Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole 25.05.2009"

Transkript

1 Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole Base Representant tilstede Bjartbakken Bjørn Brekke John E. Thommesen Helge Grimnes Kattisa Lena Krogsrud Helen Daleng Sarabråten Torunn Gabrielsen Christine Grude Rustadsaga Dagfinn Arvaag Kåre Aarem Ragna Ugedal Anitra Sandvold Nøklevann Ingeborg Heggum Elisabeth E. Jakobsen Elvåga Kristin Dahl Øyvind Hem Fra skolens ledelse stilte følgende i første halvdel av møtet: Ronald Nilsen (inspektør) Møteleder: Referent: Bjørn Brekke (FAU-leder) Øyvind Hem Sak 1 Generell orientering. Negativt: Det har vært hærverk i form av ruteknusing i helgene. Spesielt ruter i H-blokken, som har kostet 18000,- (eks mva) å skifte. Det har også vært enkelte tilfeller av tagging, men dette har stort sett vært tusj og er lett å fjerne. Det har vært observert at barn har klatret opp på taket av H-blokken. Noen har også kappet ledningen til vindusstyringen med kniv. På spørsmål fra foreldrene om overvåking opplyses at byrådet ikke vil ha kameraovervåking. Inspeksjon fra natteravnene begrenses ved at disse slutter kl Byggingen er i rute. Bygget vil overtas 9 juli, og skolen starter som planlagt til høsten. Utearealene vil være ferdig til skolestart. Grusbanen stenges 3 juni. Den vil da belegges med kunstdekke som vil kunne islegges om vinteren. Foreldre og lærertrafikk stanses fra samme dato. Det vil kun være taxi for bevegelseshemmede barn som har kjøretillatelse. Samtidig stenges inngang ved trafogjerdet.

2 Ballbingen vil utgå i denne omgang. Det var planlagt en støysvak utgave. Bjørn Brekke mener FAU kan vurdere å støtte en ballbinge. Dette blir et blant annet et økonomisk spørsmål, og må behandles i neste skoleår. Oppsal skole tar opp 58 1.klassinger til neste skoleår. Noen har fått nei. Teoretisk kapasitet er 60, men det må holdes en åpning for nye innflyttere. Det vil være 550 elever på skolen høsten Dette gir en fyllingsgrad på 90 %. Det er litt overkapasitet på ungdomstrinnet. Det har vært søkning fra enkelte elever som vil unngå Haugerud, men disse er avvist m.h.t. avstand. Det vil allikevel tas søskenhensyn. På personalsiden er man i en omorganisering. Som en midlertidig ordning har man i enkelte avdelinger hatt avd.ledere med 60 % ledelse og 40 % undervisning. Alle avdelinger får nå en inspektør med 50 % ledelse og 50 % undervisning. Hebbe vil lede ungdomstrinnet Vibeke Saltnes vil lede mellomtrinnet. Hun vil samtidig starte opp early years Tone Schi-Ljosland vil lede barnetrinnet Skolen har ansatt de fleste lærere for neste skoleår, men mangler en på 1-4. trinnet. Det vil avvikles et møte mellom gruppekontaktene og ledelsen rundt situasjonen på 1-4 trinnet (early years). Det har vært foretatt en undersøkelse blant foreldrene med svært skuffende lav deltakelse. Brev med invitasjoner til å svare ble sendt ut til 200 foreldre, men kun 33 svarte. Elevene foretok undersøkelsen i skoletiden, og de fleste svarte. Elevundersøkelsen er ennå ikke offentlig. Resultatet vil bli gitt FAU når det er evaluert. Elevene opptatt av trafikksituasjonen, og det er ønske om at elevenes engasjement kan brukes ovenfor foreldrene. Skolen ønsker å ta initiativ ovenfor foreldrene med oppfølging av grenseverdier, for eksempel m.h.t. vold. Det er et problem at leksehjelp-dagen er tirsdag, som er skogsdag i SFO. FAU ønsker en bedre koordinering mellom skole og SFO. Denne utfordringen sendes rektor som også er ansvarlig også ovenfor SFO. Timetallet for 1-4 trinn utvides med 5 timer til høsten. Aktivitetsskolen reduseres tilsvarende. 5-7 trinn søkes å utvide fysisk aktivitet med 2 ekstra timer. Det ønskes å opprette en svømmegruppe med godkjent livredder. Det forutsettes at deltakerne er svømmedyktige. Foreldrene på møtet mente det var lite kontinuitet i kroppsøvingen. Perioder var det ikke undervisning, og det er mye fotball og lite annet i gymtimene. Ronald vil ta dette opp med tanke på neste skoleår. Det opplyses at skolen tar inn lærere med erfaring fra SATS treningssenter. Mål om svømmedyktighet er at alle skal være svømmedyktige. Svømmedyktigheten på Oppsal skal være best i byen! Man regner med å kunne begynne fra 4 klasse i skolebassenget.

3 Sak 2 Respons på ranselpost om foreldrebank. Det har kommet svar fra 22 foreldre/foreldrepar som representerer 26 elever. Etter ferien vil svarene bli forelagt skoleledelsen og de aktuelle klassekontaktene. Kun to har gitt respons på ny mailadresse. MØTET MED SKOLEN VARTE TIL KL 2000 ETTER DENNE POSTEN FORLOT REPRESENTANT FOR SKOLELEDELSEN MØTET. Sak 3 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte Sen utsending av dagsorden beklages, men skyldes mange fridager i forrige uke. Møtereferat fra ble sendt ut med møteinnkallingen Beslutning: Godkjennes. Sak 4 Referatsaker Oppsummering fra 17 mai. Arrangementet er gjennomført med godt vær og stort oppmøte. Omsetningen var på kr. Det er handlet inn for 15000,- (tilsv ,- i 2008). ICA Nærbutikk ga rabatter. Det ble solgt lodder for 9000 kr. Man antar arrangementet gikk med kr i overskudd. 8 kg pølser til overs ble gitt til SFO. Det var for lite med en popcorn-maskin. Den som ble benyttet tilhører korpset, og måtte dessuten repareres før bruk. Til neste år bør man ha en til. Man bør også ha flere stylter, dette ble en flaskehals i karusellen Komiteen fulgte en utarbeidet 17 mai mal. Denne fungerte bra. Det var høy aktivitet og stor dugnadsånd blant 3 kl foreldre Det vil sørges for at midlene blir overført til leirskolefondet. Fjorårets overskudd er ikke overført til leirskolefondet. I samråd med skoleledelsen må dette avklares skikkelig og bringes i orden tidlig i neste skoleår. Oppsummering nettvettmøte 14 mai. Få tilstede, kun ca 5-7 elever. Vibeke Saltnes representerte skolen. En representant for Mental Barnehjelp var til stede, og fikk ros for et godt innlegg og gode svar. To fra politiet fortalte om deres knytning til nett. Det er gitt tilbakemelding om at møtet bare bør være for foreldre. Dessuten burde det vært i oktober november, ikke 3 dager før 17 mai. Sak 5 Året som har gått hva har vært bra og hva har vært mindre bra? Det er luftet forslag om å splitte FAU i flere trinn - eller å dele FAU i henhold til base/trinn på en del av møtene. Til slike base/trinndelte møter kan også klassekontaktene inviteres. Dette kan gi bedre samarbeid med gruppekontakt/trinnkontaktene. De ordinære foreldremøtene kan med fordel avholdes trinnvis. Et eksempel som kom frem er oppfølging av organisering av mattematikkundervisning i 10 klasse. Her er det mulig for trinnkontaktene å følge opp. Det er også forslag om å utarbeide et årshjul for hjem/skolesamarbeid.. Det er også mulig å øremerke FAU-møter til temamøter. Årsmøtet i januar 09 var vellykket. Det var stort oppmøte på grunn av tema om ny baseskole og bygging av ny skole. Bruk av ranselpost er evaluert. Mye av informasjonen når ikke frem til foreldrene. Det er

4 også et problem å nå skilte foreldre med delt omsorg. Samtidig er dette en lite miljøvennlig informasjonsmetode. Olweus-komiteen bestod av Ingeborg H., Aina og Terje W.A. De hadde et arbeidsmøte, samt et møte med Øyvind fra SMU. Arbeidsgruppas motivasjon var å evaluere skole- og Olweus undersøkelsen. Grunnet sykdom og forfall i arbeidsgruppa stoppet dette arbeidet opp. Et planlagt møte med skoleledelsen ble dessverre ikke noe av. Sak 6 Neste skoleår hva bør være de viktigste arbeidsområdene? Møteplan for neste skoleårs FAU-møter ble lagt frem. Første møte er 25 august. Møteplan er vedlagt referatet. Det må velges ny foreldrerepresentant til Skolemiljøutvalget (SMU), da Øyvind Hem går ut. Den andre foreldrerepresentanten Nils Damhagen fortsetter ett år til. Beslutning: Valget tas på møtet 25 august. Det bør utarbeides mail-lister for informasjon i stedet for ranselpost. Anitra Sandvold opplyser at hun forlater FAU, men vil fortsette arbeidet i Natteravn. Datoer for Oppsal til høsten er 11 september og 23 oktober. Dette må gis på foreldremøtene. Forslag om at mellomtrinnet tar første dagen og ungdomstrinnet andre. Sak 7 Flying start på neste skoleår. Valg av nye FAU-representanter. FAU-deltakelse på de første foreldremøtene for alle baser. Det ønskes avviklet to foreldremøter med temaer, f.eks early years. Lærere kan inviteres til å foredra om fagene sine eller over valgte temaer som personlighetsutvikling hos ungdom. Slike møter bør annonseres i Fronter, gjerne på en mer synlig plass. Aktuelle temaer for neste års FAU som bør tas opp på foreldremøter er 17 mai, leirskole, Polen-tur, Olweus, Nettvett og Natteravn. Alle baser og alle trinn bør være representert i FAU. I dag er det 34 representanter i FAU, og på møtene. Jo flere som kommer, jo flere får informasjonen. Sak 8 Eventuelt Leirskole: Det vil benyttes Raubergstuen i Jotunheimen (Jotunfjell leirskole). Åpningsseremoni for ny skole er 5 november. Forespørsel fra SMU om kantine også for 5-7 trinn i neste skoleår, ikke bare 8-10 trinn. FAU ønsket ikke dette i første omgang, men vil evaluere kantinedriften og vurdere på nytt når man ser matutvalg, priser og driftspolicy. Forespørsel fra SMU om et Fronter-rom. SMU bes kontakte Harald Sverreson. Mail fra Kristin Dahl til Bjørn Brekke vedrørende skolegenser. Tidligere var skolegenser bare for ungdomsskolen. FAU forespør elevrådet. Melkeordningen. Forslag om at elevene overtar arbeidet. I dag gjør en pensjonist dette og får 100 kr dagen. Kasserer i FAU vil fortsette ut neste skoleår å sende ut giroer. I utgangspunktet er melkeordningen basert på non-profit. Da Tine stadig justerer prisen har ikke overskuddet vært så stort. Hvis elevene gjør dette arbeidet i stedet for pensjonisten kan inntjeningen bli større. Et eventuelt overskudd kan benyttes til formål som kommer skolen og elevene til gode. Forventet pris på Polen-tur er 4500 kr + lommepenger. Videre møteplan for FAU: Alle dager fra kl : Tirsdag

5 Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. juni

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Torsdag 23. mai 2013 Referent: Esther Mørk Til stede Jørgen Borrebæk Camilla Serenander Petter Grunnan Siri Otterbeck Trine Lise Haslen Katrine Døskeland Runi

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Onsdag 24. april 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk Trond Wingård Camilla T. Onstad Hallvard Lavoll Merete Granlund (vara) Katrine Døskeland

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15

Sak nr.: Sak 03/15. Sak 04/15 Møte-referat Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no www.linksidene.no/jaatten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009 Kultur og fritid Barn og unges kommunestyre (BUK) BUK- representantene div. Deres ref. Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 09/120-24 Else Bjørke 033/B33/ 02.11.2009 09/27580 : REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Møte-referat DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE. Gruppe: Møtested: Møterom 1.

Møte-referat DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE. Gruppe: Møtested: Møterom 1. Møte-referat Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no www.linksidene.no/jaatten

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 Agenda Godkjenning av agenda, Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet Rektor/ skolen informerer Status i gruppene Kurs Trafikk (Innspill til trafikk sikkerhetsplanen) Utemiljø/

Detaljer

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole Møtereferat FAU TID: 25.08.14 STED: Møterom Tinghaugen, Frosta Skole TIL STEDE: Janne Alstad, Magne Vårvik, Jørn Andersen, Eva Hojem, Berit Harbak, Heidi Viken-Aunet, Stig Tore Laugen, Siv Mølnås Elvrum,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer