosjekter.

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter /2 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/2 22-7, -6, -6666-5, -4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3534-3722 -334-258 54 25-458 9 26-8 924

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-7, -6, -65442-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35457-37122 -4176-78 63

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-8, -7, -6, -68 716-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35648-37122 -51257-78

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/14 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 213 5 MED og underliggende enheter 211 5 MED per desember 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 1, -52754 1, -52754-5628 -5628-37122 -38 9 2, 3, 4,

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -8, -8, -7, -6, -5, -52738-4, -3, -2, -1, 1, -47175-56755

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

FAKULTETSSTYRESAKER: html

FAKULTETSSTYRESAKER: html Møtet fant sted mandag 1. februar 2016 fra kl. 9. Til stede: Haneef Awan (Akademikerne), Gry Larsen (NTL), Torill Rolfsen (FF), Hilde Henriksen (VO) Hans Mossin (Klinmed), Marianne M. Østby (Klinmed),

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. 213, klokken 9: 1:, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet Marianne Midthus Østby,

Detaljer

Tirsdag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Tirsdag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Tirsdag 5.5.215 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Til stede: Vigdis Bjerkeli (FF), Gry Bruland Larsen (NTL), Asle Fredriksen (Parat),

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Fredag 21.02.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Til stede: Belinda Eikås Skjøstad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat),

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Gry B. Larsen, NTL Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken 9-10.30, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. Marianne M.

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 213, klokken 9-1.3, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Torill Rolfsen, Forskerforbundet Gry Bruland Larsen,

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per april 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse)

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Enhet: 1504 Fysisk År: 2015 Tertial: 2T Prosjekt: Alle Stedkode: Alle Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Versjon 2015-2 Page 1 of 9 Utskrift: 16.09.2015

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport 1. tetial 2010 Det medisinske fakultet Saksnr: 2010/ Dato: 20.05.10 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Det medisinske fakultet Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post 50-52

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 a) J.nr.: 21/ Møtenr: 4/21 Møtedato: 25.1.21 Notatdato: 13.1.21 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: pr 31.8.21 Tidligere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 8. juni 2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 20/15 Møtedato: 19. oktober 2015 Notatdato: 12. oktober 2015 Saksbehandler: Ann Hilde

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.: 2/32 Møtenr: 4/2 Møtedato: 27..2 Notatdato: 4..2 Saksbehandler: Lars Botten Sakstittel: Regnskap 3.8.2 og prognose

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon ØKONOMIRAPPORT Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Rapporterende enhets leder: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Jøran Moen Versjon 3-2013 Page 1 of 8 18.09.2013 2. TERTIAL

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 24/16 Møtedato: Sirkulasjonssak, frist for tilbakemelding 30.6.2016 Notatdato: 24.6.2016

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Orienteringssak Ephorte: Saksnr: 2/2016 Møtedato: 13. januar 2016 Notatdato: 6. januar

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 4/17 Møtedato: 27. mars 2017 Notatdato: 17. mars 2017 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Enhet: 1504 FI Periode: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Dato:

Enhet: 1504 FI Periode: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Dato: Enhet: 1504 FI Periode: 2016 Saksbehandler: Leder for enhet: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Jøran Idar Moen Dato: Versjon 2016-5 Page 1 of 9 Utskrift: 19.01.2017 Forutsetning: Ingen Totalt 2014

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det er også foreslått 5 % kutt i prisene for oppnådde resultater. Effekten for fakultetet totalt er på 5,8 millioner kroner.

Det er også foreslått 5 % kutt i prisene for oppnådde resultater. Effekten for fakultetet totalt er på 5,8 millioner kroner. Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2017 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Halvor Fahle Arkivsaksnummer: 2016/3077 Møtedato: 21.juni 2016 Universitetsstyret behandler

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22/08 Møtedato: 17. juni 2008 Notatdato: 6. juni 2008 Saksbehandler: Jan Aldal REGNSKAP

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06. Notatdato: 07.06. Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 1. tertial Per 1. tertial har SAI

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 28. mai 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 3.2.22 - SAK 2 Saksnr: 2 Møtenr: /22 Møtedato: 3.2.22 Notatdato: 3.2.22 Jnr..: 22/928 3. tertial 2 Tidligere styrebehandling: Fakultetsstyremøtet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 2 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 29. september 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Sakskart til møte 3/2015 i fakultetsstyret

Sakskart til møte 3/2015 i fakultetsstyret Sakskart til møte 3/2015 i fakultetsstyret - Det juridiske fakultet Forsiden UiO Det juridiske fakultet Universitetet i Det juridiske fakultet For ansatte English website Søk Forsiden Jus Forskning Studier

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 03/15 Møtedato: 23. mars 2015 Notatdato: 15. mars 2015 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 20/17 Møtedato: 19. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 Universitetet i Oslo porterende enhet: Klinmed Rapportert av: Hans Mossin Dato: 23.9.2013 Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 1. INNLEDNING Vi viser til notat fra Det medisinske Fakultet av 4.9.2013 (2013/11176),

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

LANGTIDSBUDSJETT IMK

LANGTIDSBUDSJETT IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 09/13 Møtedato: 22. april 2013 Notatdato: 15. april 2013 Saksbehandler: Ann Hilde

Detaljer