PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte"

Transkript

1 PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte Prosjektbeskrivelse Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 14/ Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 21. januar 2015 Oppdatert 23. februar 2015 Styringsgruppen: Kristin Mehre (PHOT) Anette Mjelde (PHPR) Gitte Huus (SPPR) Therese Opsahl Holte Kari Bøckmann Bente Weimand med flere

2 Innhold 1. BAKGRUNN MANDAT PARALLELLE PÅGÅENDE AKTIVITETER ORGANISERING INTERESSENTER TIDSFRISTER OG HOVEDMILEPÆLER BUDSJETT OG FINANSIERING RISIKOANALYSE NÆRMERE OM DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPENE

3 1. BAKGRUNN Pårørende i hele landet har betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor barn, unge, voksne og eldre omsorgstrengende. Omsorgsbehovet skyldes alvorlig somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet. Familie og pårørende utgjør en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs. Familie og pårørende til personer med alvorlig somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet står i fare for å utvikle egen helsesvikt. Mange lever med store emosjonelle belastninger, praktiske, sosiale og økonomiske utfordringer. Noen opplever at de ikke strekker til og forteller om utilstrekkelig støtte fra helse- og omsorgstjenesten. Andre utfordringer som beskrives er isolasjon og ensomhet samt problemer med å delta i yrkeslivet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å styrke pårørendearbeidet i helse- og omsorgstjenestene og har gjennom tildelingsbrev gitt ulike avdelinger i Helsedirektoratet oppdrag knyttet til pårørende (Tabell 1). Avdeling psykisk helse og rus utgav i 2008 en veileder innen psykiske helsetjenester «Pårørende en ressurs» (IS-1512). Avdelingen har fått i oppdrag å revidere denne og inkludere pårørende innen rusfeltet. Avdeling omsorgstjenester har fått ansvar for å forvalte Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk og gjennom dette utvikle tjenester og tiltak til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Avdeling psykisk helsevern og rus i spesialistdivisjonen har fått i oppdrag å lage en veileder om barn som pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har som svar på disse oppdragene besluttet å utvikle en felles veileder om familie og pårørende for helse- og omsorgstjenestene, uavhengig av bruker/pasientens diagnose. Tabell 1. Helsedirektoratets oppdrag knyttet til pårørende 2013/2014/2015. Avdeling Avd. psykisk helse og rus, primærdivisjonen Avd. omsorgstjenester, primærdivisjonen Avd. psykisk helsevern og rus, spesialistdivisjonen. Oppdrag Revidere veilederen «Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.» IS Lede Pårørendeprogrammet innenfor Omsorg 2020: -Tilskudd til utviklingsarbeid og pilotprosjekter - Helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Utvikling av en overordnet plan og opplæring av personell i kommunene - Opplærings- og veiledningstilbud til pårørende - Eget oppdrag: Omsorgslønnsordningen - Eget oppdrag: Bruker- og pårørendeutvalg Utarbeide en Veileder for helsetjenestens arbeid med barn som pårørende. Formålet er å stimulere til videreutvikling og forbedring av tjenestetilbudet. Ref. tildelingsbrev (TB) TB TB TB

4 1.1. Pårørende en ressurs. Eksisterende veileder om samarbeid med pårørende. Den eksisterende veilederen bygger på forståelsen av at (voksne) pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Veilederen skal bidra til å sikre at pårørende får nødvendig informasjon, støtte og avlastning og at deres kunnskap og erfaringer anerkjennes og benyttes i behandlingen av den som er syk. Pårørende som er sentrale omsorgspersoner har betydelig kjennskap til og kunnskap om den som er syk. Veilederen bygger på kunnskap om at involvering av pårørende til mennesker med psykiske lidelser kan bedre sosial fungering, gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient/bruker og pårørende, redusere faren for tilbakefall og redusere symptomer hos pasienten/brukeren. Familie og pårørende kjenner ofte den omsorgstrengende best og har erfaring med hva som kan hjelpe. Samtidig er det tilfeller hvor det er konflikter mellom pasienter/ brukere og pårørende om hva som er til best hjelp. I slike tilfeller er det likevel viktig å la de berørte bli hørt. Veilederen tar utgangspunkt i at pårørende til mennesker med psykiske lidelser har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. Hvilke roller den enkelte innehar har betydning for hvordan pårørende involveres i behandlingen. Viktige temaer i veilederen er pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen, dialog og medvirkning, pårørendes belastninger og behov, og organisering av samarbeid med pårørende Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk Regjeringen vil utforme en politikk som bidrar til at (voksne) pårørende med krevende omsorgsoppgaver blir synliggjort, inkludert og verdsatt, og får tilstrekkelig støtte, avlastning, opplæring og veiledning (Meld. St.29 Morgendagens omsorg). Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk har følgende mål: Synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver Bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet Legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer Pårørendes innsats er viktig og blir viktigere med desentralisering av tjenester, kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, reduksjon av døgnplasser, samt vekst i antall eldre. Helsedirektoratet har tidligere gjennom demensplanen utviklet tiltak til pårørende til personer med demens, som pårørendeskoler, samtalegrupper, mm. Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle pårørendetiltak og fleksible tjenester til alle grupper av pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 4

5 1.3. Ivaretakelse av barn og unge som pårørende Barn (0-18 år) av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde foreldre fikk styrket sin rettsstilling fra Helsepersonelloven 10a pålegger helsepersonell å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende. Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a pålegger sykehusene å ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Formålet med loven er at barna skal fanges opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når en av foreldrene blir alvorlig syk. Videre er det et formål å forebygge sykdom hos barn og foreldre. Rundskrivet «Barn som pårørende» (IS-5/2010) er en fortolkning av Helsepersonelloven 10a og Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a «om barneansvarlig personell mv». Utover rundskrivet er det behov for å tydeliggjøre den kommunale helse- og omsorgstjenestens oppgaver og plikter og samhandlingen mellom tjenestenivåene, sektorene og de ulike tjenestene på samme nivå. Når en i familien blir syk kan dette føre til svikt i barn og unges omsorgssituasjon og dagligliv. Sykdom og behandling kan også gi utrygghet og emosjonelle påkjenninger. Mange barn og unge som er pårørende tar på seg ansvars- og omsorgsoppgaver overfor den i familien som er syk. Dette kan være positivt for barna og familien, men det kan også bli for mye ansvar og plikter for barna. Hvis barna ikke blir ivaretatt av voksne eller av hjelpeapparatet kan situasjonen ha negativ innvirkning på helse, skole og sosialt liv. Barn og unge har imidlertid stor evne til å mestre en belastning om de har personer rundt seg som møter dem med innsikt og forståelse. 2. MANDAT Med bakgrunn i det som er beskrevet over har Helsedirektoratet besluttet å utvikle en felles veileder om familie og pårørende i helse- og omsorgstjenesten Målet med veilederen Målet med den nye veilederen om familie og pårørende i helse- og omsorgstjenesten er at: Pårørende i alle aldre får sine rettigheter oppfylt, blir møtt med respekt, får støtte og anerkjennelse. Helse- og omsorgstjenestene samarbeider godt med pårørende i alle faser av pasientens/brukerens sykdom; akutt fase, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets sluttfase. Voksne pårørende med krevende omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys samordnede og integrerte tilbud, med individuelt tilpasset støtte, opplæring, avlastning og veiledning Barn, unge og unge voksne som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging 5

6 Veilederen skal ivareta følgende perspektiver: et forebyggende og helsefremmende perspektiv et minoritetsperspektiv et familie- og nettverksperspektiv som ser voksne og barn i sammenheng et ressursperspektiv med fokus på barns muligheter i situasjonen 2.2. Innhold i veilederen Veilederen om familien og pårørende skal inneholde: Kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget hva vet vi? Anbefalinger til beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten - hva er gode systemer, rutiner og god praksis? Tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom tjenestenivå og samarbeid med andre tjenester Veiledning i bruk av aktuelt lov- og regelverk Etiske dilemma Verktøy og ressurser Gode eksempler 2.3. Presisering av målgruppe Primær målgruppe for veilederen er beslutningstakere og ansatte i de kommunal helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten. Andre relevante målgrupper kan være brukerog pårørendeorganisasjoner og ansatte i andre sektorer som barnehage, skole og NAV. Veilederen skal omhandle hele familien og alle grupper pårørende: Pårørende uavhengig av pasientens/brukerens diagnose og i alle faser av sykdom: akutt fase, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets sluttfase og tiden etter dødsfall 1 Pårørende med innvandrerbakgrunn, med ulik språklig og kulturell bakgrunn, hvorav noen har begrensede norskkunnskaper som medfører behov for tilrettelegging Pårørende av begge kjønn og i ulike relasjoner til bruker/pasient: ektefelle/partner/samboer, foreldre/foresatte, mødre/fedre, sønner/døtre, barn som pårørende, søsken, besteforeldre eller andre som har rollen som pårørende. Barn og unge som pårørende defineres vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn omfattes. Pårørende til mennesker med alvorlig sykdom som ikke mottar helse- og omsorgstjenester omfattes også (gjennom utvikling av lavterskeltiltak). 1 Helsedirektoratets to publikasjoner om etterlatte: «Når en av våre nærmeste dør» (IS-1189B) og «Etter selvmordet» (IS -1898). 6

7 2.4. Veilederen skal være kunnskapsbasert Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten skal være kunnskapsbasert. Anbefalingene i veilederen skal bygge på forskningsbasert kunnskap, pasientenes/ brukernes ønsker og behov samt erfaringsbasert kunnskap, se figur 1. Tiltak vil vurderes i forhold til ønskede og uønskede konsekvenser, og sett i en kontekst av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter (se figur). 2.4 Aktuelt lov- og regelverk Veilederen skal utvikles innenfor gjeldende lov- og regelverk. Arbeidsgruppen kan også påpeke behov for lovendringer. Aktuelle lover er: Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Psykisk helsevernloven Folkehelseloven Helsepersonelloven Barneloven Barnevernloven Forvaltningsloven Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Vergemålsloven Lov om sosiale tjenester i NAV Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 7

8 2.5. Styrende dokumenter Følgende dokumenter setter rammer og legger føringer for arbeidet med veilederen: Meld. St.29 ( ) Morgendagens omsorg Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Meld. St 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 45 ( ) Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming Meld. St. 30 ( ) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol narkotika doping Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling- på rett sted-til rett tid St.meld. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Ot. prp nr 84 ( ) Om lov om endringer i helsepersonelloven mv. (Oppfølging av barn som pårørende) NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert. NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. 3. PARALLELLE PÅGÅENDE AKTIVITETER Arbeidet med veilederen skal koordineres med følgende aktiviteter: Ny mal for elektroniske veiledere i Helsedirektoratet. Den elektroniske malen setter rammer for veilederarbeidet. Tilskuddsordningen innenfor Pårørendeprogrammet: «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver». Morgendagens omsorg Pårørendeprogrammets fase 2 Veileder og faglig retningslinje om utredning/oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Helsedirektoratets pågående arbeid med fagrapport om lindrende behandling i livets sluttfase Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratets program for velferdsteknologi Pågående norske studier 8

9 4. ORGANISERING Arbeidet med veilederen har følgende prosjektorganisering: Styringsgruppe Referansegruppe Intern samarbeidsgruppe i Helsedirektoratet Prosjektleder Ressursgruppe Arbeidsgruppe voksne pårørende Arbeidsgruppe barn som pårørende Prosjektleder Therese Opsahl Holte i avdeling omsorgstjenester har ansvar for fremdriften av veilederarbeidet. Prosjektleder deltar i begge arbeidsgrupper. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen ved milepæler og ved behov. Styringsgruppen innkalles ved milepæler og ved behov, minst to ganger per halvår. Styringsgruppen består av: - Kristin Mehre, avd. direktør Avdeling omsorgstjenester, Primærhelsetjenestedivisjonen - Anette Mjelde, avd. direktør, Avdeling psykisk helse og rus, Primærhelsetjenestedivisjonen - Gitte Huus, avd. direktør, Avdeling psykisk helsevern og rus, Spesialisthelsetjenestedivisjon Arbeidsgruppene, en med tema voksne og en med tema barn som pårørende, har 3-4 heldagsmøter per halvår. Gruppene har noen møter sammen og noen hver for seg. Faglig leder for arbeidsgruppe voksne pårørende, er Kari Bøckmann, Nordlandssykehuset. Faglig leder for arbeidsgruppe barn som pårørende, er Bente Weimand, Akershus universitetssykehus. De faglige lederne av arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder. Intern samarbeidsgruppe består av representanter fra relevante avdelinger i Helsedirektoratet. Gruppen forankrer veilederarbeidet internt og støtter prosjektleder. Møtehyppighet tilpasses prosessen. 9

10 Formålet med referansegruppen er å bidra til å sikre kvalitet, nytte og relevans av veilederen og anbefalingene, inkludert plan for implementering. Referansegruppen innkalles to ganger per år og gir respons på tilsendt materiale i forbindelse med møtene, muntlig og eventuelt skriftlig. Referansegruppen inviteres til å følge med på arbeidet mellom møtene, og får tilsendt utkast underveis med frivillig mulighet for tilbakemelding. Ressursgruppen består av representanter fra aktuelle nasjonale og regionale kompetansesentre. Deltakerne i ressursgruppen involveres i arbeidet på ulike måter, f.eks. ved å presentere kunnskap, metoder og verktøy for arbeidsgruppene, delta i egne møter med Helsedirektoratet, gi innspill på spesielle problemstillinger, osv. Samarbeidsgruppe i Helsedirektoratet består av 2 : Siri Strømsmo Avdeling psykisk helsevern og rus, Spesialistdivisjonen Tine Sveen Avdeling psykisk helse og rus, Primærdivisjonen Erik Jonassen Avdeling psykisk helse og rus, Primærdivisjonen Midia Aminzadeh Avdeling minoritetshelse og rehabilitering, Primærdivisjonen Turid Moseid Avdeling oppvekst og aldring, Folkehelsedivisjonen Kristine Brevik Avdeling omsorgstjenester, Primærdivisjonen Therese Opsahl Holte Avdeling omsorgstjenester, Primærdivisjonen Arbeidsgruppe voksne pårørende består av: CP-foreningen MS-forbundet Kreftforeningen Landsforbundet mot stoffmisbruk Nasjonalforeningen for folkehelse Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Sandefjord, Lærings og mestringssenteret Sarpsborg, Komp.senter rus og psyk. helse Allmennlegeforeningen/fastlege Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH) Aldring og helse Universitetet i Stavanger Nordlandssykehuset Eva Buschmann Evelyn Veisten Jannicke Rabben Kari Sundby May-Hilde Garden Anne-Grethe Terjesen Randi Hovde Eli-Anne Willard Fuk-Tai Sundvor Ann Britt Sandvin-Olsson Frøydis Bruvik Alice Kjellevold (jurist) Kari Bøckmann (faglig leder) 2 Andre avdelinger i Helsedirektoratet er velkomne inn i samarbeidsgruppen 10

11 Arbeidsgruppe barn som pårørende består av: Kreftforeningen Barn av rusmisbrukere (BAR) Norsk forening for slagrammede (henvist fra) Voksne for barn Bærum kommune Landgruppen av helsesøstre (NSF) Legeforeningen/fastlege Helse Midt RHF/barneansvarlig Barns beste Nordlandssykehuset Helsedirektoratet Akershus Universitetssykehus Randi Værholm Marius Sørensen-Sjømæling Johanne Gjerdsbakk Grete Gjertsen Kristin Skutle Randi Haugskott Kim Kaltenborn Elise Solheim Siri Gjesdahl Bjørg Eva Skogøy Tonje Borch (jurist) Bente Weimand (faglig leder) Felles referansegruppe består av: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Pensjonistforbundet Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Pårørendeaksjonen Landsforeningen for barnevernsbarn Kirkens bymisjon Pio-senteret i Oslo NKS Kløverinstitusjoner Pårørendesenteret i Stavanger Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Barneombudet Larvik kommune Trondheim kommune Fylkesmannen i Hordaland Psykologforeningen Fellesorganisasjonen Norsk sykepleierforbund Multisenterstudie, barn som pårørende. Ahus. Forskergruppen, pårørendeforskning, Universitetet i Stavanger Utdanningsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Barne, ungdoms- og familiedirektoratet Berit Larsen Anne Hanshus Alette Reinholdt Anita Vatland Maria Reklev Inger Molvik Inger Hagen Kirsti Østhagen Liv Kleppe Elin Bakken Tone Viljugrein Helén Norlin Knut Kiplesund Helland, Beate Siv Tove Engebråten Lena Huusmo Britt Ingunn Sævig Ellen Kallander Kristin Humerfelt Trond Storaker Sumstad, Karin Viken Solvor Bäcklund 11

12 Ressursgruppen består av: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kompetansesenter rus (KORUS) Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Nasjonalt kompetansesenter om psykisk helsearbeid (NAPHA) Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Senter for omsorgsforskning Nasjonal kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser Christin Bauer Rita Småvik Frid Hansen Laila Hoff Johansen Stian Reinertsen Maria Indiana Alte Ruud Rita Klausen Kari Strøm Renate Simonsen Tom Runar Bergane Kirsti Hotvedt Line Merete Mediå Tove Pedersen Bergkvist Monica Stolpnes 12

13 5. INTERESSENTER Følgende enheter eller personer vil bli berørt av og/eller involveres i prosjektet og de endringer prosjektet medfører: Voksne og barn som pårørende, pasienter og brukere Bruker-/pasient og pårørendeorganisasjoner Interesse- og frivillige organisasjoner KS og kommunene Spesialisthelsetjenesten Ulike grupper av helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannsembetene Media Fag- og forskningsmiljø: Universitetet i Stavanger og nettverk for pårørendeforskning, Akershus universitetssykehus/fou-avdelingen, psykisk helsevern, Senter for omsorgsforskning Arbeidstakerorganisasjoner, bl.a. : Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen 6. TIDSFRISTER OG HOVEDMILEPÆLER Arbeidsgrupper, referansegruppe og ressursgruppe er etablert Innen 15. desember 2014 Prosjektbeskrivelse godkjent av styringsgruppen Januar 2015 Foreløpig plan for implementering av veileder Innen 1. juni 2015 Oversikt over relevant forskning og erfaringsgrunnlag Innen 1. juni 2015 Innspill fra relevante aktører er innhentet Anbefalinger er utarbeidet Innen 15. desember 2015 Utkast sendt på intern høring i Helsedirektoratet Innen 1. februar 2016 Utkast veileder sendt på ekstern på høring Innen 15. mars 2016 Veileder godkjent av Helsedirektøren September 2016 Implementering av veileder Plan for evaluering av veilederen? 13

14 7. BUDSJETT OG FINANSIERING Kostnader for veilederen skal hovedsakelig dekkes innenfor den økonomiske rammen til Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk (Kapittel 761, post 21). Det er også satt av midler på en post som gjelder utviklingsarbeid psykisk helsevern og rus (kapittel 734, post 72). Det er til sammen planlagt brukt 2,1 millioner kr til arbeidet i Midlene skal dekke: Møter og arrangementer Reiseutgifter, opphold for deltakere i arbeidsgrupper, referansegruppe og ressursgruppe Lønn til faglige ledere for arbeidsgruppene, kjøp av juristkompetanse Reisevirksomhet for prosjektleder m. fl Det gis ikke honorar for deltakelse i arbeidsgruppemøter for personer som er offentlig ansatt og der det ikke er tapte arbeidsutgifter. Ekstraarbeid utover deltakelse i arbeidsgruppemøter og referansemøter honoreres i tråd med statens satser og Helsedirektoratets føringer, og må avtales på forhånd. Det må settes av egne midler til implementering i 2016 og RISIKOANALYSE Svært stor sannsynlighet Stor sannsynlighet Moderat sannsynlighet Liten sannsynlighet Meget liten sannsynlighet Ubetydelig konsekvens Lav konsekvens a) d) e) f) b) c) Moderat konsekvens Alvorlig konsekvens Svært alvorlig konsekvens Prosjektinterne faktorer a) Manglende kapasitet hos Kunnskapssenteret og Helsedirektoratets biblioteket b) Manglende konsensus om anbefalinger i de ulike gruppene c) Problemer med den nye digitale veiledermalen og tilpasning av innholdet til denne d) Tid satt av for faglige ledere til skrivearbeid Eksterne faktorer e) Tid og ressurser satt av til implementering f) Politiske og økonomiske rammebetingelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 14

15 9. NÆRMERE OM DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPENE 9.1. Faglige ledere for arbeidsgruppene Faglige ledere for arbeidsgruppene skal sørge for at arbeidsgruppens leveranser holder et høyt faglig nivå. Dette innebærer å: Samarbeide tett med prosjektleder Tilegne seg kunnskap og kompetanse om Helsedirektoratets føringer for arbeidet med krav til arbeidsmetoder og sluttprodukt, samt bidra til at arbeidsgruppens leveranser er i tråd med Helsedirektoratets føringer Bistå i utvelgelsen av arbeidsgruppene Bistå i planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene i arbeidsgrupper og referansegruppene, og bidra til at arbeidet holder et høyt faglig nivå Bistå med å identifisere og minimere risikofaktorer for arbeidet Gi faglige råd knyttet til kunnskaps- og forskningsinnhenting, litteratursøk, utarbeidelse av søkestrategi, samt vinkling og vektig av de ulike faglige temaene, slik at temaene som velges er sentrale for arbeidsgruppenes arbeidsområder Gi faglige råd i forbindelse med kunnskapsoppsummering og vurdering av forskning Gi råd om behovet for ny kunnskap og eventuelt bidra til å utarbeide bestillinger til dette Sørge for at forskningsbasert kunnskap sammenholdes med erfaringer fra praksis, ønsker fra pasienter og pårørende, etiske overveielser, samfunnsøkonomiske overveielser m.m. Gi faglige råd i forbindelse med utarbeidelse av forslag til anbefalinger Levere skriftlige bidrag etter nærmere avtale Gi faglige råd til plan for implementering, målgrupper, publiseringsformat, evaluering 9.2. Arbeidsgruppenes deltakere Deltakere i arbeidsgruppene skal bidra til at arbeidsgruppen samarbeider og leverer anbefalinger som er gode, relevante og bærekraftige. Dette innebærer å: Ha en klar forståelse av arbeidsoppgavene og Helsedirektoratets krav til arbeidsprosesser og sluttresultat Avklare egen arbeidssituasjon og rammebetingelser med egen arbeidsgiver, slik at det gis nødvendig tid og rom til deltagelse i arbeidet Samarbeide med faglige lederne for arbeidsgruppene og prosjektledere Bidra til å utarbeide strategi for kunnskapsinnhenting Bidra til å framskaffe og vurdere relevant forskning Bidra til at forskningsbasert kunnskap sammenholdes med erfaringer fra praksis, ønsker fra pasienter og pårørende, etiske overveielser, samfunnsøkonomiske overveielser m.m. Bidra i diskusjoner om kunnskapsgrunnlag og anbefalinger og delta i prioritering av innholdet i veileder, eventuelt levere skriftlige innspill etter nærmere avtale. 15

Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten Status Ute på høring Høringsfrist: 12. september 2016 Høringsinnspill Høringsutkast Høringsbrev Veilederen handler om involvering av og stø 䰊ഊ e 灹瑯 l pårørende

Detaljer

Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder

Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder 10. mars 2016 0 80 Bakgrunn 15.03.2016 3 15.03.2016 4 Mål med veilederen Familie og andre pårørende blir involvert i helseog omsorgstjenestene til beste

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer

Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer Bente Weimand forsker og leder av forskningsgruppen «Brukeres og pårørendes erfaringer», fou-avd. psykisk helsevern,

Detaljer

God pårørendepolitikk

God pårørendepolitikk Sola seminaret 201 Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger Av Professor dr. juris Alice Kjellevold God pårørendepolitikk Pårørende

Detaljer

Lovverkets muligheter og begrensninger

Lovverkets muligheter og begrensninger Lovverkets muligheter og begrensninger Pårørendekonferansen 2015 25. mars Oslo kongressenter Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold University of Stavanger uis.no 3/27/2015 1 Politiske føringer Pårørende

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende i helse- og omsorgstjenesten Kompetanseprogrammet Divisjon psykisk helsevern og KoRus-Øst 7. September 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold (IH) Lovverk og nasjonale føringer, pårørendes

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET?

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? HVEM ER PÅRØRENDE? Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. 1-3 Definisjoner, pkt. b Pårørenderollene Pårørende som kunnskapskilde omsorgsgiver del av pasientens

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Avdeling psykisk helsevern og rus v/prosjektleder Brittelise Bakstad Retningslinjens mandat Hensikt Mål Utvikle gode standarder

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Historien Opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og lagt under Sørlandet sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF Offisiell åpning 2. juni 2008 Mandatet Samle,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune

Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune Fakta om pårørende: 50% av omsorgen utføres av pårørende 110 000 årsverk pr år 38,5 milliarder (0,5 i refusjon) Samhandlingsreformen

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert fra usynlig til verdsatt og inkludert Gerd Juel Homstvedt Såstaholm, Täby Kommunene har ansvaret Kommunen skal tilby nødvendige helseog omsorgstjenester Kommunen avgjør selv hvordan tjenesten skal organiseres

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Helsesøsterkongressen Stavanger den 23.-24. april 2014 Seniorrådgiver/helsesøster Astrid H.

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland

Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland Oddvar Førland Senter for omsorgsforskning, vest 22. nov. 2016 Omsorgsbiblioteket

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22. Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.mars 2012 Ragnhild Storstein Spilker, NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for

Detaljer

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Saltens samhandlingsprosjekt Bodø 11. mars 2014 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold ld Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv

Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv ANNE-GRETHE TERJESEN ( LANDSSTYRELEDER I LPP) 05.06.2015 Agenda LPP og litt fakta om pårørende Statlige føringer Pårørende hvem er vi? De ulike rollene Prioriteringer

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten fremover

Helse og omsorgstjenesten fremover Helse og omsorgstjenesten fremover St. melding om fremtidens primærhelsetjeneste St. melding om folkehelse St. melding om oppgaveoverføring Regjeringens plan for omsorg og demens 2020 Legemiddelmeldingen

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

HVOR KAN JEG FINNE DEM?

HVOR KAN JEG FINNE DEM? HVILKE PUBLIKASJONER FINNES FOR PÅRØRENDE? HVOR KAN JEG FINNE DEM? LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse LPP er en landsomfattende pårørendeorganisasjon som taler din sak, og vi jobber

Detaljer

Pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse:

Pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse: Pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse: Hvorfor samarbeider ikke psykiske helsetjenester (godt nok), og hvorfor bør vi gjøre det? Bente Weimand Forsker, fou-avdelingen, psykisk helsevern

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning Søknadsskjema i for nasjonale kompetansetjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester Helseforetak Sørlandtes Sykekus HF

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp for psykisk helse og rus Prosjektdirektør Anne Hafstad Oppdraget fra HOD «Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante fagmiljøer og

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Pakker og penger? Avdelingsdirektør Gitte Huus, Helsedirektoratet. NBUP lederkonferanse Molde, oktober 2016

Pakker og penger? Avdelingsdirektør Gitte Huus, Helsedirektoratet. NBUP lederkonferanse Molde, oktober 2016 Pakker og penger? Avdelingsdirektør Gitte Huus, Helsedirektoratet NBUP lederkonferanse Molde, 25.-27.oktober 2016 Disposisjon/hovedbudskap Psykisk helsevern barn og unge skal være tilgjengelig, utadrettet

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd. Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept. 2009 Anette Mjelde prosjektleder avd. psykisk helse 1 Disposisjon Satsing rettet mot de alvorligst psykisk

Detaljer

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kristin Mehre, Avd.dir. Avdeling omsorgstjenester 27.10.2011 Rådgivende organ for forskning 1 Oppdrag fra HOD Foreslå

Detaljer