Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater"

Transkript

1 1 Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater Naturreservatene: - Viglåa - Litlrien - Tjerråøyan - Djuptjønna - Finnfloen

2 2 Kart over verneområdene

3 3 Hva er en forvaltningsplan? Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning av verneområdene Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, skjøtsel, informasjon og eventuell tilrettelegging. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men gir retningslinjer for forvaltningen, unntatt der forskriften viser til forvaltningsplanen.

4 4 Når er forvaltningsplanen juridisk bindende? Planen er juridisk bindende når verneforskriften viser til forvaltningsplanens retningslinjer. Dette gjelder: - Vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og lignende - Retningslinjer for drift av jordbruksareal - Enkel tilrettelegging for reiseliv og turvirksomhet - Oppføring av en hytte for allmennheten - Skogsdrift og hogst av ved - Traseer for sykling og organisert bruk av hest - Traktorveger og kjørespor for uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjøretøy eller traktor - Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift og vedhogst - Oppkjøring av skiløyper

5 5 Hvorfor forvaltningsplan? Hensikten med å utarbeide en forvaltningsplan er å få en samlet oversikt over aktuelle problemstillinger og hvordan de skal behandles. Hovedformålet med planen er å trekke opp retningslinjer og å konkretisere mål for forvaltningen slik at formålene med verneområdene blir ivaretatt. Det er et mål at forvaltningsplanen skal etablere gode rutiner for samarbeid og oppgavefordeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Forvaltningsplanen skal fungere som ei veileder for brukere av området.

6 6 Deskriptive kapitler Generell områdebeskrivelse Brukshistorie Verneformål og forvaltningsmessige utfordringer Naturfaglige verdier Kulturminner og kulturhistorie Bevaringsmål

7 7 Brukerinteresser Ulike brukerinteresser som er berørt av verneforskriftene presenteres. Det settes overordna mål for forvaltningen av de ulike brukerinteressene Det gis retningslinjer for hvordan regelverket skal praktiseres.

8 8 Landbruk jordbruk og skogbruk Mål for forvaltningen jordbruk og skogbruk: Prioriterte kulturlandskapsområder skal holdes i hevd ved beiting og skjøtsel. Skogbruk skal utøves på en slik måte at fjellbjørkeskogen ivaretas som en viktig del av landskapsbildet og for det biologiske mangfoldet.

9 9 Retningslinjer for forvaltning og bruk - jordbruk a) Eksisterende fulldyrka mark som finnes innenfor området i sone B sør for Torsvollen kan brukes og vedlikeholdes på vanlig måte. Nydyrking er ikke tillatt. b) Det er tillatt å bruke alle verneområdene i Skardsfjella og Hyllingsdalen til beite, samt slått og skjøtsel på kulturmark på setervoller og på Råvollen og Hyddkroken, men ikke tilsåing, gjødsling med kunstgjødsel eller jordarbeiding/pløying utenom eksisterende fulldyrka mark som nevnt i punkt a over.

10 10 Retningslinjer for forvaltning og bruk - skogsdrift 1. Hogst skal skje som plukkhogst, noe mer kan tas ut i sone B enn i sone A. 2. Spesielle biotoper i skogen skal ivaretas. 3. Det skal alltid spares et urørt belte mot snaufjellet på minst 50 m. 4. Hensyn til kantsoner mot myr og vassdrag 5. Gjenvekst skal skje som naturlig foryngelse. 6. Bygging av skogsveger er forbudt. 7. I sone B kan det brukes skogsmaskiner dersom de ikke gir vesentlige terrengskader. Hensyn omtrent på linje med Norsk skogstandard og vernskogbestemmelsene i Røros.

11 11 Reindrift Mål for forvaltningen: Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater skal kunne nyttes til. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor disse verneområdene er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Retten til å utøve reguleres av sloven. I Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater skal det kunne drives i samsvar med sloven, alders tids bruk og sedvane innenfor rammen som settes av verneforskriftene.

12 12 Retningslinjer for forvaltning og bruk - a) Midlertidige gjerder skal tas ned etter endt sesong. Alle deler skal samles inn og fjernes. Gjerder som ikke er i bruk skal fjernes. b) Lagring av utstyr til gjerder og lignende bør gjøres på en mest mulig skånsom måte, både av hensyn til behovet for transport men også av hensyn til synbarhet i terrenget. c) Eventuell dispensasjon om oppføring av bygninger og nye permanente anlegg kan kun gis ved påvist behov. Forvaltningsmyndigheten skal sette vilkår som ivareta formålet med vernet. Reindriftsforvaltningen skal involveres i slike søknader. En eventuell søknad må inneholde opplysninger om behovet for /nødvendigheten av bygningen, samt tegning av bygget og kart over lokalisering.

13 13 Naturressurser sanking av bær og sopp, jakt, fangst og fiske og rydding av vegetasjon Mål for forvaltningen: Uttak av ulike naturressurser skal ikke gå ut over verneverdiene i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde.

14 14 Besøksforvaltning Mål for forvaltningen: Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. Jf. nytt veiledningsmateriale fra Miljødirektoratet

15 Retningslinjer for enkel tilrettelegging for reiseliv og organisert turvirksomhet 15 Tiltaket må ikke medføre nevneverdig motorferdsel, i hvert fall ikke på barmark Tiltaket må ikke medføre større tekniske inngrep Tiltaket må ikke virke negativt inn på konkrete naturkvaliteter Midlertidig oppsetting av telt og lavvo kan godkjennes. Merking av stier, legging av klopper og bygging av enkle gangbruer kan tillates Oppføring av et fåtall gapahuker kan godkjennes Organiserte/guidete turer kan tillates. Bruk av veier og kjørespor til organisert sykling er ok. Traktorveier kan brukes til organisert ridning All ferdsel skal ta hensyn til en Det skal ikke legges organiserte idrettsaktiviteter som krever inngrep i verneområdene O-løp kan tillates. Enkel tilrettelegging for turvirksomhet kan tillates.

16 16 Tekniske anlegg, bygninger og inngrep Det er mange hytter i landskapsvernområdet, særlig i Røros-delen. 18 traktorveier og kjørespor er registrert. Rammer og regelverk, samt retningslinjer for traktorveier og kjørespor Det er tillatt med alminnelig vedlikehold av eksisterende traktorveier og kjørespor. Vedlikeholdet skal skje på en slik måte at veien/kjøresporet opprettholder den standard som var på vernetidspunktet, og på en slik måte at vegen ikke endrer karakter. Det vil normalt være tillatt med nødvendig grusing langs veger som tidligere har vært gruset. Vedlikehold omfatter også nødvendig vedlikehold av eksisterende grøfter, samt nødvendig rydding av skog/kratt langs veikantene. Standardheving er ikke tillatt. Bygging av nye veier er heller ikke tillatt.

17 Traktorveier og kjørespor Mørkerødt: Traktorveier Lyserødt: Kjørespor 17

18 Retningslinjer for forvaltning og bruk nye bygninger i landbruk, og fritidsboliger 18 Landbruk og : Nye bygninger til gjeting/tilsyn kan godkjennes. Nødvendigheten av bygningen må vurderes. Maks størrelse 25 m². Nye hytter til fritidsbruk tillates ikke oppført. Tilbygg kan tillates, inntil maks areal på 80 m². Setra på Møsjødalsvollen kan restaureres/gjenoppbygges. Nye uthus og naust kan tillates. Maks størrelse 20 m². Naust som jordskiftesaken i Brekken i 1953 anviste kan bygges.

19 19 Motorferdsel Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel er forbudt, men visse former for nyttekjøring er allikevel tillatt eller kan tillates etter søknad. Mål for forvaltningen: Holde motorisert ferdsel i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med naturreservatene på et minimum.

20 20 Retningslinjer for motorferdsel Redningstjeneste: Rammer gitt i brev av fra KMD. Transport til hytter/fritidsboliger: Normalt inntil 5 turer med snøscooter pr. vinter. Inntil 4-årige tillatelser. Når det er nødvendig kan det gis tillatelse til transport med traktor eller ATV langs traktorveier og kjørespor. Transport av personer med funksjonsnedsettelse med snøscooter til egen hytte kan tillates. Oppkjøring av skiløyper godkjent i forvaltningsplanen kan skje på visse vilkår. Bruk av snøscooter i er generelt tillatt. Barmarkskjøring må omsøkes. Motorferdsel på innmark er tillatt. Uttransport av syke/skadde dyr er tillatt, men det må gis melding til forvaltningsmyndigheten eller oppsyn. Utkjøring av saltslikkesteiner kan tillates etter søknad.

21 21 Motorferdsel i skogbruk Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift og vedhogst er tillatt i samsvar med forvaltningsplan. Dette tilsier: Både i sone A og B er det generelt tillatt å bruke snøscooter eller annet beltekjøretøy på snødekt mark i næringsbasert skogbruk, samt snøscooter til vedhogst i samsvar med den nasjonale motorferdselforskriften. I sone A er det forbudt å bruke barmarkskjøretøy i skogbruk. I sone B kan også traktor og lette skogsmaskiner brukes, også på barmark, dersom det ikke blir nevneverdige kjøreskader.

22 22 Jakt og fiske Lett beltekjøretøy og ATV med belter kan brukes til uttransport av felt elg. På traktorveier og kjørespor kan det benyttes traktor, og etter søknad ATV (uten belter). Det er tillatt å bruke motor på båt i Rien og Hyllingen, også i jakt og fiske.

23 23 Forvaltningsoppgaver og tiltak Statens naturoppsyn (SNO) har oppsynet i verneområdene. SNO kan også utføre skjøtsel og gjennomføre andre tiltak i verneområdene. Skjøtsel: Forvaltningsmyndigheten skal, hvis mulig, inngå avtale med grunneiere om at denne utfører nærmere bestemte skjøtselstiltak. Forvaltningsmyndigheten kan også inngå avtale med interesserte organisasjoner eller andre om at disse utfører slike skjøtselstiltak. Som skjøtsel kan foretas tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller fremmende treslag og restaurering etter naturinngrep.

24 24 Informasjon og tilrettelegging Infotavler med plakater er satt opp på 6 steder. Parkeringsplass med egen infobu er laget ved Torsvollen. Infobrosjyre er laget. Planlagte tiltak: Sette opp infotavle et sted i Brekken sentrum Informasjon mot skoler i nærområdet Lage byggeveileder

25 Saksbehandling Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen har forvaltningsmyndigheten og behandler saker innenfor verneområdene. 25 Styrets sammensetning pr. i dag: Navn Representerer Hans Vintervold John Paulsby Elisabeth Paulsen Knut Tørresdal Ellen Bull Jonassen Røros kommune Tydal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sametinget Sametinget Varamedlemmer Signy Thorsvoll Berit Øian Kåsen Sivert Berg Aina Kant Arnfinn Nordfjell Røros kommune Tydal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sametinget Sametinget Det er tilsatt en verneområdeforvalter (Marit Sophie Berger), som har sekretariatsfunksjon for verneområdestyret, samt bidrar til å gjennomføre den forvaltning som bestemmes av verneområdestyret.

26 26 Lovverk, føringer og forvaltning Verneforskriftene har som formål å opprettholde den tilstanden som områdene var i ved vernetidspunktet, samt å fremme verneformålet. Forvaltningsansvaret ligger hos verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen, og det er deres ansvar at verneforskriften blir forvaltet i tråd med til verneformålet.

27 27 Forholdet til annet lovverk Forskrifter gitt med hjemmel i naturvernloven og naturmangfoldloven går som hovedregel foran andre lover eller forskrifter dersom det er ulikheter mellom bestemmelsene. Øvrig regelverk gjelder i tillegg til verneforskriftene i områder vernet etter naturmangfoldloven. I en byggesak vil man for eksempel trenge både en tillatelse etter verneforskriften og en tillatelse etter plan- og bygningsloven. Ved søknader om tillatelse til motorisert ferdsel vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med både en dispensasjon etter motorferdselloven og en etter verneforskriften, samt grunneiers tillatelse. Med få unntak vil verneforskriften ha strengere bestemmelser vedrørende bruk og tiltak i et verneområde enn annet lovverk. Det er derfor naturlig at en søknad om dispensasjon først blir behandlet etter verneforskriften av forvaltningsmyndigheten.

28 28 Rådgivende utvalg Det er vedtatt opprettet et rådgivende utvalg, med følgende sammensetning: Private grunneiere i Tydal Private grunneiere i Røros Aursund fjellstyre Essand reinbeitedistrikt Riast-Hylling reinbeitedistrikt Hytteeierforeningene Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag Utvalget vil ha sitt første møte i høst, og vil bl.a. ha forslaget til forvaltningsplan som sak.

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Deres referanse Dato 15.06.2010 Vår referanse 2008/802-0 432.2 AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf. 61 26 60 63 Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 07.03.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.03.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

MAUKEN-BLÅTIND. Skyte- og øvingsfelt. Flerbruksplan

MAUKEN-BLÅTIND. Skyte- og øvingsfelt. Flerbruksplan MAUKEN-BLÅTIND Skyte- og øvingsfelt Flerbruksplan 1. utgave, mai 2014 FORORD I samsvar med stortingsmelding nr. 21 (vedtatt i Stortinget den 29.1.1993), Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret og stortingsmelding

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer