Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus."

Transkript

1 Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Undersøkelsen er gjort av Stein Grødal, Nordstrand barneverntjeneste, tlf , i perioden desember 2009 / januar Undersøkelsen er kommentert av; Vigdis Bunkholt, Mimmi Kvisvik, Anders Mathisen, Inger Tofthagen og Maria Reklev.

2 Oppsummering av undersøkelse om erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Oppsummeringen inneholder: 1. Bakgrunn for og gjennomføring av undersøkelsen. 2. Resultat av undersøkelsen. 3. Erfaringer, kommentarer som er oppstått i dialog underveis i undersøkelsen. 4. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra; a. Vigdis Bunkholt, (Psykolog, spesiallist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med barnevernsaker og driver et eget firma for undervisning og veiledning i barnevernet. Hun er særlig opptatt av fosterhjemsplasseringer fosterbarn og fosterforeldre. 3.revisjon av hennes bok Fosterhjemsarbeid gis ut på Gyldendal forlag om kort tid.) b. Mimmi Kvisvik (3.nestleder i Fellesorganisasjonen (FO. Har vært helse- og sosialsjef i Notodden kommune i 10 år, arbeidet ved institusjon for ungdommer med sosiale og personlige tilpassningsvansker i 17 år. Utdannet sosionom, sosialpedagog og har grunnfag i kriminologi, fritidspedagogikk og prosjektledelse.) c. Anders Mathisen (Utviklingskonsulent i NOVA (Norsk forskningsinstitutt for oppvekst, velferd og aldring) med barnevern som sitt fagfelt og med arbeidserfaring fra akuttpsykiatrien, flyktningmottak, UNGBO, samt seks år som organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn. Utdannet sosiolog.) d. Inger Tofthagen (fylkesmannen i O&A, har lang fartstid med tilsyn og oppfølging av bydeler og kommuner i Oslo og Akershus innefor barnevernfeltet. Hun har lang erfaring i drøftelser med ledere av barneverntjenester som sliter. Som tidligere leder i sosial- og familieavdelingen og i nåværende stilling som rådgiver har hun god innsikt i utfordringer som barneverntjenesten lever med. ) e. Maria Reklev (Organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb). Utdanningsbakgrunn innenfor psykologi og kriminologi. Har arbeidet med konfliktråd og megling over flere år med særlig vekt på opplæring og systemutvikling. Har videre ledet prosjekter med fokus på voldelige jenter i gjeng samt utført flere tiltak på oppdrag fra barnevernet. I sitt arbeid i Lfb har hun nærkontakt med barnevernsbarn som merker direkte konsekvensene av hvordan barnevernet fungerer og betydningen av en stabil saksbehandler med nok tid til menneskene i hver enkelt sak.) 5. Vedlegg. 1. Bakgrunn for og gjennomføring av undersøkelsen. På fylkesmannens konferanse på Klækken våren 2009, ble det dannet en gruppe med representanter fra noen kommuner og bydeler. Bakgrunnen for dannelsen av gruppen var en urovekkende stor arbeidsbelastning på ansatte i 1.linje tjenesten i barneverntjenesten. Gruppen skulle se nærmere på mulighetene for å finne en norm på antall saker pr. saksbehandler, slik mange andre yrkesgrupper har. Dette bl.a. for å gjøre arbeidssituasjonen for saksbehandlere i barneverntjenesten tilfredstillende / god nok og gjennom dette øke barneverntjenestens mulighet for å kunne gjøre en tilfredstillende jobb overfor barn og unge og deres familier i henhold til barnevernloven. Som ledd i drøftingen ble det foretatt en undersøkelse av barnevernlederes opplevde erfaring. En erfaring som ble konkretisert ned i tall. Erfaringstall som helt sikkert vil bestrides av flere, men som mange vil kunne mene, kan gi en pekepinn på hva barnevernledere i Oslo / Akershus opplever er et riktig tall for dem.

3 Barnevernledere fikk tilsendt spørreskjema i posten (1.spørrerunde). Noen svarte direkte på dette uten å kommentere ytterligere. Andre flettet inn kommentarer, selv om det i utgangspunktet ikke var lagt til rette for det. Noen barnevernledere tok kontakt pr. telefon for å høre mer om tanken bak undersøkelsen. Særlig gjaldt dette for barneverntjenester som hadde ulik organisering fra spørsmålene. Enkelte lurte også på om kontorfaglig personell skulle medregnes. Det ble da klargjort at barnevernleder kun skulle tenke på saker som den enkelte saksbehandler skulle arbeide med. Kommentar om betydning av kontorfaglig hjelp ble knyttet inn som kommentar. Selv om man ble bedt om å samle seg om ett tall for hvert spørsmål, var det likevel noen som valgte å gi tilbake en skala (dvs. stryke under flere tall). Det fremkommer i spørreskjemaet at dersom du stryker under flere tall vil gjennomsnittet av disse tallene bli forstått som svaret eller erfaringstallet du gir. Gjennomgående ble midtverdi brukt og ikke gjennomsnitt. Når midtverdien for eksempel kom på 16,5 ble barnevernleder ringt opp og spurt om tallet derved ble 16 eller 17. Det var spennende å erfare at mange barnevernledere da hadde klare tanker om at tallet fra dem skulle være slik eller slik. Opplevelsen som sitter igjen fra dette er at de fleste barnevernledere hadde en klar oppfatning av hva som var riktig for dem, dvs. om tallet skulle opp eller ned når forskjellen var 0,5. Opplevelsen av maksgrense (maks antall saker pr. saksbehandler) var viktig for flere å få frem i det svar de gav. Det var også noen få barnevernledere som ringte tilbake å endret sitt erfaringstall etter å ha tenkt ytterligere gjennom dette. 2. spørrerunde, dvs. en påminningsrunde til de som ennå ikke hadde svart ble gjort pr. e-post. Flere svarte da tilbake på e-post, enten ved bare å gi tilbakemelding med tall. Noen valgte også her å knytte noen kommentarer til tilbakemeldingen. 3.spørrerunde ble gjort pr. telefon til barnevernleder. I denne runden fremkom også mange interessante kommentarer. Alle kommentarene ble dernest prøvd samlet under pkt. 3, slik at ingen bydeler/kommuner skulle kunne gjenkjennes som den som hadde gitt svarene. Det kan selvsagt være enkelte kommentarer som ikke har kommet med, men hovedinnholdet i kommentarene anses likevel å fremkomme under kulepunktene i pkt. 3. Kommentarene som er fremkommet anses å gi viktig informasjon som må knyttes til erfaringstallene under. Gjennomgående har undersøkelsen fått svært god respons. Interessen for at ansatte i barneverntjenesten har for mye å gjøre er overveldende blant dets ledere. Se for øvrig vedlegg.

4 2. Resultat av undersøkelsen. Forutsettingen for svarene på Sp. 1 og Sp. 2 er at barnevernleder tenker at saksbehandler i 1.linjetjenesten arbeider med: 1. Mottak, undersøkelse og tiltak. 2. Oppfølging av fosterhjem. Sp. 1 Sp. 2 Antall svar sp..1 Antall svar sp..2 Lavest tall sp..1 Høyest tall sp..1 Lavest tall sp..2 Høyest tall sp..2 Oslo Kommune av av Akershus av av *16 *14 34 av av Oslo Kommune & Akershus *= erfaringstallene fra alle bydeler og kommuner som har svart, del på antall bydeler og kommuner (Oslo og Akershus) som har svart totalt. 3. Erfaringer, kommentarer som er oppstått i dialog underveis i undersøkelsen. Alle bydeler / barnevernledere i Oslo Kommune har svart på henvendelsen. En barnevernleder gav uttrykk for at det var umulig å svare på Sp.1 på grunn av bydelens særlige organisering. I Akershus har alle kommuner / barnevernledere besvart henvendelsen unntatt to barnevernledere / kommuner. En barnevernleder viser til at vedkommende ikke er fortrolig med at det skal handle om norm pr. saksbehandler. Fordi dette er en så kompleks jobb og at et hvert kontor har fokus på ulike områder og hvordan man skal jobbe. Det vises videre til at det er leders oppgave å hele tiden melde fra om hvilke oppgaver man ikke får løst i tjenesten på grunn av knappe ressurser og rapportere om hvilke konsekvenser det får, eks. på hvilke områder man ikke klarer å følge lovpålagte oppgaver. Andre barnevernledere har også uttrykt at det er vanskelig å skulle tenke seg at en saksbehandler skal arbeide med mottak, undersøkelse og tiltakssaker fordi dette ikke er tilfelle i den organisering de selv er ansvarlig for nå. Likevel har altså de fleste barnevernledere valgt å svare ut ifra sin erfaring. Flere har vist til mange år i barnevernsbransjen og derved til at erfaring er ut ifra opplevd kompetanse over tid. Noen barnevernledere har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å bli hengt ut for de tall de har oppgitt, og det har vært nødvendig å klargjøre at det ikke er tallene fra hver bydel eller hver kommune som er måltallene her, men midtverdien av Oslo og Akershus, alene og felles. Uroen hos enkelte barnevernledere for å bli hengt ut, synes å være fremtrendene hos barnevernledere som ligger i det høyeste eller i det laveste skikt av tallene. De fleste viser til at man kan ha flere mottak, undersøkelse og tiltakssaker enn fosterhjemssaker, mens andre mener motsatt. De fleste viser til at de i sine erfaringstall har lagt vekt på tanken om at saksbehandler skal kunne gjøre en tilfredstillende jobb, barnevernfaglig og innenfor lov og regelverk. Mange viser også til at når man har for mange saker, klarer man ikke å ha tilfredstillende oversikt og at barn derved ikke får den hjelp og støtte som barnevernloven fordrer. Flere barnevernledere sier de har drøftet antall saker med sin barneverngruppe og at tallet de har havnet på er speilet av dette. En trekker frem at man som leder kanskje er blitt for vant med at mange saker pr. saksbehandler er normalt / riktig og viser til at tankeprosess rundt dette gav et annet erfaringstall en først tenkt. Andre argumenter som er fremkommet er i kortversjon; Individuell arbeidskapasitet er avgjørende for hvor mange saker den enkelte kan ha. Kort eller lang erfaring i barneverntjenesten kan ha betydning. Det kan variere over en tidsperiode hvor mange saker en saksbehandler kan ha. Det spiller inn hvor mange saker som har en medsaksbehandler (nr. 2). Hver enkelt saks kompleksitet er avgjørende.

5 Om den enkelte sak er del av en familie eller ei påvirker antallet saker pr. saksbehandler. Antall familier pr. saksbehandler er med i vurderingen. Om saksbehandler har kontorfaglig støtte i enkelte arbeidsoppgaver er avgjørende. Om saksbehandler har god tilgang på støtte, veiledning og hjelp til å prioritere fra ledelse er avgjørende. Andre arbeidsoppgaver som den enkelte saksbehandler er pålagt er avgjørende. Ulike kontorer har ulike fokusområder og jobber ulikt i forhold til forebyggende arbeid, samt prioriteringer i ulike saker. Kulturen på arbeidsplassen for opplevd mengde arbeid hver enkelt skal kunne ha knyttet til kvalitet i hver enkelt sak, kan spille inn. Antall akuttsaker kan ha betydning. Antall saker til fylkesnemnd og saker i rettsystemet kan ha betydning. Hvordan bydel / kommune internt arbeider sammen knyttet til familier innenfor psykisk helsevern, familier med behov for sosialhjelp etc. kan ha betydning. Antall saker med behov for tolk kan ha betydning (språkvansker). Antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem som er langt vekk kan ha betydning. (4 lovpålagte besøk, kontra mengde redusert antall besøk til 2 pr. år). Fosterhjem innebærer også godkjenninger og plasseringer / innflytting i fosterhjem. Antall fosterhjemssprekk kan ha betydning. Antall mengde tilsynsansvar i bydel, kommune kan ha betydning. Hvorvidt bydelen / kommunen man arbeider i har et godt omdømme kan ha en betydning. Bydelens / kommunens personalpolitikk kan ha betydning. Hvorvidt kontoret tar imot studenter fra høyskolene kan ha betydning. Høyt sykefravær påvirker at andre må steppe inn i andres saker påvirker. Slitasje på saksbehandlere over tid har betydning, bl.a. for stabilitet på arbeidsplassen. Stadig unge nye medarbeidere, stor turn-over på arbeidsplassen påvirker kapasitet. Antall adopsjonsaker pr. kontor pr. saksbehandler har betydning. Antall råd / veiledningssamtaler som ikke vises som sak, kan ha betydning for mengde pr. saksbehandler. 4. a. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra Vigdis Bunkholt. Det er verdifullt at det ble tatt initiativ til kartlegging av opplevd arbeidsbelastning i 1.linjetjenesten. Egne erfaringer stemmer godt med inntrykket av at 1.linjen sliter med høy belastning, og at det kan være av interesse å se nærmere på muligheter for å få en arbeidssituasjon saksbehandlere kan leve med. Når jeg ser på resultatet av undersøkelsen, ser det ut for meg som om normering er en vanskelig vei å gå. Svarene viser jo tydelig hvor mange faktorer som påvirker kompleksiteten og belastningen i saker og hvor variable ressurser som går til saksbehandlingen. Det er imidlertid interessant at diskusjonen rundt spørsmålene som er stilt i undersøkelsen gav opphav til å tenke nytt omkring et ønsket gjennomsnittstall. Refleksjon over egen praksis er alltid gunstig! Hvis en skulle lande på et ønsket gjennomsnitt, tenker jeg det er viktig at hele teamet er informert om hvilken belastning det ligger i de enkelte sakene, og at bydelsadministrasjonen, ev. andre administrativt overordnete også er orientert. Uansett om man lander på et tall eller hvilket tall man i så fall lander på, må det også være svært interessant å se på hvilke rammer 1.linjen har for arbeidet sitt. Jeg tenker lønn, antall stillinger, både generelt i barnevernet og knyttet til enkeltkontorer, kompetansekrav, tilgang til veiledning, merkantil støtte, samarbeidsforhold utenfor barneverntjenesten osv. (flere av disse faktorene ble nevnt over). Og ikke minst: Hva slags

6 forhold saksbehandlerne har til sin leder og lederen til sin bydelsadministrasjon (eller andre). I den sammenheng er det bekymringsfullt at enkelte barnevernleder er redde for å bli hengt ut hvis de ligger over eller under gjennomsnittet. En barnevernleder kan komme i klem mellom sine saksbehandlere og sin administrasjon. Jeg er ikke sikker på at alle administrative ledere har tilstrekkelig innblikk i den komplekse virkeligheten barnevernet arbeider i, samtidig som de jo også er fanget" i den byråkratiserte og økonomiske tenkningen som nå gjennomsyrer barnevernet. Jeg forstår at refleksjoner som disse ligger utenfor den aktuelle undersøkelsen, men ville allikevel nevne det. Jeg synes det er vanskelig å kommentere utover dette, men håper det gir litt innblikk i hvilke assosiasjoner jeg fikk da jeg leste oppsummeringen. 4. b. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra Mimmi Kvistvik. Fellesorganisasjonen (FO) har inneværende Kongressperiode på dagsorden at vi skal arbeide med å utvikle bemannings- og kompetansenormer. Vi har for tiden under utarbeidelse en videre strategi for dette arbeidet i forbundet. Denne strategien vil inneholde et forankrings-, dialogbasert utviklingsarbeid og politisk påvirkningsarbeid. Bakgrunnen for at FO er opptatt av å utvikle bemannings- og kompetansenormer er fordi vi anser kapasitet og kompetanse som viktige faktorer for å sikre god kvalitet i tjenestene. Dernest fordi vi mener at en veiledende norm kan gi grunnlag for gode drøftinger i den enkelte tjeneste på hva som er et faglig forsvarlig antall saker å arbeide med pr. saksbehandler. Da vi for kort tid siden ble kontaktet av Arbeidsgruppe for stillingsnorm i barnevernet passet dette godt inn i arbeidet vårt, og samarbeidet har representert et godt bidrag i arbeidet. Dette har også aktualisert at vi konsentrerer oss i første omgang om å utvikle en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet. Videre ønsker vi gå videre å utvikle tilsvarende normer for andre tjenesteområder som er aktuelle for FO-medlemmer. I første møte med Arbeidsgruppe for stillingsnorm i barnevernet ble foreløpige resultater for undersøkelse om erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus lagt fram. Dette var en svært interessant undersøkelse for oss da vi også primært ønsker å bygge normsettingen på erfaringer fra feltet; fra tillitsvalgte, aktuelle fagmiljøer og forskere m.fl. Det er bra at undersøkelsen er gjort, og det gir allerede gode og målrettede diskusjoner lokalt og i arbeidet som skjer i arbeidsgruppe for bemanningsnorm. Jeg er derfor glad for at jeg har fått anledning til å kommentere funnene i undersøkelsen. Dette er en foreløpig tilbakemelding fra meg som 3. nestleder i FO, og ingen tilbakemelding som har vært underlagt organisatorisk behandling i FO. Undersøkelsen har en svært god svarprosent. Jeg vurderer at dette kan si noe om interesse og behov for en bemanningsnorm i fagfeltet. Utvalget for undersøkelsen er barnevernledere som dekker en stor andel (22 %) av det kommunale barnevernet i Norge; samtlige kommuner i Oslo og Akershus. Undersøkelsen har en svært god svarprosent ved at 35 av 37 kommuner har besvart. Begge forhold gir funnene tyngde. Det er videre liten forskjell på medianscore mellom Oslo og Akershus, og de to fylkene samlet. Det er heller ikke stor forskjell mellom mottak, undersøkelse og tiltak (sp 1) og oppfølging av fosterhjem (sp 2). Samlet kan dette gi grunnlag for å si noe generelt rundt bemanningsnorm (antall saker/saksbehandler). På den annen side forteller spriket 10 lavest og 22 høyest at det ikke er enkelt å sette ett tall, og at det sannsynligvis vil være behov for å sette et intervall. Dette intervallet bør ikke være så stort som fra 10 til 22 saker. Det som kommer frem under andre argumenter kan forklare noe av forskjellen mellom de avgitte erfaringstallene. Faktorer som presenteres under andre argumenter kan på denne måten forstås som ulike faktorer som kan øke eller redusere antallet saker/saksbehandler.

7 Fellesorganisasjonen (FO) har samarbeidet med Dansk Socialrådgiverforening og latt seg inspirere av deres arbeid i vårt arbeid med å utvikle bemanningsnormer, og de har valgt å sette et veiledende intervall for ca antall saker pr saksbehandler. I tillegg har de utviklet ulike faktorer som innvirker på normtallet. Slik jeg ser det kan det være mulig å utvikle informantenes andre argumenter til slike faktorer. Vi ser fram til et videre samarbeid med arbeidsgruppe stillingsnorm i barnevernet og ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle en bemanningsnorm bl.a. sammen med dere. 4. c. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra Anders Mathisen. Undersøkelsen som foreligger gir et godt utgangspunkt for en videre diskusjon rundt praktiske, faglige og politiske utfordringer ved det å finne frem til en norm på antall saker pr. saksbehandler. Kulepunktene under kapittel tre gir en god indikasjon på hvor kompleks en slik prosess er. Tallene i denne undersøkelsen er erfaringstall, et godt begrep som illustrerer metoden som er brukt av respondentene. Barnevernsledere bruker all den erfaring, kompetanse og kunnskap de besitter og resonerer seg frem til et tall for sin tjeneste. Et alternativ ville være å utarbeide en felles mal/veileder for hvordan man skulle regne seg frem til et normtall. Da ville alle respondentene i undersøkelsen ha brukt samme fremgangsmåte i sine beregninger/vurderinger. Dette ville igjen gjøre det teoretisk mulig å sammenlikne tallene mellom kommuner og bydeler. Spørsmålet blir som følger: Klarer en mal/veileder å fange opp den kompleksiteten som er beskrevet under kulepunktene i denne undersøkelsen? Hvordan skal man eventuelt vekte momentene som må med i en mal/veileder? Det første spørsmålet understreker en metodisk utfordring, det andre understreker både metodisk, juridisk, politisk utfordringer. Det hadde vært meget spennende å begynne utviklingen av en slik veileder slik arbeidsgruppa fra Klekken, FO og NOVA har diskutert. NOVA som jeg representerer hadde sett på dette som et forskningsbasert utviklingsarbeid, der praksisfeltet, fagorganisasjonen og forskere går sammen for å utvikle en veileder. Det er imidlertid flere utfordringer på veien: Kanskje finner man ut at momentene vanskelig lar seg operasjonalisere og veilederen ikke vil holde faglig og metodisk? Kanskje vil arbeidet med en veileder bli for politisk betent? Uansett vil det være viktig å starte opp en prosess og et arbeid med en veileder og dermed få svar på spørsmålene ovenfor. Enten så holder en veileder både faglig og politisk og blir en realitet, eller så står vi igjen med erfaringstall. Det er viktig å presisere her at erfaringstall ikke er basert på kunnskap av en dårligere kvalitet, kanskje tvert i mot, svakheten er bare at en ikke kan bruke de til å sammenlikne tjenester. Denne lille rapporten gir allerede noen interessante innspill for veien videre i jakten på å finne en norm på antall saker pr saksbehandler. 4. d. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra Inger Tofthagen. Jeg har vært med på flere diskusjoner opp gjennom årene om det er mulig å finne en veiledende norm for antall saker pr. saksbehandler i barneverntjenesten. Resultatet har hver gang strandet på alle hensyn som må tas for å komme frem til et slikt tall. Disse hensynene kommer godt frem i tilbakemeldingene fra barnevernlederne i undersøkelsen. I tillegg kommer ulik type organisering og nye typer stillinger inn i barneverntjenesten. Gjennom de halvårlige rapporteringene om status i barneverntjenesten til Fylkesmannen ser vi hvor problematisk det er å definere hvilke stillinger som skal medregnes som fagstillinger i rapporteringen. En del større barneverntjenester har etter hvert ansatt egne personer til ulike typer tiltak i stedet for å kjøpe tjenester til å utføre disse oppgavene. Skal man dele antall barn i barneverntjenesten på antall fagstillinger vil dette derfor komme skjevt ut. Mindre

8 barneverntjenester som kjøper ulike type tjenester vil fremstå med større belastning pr. stilling enn store kontorer som ansetter egne personer. Ser vi utviklingen over år i forhold til økende antall meldinger til barneverntjenestene ser vi at økningen i antall stillinger ikke holder tritt med innkomne meldinger. Her er det forskjeller mellom de ulike bydeler og kommuner, men sett under ett er det ingen tvil om at belastningen på de ansatte i tjenestene har økt kraftig. Tall for 2000 og 2009 i Oslo og Akershus vil kunne illustrere dette: Oslo: Meldinger pr Akershus: pr e. Kommentarer på resultat av undersøkelsen fra Maria Reklev. Det har vært en økning i antall saker i barnevernet. Antall saksbehandlere har ikke økt i tilsvarende grad. Barn og ungdom i barnevernet forteller om saksbehandlere som det er vanskelig å få tak i, om at alt tar så lang tid men at samtaler tar for kort tid. De forteller også om et stadig skifte av saksbehandler som de skal skape en relasjon til og, ikke minst, få tillit til. De forteller også om uutholdelige situasjoner enten hjemme eller i fosterhjemmet som ikke blir tatt skikkelig tak i slik at de får riktig hjelp tidsnok. Hvert enkelt barn har også foreldre og et nettverk som bør ivaretas og inkluderes for en best mulig håndtering. Dette er stemmene til de barna som har fått kommet inn i barnevernet. Det er også viktig å sette fokus på de barna som ikke er en sak. De barna hvor undersøkelsen avsluttes. Noen av dem burde vært en sak. Det er langt fra sikkert at grunnen til bekymringsmeldingen er den mest alvorlige svikten i omsorgen. Det kan ta lang tid og grundige undersøkelser før for eksempel overgrep og rus avdekkes. En kapasitet som det ser ut til ikke alltid er der. At barn ikke får den hjelpen de skal ha fra barnevernet skyldes flere faktorer, men det er tydelig i de tilbakemeldinger som Lfb får at kapasiteten, kompetansen og rammebetingelsene som den enkelte barneverntjeneste har er vesentlig for barnets beste. Det kan være vanskelig å sette en fast norm for antall saker som skal gjelde alle og alt. Undersøkelsen peker selv på dette. Men, det er viktig å få en indikator som kan si noe om dette da det opplagt er en begrensning i antall saker en enkelte saksbehandler kan sitte med og samtidig ivareta sakene i henhold til barnevernloven og til barnets beste. Jeg ønsker også å påpeke at barnevernsledere uttrykker bekymring for å bli hengt ut er et signal som er viktig å ta seriøst og gå lenger inn i. Det er svært viktig å tilstrebe et barnevern som er åpent for innsyn og rapportering samtidig som alle ansatte opplever trygghet og støtte fra sine øverste ledere. Innsyn og muligheten for å si fra om vanskelige forhold er en forutsetning for å kunne foreta hensiktsmessige endringer som vil gjøre barnevernet optimalt både for de man skal hjelpe og for de ansatte. 5. Vedlegg: 1.) Brev til barnevernledere med bakgrunn for undersøkelsen og spørreskjema. Att: Barnevernledere i Oslo og Akershus. Vedlegg 1.

9 Som noen av dere kanskje husker fra Fylkesmannens konferanse på Klækken våren 2009, fremkom at barneverntjenestene i disse to fylkene representerte ca. 25% av landets barnevern. Ett tema var en urovekkende stor arbeidsbelastning på ansatte i 1.linje tjenesten. I dette temaet ble det vist stor interesse for problemstilling knyttet til; antall saker pr. saksbehandler. Noen uttrykte behov for å finne en norm på antall saker pr. saksbehandler, slik mange andre yrkesgrupper har. Det var enighet om at temaet burde drøftes nærmere for om mulig å komme frem til noe som kunne brukes til å gi viktige signaler til overordnede myndigheter i utarbeidelse av lov og retningslinjer. På Klækken ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra ulike barneverntjenester i Oslo og Akershus for å se nærmere på dette. Gruppen har hatt ett møte. På møtet fremkom mange spennende problemstillinger, men det var enighet om at temaet er komplisert dersom man forventer å få med seg alle ulike problemstillinger i en innstilling. Istedenfor å tenke kompleksitet, vil vi dra nytte av din opplevde erfaring. Vi ønsker at din erfaring konkretiseres ned i tall. Erfaringstall som helt sikkert vil bestrides av flere, men som mange vil kunne mene, kan gi en pekepinn på hva barnevernledere i Oslo / Akershus opplever er et riktig tall for dem. Når alle erfaringstallene er innkommet vil man oppsummere disse og gi tilbakemelding til dere alle om hva denne undersøkelsen basert på erfaring viste. Erfaringstall kan også viderebringes byråd og rådmenn, samt fylkesmannen i Oslo og Akershus for bruk slik de best finner det for godt. Det forutsettes at du kun tenker på saksbehandlere i 1.linjtjenesten som arbeider med: 3. Mottak, undersøkelse og tiltak. 4. Oppfølging av fosterhjem. Om du har spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte Stein Grødal, Nordstrand barneverntjeneste, tlf , eller sende en e-post til Dersom du velger å sende svarene på e-post, er det helt i orden. Bruk e-postadressen ovenfor. Dersom du vil bruke skjemaet og sende pr. post, send til Nordstrand barneverntjeneste, Raschvei 38a, 1153 Oslo. Merk konvolutten erfaringstall. Frist for innlevering er: Resultatet vil bli drøftet i arbeidsgruppen den Spørsmålene vi ønsker at du besvarer er følgende (se side 2) : ( 1. Mottak, undersøkelse og tiltak.) I gjennomsnitt, hvor mange saker (ett barn er en sak) pr. saksbehandler opplever du vil være riktig for at en enkelt saksbehandler skal kunne få gjort en tilfredstillende jobb, eller god

10 nok jobb overfor de barn/familier som er i barnevernet. (Understrek det tallet på antall saker pr. saksbehandler, du opplever gjennom din erfaring, blir det riktigste tallet for deg. Dersom du mener at antall sakser pr. saksbehandler skulle være lavere enn 10, ev. høyere enn 29, skriver du inn tallet selv. Dersom du stryker under flere tall vil gjennomsnittet av disse tallene bli forstått som svaret eller erfaringstallet du gir). (Et lavere tall enn 10: ) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Et høyere tall enn 29: ) ( 2. Oppfølging av fosterhjem.) I gjennomsnitt, hvor mange saker (ett barn er en sak) pr. saksbehandler opplever du vil være riktig for at en enkelt saksbehandler skal kunne få gjort en tilfredstillende jobb, eller god nok jobb overfor de barn/familier som er i barnevernet. (Understrek det tallet på antall saker pr. saksbehandler, du opplever gjennom din erfaring, blir det riktigste tallet for deg. Dersom du mener at antall sakser pr. saksbehandler skulle være lavere enn 10, ev. høyere enn 29, skriver du inn tallet selv. Dersom du stryker under flere tall vil gjennomsnittet av disse tallene bli forstått som svaret eller erfaringstallet du gir). (Et lavere tall enn 10: ) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Et høyere tall enn 29: ) Erfaringstallene over er gitt av :... (tittel og navn). Fra barneverntjenesten i:.kommune / bydel. Tallene er gitt ut fra min erfaring den (dato)

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010)

Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010) Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010) Denne listen er ment som en inspirasjon til diskusjon. Listen inneholder en rekke faktorer som kan påvirke hvor mange saker en saksbehandler

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200500772 Arkivkode: 042.1 Saksbeh: Borgny Arthur Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 06.03.2006 Oppvekstkomite 13.03.2006 Bydelsutvalget

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Dato for tilsynsbesøk: 14.10.2014. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn Landsomfattende tilsyn 2013-2016 2013-2014: Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2015-2016: Tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger 2013/2014 -Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2003. Rådmannen har hatt

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Utilsiktet flytting fra fosterhjem. Øivin Christiansen, BUS- Vestlandet Elisabeth Backe-Hansen, NOVA 14.10.2010

Utilsiktet flytting fra fosterhjem. Øivin Christiansen, BUS- Vestlandet Elisabeth Backe-Hansen, NOVA 14.10.2010 Utilsiktet flytting fra fosterhjem Øivin Christiansen, BUS- Vestlandet Elisabeth Backe-Hansen, NOVA 14.10.2010 Adrian 17 år; 6 år i samme fosterhjem rømte - nå: tredje institusjon på knappe to år - Hva

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Endringer i barnevernloven 4-22

Endringer i barnevernloven 4-22 Endringer i barnevernloven 4-22 Forbedre organisering og gjennomføring av tilsynet. Det er kommunen og ikke barneverntjenesten som har fått ansvar med å føre tilsyn med barn i fosterhjem. Styrke tilsynet

Detaljer

Er det økt behov for barnevernledelse?

Er det økt behov for barnevernledelse? Er det økt behov for barnevernledelse? Endringer i barnevernlederollen og det spesielle ved barnevernledelse gir økt behov for lederkompetanse i barnevernet 1 Å gjøre barnevernets rolle tydelig Barnevernet

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Enerhaugen

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Enerhaugen Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Familievernkontoret Enerhaugen Smedgaten 49 Tøyen 0651 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Familievernkontoret Homansbyen Oscars gate 20 0352 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Dronningensgt 6 // 0152 Oslo // Tlf 22 91 07 90 // E-post rhknoff@online.no // www.rhknoff.no Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Rapport for Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 Vertskommunens adresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål Tidsrom

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Dato for tilsynsbesøk: 8.4.2013. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer