Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet"

Transkript

1 Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet Familiesamarbeidsmodell ved Hegglia barnehjem Kristin Horneman og Cecilie Elmkvist Rapport 2013 Høgskolen i sør-trøndelag og Frelsesarmeen

2

3 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Frelsesarmeen Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet Familiesamarbeidsmodell ved Hegglia barnehjem Kristin Horneman og Cecilie Elmkvist 2013

4

5 Forord Denne rapporten handler om hvordan en kan samarbeide med foreldre, og følge opp foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet. I rapporten har vi vektlagt å vise hvorfor det gagner barnet at foreldrene blir fulgt opp, og vi beskriver en modell for hvordan dette kan foregå i praksis. Vi har snakket med foreldre for å få fram deres synspunkter og erfaringer på samarbeid og oppfølging. Prosjektet er «bestilt» av Hegglia barnehjem, og de ansatte har vært viktige premissleverandører for utformingen av familiesamarbeidsmodellen, slik den presenteres i kapittel 5. Prosjektet har vært ledet av Kristin Horneman, Høgskolen i Sør-Trøndelag, og medarbeider fra Hegglia barnehjem har vært Cecilie Elmkvist. Rapporten er i hovedsak ført i pennen av prosjektleder Kristin Horneman, mens «Familiearbeid ved Hegglia barnehjem før og etter 2005» er skrevet av prosjektmedarbeider Cecilie Elmkvist. Kapittel 6 Veien videre, er skrevet i fellesskap. Leder ved Hegglia barnehjem, Sindre Fottland, har vært medforfatter i punktet om målgruppe og målsetting. Vi takker alle bidragsytere, især foreldre og ansatte ved Hegglia barnehjem. En takk går også til professor Graham Clifford som har vært inspirator i hele prosjektperioden, og gitt konstruktive innspill til rapporten. Trondheim, august 2013 Kristin Horneman og Cecilie Elmkvist «Det er viktig for barna å se at vi på Hegglia synes foreldrene er allright og at vi får til et godt samarbeid. Det er også viktig for barna å se at foreldrene synes personene på Hegglia er greie, for da blir det mye enklere for barna å slå seg til ro. 3

6 Innhold Kapittel 1 Innledning Målsetting med prosjektet...6 Hegglia barnehjem...6 Målgruppe og målsetting...7 Fagsyn...8 Familiearbeid ved Hegglia barnehjem før og etter Hegglia barnehjem fram til Hegglia barnehjem fra Utvikling av familiearbeidet noen refleksjoner i forkant...10 Kapittel 2 Hva sier forskning og praksis Innledning...12 Familiene i barnevernet...12 Politiske føringer...13 Hjelp til foreldrene gagner barnet...15 Om barneverninstitusjoner...17 Frelsesarmeen...18 Heggeli et barnehjem med foreldre støttende innsatsformer...19 Villa Vika...19 Relasjoner betydningsfulle andre...20 Kapittel 3 Metode framgangsmåte Prosjektfasene...21 Valg av metode...22 Datainnhenting...22 Etiske og metodiske overveielser...23 Kapittel 4 Empiri Sammendrag intervju ansatte...25 Sammendrag intervju foreldre...30 Observasjoner...33 Oppsummert

7 Kapittel 5 Familiesamarbeidsmodellen Inntak...34 Før inntak/innflytting:...34 Innflytting...35 Ansvarsgruppemøtet...36 Oppholdet...37 Utflytting...38 Utflytting og overgangen til familiehjem...38 Familiehjems koordinator...39 Utprøving av modellen...39 Hovedkontaktenes erfaringer...39 Foreldre/foresattes tilbakemeldinger...40 Kapittel 6 Veien videre Hva vil Hegglia ha fokus på framover...44 Familieterapeut...44 Foreldregruppene...45 Foreldrestøtte...46 Hvilke ressurser må tilføres...46 Noen betraktninger til slutt...47 Om foreldrene...47 Om institusjon som tiltak...47 Litteraturoversikt...49 Vedlegg Vedlegg 1 Samarbeidskontrakt med plasserende kommune Vedlegg 2 Intervjuguide hovedkontaktene Vedlegg 3 Program for avslutningsseminar 28. mai 2013 Vedlegg 4 Intervjuguide foreldre Vedlegg 5 informasjonsbrev og samtykkeerklæring foreldre Vedlegg 7 Familiesamarbeidsmodellen Vedlegg 8 Plan for evalueringer ved plasseringer på Hegglia barnehjem Vedlegg 9 Godkjenning fra NSD 5

8 Kapittel 1 Innledning Prosjektet er finansiert av samarbeidsmidler til felles prosjekter mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag og andre praksisarenaer enn spesialisthelse-tjenesten. Hegglia barnehjem tok kontakt med barnevernspedagogutdanningen våren 2011 og ønsket et samarbeidsprosjekt om metode utvikling for systematisk familie arbeid ved institusjonen. I tråd med formålet med samarbeidsmidlene bidrar prosjektet til å styrke koblingen mellom utdanningen og fagutviklingsprosjekt i praksisfeltet, samt gi kompetanseheving på praksisstedet. Prosjektets deltakere Kristin Horneman prosjektleder, Høgskolen i Sør-Trøndelag Cecilie Elmkvist prosjektkoordinator, Hegglia Sindre Fottland referansegruppe, leder ved Hegglia (permisjon fra høsten 2012) Margrethe Leinum referansegruppe, ledende miljøterapeut ved Hegglia Tanja Netteland Pedersen 3. års student ved barnevernspedagogutd. (til juni 2012) Heidi Thorsen 3. års student ved barnevernspedagogutd. (til juni 2012) Målsetting med prosjektet Hegglia barnehjem ønsker å ha fokus på å etablere et godt samarbeid med familiene til barna som er plassert ved institusjonen. Erfaringer og forskning viser at godt samarbeid med foreldrene skaper bedre forutsetninger for at barna får gode utviklingsmuligheter, uansett type plassering etterpå. Barn som plasseres utenfor hjemmet er ofte bekymret for foreldrene sine. Slik sett vil det være positivt for barna å vite at foreldrene blir «fulgt opp» og at Hegglia og foreldrene samarbeider. Inspirasjon til å se nærmere på hvordan en kan samarbeide med foreldrene fikk institusjonen i 2009 på en studietur til Solliden børnehjem i København, som hadde utviklet en modell for familiearbeid. Studieturen og de gode erfaringene fra familiearbeidet ga mange faglige refleksjoner i etterkant vedrørende videreutvikling av arbeidet: Hvordan kan institusjonen legge til rette for at familiene skal ha reell påvirkning på arbeidet som gjøres ved institusjonen? Hva kan gjøres for at barna skal kunne opprettholde sitt familienettverk etter plassering? Hvordan kan institusjonen kartlegge ressursene i nettverket og benytte seg av disse? Målsettingen med prosjektet er å utarbeide en systematisk metode for å øke familiens medvirkning ved institusjonsoppholdet. Vi håper også at resultatene kan benyttes av andre institusjoner i barnevernsfeltet. Hegglia barnehjem Hegglia barnehjem eies og drives av Frelsesarmeen. Organisasjonsmessig ligger institusjonen under Sosialtjenesten og er en avdeling under seksjon for Frelsesarmeens Barne- og Familievern. Institusjonen har avtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for kjøp av 5 plasser for barn og unge med tilleggsproblematikk og 1 plass for barn og unge med behov for akuttplassering, med mulighet for søskenplassering. Barnehjemmet er en korttids utredningsinstitusjon med en botid på 6 måneder, men ofte lengre. Institusjonen har to avdelinger, en bo-avdeling og en familiehjems-avdeling. Familiehjems- avdelingen ble opprettet i 2009, og har pr. i dag 11 familiehjem. Institusjonen har 1 akuttplass med mulighet for søskenplassering. Den målgruppe og målsetting Hegglia arbeider med i dag, ble godkjent i Frelsesarmeen har drevet barnehjem i Trondheim i over 100 år, og i dagens lokaler fra begynnelsen av 1960-årene. 6

9 Hegglia barnehjem kan ta imot barn fra hele landet, men primært kommer barna fra Midt Norge, hvor Trondheim kommune er den største brukeren. I de siste fem årene har det også vært barn fra kommunene Oppdal, Ørland, Steinkjer, Hemne og Levanger. Målgruppe og målsetting Hegglia barnehjem er godkjent for plassering av inntil 5 barn, i særtilfeller 6 barn, i alderen 6-12 år ved inntak etter Lov om barneverntjenester 4-4, 5. ledd, 4-12 og 4-6. Ved akuttplassering er institusjonen godkjent for aldersgruppen 0-17 år. Institusjonsplassering for denne målgruppe skal i følge Bufetat skje i liten grad, og det er derfor få institusjoner for denne aldersgruppen på landsbasis. Barna som blir plassert ved institusjonen har ulik bakgrunn. Mange av barna har en eller flere brudd bak seg fra fosterhjem/beredskapshjem. Andre kommer rett fra hjemmet. Et fellestrekk er at barna vurderes vanskelig å plasseres i andre tiltak, og at målsettingen med plassering er å få gjort en grundig kartlegging og eventuell utredning i samarbeid med BUP. Dette skal gi et godt grunnlag for et tilpasset tilbud etter endt opphold. Kartleggingen tar utgangspunkt i bestillingen/tiltaksplanen som utarbeides av kommunen, men omhandler i de fleste sammenhengene en beskrivelse av helse, skole, familie/nettverk, fritid, ADL ferdigheter og sosial kompetanse. I tillegg bistår BUP med en eventuell fastsettelse av diagnose. I utgangspunktet er det ønskelig at plasseringene ikke har en lengre varighet enn et år. Ved inntak oppfordres barne- og familietjenesten til kun å fatte vedtak for et halvt år om gangen, og at det allerede fra dag en startes med plan for videre tiltak. Dette gjør at utflytting til egnet tiltak kan skje når kartleggingen og utredningen er sluttført. Modellen under beskriver mulige plasseringsalternativer etter oppholdet: Ordinær fosterhjemsplassering Inntak Kartlegging/utredning Fosterhjem under Hegglia Tilbakeføring til hjemmet Institusjonsplassering 7

10 Barna som blir plassert har ulik problematikk. Mange har omfattende sosiale og emosjonelle problemer, og kan ha psykiske vansker som f. eks angst, depresjon og søvnvansker. Noen har psykiske lidelser som f. eks ADHD, Tourette, Asberger, non-verbale lærevansker, angst, depresjon, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, posttraumatisk stressyndrom og atferds-forstyrrelser. Mange av barna har utfordrende atferd og utageringsproblematikk er ikke uvanlig hos de som plasseres. I noen tilfeller har det vært plassert barn med ulike typer funksjonsnedsettelser som lettere psykisk utviklingshemming. Fagsyn Frelsesarmeens barne- og familievern har utarbeidet et felles fagsyn for hele virksomheten. De bygger sin virksomhet på det kristne grunnsyn som innebærer omsorg for hele mennesket, synliggjort i fire «puslespillbrikker»: Fysisk Sosialt Psykisk Åndelig Hegglia barnehjem har med utgangspunkt i det felles fagsynet utformet sitt eget fagsyn tilpasset målgruppe og målsetting, (Institusjonsplan 2011), se modellen under: For en bedre morgendag METODE OG PRAKTISK ARBEID Endringsarbeid sammen med brukeren Samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnere Dokumentasjon Personalkompetanse Fagutvikling FAGTEORETISK STÅSTED Humanistiske teorier Systemteori Relasjonsorientert utviklingsteori Sosial læringsteori Kognitiv teori Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell VERDIGRUNNLAG Den fysiske dimensjonen Den psykiske dimensjonen Den sosiale dimensjonen Den åndelige dimensjonen 8

11 Familiearbeid ved Hegglia barnehjem før og etter 2005 Behovet for å systematisere og utvikle samarbeidet i forhold til foreldrene dreier seg også om hvilken målgruppe Hegglia har hatt de siste tiår, samt i tidligere. Likeledes har det vært en dreining i fag forståelsen mot at foreldre i større grad bør trekkes mer med som en samarbeidspartner. Vi tar derfor med en liten gjennomgang av noen historiske linjer. Omsorg for hele mennesket preger Frelses armeens barne- og familievern der en ønsker å bidra til at barn, unge og familier får en kvalitativ god omsorg til enhver tid. Frelsesarmeens 8 institusjoner har et felles mål- og strategidokument, felles verdigrunnlag og en felles faglig plattform. Frelsesarmeens menneskesyn legger vekt på å ha et ressurs-orientert perspektiv i det faglige arbeidet. Alle institusjonene har løsningsfokuserte metoder hvor refleksjon og mestring er hovedelementene. Hegglia barnehjem fram til 2005 Frelsesarmeens institusjon for utsatte barn i Trondheim, ble første gang opprettet i Hegglia barnehjem har eksistert i dagens lokaler siden 1960, tidligere med både barn og ungdom som målgruppe. Disse bodde sammen, senere ble det ungdomshjem, for så i 2005 å bli barnehjem slik det er i dag. Arbeidet med beboerne har endret seg over disse årene, dels pga. sammensetninga av målgruppe men også som en naturlig utvikling i forhold til perspektivet man har vedrørende det miljøterapeutiske arbeidet. Hvordan har utviklinga vært og hva er annerledes i dag? Fram til 1980-tallet eksisterte det lite papirer på barna. Omsorgen var fratatt foreldrene i nesten alle tilfellene. Barna ble, uansett plasseringsgrunnlag, hjemsendt hver tredje helg der dette lot seg gjøre. Institusjonen holdt stengt og ingen var igjen på huset. Fram til årene 1985/86 var aldersgruppa 0-18 år, søsken kunne bo her og det var vanlig å dele rom. Alt i alt var det 12 plasser tilgjengelig. Barnehjemmet var en omsorgsinstitusjon og tidsperspektivet var oftest langsiktig. Praksisen var mye at de eldste barna passet på de yngre. Barna bodde på institusjonen til de flyttet inn i egen bolig som ble finansiert av kommunale tilskudd. Det var svært liten grad av foreldreinvolvering, denne var i praksis nærmest fraværende. Bestyrerinnen hadde noe sporadisk kontakt med enkelte foreldre. Samvær med foreldrene var det også lite av, noen hadde litt, dette var veldig individuelt. I Barnevernlovens endringer av 8. juni 1979 ble ansvaret for barn i barneverninstitusjoner ett fylkeskommunalt ansvar, fra 2004 blir barneverninstitusjonene statlig. Endringene av 1979 medførte nye krav. Særlig krav om skriftlighet og krav om egne oppnevnte oppfølgere med ansvar for Hegglia barnehjem. I 1990 kom en endelig driftsplan for Hegglia. Det ble fra 1985 og i åra framover struktur på gjennomføring av ansvarsgruppemøter, i tillegg ble det nå utnevnt hovedkontakt for hvert barn. Foreldrene ble invitert mer inn, eksempelvis på ansvarsgruppemøtene. Når det gjaldt kontakt opp mot annen familie og nettverk var dette sporadisk og noe tilfeldig. Noen av barna hadde blant annet jevnlig kontakt med sine besteforeldre. Det som så skjer er en glidende overgang av målgruppa over til en ungdomsinstitusjon. Dette handlet mye om etterspørselen av plasser. Samarbeidet med plasse rende instans ble mer formalisert og systematisert. Rundt 1990 kom det samværsplaner som fulgte barna/ungdommene. Ansvaret for disse lå til Trondheim kommune, i det som da het hjelpe tjenesten. I realiteten var det Hegglia som utarbeidet planene i starten. Hegglia var nå en institusjon for ungdom i alderen år, dette varte fram til Hegglia barnehjem fra 2005 I 2005 ble det som følge av omorganisering endring av institusjonen fra ungdomshjem, aldersgruppe år, til barn i aldersgruppe 6-12 år. Hegglia ble nå omdefinert til å være en korttids kartleggingsinstitusjon for barn. Man hadde en overgangsperiode der det ble jobbet med fagsyn, hvordan 9

12 jobbe med barn, teori og metoder ble diskutert. Det første barnet flyttet inn sommeren Den første tida var preget av ei personalgruppe som var i omstilling i forhold til målgruppen fra ungdommer til barn. Herunder endring av fokus, endring av hvordan man definerer omsorgsbegrepet og generelt hvordan man jobber terapeutisk med beboerne. Eksempelvis har ungdommer andre rettigheter i forhold til selvbestemmelse. Ungdommene var bl.a. opptatt av hvem og når det kunne tas imot besøk. De ønsket ikke at andre skulle vite at de bodde på en institusjon og kunne bruke taushetsplikten som ett argument mot at de andre beboerne kunne ta imot enkelte besøk. Dette medførte at institusjonen var nokså lukket i forhold til andre utenfor, slik som familie og nettverk. Dette hang noe igjen i starten. I 2007 kom Frelsesarmeen med et eget kvalitetssystem som er ett overordna dokument for alle ansatte ved Frelsesarmeen. I denne står det kort nevnt noe om familiearbeid ved Frelsesarmeens institusjoner. Hegglia barnehjem utarbeidet en egen institusjonsplan, der familiearbeid ble tatt inn som eget punkt (jfr. Frelsesarmeens kvalitetssystem). Familiene var fra starten av en del av ansvarsgruppa. Her mottar foreldrene informasjon fra de ulike instansene rundt barnet. Det vil si at det ved 4-4, 5.ledd plasseringer alltid ble, og blir, invitert til deltagelse mens det ved 4-12 plasseringer verken var, eller er, en selvfølge. I de sakene var og er det opp til den enkelte plasserende instans sin innstilling i saken. Foreldrene ble fra starten av inkludert i institusjonen ved at en ved samvær inviterte foreldrene til å ha disse på Hegglia. Var det pålagt tilsyn ved samvær, utførte Hegglia dette selv uten å ta betalt, og på den måten forsøkte en å gjøre samværet så naturlig som mulig. Ved samvær i dag varierer det hvorvidt disse tar sted på institusjonen eller ikke, enkelte ganger er det gjerne en kombinasjon av begge. Der tilsyn er påkrevet utføres dette av andre, eksempelvis egne oppfølgere eller eventuelt barnevernsvakta. I dag er foreldrene en mer naturlig del av dagliglivet til barna mens de bor ved institusjonen. Foreldrene inviteres på besøk før innflytting for å se institusjonen og for å hilse på ansatte. I 2010 kom vi også i gang med hjemmebesøk i forkant av innflytting hvor hovedkontakt og enkelte ganger også ledende miljøterapeut deltok. I 2010 ble foreldrene inkludert i årshjulet ved Hegglia. Dette innebar at foreldrene ble invitert til deltagelse ved enkelte arrangementer slik som juleavslutning o.a. Ellers ble familiemiddager tatt inn i enkelte handlingsplaner. Det innebar at man avtaler med foreldrene og barnet når foreldrene kan komme og delta ved middager på institusjonen. Plasseringsgrunnlaget vil spille inn når det gjelder hyppighet og Fylkesnemda kan ha fattet begrensninger vedrørende samvær. Hovedkontaktene til det enkelte barn har stort sett hatt jevnlig telefonkontakt med foreldrene til sine barn. Dette uavhengig av plasseringsgrunnlag, dog noe ulikt i hyppighet og innhold ut i fra plasseringsgrunnlaget og kontakten ellers. På denne måten oppdateres foreldrene med informasjon og institusjonen opprettholder en kontakt inn mot foreldrene. Her skal nevnes at det ved Hegglia har vært slik at ledende miljøterapeut har vært inne og avlasta i særlig vanskelige saker. Denne har da tatt telefonsamtalene og også deltatt ved enkelte møter. Utvikling av familiearbeidet noen refleksjoner i forkant I starten av prosjektet stilte vi bl.a. spørsmålet om hvor stor grad av involvering vil Hegglia ha i forhold til foreldrene. Engasjement i og fra foreldrene virker positivt inn på barna og gjør sitt til at grunnlaget for ett godt utbytte av plasseringen gjøres enklere. De ansattes samtaler med foreldrene, etterstreber en god tone og at foreldrene skal kunne oppleve anerkjennelse og respekt. Ved inntak er det en samtale der foreldrene blir bedt om å si noe om barnet sitt, hvor det blir signalisert at de som foreldre er viktige for barnet og at institusjonen ønsker ett godt samarbeide. Denne kan utvikles mer. 10

13 Som tidligere nevnt var Hegglia i 2009 på studiebesøk ved Solliden børnehjem i København, Danmark, for å se på hvordan de drev familiearbeid. Dette inspirerte til refleksjoner vedrørende vårt eget faglige arbeid med barna og deres familie og nettverk. Tanker og spørsmål omkring hvordan Hegglia kan jobbe for at foreldrene blir inkludert og ivaretatt når deres barn bor ved institusjonen. I tillegg hvordan Hegglia kan jobbe for at barna får opprettholdt sitt familienettverk etter plasseringa. Og hvordan institusjonen kan kartlegge ressursene i nettverket og benytte seg av disse. Som en videre følge av disse refleksjonene kontaktet Hegglia barnehjem våren 2011 barnevernspedagogutdanninga ved HIST. Man ytra ønske om ett samarbeidsprosjekt. Dette i forhold til metodeutvikling for systematisk familiearbeid ved institusjonen. Slik startet prosjektet og operasjonalisering av målsettingene. 11

14 Kapittel 2 Hva sier forskning og praksis Innledning Gjennomgangen har hovedfokus på forskning og praksis som gjelder barn som blir plassert utenfor hjemmet, i hovedsak i institusjon. Her presenteres et utdrag av forskning som viser hvorfor det også er nødvendig å ha fokus på familiene til barn som blir plassert utenfor hjemmet. Vi har satt fokus på at å samarbeide med foreldrene gagner barnet, og vi viser til politiske og faglige føringer når det gjelder oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet. Videre gis eksempler på hvordan dette er organisert av noen utvalgte institusjoner. Når det gjelder gjeldende rett har barneverntjenesten et kontinuerlig oppfølgingsansvar overfor barnet og barnets foreldre. Dette er nedfelt i Bvl. 4-5 Oppfølging av hjelpetiltak og 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse. Som et ledd i oppfølgingsansvaret skal barneverntjenesten også følge utviklingen til barnets foreldre. Dette ble presisert i høringsnotatet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forslag til endringer av barnevernloven (BLD, 2012, s.107). Høringsnotatet viser til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling, også kalt Raundalen utvalget. Et av forslagene til Raundalen utvalget er at «biologiske foreldre som har behov for det, får hjelp og oppfølging». Et annet er at «kommuner pålegges å tilby foreldre støtteperson når barnet er plassert utenfor hjemmet» (side 25). Høringsnotatet viser også til Barnevernpanelet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011:1) og støtter deres forslag om «innføring av erfarings konsulenter og tillitspersoner i barnevernet, samt institusjonalisering av familieråd som metode» (side 24). Seinere i kapitlet utdyper vi dette i punktet «Politiske føringer». Dilemma som kan oppstå er hvordan barneverntjenesten og institusjonen kan samarbeide om dette oppdraget. Det vil si hvordan en kan sette eksisterende lov ut i livet. Det er dette vi har prøvd å systematisere ved å utarbeide familiesamarbeidsmodellen. Familiene i barnevernet Tidligere og ny forskning viser at familiene i barnevernet oftere kjennetegnes av dårligere livsvilkår enn befolkningen for øvrig. Barna i barnevernet vokser i større grad opp i familier med enslige foreldre (mødre), dårligere økonomi, lavere utdanning, arbeidsløshet, dårligere boforhold, sosiale problemer som misbruk, dårligere psykisk og fysisk helse og vold i familien, enn barn i befolkningen for øvrig (Fauske, Lichtwarck, mfl., 2009; Slettebø, 2009; Bache-Hansen, mfl. 2010). Dette ble også grundig dokumentert i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Undersøkelser viser at familier med minoritetsbakgrunn er hyppigere representert i barnevernet enn etnisk norske (Kalve og Allertsen, 2006), noe som gir flere utfordringer når det gjelder barnevernets samarbeid med familiene. Clifford (2012) sier at det er en kjent sak at barnevernets barn og unge ofte trenger hjelp med psykiske vansker, men at foreldrene også trenger hjelp. «Det nyliberale hjelpeapparatets vekt på brukermedvirkning og empowerment som redskap for mest mulig effektiv hjelp til barn og unge, medfører i realiteten krav til hvordan foreldre som har barn med store behov, bør opptre. Det er foreldrene i barnevernet som risikerer å komme til kort, når slike krav stilles» (side 259). Og videre sier han «fagtradisjoner og den nyliberale ideologis påtrykk setter søkelys på foreldrene som medvirkende til barnas vansker, eller medansvarlig. Uansett hva en måtte mene om gehalten ved dette, blir foreldrenes posisjon svært vanskelig» (side 260). Clifford viser til DNBV-materialet (Det nye Barnevernet, et forskningsprosjekt som startet i 2007, og fortsatt pågår) der mange foreldre har egne erfaringer med psykiske vansker, enten selv eller i egen oppvekst og familie. Derfor, sier Clifford, har de fleste familiene, på lik linje som befolkningen for øvrig, en forståelse for egne barns psykiske vansker og kan identifisere seg med barnas situasjon og utfordringer. Han mener at foreldrene i barnevernet ikke får den hjelpen de trenger fordi hjelpeapparatet ikke ser hvilke påkjenninger foreldre av barn 12

15 med psykiske vansker kan oppleve. I stedet blir foreldrene oppfattet som årsak til, eller medvirkende til problemene. Christiansen og Anderssen (2011) viser i sin undersøkelse hva som avspeiles i saksbehandlernes vurdering av hvilke situasjoner og forhold som oppfattes som så skadelige at barn må flyttes og hvordan de kommer fram til denne beslutningen (87 informanter med saker som omhandlet til sammen 109 barn). Studien viser bl.a. at saksbehandlerne legger sterk vekt på foreldrenes livsvilkår som eksempler på at foreldrene ikke maktet å etablere trygge og stabile omsorgsrammer for barna. Studien konkluderer bl.a. med at det er behov for å legge mer vekt på barnets situasjon, og betydningen saksbehandlerens samhandling med foreldrene har for forløpet og vurderingene denne gjør i saken. Christiansen og Anderssen stiller en del spørsmål omkring dette; bl.a. at det synes å være en implisitt forståelse hos saksbehandlerne at en kan vurdere hvordan foreldre forholder seg til sine barn ut fra hvordan saksbehandleren opplever foreldrene i samtaler og møter. De spør om det kan forholde seg slik fordi det er dette de har kjennskap til, og i langt mindre grad har kjennskap til barnets faktiske situasjon. Politiske føringer Vi er godt kjent med hvilke risikofaktorer som preger familiene i barnevernet og hvilke faglige utfordringer dette gir når tiltak skal vurderes og iverksettes. I tillegg er det godt dokumentert hvorfor foreldre i barnevernet bør få oppfølging og tilbud om hjelp, noe vi kommer tilbake til. Denne oppmerksomheten har resultert i en lovendring som altså presiserer det selvstendige ansvaret barnevernet har for å følge opp foreldrene; Bvl. 4-5 Oppfølging av hjelpetiltak og 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse. Tematikken er ikke ny. Den politiske ledelsen gjennom Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet (BLD) påpekte tidlig behovet for også å ha et fokus på barnets familie i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Her benevner de samhandlingen mellom barn, familie og barnevernet som varierende og situasjonsbestemt (side 122). I sammendraget kommer utvalget med noen kjennetegn på et godt barnevern, bl.a.: «faglig og menneskelig kvalitet i møte med familien, der respekt, personlig integritet og en samarbeidende holdning må settes i høysetet» og «det er kontinuitet i oppfølgingsarbeidet, og familien er fritatt for å forholde seg til mange personer eller instanser» (side 15). I Bufdir sin rapport om «Kvalitet i barneverninstitusjoner», var en av de viktigste anbefalingene at «Alle institusjoner skal ha kompetanse på familiearbeid og beskrevne rutiner for familieinvolvering og samarbeid. Alle institusjoner skal ha særskilte stillinger for dette arbeidet» (punkt 3d, side 6, Bufdir 2010). I 2009 ga BLD ut veilederen «Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon». Veilederen er i hovedsak rettet mot ansatte i den kommunale barneverntjenesten, men er også ment å være nyttig for det statlige barnevernet. I forordet skriver departementet: «Barne- og likestillingsdepartementet er klar over at ikke alle foreldre har fått en tilstrekkelig oppfølging av barneverntjenesten etter plassering av barnet utenfor hjemmet. En bedre oppfølging av foreldrene bygger på en forståelse av at hjelp til foreldrene gagner barnet. Et mål er at foreldrene skal oppleve verdighet i kontakten med barneverntjenesten, uavhengig av hvilke tiltak som settes inn for å skape de beste oppvekstbetingelsene for barnet.» Tor Slettebø har skrevet veilederen på oppdrag fra BLD. Mye av den faglige grunnlagsforståelsen for utarbeiding av veilederen er hentet fra Slettebøs doktoravhandling om foreldres medbestemmelse i barnevernet. Veilederen begrunner foreldres behov for oppfølging fra barneverntjenesten etter plassering i fosterhjem eller institusjon, med følgende: Foreldre er en utsatt gruppe; utsettes ofte for stigma fordi de bryter med de sosiale og kulturelle forventningene som knytter seg til det å være foreldre, de er en risikoutsatt gruppe (som tidligere beskrevet), og de blir marginalisert oppfattes ofte som årsak til barnas problemer. Dette kan bidra til at det utvikles negative hold- 13

16 ninger til foreldrene, både i offentligheten og blant de ansatte i hjelpeapparatet. Plasseringen av barnet oppleves ulikt; som en trygghetsskapende faktor og som en lettelse, eller som en psykisk krise hvor savnet og fortvilelsen oppleves like sterk som hos andre foreldre. Opplevelse av umyndiggjøring og maktes løshet er ikke uvanlig, særlig der omsorgen er overtatt. De kan for eksempel være ydmyket av hva andre har uttalt om dem i sakspapirene, og de kan skamme seg over at de ikke har lyktes som foreldre. Reaksjoner som protest og sinne kan være en måte å uttrykke følelser av skam og skyld. Mange trenger derfor hjelp til å bearbeide de følelsesmessige sidene ved at barnet blir plassert, særlig der omsorgen for barnet blir tatt. Psykososiale problemer i etterkant av en omsorgsovertakelse; skam overfor barna, familien, venner, naboer eller arbeidskollegaer. Noen utvikler ulike overlevelsesstrategier som å velge å holde familien samlet og vise motstand mot forandring diktert utenfra. Andre kan velge flukt ved å flytte, flukt fra familie eller nærmiljø, flukt til misbruk og retrett til uheldige miljøer. Mange foreldre føler seg ensomme og sosialt isolert. Noen får konsentrasjonsproblemer, samt søvnproblemer og spiseproblemer fordi de bekymrer seg for hvordan barnet har det i fosterhjemmet eller institusjonen. Det kan også være vanskelig å takle barnets reaksjoner, for eksempel dersom barnet klandrer foreldrene. Og de kan føle at de har sviktet barnet, noe de i utgangspunktet ikke ønsker. God oppfølging av foreldrene kan være å hjelpe dem til å utvikle en annen og bedre mestringsstrategi for seg selv, som også kan komme barna til gode ved at foreldrene kan få en større forståelse for barnets behov. Oppfølgingen gjelder både mødre og fedre; foreldreskap er ikke kjønnsnøytralt og det må tas hensyn til at begge foreldre har behov for ulik form for oppfølging. Hjelpen må ta utgangspunkt i foreldenes utfordringer; viser her til de ni punktene i Veilederen, side 17. NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling, viser til noen av tiltakene som er beskrevet i veilederen fra 2009; spesielt nevnes familieråd, og familievernkontorene som en aktuell samarbeidspartner. Raundalen utvalget anbefaler at familievernkontorene får ansvar for foreldreomsorg, støtte og oppfølging til foreldre etter at barnet er plassert utenfor hjemmet. Der det er snakk om tilbakeføring, mener de at det er viktig å benytte separasjonstiden mellom barn og foreldre til å hjelpe foreldrene med deres liv slik at deres livsførsel og deres form for tilknytning til, og samhandling med barnet, når et godt og utviklingsfremmende nivå der det er mulig. Utvalget anbefaler også at det bør lov festes at kommunen skal tilby en støtteperson/et støttesenter til den forelder/de foreldre som har del i foreldreansvaret i forbindelse med at barnet plasseres utenfor hjemmet. (Se eksempel på dette under Heggeli, side 18.) Barnevernpanelet foreslo det samme i sin rapport fra året før. I forslag 7 foreslår de at foreldre som blir fratatt omsorgen for sine barn, får rett til en støtteperson betalt av det offentlige. I forslag 8 foreslår de at foreldre som blir fratatt omsorgen for sine barn får informasjon om og rett til gratis deltagelse i foreldrehus. Og i forslag 9 ber de om at familieråd institusjonaliseres som arbeidsmetodikk. I 2011 avla «arbeidsgruppe fosterhjem» sin rapport om tiltak for å styrke arbeidet med kommunale fosterhjem. Et av mandatpunktene var å vurdere tiltak overfor biologiske foreldre som kan virke positivt inn på fosterhjemsplasseringen. Arbeidsgruppa peker på at oppfølgingen fra barneverntjenesten av foreldre er forsømt i barnevernet. De for klarer dette med konfliktfylte saker der det er store interessemotsetninger mellom foreldre og barneverntjenesten. De foreslår at familievernet gis oppgaven å tilby hjelp til foreldrene for å bearbeide tap, og hjelp til å finne annen måte å være foreldre på. De foreslår også at det etableres gruppetilbud til foreldre etter plassering i fosterhjem. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011:2) I april 2013 la BLD fram forslag om endringer i barne vernloven i Prop. 106 L ( ). I 4-4 Hjelpe tiltak for barn og barnefamilier, 1. ledd, er 14

17 det foreslått ny setning: «Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien». I høringsdokumentet menes dette hjelpetiltak av strukturerende karakter. Det vil si at de bør ha som formål å bidra til positiv endring og utvikling i familien gjennom å styrke foreldreferdighetene og bedre samspillet mellom barn og foreldre. I 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse, er det allerede nedfelt at barnverntjenesten skal kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging, eller formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. I forslaget foreslår departementet at det tas inn en presisering om at barnverntjenesten etter omsorgsovertakelse har et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Som vi har vist over er de politiske føringene positive i forhold til oppfølging av foreldre, og det foreligger en veileder for hvordan barneverntjenesten kan gjøre dette (BLD 2009). På den annen side ser vi at det nye lovforslaget ikke har tatt inn annet enn en presisering når det gjelder oppfølging av foreldrene. Forslaget om for eksempel å legge oppfølgingen til familievernet er ikke tatt inn. Hjelp til foreldrene gagner barnet For å gi hjelp til foreldrene slik at det gagner barnet, kreves det at en samarbeider med familiene på en slik måte at de opplever å bli inkludert og tatt på alvor. Graden av hvor mye det er aktuelt at foreld rene skal involveres, bestemmes i en viss grad av plasseringsparagraf, dvs. hva grunnlaget for plasseringen dreier seg om. Men foreldre bør uansett oppleve at de blir sett, og får et tilbud om hjelp. Begrepet samarbeid brukes her i samme forståelse som begrepet brukermedvirkning. Mye forskning har vist at det faglige og politiske målet om brukermedvirkning, bl.a. i barneverntjenesten i liten grad er nådd. Det vil si at det er et stykke igjen til at «brukerne» av barnevernets tjenester opplever reell brukermedvirkning. Slettebø (2009) omtaler dette som symbolsk innflytelse, dvs. en form for «skinninnflytelse». Moldestad og Skilbred (2010) gjorde en undersøkelse hvor de bl.a. intervjuet 20 norske foreldre som hadde barn i fosterhjem om deres opplevelser av samarbeidet med barneverntjenesten. En tredjedel av foreldrene hadde store konflikter i forhold til barneverntjenesten, og disse anså forsøk på samarbeid og oppfølging fra barneverntjenesten som nytteløst. Moldestad og Skilbred viser til flere andre undersøkelser som «bekrefter at foreldre kan oppleve både manglende forståelse og lite hjelp fra barneverntjenesten i forbindelse med omsorgsovertakelse» (side 36). Foreldrene etterlyste gjensidig utveksling av informasjon om barnet, å få formidle det de selv hadde av erfaringer og kunnskap om barnet, tilbud om møteplasser á la foreldre grupper, å bli lyttet til, bli vist respekt, ydmykhet og medmenneskelighet. Det var også viktig for foreldrene å fortsatt bli regnet med i barnets liv; «barnevernsarbeidernes evne til å involvere foreldre og demonstrere forståelse var viktig for å oppnå økt brukertilfredshet og respekt» (side 41). Flere foreldre syntes det var vanskelig å være uenig i saksbehandler fordi de fort ble oppfattet som lite sam arbeidsvillig, og også aggressive. Ble de for passive kunne de bli oppfattet som uinteressert i barnet. De foreldrene som ønsket et samarbeid med barne verntjenesten, hadde sam tidig problemer med å uttrykke hva de ønsket hjelp til og hva det skulle samarbeides om. Det kan være mange flere for klaringer på dette, noe vi ikke går nærmere inn på her, men viser til artikkelen. Moldestad og Skilbred (ibid) viser til flere studier som støtter deres forståelse av at en måte å få økt opplevelsen av brukermedvirkning, er «å ha flere samtaler med foreldrene for å finne ut hva en kontrakt om hjelp og oppfølging kan inneholde» Og «at barneverntjenesten hjelper til å avklare hvordan rollefordelingen mellom foreldre, barnevern tjenesten og fosterforeldre kan praktiseres til barnets beste» (side 45). De sier at det også er viktig at det blir en god match mellom foreldre og den personen som skal følge dem opp. Selv om undersøkelsen dreier seg om foreldre med barn plassert i fosterhjem, kan kunnskapen lett anvendes i forhold til samarbeid som gjelder barn som er plassert i institusjon. 15

18 De offentlige barnevernsinstitusjonene og de ideelle barnevernsinstitusjonene har alle et samarbeid med barnas opprinnelsesfamilie, og flere har rutiner for samarbeidet. Dette er de pålagt gjennom godkjenningsordningene og forskriftene. Her kan foreldrenes medvirkning dreie seg om deltakelse i inntaksmøte, evalueringsmøte, ansvarsgruppemøte og sluttmøte. Noen institusjoner har ansatt egne familiekonsulenter, og noen har helgesamlinger for foreldrene. Det er imidlertid færre som har satt dette inn i en systematisert form som en del av institusjonens behandlingsopplegg. Når det gjelder institusjonenes samarbeid med barneverntjenesten og Bufetat, kan dette variere. Thorsen (2012) stiller spørsmål ved om ikke et godt samarbeid med foreldrene fra institusjonens side, kan være en beskyttelsesfaktor for barnet. Om det er et godt samarbeid, kan kanskje barnet lettere godta at det skal bo ved institusjonen, og barnet slipper å føle at det må forsvare den ene parten overfor den andre. Videre at barn som flytter til institusjon må få informasjon om hvilken hjelp foreldrene tilbys. «Først da kan kanskje barnet senke skuldrene og vite at mor og/eller far er trygge og får hjelp av profesjonelle.» (side 24). Hun viser også til Bronfenbrenners økologiske modell; om barnet vet at foreldrene har det bra, kan det påvirke systemet for øvrig, både i positiv og negativ retning. Videre at institusjonen bør legge til rette for at barnet får opprettholde kontakt med signifikante andre, om personen er til det beste for barnet. Netteland Pedersen (2012) diskuterer hva institusjoner kan gjøre for å sikre et godt samarbeid med foreldrene. Hun understreker viktigheten av å inngå en klar og forutsigbar avtale med foreldrene fra inntak til utskriving og ser det som formåls tjenlig å differensiere samarbeidet med foreldrene fordi foreldre ønsker, og har behov for, ulik grad av kontakt med institusjonen. En måte å møte behovet på, er å opprette en støtteperson for foreldrene som først og fremst skal dekke foreldrenes behov slik at hovedkontakten kan ha mest fokus på barnet og relasjonen mellom dem. Hun reiser også spørsmål ved om hva skjer dersom relasjonen mellom foreldre og støtteperson ikke blir bærende, men at relasjonen kun blir på støttepersonens premisser, og knytter dette til maktbalanse, eller mangel på det. Videre mener hun at en rolleavklaring mellom støtteperson og hovedkontakt vil tjene både foreldre og barnet; foreldrene får veiledning og barnet kan oppleve det som positivt å vite det, samtidig som hovedkontakten kan gi mest oppmerksomhet til barnet. Hun argumenterer med at støtteperson for foreldrene vil gagne barnet, uansett graden av samvær foreldrene har med barnet. Å samarbeide med foreldrene er en måte å vise omsorg for dem på, sier hun videre. For å være i stand til det, må vi ha «et begrep om hva moralske handlinger vil si Vi er gitt et ansvar når vi skal jobbe med barnet til de foreldrene som vi også skal samarbeide med. Dette ansvaret må vi ta på alvor og vi må la foreldrene uttrykke seg i saker der også de kan oppleve mestring.» (side 19) Sam tidig sier hun også at der det er interessemotsetninger mellom barn og foreldre, er det barnets beste som skal gå foran. I bacheloroppgaven skriver hun om hvorfor det er viktig å sikre et godt samarbeid, bl.a.: «Barn som plasseres på institusjon er enten plassert frivillig som et hjelpetiltak, akutt eller med tvang, omsorgsovertakelse. Jeg har selv erfart at alle barn har ulike grunner til at de er på institusjoner, og de har også ulike grunnlag for plasseringen. Dette gjør at samarbeidet med foreldrene, etter min mening, må tilpasses menneskene og saken. En omsorgsovertakelse kan oppleves på forskjellige måter hos foreldrene, men de fleste opplever dette som en sterkt krisepreget påkjenning (NOU 2012:5), derfor er det viktig at personalet på institusjoner jobber for å kunne veilede og støtte foreldrene på best mulig måte. Dersom foreldre har fått fratatt omsorgen for sine barn kan det være vanskelig å bli tvunget til å samarbeide med de yrkesgruppene som har tatt avgjørelsen i saken, men ofte er det akkurat dette som forventes av foreldrene (NOU 2012:5). Jeg mener at ansatte på barneverninstitusjoner kan ha en unik mulighet til å gjenopprette en god relasjon til foreldre dersom samarbeidet mellom foreldre, barn og barneverntjenesten tidligere har vært anstrengt. Ved at miljøterapeut og foreldre prøver å komme godt overens, ved at foreldrene våger å betro seg til støttepersonen om tanker, følelser og feiltrinn og ved at 16

19 institusjonens ansatte viser at de bryr seg om foreldrene og ønsker å hjelpe dem med de problemer foreldrene selv synes er viktige, kan en god arbeidsrelasjon oppstå (Shulman, 2003). Dersom det klargjøres hva som forventes av foreldre, og hva de kan forvente seg av oss, skapes det en forutsigbarhet som foreldrene ofte kan ha bruk for. Dette kan åpne for en god dialog som kan skape et godt miljø for barnet.» (Side 20) Slettebø, Oterholm og Stavrum (2010) har gjort en undersøkelse som dreier seg om bruker-medvirkning i det statlige regionale barnevernet. De har samlet data fra ansatte i ulike ledd innenfor tjenesteenheter for barnevernet (Bufetat og ulike institusjoner) og kartlagt de ansattes oppfatning av brukermedvirkning for barn, ungdom og foreldre. Når det gjelder institusjonene, skiller undersøkelsen mellom institusjoner for barn og institusjoner for ungdom. Her er det interessant å merke seg at undersøkelsen viser ulik grad av medvirkning ut fra målgruppens alder; ved institusjoner for barn kan det se ut som om foreldrene har mindre grad av medvirkning enn ved institusjoner for ungdom. En forklaring kan være at det er flere omsorgsplasseringer ved institusjoner for barn. Rapporten viser at medvirkning for foreldrene ved disse institusjonene skjer i noen grad gjennom evalueringsmøter. Da oppgis det at foreldrene blir lyttet til. Ved institusjoner for barn er det få som har tilrettelagt for brukermedvirkning tilpasset minoritetsfamilier. Ved institusjonene for ungdom oppgir en stor andel at de har rutiner for praktisering av brukermedvirkning. Her har foreldrene ulik grad av innflytelse i ansvarsgruppemøter, inntaksmøter og evalueringsmøter, og flere oppgir at foreldrene (og ungdommen) kan delta i forhandlinger. Ved disse institusjonene oppgir omtrent en tredjedel at brukermedvirkning var tilpasset familier med minoritetsbakgrunn. Undersøkelsen sier også noe om hvilke muligheter det er for økt medvirkning. Her oppgir de ansatte behovet for klarere rutiner og behovet for økt kompetanse både for de ansatte og brukerne. Det sies at en viktig forutsetning for brukermedvirkning er informasjon. En måte å gjøre det på er å utvikle gode hjemmesider, eller gode dokumenter. Mange av institusjonslederne oppgir høyt arbeidspress som et hinder for økt brukermedvirkning, så arbeidstidsordningen er et område for utvikling. Hjelp til foreldrene gagner barnet, med det har vi bl.a. forsøkt å vise at barnevernet må samarbeide med foreldrene. Samtidig er det viktig å understreke at et samarbeid med foreldrene ikke må gå på bekostning av barnets stemme. Barnet må få fortelle sin historie og barnevernet må (tørre å) spørre barnet. Dette går vi ikke nærmere inn på her, men viser for eksempel til Barne- og likestillingsdepartementet sitt strategidokument for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ), Barndommen kommer ikke i reprise. Om barneverninstitusjoner Bache-Hansen m.fl. (2011) har i forbindelse med evalueringen av barnevernreformen av 2004 vurdert institusjonstilbudet. De viser at det har foregått en tiltaksvridning i retning færre institusjonsplasseringer til økning i fosterhjemsplasseringer og statlige hjelpetiltak. Som en følge av dette har det utviklet seg et syn på institusjon som «siste utvei» eller «nødvendig onde». Mange har lenge vært bekymret for denne utviklingen, og stiller spørsmål ved om tiltaksvridningen har gått for langt. På den andre siden vil mange hevde at vi har fått en økt kvalitetssikring av barneverninstitusjonene etter barnevernreformen. Det er innført godkjenningsordninger og tilsynet er skjerpet. I de seinere årene har institusjonene i økende grad styrket det faglige arbeidet, det være seg innføring av evidensbaserte metoder, til større fokus på strukturert miljøterapeutisk arbeid. I Bufdir (2010) sin rapport om kvalitet i barneverninstitusjonene er et av hovedforslagene en tydeligere differensiering av tiltak bl.a. for å redusere noen av de uheldige påvirknings-kildene i institusjon, og gi økt mulighet for tilrettelegging for hver enkelt ungdom etter behov. Dette forslaget er nå i ferd med å bli implementert. 17

20 Tjersland, Engen og Jansen (2010) sier at atferds smitte og tilbakeføringsproblemer i mange tilfeller ikke er tilstrekkelige argumenter mot institusjonsplassering, men heller kan det være en innvending mot måten institusjoner drives på. De har en gjennomgang av behandlings- forskning som begrunner hvorfor noen barn og ungdom profilerer på opphold ved en institusjon. Miljøterapiens «far» i Norge når det gjelder institusjonene, Erik Larsen, har i mange tiår vist hvorfor, og hvordan, noen barn og unge profiterer på opphold ved en institusjon. Dette er bl.a. beskrevet i boka «Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut» (Larsen, 2004). Her setter han miljøterapien inn i sammenheng med familie, nettverk og samfunn; «Fra et sosialøkologisk og systemorientert perspektiv blir det viktig at delsystemer og strukturer rundt barnet og den unge kan sam arbeide til deres beste i arbeidet med å få den primære miljøterapeutiske oppgaven løst» (side 139). Han sier også at for at det skal «bli større plass» til barnets økte selvstendighet og sosiale kompetanse, må foreldrene og familien også jobbe med sin forandring og utvikling. «Familie- og foreldrearbeidet skal skape mulighet for en økt følelse av sammenheng, større begripelighet, forbedret håndterbarhet og større meningsfullhet som en forutsetning for økt engasjement og interesse.» (side 146). Under sier vi litt om Frelsesarmeens fokus på foreldre samarbeidet. Vi har også tatt med Heggeli barnehjem ved Kirkens bymisjon, som et godt eksempel på hvordan samarbeid med foreldrene kan settes inn i en systematisert form som en del av institusjonens behandlingsopplegg. Til slutt viser vi kort til Brusetkollen, og til evalueringsstudien fra Villa Vika. Frelsesarmeen Etter oppdrag fra Frelsesarmeen (FA) har NOVA foretatt en gjennomgang av de åtte barnevernsinstitusjonene FA driver. Tema som ble belyst var fagutøvelse, miljøterapi, verdier, idealisme, arbeidsmiljø, organisering og brukermedvirkning (Mathisen, 2010). Informantene var ansatte ved barnevernsinstitusjonene, Home-Start, Nesten voksen (et prosjekt i Drammen) og ledelsen i seksjonen for barne- og familievernet i Frelsesarmeen. 18 Undersøkelsen har ikke et spesielt fokus på samarbeidet med foreldrene/familien til barna som bor ved institusjonene, jfr. spørreskjemaet som ble brukt, men i empirien som blir presentert kan en likevel lese noe om dette. I de ansattes beskrivelse av arbeidsoppgaver de opplever som meningsfylte, sies det «Å skape en relasjon til barna, ungdommene og foreldre, er helt klart det viktigste miljøterapeutiske prinsippet ved institusjonene,» (Mathisen, 2010, side 32). Under arbeidsoppgaver som beskrives som utfordrende og vanskelige, vises det til at flere respondenter nevner at familier ikke samarbeider med institusjonen, og at samarbeid med biologisk familie kan være krevende. I konklusjonen av svarene på spørsmålet om de viktigste mulighetene og hindringene for å få til en positiv utvikling for barna og ungdommene, nevnes manglende samarbeid med foreldrene som en av hindringene. Under muligheter, nevnes ikke foreldre/familie. Under spørsmålet om hva miljø terapeuten ville ha gitt som råd til en nyansatt er følgende nevnt i forhold til foreldre/familie: «Ta deg tid til å bli kjent med familien. Ha fokus på relasjonen og kommunikasjonen og vis at de kan ha tillit til dem. Vis respekt for de foresatte og deres situasjon i møte med dem.» (side 40). Under spørsmålet om brukermedvirkning ble det nevnt «samhandling med familien på alle plan» og «Foreldre er med i teamarbeidet hvor deres egen sak blir diskutert og vurdert.» (side 84). Under spørsmålet om hva miljøterapeutene tror beboerne setter mest pris på ved institusjonen, går et av svarene på at beboerne setter pris på den omsorg og respekt som vises av de ansatte overfor familie og foresatte: «Barn er også opptatt av om foreldrene deres liker seg når de kommer til samvær. Dersom foreldrene har gitt uttrykk for at de føler seg godt mottatt hender det at barn formidler dette til personalet.» (side 88). I konklusjonen er foreldres medvirkning tatt med som en viktig del av brukermedvirkningen. I undersøkelsens oppsummering og konklusjoner presiseres det i rapporten at formålet med undersøkelsen var «å forsøke å finne frem til hva som kjennetegner institusjoner og en miljøterapeutisk praksis hvor lange tradisjoner og sterke verdier møter høy faglig kompetanse» (Mathisen 2010, side 112). Rapporten gir en analyse og beskrivelse av dette.

21 Den gir derimot i liten grad et bilde av hvordan institusjonene tilrettelegger for samarbeidet med foreldre/foresatte til barna og ungdommene som bor ved institusjonene. En grunn til dette kan være at en ikke har hatt et særskilt fokus på hvordan en kan innlemme samarbeidet med foreldre/foresatte på en systematisk måte som en del av institusjonenes metodikk. Men som beskrevet innledningsvis er prosjektet ved Hegglia et resultat av at en ønsker å utvikle familiesamarbeidet slik at det utgjør en del av metodikken ved institusjonen. Under gir vi et eksempel fra en annen institusjon på hvordan det kan gjøres. Heggeli et barnehjem med foreldre støttende innsatsformer Heggeli barnehjem i Oslo inngår i Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier (FORUS), og er et tilbud for barn i alderen 2-12 år der barnevernet har overtatt omsorgen. Institusjonen har fem plasser og 14 fosterhjem. Barna har et opphold på institusjonen, hvor bl.a. barnets behov kartlegges før de overføres til det matchende fosterhjem. I perioden 2009 til 2011 gjennomførte Heggeli prosjektet Røtter fra motspiller til medspiller: Oppfølging av foreldre som ikke lenger har omsorgen for barna sine. Utgangspunkt for prosjektet var at en over tid hadde sett et stort behov for tiltak rettet mot foreldrene. Dette med en forståelse om at å gi et tilbud til foreldre/familie, så vil barnas iboende ressurser lettere kunne forløses. Barna vil lettere komme i gang med sin egen utvikling på en positiv måte, og får det bedre i sin hverdag når de vet at noen også følger med på hvordan foreldrene har det. (Sluttrapport 2012). Prosjektet omfatter to tilbud. Det ene er et tilbud om støtteperson til foreldre med barn tilknyttet Heggeli barnehjem, og det andre er et tilbud om deltakelse i Foreldrestøtten, et månedlig gruppetilbud til (alle) foreldre i Oslo som ikke lenger har omsorgen for sine barn. Tilbudet er rettet mot kontakt med foreldrene og ikke mot problemstillinger rundt deres barn eller barnas omsorgssituasjon (Haugseth, 2012). Støttepersonen skal i hovedsak ivareta foreldrenes behov og være en som lytter til det de har på hjertet. Etter hvert er det ofte den samme personen som i rollen som konsulent, veileder barnets fosterfamilie og treffer barnet jevnlig. Sær kontaktene under institusjonsoppholdet, har kontakt med foreldrene i forbindelse med samvær og andre forhold som gjelder barnet. Det er utarbeidet tre faser for arbeidet som støtteperson. I korthet dreier første fase seg om etablering av kontakt. Andre fase er bearbeiding av foreldrenes følelser, sorg og smerte. Tredje fase har fokus på barnets situasjon og behov. I denne fasen arbeider en bl.a. med å legge til rette for best mulig samvær og styrke samarbeidet mellom opprinnelsesfamilie og fosterforeldrene. Foreldre/ opprinnelsesfamilie gir positiv respons på støtteperson-funksjonen. Dette går bl.a. ut på at de får bred informasjon om barnet sitt gjennom en person som kjenner barnet, kjenner fosterforeldrene og som kan snakke med barnet i foreldrenes sted. I tillegg har foreldrene tillit til støttepersonen. Dette har virket konflikt dempende i forholdet foreldre og fosterforeldre, slik at foreldrene i bedre grad har kunnet støtte barnet der hvor barnet bor. «Naturlig nok bidrar dette til en positiv utvikling hos barnet i fosterhjemmet, sammen med en stabil oppvekstsituasjon, inklusive tett oppfølging av fosterhjemmet med utgangspunkt i barnas behov.» (Haugseth, 2012, side 42). Villa Vika I evalueringsstudien fra langtidsinstitusjonen Villa Vika i Sør-Trøndelag, er tre foreldre spurt om deres erfaringer med institusjonen (Landrø og Hyrve, 2013). Det oppsummeres med at Villa Vika «gis svært gode skussmål blant foreldre og foresatte som er intervjuet i denne undersøkelsen. Disse foreldrene uttrykker takknemlighet og beundring over Villa Vikas arbeid med barn og disse barnas familier. Eventuelle utfordringer eller usikkerhet og skepsis fra foreldrene sin side, ser ut til å ha blitt møtt med åpenhet og dialog, ifølge erfaringene referert overfor. (s.63)» Det kommenteres spesielt positivt at de ansatte har møtt foreldrene med omsorg og forståelse for deres egen situasjon, noe som framheves flere steder i rapporten. Dette begrunnes bl.a. i Villa Vikas holdning til familiesamarbeid som gjør at de ofte får etablert en relasjon til foreldrene, og i neste omgang blir brobygger mellom foreldrene 19

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hva kjennetegner et godt fosterhjem?

Hva kjennetegner et godt fosterhjem? Høgskolen i Telemark Mastergrad i helse- og sosialfag. Hva kjennetegner et godt fosterhjem? En kvalitativ studie av mødres beskrivelser av eget fosterhjem Heidi og John Moini Våren 2011 Mastergrad i flerkulturelt

Detaljer

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre EKSAMEN BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID VÅREN 2010 Dato for innlevering 10. mai 2010 Kandidatnummer - 2252 Kull SOS 07 Antall ord 8028 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mor... er fratatt omsorgen for 2 av sine barn. En pike... på 7 år... og en nyfødt...født...(14 dager før termindato)

Mor... er fratatt omsorgen for 2 av sine barn. En pike... på 7 år... og en nyfødt...født...(14 dager før termindato) Klage på Barneverntjenesten i Åmli kommune. Mor... er fratatt omsorgen for 2 av sine barn. En pike...... på 7 år... og en nyfødt......født...(14 dager før termindato) Barnevernet begrunner dette med at

Detaljer

Suppe, såpe og frelse

Suppe, såpe og frelse ISBN 978-82-7894-364-9 ISSN 1890-6435 som en del av det miljøterapeutiske arbeidet En studie av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner ANDERS S. MATHISEN 5/2010 notat nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT Sigrid Nordstoga og Anne Marie Støkken Universitetet i Agder Mai 2008 Forord Da forvaltningsreformen i barnevernet ble innført i 2004, skulle det også satses på

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Det vanskelige foreldreskapet

Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet:

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet: Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Støttekontakt som tiltak i barnevernet: En undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune, sett fra saksbehandleres og støttekontaktenes ståsted. Skrevet av

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter Tittel, undertittel i Frutiget BT Kommuners kjøp av private tjenester eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad & Anne Solberg Rapport nr 17/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD Hanne Pedersen FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD - En kvalitativ studie av tre foreldres opplevelse av samarbeidet med barnehagen ved samlivsbrudd Master i Spesialpedagogikk Våren - 2011 DET HUMANISTISKE

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene

Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene HEIDI GAUTUN KARIN SASAOKA CAY GJERUSTAD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Vibecke Ulvær Vallesverd Masteroppgave i barnevern Høst 2009 Senter for barnevernstudier Det

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer