Kva implikasjoner har det for BUP å underkasta seg eit slikt regime?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva implikasjoner har det for BUP å underkasta seg eit slikt regime?"

Transkript

1 Samarbeidsrådet Voss lokalsjukehusområde Underutval for barn og unge si psykiske helse Referat frå møtet i Underutval for barn og unge si psykiske helsa. Stad: BUP Voss, Voss Sjukehus Tid: 1.oktober 2009 Tilstades: Gerd Blomhoff Pedersen, Marit Hafting, Lars Kvamme, Gunvor Bråten, Gunnlaug Lekve, Åse Laastad. Fråfall: Anna Mo-Bjørklund, Ingunn Vangen, Unni Bilsbak og brukarrepresentant. Ingunn Vangen er ikkje med i underutvalet som kontakt frå Modalen kommune lengre då ho har skifta arbeidskommune. Gerd Blomhoff Pedersen skal kontakta Modalen kommune om ein ny kontakt i underutvalet. Sak 1: Velkommen til brukarrepresentant. Unni Bilsbak har kontakta Magne Øverlid som hadde valgt ut Gro Sissel Urheim som brukarrepresentant og Åshild Skjerve som vararepresentant. Ingen av dei møtte opp på møtet idag. Sak 2: Godkjenning av referat Ingen merknad. Sak 3: Nytt frå kommunane/bup. BUP Endring i personalstaben: 2 personer (lege og psykolog) går i svangerskapspermisjon. Den eine, som allereie er i svangerskapspermisjon kjem tilbake i 50% stilling i november Stillinga til legen er lyst ut, men det er vanskeleg å rekruttera legar til barne-psykiatrien. Ett prosjekt som BUP arbeider med på lang sikt er å få ein ny overlege til.

2 Vurderingssamtalar: Frå november 2009 vil BUP innføra vurderingssamtalar som skal vera: - skriftleg - alle henvendelsar blir invitert inn til ein vurderingssamtale innan 10 dagar. Grunnen til innføring av vurderingssamtalar er at: - det blir bedre prioriteringar - får igang ein prosess i ventetida som blir meir effektivt utnytta - veit bedre problemstillinga når me delegera internt - vera to stykke saman som gjev desse samtalane - pasient, pårørande og evt tilvisar vera med - også er det eit læringsperspektiv i opp i dette for dei som er med og som er mindre erfarne - når samtalen er gjennomført, legg me ved skrifleg vurdering/notat i tillegg til henvisning til tilvisningsteamet. Blir sendt ut brev med inf der dette bli vurdert KOR: Gerd Blomhoff Pedersen inf om eit anna stort prosjekt: Så-Korn midler som ein kan søkja på og som BUP har fått innvilga. Det er eit prosjekt som heiter KOR ( klient og resultatstyrt praksis) og som BUP vil gjennomføra i perioden des.2009 til nov KOR går i korte trekk ut på: - systematisk innhenta pasienten si vurdering av si eiga oppleving av helsetilstand sin - pasienten fyllar ut eit skjema med spørsmål om skule, heim, fritid m.m - kvar time avslutta med å svara /gå gjennom 4 spørsmål frå eit skjema om kva/korleis har du det no. Og alt dette blir skåra inn i ein data-system der kurva til pasienten blir registrert - intensjonen er å få pasienten til å vera med på å ha eit eigarforhold til si eiga sak Kva implikasjoner har det for BUP å underkasta seg eit slikt regime?

3 - dette skal som nemdt gjennomførast i perioden des til nov det er valgfritt for terapeutane - det finns ein barneversjon og ein ungdomsversjon, ingen øvre eller nedre grense - kvar time blir evaluert til slutt - pasienten si kurve blir samanlikna med ei kurve på kva som er å kunna forventa av framgang ut frå denne diagnose/problemstilling - med å nytta ein slik metode/system ligg det føringar på at det kan vera med på å forkorta behandlingstida - skal og forløpande bli forska på kva som skjer med terapeut ved å implimentera ein slik omfattande klinisk rutine.som feks. trivselfaktorar og kva dette gjer med ein(virka inn på)som terapeut. Medisinar studentar i praksis på BUP. BUP har sagt ja til å ha 2 medisinar studentar i praksis over 4. veker.fin måte å få markedsført det psykiske arbeidfeltet ang barn og unge på, og kanskje det på den måten kan bli lettare å rekruttera legar på sikt. Seminardag. 2.november 2009 : seminardag, tema: klient og resultatstyrt praksis. Foredragshalder er Barry Duncan, Dr Psychol., terapeut og forskar med stor klinisk erfaring og som jobbar ved ISTC i Florida. Kort sagt vil Barry Duncan presentera KOR som eit verktøy til å gjera det me gjer på ein meir klientstyrt og resultatstyrt måte, at pasienten får eit eigarforhold til si eiga sak. Det er den som eig problemet som veit kor skoen trykkjer. Saman med pasienten kan me gjera tenesta me tilbyr meir effektiv, pålitleg og riktig for den enkelte pasient. Legg ved invitajon til seminar-dagen. Granvin psykiatrisk sjukepleiar i Granvin er gått av med pensjon, kommunen skal lysa ut etter ny for å dekka behovet for vanlege sjukepleiarar må kommunen leiga frå vikarbyrå har i dag 3stk i desentralisert utdanning som er til god hjelp, og som har forplikta seg til å jobba under sjølve utdanninga og nokre år etterpå. Granvin dekka sumarvikarbehovet ved å nytta svenske legestudentar

4 Granvin har idag eit samarbeid med Ulvik med turnuskandidaten, 40% i Ulvik og 60% i Granvin. Ulvik har rettleiingsanvaret og arbeidsgiveransvaret. Forslag i møtet her var at turnus-legen på Voss kan og ta Granvin barnevernet på Voss har 10% i Granvin, men det har vore relativt,seier Lars Kvamme Voss og Granvin kan ha feks ha felles barnevern, der Voss blir vertskommune, noko som sikkert blir ein realitet,seier Lars Kvamme Voss kursdagane med tema motiverande samtale med utgangspunkt frå prosjektet med Bergensklinikkane om Ungdom i risiko, som skulle haldast no i haust for kommunalt tilsette og tilsette i vidaregåande skule som møter ungdomane til dagleg, vert utsatt til 2010 Gunvor Bråten fortel litt om stoda i Voss barnvern, at dei har det travelt, at dei har mange fylkesvernsaker, at dei har eit stabilt, godt kollegium som er flinke til å jobba dugnad.vidare inf om at budsjettet skal kuttast med 5 %, frå 7,8 til 7,5. Har pr idag 80 hjelpetiltak og 18 under omsorg.teikninga i tida er at det blir meldt fleire bekymringsmeldingar no enn før samarbeid med Aurland kommune om enkeltsaker. Voss bistå som samtalepartnar og til å fatta vedtak laga skjema til systematisk kartlegging av barn og unge si psykiske helsa til helsesøstrene på helsestasjonen. Om barnet/ungdomen skårer over eit viss nivå skal BUP og PPT innkallast til ei ansvarsgruppe vedr. den det gjelder. Alle barn over 11 år skal vera med på møtet, også dei som er i systemet og tar tak i saka. Alle sakshandsamarar skal ha 2 saker kvar i okt Filosofien her å fanga opp barn og unge som strevar, ikkje å gjera noko stort nummer av det det vert jobba vidare med PMTO barnevernets barn har mykje psykiske plagar som ikkje blir sett Mona Bystøl jobbar med mindreårige asylsøkjar-barn i eit eige hus, har pr.i dag 3stk, tilbodet blir no evt utvida til å ta imot fleire barn Ulvik

5 helsestasjonen jobbar no med prosjektet psykisk helse i skulen,har sett av 3 dagar til undervisning i 10.klassen. Målet er å implentera heile programmet på sikt har idag ei som utdanna seg til psyk.sjukepl, og det er eit stort ynskje om å nytta denne tenesta meir opp mot helsestasjon/skule på verdensdagen for psykisk helse, hadde helsestasjonen stands på biblioteket på skulen samtalegruppene med barn/ungdom er ikkje komne i gong endog, men ligg på planleggings-nivået Ulvik ligg under Hardanger barnevern, og det er dei som har ansvaret for den interkommunale biten Ulvik er med på prosjektet SLT,eit førebyggande tiltak, ei samordning med skule,helsestasjon,barnevern og politi for rus og kriminalitet. Målet er å jobba førebyggande blandt kva som rører seg i kommunen no ang. rus og kriminalitet, evt setja inn tiltak. SLT skal ha 2 møter i semesteret Ulvik har på gang ein rus undersøkelse som går over 3 år i 8-10 klasse. Ut fra inf som kjem inn, evt setja inn nødvendige tiltak Vaksdal Samtalegrupper for barn av skilte foreldre er komne igang i 5klassane på Vaksdal og Stanghelle skule har fått innarbeid rutiner på at alle nyfødte/barselkvinner på helsestasjonen ang fødselsdepresjon fyller ut fødselsdepresjons-skjemaskjema. Alle som skåra med behov, får tilbod om samtalar/oppfylgjing har starta opp samtalegruppe vedr mobbing på Stamnes skule, gruppesamtalar og individuelle samtalar.i fyrste omgang prøver me å avgrensa dette tilbodet til 6 gongar, 6 tirsdagar etter kvarandre, inkl evaluering. 7 gongen ber me inn foreldre/føresatte til samtale etter avtale med elevane.dette pga me ser at det kan vera nokon av foreldre/føresatte som er med på å halda på problemstillingane. faste samtalar med alle 8.klassane vedr.helsehjulet er godt innarbeid,og fleire av dei går vidare til individuell samtale har fast samarbeid med sosial-lærar og rektor på ungdomsskulen me er veiledarar i prosjektet psykisk helse på ungdomsskulen

6 psyk.sj.pl har veiledning på lærarar på Eksingedalen skule og tett samarbeid med lærarar som har elevar som slit med problem ellers i kommunen dei faste samtalegruppene for ungdom på ungdomskulen er godt innarbeidd. Ungdomane vel sjølv tema Sak 4 PHU.Marit Hafting og Unni Bilsbak vil koma tilbake til dette. Men ein del ungdomar med ulike problem er også psykisk utviklinghemma i ulik grad og mange av dei blir for seint oppdaga, og spørsmålet er kven har ansvaret her? Marit Hafting vil ha eit utvida undervalgsmøte med kommunelegane og leiarane. Vedtak: alle undervalgsmedlemane motivera sin kommunelege til å stilla på eit møte i januar Sak 5 Angåande konsultasjonsteam i samarbeid med RVTS og BUFetat, har det skjedd ei utvikling her. Dette går på at om ein treng rask konsultasjon kan ein ringa RVTS. RVTS vil gjerne vera med på å etablera eit konsultasjonsteam, og BUFetat vil vera med og vera forankra i RVTS. Gerd Blomhoff Pedersen skal før jul avtale eit møte med Inge Nordhaug i RVTS og Sigrid Bakken i BUFetat om etablering av eit slikt team. Hensikten er å få faste tiltak/prosedyrer for å leggja fram saker/problemer. Teamet er i utgangspunktet tenkt å ha med 6 personer fordelt slik: Kvam-1person Voss Barnevern-1 person Kommunelege i Ulvik-1 person RVTS-1 person BUFetat-1 person BUP Voss-1 person Sak 6 Utvida møte 2010 om krisearbeid. Dette vil det bli arbeida vidare med, koma tilbake til dette på neste møte. Sak 7 Tilskot til modellutprøving av psykologer i kommunehelse-tenesta.

7 Kvam kommune har søkt og fått tilskot på kr ,- fyrste året så kr ,- andre året. Vidare skal kommunen sjølv finansiera tenesta. Voss skal lysa ut prosjektstilling opptil 2 år, der prosjektbeskrivelsen er med i søknaden. Hensikten/målet er å integrera psykolog i 1.linjetenesta. Sak 8 Årsmelding underutval.ok Sak 9 Årsmelding BUP.Ok Neste møte 28.januar 2010 kl til kl Referent Åse Laastad Dalekvam 30/10-09 Vedlegg: Invitasjon til seminardag mandag 2.november 2009

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar.

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar. FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008 Plan for busetting og integrering av flyktningar. 1. Målsetting: Det overordna målet for arbeidet med flyktningar i Ål kommune er at dei skal sikrast opplæring

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Informasjon om LAR i Helse Førde

Informasjon om LAR i Helse Førde Informasjon om LAR i Helse Førde Forord Frå 01.01.11 har Helse Førde ansvar for LAR i Sogn og Fjordane. Behandlinga er ei integrert del av spesialisttilbodet. Kommunane har det primære ansvaret for pasientane,

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

TENK TRYGGLEIK. Prosjektplan. Prosjektplan Tenk Tryggleik. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg.

TENK TRYGGLEIK. Prosjektplan. Prosjektplan Tenk Tryggleik. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg. TENK TRYGGLEIK Prosjektplan. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg. Ferdig September 2009 Redigert April 2010 2 Innhaldsfortegning Innleiing... 5 Definisjonar....

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer