Budsjett Oslo kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Oslo kommune 2012"

Transkript

1 Nummer 06/2011

2 Budsjett Oslo kommune 2012 Bydelsbudsjettet Barnehagene Byrådet foreslår at nye barnehager skal eies av kommunen, men driften skal konkurranseutsettes. Det tilbyderne skal konkurrere på er f.eks bemanning. Oslo kommune har sagt opp grunnbemanningsavtalen som har sikret 3 ansatte per avdeling. Vi ser at byrådet med dette ønsker å redusere bemanningen i byens barnehager. Bydelene er bare kompensert med 80 % for veksten i antall brukere, det vil si barnehagebarn, eldre, barnevernsbarn, mottakere av sosialstønad, med mer. Bydelene får flere brukere, men ca 108 mill i rammereduksjon ift inneværende år. Vedlikeholdsetterslepet for barnehagene øker, men finansieringen av opprustning og vedlikehold halveres, fra ca 60 mill i 2010, 40 mill i 2011, til 21 mill i Det er ingen forslag om rekrutteringspakker for å øke andelen førskolelærere. I dag mangler Oslo over 1000 førskolelærere. - Det er et dårlig barnehagebudsjett. Byrådet har flere ganger påpekt viktigheten av god kvalitet i barnehagene. Dette budsjettet viser ingen vilje til å følge opp med konkrete satsninger. Barnehagene vil få mindre penger, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Skolebudsjettet Det kuttes til sammen ca 170 mill i forhold til årets sammenliknbare budsjett. I fjor ble det kuttet 130 mill. Grunnskolene får 62,9 mill kroner for elevvekst, men det kuttes ca 106 mill kroner. Det innebærer at skolene får 1149 nye elever, mens de får ca 70 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Videregående skole får 25,1 mill kroner for elevtallsveksten, mens det kuttes ca 35 mill kroner. Det innebærer at skolene får 333 nye elever, mens de får ca 15 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Byrådet kompenserer elevtallsveksten med bare 80 % av elevprisen. Fra i høst har 14 osloskoler hatt 2 ekstra undervisningstimer for alle elevene. Det tiltaket er planlagt videreført bare ut skoleåret. - Osloskolen har lenge hatt en positiv utvikling. Fra 2003 og fram til budsjettet fikk skolene opprettholdt om lag tilsvarende rammer. I fjor kuttet bystyret 130 mill. I år - foreslår byrådet å kutte ytterligere 170 mill. Samtidig skal alle lære mer og det er satt offensive resultatmål. Lærere og skoleledere er de som skal nå målene. Det er en unison tilbakemelding fra ansatte om at da må budsjettene økes, ikke reduseres, sier Terje Vilno. Spørsmål til byrådsavdelingen Utdanningsforbundet Oslo har sendt brev vedrørende forslaget til Oslobudsjett 2012 til Byrådsavdeling for kultur og utdanning. I brevet ber vi om svar på en rekke spørsmål til budsjettforslaget. Svarene vil klarlegge fakta og være viktige for vårt videre arbeid før bystyrets behandling og budsjettvedtaket som skal fattes 7. desember. Spørsmålene kan du lese her.

3 Utdanningsforbundet Oslos medlemsstipend høsten 2011 Følgende retningslinjer for tildeling av Medlemsstipend er gjeldende for 2011: 1. Fylkesstyret har satt av kr pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke. 2. Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk. 3. Det kan søkes stipend til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved kurs / konferanser / studiereiser og prosjekter. Stipend gis normalt ikke til videreutdanning som er kompetansegivende (gir studiepoeng), til fellesseminar for en hel arbeidsplass i regi av arbeidsgiver eller til kurs og prosjekter som det er åpenbart at arbeidsgiver bør dekke. 4. Det kan søkes om stipend som stønad til kurs / konferanse/ studiereise / prosjekt som blir gjennomført i inneværende år. Dokumentasjon over utgifter (kopi av regninger og fakturaer), må foreligge før utbetaling. 5. Stipendmidlene utdeles 2 ganger årlig, kr pr. gang. Stipendet er på maksimum kr pr. søknad (pr. år) 6. Skriftlig søknad sendes fylkeskontoret, og tildelingen avgjøres av fylkesstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU). 7. Medlemmer som ikke har fått stipend de siste 3 årene, vil bli prioritert. Søknaden må inneholde opplysninger om kursets / reisens / prosjektets innhold, omfang og kostnader. Søknadsfrist: 15. november Invitasjon til Temakurs for tillitsvalgte november 2011 Vi ønsker at tillitsvalgte skal få nye impulser som gir motivasjon i vervet som tillitsvalgt. Tema for årets kurs er: Styring av offentlig sektor. Arbeidstakerne som brikke eller aktør? Se våre nettsider eller vedlagte invitasjon for mer informasjon Lærerfaglig studietur til Palestina påsken 2012 Faglig utvalg i Palestinakomiteen planlegger en studietur til Palestina. I programmet inngår besøk i barnehager, skoler, universiteter og lærerorganisasjoner. Det er faglig utvalg i Palestinakomiteen som arrangerer denne turen. Internasjonalt utvalg i Utdanningsforbundet Oslo har bidratt med innspill til den faglige delen av programmet. Høsten 2010 ble det arrangert en lignende tur hvor 16 medlemmer av Utdanningsforbundet deltok. Omtale av turen i 2010 finner du her. For nærmere opplysninger om turen, se Utdanningsforbundet Oslo sine nettsider. Medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo har mulighet til å søke medlemsstipend for å få dekket noe av utgiftene.

4 God målstyring eller kunnskapsbløff? Debatt om temaet torsdag 3. november kl 18 i Lærernes hus Innleder: Magnus Marsdal, forfatter, Manifest Analyse, Kommentar: Terje Vilno, leder av Utdanningsforbundet i Oslo Osloskolen er under debatt. I tillegg til de nasjonale prøvene gjennomføres det i Oslo egne lokale tester. I boka Kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal settes det store spørsmålstegn ved denne måten å drive skole på. Vi har ifølge forfatteren fått en fasadeskole framfor en kunnskaps-skole. Fra politisk hold i Oslo avvises kritikken. Her framholder man at Osloskolen i dag er en kvalitetsskole som kan vise til meget gode resultater. Utdanningsforbundet inviterer til debatt om temaet og stiller følgende spørsmål: Kan vi teste eller prøve oss fram til den gode skole? Hvordan virker utstrakt bruk av tester og prøver inn på skolens lærings- og arbeidsmiljø? Hvordan virker forsøk på testbasert kvalitetssikring inn på læreryrkets profesjonalitet? Kan tester og prøver være en hjelp i læringsarbeidet? Hva med det som ikke testes og prøves, skolens brede samfunnsmandat, blir det mindre viktig? Hvordan er forholdet mellom nasjonale prøver og lokale tester? Program: Kunnskapsbløffen i Osloskolen hva består den av? Magnus Marsdal, forfatter, Manifest Analyse Kommentar Terje Vilno, leder av Utdanningsforbbundet i Oslo Samtale rundt bordene Spørsmål og kommentarer i plenum PÅMELDING HER! Ærru helt homo eller? LLH tilbyr nå et undervisningsopplegg LLH -Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, tilbyr nå et undervisningsopplegg som hjelp i arbeid mot trakassering og diskriminering av LLH-personer. Ærru helt homo, eller? er dessverre en utbredt språkbruk blant mange barn og unge. Derfor har Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transer (LLH) utarbeidet et faglig og spennende undervisningsopplegg som de tilbyr skoler for å hindre trakassering og diskriminering av LLH-personer. Forsker Åse Røthing vil fram til 1. februar reise rundt på skoler for å snakke om blant annet språkbruk og seksualitet. Røthing har forsket på undervisning om seksualitet i skolen.

5 Støtter prosjektet Kunnskapsdepartementet har bidratt med midler til prosjektet, og Utdanningsforbundet støtter dette. Nestleder Haldis Holst håper at så mange skoler som mulig vil benytte anledningen til å få Røthing og hennes råd til sin skole. Flere målgrupper i skolesamfunnet kan ha nytte av disse. Førstemann til mølla Fram til 1. februar står Åse Røthing til disposisjon med sitt foredrag. Det kan skje på dageller kveldstid. Tilbudet er gratis (honorar og reise), men midlene er begrenset. Så her gjelder førstemann til mølla. Avtale med henne må skje før 1. desember. Hun kan kontaktes på e-post: Bli med! TV-Aksjonen 23.oktober 2011 Utdanningsforbundet Oslo vil oppfordre alle sine tillitsvalgte og medlemmer til å melde seg som bøssebærer til årets TV-aksjon. Midlene fra går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber. Målet er å fjerne trusselen og frykten, og skape trygghet for barn og voksne. Utdanningsforbundet Oslo har bevilget kroner til årets aksjon. Ring 02025, eller gå inn på På denne nettadressen finner du også mer informasjon, samt opplegg for barnehage og skole HAR DU BESØKT NETTSIDA VÅR I DAG? Sjekk ut for relevant og oppdatert informasjon for deg som har pedagogisk utdanning og som jobber i Oslo!

6 Dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte 9. november. Målgruppe for kurset er alle arbeidsplasstillitsvalgte i kommunale og private barnehager, bydelstillitsvalgte og tillitsvalgte på andre arbeidsplasser i bydelene. På dagsorden står: Profesjon arbeidsoppgaver og arbeidstid. Oslobarnehagen Orientering om delprosjekt Overgang barnehage skole og informasjon om kommende delprosjekter. Rekrutteringsarbeid i Oslo kommune Informasjon fra Utdanningsforbundet Grunnet lunsjservering er det påmelding på våre nettsider senest fredag 4. november Brev til private barnehager uten tariffavtale Utdanningsforbundet Oslo har i samarbeid med Fagforbundet Oslo sendt et felles brev til private barnhager uten tariffavtale. Brevet inneholder informasjon om hvorfor vi mener at alle barnehager burde ha en tariffavtale og hvordan man kan opprette en tariffavtale. Målet er å bidra til at flere av våre medlemmer skal arbeide i barnehager hvor det er inngått tariffavtaler

7 Svekkelse av voksenopplæringstilbud i Oslo Denne høsten har vi i Oslo sett at enkelte grupper av voksne elever har fått et svekket tilbud. Dette gjelder elever med fullført videregående utdanning i hjemlandet. Tidligere fikk disse elevene mulighet til gratis undervisningstilbud for å ta de få fagene de manglet for å få studiekompetanse ved norske universiteter og høyskoler. Fra og med i høst mister denne gruppa retten til gratis videregående opplæring i Oslo. Voksne elever som er tatt inn på yrkesfaglig studieretning på videregående, får i høst bare tilbud om fellesfagene. Dette er en klar svekkelse av tilbudet. Utdanningsforbundet har engasjert seg i problemstillinger knyttet til tilbudet som tilbys voksne elever i Oslo. Delvis ligger ansvaret hos politiske myndigheter i Oslo, og delvis er dette et spørsmål om å ha gode nok nasjonale bestemmelser som sikrer voksne tilbud om utdanning. Utdanningsforbundet Oslo har tatt opp spørsmål om voksenopplæringstilbudets kvalitet med statssekretær Lisbeth Rugtvedt. Les mer om saken på våre nettsider Frikjøp for tillitsvalgte En liten påminnelse: Den som er tillitsvalgt på skole, får en frikjøpsressurs som er delt i to. For det første får tillitsvalgt en ressurs fra Utdanningsforbundet Oslo som er avhengig av antall medlemmer i klubben. Ressursen fra Utdanningsforbundet Oslo skal tillitsvalgte bruke slik at det blir aktivitet i klubben. Vi forventer at ressursen vil gi tillitsvalgte tid til å arbeide med organisasjonsmessige oppgaver, klubbmøter, svar på høringer fra fylkeslaget osv. Det er viktig å merke seg at denne ressursen ikke skal dekke arbeid som går under hovedavtalen om medbestemmelse. Hovedavtalen om medbestemmelse gir tillitsvalgte anledning til å delta på kurs, mbu-møter, ansettelsesintervjuer osv. Dette er det arbeidsgiver som betaler for. Ressurs til arbeidsplasstillitsvalgte fra arbeidsgiver skal drøftes i MBU. Når tillitsvalgte i møte med rektor / leder skal drøfte sak om ressurs, har Utdanningsforbundet Oslo den oppfatning at arbeidsgiver bør tildele minst like stort fast frikjøp som Utdanningsforbundet Oslo bevilger. Det må presiseres at tillitsvalgte uansett skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sitt arbeid som tillitsvalgt etter hovedavtalen. Det betyr igjen at dersom tillitsvalgte må bruke mer tid enn det frikjøpsressursen tilsier, for eksempel i forbindelse med mange ansettelser, så må hun be rektor om ekstra frikjøp. Får en ikke det, kan en si ifra til fylkeslaget Stortingsmelding 22- ungdomstrinnsmeldingen Utdanningsforbundet Oslo har uttalt seg i en intern høring i Utdanningsforbundet angående Stortingsmelding 22, også kaldt Ungdomstinnsmeldingen. Nedenfor er spørsmålene som ble stilt i høringen og kortversjonen av hva vi svarte. Hva skal til for å gjøre ungdomstrinnet mer praktisk? Utdanningsforbundet Oslo mener at Læreplanen da må forenkles. Om ikke antall kompetansemål går ned og målene blir mindre teoretiske, kan ikke undervisningen bli mer praktisk. Dessuten må vurderingsforskriften endres. Dagens forskrift krever en omfattende kartleg-

8 ging av elevene. Dermed øker vurderingspresset og skolen teoretiseres. I tillegg har vi pekt på at gruppestørrelsen må ned og at skolebudsjettene må økes. Utdanningsforbundet Oslo peker også på behovet for etterutdanning av lærere i forhold til å drive praktisk undervisning. Det er også nødvendig med flere yrkesgrupper inn i skolen slik at lærere i større grad kan konsentrere seg om pedagogisk arbeid i forhold til elevene. Hva er vår holdning til valgfag? Utdanningsforbundet Oslo er positiv til valgfag, men stiller som betingelse at valgfaget ikke innføres på bekostning av eksisterende fag. I den forbindelse er vi særlig bekymret for situasjonen til lærere som underviser i de eksisterende fagene. De vil få økt sin arbeidsbelastning betraktelig om fagene de underviser i får færre timer, fordi de da vil bli nødt til å forholde seg til flere klasser. Utdanningsforbundet Oslo er også kritisk til å fjerne elevrådsarbeid som fag, fordi opplæring i demokratiarbeid har vært en styrke ved norsk skole som vi ikke ønsker å miste. I tillegg uttrykte Utdanningsforbundet Oslo bekymring for situasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever i ungdomsskolen. Disse elevene må ha krav på et tilbud med opplæring i innføringsklasse og det må være tydelige retningslinjer for opplæringen, mener vi i høringen. Her finner du høringsuttalelsen fra Utdanningsforbundet Oslo i sin helhet. Her finner du høringsuttalelsen fra Utdanningsforbundet. På Utdanningsnytt sine nettsider finner du innlegg ang. Ungdomstrinnsmeldingen Organisasjonsmessig behandling arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo Høringen ble sendt til alle arbeidsplasser som har medlemmer som er omfattet av særavtalen for undervisningspersonalet. Arbeidsplasstillitsvalgte fikk i tillegg tid til å drøfte noen av spørsmålene på dagskurs 1.september. For å sikre at våre skoleledermedlemmer ble ivaretatt, ba vi om at de spesielt svarte på de spørsmålene som er knyttet opp mot arbeidstid for skoleledere. Seksjonsstyrene og fylkesstyret har hatt en egen behandling av saken på et seminar. Vi har fått svar fra 54 klubber og to skoleledere + fra alle tillitsvalgte på dagskurset. Vi har fått tilbakemelding på at det var kort frist. Temaet har engasjert, og medlemmene i Oslo er svært tydelige på at dette er en viktig sak å kjempe for. Innspillene fra de ulike klubbene var svært sammenfallende og kan kort oppsummeres slik: En sentral arbeidstidsavtale Definisjon av undervisningsbegrepet Mer tid til for- og etterarbeid Mindre tilstedeværelse (mindre bundet tid) Økt kontaktlærerressurs Leseplikt - alle svarer at de vil ha en sentral avtale på dette Byrdefullressursen Kompetanseheving Veiledning av nyutdannede Byråkratisering av skoleverket I tilegg ble det nevnt følgende forhold for spesielle grupper i utdanningssektoren: Voksenopplæringen: Det bør sikres et kontaktlærertillegg for alle ansatte i voksenopplæringen og spesialundervisningen. PPT: Logopeder i PP-tjenesten ønsker å opprettholde dagens avtale

9 Diverse andre kommentarer: Sentral avtale bør skille mellom skoleslag. Dette vil sikre en viss lokal tilpasning, og tvinger arbeidsgiver til å se hvert skoleslags egenart For spesialskolene bør det komme inn et eget punkt om dette skoleslaget. Det bør stå noe om leseplikt i aldersblandede grupper, maks bundet tid til skolen, gruppestørrelse, antall IOP-elever pr lærer, bruk av assistenter, bruk av assistenter som vikarierer ved sykefravær hos lærer osv Forhandling på skolen må vekk. Tillitsvalgte står svakt ift rektor, dette er knyttet til posisjon og kunnskap Høringssvaret i sin helhet ligger på Utdanningsforbundet Oslos nettsider under fanen Høringer Høring om lærertetthet i grunnskolen m.m. - Vi vil gjerne høre din mening om dette! Kunnskapsdepartementet har sendt et nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen på høring. Høringsforslaget om lærertetthet inneholder to alternative modeller. Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole, mens den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i kommunene. I tillegg foreslår departementet å: innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Utdanningsforbundet Oslo inviterer våre medlemmer og klubber til å komme innspill til meldingen. Arbeidsplasstillitsvalgte vil motta egen e-post vedrørende dette. Frist for å sende inn svar til fylkeslaget er fredag 4.november

10 Medlemsutvikling Vi har fått oversikt over medlemsutviklingen, og ser at ledermedlemstallet er relativt stabilt. Det er stor mobilitet i ledergruppene, og noen ledere glemmer å melde endringer i egen status til medlemsregistret. De står i mange tilfeller f. eks. fortsatt med stillingskode som lærer på sin tidligere skole. Vi ber derfor alle om å logge seg inn på Min side, på våre nettsider å sjekke at opplysninger om stillingskode, arbeidssted, mobiltelefon og e-postadresse er riktig Medlemsaktivitet Implementering av ny struktur i Utdanningsforbundet er nå i full gang i Oslo. I denne forbindelse er aktiviteten trappet opp. Det har vært nyttig å få nye stemmer inn i arbeidet! Det var medlemsmøte i Lederforum fredag 2.september. Advokat E. Gooderham orienterte om dom i Høyesterett, der arbeidsgivers styringsrett har vært en hovedsak. Møtet var i Lærernes hus, og var godt besøkt. Lederråd i Oslo deltok sammen med seksjonsstyrene på seminar i september på Norefjell, og arbeid med årsmøtesaker var et hovedtema på seminaret. Vi trenger innspill fra ledermedlemmene om saker som definerer oss ledere, og vil invitere til et nytt møte i Lederforum der dette kan være tema. Lederråd i Oslo var også invitert til lederseminar på Gardermoen oktober, der profesjonsetikk og utdanningsledelse var hovedtema. Seminaret for ledermedlemmer i Oslo på Sanner oktober er nå fulltegnet Lederforum ny møteplass for alle ledermedlemmer i Utdanningsforbundet Oslo Lederforum er ledermedlemmenes nye møteplass. Møtevirksomheten blir annonsert på nettsiden og i e-post til alle ledermedlemmer meld fra til om din e-postadresse! Dato for neste møte i Lederforum i Oslo er ennå ikke fastsatt. Kom gjerne med forslag til tema! Lederrådet skal bestå av 11 ledermedlemmer og 4 vara. Fylkesstyret har foreløpig oppnevnt: Fra skole: Grethe Heen, Mette Karstensen, Carina Kjellum, Siv Lande, Vegard Kjesbu, Uta Michelsen og Tora Mørstad. Fra barnehage: Helle Marstander Fladen, Inn Ingjerd Kanestrøm, Liv Løvlien, og Berit Nordstrøm. Fra FAS/UH: Bjørg Ilebekk.

11 Utdanningsforbundet Oslo Brynsengveien OSLO Telefon: Faks: E-post: Fylkesleder: Terje Vilno tlf.: Fylkesnestleder: Ellen Hoogerwerf tlf.: Nettsider: Infogruppa: Utdanningsforbundet Oslo: Utdanningsforbundet sentralt: Tidsskriftet Utdanning: UNIO: Ellen Hoogerwerf (politisk ansvarlig og pressekontakt) Åsa Johansson (B) Sissel Garaas (G) Ole Otterstad (G) Anne Svenkerud (V) John Nistad (infoansvarlig og webredaktør) Hovedverneombud i Utdanningsetaten - Oslo kommune: Knut Myhrer Einar Osnes Kine Juel Felles mailadresse: Alkokuttkontakt Siv Stenberg Faks: Besøksadresse: Strømsveien 102 Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo

12 Dette brevet og pressemelding om Oslobudsjettet kopieres opp til alle medlemmer på arbeidsplassen. Byrådet la 28. september fram budsjettforslaget for I budsjettet prioriteres investeringer i bygg framfor driftsbudsjett, noe som vil medføre dårligere økonomi i bydeler og skoler. I vår reaksjon påpekte vi dette, se vedlagte pressemelding. Byrådet bruker ostehøvelmetoden og kutter over alt. Det er mye som mangler i budsjettet. Utdanningsforbundet vil følge opp dette overfor det nye bystyret og påpeke at det er sammenheng mellom ressursbruk og hva vi i skole og barnehager er i stand til å få til. Vi vil utfordre politikerne til enten å bevilge mer penger eller fjerne pålegg og tiltak som ikke øker kvaliteten i barnehager og skoler. Oslo kommune har høye mål for utdanningssystemet i kommunen. Det er bra med høye ambisjoner, men det blir feil å si at alt skal bli bedre og så bruke mindre penger. Det er bydelene som fordeler barnehagebudsjettene. Våre tillitsvalgte i bydelene vil følge det opp overfor bydelsutvalgene. Vi i fylkeslaget vil jobbe for å øke bydelsrammene og forsøke å få på plass noen sentrale grep i forhold til blant annet rekruttering og vikarbruk. I skolebudsjettet er det også store kutt. Vi har pekt på at det antakelig vil medføre færre lærere. Det er lønn som er den store utgiftsposten i skolene, resten er nesten alt bundet i faste utgifter til husleie og drift av bygg. Vi vil jobbe for å få økte rammer til skolen og oppfordrer alle til å synliggjøre konsekvensene av mindre midler til sin skole. Oslo kommune ønsker å senke ytelsesgraden fra 70 % av nettolønn ved avgang til 67,3 % for nytilsatte etter og har innkalt organisasjonene til drøfting om dette, og noen andre forhold. Det er bystyret som vedtar vedtektene. Dette vil redusere ytelsesnivået for fremtidige pensjonister og Utdanningsforbundet kan ikke støtte det. Vi kommer med mer informasjon senere. NB: Dette gjelder ikke pedagogisk ansatte i skoleverket som alle er medlemmer av statens pensjonskasse. Fylkesstyret har satt av kr pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke. Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk. Ta kontakt med tillitsvalgt dersom du ønsker mer informasjon om retningslinjer for tildeling av stipend eller søknadsprosedyrer. Søknadsfristen for denne høsten er satt til 15. november.

13 Kunnskapsdepartementet har sendt et nytt forslag om lærertetthet i grunnskolen på høring. Høringsforslaget inneholder to alternative modeller. Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole, mens den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i kommunene. Vi oppfordrer alle til å se på forslagene. Utdanningsforbundet inviterer til debatt i Lærernes hus 3.november klokken Innledning ved MagnusMarsdal. Kommentar ved Terje Vilno. Meld deg på og delta i debatten! Osloskolen er under debatt. I tillegg til de nasjonale prøvene gjennomføres det i Oslo egne lokale tester. I boka Kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal settes det store spørsmålstegn ved denne måten å drive skole på. Vi har ifølge forfatteren fått en fasadeskole framfor en kunnskaps-skole. Fra politisk hold i Oslo avvises kritikken. Her framholder man at Osloskolen i dag er en kvalitetsskole som kan vise til meget gode resultater. Utdanningsforbundet inviterer til debatt og stiller spørsmålene: Kan vi teste eller prøve oss fram til den gode skole? Hvordan virker utstrakt bruk av tester og prøver inn på skolens lærings- og arbeidsmiljø? Hvordan virker forsøk på testbasert kvalitetssikring inn på læreryrkets profesjonalitet? Kan tester og prøver være en hjelp i læringsarbeidet? Hva med det som ikke testes og prøves, skolens brede samfunnsmandat, blir det mindre viktig? Hvordan er forholdet mellom nasjonale prøver og lokale tester? Informasjon om program og påmelding finner du på Utdanningsforbundets nettsider Terje Vilno Ellen Hoogerwerf

14 Pressemelding Til redaksjonen Oslo, 28. september Et dårlig budsjett for skoler og barnehager Bydelsbudsjettet Barnehagene Byrådet foreslår at nye barnehager skal eies av kommunen, men driften skal konkurranseutsettes. Det tilbyderne skal konkurrere på er f eks bemanning. Oslo kommune har sagt opp grunnbemanningsavtalen som har sikret 3 ansatte per avdeling. Vi ser at byrådet med dette ønsker å redusere bemanningen i byens barnehager. Bydelene er bare kompensert med 80 % for veksten i antall brukere, dvs barnehagebarn, eldre, barnevernsbarn, mottakere av sosialstønad, med mer. Bydelene får flere brukere, men ca 108 mill i rammereduksjon ift inneværende år. Vedlikeholdsetterslepet for barnehagene øker, men finansieringen av opprustning og vedlikehold halveres, fra ca 60 mill i 2010, 40 mill i 2011, til 21 mill i Det er ingen forslag om rekrutteringspakker for å øke andelen førskolelærere. I dag mangler Oslo over 1000 førskolelærere. - Det er et dårlig barnehagebudsjett. Byrådet har flere ganger påpekt viktigheten av god kvalitet i barnehagene. Dette budsjettet viser ingen vilje til å følge opp med konkrete satsninger. Barnehagene vil få mindre penger, sier Terje Vilno, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Skolebudsjettet Det kuttes til sammen ca 170 mill i forhold til årets sammenliknbare budsjett. I fjor ble det kuttet 130 mill. Grunnskolene får 62,9 mill for elevvekst, men det kuttes ca 106 mill. Det innebærer at skolene får 1149 nye elever, og får ca 70 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Videregående får 25,1 mill for elevvekst, men det kuttes ca 35 mill. Det innebærer at skolene får 333 nye elever, og får ca 15 færre lærere i forhold til dagens situasjon. Byrådet kompenserer elevtallsveksten med bare 80 % av elevprisen. Fra i høst har 14 osloskoler hatt 2 ekstra undervisningstimer for alle elevene. Det tiltaket er planlagt videreført bare ut skoleåret. - Osloskolen har lenge hatt en positiv utvikling. Fra 2003 og fram til 2010 budsjettet fikk skolene opprettholdt om lag tilsvarende rammer. I fjor kuttet bystyret 130 mill. I år foreslår byrådet å kutte ytterligere 170 mill. Samtidig skal alle lære mer og det er satt offensive resultatmål. Lærere og skoleledere er de som skal nå målene. Det er en unison tilbakemelding fra ansatte om at da må budsjettene økes, ikke reduseres, sier Terje Vilno. Kontakt: Terje Vilno: Hanne Brunvoll:

15 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Åsa Johansson Avdeling Deres referanse Arkivkode srlarsen/ Direkte telefon Oslo Til: Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Innkalling til dagskurs 9. november, kl (Innkalling = Obligatorisk, Invitasjon = frivillig) Sted: Utdanningsforbundets konferanselokaler. Lærernes hus Osterhausgate 4a Alle arbeidsplasstillitsvalgte i kommunale og private barnehager, bydelstillitsvalgte og tillitsvalgte på andre arbeids- Målgruppe plasser i bydelene. Profesjon arbeidsoppgaver og arbeidstid. Dagsorden Oslo barnehagen Orientering om Overgang bhg- skole, informasjon om kommende delprosjekter. Rekrutteringsarbeid i Oslo kommune Informasjon fra Utdanningsforbundet Vedrørende permisjon, viser vi til gjeldende regler om permisjon med lønn ved organisasjonsmessig oppdrag, Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 34, og Oslo kommunes Hovedavtale 16, FUS og PBL-A s Hovedavtale 5.2, HSH 6-7, KA 9, SSAF 10 a) 3., 2 og for Spekter viser vi til Hovedavtalen i Spekterområdet 52. Grunnet lunsjservering er det påmelding på våre nettsider senest fredag 4. november. Dersom du har spørsmål, kontakt Utdanningsforbundet Oslo på e-post, eller tlf.: Med vennlig hilsen Skoleringsutvalget Utdanningsforbundet Oslo

16 Utdanningsforbundet Oslos tillitsvalgte INVITASJON TIL KURS FOR TILLITSVALGTE TEMAKURS Utdanningsforbundet Oslo inviterer til kurs november Kurset vil bli holdt på Quality hotell, Sarpsborg. Utdanningsforbundet sørger for busstransport tur/retur. Dersom du ønsker å reise på annen måte, må du selv besørge og bekoste dette. Vi ønsker at tillitsvalgte skal få nye impulser som gir motivasjon i vervet som tillitsvalgt. Tema for årets kurs er Styring av offentlig sektor. Arbeidstakerne som brikke eller aktør? Vi tror at dette kan bli et spennende kurs med gode innlegg og plass for diskusjon og refleksjon. Vi har blant annet fått sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet sentralt, Steffen Handal, til å innlede. I tillegg kommer forfatter og nestleder i utvalg for utvalg for videregående skole i Utdanningsforbundet Hordaland, Jon Severud, Asbjørn Wahl fra For Velferdsstaten og filosofen Anne Rose Færangen fra Humanistisk akademi. På kvelden blir det middag og sosialt samvær. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder først til mølla-prinsippet. Det blir også tatt hensyn til en viss fordeling av plasser mellom seksjoner. Deltakerne har rett til permisjon/tjenestefri med lønn og permisjonsskjema vil bli sendt dere som kommer med på kurset. Påmelding snarest, og senest på Utdanningsforbundet Oslo sine nettsider. Bekreftelse på kursplass sendes ut umiddelbart etter påmeldingsfristen. Vi håper på et godt og spennende kurs! Med vennlig hilsen Utdanningsforbundndet Oslo Kursledere Åsa Johansson Anne Svenkerud Anne Norum Ellen Hoogerwerf

17

18 Vil du være med på lærerfaglig studietur - med besøk i barnehager og skoler - med Palestinakomiteens Faglige utvalg? Deltakerne på Palkoms transportfaglige studietur på vei gjennom sjekkpunktet på Qalandia sammen med palestinerne, på vei til jobb om morgenen. Januar Tidspunkt: Påska 2012 Avreise fra Gardemoen lørdag 31. mars Retur mandag 9. april Frist for bindende påmelding mandag 20. januar For interesse og spørsmål kontakt: Ola Bostadløkken tlf , reiseleder, eller Kjersti Nordby tlf Kontaktperson i Utdanningsforbundet: Hans Holte, leder Internasjonalt utvalg Utdanningsforbundet Oslo, tlf Arrangør: Palestinakomiteens Faglige Utvalg. Utdanningsforbundet har gitt innspill til den faglige delen av programmet Norske frivillige underviser palestinske ungdommer i Balata flyktningeleir ved Nablus november Palestinakomiteens Faglige utvalg Kontonr

19 Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å invitere dere til å delta på lærerfaglig studietur til Palestina. Palestinakomiteens Faglige Utvalg blei oppretta sommeren Formålet med utvalget er å styrke solidaritetsarbeidet med palestinerne i fagbevegelsen i Norge. Faglige studieturer er den viktigste virksomheten utvalget driver med. Vi tar med tillitsvalgte og medlemmer fra grunnplanet til okkupert Vestbredden og Øst-Jerusalem, for med egne øyne å oppleve hvilke urett som begås mot det palestinske folket hver eneste dag. Når vi kommer hjem, vil vi fortelle om det vi har opplevd til våre fagforeningskamerater. Det er det palestinerne ber oss om. Vi gjennomførte den første reisa i april-mai 2007, og arrangerer vår 20. studietur i november Prisen pr. deltaker vil være om lag kroner, som inkluderer fly, hotell og reiser på Vestbredden. Program. Vi vil legge opp til et todelt program for at deltakerne kan få best mulig innblikk i hvordan det palestinske samfunnet fungerer etter årevis med massiv okkupasjon. Dere vil oppleve den israelske hærens undertrykkelsesmaskin, med sjekkpunkter og væpna soldater. Deltakerne vil se muren, israelske kolonier (bosettinger), veier som skjærer seg gjennom palestinsk jord og vil være vitner til den systematiske fordrivinga av palestinere fra Jerusalem. Vi vil besøke flyktningleire og reise til de mest kjente palestinske byene, Ramallah, Nablus, Hebron, I tillegg kan vi tilby et lærerfaglig program med besøk i barnehager, skoler, universitet og lærerorganisasjoner. Vi vil også besøke Utdanningsforbundets samarbeidspartnere i Palestina: General Union of Palestinian Teachers (GUPT og GUPT Qalkilia) Palestine Technical College for Women, Ramallah (PTC) og Young Women s Christian Association Jerusalem (YWCA) Palestinakomiteens samarbeidspartner når det gjelder det lærerfaglige programmet er dr. Adel Yahya, professor i arkeologi. Han har sjøl vokst opp i Jalazune flyktningeleir utafor Ramallah og har undervist på Bir Zeituniversitetet. I de siste åra har han vært leder for organisasjonen PACE (Palestinian Assotiation for Cultural Exchange), en NGO som har som mål å ta vare på palestinske kulturtradisjoner og fortidsminnemerker. Se To unger gjør lekser i et telt i Øst-Jerusalem. De har nettopp blitt kasta på gata, ut av huset sitt, som har blitt overtatt av israelske bosettere. På tross av situasjonen legger palestinerne veldig stor vekt på educating of our young og er kjent for et høyt nivå på utdanning. Studieturen vil gi et godt bilde av palestinsk utdanningspolitikk. Faglige studieturer er veldig viktig, for palestinerne. De er glade for å få besøk, og setter stor pris på nordmenn på tross av Oslo-avtalen. Men slike turer er også viktig for oss sjøl. Vi får oppleve hvordan tilværelsen er for en fattig, undertrykt og krigsherja befolkning, og vi får en håndfast anledning til å vise internasjonal solidaritet.

Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 11/ Marianne Krogh

Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 11/ Marianne Krogh 1 Saksframlegg Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 11/00969-9 Marianne Krogh Oslo: Organisasjonsmessig behandling - arbeidstid for undervisningspersonalet i skolen Innledning Høringen er sendt til

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffoppgjøret Høring

Tariffoppgjøret Høring Fylkesinfo 22/2011 Vår dato Avdeling Vår referanse 6.9.2011 Seksjon for forhandling 11/00995-1 Vår saksbehandler Else Torhild Myhre Arkivkode Fylkeslagene Tariffoppgjøret 2012 - Høring Tariffhøringen gjennomføres

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 085/11 Kommunestyret 14.12.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post A00, &00 Guro Harboe Ur 08/175 11/22756 HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Ungdomstrinnsmeldinga - uttalelse fra Utdanningsforbundet Oslo

Ungdomstrinnsmeldinga - uttalelse fra Utdanningsforbundet Oslo Ungdomstrinnsmeldinga - uttalelse fra Utdanningsforbundet Oslo I denne uttalelsen om ungdomstrinnsmeldinga vil komme inn på de områdene vi er bedt om å uttale oss om. Men vi behandler spørsmålet om hva

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Budsjettmarkering 11. desember Frist for å få refundert penger fra Utdanningsforbundet Oslo er 13. desember

Budsjettmarkering 11. desember Frist for å få refundert penger fra Utdanningsforbundet Oslo er 13. desember Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer 02/2010 TARIFF2010: Derfor ble det brudd Fredag 30. april ble det brudd i forhandlingene mellom Unio og KS, Oslo kommune og staten. Oppgjørene går til mekling som starter 12. mai. Meklingsfrist

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.12.2015 15/01724-23 Liv Ingebjørg Guneriussen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Eidsvoll kommune Tjenesteutvikling og forvaltning Arkivsak: 2008/2810-12 Arkiv: A20 Saksbehandler: Karl Andreas Hansen Dato: 23.11.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Referat Vår dato: Møte 04/17

Referat Vår dato: Møte 04/17 Oppland Referat Vår dato: 15.06.2017 Møte 04/17 Saksbehandler: Trond Myhrer i råd for pensjonistene Direkte telefon: 23 13 83 02 Møtedato/tidspunkt: Fredag 9. juni 2017 kl. 09.30 13.00 Sted: Frammøtte:

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Kontaktlærer tid og avlønning

Kontaktlærer tid og avlønning Kontaktlærer tid og avlønning Sist oppdatert: august 2014 Vi tar spesielt for oss: avlønning av kontaktlærere hvor mye tid til nedslag i undervisningen en skole skal sette av til kontaktlærertid, og hvordan

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 er hoved-særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Oppnevninger på årsmøtet. Innkalling til Årsmøte 2012 i Utdanningsforbundet

Oppnevninger på årsmøtet. Innkalling til Årsmøte 2012 i Utdanningsforbundet Innkalling til Årsmøte 2012 i Utdanningsforbundet Oslo Innkalling/kunngjøringen av Årsmøte 2012 i Utdanningsforbundet Oslo finner du i vedleggsdelen. Årsmøtet arrangeres onsdag 9. fredag 11. mai på Quality

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Dato: 8. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. IFOS SARK-03-201100106-11 Hva saken

Detaljer

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan

REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan REFERAT Onsdag 27. februar 2013 Kl. 18.00-19.30 Sted: Husan Møtet erstattet det varslede møtet 13/2. Tilstede: Kirsti L. Olsen (LUS), Helge M. Nesheim (Vanse), Birte Rafoss (FBUS), Svein Bjarte Drønen

Detaljer

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune

Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest- Agder fylkeskommune Vår dato 10. november Deres dato [Klikk her] Vår referanse [Klikk her] Vår saksbehandler Atle Oanes Avdeling Direkte telefon 23 13 84 39 Til fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder, Arly Hauge Utdanningsforbundets

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Individvurdering i skolen

Individvurdering i skolen Individvurdering i skolen Utdanningsforbundets policydokument www.utdanningsforbundet.no Individvurdering i skolen Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være å fremme læring og utvikling

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen

Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen Kunnskapsdepartementet Dato: 16.12.2011 Vår ref: 2010/16340-5 Deres ref: Arkivkode: A20 Saksbeh.: Marianne Bøgh Stømner Tlf.: Forslag om endring av opplæringsloven - høring om lærertetthet i grunnskolen

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 15.11.13 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen Referent: Astrid Danbolt UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Sak 9: Valg og nominasjoner

Sak 9: Valg og nominasjoner ÅRSMØTEDOKUMENT 0 Versjon.0.0 Side 0 Sak : Valg og nominasjoner Plenum: Sak. Valg av fylkesstyre Sak.. Valg av leder Terje Vilno Hellerud vgs Sak.. Valg av nestleder Ellen Hoogerwerf Haugen skole Sak.

Detaljer

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene. Dato 3.9.2015 Til stede Hans Kristian Aasland Morten S. Kyllingstad Gunn Anita Breivik Bente Thingbø-Støldal Ludvig Lima Liv Skretting Aas Frode Bjerga Bjørg Nese Møteleder Referent Rektor Knut Norddal

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/ nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer som

Detaljer