Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra 1.1.2012 5 SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen"

Transkript

1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen Spørreundersøkelsen Ung på Hadeland ble utført av Østlandsforskning høsten 2007, dataene er relativt gamle og vil derfor ikke egne seg til å vurdere nye tiltak ut i fra. Tallene kan likevel være interessante som sammenlikningsgrunnlag ved nye undersøkelser. Gran kommune har gjennomført en spørreundersøkelse Ungdata 2011 våren Dataene vil vær ferdig behandlet høsten Det er grunn til å anta at resultatet av denne vil være interessant også for Lunner kommune. Beskrivelsen av rusmiddelsituasjonen i denne planen er derfor i hovedsak basert på ulike tjenestesteders opplevelse og tilbakemeldinger. I koordineringsgruppa SLT har man diskutert rusmiddelsituasjonen i kommunen. Politiet sier at det er mindre rus enn tidligere, men melder sin bekymring i forhold til nye rusmidler og nye arenaer der ungdom samles, blant annet hjemmealenefester. I følge DPS er det også en økning av unge med psykose debut der bruk av rusmidler er den utløsende årsak. I følge den kommunale helsetjenesten og politiet handler det ikke bare om rus, men også om annen grenseoverskridende atferd blant ungdom (rus, seksualitet, selvskading). Kulturkontoret har god erfaring fra rusfrie arrangementer der det i liten grad observeres bruk av rusmidler blant ungdom. De ulike beskrivelsene av rusmiddelsituasjonen gir ikke et entydig bilde, men danner likevel et grunnlag for å kunne iverksette noen tiltak. Ved å gjennomføre en lokal rusmiddelundersøkelse kan en få en grundigere beskrivelse av hvordan situasjonen ser ut, hvilke holdninger og normer som finnes rundt ungdommen angående rusmiddelbruk og fritidssituasjonen. Dette vil danne grunnlag for å kunne sette inn riktige tiltak i forhold til aktuell problematikk. 5.2 Allmenne tiltak i kommunen som har rusmiddelforebyggende effekt Kommunal helsetjeneste Helsestasjon for barn Helsestasjon for barn arbeider med forebyggende helsearbeid for barn og unge, og har som målsetting å fremme fysisk, psykisk og sosial helse. Det tilbys svangerskapsomsorg og kartlegging av alle mødre i forhold til psykisk helsetilstand i svangerskap og barsel, samt foreldre forberedende kurs med pappakveld. I tillegg tilbys en interkommunal nettverksgruppe for gravide med spesielle behov, til for eksempel enslige mødre og nyinnflyttede. Skolehelsetjeneste Alle barn i grunnskolealder ivaretas gjennom den lovbestemte konsultasjonen ved skolestart, samt målrettet individuell oppfølging og gruppesamtaler. Det er i skolehelsetjenesten sterkt fokus på psykososial forebygging i tillegg til det medisinske helsefremmende arbeidet. Skolelege og helsesøster har gruppesamtale i 9.kl. om livsstil, trivsel, seksualitet, grenser etc. I etterkant av gruppesamtalene deltar skolelege på foreldremøte. PIS- grupper er et tilbud om samtalegrupper for elever med skilte foreldre. Erfaringer med samtalegrupper for elever i barne og

2 ungdomsskolen som har skilte foreldre har vist seg å være til god støtte og bidratt til selvhjelp i situasjoner som kan være vanskelig. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er et Interkommunalt tilbud lokalisert på Gran helsestasjon. Tilbudet er gratis uten timebestilling, og gir veiledning, råd og bistand i forhold til seksualitet, kjønnssykdommer, spiseforstyrrelser, psykiske problemer og rus. Det er tilsatt lege (2,5 timer pr uke), Jordmor (2,5 timer pr uke) og Helsesøster (2,5 timer pr uke) på Helsestasjonen. Trygge foreldre kan Trygge foreldre kan er et tilbud til foreldre som har barn i alder 0 6 år. Helsestasjonen gir tilbud om foreldreveiledning og kurs, og tilbud om veiledning i hjemmet. Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på rollen som forelder/foresatt, ved å bli mer bevisst på hva som er bra for barnet, slik at barnet får et trygt miljø og aktiv deltaker i eget liv. Trygge foreldre kan er organisert som et prosjekt og er delvis finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen Kontoret for psykisk helse Kontoret for psykisk helse gir tilbud til personer med ulike psykiske belastninger/ plager og lidelser. Tjenesten er et lavterskel tilbud. Dette betyr at befolkningen i Lunner kan henvende seg direkte til kontoret for psykisk helse uten henvisning fra lege. Ved behov for oppfølging i hjemmet skal det fattes vedtak. Vedtak på tjenester er skriftlig, og fattes av Tildelingskontoret etter søknad. Alle som får vedtak på tjenester vil samtidig motta en tjenestebeskrivelse og et informasjonshefte Barnehage Lov om Barnehager 1 sier blant annet: Formålet med Barnehagen er at man i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal videre ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. De ovenfor nevnte momenter fra Lov om Barnehager er svært viktig og grunnleggende med hensyn til den rollen barnehagene og de barnehageansatte har i samarbeid med foreldrene, for å skape et godt grunnlag for en ønsket utvikling hos barn. Barnehageteamet Teamet består av tre fagpersoner; logoped, barnevernspedagog og vernepleier, som er ment å være en ressurs for de kommunale barnehagene i arbeidet med å sikre et best mulig tilpasset tilbud til barna. Teamets arbeid består i spesialpedagogiske tiltak knyttet til enkeltbarn, logopedisk hjelp til barn med forsinket språkutvikling samt generelle forebyggende tiltak med fokus på tidlig innsats. Teamet kan også bistå barnehage og foreldre med veiledning og oppfølging knyttet til barn med uønsket atferd Skole

3 Barn og ungdom i dag tilbringer store deler av sitt liv i skolesammenhenger. I Lunner hviler skoledriften på to søyler at elevene skal trives og at de skal ha et maksimalt læringsutbytte. Trivsel er grunnlaget for det gode liv, og trivsel oppleves først og fremst når en opplever mestring og at det en holder på med har mening. Skolens rolle innenfor det rusforebyggende arbeidet er derfor først og fremst å være en god skole der elevene opplever mestring og mening gjennom det daglige skolearbeidet. Undervisningen styres av de nasjonale fagplanene. I følgende fagplaner er undervisning om rusmidler direkte omtalt: o trinn Naturfag - samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler Samfunnsfag drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel o trinn Naturfag - gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordanden enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene Samfunnsfag analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Norge og reflektere over holdninger til rusmiddel Som et ledd i arbeidet med å etablere og opprettholde et godt elevmiljø på skolene har alle utviklet egne planer for tiltak som skal fremme et godt og trivelig elevmiljø. For Harestua og Grua skole er programmet PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) et viktig element i deres lokale planer. PALS er en skoleomfattende modell som består av systematiske forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene skal bidra til å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring. Lunner barneskole og Lunner ungdomsskole har utviklet egne lokale tiltaksplaner. Lunner barneskole er i ferd med å videreutvikle sin lokale plan ved å integrere programmet Hel-ART i sin lokale plan. HelART bygger på metoden ART (Agression Replacement Training) - trening av sosial kompetanse i små grupper. I HelART arbeider hele skolen med disse emnene: Anerkjennelse, gruppeledelse, skole-hjem samarbeid, regler/konsekvenser, organisering og sosial ferdighetstrening. Temaer omkring rus og rusbruk blir tatt opp jevnlig på foreldresamlinger i samarbeid FAU (foreldrerådet). Skolene arrangerer årlige rusfrie elevkvelder av ulik art. Oppfølging av elever med stort fravær. Høyt fravær kan være et av signalene om mistrivsel eller andre problemer. Alt fravær over 10 % rapproteres fra kontaktlærer til skolens ledelse, som tar kontakt med elevens hjem for å undersøke årsaken til fraværet. Helsesøster, skolelege og PPT kan kobles inn som hjelpeinstans. Dersom fraværet overstiger 15 % blir det også rapportert til kommunals skoleadministrasjon. Tverrfaglige team Det er opprettet tverrfaglige team på den enkelte skole. I teamet møter representanter fra barnevern, psykisk helse, ppt, helsestasjon sammen med personer fra skolen. Det er også opprettet et tverrfagligteam knyttet til barn i

4 førskolealder med samme sammensetning. Målet med teamene er å fange opp utsatte barn og unge og gi hverandre veiledning for å kunne i verksette tiltak så tidlig som mulig. De tverrfaglige teamene gir også veiledning til foreldre i enkelt saker Jente og guttegrupper Jente /guttegrupper er et gratis lavterskel aktivitetstilbud til barn i barneskole alder. Det er Lunner kommune, Familie og oppvekst/ Psykisk helse, som organiserer tilbudet. Gruppene holder til på Fagerheimen, Roa, og består av to grupper, ei gruppe for jenter og ei for gutter i alderen 6 12 år. Jente/guttegruppene er beregnet på barn som ikke er med i en organisert fritidsaktivitet, og som har et dårlig sosialt nettverk. Målsettingen med gruppene er å øke sosiale ferdigheter, skape nettverk, få nye opplevelser samt bidra til å skape interesse for ulike aktiviteter. Mandagsklubben, for gutter i ungdomskole alder med oppstart i januar Det er Lunner kommune, Familie og oppvekst/ Psykisk helse, som organiserer tilbudet. Gruppene skal være som en forlengelse av jente og guttegruppene og målsettingen er fortsatt å øke sosiale ferdigheter, skape nettverk, få nye opplevelser samt bidra til å skape interesse for ulike aktiviteter. Møteplassen, aktivitetstilbud. Organisert av Psykisk helse i Lunner kommune Her har man mulighet til å delta på ulike aktiviteter, møte andre og spise lunsj i fellesskap. Brukerne av møteplassen deltar aktivt i utformingen av tilbudet. - mandag og onsdag, alle aldre. Brukermøte hver mnd. - torsdag, øremerket de under 35 år. Ballgruppa, fysisk aktivitets gruppe for unge voksne. Det er Lunner kommune, Familie og oppvekst/ Psykisk helse, som organiserer tilbudet. Gruppen holder til i gymsalen på Lunner ungdomskole. Gruppen er beregnet på unge voksne som ikke er med i en organisert fritidsaktivitet, eller har mulighet til å delta i treningssentere av forskjellige grunner. Miljøarbeider Hadeland videregående skole Styringsgruppa for Ungdomsprosjektet i NAV, så et tydelig behov for mer direkte arbeid inn i videregående skole. Målet er å fange opp de elevene som er i ferd med å velge bort videregående skole, før de faktisk gjør det. Miljøarbeideren er ansatt i 100 % stilling i NAV, men har sitt daglige arbeidssted på Hadeland videregående skole i tett samarbeid med lærer, rådgivertjeneste og oppfølgingstjenesten. Miljøarbeideren samarbeider også tett med ungdomskontakten i NAV. Miljøarbeideren er finansiert med prosjektmidler fra staten Kultur Rusfrie møteplasser for ungdomkulturkontoret har skapt ulike rusfrie møteplasser for ungdom gjennom arrangementer natt til 1. og 17. mai og arrangement i forbindelse med Potetfestivalen om høsten. Disse har gått under navnet Opprøret. Det siste året har arrangementene endret noe karakter og føyer seg inn i rekken av flere og andre typer arrangementer, også regionale prosjekter. Disse gjennomføres i skoleferier og på kvelder og helger. Høst og Vinterfestivalen er ulike arrangementer i skolens høst og vinterferie, aktiv sommer er et prosjekt som har gått i hele sommer med mange ulike arrangementer, vannfestival, mesternes mester, friluftsliv og mye mer.

5 Ungdomsklubbene: Lunner har to ulike klubbtilbud, ett på Kløvertun på Roa to kvelder pr uke og ett på Harestua en ettermiddag i uken. Det har også vært sett på mulighetene for et tilbud på Grua men her er det liten tilgang på lokaler. Her kan man kanskje etter hvert se på en samlokalisering med Dartklubbens lokaler i renseanlegget. Klubbtilbudet i Lunner er et lavterskeltilbud hvor alle mellom 13 og 19 år kan delta, det er alltid voksne ansatte tilstede og det er ulike tilbud som gjennomføres i klubbene. Klubbens brukere er med på brukermedvirkning gjennom et valgt styre som er med å bestemmer aktiviteter og deltar i en del oppgaver på klubbkveldene. Klubbene er også medlemmer i sentral organisering for ungdomsklubber som igjen kan utløse aktivitetsmiddler gjennom søknad til Frifond. Kløvertun bruker denne muligheten aktivt, og har ved flere ansledninger fått aktivitetsstøtte og støtte til utstyr gjennom denne ordningen. Lunner Frivilligsentrall Har ulike tilbud til ungdom og voksne. Et av tilbudene er blant annet Aleneforeldres lokallag som gir tilbud om sosialt samvær med eller uten barn, og forskjellige aktiviteter etter eget program Skjenke og salgskontroll Det er polutsalg i nabokommunene Gran, Jevnaker og Nittedal. Det ble i 2009 gjennomført salg og skjenkekontroll 3 ganger for hver bevilling. Kommunen er pålagt å gjennomføre kontroll 3 ganger det antall bevillinger som er gitt i kommunen, og minimum 1 kontroll for en enkelt bevilling. Det ble i 2010 innvilget 15 ambulerende skjenkebevillinger. Kommunen har i dag 7 skjenkesteder med skjenkebevilling, og 7 salgssteder med salgsbevilling. Lunner kommune kjøper skjenke- og salgskontroller av Securitas. 5.3 Beskrivelse av eksisterende tiltak innenfor rusmiddelfeltet Samordning av Lokale Kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) Som et resultat av prosjektet Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil (avsluttet i 2008) ble Lunner kommune en SLT kommune. I 2010 fikk kommunen midler fra Kriminalitetsforebyggende Råd (Kråd) for å reetablere SLT som samarbeidsmodell. SLT koordinatorfunksjonen er lagt til Tjenesteleder for familie og oppvekst. SLT er en modell for samordning. Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige etater/virksomheter støtter og utfyller hverandres arbeid. Samarbeid kommune og politi er sentralt i SLT. Den overordnete styringen av SLT-arbeidet forankres gjennom en styringsgruppe. I Lunner kommune danner Lunner kommunes representanter i Politiråd styringsgruppa for SLT-arbeidet. Styringsgruppens mandat er å etablere de overordnete rammene for kommunens totale innsats for forebygging av kriminalitet blant barn og unge. Politiråd for Gran- og Lunner kommune Ordførere for Gran- og Lunner kommune. Rådmannsrepresentanter for Gran kommune og Lunner kommune Lensmann for Gran- og Lunner kommune SLT-koordinator Gran- og Lunner kommune SLT- Koordineringsgruppe

6 I koordineringsgruppa sitter ledere og ressurspersoner fra tjenester som har med barn og unge å gjøre, og som kjenner til ungdom og ungdomsproblematikk i kommunen. Målet er kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid. Koordineringsgruppas mandat er blant annet å drøfte praktisk koordinering av prioriterte tiltak. Drøfte aktuelle problemområder på tvers av sektorgrensene, "gråsoneproblematikk" og uavklarte ansvarsfelt. Komme med innspill til politiske planer, både ved revidering og rullering. SLT- Tiltakene Er mange og varierte og spenner seg fra det ordinære tjenestetilbudet fra barnevern, politi helsestasjon, kultur mv. til mer tiltaksrettede aktiviteter som rustesting på ungdomshelsestasjon. Tiltakene omhandler også samarbeidsmodeller som f.eks. tverrfaglige team (se s.10) Barneverntjenesten Barneverntjenesten hovedoppgave er å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid og barneverntjenesten er derfor avhengig av at andre instanser melder fra om man kan bidra til dette. Barn som lever med foreldre som ruser seg har større risiko for å bli utsatt for andre typer omsorgssvikt samt vold og andre typer overgrep. Melderutiner hos de enkelte instansene som arbeider med rus og rusforebygging er viktig dersom barneverntjenesten skal kunne være med inn i et tverrfaglig/-etatlig samarbeid. Det er viktig at instansene sender bekymringsmelding til barneverntjenesten der foresatte ruser seg (selv om de er i et behandlingsopplegg), men også der hvor barn/unge ruser seg Ungdomskontakt ansatt i NAV NAV Hadeland og NAV Jevnaker har en person som arbeider som ungdomskontakt. Stillingen inngår i Ungdomsprosjektet i NAV på Hadeland der målgruppen er risikoutsatt ungdom i alderen år som har droppet ut eller står i fare for å droppe ut eller velge vekk videregående skole. Målet er at ungdom får videregående opplæring eller arbeid/annen aktivitet. Ungdomskontakten følger opp ungdommene tettere enn veiledere i NAV eller det andre i det offentlige hjelpeapparatet har mulighet for. Prosjektet har vært i drift over tid og en ser behovet for å gjøre ungdomskontaktstillingen fast Tverrfaglig rusforebyggende gruppe Tverrfaglig rusforebyggende gruppe er en rådgivningsgruppe for voksne og unge med mistanke om rus. Gruppa er etablert i Gran kommune, men brukes også av Lunner, siden Lunner kommune har felles ungdomshelsestasjon, felles lensmannskontor og sosialtjeneste. På helsestasjon for ungdom kan ungdom teste seg for bruk av narkotika Boveileder i NAV Sosialtjenestene i Lunner og Gran erfarte at en stor andel brukere har redusert boevne. Dette bidrar til marginal tilknytning til boligmarkedet. Dette gjelder både den yngste gruppa (18-25 år) samt også eldre voksne. Ved ikke å mestre egen bosituasjon, øker problemene med å mestre eget liv og delta i aktivitet, skole eller arbeid. NAV Hadeland har derfor ansatt to personer som boveiledere i et prosjekt som er finansiert av midler fra staten. Målgruppa i dette prosjektet er bostedsløse, eller mennesker som står i fare for å miste bolig på grunn av redusert boevne. Det

7 legges særlig vekt på det forebyggende perspektivet gjennom å prioritere risikoutsatt ungdom år, barnefamilier og brukere med sammensatt problematikk (rus/psykiatri). Det overordnete målet er at alle brukere NAV har kontakt med, skal ha en tilfredsstillende bosituasjon. Det er brukers behov som styrer arbeidet fra boveilederne. Dette er et arbeid som bør styrkes fremover og ses i sammenheng med den planlagte byggingen av boliger for vanskeligstilte. I flere av disse boligene vil det være behov for bemanning Mennesker med rusproblemer, og deres pårørende, benytter seg av de tjenestene som kommunen har og som er beskrevet i omsorgsplanen og andre planer. For denne gruppen klienter som mottar tjenester fra NAV og/eller har behov for koordinerte tjenester er det i NAV ansatt rusmiddelkonsulenter. Rusmiddelkonsulenten skal være saksbehandler for rusmisbrukerne, koordinere ansvarsgrupper og gi råd og veiledning til klienten og pårørende.råd og veiledning til klienten og pårørende Distiktspsykiatriske Poliklinikk Hadeland (DPS) Kjerneoppgaver til DPS er: Akutt- og krisetjenester Vurdering og utredning av henviste pasienter Prioritering og fristfastsettelse Ulike former for behandling, opplæring av pårørende samt veiledning til psykisk helsearbeidere i kommunen. DPS er organisert i ulike team bl.a. rusteam som tar inn ungdom ned til 16 år i forhold til rusproblematikk. Tjenester som tilbys kommunen fra DPS er: Veiledning innenfor psykiatri og rusfeltet. Tilbud om å delta på DPS internundervisning og annet organisert videreutdanningstilbud innen psykiatri og rusfeltet Deltakelse i samarbeidsmøter på system og individnivå Akutt-telefon der førstelinjetjenesten og pasienter kan henvende seg når en krise oppstår. Poliklinikken vil da foreta en akuttpsykiastrisk vurdering inkludert en vurdering om personen er til fare for seg selv eller andre. Akutt-telefonens åpningstid er daglig (man fred.) En ressursgruppe ift krise- / suicidtilfeller som er sammensatt av kommunale kriseteam / POSOM medlemmer og poliklinikken. DPS har et særskilt ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske problemer og rusmiddelavhengighet. Henviste pasienter skal få behandling for sin psykiske lidelse på linje med andre henviste pasienter Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er en del av rusbehandlingen som ikke er hjemlet i lov, men er regulert gjennom særskilte retningslinjer fra departementet og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Behandlingsformen krever et nært samarbeid mellom spesialistnivå og kommunal helse- og sosialtjenesten. I Lunner er det 8 personer under Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Alle har ansvarsgruppe rundt seg som koordineres av kommunen. Medikamenter i LAR er metadon, Subutex og Subuxone. LAR er behandling og rehabilitering for personer med langvarig opiatmisbruk (heroin, morfin og lignende) og krever akseptabelt boforhold og regelmessighet i forhold til inntak av medisiner, i tillegg til avhold fra illegal medisinering Veien videre Prosjektet Veien videre i regi av Blå Kors startet i Gran kommune Prosjektet er rettet mot personer i LAR (se over) og er et tiltak med fokus på fritidsaktiviteter med tett oppfølging av prosjektleder. Gjennom prosjektet får rusmisbrukere hjelp til å få en bedre hverdag, parallelt med at de er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Kartleggingen

8 på området viser at behovet er like stort i Lunner som i Gran. Lunner kommune vedtok å gå inn i prosjektet fra Boliger for rusavhengige Lunner Boligstiftelse Lunner Boligstiftelse ble vedtatt opprettet av Lunner kommune i mai Vedtektene sier Stiftelsen har som formål å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål. I dag eier Boligstiftelsen 64 boliger fordelt på Harestua, Grua; Roa og Lunner. Akuttbolig Lunner kommune har ikke pr i dag akuttboliger for vanskeligstilte, men det arbeides med å få etablert i akuttbolig i regi av boligstiftelsen.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Lunner Kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedlegg til Kommunedelplan Kultur Vedlegg til Kommunedelplan Oppvekst Vedlegg til Kommunedelplan Omsorg Forslag til plan med innarbeidede endringer som følge

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr Vedlegg 2 Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr 23.08.16 Tjenestetilbud Dagsenter/aktivitetssenter Barnevern Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmor Skolehelsetjeneste

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebyggende plan for Gran kommune 2012-2016

Rus- og kriminalitetsforebyggende plan for Gran kommune 2012-2016 Rus- og kriminalitetsforebyggende plan for Gran kommune 2012-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 Hensikt med planen side 3 Lovgivning og nasjonale mål og strategier side 4 Kommunens arbeid med planen side 5

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN 16.09.09 MANDAT Utrede habile og stabile tiltak som ivaretar et helhetlig tilbud, og som gir en rett

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret?

Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret? Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret? Hvor kan du henvende deg? En oversikt over hjelpeapparatet i Tvedestrand kommune Denne brosjyren er utgitt av SLT. SLT står for samordning av lokale

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for Onga i Trysil tør, vil og kan Oppvekstmodell for Innledning Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende perspektiv på barne-

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Brukerrådsseminar, 20.11.17 Jin Marte Øvreeide og Anne-Grethe Terjesen Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE INNLEDNING Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Rusarbeidet i skolen Marikollen skole

Rusarbeidet i skolen Marikollen skole Føringer i læreplan l for fag: Rusarbeidet i skolen Marikollen skole Naturfag: Emne; Kropp og helse Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre f til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges. Naturfag:

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Løpende oversikt over folkehelsen

Løpende oversikt over folkehelsen Løpende oversikt over folkehelsen Orientering i Helse- og omsorgskomiteen 15. mars 2017 Rådgiver Malin Paust Kortversjon - oppsummering Funn innen hvert temaområde: Risør sett i forhold til landet Særlige

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Fagdag for praksiskonsulenter 2. november 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Leder for implementering Hanne Elisabet Strømsvik Hva er Pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer