1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen)"

Transkript

1 1. Generelle gjennomføringstiltak (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6 i konvensjonen) Forbehold 7. Komiteen ber innstendig parten om å vurdere å trekke tilbake forbehold mot SP art 10 nr. 2 bokstav b og nr. 3 "plikt til å holde unge som er tiltalt eller dømt for straffbare forhold atskilt fra voksne" og gjør oppmerksomhet på punktene 59 og 60 i disse avsluttende merknader når det gjelder håndtering av mindreårige og kriminalitet. Forumet ønsker en tilbakemelding på fremdriften i arbeidet med å etablere en egen enhet for mindreårige innsatte på Østlandet. Det er også ønskelig med en orientering om planlagt iverksettelse av den nye ungdomsstraffen. Samarbeidet mellom kriminalomsorg og barnevern må fortsatt videreutvikles for å ivareta barn som begår kriminelle handlinger. Lovgivning 9. Komiteen anbefaler at parten fortsetter arbeidet med å tilpasse norsk lov til konvensjonen, herunder gjennom lovendringer eller nye lover når det gjelder barnets rett til å bli hørt i helsespørsmål, vern om barnets rett til privatliv og regelverk for utnevning av verger for barn som er skilt fra sine foreldre. Forumet ber om status i arbeidet med endringene i barnets rett til å bli hørt i helsespørsmål? Regelverk for utnevnelse av verger for barn som er skilt fra sine foreldre Vi er glad for ny lov om representasjon og for ny vergemålslov som er vedtatt av Stortinget. Samtidig mener vi at fylkesmennene som har fått ansvaret for opplæringen av vergene er gitt for stort individuelt rom til å bestemme innholdet i opplæringen. Hvordan vil departementet sikre at dette ikke viderefører den store forskjellen i vergenes kunnskap fra kommune til kommune? Selv om loven er vedtatt må også innholdet følges opp. Samordning 11. Komiteen anbefaler som et særlig viktig tiltak at parten overvåker nøye hvordan barns rettigheter blir implementert i de forskjellige deler av landet, herunder gjennom regjeringens initiativ "Bedre overvåking", at den styrker bruken av sine tilsynsmekanismer for å påse at alle tjenesteleverandører retter seg etter de vedtatte forskrifter og rammer, og at den sørger for at systemet av samordnede tjenester på alle nivåer tar særlig hensyn til barn som har behov for spesiell bistand for å kunne nyte sine rettigheter fullt ut.

2 Det må stilles krav til kommunene om at planer for barne- og ungdomsarbeid må ha en helhetlig tilnærming. Forumet ønsker også å bli orientert om hvordan regjeringen sikrer at hensynet til barnets beste ivaretas ved tjenester etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Internasjonalt samarbeid 11. Komiteen hilser velkommen partens betydelige innsats for og bidrag til internasjonalt samarbeid. Komiteen er også glad for partens utredning om "Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" (Stortingsmelding nr ), som inneholder en rekke henvisninger til barns rettigheter, og komiteen merker seg med interesse partens støtte til FNs arbeid for å utvikle internasjonale standarder for næringsliv og menneskerettigheter, som skal referere til barn og deres rettigheter. Komiteen oppfordrer parten til også å ta i betraktning komiteens avsluttende merknader i sitt samarbeid med bilaterale utviklingspartnere, for å styrke barns mulighet til å nyte godt av sine rettigheter. I BLDs rapport om oppfølging av komiteens avsluttende merknader fra juni 2011, rapporterer UD at Norad har blitt bedt om å foreta en vurdering av hvordan merknaden burde følges opp. BLDs rapport fastslår at «Norads vurderinger og anbefalinger vil bli tatt med i en videre prosess. Målsetningen er å sikre at norsk bistand er innrettet på en måte som bidrar til å fremme barns rettigheter i Norges samarbeidsland på en mest mulig hensiktsmessig måte.» Har UD planlagt noen oppfølging som følge av Norads vurdering, og i så fall, hvilke konkrete tiltak planlegger UD å iverksette? I februar 2011 ble det også lagt fram en evaluering av norsk og svensk bistand til barns rettigheter. Den konkluderte med at det ikke var noen tegn til at merknadene ble brukt av ambassadene. I desember 2012 kom en oppfølgingsplan til evalueringen. Oppfølgingsplanen anbefalte at «Landgjennomgangene i FNs Menneskerettighetsråd og i FNs barnekomité må brukes mer systematisk av geografiseksjonene og ambassadene i planlegging og dialog med lokale myndigheter og andre givere». Planen varslet imidlertid ingen konkrete tiltak for å sørge for at det skal skje. UD har nylig varslet at de vil utvikle en veileder i rettighetsbasert utviklingspolitikk for ambassadene. Det er viktig at den får et sterkt fokus på barns rettigheter, og sikrer at barnekomiteens merknader blir brukt slik komiteen har bedt Norge om. I hvilken grad planlegger UD å bruke veilederen som et mulig tiltak for å oppfylle komiteens merknad? Et annet sentralt tiltak for å styrke barns rettigheter i samarbeidsland er etablering av barneombud. Fram til i dag har Norge støttet opprettelsen av flere barneombud og barneombudsnettverk. Barneombudet fyller et unikt behov for en uavhengig institusjon som snakker på vegne av barn, og holder myndighetene ansvarlige for å innfri barns rettigheter. Planlegger UD å styrke innsatsen for etablering av barneombud i samarbeidsland? Uavhengig overvåking 14. Komiteen anbefaler at parten vurderer å gi Barneombudet mandat til å motta klager fra barn og ressurser til å følge opp klager på en rask og effektiv måte.

3 Er det foretatt en vurdering av dette i BLD jf. departementets egen tilbakemelding på dette punktet i 2011? Tildeling av ressurser 16. Komiteen ber innstendig parten om å videreføre og styrke innsatsen for å gi kommunene økt bemanning og de materielle ressurser de trenger, for å sikre at det er tjenester av god kvalitet tilgjengelig for å realisere barns grunnleggende rettigheter over hele landet, og treffe tiltak for å sikre at kommunene bruker de bevilgede ressursene til dette formål. Komiteen anbefaler at parten innfører budsjettsporing ut ifra et barnerettighetsperspektiv, med tanke på å overvåke budsjettmidler som er bevilget til barn, og at parten i den forbindelse tar i betraktning de anbefalinger komiteen kom med etter dagen med generell diskusjon om temaet "Ressurser til realisering av barns rettigheter - statenes ansvar", 21. september Har departementene planer for innføring av budsjettsporing med fokus på tiltak for barn? Spredning, opplæring og bevisstgjøring 18. Komiteen gjentar sin tidligere anbefaling til parten om å videreføre og styrke den systematiske opplæringen av alle yrkesgrupper som arbeider med og for barn, herunder barnehagepersonell, helsepersonell, sosialarbeidere og håndhevere av lov og rett, og styrke bevisstheten om barns rettigheter i de politiske organer og i forvaltningen i kommunene. Komiteen anbefaler også at fyllestgjørende informasjon om barns rettigheter blir en del av pensum på høyskoler og universiteter for alle profesjoner som har med barn og familier å gjøre, og en del av skolenes læreplaner på alle nivåer. Forumet verdsetter innsatsen for å få kunnskap om innhold og omfang av tema barnerettigheter i høyere utdanning. Myndighetene fastslår i rapporteringen at «innenfor utdanningene sykepleie, allmennlærer, videregående barne- og ungdomsarbeiderfag og helsesøster, er barnekonvensjonen omtalt, men ikke problematisert og vurdert i relasjon til det aktuelle faget». Dette er en alvorlig mangel. Det etterlyses konkrete tiltak som resultat av kartleggingene utført i KD og BLD, og konkret status og progresjon for opplæringsprogrammet om barnekonvensjonen for elever i grunnskolen. 3. Generelle prinsipper (artiklene 2, 3, 6 og 12) Ikke-diskriminering 20. Komiteen ber innstendig parten om å treffe alle nødvendige tiltak for å bekjempe diskriminering av barn fra minoritetsgrupper, urbefolkningsbarn og barn med nedsatt funksjonsevne, og fra tidlig alder gjøre barn kjent med retten ethvert barn har til å bli beskyttet mot diskriminering. Komiteen anbefaler også parten å nøye vurdere om det er mulig å utvide lovverket, for å beskytte barn mot diskriminering på grunnlag av alder.

4 21. Komiteen ber om at det i neste periodiske rapport blir gjort spesifikt rede for hvilke barnekonvensjons-relevante tiltak og programmer som er satt i gang av parten, for å følge opp erklæringen og handlingsplanen som ble vedtatt på Verdenskonferansen mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse i Durban i 2001, og sluttdokumentet fra oppfølgingskonferansen til Durban-konferansen i 2009, under hensyntagen til komiteens generelle kommentar nr. 1 (CRC/GC/2001/1), om utdanningens formål. Har regjeringen vurdert om det er mulig å utvide lovverket for å beskytte barn mot diskriminering på grunnlag av alder? Særlig barn i aldersgruppe år faller på en rekke områder utenfor rettighetene de har under barnekonvensjonen, noe forumet mener kan være ett brudd på barnekonvensjonens artikkel 2. Hva er gjort for å bekjempe diskriminering av barn fra minoritetsgrupper, urbefolkningsbarn, og barn med nedsatt funksjonsevne? Barnets beste 23. Komiteen anbefaler parten å videreføre og styrke arbeidet med å sikre at barnets beste som generelt prinsipp blir behørig innarbeidet i alle lovbestemmelser og i rettslige og administrative beslutningsprosesser, herunder familierelaterte prosesser og prosesser som gjelder alternativ omsorg og innvandring, samt i alle prosjekter, programmer og tjenester som har innvirkning på barn. Komiteen anbefaler også parten å utarbeide retningslinjer for hvordan prinsippet skal anvendes i praksis, og lære opp alle som er involvert i prosessen med å finne ut hva som er best for barnet eller barna. Forumet ber om tilbakemelding på om det finnes konkrete planer for å utarbeide retningslinjer for hvordan prinsippet skal anvendes i praksis og lære opp alle som er involvert i prosessen med å finne ut hva som er best for barnet eller barna? Forumet anbefaler departementet å vurdere hvorvidt det er behov for en kartlegging av de områdene hvor barnets beste fremdeles ikke er innarbeidet i lovbestemmelser, i rettslige og administrative beslutningsprosesser, samt i alle prosesser, programmer og tjenester som har innvirkning på barn. 4. Sivile rettigheter og friheter (artiklene 7, 8, og 19 og artikkel 37 a) Tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet 27. Komiteen anbefaler parten å gjennomføre en undersøkelse for å klarlegge i hvilken grad målene med det reviderte skolefaget "Religion, livssyn og etikk" blir nådd, og hva slags støtte lærerne har behov for, for å realisere målsettingen med dette faget på en tilfredsstillende måte. Komiteen anbefaler videre at parten undersøker undervisningspraksisen og formålene med opplæringen i isolerte religiøse trossamfunn, for å finne ut om de er i samsvar med barnets rett til en helhetlig, menneskerettsorientert opplæring.

5 Forumet støtter tilsynsordningene til Utdanningsdirektoratet, og at disse omfatter både innholdet i undervisningen og forhold knyttet til psykososialt læringsmiljø. Forumet etterlyser samtidig en konkret tilbakemelding på hvordan departementet sikrer at den faktiske opplæringen som gis er i samsvar med privatskoleloven. Vern om privatlivet 29. Komiteen anbefaler parten å gi det norske datatilsynet mandat til å forhindre at foreldre eller andre legger ut opplysninger om barn som krenker barnas rett til privatliv, og som ikke er til barnas beste. Komiteen anbefalte Norge å forhindre at foreldre eller andre legger ut opplysninger om barn som krenker barnas rett til privatliv, og som ikke er til barnets beste. Forumet ønsker en konkret tilbakemelding om fremdriften på oppfølgingen av denne merknaden. 5. Familiemiljø og alternativ omsorg (artikkel 5, artikkel 18 nr. 1-2, artiklene 9-11, og 25, artikkel 27 nr. 4 og artikkel 39) Familiemiljø 33. Komiteen anbefaler parten å styrke innsatsen for å bistå foreldre med å utøve sitt foreldreansvar på en kompetent måte, styrke kompetansen til alle fagfolk og andre som er involvert i veiledning, konfliktløsing eller saker som gjelder familieoppløsning, for å hindre at familier blir oppløst eller finne best mulig løsninger når det gjelder barnefordeling, og hjelpe barn til å opprettholde kontakten med begge foreldre ved skilsmisse eller separasjon, samtidig som de hele tiden tar hensyn til hva som er best for barnet. Komiteen anbefaler også at det blir tatt behørig hensyn til barns rett til å leve med sine foreldre når det blir vurdert å utvise en forelder, og at fengselsmyndighetene tilrettelegger besøksordninger for barn som har far eller mor i fengsel. Komiteen anbefaler videre at barn gis rett til å henvende seg til barnevernet uavhengig av samtykke fra foreldrene, dersom det å informere foreldrene kan være til hinder for å gi barnet hjelp. Regjeringen har i stortingsmeldingen om endringer i barnevernloven konkludert med at det ikke er behov for å rettighetsfeste barnevernloven slik komiteen oppfordrer til. Forumet ønsker en tilbakemelding på hvordan barns rett til tjenester dermed skal ivaretas. Det bes også om tilbakemelding på hvordan en skal sikre tverrfaglige og sektorovergripende tiltak til de barna som har behov for dette. Forumet vil også understreke behovet for at FNs retningslinjer om alternativ omsorg for barn oversettes og implementeres i Norge.

6 Barn som er fratatt sitt familiemiljø 35. Komiteen anbefaler parten å tilføre barnevernet de nødvendige ressurser, slik at det kan utvide og intensivere det forebyggende arbeidet i familier der det er fare for at barna ikke får den nødvendige omsorg og støtte, og sørge for at det foreligger alternative ordninger som kan gi barna den form for omsorg som er best for dem, dersom man ikke lykkes med forebyggende tiltak. Komiteen anbefaler videre at parten sørger for tett oppfølging av barn som er plassert i alternativ omsorg, at den regelmessig foretar en vurdering av om det er mulig å la barna flytte tilbake til sin familie, og at parten, dersom et barn blir værende i alternativ omsorg til det har nådd myndighetsalderen, tilrettelegger for barnets overgang til det voksne liv. Komiteen anbefaler også at parten tar i betraktning Retningslinjer for alternativ omsorg for barn i FN-resolusjon A/RES/64/142, som ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november Forumet ønsker tilbakemelding på følgende punkter: Hvordan har BLD tenkt å sikre et differensiert institusjonstilbud? Hvordan sikre oppfølging av barnet etter omsorgsovertakelse, med særlig fokus på tilsyn. Oppfølging av foreldres behov for oppfølging. Overgrep og omsorgssvikt 37. Komiteen anbefaler parten å sørge for at barn og deres familier i alle deler av landet får den bistand de trenger, under hensyntagen til respekt for andre kulturer, og at barn får informasjon om alarmtelefonen og hvor de kan få hjelp. Forumet ønsker tilbakemelding på tiltak som er gjennomført for å møte utfordringene med at enkelte deler av landet ikke har de nødvendige ressurser og den kompetanse som trengs for å identifisere og hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep. Det vises her til Redd Barnas rapport Tåler noen barn mer juling fra Grunnleggende helse og velferd (artikkel 6, artikkel 18 nr. 3, artiklene 23, 24 og 26 og artikkel 27 nr. 1-3) Helse og tilgang til helsetjenester 39. Komiteen anbefaler parten å sørge for at barn har tilgang til helsetjenester av god kvalitet overalt i landet, herunder på skolene. Selv om det ble anerkjent av alle at skolehelsetjenesten har en viktig rolle med å ivareta barns helse, både fysisk og psykisk, er det allerede over lengre tid vært en manglende prioritering av ressurser til de primære helsetjenestene rettet mot barn og unge. Vi etterspør derfor en tilbakemelding på hvordan

7 regjeringen har tenkt å følge denne merknaden videre opp, slik at alle barn har tilgang til helsetjenester av god kvalitet, også på skolene. Forumet registrer at regjeringen har tatt et nødvendig grep for å styrke akuttberedskapet for overgrepsutsatte barn. Evalueringer av overgrepsmottakene viste at det var svært ulik praksis og kvalitet i akuttilbudet til barn. Forumet ønsker en tilbakemelding på hvordan helse- og omsorgsdepartementet vil sikre tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte på disse mottakene, og hvordan en skal styrke det nasjonale sosialpediatriske miljøet. Unge menneskers helse 41. Komiteen anbefaler parten å videreføre og styrke arbeidet for å redusere misbruket av rusmidler, og ta i betraktning komiteens generelle kommentar nr. 4 (CRC/GC/2003/4), om unge menneskers helse og utvikling, i dette arbeidet. Forumet mener det er grunn til å ytterligere styrke arbeidet med forebygging av misbruk av rusmidler. Forumet vil også understreke betydningen av de oppsøkende teamene, og mener det er grunn til å vurdere om denne tjenesten bør pålegges kommunene. Skadelig tradisjonsbestemt praksis 45. Komiteen oppfordrer parten til å videreføre og styrke de forebyggende og beskyttende tiltakene, særlig når det gjelder barn, for å bekjempe problemene med kjønnslemlesting, tvangsekteskap og ekteskap mellom slektninger, herunder straffeforfølgelse av de som står bak disse handlingene. Komiteen oppfordrer parten til å samarbeide med lokale ledere og frivillige organisasjoner, for å spre kunnskap om de negative virkningene av slik praksis, analysere informasjon som er samlet inn om tvangsekteskap, for å finne den reelle årsaken til den rapporterte økningen i slike ekteskap i Norge, og inkludere kampen mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap i landets internasjonale samarbeid. Forumet ber regjeringen redegjøre for regjeringens innsats for å bekjempe kjønnslemlesting av barn. 7. Utdanning, fritid og kulturelle aktiviteter (artiklene 28, 29 og 31) Utdanning, herunder yrkesopplæring og yrkesveiledning 49. Komiteen oppfordrer parten til å intensivere arbeidet med å opplyse alle foreldre om verdien av at barna får opplæring i tidlig alder, og skaffe plass i barnehager av god kvalitet til alle barn, særlig innvandrerbarn og andre barn som har behov for støtte til tidlig opplæring. Komiteen anbefaler også at parten innstendig anmoder kommunene om å innføre de nye språklæreplanene i sine skoler, slik at barna blir bedre i stand til å følge undervisningen, og at parten treffer tiltak for å sikre at barna fullfører skolegangen, med særlig fokus på grupper som tradisjonelt har høy frafallsprosent. Komiteen anbefaler videre at parten viderefører og styrker innsatsen for å bekjempe mobbing i skolen, og at den inviterer barna til å delta i arbeidet med å redusere og eliminere slik skadelig atferd.

8 Forumet ønsker tilbakemelding på hvor regjeringen står i arbeidet med utredningen som skulle vurdere behovet for opprettelsen av elevombudsfunksjon i grunnskolen? Det nevnes også at Departementet ønsker å samle alle rettigheter knyttet til fritid og deltakelse i ett dokument som kan distribueres til alle skoler m.fl. Forumet vil svært gjerne ha mer informasjon om når dette blir sendt ut. Forumet er positiv til at barn og unge involveres i planprosesser i kommunen. Forskning viser at 1 av 5 som faller ut av skolen sliter psykisk. (Eifred Markussen og Idunn Seland 2012) I tillegg vet vi at utenforskap og ensomhet har en sammenheng med frafallsproblematikk (Nordlandsforskning 2012). Forumet etterlyser tiltak fra KD som er rettet mot å imøtekomme denne utfordringen. Barn i asylmottak har ikke samme rett til barnehageplass som andre barn bosatt i kommunen, forumet ber om tilbakemelding på hvordan regjeringen vil sikre dette. 8. Spesielle beskyttelsestiltak (artiklene 22, 38, 39 og 40, artikkel 37 b) og d) og artiklene 30 og 32-36)Flyktningbarn, asylsøkende barn og enslige barn 52. Komiteen anbefaler parten å: a) foreta en grundig vurdering av hvilke asylsøkende barn som har vært offer for væpnet konflikt, og sørge for rehabilitering og sosial reintegrering av disse barna, b) oppnevne, så raskt som mulig, verger som kan bistå mindreårige asylsøkere og hjelpe dem med å forstå prosedyrene, og klargjøre vergenes rolle gjennom endringene som det er tatt initiativ til i vergemålslovgivningen, c) treffe tiltak for å redusere tiden asylsøkere må vente før de får svar på asylsøknaden, 38 d) sørge for at prosedyrene for å fastslå alderen til asylsøkere blir gjennomført på en måte som er vitenskapelig, sikker, barne- og kjønnssensitiv og rettferdig, og som ikke krenker barnets fysiske integritet, e) utvide ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også barn på 15, 16 og 17 år, som planlagt, f) sørge for at disse barna blir nøye fulgt opp mens de er i Norge, g) forsikre seg om at barn ikke forsvinner og faller i hendene på menneskehandlere og andre som utnytter dem, h) etterforske tilfeller der barn er forsvunnet, og prøve å finne barn som blir holdt skjult, i) unngå å sende barn tilbake til utrygge steder som de har flyktet fra, og benytte deres opphold i Norge til å utstyre dem med kompetanse og ferdigheter som de vil få behov for når de vender tilbake under mer fredelige forhold, j) sørge for at det alltid blir tatt grunnleggende hensyn til barnets beste og barnets tilknytning til Norge når det skal tas en avgjørelse om et barns framtid, og k) ta i betraktning komiteens generelle kommentar nr. 6 (2005), om behandling av enslige barn og enslige barn med følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland.

9 Forumet oppfordrer BLD til å invitere til et dialogmøte rundt oppfølgingen av denne merknaden, da flere av komiteens merknader kan relateres til dette punktet. Flere av merknadene fra FNs barnekomite er ikke fulgt opp fra norske myndigheter. De viktigste merknadene/anbefalingene er (jfr. pkt 52): Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere: Anbefaling fra komiteen: Utvide ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også barn på 15, 16 og 17 år, som planlagt, slik at disse barna blir nøye fulgt opp mens de er i Norge. Komiteen uttrykte en bekymring over at Norge har begrenset barnevernets ansvarsområde til barn under 15 år, noe som innebærer at eldre barn får mindre hjelp, og at disse barna ikke har tilgang på tjenester som andre barn i tilsvarende situasjon får. Retur av enslige mindreårige asylsøkere: Anbefaling fra komiteen: Unngå å sende barn tilbake til utrygge steder som de har flyktet fra, og benytte deres opphold i Norge til å utstyre dem med kompetanse og ferdigheter som de vil få behov for når de vender tilbake under mer fredelige forhold. Komiteen er betenkt over Norges planer om å etablere omsorgs- og opplæringssenter for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland, siden disse barna for det meste kommer fra land som er preget av krig og konflikt, der man ikke kan garantere for deres sikkerhet. Barnets beste og tilknytning til riket: Anbefaling fra komiteen: Sørge for at det alltid blir tatt grunnleggende hensyn til barnets beste og barnets tilknytning til Norge når det skal tas en avgjørelse om et barns framtid. Komiteen uttrykker en bekymring for at det foreligger rapporter om at barn som har tilbrakt mange år i Norge, kan bli sendt ut av landet, på tross av partens forsikring om at det vil bli lagt vekt på barnas tilknytning til Norge i saker som gjelder oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og selv om det foreligger grundig dokumentasjon på at de har tilknytning til Norge. Aldersundersøkelser: Anbefaling fra komiteen: Sørge for at prosedyrene for å fastslå alderen til asylsøkere blir gjennomført på en måte som er vitenskapelig, sikker, barne- og kjønnssensitiv og rettferdig, og som ikke krenker barnets fysiske integritet. Komiteen uttrykker en bekymring for at Norge vurderer å bruke metoder for å fastslå alder som anses som usømmelige, kulturelt ufølsomme og stort sett upålitelige. Regjeringen gikk bort fra sitt eget forslag om å innføre fysiologiske undersøkelser som metoder for aldersvurdering (noe som kritikken fra barnekomiteen retter seg mot). Likevel er det mange bekymringer for praktiseringen av dagens metoder som blir bruk av UDI for å fastsette alder på enslige mindreårige asylsøkere. Metodene blir ansett som upålitelige. Det er behov for en større gjennomgang av praksis og metodebruk. Barn som forsvinner fra mottak I følge sluttrapporten fra BLD om oppfølging av merknadene, er det utviklet detaljerte rutiner for hvordan slike saker skal følges opp. Rapporten fra PRESS viser imidlertid at rolleforståelsen mellom etatene fremdeles er uklar på dette punktet, og at sakene knyttet til enslige mindreårige som forsvinner fra mottak ikke følges opp på en god nok måte.

10 Bortføring, salg og handel med barn 54. Komiteen anbefaler parten å: a) evaluere handlingsplanen som ble avsluttet i 2009, og bruke erfaringene til å utarbeide en ny handlingsplan, b) sette fokus på barn som er offer for menneskehandel, og bevilge de nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til de enheter som har som oppgave å bekjempe denne forbrytelsen, c) utvikle og iverksette tiltak for systematisk å identifisere offer for menneskehandel, håndheve lovene som kriminaliserer bortføring, salg og handel med mennesker, og forsikre seg om at ofrene blir behandlet på kompetent vis. Forumet ønsker en tilbakemelding på status for de tiltakene som ble lansert i handlingsplanen mot menneskehandel. 58. Komiteen ber innstendig parten om å sørge for at standardene for behandling av mindreårige lovovertredere blir fulgt opp i sin helhet, særlig artikkel 37 bokstav b) og artiklene 40 og 39 i konvensjonen, samt FNs minstestandarder for håndtering av ungdomskriminelle ( Beijing-reglene ), FNs retningslinjer for forebygging av ungdomskriminalitet ( Riyadh-retningslinjene ) og FNs regler for beskyttelse av mindreårige som er fratatt friheten ( Havanna-reglene ). Komiteen anbefaler spesielt at parten, i samsvar med komiteens generelle kommentar nr. 10, om rettighetene til barn som er i konflikt med loven (CRC/C/GC/10, 2007): a) forsikrer seg om at barn bare blir holdt internert som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom, og reduserer antallet barn som sitter i fengsel, gjennom aktiv bruk av alternative tiltak overfor mindreårige lovovertredere, når dette er hensiktsmessig, b) sørger for at fengsling, når denne løsningen blir valgt, skjer i samsvar med lov og rett og uten at barnets rettigheter, slik disse framgår av konvensjonen, blir krenket, c) forsikrer seg om at mindreårige blir holdt atskilt fra voksne innsatte, både ved varetektsfengsling før saken kommer opp, og ved soning av idømt fengselsstraff, d) treffer de nødvendige tiltak for å sikre at personer som arbeider med barn i rettssystemet, dommere i ungdomsdomstoler, fengselsbetjening, tilsynsførere etc. får behørig opplæring, e) aktivt bruker tiden mindreårige tilbringer i fengsel til rehabilitering og utdanning, herunder yrkesopplæring, f) sørger for at alle barn som begår lovbrudd før de er fylt 15 år, blir behandlet av sivile eller administrative myndigheter i samsvar med barnekonvensjonen og internasjonale standarder, og særlig at de har tilgang til alternative tiltak.

11 Ønsker tilbakemelding på hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at personer som arbeider med barn i rettssystemet får behørig opplæring. Det er også viktig at det sikres gode nok rutiner i de forskjellige fengsel slik at foreldre eller de som har foreldreansvar alltid blir kontaktet. Beskyttelse av personer som er vitne til eller offer for forbrytelser 59. Komiteen anbefaler også parten å sørge for, gjennom egnede lovbestemmelser og forskrifter, at alle barn som er vitne til og/eller offer for forbrytelser, f.eks. barn som er offer for overgrep, vold i hjemmet, seksuell og økonomisk utnytting, bortføring eller menneskehandel, og barn som er vitne til slike forbrytelser, blir gitt den beskyttelse som konvensjonen krever, og at parten fullt ut tar hensyn til FNs retningslinjer for behandling av saker der barn er involvert som offer for eller vitne til forbrytelser (vedlegg til FNs økonomiske og sosiale råds resolusjon 2005/20 av 22. juli 2005). Forumet ønsker en tilbakemelding på hvordan regjeringen skal sikre at barn som er vitne til forbrytelser fanges opp i relevant statistikk, og hvordan en sikrer at barna gis den beskyttelsen konvensjonen krever. Barn som tilhører minoritetsgrupper eller urbefolkningsgrupper 61. Komiteen anbefaler parten å gjøre sitt ytterste for å sikre at barn med etnisk minoritetsbakgrunn og barn fra urbefolkningsgrupper har samme tilgang til alle rettigheter som andre barn, herunder tilgang til velferd, helsetjenester og skoler, og at de blir beskyttet mot fordommer, vold og stigmatisering. 9. Ratifisering av internasjonale avtaler 62. Komiteen anbefaler at parten vurderer å ratifisere internasjonale menneskerettighetsdokumenter som også er relevante for gjennomføringen av barns rettigheter, og som Norge ennå ikke er part i, nærmere bestemt Den internasjonale konvensjon om vern av rettighetene til alle arbeidsinnvandrere og deres familier, Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Den internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning og den frivillige tilleggsprotokollen til Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Forumet ser frem til regjeringens varslede proposisjon om eventuell ratifikasjon av tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om individklagerett. Forumet etterspør en oppdatering på status vedrørende tilleggsprotokollen til Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 10. Oppfølging og spredning

12 63. Komiteen anbefaler parten å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de foreliggende anbefalingene blir fulgt opp i sin helhet, bl.a. gjennom å formidle dem til nasjonalforsamlingen (Stortinget), relevante departementer og Høyesterett, og til lokale myndigheter, når dette er relevant, for behørig vurdering og videre oppfølging. 64. Komiteen anbefaler videre at partens fjerde periodiske rapport og de skriftlige svarene til komiteen, samt de relaterte anbefalinger (avsluttende merknader), blir gjort allment tilgjengelig på landets språk, herunder (men ikke bare) gjennom Internett til hele befolkningen, til sivilsamfunnsorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, profesjonsgrupper og barn, for å skape debatt og bevissthet om konvensjonen, om gjennomføringen av den og om tilsynet med gjennomføringen. Forumet ønsker en oppdatering for arbeidet med: «Det vil også bli laget en barnevennlig versjon av komiteens anbefalinger som skal spres blant barn og unge. Hensikten er at barn skal delta i diskusjonen om hvordan barn i Norge skal få det bedre. Videre må myndighetene gjøre mer for å involvere barn og unge i oppfølgingen av merknadene, herunder i monitorering av oppfølgingsarbeidet, samt i annen utforming av nasjonal politikk, og i evalueringen av planer, programmer og politikk, jfr. merknad 25.

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter

Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter Supplerende rapport 2004 til Norges tredje rapport til FNs Komité for Barnets Rettigheter Hvis vi sier ensomhet, hva tenker du da? at noen er utenfor tomhet friminuttet lengsel barn som ikke har familie

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

ECRIs RAPPORT OM NORGE

ECRIs RAPPORT OM NORGE CRI(2009)4 Version norvégienne Norwegian version ECRIs RAPPORT OM NORGE (fjerde overvåkingssyklus) Vedtatt 20. juni 2008 Offentliggjort 24. februar 2009 INNHOLDSOVERSIKT FORORD... 5 SAMMENDRAG... 7 RESULTATER

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering 2.2. Barnekonvensjonen som juridisk instrument 2.3. Barnekonvensjonens betydning for kommunal praksis

2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering 2.2. Barnekonvensjonen som juridisk instrument 2.3. Barnekonvensjonens betydning for kommunal praksis Selvhjelpspakken SELVHJELPSPAKKEN 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR SELVHJELPSPAKKEN 1.1. Redskap for fylkesmannsembetet 1.2. Redskap for kommunene 2. FNs BARNEKONVENSJON 2.1. Bakgrunn ratifikasjon og inkorporering

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014. Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen

Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014. Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen Sjumilssteget - Kommuneanalyse 2014 Fokus på kommunens arbeid med barn og unge basert på Barnekonvensjonen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oppdraget... 3 1.2 Gjennomføring... 4 1.3 Kommuneanalysen... 4

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Prop. 106 S. Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prop. 106 S. Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Prop. 106 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

VEILEDER FOR POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE. Dialog for ansvar og positiv endring

VEILEDER FOR POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE. Dialog for ansvar og positiv endring VEILEDER FOR POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE Dialog for ansvar og positiv endring VEILEDER FOR POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE Dialog for ansvar og positiv endring Dialog for ansvar og positiv endring VEILEDER

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL. Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere

MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL. Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere MINDREÅRIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere Innholdsfortegnelse Innledning 5 1 Hva er menneskehandel 6 1.1

Detaljer

Satsing på barn og ungdom

Satsing på barn og ungdom Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2010 Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2010

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer