PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte"

Transkript

1 PÅRØRENDE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Veileder om samarbeid og støtte Prosjektbeskrivelse Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 14/ Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 21. januar 2015 Oppdatert 23. februar 2015 Styringsgruppen: Kristin Mehre (PHOT) Anette Mjelde (PHPR) Gitte Huus (SPPR) Therese Opsahl Holte Kari Bøckmann Bente Weimand med flere

2 Innhold 1. BAKGRUNN MANDAT PARALLELLE PÅGÅENDE AKTIVITETER ORGANISERING INTERESSENTER TIDSFRISTER OG HOVEDMILEPÆLER BUDSJETT OG FINANSIERING RISIKOANALYSE NÆRMERE OM DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPENE

3 1. BAKGRUNN Pårørende i hele landet har betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor barn, unge, voksne og eldre omsorgstrengende. Omsorgsbehovet skyldes alvorlig somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet. Familie og pårørende utgjør en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs. Familie og pårørende til personer med alvorlig somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet står i fare for å utvikle egen helsesvikt. Mange lever med store emosjonelle belastninger, praktiske, sosiale og økonomiske utfordringer. Noen opplever at de ikke strekker til og forteller om utilstrekkelig støtte fra helse- og omsorgstjenesten. Andre utfordringer som beskrives er isolasjon og ensomhet samt problemer med å delta i yrkeslivet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å styrke pårørendearbeidet i helse- og omsorgstjenestene og har gjennom tildelingsbrev gitt ulike avdelinger i Helsedirektoratet oppdrag knyttet til pårørende (Tabell 1). Avdeling psykisk helse og rus utgav i 2008 en veileder innen psykiske helsetjenester «Pårørende en ressurs» (IS-1512). Avdelingen har fått i oppdrag å revidere denne og inkludere pårørende innen rusfeltet. Avdeling omsorgstjenester har fått ansvar for å forvalte Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk og gjennom dette utvikle tjenester og tiltak til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Avdeling psykisk helsevern og rus i spesialistdivisjonen har fått i oppdrag å lage en veileder om barn som pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har som svar på disse oppdragene besluttet å utvikle en felles veileder om familie og pårørende for helse- og omsorgstjenestene, uavhengig av bruker/pasientens diagnose. Tabell 1. Helsedirektoratets oppdrag knyttet til pårørende 2013/2014/2015. Avdeling Avd. psykisk helse og rus, primærdivisjonen Avd. omsorgstjenester, primærdivisjonen Avd. psykisk helsevern og rus, spesialistdivisjonen. Oppdrag Revidere veilederen «Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.» IS Lede Pårørendeprogrammet innenfor Omsorg 2020: -Tilskudd til utviklingsarbeid og pilotprosjekter - Helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Utvikling av en overordnet plan og opplæring av personell i kommunene - Opplærings- og veiledningstilbud til pårørende - Eget oppdrag: Omsorgslønnsordningen - Eget oppdrag: Bruker- og pårørendeutvalg Utarbeide en Veileder for helsetjenestens arbeid med barn som pårørende. Formålet er å stimulere til videreutvikling og forbedring av tjenestetilbudet. Ref. tildelingsbrev (TB) TB TB TB

4 1.1. Pårørende en ressurs. Eksisterende veileder om samarbeid med pårørende. Den eksisterende veilederen bygger på forståelsen av at (voksne) pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Veilederen skal bidra til å sikre at pårørende får nødvendig informasjon, støtte og avlastning og at deres kunnskap og erfaringer anerkjennes og benyttes i behandlingen av den som er syk. Pårørende som er sentrale omsorgspersoner har betydelig kjennskap til og kunnskap om den som er syk. Veilederen bygger på kunnskap om at involvering av pårørende til mennesker med psykiske lidelser kan bedre sosial fungering, gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient/bruker og pårørende, redusere faren for tilbakefall og redusere symptomer hos pasienten/brukeren. Familie og pårørende kjenner ofte den omsorgstrengende best og har erfaring med hva som kan hjelpe. Samtidig er det tilfeller hvor det er konflikter mellom pasienter/ brukere og pårørende om hva som er til best hjelp. I slike tilfeller er det likevel viktig å la de berørte bli hørt. Veilederen tar utgangspunkt i at pårørende til mennesker med psykiske lidelser har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. Hvilke roller den enkelte innehar har betydning for hvordan pårørende involveres i behandlingen. Viktige temaer i veilederen er pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen, dialog og medvirkning, pårørendes belastninger og behov, og organisering av samarbeid med pårørende Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk Regjeringen vil utforme en politikk som bidrar til at (voksne) pårørende med krevende omsorgsoppgaver blir synliggjort, inkludert og verdsatt, og får tilstrekkelig støtte, avlastning, opplæring og veiledning (Meld. St.29 Morgendagens omsorg). Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk har følgende mål: Synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver Bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet Legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer Pårørendes innsats er viktig og blir viktigere med desentralisering av tjenester, kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, reduksjon av døgnplasser, samt vekst i antall eldre. Helsedirektoratet har tidligere gjennom demensplanen utviklet tiltak til pårørende til personer med demens, som pårørendeskoler, samtalegrupper, mm. Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle pårørendetiltak og fleksible tjenester til alle grupper av pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 4

5 1.3. Ivaretakelse av barn og unge som pårørende Barn (0-18 år) av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde foreldre fikk styrket sin rettsstilling fra Helsepersonelloven 10a pålegger helsepersonell å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende. Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a pålegger sykehusene å ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Formålet med loven er at barna skal fanges opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når en av foreldrene blir alvorlig syk. Videre er det et formål å forebygge sykdom hos barn og foreldre. Rundskrivet «Barn som pårørende» (IS-5/2010) er en fortolkning av Helsepersonelloven 10a og Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a «om barneansvarlig personell mv». Utover rundskrivet er det behov for å tydeliggjøre den kommunale helse- og omsorgstjenestens oppgaver og plikter og samhandlingen mellom tjenestenivåene, sektorene og de ulike tjenestene på samme nivå. Når en i familien blir syk kan dette føre til svikt i barn og unges omsorgssituasjon og dagligliv. Sykdom og behandling kan også gi utrygghet og emosjonelle påkjenninger. Mange barn og unge som er pårørende tar på seg ansvars- og omsorgsoppgaver overfor den i familien som er syk. Dette kan være positivt for barna og familien, men det kan også bli for mye ansvar og plikter for barna. Hvis barna ikke blir ivaretatt av voksne eller av hjelpeapparatet kan situasjonen ha negativ innvirkning på helse, skole og sosialt liv. Barn og unge har imidlertid stor evne til å mestre en belastning om de har personer rundt seg som møter dem med innsikt og forståelse. 2. MANDAT Med bakgrunn i det som er beskrevet over har Helsedirektoratet besluttet å utvikle en felles veileder om familie og pårørende i helse- og omsorgstjenesten Målet med veilederen Målet med den nye veilederen om familie og pårørende i helse- og omsorgstjenesten er at: Pårørende i alle aldre får sine rettigheter oppfylt, blir møtt med respekt, får støtte og anerkjennelse. Helse- og omsorgstjenestene samarbeider godt med pårørende i alle faser av pasientens/brukerens sykdom; akutt fase, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets sluttfase. Voksne pårørende med krevende omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys samordnede og integrerte tilbud, med individuelt tilpasset støtte, opplæring, avlastning og veiledning Barn, unge og unge voksne som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging 5

6 Veilederen skal ivareta følgende perspektiver: et forebyggende og helsefremmende perspektiv et minoritetsperspektiv et familie- og nettverksperspektiv som ser voksne og barn i sammenheng et ressursperspektiv med fokus på barns muligheter i situasjonen 2.2. Innhold i veilederen Veilederen om familien og pårørende skal inneholde: Kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget hva vet vi? Anbefalinger til beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten - hva er gode systemer, rutiner og god praksis? Tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom tjenestenivå og samarbeid med andre tjenester Veiledning i bruk av aktuelt lov- og regelverk Etiske dilemma Verktøy og ressurser Gode eksempler 2.3. Presisering av målgruppe Primær målgruppe for veilederen er beslutningstakere og ansatte i de kommunal helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten. Andre relevante målgrupper kan være brukerog pårørendeorganisasjoner og ansatte i andre sektorer som barnehage, skole og NAV. Veilederen skal omhandle hele familien og alle grupper pårørende: Pårørende uavhengig av pasientens/brukerens diagnose og i alle faser av sykdom: akutt fase, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets sluttfase og tiden etter dødsfall 1 Pårørende med innvandrerbakgrunn, med ulik språklig og kulturell bakgrunn, hvorav noen har begrensede norskkunnskaper som medfører behov for tilrettelegging Pårørende av begge kjønn og i ulike relasjoner til bruker/pasient: ektefelle/partner/samboer, foreldre/foresatte, mødre/fedre, sønner/døtre, barn som pårørende, søsken, besteforeldre eller andre som har rollen som pårørende. Barn og unge som pårørende defineres vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn omfattes. Pårørende til mennesker med alvorlig sykdom som ikke mottar helse- og omsorgstjenester omfattes også (gjennom utvikling av lavterskeltiltak). 1 Helsedirektoratets to publikasjoner om etterlatte: «Når en av våre nærmeste dør» (IS-1189B) og «Etter selvmordet» (IS -1898). 6

7 2.4. Veilederen skal være kunnskapsbasert Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten skal være kunnskapsbasert. Anbefalingene i veilederen skal bygge på forskningsbasert kunnskap, pasientenes/ brukernes ønsker og behov samt erfaringsbasert kunnskap, se figur 1. Tiltak vil vurderes i forhold til ønskede og uønskede konsekvenser, og sett i en kontekst av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter (se figur). 2.4 Aktuelt lov- og regelverk Veilederen skal utvikles innenfor gjeldende lov- og regelverk. Arbeidsgruppen kan også påpeke behov for lovendringer. Aktuelle lover er: Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Psykisk helsevernloven Folkehelseloven Helsepersonelloven Barneloven Barnevernloven Forvaltningsloven Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Vergemålsloven Lov om sosiale tjenester i NAV Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 7

8 2.5. Styrende dokumenter Følgende dokumenter setter rammer og legger føringer for arbeidet med veilederen: Meld. St.29 ( ) Morgendagens omsorg Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Meld. St 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 45 ( ) Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming Meld. St. 30 ( ) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol narkotika doping Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling- på rett sted-til rett tid St.meld. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Ot. prp nr 84 ( ) Om lov om endringer i helsepersonelloven mv. (Oppfølging av barn som pårørende) NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert. NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. 3. PARALLELLE PÅGÅENDE AKTIVITETER Arbeidet med veilederen skal koordineres med følgende aktiviteter: Ny mal for elektroniske veiledere i Helsedirektoratet. Den elektroniske malen setter rammer for veilederarbeidet. Tilskuddsordningen innenfor Pårørendeprogrammet: «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver». Morgendagens omsorg Pårørendeprogrammets fase 2 Veileder og faglig retningslinje om utredning/oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Helsedirektoratets pågående arbeid med fagrapport om lindrende behandling i livets sluttfase Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratets program for velferdsteknologi Pågående norske studier 8

9 4. ORGANISERING Arbeidet med veilederen har følgende prosjektorganisering: Styringsgruppe Referansegruppe Intern samarbeidsgruppe i Helsedirektoratet Prosjektleder Ressursgruppe Arbeidsgruppe voksne pårørende Arbeidsgruppe barn som pårørende Prosjektleder Therese Opsahl Holte i avdeling omsorgstjenester har ansvar for fremdriften av veilederarbeidet. Prosjektleder deltar i begge arbeidsgrupper. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen ved milepæler og ved behov. Styringsgruppen innkalles ved milepæler og ved behov, minst to ganger per halvår. Styringsgruppen består av: - Kristin Mehre, avd. direktør Avdeling omsorgstjenester, Primærhelsetjenestedivisjonen - Anette Mjelde, avd. direktør, Avdeling psykisk helse og rus, Primærhelsetjenestedivisjonen - Gitte Huus, avd. direktør, Avdeling psykisk helsevern og rus, Spesialisthelsetjenestedivisjon Arbeidsgruppene, en med tema voksne og en med tema barn som pårørende, har 3-4 heldagsmøter per halvår. Gruppene har noen møter sammen og noen hver for seg. Faglig leder for arbeidsgruppe voksne pårørende, er Kari Bøckmann, Nordlandssykehuset. Faglig leder for arbeidsgruppe barn som pårørende, er Bente Weimand, Akershus universitetssykehus. De faglige lederne av arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder. Intern samarbeidsgruppe består av representanter fra relevante avdelinger i Helsedirektoratet. Gruppen forankrer veilederarbeidet internt og støtter prosjektleder. Møtehyppighet tilpasses prosessen. 9

10 Formålet med referansegruppen er å bidra til å sikre kvalitet, nytte og relevans av veilederen og anbefalingene, inkludert plan for implementering. Referansegruppen innkalles to ganger per år og gir respons på tilsendt materiale i forbindelse med møtene, muntlig og eventuelt skriftlig. Referansegruppen inviteres til å følge med på arbeidet mellom møtene, og får tilsendt utkast underveis med frivillig mulighet for tilbakemelding. Ressursgruppen består av representanter fra aktuelle nasjonale og regionale kompetansesentre. Deltakerne i ressursgruppen involveres i arbeidet på ulike måter, f.eks. ved å presentere kunnskap, metoder og verktøy for arbeidsgruppene, delta i egne møter med Helsedirektoratet, gi innspill på spesielle problemstillinger, osv. Samarbeidsgruppe i Helsedirektoratet består av 2 : Siri Strømsmo Avdeling psykisk helsevern og rus, Spesialistdivisjonen Tine Sveen Avdeling psykisk helse og rus, Primærdivisjonen Erik Jonassen Avdeling psykisk helse og rus, Primærdivisjonen Midia Aminzadeh Avdeling minoritetshelse og rehabilitering, Primærdivisjonen Turid Moseid Avdeling oppvekst og aldring, Folkehelsedivisjonen Kristine Brevik Avdeling omsorgstjenester, Primærdivisjonen Therese Opsahl Holte Avdeling omsorgstjenester, Primærdivisjonen Arbeidsgruppe voksne pårørende består av: CP-foreningen MS-forbundet Kreftforeningen Landsforbundet mot stoffmisbruk Nasjonalforeningen for folkehelse Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Sandefjord, Lærings og mestringssenteret Sarpsborg, Komp.senter rus og psyk. helse Allmennlegeforeningen/fastlege Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH) Aldring og helse Universitetet i Stavanger Nordlandssykehuset Eva Buschmann Evelyn Veisten Jannicke Rabben Kari Sundby May-Hilde Garden Anne-Grethe Terjesen Randi Hovde Eli-Anne Willard Fuk-Tai Sundvor Ann Britt Sandvin-Olsson Frøydis Bruvik Alice Kjellevold (jurist) Kari Bøckmann (faglig leder) 2 Andre avdelinger i Helsedirektoratet er velkomne inn i samarbeidsgruppen 10

11 Arbeidsgruppe barn som pårørende består av: Kreftforeningen Barn av rusmisbrukere (BAR) Norsk forening for slagrammede (henvist fra) Voksne for barn Bærum kommune Landgruppen av helsesøstre (NSF) Legeforeningen/fastlege Helse Midt RHF/barneansvarlig Barns beste Nordlandssykehuset Helsedirektoratet Akershus Universitetssykehus Randi Værholm Marius Sørensen-Sjømæling Johanne Gjerdsbakk Grete Gjertsen Kristin Skutle Randi Haugskott Kim Kaltenborn Elise Solheim Siri Gjesdahl Bjørg Eva Skogøy Tonje Borch (jurist) Bente Weimand (faglig leder) Felles referansegruppe består av: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Pensjonistforbundet Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Pårørendeaksjonen Landsforeningen for barnevernsbarn Kirkens bymisjon Pio-senteret i Oslo NKS Kløverinstitusjoner Pårørendesenteret i Stavanger Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Barneombudet Larvik kommune Trondheim kommune Fylkesmannen i Hordaland Psykologforeningen Fellesorganisasjonen Norsk sykepleierforbund Multisenterstudie, barn som pårørende. Ahus. Forskergruppen, pårørendeforskning, Universitetet i Stavanger Utdanningsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Barne, ungdoms- og familiedirektoratet Berit Larsen Anne Hanshus Alette Reinholdt Anita Vatland Maria Reklev Inger Molvik Inger Hagen Kirsti Østhagen Liv Kleppe Elin Bakken Tone Viljugrein Helén Norlin Knut Kiplesund Helland, Beate Siv Tove Engebråten Lena Huusmo Britt Ingunn Sævig Ellen Kallander Kristin Humerfelt Trond Storaker Sumstad, Karin Viken Solvor Bäcklund 11

12 Ressursgruppen består av: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Kompetansesenter rus (KORUS) Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Nasjonalt kompetansesenter om psykisk helsearbeid (NAPHA) Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Senter for omsorgsforskning Nasjonal kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser Christin Bauer Rita Småvik Frid Hansen Laila Hoff Johansen Stian Reinertsen Maria Indiana Alte Ruud Rita Klausen Kari Strøm Renate Simonsen Tom Runar Bergane Kirsti Hotvedt Line Merete Mediå Tove Pedersen Bergkvist Monica Stolpnes 12

13 5. INTERESSENTER Følgende enheter eller personer vil bli berørt av og/eller involveres i prosjektet og de endringer prosjektet medfører: Voksne og barn som pårørende, pasienter og brukere Bruker-/pasient og pårørendeorganisasjoner Interesse- og frivillige organisasjoner KS og kommunene Spesialisthelsetjenesten Ulike grupper av helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannsembetene Media Fag- og forskningsmiljø: Universitetet i Stavanger og nettverk for pårørendeforskning, Akershus universitetssykehus/fou-avdelingen, psykisk helsevern, Senter for omsorgsforskning Arbeidstakerorganisasjoner, bl.a. : Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen 6. TIDSFRISTER OG HOVEDMILEPÆLER Arbeidsgrupper, referansegruppe og ressursgruppe er etablert Innen 15. desember 2014 Prosjektbeskrivelse godkjent av styringsgruppen Januar 2015 Foreløpig plan for implementering av veileder Innen 1. juni 2015 Oversikt over relevant forskning og erfaringsgrunnlag Innen 1. juni 2015 Innspill fra relevante aktører er innhentet Anbefalinger er utarbeidet Innen 15. desember 2015 Utkast sendt på intern høring i Helsedirektoratet Innen 1. februar 2016 Utkast veileder sendt på ekstern på høring Innen 15. mars 2016 Veileder godkjent av Helsedirektøren September 2016 Implementering av veileder Plan for evaluering av veilederen? 13

14 7. BUDSJETT OG FINANSIERING Kostnader for veilederen skal hovedsakelig dekkes innenfor den økonomiske rammen til Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk (Kapittel 761, post 21). Det er også satt av midler på en post som gjelder utviklingsarbeid psykisk helsevern og rus (kapittel 734, post 72). Det er til sammen planlagt brukt 2,1 millioner kr til arbeidet i Midlene skal dekke: Møter og arrangementer Reiseutgifter, opphold for deltakere i arbeidsgrupper, referansegruppe og ressursgruppe Lønn til faglige ledere for arbeidsgruppene, kjøp av juristkompetanse Reisevirksomhet for prosjektleder m. fl Det gis ikke honorar for deltakelse i arbeidsgruppemøter for personer som er offentlig ansatt og der det ikke er tapte arbeidsutgifter. Ekstraarbeid utover deltakelse i arbeidsgruppemøter og referansemøter honoreres i tråd med statens satser og Helsedirektoratets føringer, og må avtales på forhånd. Det må settes av egne midler til implementering i 2016 og RISIKOANALYSE Svært stor sannsynlighet Stor sannsynlighet Moderat sannsynlighet Liten sannsynlighet Meget liten sannsynlighet Ubetydelig konsekvens Lav konsekvens a) d) e) f) b) c) Moderat konsekvens Alvorlig konsekvens Svært alvorlig konsekvens Prosjektinterne faktorer a) Manglende kapasitet hos Kunnskapssenteret og Helsedirektoratets biblioteket b) Manglende konsensus om anbefalinger i de ulike gruppene c) Problemer med den nye digitale veiledermalen og tilpasning av innholdet til denne d) Tid satt av for faglige ledere til skrivearbeid Eksterne faktorer e) Tid og ressurser satt av til implementering f) Politiske og økonomiske rammebetingelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 14

15 9. NÆRMERE OM DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPENE 9.1. Faglige ledere for arbeidsgruppene Faglige ledere for arbeidsgruppene skal sørge for at arbeidsgruppens leveranser holder et høyt faglig nivå. Dette innebærer å: Samarbeide tett med prosjektleder Tilegne seg kunnskap og kompetanse om Helsedirektoratets føringer for arbeidet med krav til arbeidsmetoder og sluttprodukt, samt bidra til at arbeidsgruppens leveranser er i tråd med Helsedirektoratets føringer Bistå i utvelgelsen av arbeidsgruppene Bistå i planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene i arbeidsgrupper og referansegruppene, og bidra til at arbeidet holder et høyt faglig nivå Bistå med å identifisere og minimere risikofaktorer for arbeidet Gi faglige råd knyttet til kunnskaps- og forskningsinnhenting, litteratursøk, utarbeidelse av søkestrategi, samt vinkling og vektig av de ulike faglige temaene, slik at temaene som velges er sentrale for arbeidsgruppenes arbeidsområder Gi faglige råd i forbindelse med kunnskapsoppsummering og vurdering av forskning Gi råd om behovet for ny kunnskap og eventuelt bidra til å utarbeide bestillinger til dette Sørge for at forskningsbasert kunnskap sammenholdes med erfaringer fra praksis, ønsker fra pasienter og pårørende, etiske overveielser, samfunnsøkonomiske overveielser m.m. Gi faglige råd i forbindelse med utarbeidelse av forslag til anbefalinger Levere skriftlige bidrag etter nærmere avtale Gi faglige råd til plan for implementering, målgrupper, publiseringsformat, evaluering 9.2. Arbeidsgruppenes deltakere Deltakere i arbeidsgruppene skal bidra til at arbeidsgruppen samarbeider og leverer anbefalinger som er gode, relevante og bærekraftige. Dette innebærer å: Ha en klar forståelse av arbeidsoppgavene og Helsedirektoratets krav til arbeidsprosesser og sluttresultat Avklare egen arbeidssituasjon og rammebetingelser med egen arbeidsgiver, slik at det gis nødvendig tid og rom til deltagelse i arbeidet Samarbeide med faglige lederne for arbeidsgruppene og prosjektledere Bidra til å utarbeide strategi for kunnskapsinnhenting Bidra til å framskaffe og vurdere relevant forskning Bidra til at forskningsbasert kunnskap sammenholdes med erfaringer fra praksis, ønsker fra pasienter og pårørende, etiske overveielser, samfunnsøkonomiske overveielser m.m. Bidra i diskusjoner om kunnskapsgrunnlag og anbefalinger og delta i prioritering av innholdet i veileder, eventuelt levere skriftlige innspill etter nærmere avtale. 15

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk

Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 25. mars 2015 Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk Synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver

Detaljer

Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten Veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten Status Ute på høring Høringsfrist: 12. september 2016 Høringsinnspill Høringsutkast Høringsbrev Veilederen handler om involvering av og stø 䰊ഊ e 灹瑯 l pårørende

Detaljer

Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder

Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder Helsedirektoratets arbeid med ny pårørendeveileder 10. mars 2016 0 80 Bakgrunn 15.03.2016 3 15.03.2016 4 Mål med veilederen Familie og andre pårørende blir involvert i helseog omsorgstjenestene til beste

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Lovverkets muligheter og begrensninger

Lovverkets muligheter og begrensninger Lovverkets muligheter og begrensninger Pårørendekonferansen 2015 25. mars Oslo kongressenter Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold University of Stavanger uis.no 3/27/2015 1 Politiske føringer Pårørende

Detaljer

God pårørendepolitikk

God pårørendepolitikk Sola seminaret 201 Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger Av Professor dr. juris Alice Kjellevold God pårørendepolitikk Pårørende

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer

Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer Familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester forskning og helsepolitiske føringer Bente Weimand forsker og leder av forskningsgruppen «Brukeres og pårørendes erfaringer», fou-avd. psykisk helsevern,

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE VEILEDNING TIL PÅRØRENDE R E K S 2 4. J A N U A R K A R I N H A M M E R K R E F T K O O R D I N AT O R G J Ø V I K K O M M U N E Bakgrunn for denne undervisningen Bakgrunn for veilederen Synliggjøre, anerkjenne

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Mål for KLB. NOU 2017:16 På liv og død Palliasjontil alvorlig syke og døende.

Mål for KLB. NOU 2017:16 På liv og død Palliasjontil alvorlig syke og døende. www.oslo-universitetssykehus.no/palliasjon Nytt fra fagfeltet 18.01.2018 Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut ved KLB Mål for KLB å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i helseregionen

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med demens

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 12.5.17 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende i helse- og omsorgstjenesten Kompetanseprogrammet Divisjon psykisk helsevern og KoRus-Øst 7. September 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold (IH) Lovverk og nasjonale føringer, pårørendes

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 - veien videre Bodø 28.5.2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 3 hovedsaker: Økt kunnskap og kompetanse Boformer tilpasset personer med demens - Smått er godt Dagtilbud

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 - nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2012 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg utforsker mulighetene

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferanse Trondheim 17. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Styreleder i LPP. Anne-Grethe Terjesen. Mail :

Styreleder i LPP. Anne-Grethe Terjesen. Mail : Agenda Presentasjon om LPP Fakta om pårørende i dag Samhandlingsreformen Faller mellom to stoler Konsekvenser for pårørende Hvordan møte utfordringer Rådgivningstelefonen/ dilemmaer Spørsmål Landsforeningen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Omsorgsplan 2020 Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Meldingens hovedsaker: Morgendagens omsorg et innovasjonsprogram 2020 Morgendagens omsorgstjenestebrukere

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert fra usynlig til verdsatt og inkludert Gerd Juel Homstvedt Såstaholm, Täby Kommunene har ansvaret Kommunen skal tilby nødvendige helseog omsorgstjenester Kommunen avgjør selv hvordan tjenesten skal organiseres

Detaljer

Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune

Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune Pårørendesenteret i Oslo -et partnerskap med helseetaten i Oslo kommune Fakta om pårørende: 50% av omsorgen utføres av pårørende 110 000 årsverk pr år 38,5 milliarder (0,5 i refusjon) Samhandlingsreformen

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Helsesøsterkongressen Stavanger den 23.-24. april 2014 Seniorrådgiver/helsesøster Astrid H.

Detaljer

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan 2020 Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Mål: skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. September 2017

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. September 2017 Pakkeforløp for psykisk helse og rus September 2017 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende forløp 2 Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Brukerrådsseminar, 20.11.17 Jin Marte Øvreeide og Anne-Grethe Terjesen Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET?

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? HVEM ER PÅRØRENDE? Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. 1-3 Definisjoner, pkt. b Pårørenderollene Pårørende som kunnskapskilde omsorgsgiver del av pasientens

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

Brukermedvirkning i kommunene føringer

Brukermedvirkning i kommunene føringer Brukermedvirkning i kommunene føringer Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør, omsorgstjenesteavdelingen, Helsedirektoratet Helse- og omsorgskonferansen 17. oktober, Fylkesmannen i Nord og Sør- Trøndelag

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22. Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.mars 2012 Ragnhild Storstein Spilker, NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for

Detaljer

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Avdeling psykisk helsevern og rus v/prosjektleder Brittelise Bakstad Retningslinjens mandat Hensikt Mål Utvikle gode standarder

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Historien Opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og lagt under Sørlandet sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF Offisiell åpning 2. juni 2008 Mandatet Samle,

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland

Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland Kva fins av forsking i Omsorgsbiblioteket og i andre kjelder Forskings- og innovasjonsverkstad for kommunar i Hordaland Oddvar Førland Senter for omsorgsforskning, vest 22. nov. 2016 Omsorgsbiblioteket

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv

Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv Hvordan mestre hverdagen? Pårørende perspektiv ANNE-GRETHE TERJESEN ( LANDSSTYRELEDER I LPP) 05.06.2015 Agenda LPP og litt fakta om pårørende Statlige føringer Pårørende hvem er vi? De ulike rollene Prioriteringer

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer