Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge"

Transkript

1 Frogn kommune Plan for psykisk helsearbeid barn og unge

2 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn for planen... 2 Arbeid med planen... 2 Organisatorisk plassering av tjenester til barn og unge med psykiske vansker... 2 Forskningsbasert kunnskap og status om barn og unges psykiske helse... 3 Nasjonale funn... 3 Selvmord... 4 Lokale funn... 4 Funn fra ungdomsundersøkelsen i Frogn 2014/2008/ Oversikt over antall personer i Frogn kommune med individuell plan pr :... 5 Risikofaktorer... 5 Beskyttelsesfaktorer... 6 Oppsummering... 7 Målsetting for arbeidet med barn og unges psykiske helse... 7 Grunnlag for valg av tiltak Frogn kommunes verdier... 7 Tiltakene skal... 8 Videre vektlegges følgende i valg av tiltak... 8 Oversikt over kartlegging og tiltak i Frogn kommune... 9 Kartlegging... 9 Tiltak Ansvar for koordinering av arbeidet med barn og unges psykiske helse Samarbeid Oppfølging av planen Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 1

3 Innledning Bakgrunn for planen Kommuneplanens overordnede mål er at alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår. Follo distriktsrevisjon vurderte vår 2013 og høst 2014, det psykiske helsearbeidet for barn og unge i kommunens. Distriktrevisjonens rapport ble behandlet i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret med følgende ordlyd: 1. Saken tas til orientering. 2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn. 3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får. Arbeid med planen Det har blitt avholdt en idé-dugnad med barn og unges psykiske helse som tema. Her deltok alle tjenester fra enheten i Oppvekst og Helse- og omsorg. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe på tvers av tjenesten i BUF og en representant fra kommunalt FAU. Denne gruppen har foretatt en gjennomgang av eksisterende tiltak og kommet med forslag til nye tiltak. Alle enhetsledere i Oppvekst og ledergruppen i BUF har kommet med innspill til planen. Organisatorisk plassering av tjenester til barn og unge med psykiske vansker Organisasjonskart for enhet barn, unge og familier, BUF Enhetsleder Boliger for enslige mindreårige flyktninger Barneverntjenesten Helsestasjon for barn og unge PP-tjenesten Familieteamet utekontakten Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 2

4 Enhet for helse og koordinering har ansvar for å: Behandle søknad/og fatte vedtak om individuell plan Ha system for opplæring av koordinatorer Ha oversikt over personer med individuell plan Enhet for psykisk helse og rustjenester har ansvar for arbeid med voksne med psykiske vansker Det vises til følgende lenke som viser organisasjonskartet for Frogn kommune: art.pdf Forskningsbasert kunnskap og status om barn og unges psykiske helse Opplysninger om barn og unges psykiske helse generelt og i Frogn spesielt, er hentet fra Folkehelserapporten 2014, rapporten Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid (TOPP studien) fra Folkehelseinstituttet, Folkehelsebarometeret og ungdomsundersøkelsen i Frogn fra Nasjonale funn Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. Til enhver tid regner vi med at: prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse TOPP-studien omhandler psykiske plager som angst, depresjon og spiseproblemer, normbrytende atferd som tyveri, skoleskulk og mobbing, samt sosiale ferdigheter som mål på god psykisk fungering. Familiene som er med i undersøkelsen, har beskrevet seg selv og sin livs-situasjon på flere tidspunkt, fra barna var 1 ½ år og fram til nå (2007), hvor de er år TOPP-studien viser at vi allerede fra barn er halvannet år kan begynne å identifisere forhold som bidrar til at: Noen barn utvikler langvarige psykiske plager: Dette er barna med de mest problematiske familieforholdene og det vanskeligste temperamentet, hvor miljøet gjennomgår få positive forandringer. Noen barn kommer over plagene: Dette er barna med middelverdier på risikofaktorene, og som vokser opp i miljøer som gjennomgår positive forandringer. Noen barn utvikler god sosial kompetanse: Dette er barna fra familier hvor mødrene får god sosial støtte fra venner og naboer helt fra barna er små, og hvor barnas temperament er preget av sosialitet, utholdenhet og aktivitet, mens Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 3

5 Noen mødre utvikler symptomer på angst og depresjon: Dette er mødrene med mange barnerelaterte belastninger og lite sosial støtte fra partner, familie og venner. Det er likevel viktig å merke seg at hovedparten av barna som utvikler betydelige psykisk plager og normbrytende atferd ikke kommer fra spesielle risikogrupper. Videre ble det også funnet at forekomsten av psykiske plager minsker dersom de sosiale ferdighetene øker. I tillegg var utviklingen av sosiale ferdigheter relativt uavhengige av belastningsnivået i familien Resultater fra TOPP-studien tyder på at problematferd hos barn på halvannet år primært er knyttet til mødrenes symptomnivå. Symptomer på angst og depresjon hos mødre til halvannet år gamle barn er tett knyttet til støtte- og belastningsforhold. Belastninger knyttet til barns helse og barnepassordninger er tettere forbundet med endringer i mødrenes symptomnivå enn noen andre typer av belastninger. Hovedfunnet er at det kun var når risikoforholdene i familien holdt seg konstante, at barnas symptomnivå forble på samme høye nivå. Selvmord Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Rundt 150 kvinner og i underkant av 400 menn tar livet sitt hvert år. Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. I 2012 var det i Norge 45 menn og 21 kvinner som tok sitt eget liv i alderen år. I de fleste tilfeller er selvmord og selvmordsforsøk resultatet av en rekke uheldige faktorer, der psykisk lidelse er en vesentlig, men ikke tilstrekkelig forklaring. Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år livet sitt i Norge. Forskere ved Folkehelseinstituttet har dybdeintervjuet etterlatte til unge menn som tok livet sitt i overgangen til voksenlivet, om hvordan de forsto selvmordet. Hovedfunnet tyder på en særlig sårbarhet for å oppleve seg som avvist og ikke å ha lykkes med å nå sine mål. Lokale funn Folkehelsebarometeret for Frogn, viser bl.a. at: (2014) Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er høyere enn i landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er lavere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 4

6 Funn fra ungdomsundersøkelsen i Frogn 2014/2008/2000. Funnene i ungdomsundersøkelsen viser at ungdommen i Frogn skårer litt høyere enn landsgjennomsnittet på spørsmål som omhandler i hvilken grad de er plaget av ensomhet og depressivt stemningsleie. De skårer litt lavere på spørsmål som omhandler mobbing. Det er en positiv utvikling i andelen elever som opplyser at de aldri eller nesten aldri blir mobbet, sammenlignet med undersøkelsen i Hvis vi ser på forskjellen mellom gutter og jenter, skårer jentene langt lavere på spørsmål om i hvilken grad de er fornøyd med livet og seg selv. De skårer også langt høyere på spørsmål som omhandler depressivt stemningsleie og ensomhet. Det er en økt andel ungdommer som svarer at de er veldig mye eller ganske mye plaget av ulike psykiske plager, i 2014 sammenlignet med undersøkelser i g Økningen gjelder både jenter og gutter. Forverringen av barn og unges opplevde psykiske helse i Frogn er urovekkende høy. Tallene var uendret fra 2000 til Oversikt over antall personer i Frogn kommune med individuell plan pr : Risikofaktorer De fleste barn som får psykiske plager, kommer fra vanlige familier hvor det gjennomgående er få risikofaktorer. Det er imidlertid normalt for familier å ha belastninger og psykiske Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 5

7 symptomer fra tid til annen. Dette gjør det vanskelig å forutse hvilke barn som kommer til å få plager senere i livet. Vi vet likevel at risikoen øker betraktelig når belastningen som barnet utsettes for, blir store, rammer flere områder i livet, eller varer over lang tid. Faktorer som kan føre til psykiske lidelser/vansker hos barn og unge: Arvelighet kan være en risikofaktor for rusrelaterte lidelser og noen psykiske lidelser. Traumatiske hendelser Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som traumatiske hendelser. Vanlige eksempler på vedvarende belastninger er langvarige problemer med barna, eller alvorlige økonomiske problemer. Likeledes er arbeidsledighet en viktig risikofaktor. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Barn og unge har størst risiko for å utvikle psykiske lidelser i familier hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over lang tid, er rusmiddelmisbrukere eller voldelige. Familien eller barna selv er kommet hit som flyktninger og har traumatiske erfaringer med krig, tortur, vold og tap av familie og venner (13). Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir mobbet på skolen. Spesielt utsatte for negativ innvirkning av vanskelige oppvekstforhold er barn som er født med en biologisk sårbarhet fordi mor har brukt alkohol, illegale rusmidler, medikamenter og/eller tobakk, eller har vært feilernært eller utsatt for miljøgifter under graviditeten. Det er likevel viktig å merke seg at totalt sett kommer de fleste barna som får psykiske symptomer, fra stabile og velfungerende familier hvor det vanligvis er få risikofaktorer som dominerer i lengre tid. En undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet viser at en gruppe av barn hadde stabilt høyt nivå av atferdsvansker over tid. Familiene til barna i denne gruppa skilte seg ut. Mødrene fortalte i større grad om vedvarende belastninger i familien. De viktigste tidlige belastningene, etter å ha kontrollert for en rekke andre sentrale risikoforhold, var langvarige problemer med hensyn til mor sitt forhold til partneren, med hensyn til helsesituasjonen til mor sin partner og med hensyn til familien sine levekår. Alderen til mor spilte òg inn. Dess eldre mor var, dess lavere var risikoen for at atferdsvansker hos små barn varte ved. Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste. Likevel - adopterte har hatt en utfordrende start på livet, noe som gir økt risiko for psykiske plager og lidelser. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet. Beskyttelsesfaktorer Trygg tilknytning til omsorgspersoner i oppveksten Sosial støtte og nærhet Gode sosiale ferdigheter og god mestringsevne hos barn og unge Mødre med godt sosialt nettverk Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 6

8 Barn/unge og familiene er integrert i vennenettverk, familie og jobb Oppsummering Det er mulig å identifisere forstadier til psykiske plager allerede fra barn er halvannet år gamle. Problematferd hos barn på halvannet år er primært knyttet til mødrenes symptomnivå. De fleste barn og unge med psykiske vansker kommer fra vanlige familier Risikoen for utvikling av psykiske vansker øker betraktelig når belastningen som barnet utsettes for, blir store, rammer flere områder i livet, eller varer over lang tid. Mors alder har betydning for utvikling av atferdsvansker hos små barn Adopterte barn har en økt risiko for utvikling av psykiske plager Det er relativt sett få unge som begår selvmord i Norge, men andelen unge menn som begår selvmord er høy. Forekomsten av psykiske plager minsker dersom de sosiale ferdighetene øker, og utviklingen av sosiale ferdigheter er relativt uavhengige av belastningsnivået i familien. Andelen av beboerne i Frogn med psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet. Det er en langt større andel av jentene enn av guttene som opplever å ha ulike psykiske plager. Andelen gutter og jenter som oppgir å ha denne type plager har hatt en urovekkende økning i Frogn fra 2000 og Det har vært en positiv utvikling i andel unge som opplever mobbing. Målsetting for arbeidet med barn og unges psykiske helse At barn fra tidlig førskolealder og fram til voksen alder utvikler gode sosiale ferdigheter og god psykisk helse At symptomer på psykiske plager, normbrytende atferd og somatiske plager reduseres At mødre og fedre utvikler god mestringsevne og god trivsel At symptomer på psykiske plager hos foreldre reduseres Grunnlag for valg av tiltak Frogn kommunes verdier - Respekt - Engasjement - Profesjonalitet - Raushet Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 7

9 Tiltakene skal Være forskningsbasert Der det er naturlig iverksettes på tvers av tjenester og enheter Skal ta utgangspunkt i at alle barn, unge og familier skal ha et eierforhold til både problemer og løsninger Skje på bakgrunn av systempraksis Være i tråd med kommunens handlingsplan og enhetens virksomhetsplan Videre vektlegges følgende i valg av tiltak Tidlig identifisering av vansker Det er mulig å oppdage barn med begynnende psykiske vansker allerede i 18 mnd. alder. Det er derfor viktig å ha gode systemer og metoder for å kunne fange opp disse barna. Tiltak som fremmer sosial kompetanse Forskning viser at barn med god sosial kompetanse minsker faren for utvikling av psykiske vansker uansett risikofaktorer. Dette er tiltak som det er viktig iverksettes over for barn i alle aldre. Tiltak rettet spesielt mot jenters psykiske helse Undersøkelser både på landsbasis og i Frogn viser at jenter har en dårligere psykisk helse enn guttene. Dette fordrer spesielle tiltak rettet mot denne gruppen, med særlig vekt på mestring og sosial kompetanse. Et tankekors er at det er langt flere menn enn damer som begår selvmord, noe som kan tyde på en underrapportering fra gutter på egen psykiske helse. Tiltak rettet mot identifisering av og tiltak for mødre med psykiske vansker Mødres helse er en av de viktigste årsakene til at barn utvikler psykiske vansker og atferdsvansker. Det er derfor særdeles viktig at kommunen har systemer for å fange opp mødre som har vansker av ulik art. Får vi tak i mødrene, får vi tak i barna. Tiltak som fremmer nettverksbygging og familietilhørighet En viktig faktor for utvikling av psykiske vansker er grad av sosial tilhørighet både i venne- og familienettverk. Kommunen må derfor kunne iverksette tiltak som fremmer en slik tilhørighet, og som bidrar til nettverksbygging mellom familier. System for utarbeidelse av individuell plan/opplæring av koordinatorer Gode systemer for utarbeidelse av individuelle planer og opplæring av koordinatorer, er en forutsetning for gode tiltak for barn og unge med sammensatte behov og som allerede har utviklet psykiske vansker. Tiltak mot mobbing Godt arbeid med å avverge mobbing og iverksette gode tiltak der mobbing foregår, er en helhetlig praksis og planverk i kommunen. I arbeidet med mobbing er ansvarliggjøringen av det enkelte barn/ungdom og familiene deres en viktig forutsetning. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 8

10 Oversikt over kartlegging og tiltak i Frogn kommune Kartlegging og tiltak er inndelt på følgende måte: Kartlegging Universell kartlegging (alle) Selektiv kartlegging (gruppe i risiko) Indikativ kartlegging (rettet mot person) Kartleggingsverktøy som er i bruk for å iverksette universelle, selektive og indikativ tiltak Nivå Kartlegging Universell (alle) Kvellokorps 1 Helsestasjonskontroller, skolehelsetjenesten, jordmortjeneste, Kartlegging av depresjon (EPDS) Sats 2 og språk 4 2 TRAS 3 Trivselsundersøkelser (1-4 trinn), elevundersøkelser (5 7 trinn) Ungdomsundersøkelse (ungdomsskole/videregående) ICDP (International Child Development Program) samspillsobservasjon i barnehagene COS 4 trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene Selektiv (gruppe i risiko) Indikativ(person) Rapportering av skolefraværssaker Observasjoner av klasser, avdeling, grupper ICDP (International Child Development Program) samspillsobservasjon, i barnehagene COS trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene Sakkyndig utredning, Barnevernundersøkelser, Utdypende kartlegging EPDS Sosiallærer ved enkelte skoler TO-team 5 ICDP (International Child Development Program) samspillsobservasjon, i barnehagene COS trygghetssirkelen som bakgrunn for observasjon i barnehagene 1 Tidlig innsats i barnehagene, bygget på tverrfaglige observasjoner (link til Frogn kommune WEB) 2 Språkkartlegging ved helsestasjonskontroller 3 Observasjon av språk i daglig samspill i barnehager 4 Veiledningsmetode som fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets utvikling 5 Tilrettelagt opplæringsteam (Lenke til WEB) Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 9

11 Tiltak Universelle tiltak Da det største antallet barn og unge som utvikler psykiske plager kommer fra vanlige familier med få risikofaktorer når vi flest barn gjennom å ha gode allmenne tiltak som fanger opp flest mulig familier. Selektive tiltak Fordi vi vet at noen barn er mer utsatt enn andre barn, er det viktig å ha skoler, barnehager, helsestasjoner og et øvrig et tiltaksapparat som oppdager disse barna og iverksetter relevante tiltak. Indikativ tiltak Kommunen må ha relevante tiltak og et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten Universelt nivå - mål Tiltak Beskrivelse Utfører at barn fra tidlig førskolealder og fram til voksen alder utvikler gode sosiale ferdigheter og god psykisk helse Kunnskapsformidling Undervisning- og opplæring i skoleklasser Alle har en psykisk helse Utviklingssamtaler i barnehage/skole Skolehelsetj. og utekontakt Barnehager/skole at symptomer på psykiske plager, normbrytende atferd og somatiske plager reduseres. at mødre og fedre utvikler god mestringsevne og god trivsel at symptomer på psykiske plager hos foreldre reduseres barn, unge og familier har trygghet i nettverk Felles program for utvikling av sosial kompetanse i barnehage og skole Foreldremøte i barnehage /skole På foreldremøter Gjennom dialogmøter Gjennom foreldreråd Informasjon i Frogn avisa og kommunes hjemmeside. Undervisning til elever om fysisk og psykisk helse ÖPP 6 Systematisk opplæring av sosiale ferdigheter Sosial læreplan Lærere gjennomfører EQ på alle trinn. I EQ-timene er det halv klasse hvor de jobber med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Handlingsplaner mot mobbing i skole og barnehage Barnehager/skole Alle tjenester i BUF Alle tjenester i BUF Helsestasjon Ruskonsulent/ute kontakt/skolehels etjenesten Barnehage- og skolepersonell 6 Rusforebyggende tiltak foreldreveiledningsprogram i ungdomsskolen Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 10

12 Felles program for utvikling av tilknytning mellom barn og voksne Legge til rette for at foreldre sammen kan bygge nettverk COS-P 7. Opplæring gjennomføres høst 2015/vinter 2016 Barselgrupper. Avklare behov for foreldre- /mødre-/fedregrupper Dialogkonferanser med foreldre Foreldreforberedende kurs Informasjon i Frogn avisa og kommunes hjemmeside Barnehagepers. /BUF sine tjenester Helsestasjonen BUF at mødre og fedre utvikler god mestringsevne og god trivsel at symptomer på psykiske plager hos foreldre reduseres barn, unge og familier har trygghet i nettverk Elev- og utviklingssamtaler Utvikling av ferdigheter, god psykisk helse og sosial kompetanse Åpen barnehage Faste samtaler med alle elever/foresatte Kulturskole Fritidsklubb Skolene Enhet for kultur Selektivt nivå - mål Tiltak Beskrivelse Utfører at barn fra tidlig Felles program for utvikling førskolealder og fram til voksen alder utvikler gode sosiale ferdigheter og god psykisk helse av tilknytning mellom barn og voksne COS-P (Circle of security). Opplæring høst 2015/vår 2016 ICDP MINOS prosjekt rettet Familieteam, helsestasjon, Barnehage Barnehage at symptomer på mot flerspråklige barn psykiske plager, normbrytende atferd og somatiske plager reduseres. Gruppetilbud for barn/unge som er i risiko for å utvikle vansker Barnehage Flerspråklige barn og deres familier får tilbud om gratis barnehageplass for en begrenset periode. Vurderes iverksatt i Gruppetilbud til barn av skilte foreldre (PIS) 8 Stressmestrings- grupper for jenter iverksettes høst Ulike gruppetilbud til jenter og/eller gutter Helsestasjon/fami lieteam/skoler 7 Foreldreveiledningsprogram med utgangspunkt i tilknytning og trygghetssirkelen jf. COS 8 Gruppetilbud til barn av skilte foreldre Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 11

13 Foreldreråd 9 Gruppe av foreldre med barn som eks. utsettes for mobbing, barn med normbrytende atferd. Iverksettes 2015/2016 Tiltak rettet mot grupper av barn Familieteam/skol ene/skolehelsetje nesten/ppt Oppfølging etter Kvelloobservasjon Barnehagen/PPT Indikativ nivå - mål Tiltak Beskrivelse Utfører at barn fra tidlig Ruskontrakt Rettet mot ungdom som er Helsestasjon/fami førskolealder og fram i ferd med å utvikle lieteam/politi til voksen alder rusvansker utvikler gode sosiale Familieråd 10 BUF sine ferdigheter og god tjenester psykisk helse at symptomer på psykiske plager, normbrytende atferd og somatiske plager reduseres. at mødre og fedre utvikler god mestringsevne og god trivsel at symptomer på psykiske plager hos foreldre reduseres barn, unge og familier har trygghet i nettverk Støttesamtaler/veiledning for barn og unge Støttekontakt Andre kommunal tiltak for barn/unge Besøkshjem Råd og veiledning til familier Avlastning Individuell plan (IP) Tverrfaglige team Tiltak for å sikre gjennomføring av Veiledning rettet mot barn med spesifikke vansker Samarbeid med foresatte Tiltak rettet mot barn med særskilte behov F.eks. utvidet avlastning/botiltak/hybel for ungdom Rettet mot barn med særskilte behov For foreldre med barn med særskilte behov Gjelder barn/unge med sammensatte vansker Det blir gjennomført opplæring av IPkoordinatorer i april og oktober hvert år. Veiledning gis etter behov Team satt sammen, med bakgrunn i barnets og familiens behov. I første omgang med tema alvorlig skolefravær. Iverksettes høst 2015/vår Tilrettelagt undervisning/spesialpedag BUF/skoler/barne hager Enhet for helse og koordinering/enh et for utvikling, tilrettelegging og omsorg/barnever ntjenesten Barneverntjenest en BUF sine tjenester Enhet for helse og koordinering/enh et for utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for helse og koordinering BUF sine tjenester, foresatte, ansatte fra andre enheter Skolene, BUF sine tjenester 9 Modell for iverksetting av tiltak hvor familie/nettverk er beslutningstakerne 10 Modell for iverksetting av tiltak hvor familie/nettverk er beslutningstakerne Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 12

14 grunnskole/videregående ogiske tiltak TO-team Mestringsavtaler Plan for arbeid med alvorlig skolefravær Ansvar for koordinering av arbeidet med barn og unges psykiske helse Enhet for barn, unge og familier har hovedansvar for koordinering av arbeidet med barn og unges psykiske helse i Frogn. Arbeidet med barn og unges psykiske helse utføres av forskjellige tjenester i kommunen og på tvers av enheter. Enheten skal ha oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt i kommunen rettet mot barn og unges psykiske helse. Enheten har et overordnet ansvar for at det foreligger en plan for kommunens psykiske helsearbeid for barn og unge. Planen forplikter alle enheter i kommunen som arbeider med målgruppen. Samarbeid Det er etablert jevnlig samarbeid mellom skoler og PP-tjenesten/helsesøster i enkeltsaker. Det er utarbeidet følgende rutiner for samarbeid Rutiner for samarbeid mellom BUF sine tjenester og mellom BUF og tjenester i andre enheter Rutiner for samarbeid om barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmisbruksproblematikk Rutiner for samarbeid mellom Frogn kommune og BUP Oppfølging av planen Rådmannen avholder årlige temamøter om psykisk helse for barn og unge med enhetsleder for BUF, en representant for rektorene og øvrige enhetsledere i oppvekst og helse/omsorg. Formål med møtet er gjennomgang og oppdatering av tiltak i planen, mest mulig effektiv utnyttelse av kompetansen i kommunen, sikre at ikke barn og unge faller utenfor kommunens tilbud og forhindre parallelle tiltak overfor samme gruppe barn og ungdom. På bakgrunn av denne gjennomgangen legger rådmannen frem en status om arbeidet for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Det foretas en grundig gjennomgang og rullering av hele planen i Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Side 13

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE Helsemessige og sosiale utfordringer, mål og anbefalte tiltak Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE...

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE SAMMENDRAG, OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 1 INNLEDNING.... 8 1.1 Psykososialt miljø og faktorer

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Redigert 13.02.12 2012-2015 Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 er utarbeidet av: Asker kommune, januar 2012 Anne Bowitz

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING skole

KOMMUNESTYREMELDING skole KOMMUNESTYREMELDING skole Februar 2013 Versjon februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 OPPDRAG... 3 2.3 TOLKING AV OPPDRAGET... 4 2.4 MÅL... 4 3. STATUS

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer