Budsjett Oslo kommune 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Oslo kommune 2012"

Transkript

1 Nummer 06/2011

2 Budsjett Oslo kommune 2012 Bydelsbudsjettet Barnehagene Byrådet foreslår at nye barnehager skal eies av kommunen, men driften skal konkurranseutsettes. Det tilbyderne skal konkurrere på er f.eks bemanning. Oslo kommune har sagt opp grunnbemanningsavtalen som har sikret 3 ansatte per avdeling. Vi ser at byrådet med dette ønsker å redusere bemanningen i byens barnehager. Bydelene er bare kompensert med 80 % for veksten i antall brukere, det vil si barnehagebarn, eldre, barnevernsbarn, mottakere av sosialstønad, med mer. Bydelene får flere brukere, men ca 108 mill i rammereduksjon ift inneværende år. Vedlikeholdsetterslepet for barnehagene øker, men finansieringen av opprustning og vedlikehold halveres, fra ca 60 mill i 2010, 40 mill i 2011, til 21 mill i Det er ingen forslag om rekrutteringspakker for å øke andelen førskolelærere. I dag mangler Oslo over 1000 førskolelærere. - Det er et dårlig barnehagebudsjett. Byrådet har flere ganger påpekt viktigheten av god kvalitet i barnehagene. Dette budsjettet viser ingen vilje til å følge opp med konkrete satsninger. Barnehagene vil få mindre penger, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Skolebudsjettet Det kuttes til sammen ca 170 mill i forhold til årets sammenliknbare budsjett. I fjor ble det kuttet 130 mill. Grunnskolene får 62,9 mill kroner for elevvekst, men det kuttes ca 106 mill kroner. Det innebærer at skolene får 1149 nye elever, mens de får ca 70 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Videregående skole får 25,1 mill kroner for elevtallsveksten, mens det kuttes ca 35 mill kroner. Det innebærer at skolene får 333 nye elever, mens de får ca 15 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Byrådet kompenserer elevtallsveksten med bare 80 % av elevprisen. Fra i høst har 14 osloskoler hatt 2 ekstra undervisningstimer for alle elevene. Det tiltaket er planlagt videreført bare ut skoleåret. - Osloskolen har lenge hatt en positiv utvikling. Fra 2003 og fram til budsjettet fikk skolene opprettholdt om lag tilsvarende rammer. I fjor kuttet bystyret 130 mill. I år - foreslår byrådet å kutte ytterligere 170 mill. Samtidig skal alle lære mer og det er satt offensive resultatmål. Lærere og skoleledere er de som skal nå målene. Det er en unison tilbakemelding fra ansatte om at da må budsjettene økes, ikke reduseres, sier Terje Vilno. Spørsmål til byrådsavdelingen Utdanningsforbundet Oslo har sendt brev vedrørende forslaget til Oslobudsjett 2012 til Byrådsavdeling for kultur og utdanning. I brevet ber vi om svar på en rekke spørsmål til budsjettforslaget. Svarene vil klarlegge fakta og være viktige for vårt videre arbeid før bystyrets behandling og budsjettvedtaket som skal fattes 7. desember. Spørsmålene kan du lese her.

3 Utdanningsforbundet Oslos medlemsstipend høsten 2011 Følgende retningslinjer for tildeling av Medlemsstipend er gjeldende for 2011: 1. Fylkesstyret har satt av kr pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke. 2. Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk. 3. Det kan søkes stipend til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved kurs / konferanser / studiereiser og prosjekter. Stipend gis normalt ikke til videreutdanning som er kompetansegivende (gir studiepoeng), til fellesseminar for en hel arbeidsplass i regi av arbeidsgiver eller til kurs og prosjekter som det er åpenbart at arbeidsgiver bør dekke. 4. Det kan søkes om stipend som stønad til kurs / konferanse/ studiereise / prosjekt som blir gjennomført i inneværende år. Dokumentasjon over utgifter (kopi av regninger og fakturaer), må foreligge før utbetaling. 5. Stipendmidlene utdeles 2 ganger årlig, kr pr. gang. Stipendet er på maksimum kr pr. søknad (pr. år) 6. Skriftlig søknad sendes fylkeskontoret, og tildelingen avgjøres av fylkesstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU). 7. Medlemmer som ikke har fått stipend de siste 3 årene, vil bli prioritert. Søknaden må inneholde opplysninger om kursets / reisens / prosjektets innhold, omfang og kostnader. Søknadsfrist: 15. november Invitasjon til Temakurs for tillitsvalgte november 2011 Vi ønsker at tillitsvalgte skal få nye impulser som gir motivasjon i vervet som tillitsvalgt. Tema for årets kurs er: Styring av offentlig sektor. Arbeidstakerne som brikke eller aktør? Se våre nettsider eller vedlagte invitasjon for mer informasjon Lærerfaglig studietur til Palestina påsken 2012 Faglig utvalg i Palestinakomiteen planlegger en studietur til Palestina. I programmet inngår besøk i barnehager, skoler, universiteter og lærerorganisasjoner. Det er faglig utvalg i Palestinakomiteen som arrangerer denne turen. Internasjonalt utvalg i Utdanningsforbundet Oslo har bidratt med innspill til den faglige delen av programmet. Høsten 2010 ble det arrangert en lignende tur hvor 16 medlemmer av Utdanningsforbundet deltok. Omtale av turen i 2010 finner du her. For nærmere opplysninger om turen, se Utdanningsforbundet Oslo sine nettsider. Medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo har mulighet til å søke medlemsstipend for å få dekket noe av utgiftene.

4 God målstyring eller kunnskapsbløff? Debatt om temaet torsdag 3. november kl 18 i Lærernes hus Innleder: Magnus Marsdal, forfatter, Manifest Analyse, Kommentar: Terje Vilno, leder av Utdanningsforbundet i Oslo Osloskolen er under debatt. I tillegg til de nasjonale prøvene gjennomføres det i Oslo egne lokale tester. I boka Kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal settes det store spørsmålstegn ved denne måten å drive skole på. Vi har ifølge forfatteren fått en fasadeskole framfor en kunnskaps-skole. Fra politisk hold i Oslo avvises kritikken. Her framholder man at Osloskolen i dag er en kvalitetsskole som kan vise til meget gode resultater. Utdanningsforbundet inviterer til debatt om temaet og stiller følgende spørsmål: Kan vi teste eller prøve oss fram til den gode skole? Hvordan virker utstrakt bruk av tester og prøver inn på skolens lærings- og arbeidsmiljø? Hvordan virker forsøk på testbasert kvalitetssikring inn på læreryrkets profesjonalitet? Kan tester og prøver være en hjelp i læringsarbeidet? Hva med det som ikke testes og prøves, skolens brede samfunnsmandat, blir det mindre viktig? Hvordan er forholdet mellom nasjonale prøver og lokale tester? Program: Kunnskapsbløffen i Osloskolen hva består den av? Magnus Marsdal, forfatter, Manifest Analyse Kommentar Terje Vilno, leder av Utdanningsforbbundet i Oslo Samtale rundt bordene Spørsmål og kommentarer i plenum PÅMELDING HER! Ærru helt homo eller? LLH tilbyr nå et undervisningsopplegg LLH -Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, tilbyr nå et undervisningsopplegg som hjelp i arbeid mot trakassering og diskriminering av LLH-personer. Ærru helt homo, eller? er dessverre en utbredt språkbruk blant mange barn og unge. Derfor har Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transer (LLH) utarbeidet et faglig og spennende undervisningsopplegg som de tilbyr skoler for å hindre trakassering og diskriminering av LLH-personer. Forsker Åse Røthing vil fram til 1. februar reise rundt på skoler for å snakke om blant annet språkbruk og seksualitet. Røthing har forsket på undervisning om seksualitet i skolen.

5 Støtter prosjektet Kunnskapsdepartementet har bidratt med midler til prosjektet, og Utdanningsforbundet støtter dette. Nestleder Haldis Holst håper at så mange skoler som mulig vil benytte anledningen til å få Røthing og hennes råd til sin skole. Flere målgrupper i skolesamfunnet kan ha nytte av disse. Førstemann til mølla Fram til 1. februar står Åse Røthing til disposisjon med sitt foredrag. Det kan skje på dageller kveldstid. Tilbudet er gratis (honorar og reise), men midlene er begrenset. Så her gjelder førstemann til mølla. Avtale med henne må skje før 1. desember. Hun kan kontaktes på e-post: Bli med! TV-Aksjonen 23.oktober 2011 Utdanningsforbundet Oslo vil oppfordre alle sine tillitsvalgte og medlemmer til å melde seg som bøssebærer til årets TV-aksjon. Midlene fra går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber. Målet er å fjerne trusselen og frykten, og skape trygghet for barn og voksne. Utdanningsforbundet Oslo har bevilget kroner til årets aksjon. Ring 02025, eller gå inn på På denne nettadressen finner du også mer informasjon, samt opplegg for barnehage og skole HAR DU BESØKT NETTSIDA VÅR I DAG? Sjekk ut for relevant og oppdatert informasjon for deg som har pedagogisk utdanning og som jobber i Oslo!

6 Dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte 9. november. Målgruppe for kurset er alle arbeidsplasstillitsvalgte i kommunale og private barnehager, bydelstillitsvalgte og tillitsvalgte på andre arbeidsplasser i bydelene. På dagsorden står: Profesjon arbeidsoppgaver og arbeidstid. Oslobarnehagen Orientering om delprosjekt Overgang barnehage skole og informasjon om kommende delprosjekter. Rekrutteringsarbeid i Oslo kommune Informasjon fra Utdanningsforbundet Grunnet lunsjservering er det påmelding på våre nettsider senest fredag 4. november Brev til private barnehager uten tariffavtale Utdanningsforbundet Oslo har i samarbeid med Fagforbundet Oslo sendt et felles brev til private barnhager uten tariffavtale. Brevet inneholder informasjon om hvorfor vi mener at alle barnehager burde ha en tariffavtale og hvordan man kan opprette en tariffavtale. Målet er å bidra til at flere av våre medlemmer skal arbeide i barnehager hvor det er inngått tariffavtaler

7 Svekkelse av voksenopplæringstilbud i Oslo Denne høsten har vi i Oslo sett at enkelte grupper av voksne elever har fått et svekket tilbud. Dette gjelder elever med fullført videregående utdanning i hjemlandet. Tidligere fikk disse elevene mulighet til gratis undervisningstilbud for å ta de få fagene de manglet for å få studiekompetanse ved norske universiteter og høyskoler. Fra og med i høst mister denne gruppa retten til gratis videregående opplæring i Oslo. Voksne elever som er tatt inn på yrkesfaglig studieretning på videregående, får i høst bare tilbud om fellesfagene. Dette er en klar svekkelse av tilbudet. Utdanningsforbundet har engasjert seg i problemstillinger knyttet til tilbudet som tilbys voksne elever i Oslo. Delvis ligger ansvaret hos politiske myndigheter i Oslo, og delvis er dette et spørsmål om å ha gode nok nasjonale bestemmelser som sikrer voksne tilbud om utdanning. Utdanningsforbundet Oslo har tatt opp spørsmål om voksenopplæringstilbudets kvalitet med statssekretær Lisbeth Rugtvedt. Les mer om saken på våre nettsider Frikjøp for tillitsvalgte En liten påminnelse: Den som er tillitsvalgt på skole, får en frikjøpsressurs som er delt i to. For det første får tillitsvalgt en ressurs fra Utdanningsforbundet Oslo som er avhengig av antall medlemmer i klubben. Ressursen fra Utdanningsforbundet Oslo skal tillitsvalgte bruke slik at det blir aktivitet i klubben. Vi forventer at ressursen vil gi tillitsvalgte tid til å arbeide med organisasjonsmessige oppgaver, klubbmøter, svar på høringer fra fylkeslaget osv. Det er viktig å merke seg at denne ressursen ikke skal dekke arbeid som går under hovedavtalen om medbestemmelse. Hovedavtalen om medbestemmelse gir tillitsvalgte anledning til å delta på kurs, mbu-møter, ansettelsesintervjuer osv. Dette er det arbeidsgiver som betaler for. Ressurs til arbeidsplasstillitsvalgte fra arbeidsgiver skal drøftes i MBU. Når tillitsvalgte i møte med rektor / leder skal drøfte sak om ressurs, har Utdanningsforbundet Oslo den oppfatning at arbeidsgiver bør tildele minst like stort fast frikjøp som Utdanningsforbundet Oslo bevilger. Det må presiseres at tillitsvalgte uansett skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sitt arbeid som tillitsvalgt etter hovedavtalen. Det betyr igjen at dersom tillitsvalgte må bruke mer tid enn det frikjøpsressursen tilsier, for eksempel i forbindelse med mange ansettelser, så må hun be rektor om ekstra frikjøp. Får en ikke det, kan en si ifra til fylkeslaget Stortingsmelding 22- ungdomstrinnsmeldingen Utdanningsforbundet Oslo har uttalt seg i en intern høring i Utdanningsforbundet angående Stortingsmelding 22, også kaldt Ungdomstinnsmeldingen. Nedenfor er spørsmålene som ble stilt i høringen og kortversjonen av hva vi svarte. Hva skal til for å gjøre ungdomstrinnet mer praktisk? Utdanningsforbundet Oslo mener at Læreplanen da må forenkles. Om ikke antall kompetansemål går ned og målene blir mindre teoretiske, kan ikke undervisningen bli mer praktisk. Dessuten må vurderingsforskriften endres. Dagens forskrift krever en omfattende kartleg-

8 ging av elevene. Dermed øker vurderingspresset og skolen teoretiseres. I tillegg har vi pekt på at gruppestørrelsen må ned og at skolebudsjettene må økes. Utdanningsforbundet Oslo peker også på behovet for etterutdanning av lærere i forhold til å drive praktisk undervisning. Det er også nødvendig med flere yrkesgrupper inn i skolen slik at lærere i større grad kan konsentrere seg om pedagogisk arbeid i forhold til elevene. Hva er vår holdning til valgfag? Utdanningsforbundet Oslo er positiv til valgfag, men stiller som betingelse at valgfaget ikke innføres på bekostning av eksisterende fag. I den forbindelse er vi særlig bekymret for situasjonen til lærere som underviser i de eksisterende fagene. De vil få økt sin arbeidsbelastning betraktelig om fagene de underviser i får færre timer, fordi de da vil bli nødt til å forholde seg til flere klasser. Utdanningsforbundet Oslo er også kritisk til å fjerne elevrådsarbeid som fag, fordi opplæring i demokratiarbeid har vært en styrke ved norsk skole som vi ikke ønsker å miste. I tillegg uttrykte Utdanningsforbundet Oslo bekymring for situasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever i ungdomsskolen. Disse elevene må ha krav på et tilbud med opplæring i innføringsklasse og det må være tydelige retningslinjer for opplæringen, mener vi i høringen. Her finner du høringsuttalelsen fra Utdanningsforbundet Oslo i sin helhet. Her finner du høringsuttalelsen fra Utdanningsforbundet. På Utdanningsnytt sine nettsider finner du innlegg ang. Ungdomstrinnsmeldingen Organisasjonsmessig behandling arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo Høringen ble sendt til alle arbeidsplasser som har medlemmer som er omfattet av særavtalen for undervisningspersonalet. Arbeidsplasstillitsvalgte fikk i tillegg tid til å drøfte noen av spørsmålene på dagskurs 1.september. For å sikre at våre skoleledermedlemmer ble ivaretatt, ba vi om at de spesielt svarte på de spørsmålene som er knyttet opp mot arbeidstid for skoleledere. Seksjonsstyrene og fylkesstyret har hatt en egen behandling av saken på et seminar. Vi har fått svar fra 54 klubber og to skoleledere + fra alle tillitsvalgte på dagskurset. Vi har fått tilbakemelding på at det var kort frist. Temaet har engasjert, og medlemmene i Oslo er svært tydelige på at dette er en viktig sak å kjempe for. Innspillene fra de ulike klubbene var svært sammenfallende og kan kort oppsummeres slik: En sentral arbeidstidsavtale Definisjon av undervisningsbegrepet Mer tid til for- og etterarbeid Mindre tilstedeværelse (mindre bundet tid) Økt kontaktlærerressurs Leseplikt - alle svarer at de vil ha en sentral avtale på dette Byrdefullressursen Kompetanseheving Veiledning av nyutdannede Byråkratisering av skoleverket I tilegg ble det nevnt følgende forhold for spesielle grupper i utdanningssektoren: Voksenopplæringen: Det bør sikres et kontaktlærertillegg for alle ansatte i voksenopplæringen og spesialundervisningen. PPT: Logopeder i PP-tjenesten ønsker å opprettholde dagens avtale

9 Diverse andre kommentarer: Sentral avtale bør skille mellom skoleslag. Dette vil sikre en viss lokal tilpasning, og tvinger arbeidsgiver til å se hvert skoleslags egenart For spesialskolene bør det komme inn et eget punkt om dette skoleslaget. Det bør stå noe om leseplikt i aldersblandede grupper, maks bundet tid til skolen, gruppestørrelse, antall IOP-elever pr lærer, bruk av assistenter, bruk av assistenter som vikarierer ved sykefravær hos lærer osv Forhandling på skolen må vekk. Tillitsvalgte står svakt ift rektor, dette er knyttet til posisjon og kunnskap Høringssvaret i sin helhet ligger på Utdanningsforbundet Oslos nettsider under fanen Høringer Høring om lærertetthet i grunnskolen m.m. - Vi vil gjerne høre din mening om dette! Kunnskapsdepartementet har sendt et nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen på høring. Høringsforslaget om lærertetthet inneholder to alternative modeller. Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole, mens den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i kommunene. I tillegg foreslår departementet å: innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Utdanningsforbundet Oslo inviterer våre medlemmer og klubber til å komme innspill til meldingen. Arbeidsplasstillitsvalgte vil motta egen e-post vedrørende dette. Frist for å sende inn svar til fylkeslaget er fredag 4.november

10 Medlemsutvikling Vi har fått oversikt over medlemsutviklingen, og ser at ledermedlemstallet er relativt stabilt. Det er stor mobilitet i ledergruppene, og noen ledere glemmer å melde endringer i egen status til medlemsregistret. De står i mange tilfeller f. eks. fortsatt med stillingskode som lærer på sin tidligere skole. Vi ber derfor alle om å logge seg inn på Min side, på våre nettsider å sjekke at opplysninger om stillingskode, arbeidssted, mobiltelefon og e-postadresse er riktig Medlemsaktivitet Implementering av ny struktur i Utdanningsforbundet er nå i full gang i Oslo. I denne forbindelse er aktiviteten trappet opp. Det har vært nyttig å få nye stemmer inn i arbeidet! Det var medlemsmøte i Lederforum fredag 2.september. Advokat E. Gooderham orienterte om dom i Høyesterett, der arbeidsgivers styringsrett har vært en hovedsak. Møtet var i Lærernes hus, og var godt besøkt. Lederråd i Oslo deltok sammen med seksjonsstyrene på seminar i september på Norefjell, og arbeid med årsmøtesaker var et hovedtema på seminaret. Vi trenger innspill fra ledermedlemmene om saker som definerer oss ledere, og vil invitere til et nytt møte i Lederforum der dette kan være tema. Lederråd i Oslo var også invitert til lederseminar på Gardermoen oktober, der profesjonsetikk og utdanningsledelse var hovedtema. Seminaret for ledermedlemmer i Oslo på Sanner oktober er nå fulltegnet Lederforum ny møteplass for alle ledermedlemmer i Utdanningsforbundet Oslo Lederforum er ledermedlemmenes nye møteplass. Møtevirksomheten blir annonsert på nettsiden og i e-post til alle ledermedlemmer meld fra til om din e-postadresse! Dato for neste møte i Lederforum i Oslo er ennå ikke fastsatt. Kom gjerne med forslag til tema! Lederrådet skal bestå av 11 ledermedlemmer og 4 vara. Fylkesstyret har foreløpig oppnevnt: Fra skole: Grethe Heen, Mette Karstensen, Carina Kjellum, Siv Lande, Vegard Kjesbu, Uta Michelsen og Tora Mørstad. Fra barnehage: Helle Marstander Fladen, Inn Ingjerd Kanestrøm, Liv Løvlien, og Berit Nordstrøm. Fra FAS/UH: Bjørg Ilebekk.

11 Utdanningsforbundet Oslo Brynsengveien OSLO Telefon: Faks: E-post: Fylkesleder: Terje Vilno tlf.: Fylkesnestleder: Ellen Hoogerwerf tlf.: Nettsider: Infogruppa: Utdanningsforbundet Oslo: Utdanningsforbundet sentralt: Tidsskriftet Utdanning: UNIO: Ellen Hoogerwerf (politisk ansvarlig og pressekontakt) Åsa Johansson (B) Sissel Garaas (G) Ole Otterstad (G) Anne Svenkerud (V) John Nistad (infoansvarlig og webredaktør) Hovedverneombud i Utdanningsetaten - Oslo kommune: Knut Myhrer Einar Osnes Kine Juel Felles mailadresse: Alkokuttkontakt Siv Stenberg Faks: Besøksadresse: Strømsveien 102 Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo

12 Dette brevet og pressemelding om Oslobudsjettet kopieres opp til alle medlemmer på arbeidsplassen. Byrådet la 28. september fram budsjettforslaget for I budsjettet prioriteres investeringer i bygg framfor driftsbudsjett, noe som vil medføre dårligere økonomi i bydeler og skoler. I vår reaksjon påpekte vi dette, se vedlagte pressemelding. Byrådet bruker ostehøvelmetoden og kutter over alt. Det er mye som mangler i budsjettet. Utdanningsforbundet vil følge opp dette overfor det nye bystyret og påpeke at det er sammenheng mellom ressursbruk og hva vi i skole og barnehager er i stand til å få til. Vi vil utfordre politikerne til enten å bevilge mer penger eller fjerne pålegg og tiltak som ikke øker kvaliteten i barnehager og skoler. Oslo kommune har høye mål for utdanningssystemet i kommunen. Det er bra med høye ambisjoner, men det blir feil å si at alt skal bli bedre og så bruke mindre penger. Det er bydelene som fordeler barnehagebudsjettene. Våre tillitsvalgte i bydelene vil følge det opp overfor bydelsutvalgene. Vi i fylkeslaget vil jobbe for å øke bydelsrammene og forsøke å få på plass noen sentrale grep i forhold til blant annet rekruttering og vikarbruk. I skolebudsjettet er det også store kutt. Vi har pekt på at det antakelig vil medføre færre lærere. Det er lønn som er den store utgiftsposten i skolene, resten er nesten alt bundet i faste utgifter til husleie og drift av bygg. Vi vil jobbe for å få økte rammer til skolen og oppfordrer alle til å synliggjøre konsekvensene av mindre midler til sin skole. Oslo kommune ønsker å senke ytelsesgraden fra 70 % av nettolønn ved avgang til 67,3 % for nytilsatte etter og har innkalt organisasjonene til drøfting om dette, og noen andre forhold. Det er bystyret som vedtar vedtektene. Dette vil redusere ytelsesnivået for fremtidige pensjonister og Utdanningsforbundet kan ikke støtte det. Vi kommer med mer informasjon senere. NB: Dette gjelder ikke pedagogisk ansatte i skoleverket som alle er medlemmer av statens pensjonskasse. Fylkesstyret har satt av kr pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke. Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk. Ta kontakt med tillitsvalgt dersom du ønsker mer informasjon om retningslinjer for tildeling av stipend eller søknadsprosedyrer. Søknadsfristen for denne høsten er satt til 15. november.

13 Kunnskapsdepartementet har sendt et nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen på høring. Høringsforslaget inneholder to alternative modeller. Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole, mens den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i kommunene. Vi oppfordrer alle til å se på forslagene. Utdanningsforbundet inviterer til debatt i Lærernes hus 3.november klokken Innledning ved MagnusMarsdal. Kommentar ved Terje Vilno. Meld deg på og delta i debatten! Osloskolen er under debatt. I tillegg til de nasjonale prøvene gjennomføres det i Oslo egne lokale tester. I boka Kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal settes det store spørsmålstegn ved denne måten å drive skole på. Vi har ifølge forfatteren fått en fasadeskole framfor en kunnskaps-skole. Fra politisk hold i Oslo avvises kritikken. Her framholder man at Osloskolen i dag er en kvalitetsskole som kan vise til meget gode resultater. Utdanningsforbundet inviterer til debatt og stiller spørsmålene: Kan vi teste eller prøve oss fram til den gode skole? Hvordan virker utstrakt bruk av tester og prøver inn på skolens lærings- og arbeidsmiljø? Hvordan virker forsøk på testbasert kvalitetssikring inn på læreryrkets profesjonalitet? Kan tester og prøver være en hjelp i læringsarbeidet? Hva med det som ikke testes og prøves, skolens brede samfunnsmandat, blir det mindre viktig? Hvordan er forholdet mellom nasjonale prøver og lokale tester? Informasjon om program og påmelding finner du på Utdanningsforbundets nettsider Terje Vilno Ellen Hoogerwerf

14 Pressemelding Til redaksjonen Oslo, 28. september Et dårlig budsjett for skoler og barnehager Bydelsbudsjettet Barnehagene Byrådet foreslår at nye barnehager skal eies av kommunen, men driften skal konkurranseutsettes. Det tilbyderne skal konkurrere på er f eks bemanning. Oslo kommune har sagt opp grunnbemanningsavtalen som har sikret 3 ansatte per avdeling. Vi ser at byrådet med dette ønsker å redusere bemanningen i byens barnehager. Bydelene er bare kompensert med 80 % for veksten i antall brukere, dvs barnehagebarn, eldre, barnevernsbarn, mottakere av sosialstønad, med mer. Bydelene får flere brukere, men ca 108 mill i rammereduksjon ift inneværende år. Vedlikeholdsetterslepet for barnehagene øker, men finansieringen av opprustning og vedlikehold halveres, fra ca 60 mill i 2010, 40 mill i 2011, til 21 mill i Det er ingen forslag om rekrutteringspakker for å øke andelen førskolelærere. I dag mangler Oslo over 1000 førskolelærere. - Det er et dårlig barnehagebudsjett. Byrådet har flere ganger påpekt viktigheten av god kvalitet i barnehagene. Dette budsjettet viser ingen vilje til å følge opp med konkrete satsninger. Barnehagene vil få mindre penger, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Skolebudsjettet Det kuttes til sammen ca 170 mill i forhold til årets sammenliknbare budsjett. I fjor ble det kuttet 130 mill. Grunnskolene får 62,9 mill for elevvekst, men det kuttes ca 106 mill. Det innebærer at skolene får 1149 nye elever, og får ca 70 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Videregående får 25,1 mill for elevvekst, men det kuttes ca 35 mill. Det innebærer at skolene får 333 nye elever, og får ca 15 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Byrådet kompenserer elevtallsveksten med bare 80 % av elevprisen. Fra i høst har 14 osloskoler hatt 2 ekstra undervisningstimer for alle elevene. Det tiltaket er planlagt videreført bare ut skoleåret. - Osloskolen har lenge hatt en positiv utvikling. Fra 2003 og fram til 2010 budsjettet fikk skolene opprettholdt om lag tilsvarende rammer. I fjor kuttet bystyret 130 mill. I år foreslår byrådet å kutte ytterligere 170 mill. Samtidig skal alle lære mer og det er satt offensive resultatmål. Lærere og skoleledere er de som skal nå målene. Det er en unison tilbakemelding fra ansatte om at da må budsjettene økes, ikke reduseres, sier Terje Vilno. Kontakt: Terje Vilno: Hanne Brunvoll:

15 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Åsa Johansson Avdeling Deres referanse Arkivkode srlarsen/ Direkte telefon Oslo Til: Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Innkalling til dagskurs 9. november, kl (Innkalling = Obligatorisk, Invitasjon = frivillig) Sted: Utdanningsforbundets konferanselokaler. Lærernes hus Osterhausgate 4a Alle arbeidsplasstillitsvalgte i kommunale og private barnehager, bydelstillitsvalgte og tillitsvalgte på andre arbeids- Målgruppe plasser i bydelene. Profesjon arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dagsorden Oslo barnehagen Orientering om Overgang bhg- skole, informasjon om kommende delprosjekter. Rekrutteringsarbeid i Oslo kommune Informasjon fra Utdanningsforbundet Vedrørende permisjon, viser vi til gjeldende regler om permisjon med lønn ved organisasjonsmessig oppdrag, Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 34, og Oslo kommunes Hovedavtale 16, FUS og PBL-A s Hovedavtale 5.2, HSH 6-7, KA 9, SSAF 10 a) 3., 2 og for Spekter viser vi til Hovedavtalen i Spekterområdet 52. Grunnet lunsjservering er det påmelding på våre nettsider senest fredag 4. november. Dersom du har spørsmål, kontakt Utdanningsforbundet Oslo på e-post, eller tlf.: Med vennlig hilsen Skoleringsutvalget Utdanningsforbundet Oslo

16 Utdanningsforbundet Oslos tillitsvalgte INVITASJON TIL KURS FOR TILLITSVALGTE TEMAKURS Utdanningsforbundet Oslo inviterer til kurs november Kurset vil bli holdt på Quality hotell, Sarpsborg. Utdanningsforbundet sørger for busstransport tur/retur. Dersom du ønsker å reise på annen måte, må du selv besørge og bekoste dette. Vi ønsker at tillitsvalgte skal få nye impulser som gir motivasjon i vervet som tillitsvalgt. Tema for årets kurs er Styring av offentlig sektor. Arbeidstakerne som brikke eller aktør? Vi tror at dette kan bli et spennende kurs med gode innlegg og plass for diskusjon og refleksjon. Vi har blant annet fått sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet sentralt, Steffen Handal, til å innlede. I tillegg kommer forfatter og nestleder i utvalg for utvalg for videregående skole i Utdanningsforbundet Hordaland, Jon Severud, Asbjørn Wahl fra For Velferdsstaten og filosofen Anne Rose Færangen fra Humanistisk akademi. På kvelden blir det middag og sosialt samvær. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder først til mølla-prinsippet. Det blir også tatt hensyn til en viss fordeling av plasser mellom seksjoner. Deltakerne har rett til permisjon/tjenestefri med lønn og permisjonsskjema vil bli sendt dere som kommer med på kurset. Påmelding snarest, og senest på Utdanningsforbundet Oslo sine nettsider. Bekreftelse på kursplass sendes ut umiddelbart etter påmeldingsfristen. Vi håper på et godt og spennende kurs! Med vennlig hilsen Utdanningsforbundndet Oslo Kursledere Åsa Johansson Anne Svenkerud Anne Norum Ellen Hoogerwerf

17

18 Vil du være med på lærerfaglig studietur - med besøk i barnehager og skoler - med Palestinakomiteens Faglige utvalg? Deltakerne på Palkoms transportfaglige studietur på vei gjennom sjekkpunktet på Qalandia sammen med palestinerne, på vei til jobb om morgenen. Januar Tidspunkt: Påska 2012 Avreise fra Gardemoen lørdag 31. mars Retur mandag 9. april Frist for bindende påmelding mandag 20. januar For interesse og spørsmål kontakt: Ola Bostadløkken tlf , reiseleder, eller Kjersti Nordby tlf Kontaktperson i Utdanningsforbundet: Hans Holte, leder Internasjonalt utvalg Utdanningsforbundet Oslo, tlf Arrangør: Palestinakomiteens Faglige Utvalg. Utdanningsforbundet har gitt innspill til den faglige delen av programmet Norske frivillige underviser palestinske ungdommer i Balata flyktningeleir ved Nablus november Palestinakomiteens Faglige utvalg Kontonr

19 Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å invitere dere til å delta på lærerfaglig studietur til Palestina. Palestinakomiteens Faglige Utvalg blei oppretta sommeren Formålet med utvalget er å styrke solidaritetsarbeidet med palestinerne i fagbevegelsen i Norge. Faglige studieturer er den viktigste virksomheten utvalget driver med. Vi tar med tillitsvalgte og medlemmer fra grunnplanet til okkupert Vestbredden og Øst-Jerusalem, for med egne øyne å oppleve hvilke urett som begås mot det palestinske folket hver eneste dag. Når vi kommer hjem, vil vi fortelle om det vi har opplevd til våre fagforeningskamerater. Det er det palestinerne ber oss om. Vi gjennomførte den første reisa i april-mai 2007, og arrangerer vår 20. studietur i november Prisen pr. deltaker vil være om lag kroner, som inkluderer fly, hotell og reiser på Vestbredden. Program. Vi vil legge opp til et todelt program for at deltakerne kan få best mulig innblikk i hvordan det palestinske samfunnet fungerer etter årevis med massiv okkupasjon. Dere vil oppleve den israelske hærens undertrykkelsesmaskin, med sjekkpunkter og væpna soldater. Deltakerne vil se muren, israelske kolonier (bosettinger), veier som skjærer seg gjennom palestinsk jord og vil være vitner til den systematiske fordrivinga av palestinere fra Jerusalem. Vi vil besøke flyktningleire og reise til de mest kjente palestinske byene, Ramallah, Nablus, Hebron, I tillegg kan vi tilby et lærerfaglig program med besøk i barnehager, skoler, universitet og lærerorganisasjoner. Vi vil også besøke Utdanningsforbundets samarbeidspartnere i Palestina: General Union of Palestinian Teachers (GUPT og GUPT Qalkilia) Palestine Technical College for Women, Ramallah (PTC) og Young Women s Christian Association Jerusalem (YWCA) Palestinakomiteens samarbeidspartner når det gjelder det lærerfaglige programmet er dr. Adel Yahya, professor i arkeologi. Han har sjøl vokst opp i Jalazune flyktningeleir utafor Ramallah og har undervist på Bir Zeituniversitetet. I de siste åra har han vært leder for organisasjonen PACE (Palestinian Assotiation for Cultural Exchange), en NGO som har som mål å ta vare på palestinske kulturtradisjoner og fortidsminnemerker. Se To unger gjør lekser i et telt i Øst-Jerusalem. De har nettopp blitt kasta på gata, ut av huset sitt, som har blitt overtatt av israelske bosettere. På tross av situasjonen legger palestinerne veldig stor vekt på educating of our young og er kjent for et høyt nivå på utdanning. Studieturen vil gi et godt bilde av palestinsk utdanningspolitikk. Faglige studieturer er veldig viktig, for palestinerne. De er glade for å få besøk, og setter stor pris på nordmenn på tross av Oslo-avtalen. Men slike turer er også viktig for oss sjøl. Vi får oppleve hvordan tilværelsen er for en fattig, undertrykt og krigsherja befolkning, og vi får en håndfast anledning til å vise internasjonal solidaritet.

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12.

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12. APRIL 2008 MEDLEMSINFO FRA UTDANNINGSFORBUNDET -Bonuslønn og personlige tillegg har kommet inn som et ikke helt friskt pust i diskusjonen om lønn i offentlig sektor. Det har oppstått en forvirring om at

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold

En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: En offensiv fagforening for gode lønns- og arbeidsforhold Årsmøtet

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder

FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder ÅRSMELDI NG UTDANNI NGSFORBUNDET OSLO 1. 8. 201 2-31. 3. 201 5 FORORD Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo legger med dette fram årsmelding for perioden 1.8.2012 1.4.2015. Perioden har blant annet vært

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver.

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Forbundsnytt Nr. 1/2013 24. januar Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Vi ser fram til samarbeid om viktige og utfordrende

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer