Studieplan 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 2012/2013"

Transkript

1 Studieplan 2012/2013 Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Norsk namn Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing Studiet skal gi studenten ei brei kompetanseplattform for å arbeide som fagpersonar eller rådgjevarar i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar. Studentane skal også kunne arbeide som mellomleiarar og leiarar i privat og offentleg sektor. Studiet skal generelt gi studentane eit godt grunnlag for vidare studiar på masternivå. Det skal vere spesielt tilpassa masterstudiet i økonomi og administrasjon (som gir sidetittelen siviløkonom). Ved å velje emne innan finansrekneskap, skatte- og avgiftsrett, rettslære og bacheloproppgåve kan studentane etter to års relevant praksis søkje finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar Studiestad Sogndal Læringsutbytte Kunnskapar: Kandidaten har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar har kunnskap om avgjerder på mikronivå innanfor private og offentlege organisasjonar med sikte på å koordinere bruken av knappe ressursar for å nå organisasjonens mål forstår samfunnsmessige verknader av avgjerder og handlar i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standardar er i stand til å vurdere nye investeringar, kan analysere inntekter og kostnader forstår korleis organisasjonar fungerer og korleis dei kan organiserast og leiast har kunnskap om korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast forstår korleis eit lands økonomi blir påverka av for eksempel endringar i etterspørselen, myndigheitene sin politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling har eit godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitskapeleg metode kan oppdatere kunnskap innanfor eige fagområde Ferdigheiter: 1 / 77

2 Kandidaten kan nytte forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar som dei kan møte i arbeidslivet kan planlegge og gjennomføre eigne prosjekt, jobbe saman med andre i grupper, formidle fagstoff skriftleg og munnleg og utveksle synspunkt og erfaringar, og slik sett bidra til utvikling av god praksis er i stand til å vurdere nye investeringar, kan analysere inntekter og kostnader kan framskaffe, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon kan analysere ulike konkurransesituasjonar ut frå ei bedrifts ståstad kan anvende kunnskapane og ferdigheitene i matematikk, statistikk og samfunnsvitskaplege metodar på et breitt spekter av økonomisk-administrative problemstillingar kan sjå dei ulike fagområda i samanheng, slik at dei kan bruke kunnskaper og ferdigheiter frå fleire fag på ei bestemt problemstilling kan bidra til utviklingsarbeid for å fremje verksemda si innovasjonsevne Generell kompetanse: Kandidaten er godt rusta til å kunne gå videre på masterstudium i inn- og utland har fagleg innsikt og analytiske ferdigheiter kan bruke dei kunnskapane, metodane og verktøya han tileignar seg på ein kritisk måte Kompetanse / formell grad Bachelor Kompetanse / formell grad Økonomi og administrasjon Målgruppe Studiet passar spesielt godt for dei som er interesserte i økonomi og administrasjon, som ønskjer å arbeide som leiarar og som ønskjer å fordjupe seg i styring og drift av ein organisasjon. Studiet passar godt for dei som ynskjer å jobbe med rådgjevings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein organisasjon. Studiet passar også for dei som ønskjer å ha ei brei utdanning som ein kan byggje vidare på ved å ta ein master i økonomi og administrasjon. Opptakskrav Generell studiekompetanse. Innhald / oppbygging Denne studieplanen er i samsvar med rammer og innhald gitt i plan for bachelor i økonomi og administrasjon vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 17. oktober Obligatoriske emne utgjer 135 studiepoeng, valfrie emne utgjer 45 studiepoeng. Studiet er strukturert med 4 emne à 7,5 eller 2 emne à 15 studiepoeng per semester. Introduksjon til studiet Emnet introduksjon til studiet og innføring i etikk gir ei oversikt over innhald og oppbygging av 2 / 77

3 studiet. Emnet skal bidra til at studentane ser samanhengen og den raude tråden i studiet. Studentane får og ei innføring i etiske prinsipp og kva det inneber for ei verksemd å ta samfunnsansvar. Kort innføring i studieteknikk og bruk av Excel er og ein del av emnet. Metodefaga matematikk, statistikk og samfunnsvitskapeleg metode gir studentane eit godt grunnlag for å meistre andre emne i studiet. Bedriftsøkonomisk analyse Innanfor fagområdet bedriftsøkonomisk analyse skal studentane gjerast i stand til å føre ein enkel rekneskap. Dette lærer dei i finansrekneskap 1. I finansrekneskap 2 øver studentane seg på å bruke rekneskapen som grunnlag for analysar og verdivurderingar. I emnet finansiering og investering lærer studentane å vurdere lønsemda av investerings- og finansieringsbeslutningar. I innføringsemnet er fokuset verksemda, verksemda sitt mål og plass i det økonomiske systemet i tillegg til grunnleggjande kunnskapar om bedriftsøkonomiske emne. I emnet økonomistyring i bedrifter er fokuset på budsjettering, driftsrekneskap, analyse og kommunikasjon av informasjon for å ta avgjerder. Alt dette er kunnskap som er ein viktig del av økonomisjefen si rolle. Samfunnsøkonomi Emne innan samfunnsøkonomi er makro og mikro. I makro skal studentane forstå korleis økonomien vert påverka av endringar i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringar og endringar i den økonomiske politikken. I mikro lærer studentane om etterspørsels- og tilbodssida i økonomien og marknadstilpassing. I tillegg kan studentane velje emnet offentleg økonomi. Tre emne innan samfunnsøkonomi er ein føresetnad for å søke opptak til master ved Norges Handelshøgskole (NHH). Marknadsføring og organisasjonsteori I emnet får studentane kunnskap om kva som påverkar etterspørsel etter varer og tenester, innsamling og bruk av marknadsinformasjon og marknadsplanlegging. Organisasjonsteori skal gi studentane forståing for det som skjer i organisasjonar, organisasjonsstruktur, - kultur og psykologi. Forretningsjus gir ei oversikt over dei lovbestemte rammevilkåra som verksemder skal halde seg til. Strategi og leiing I emnet leiing og strategi i 6. semester lærer studentane om leiarskap, kommunikasjon, lærings- og endringsprosessar og strategi. Fagområda som studentane har vore gjennom tidlegare i studie,t vert henta inn att. Studentane skal læra å sjå dei ulike fagområda i ein strategisk samanheng og ut frå leiaren sin ståstad. Bacheloroppgåve eller praksisbasert oppgåve Til slutt i studiet får studentane øve seg i å formulere problemstilling og søkje svar på denne gjennom å skrive ei bacheloroppgåve, eller dei kan velje relevant praksis og skrive ei praksisbasert oppgåve. Studieplanen vert revidert ein gong per år. Rekkefølgja på emna kan bli endra. Andre endringar kan og førekomme. Valemne Studentane kan velje valfag i 4. og 5. semester. Vi gjer merksam på at tilbodet av valemne kan bli endra. Valemne med få studentar kan bli avlyste. Undervisnings- og læringsformer Undervisninga vekslar mellom førelesingar, seminar, gruppeøvingar og organiserte kollokviegrupper med rettleiar. Problembasert læring med vekt på oppgåver som er aktuelle og relevante for dagens organisasjonar, står sentralt i studiet si undervisning og læringsform. I studiet legg ein vekt på å lære 3 / 77

4 studentane opp til å jobbe sjølvstendig både med individuelt arbeid og gruppearbeid. Det er nødvendig med eit stort innslag av sjølvstudium på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Høgskulen si læringsplattform, Fronter, vert nytta som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentane kan nytte datalabbane i høgskulen sine lokale for å få tilgang til dei digitale verktøya dei treng på studiet. Studieopphald i utlandet Det er lagt til rette for utanlandsopphald i 4. semester Arbeidskrav Enkelte emne har arbeidskrav. Eit arbeidskrav er eit obligatorisk arbeid som studenten må ha greidd for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Eit arbeidskrav kan vere eit individuelt arbeid eller eit gruppearbeid. Det framgår av dei enkelte emneplanane om det er arbeidskrav. Sluttvurdering Går fram av emneomtalane. Pensum Går fram av emneomtalane. Avdeling Avdeling for samfunnsfag Institutt Institutt for økonomi og administrasjon Publiser Nei 4 / 77

5 Studiemodell bachelorstudium i økonomi og administrasjon Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) Introduksjon til studiet og innføring i INTRO ET etikk 7,50 O 7,5 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi 7,50 O 7,5 MAT Matematikk for økonomar 7,50 O 7,5 ORG TEORI Organisasjonsteori 7,50 O 7,5 FINANS 1 Finansrekneskap 1 7,50 O 7,5 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) 7,50 O 7,5 MARKN Marknadsføring 7,50 O 7,5 INVEST FIN Investering og finansiering 7,50 O 7,5 FINANS 2 Finansrekneskap 2 7,50 O 7,5 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro 7,50 O 7,5 FORRET. JUS Forretningsjus 7,50 O 7,5 STAT Statistikk 7,50 O 7,5 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter 7,50 O 7,5 SAMF Samfunnsvitskapleg metode METODE 7,50 O 7,5 STRAT LEI ØK ADM, ØK Strategi og leiing 15,00 O 15 & JUS BACH OPPG Bacheloroppgåve 15,00 V 15 BACH OPPG Bacheloroppgåve rekneskap 15,00 V 15 REKN PRAKS OPPG Praksisbasert oppgåve 15,00 V 15 Til 6. semester vel studenten anten Bacheloroppgåve eller Praksis med oppgåve. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne Studium i utlandet Studenten kan søkje om ta eit studieopphald i utlandet i 4. semester (30 studiepoeng). Valemne Heile 4. semester (30 studiepoeng) og halve 5. semester (15 studiepoeng) skal studenten ha valemne. Eventuelt kan studenten studere i utlandet i fjerde semester. 5 / 77

6 Valemne Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) ENTR INNOV Entreprenørskap og innovasjon 7,50 O 7,5 Skatt Avg I Skatte- og avgiftsrett I 7,50 O 7,5 Skatt Avg II Skatte- og avgiftsrett II 7,50 O 7,5 FORVALT Forvaltningsrett RETT 7,50 O 7,5 ANV FIN Anvendt finans 7,50 O 7,5 MERKEV Merkevarestrategi 7,50 O 7,5 FORBR ÅTF Forbrukaråtferd - i reiselivet 7,50 O 7,5 PROSJEKT Prosjektleiing 7,50 O 7,5 OFF ØK Offentleg økonomi 7,50 O 7,5 REKN ÅR Rekneskapsorganisasjon og årsrekneskap 7,50 O 7,5 REKN BUD OFF Rekneskap og budsjettering i offentleg sektor 7,50 O 7,5 Studentar som vil søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar må ta desse fire emna: Forvaltningsrett, Skatte- og avgiftsrett 1, Skatte- og avgiftsrett 2 og Rekneskapsorganisasjon og årsrekneskap. Studentar som vil søkje om opptak til masterstudium ved Norges Handelshøyskole må ta emnet Offentleg økonomi. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 6 / 77

7 Emneoversikt INTRO ET Introduksjon til studiet og innføring i etikk Kode: INTRO ET Norsk namn: Introduksjon til studiet og innføring i etikk Engelsk namn: Ethics, economics and corporate social responsibility Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten kunne gjere greie for forskjellar i synet på handling i tradisjonell økonomifagleg og fagetisk teori kunne delta i diskusjoner om sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd kunne referere hovudpunkt frå diskusjonar om behovet for restriksjonar på marknadstenkingas omfang kjenne hovudpunkt i diskusjonen om personlege faktorar si betyding for moralsk forsvarleg handling kunne skilje moralske grunnar for å vektleggje samfunnsansvar frå instrumentell tenking kjenne til diskusjonen om miljøets betyding for berekraftige samfunn og økonomiar kunne grunngi handlingsval i enkeltsaker i lys av etisk teori 7 / 77

8 Innhald/oppbygging: Emnet innheld ein praktisk del som gjeld introduksjon til studiet og ein teoretisk del som gjeld etikk og samfunnsansvar. Praktisk del Studentane får ei orientering om oppbygginga av studiet og kva behov dei ulike delane av studiet som passar til ulike delar av arbeidsmarknaden. Det blir gitt eit kurs i Excel og eit i studieteknikk. Teoretisk del Emnet introduserer sentrale posisjonar i normativ etisk teori og enkle modellar for etisk drøfting. Det inviterer studentane til å diskutere sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd, og tematiserer spørsmålet om marknadsorganiseringas grenser. Til slutt presenterer det diskusjonen om bedrifters samfunnsansvar og betydinga av personlege kvalitetar for moralsk forsvarleg handling. Førelesingane tek opp følgjande tema: økonomisk tenking og posisjonar i normativ etisk teori livskvalitet, velferd og lykke normative prinsipp for distribusjon av gode karakter, integritet og motivasjon aksjonærperspektiv, samfunnsansvar og interessentteori økonomi, miljø og bærekraft etisk drøfting Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar. Arbeidskrav: Frammøte på seminar. Deltaking i gruppearbeid og munnleg presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Sluttvurdering: I teoretisk del er det ein skuleeksamen i løpet av semesteret der studenten skal svare på to oppgåver:ei fleirvalsprøve og ei tematisk oppgåve. Karakteren greidd / ikkje greidd. Kandidatar som stryk på ei av oppgåvene går opp til ny eksamen i begge. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 8 / 77

9 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Kompendium med følgjande artiklar og bokkapittel (med atterhald om mindre justeringar): Beckerman, W. (2011) Economics as Applied Ethics. (Utdrag) Palgrave Macmillan, s og Frank, R.H. (2004) Can Socially Responsible Firms Survive in Competitive Environments? I Robert H. Frank, What Price the Moral High Ground? How to Succeed whithout Selling Your Soul. Princeton University Press, s Freeman, R.E. og Velamuri, S.R. (2010) En ny tilnærming til CSR: Bedrifters interessentansvar. I Andrew Kakabadse og Mette Morsing (red.) Bedrifters samfunnsansvar. Tapir akademisk forlag, s Friedman, M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. [Internett] Tilgjengeleg frå Hartman, L.P. og Desjardins, J. (2008) Philosophical Ethics and Business. (Utdrag) I Laura P. Hartman og Joe Desjardins Business Ethics. Decision-Making for Personal Integrity and Social Responsibility. McGraw-Hill, s [19 sider] Hellevik, O. (2008) Jakten på den norske lykken. (Utdrag). Universitetsforlaget, s og Hughes, W. & Lavery, J. (2008) Moral Reasoning. I Critical Thinking. An Introduction to the Basic Skills. Fifth edition. (Utdrag) Broadview Press, s Ihlen, Ø. (2011) Innledning: tema, begreper og definisjoner. I Øyvind Ihlen, Samfunnsansvar på norsk. Fagbokforlaget, s Ingebrigtsen, S. og Jakobsen, O.D. (2004) En ny økonomi for bærekraftig utvikling. I Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen, Økonomi, natur og kultur. Abstrakt forlag, s Wolf, J. (2011) The free Market. I Jonathan Wolf, Ethics and Public Policy. A Philosophical Inquiry. Routledge, s Publiser: Nei 9 / 77

10 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi Kode: BØ INNF Norsk namn: Innføring i bedriftsøkonomi Engelsk namn: Introduction to Financial and Managerial Accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 70 % overlapp med BØ-101 Innføring i bedriftsøkonomi. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og adminstrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå kostnads og inntektsteori forstå grunnlaget for beslutningar på kort og lang sikt forstå prisfastsetting i ulike marknader foreta kalkyle etter bidrag- og sjølvkostmetoden forstå produktval med og utan flaskehals utføre grunnleggjande analysar og kalkyleberekningar ha basisferdigheiter i grunnleggjande økonomiske emne Innhald/oppbygging: kostnads og innteksomgrepet kostnadsfordeling kalkulasjonsprinsipp analysar produktval 10 / 77

11 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator med programmering. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Aage Sending - Innføring i bedriftsøkonomi Aage Sending - Arbeidshefte til innføring i bedriftsøkonomi Sist revidert av: Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 11 / 77

12 MAT Matematikk for økonomar Kode: MAT Norsk namn: Matematikk for økonomar Engelsk namn: Mathematics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med MA Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og årsstudiet i bedriftsøkonomi. Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er forkurset i matematikk ved eller tilsvarande. 12 / 77

13 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå funksjonsomgrepet forstå grunnleggjande integrasjon samt anvendinga av denne meistre grunnleggjande algebra og rekneteknikkar bruke funksjonsomgrepet løyse oppgåver med ulike typar funksjonar, til dømes lineære, kvadratiske, rasjonale funksjonar, potensfunksjonar og funksjonar med fleire variablar løyse likningar og ulikheiter der funksjonsformene ovanfor er med derivere ulike typar funksjonar, også samansette funksjonar, og gjennomføre funksjonsanalyse forstå anvendinga av derivasjonsomgrepet og kunne nytte det seinare i studiet og i arbeidslivet meistre logaritmerekning og eksponensialfunksjonar meistre geometriske og aritmetiske rekkjer (til dømes utrekning av terminbeløp for serie- og annuitetslån) meistre betinga optimering ved bruk av Lagrange s metode forstå grunnleggjande matematiske emne som han/ho kan anvende på økonomiske problemstillinger seinere i studiet Innhald/oppbygging: grunnleggjande emne funksjonar derivasjon og funksjonsanalyse eksponensial og logaritmefunksjonar talfølgjer og talrekkjer integralar funksjonar av fleire variablar Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne. Kalkulator, programmerbar kan nyttast Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 13 / 77

14 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Bjørnstad, Olsson, Søyland og Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. utg. Lærebok og løysingsforslag Sist revidert av: Torbjørn Årethun og Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 14 / 77

15 ORG TEORI Organisasjonsteori Kode: ORG TEORI Norsk namn: Organisasjonsteori Engelsk namn: Organizational Theory Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsledelse, eiendomsmekling, årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå formell og uformell organsisasjonkultur forstå psykologi i organisasjonar forstå makt, konflikt og politikk i organisasjonar vere i stand til å utforme tiltak i formelle organisasjonar som rettar prosedyrar og medlemmene si merksemd mot organisasjonen sine mål og oppgåver i samsvar med dei politiske, sosiale og psykologiske føresetnader som gjeld i organisasjonar generelt og norsk arbeidsliv spesielt Innhald/oppbygging: samfunnsoppgåve og effektivitet formell organisasjonsstruktur uformell organisasjonsstruktur organisasjonskultur motivasjon psykologi i organisasjonar makt, konflikt og politikk i organisasjonar 15 / 77

16 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Ingen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Utvalde delar av: Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal: Nytt perspektiv på Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk. I tillegg blir det utarbeidd eit kompendium For alle bøker gjeld siste utgåve. Publiser: Nei 16 / 77

17 FINANS 1 Finansrekneskap 1 Kode: FINANS 1 Norsk namn: Finansrekneskap 1 Engelsk namn: Financial Accounting 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 30% overlapp med emnet BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi og 50% overlapp med BØ6-102 Finansrekneskap med analyse. Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsleiing og ved årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå korleis rekneskapen og kontoplanen er bygd opp forstå grunnleggjande rekneskapsprinsipp presentere resultat og balanse gjennomføre ein enkel nøkkeltalsanalyse utarbeide ein enkel rekneskap for ei bedrift ved å gå vegen frå bilag til ein ferdig rekneskap 17 / 77

18 Innhald/oppbygging: rekneskapen som informasjonskjelde oppbygginga av rekneskapen, kontoplan registrering grunnleggjande rekneskapsprinsipp avskrivingar, periodiseringar verdivurderingsreglar for omløps- og anleggsmiddel oppstillingsplan for rekneskapen, rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk avslutning av rekneskapen presentasjon av resultat og balanse enkel nøkkeltalsanalyse Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Voldsund, Vågsether, Hoff mfl.: Grunnleggende regnskap. Universitetsforlaget Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang. Sist revidert dato: Publiser: Nei 18 / 77

19 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) Kode: MAKRO Norsk namn: Samfunnsøkonomi (makro) Engelsk namn: Macroeconomics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet SØ6-101 Samfunnsøkonomi (makro). Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia økonomi og administrasjon, økonomi og jus, og eigedomsmekling. Valemne i bachelorstudium reiselivsledelse. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er Matematikk eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå årsakene til og verknadene av konjunktursvingingar på produksjon og sysselsetjing vite kva ein inntektsmultiplikator er forstå korleis endringar i etterspurnaden i ein del av økonomien får ringverknader for resten av økonomien vite skilnaden på ulike typar arbeidsløyse og årsakene til desse forstå årsakene til økonomisk vekst finne aktuell makroøkonomisk statistikk m.a. i Nasjonalrekneskapen ved hjelp av makroøkonomiske modellar kunne vise korleis styresmaktene kan påverke aktivitetsnivået i økonomien vere i stand til å følgje med i media og diskusjonar om samfunnsøkonomiske emne 19 / 77

20 Innhald/oppbygging: målsettingar for den økonomiske politikken nasjonalrekneskap. Sentrale makroøkonomiske omgrep, indikatorar og samanhengar dei ulike komponentane som utgjer BNP makroøkonomisk politikk (penge- og finanspolitikk) økonomisk vekst BNP som velferdsmål prisindeksar valutakursar strukturell arbeidsløyse pengar, valuta og inflasjon kjøpekraftsparitet kvantitetsteorien renteparitet kostnader ved inflasjon konjunkturar og konjunkturarbeidsløyse tilbod og etterspurnad i varemarknaden tilbod og etterspurnad i pengemarknaden IS-MP-modellen: Likevekt i vare- og pengemarknaden. Modell for lukka økonomi og modell for open økonomi. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar med gjennomgang av teori og oppgåver Arbeidskrav: Eitt oppgåvesett. Oppgåva kan gjerast individuelt eller i grupper på inntil fem personar. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semsterstart. Erling Steigum: Moderne markedsøkonomi Publiser: Nei 20 / 77

21 MARKN Marknadsføring Kode: MARKN Norsk namn: Marknadsføring Engelsk namn: Principles of Marketing Undervisningsspråk: Engelsk / Svensk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75 % overlapp med emnet Marknadsføring. Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling, og årsstudia i bedriftsøkonomi og reiseliv Semester: Vår Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: ha eit breitt oversyn over fagfeltet gjere greie for grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget. ha innsyn i kva ein marknadsanalyse og ein marknadsplan består av analysere praktiske problemstillingar i ulike organisasjonar med utganspunkt i moderne teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget gjere sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring drøfte problemstillingar i lys av teoriar og modellar i marknadsføringslitteraturen forstå korleis bedrifter og organisasjonar aktivt kan tilpasse seg sine omgjevnader gjennom planlegging. forstå korleis bedrifter kan analysere ein marknad forstå korleis ei bedrift kan bruke marknadsmiksen til å betre konkurranseevna si 21 / 77

22 Innhald/oppbygging: Den første delen av emnet gir studentane innsikt i nokre grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innan marknadsføringsdisiplinen. For å betre forståinga av ulike omgrep, disiplinar og samanhengar, skal studentane arbeide saman for å analysere ulike case ved hjelp av ulike strategiske rammeverk og marknadsføringsverktøy. Til denne delen er det knytt eit arbeidskrav. Om lag midt i emnet, og etter gjennomført arbeidskrav, vert første del av eksamen gjennomført - ein fleirvalstest. Den andre delen av emnet har merksemd på analyse og diskusjon rundt praktiske problemstillingar knytt til marknadsføringsfaget. I desse diskusjonane vil studentane også kunne ta sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring. I denne samanhengen vil innsamling og bruk av marknadsinformasjon og marknadsplanlegging vere særleg aktuelt. Studentane skal mellom anna forstå verknaden og bruken av nokre av dei moderne digitale marknadsføringskanalar som bloggar, sosiale nettverk og korleis dei vert brukte i næringslivet. Førelesingane set søkelys på følgjande tema: marknadsføring som omgrep, praksis og disiplin segmentering og posisjonering produkt og produktutvikling distribusjon prispolitikk marknadskommunikasjon marknadsplan marknadsanalyse kjøpsåtferd websites / blogs / E-handel tenestemarknadsføring Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Skriftleg oppgåve. Oppgåva skal gjerast i gruppe på to eller tre personar. Sluttvurdering: SK: Skuleeksamen - fleirvalsprøve, 60 minutt. Om lag midt i emnet. Vekting 40 %. SK: Avsluttande skriftleg skuleeksamen, 3 timar. Vekting 60%. Kandidatar som stryk til eksamen i ein av delane, går opp att til eksamen i berre denne delen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 22 / 77

23 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot semesterstart. Jobber and Fahy, Foundations of Marketing, 3rd ed., McGraw Hill Alternativ på norsk: Runar Framnes, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe (2006). Markedsføringsledelse, 7 utg. Universitetsforlaget, Oslo. Artiklar. Sist revidert av: Atanu K. Nath Sist revidert dato: Publiser: Nei 23 / 77

24 INVEST FIN Investering og finansiering Kode: INVEST FIN Norsk namn: Investering og finansiering Engelsk namn: Corporate finance Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med emnet BØ6-200 Investering, finansiering, driftsrekneskap og budsjettering. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus og eiendomsmegling. Valemne i bachelorstudiet i reiselivsleiing. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er Matematikk for økonomar eller tilsvarande. 24 / 77

25 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: vurdere lønsemda av investerings- og finansieringsvedtak kjenne til grunnlaget for tidsverdien av pengar og kunne framskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som vedtakskriterium for investeringar og eigarane sine økonomiske interesser i føretaket kjenne til andre metodar for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekt, kunne berekne internrente, og forstå samanhengen med netto nåverdi ha innsikt i kapitalverdimodellen og kunne anvende den for å etablere eit risikojustert avkastingskrav når marknadsverdien er relevant ha overordna forståing for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekt budsjettere beslutningsrelevant kontantstraum for investerings- og finansieringsbeslutningar, og gjennomføre lønsemdsanalysar basert på netto nåverdi under omsyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhøyande avkastningskrav berekne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutningar analysere risikoen i investeringsprosjekt når totalrisikoen er relevant Innhald/oppbygging: føresetnader og fundament innan investering og finansiering berekning av beslutningsrelevant kontanstraum inkludert arbeidskapitaleffekt korrekte verdivurderingsmetodar renterekning/finansmatematikk investeringanalyse økonomisk levetid og utskiftingsanalysar skattar og prisstiging - påverknad på kontantstraumar risikovudering, porteføljeteori og kapitalverdimodellen avkastningskrav for total- og eigenkapital, finansiell gearing m.m. finansieringskjelder og finansieringsval, herunder banklån, obligasjonar, leasing, avbetalingskjøp m.m. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator (også programmerbar) og rentetabell Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 25 / 77

26 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Ivar Bredesen: Investering og Finansiering. Siste utgåve. Pensum sist oppdatert av: Johannes Idsø Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Johannes Idsø Sist revidert dato: Publiser: Nei 26 / 77

27 FINANS 2 Finansrekneskap 2 Kode: FINANS 2 Norsk namn: Finansrekneskap 2 Engelsk namn: Financial Accounting 2 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med Finansrekneskap med analyse som går i Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar Finansrekneskap 1 eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: sentrale rekneskapstema som er tekne opp i emnet Finansrekneskap 1 bruke rekneskapen som grunnlag for analysar av verdivurderingar i ulike samanhengar lese og analysere rekneskapsdata frå ein eller fleire årsrapportar for norske aksjeselskap vurdere den lovpålagte rekneskapsinformasjonen kritisk 27 / 77

28 Innhald/oppbygging: skatte- og avskrivingsreglar utsett skatt-modellen overskotsdisponering kontanstraumanalyse rekneskapsanalyse etter bransje. For eksempel skal studentane kunne gjennomføre konkret bruk av rekneskapsanalyse, der dei aktuelle arbeidstrinna for ein kredittrådgjevar i bank blir tekne i bruk føretaksintegrasjon/konsernrekneskap, der ein vil gå inn på oppkjøp organisert som konserndanning, fusjon og der ein kjøper verksemda ut av det andre selskapet, såkalla innmatskjøp rekneskapsbasert verdivurdering med mellom anna prisstiging og oppretthalding av kapital, norsk og internasjonal rekneskapsvurdering for investeringseigedomar og analyse av verdijustert rekneskap Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og oppgåveløysing i plenum. Arbeidskrav: Inntil to oppgåvesett. 3-5 studentar per innlevering. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata, Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Lærebøker: Oddbjørn Sættem 2006: Bedriftens finansregnskap, 2. utgåve. Los forlag Delar av Huneide m.fl. 2012: Årsregnskapet i teori og praksis, 13. utgåve, Gyldendal Akademisk Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 28 / 77

29 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro Kode: MIKRO Norsk namn: Samfunnsøkonomi mikro Engelsk namn: Micro economics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro). Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, økonomi og jus og eigendomsmekling. Valemne i bachelor i reiselivsledelse. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er Matematikk for økonomar eller tilsvarande. 29 / 77

30 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå grunnleggjande mikro- og marknadsteori kjenne til korleis ein kan modellere og analysere økonomisk tilpassing og samspelet mellom einskilde aktørar i ulike marknadsformer kjenne til korleis ulike former for økonomisk politikk verkar på dei einskilde aktørane si økonomiske åtferd og korleis den økonomiske politikken påverkar prisar, produksjon, samfunnsøkonomisk effektivitet og inntektsfordeling framstille og forklare konsumentane sine beslutningar basert på preferansar, prisar og inntekt framstille og forklare produsentane sine beslutningar basert på teknologi og faktorprisar vise og forstå korleis samspelet mellom konsumentar og produsentar skaper ei marknadslikevekt analysere marknadslikevekta i ulike konkurransesituasjonar forstå korleis endringer i produksjons- eller forbrukarbeslutningar i ein del av økonomien påverkar økonomiske beslutningar i andre delar av økonomien drøfte kriterium for økonomisk effektivitet, og analysere samanhengen mellom marknadslikevekt og effektivitet analysere situasjonar kor marknadslikevekta ikkje er effektiv, og kva styresmaktene kan gjere for å bidra til auka effektivitet Innhald/oppbygging: Produksjonsteori, konsumentteori, marknadsteori, effektiv ressursbruk, marknadssvikt, inntektsfordeling, verknader av skattar/subsidiar og informasjonsproblem. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel til eksamen: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Riis og Moen: Moderne mikroøkonomi. Gyldendal Akademisk. Siste utgåve. Pensum sist oppdatert av: Johannes Idsø 30 / 77

31 Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Emneansvarleg Johannes Idsø Sist revidert dato: Publiser: Nei 31 / 77

32 FORRET. JUS Forretningsjus Kode: FORRET. JUS Norsk namn: Forretningsjus Engelsk namn: Business Law Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med JU6-101 og JU6-103 Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudium økonomi og administrasjon. Valemne i bachelor i reiselivsledelse Semester: Høst Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: anvende juridisk metode anvende de grunnleggende avtalerettslige prinsippene vise en dypere forståelse av kjøpsrettslige regler anvende grunnleggende regler innenfor emnene pengekravsrett, panterett, selskapsrett, erstatningsrett og markedsrett anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger anvende teorien i praksis, det vil si anvende jusen på faktum ha en oversikt over privatrettslige juridiske emner Innhald/oppbygging: Emnet dekker følgende privatrettslige juridiske emner: juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, og markedsrett Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaver. Oppgavegjennomgang i plenum 32 / 77

33 Ekskursjonar: Besøk Sogn tingrett Følge en rettssak hvis det passer Arbeidskrav: Inntil tre arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i grupper. Sluttvurdering: Skriftlig eksamen 4 timer Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Langfeldt, Sverre Faafeng og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet (18 utg.) Pensum sist oppdatert av: Ingunn Skjelbreidalen Publiser: Nei 33 / 77

34 STAT Statistikk Kode: STAT Norsk namn: Statistikk Engelsk namn: Statistics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med emnet ME6-200 Statistikk og samfunnsvitenskapeleg metode. Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i reiselivsleiing, eigedomsmekling, økonomi og administrasjon og økonomi og jus Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er forkurset i matematikk eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: dei mest grunnleggjande omgrepa innan statistikkfaget forstå parametrisk statistikk gjere greie for sannsynlighetsrekning og kombinatorikk utføre enkel sannsynsrekning gjennomføre statistiske testar ved hjelp av tabellar og kalkulator gjennomføre statistiske testar ved hjelp av SPSS nytte både parametriske og ikkje-parametriske metodar for å analysere eit kvantitativt datamateriale tolke datautskrifter i emnet statistikk gjennomføre datainnsamlingar og analysere data forstå prinsippet med statistiske testar lese artiklar der statistikk vert nytta som metode forstå sterke og svake sider ved statistiske analyser 34 / 77

35 Innhald/oppbygging: Analytisk og beskrivande statistikk. Statistisk programvare er eit nødvendig hjelpemiddel. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar, seminar med oppgåveløysing og dataøvingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator. Stastistiske tabellar vert delte ut på eksamen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan verte endra ved semesterstart. Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse, 9. utg. Universitetsforlaget i Oslo, Sist revidert av: Ove Oklevik Sist revidert dato: Januar 2012 Publiser: Nei 35 / 77

36 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter Kode: ØKO BEDR Norsk namn: Økonomistyring i bedrifter Engelsk namn: Cost accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering og finansiering. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og reiselivsleiing. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar Innføring i bedriftsøkonomi, Finansrekneskap 1 og Matematikk for økonomar eller tilsvarande 36 / 77

37 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten bruke interne styringsdata til å leie føretak forstå tankegangen ved normalkalkulasjon og kjenne føresetnad og formålet med driftsrekneskap basert på normalkost ha kunnskap om ulike finansielle og ikkje-finansielle prestasjonmål, samt vere i stand til å vurdere fordelar og ulemper med desse ha kunnskap om nyare idear og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll utarbeide normalkostrekneskap gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalysar utføre kalkulasjon etter standardmetoden, kunne aktiviteskorrigere verksemda sine budsjett og kjenne hovudprinsipp for utarbeiding av driftsrekneskap basert på standardkost her medrekna fleksiblet budsjett forklare resultatverknad basert på standardkost her medrekna fleksibelt budsjett forklare resultatverknad av behaldningsendring føreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne føreslå iverksetjing av tiltak utarbeide kalkylar basert på aktivitetsbasert kalkulasjon og forstå dei grunnleggjande føresetnadene for svake sider ved denne metoden drøfte formål med budsjettering og utarbeide hovudbudsjett for likviditet, resultat og balanse, samt kjenne til korleis budsjettprosessen kan organiserast framskaffe og bruke interne styringsdata stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale føresetnader innan den økonomiske styringa av verksemda Innhald/oppbygging: driftsrekneskap basert på normalkost og standardkost kostnads-, resultat- og volumanalysar aktivitetsbasert kalkulasjon budsjetteringsprosessen, her medrekna likviditet, resultat og balansebudsjett verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 37 / 77

38 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Hoff, Kjell Gunnar (2010) Driftsregnskap og budsjettering 5. utg. Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik (2010) Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering: oppgaver og løsningsforslag Sist revidert av: Mona Kristin Nytun Sist revidert dato: Publiser: Nei 38 / 77

39 SAMF METODE Samfunnsvitskapleg metode Kode: SAMF METODE Norsk namn: Samfunnsvitskapleg metode Engelsk namn: Methods of Social Research Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50 % overlapp med emnet ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorprogramma i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsledelse og eiendomsmegling. Semester: Haust. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: vere innforstått med grunnprinsippa innanfor kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode knytt til økonomisk-administrative problem vere i stand til å gjennomføre enkle undersøkingar og skrive prosjektoppgåve under rettleiing vere i stand til å vurdere forskingsresultat kritisk og konstruktivt ha større fagleg utbytte av å lese vitskaplege rapportar og artiklar innan det økonomisk-administrative fagfeltet Innhald/oppbygging: Emnet startar med ei innføring i vitskapsteori og forskingsetikk. Så vil vi ta føre oss alle fasane i eit forskingsprosjekt, frå utvikling av problemstilling til skriving av sluttrapport. Det vert undervist både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Delar av undervisninga kan bli organisert som seminar der studentane deltek aktivt Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. 39 / 77

40 Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: ME: Ei mappe. Vekting 40% SK: Skriftleg skuleeksamen, 3 timar: Vekting 60% Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel ved skuleeksamen: Ingen Når det gjeld mappeoppgåva, er det høve til gruppeinnlevering med maksimalt tre personar per gruppe. Dersom ein stryk i ein av delane av eksamen, skal begge delane takast opp att. Mappe: Studenten tek utgangspunkt i opphavleg problemstilling. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Grunnbok: Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 2 utg. Høyskoleforlaget, Kristiansand S, I tillegg kjem aktuell, supplerande litteratur i form av artiklar og bok-kapittel Pensum sist oppdatert av: Jon Gunnar Nesse Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Jon Gunnar Nesse Sist revidert dato: Publiser: Nei 40 / 77

41 STRAT LEI ØK ADM, ØK & JUS Strategi og leiing Kode: STRAT LEI ØK ADM, ØK & JUS Norsk namn: Strategi og leiing Engelsk namn: Strategy and management Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 15,00 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 100% overlapp med OR6-202 Føretaksstrategi, 25% med OR6-302 Endringsleiing og 25% med OR6-101 Organisasjonskunnskap. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon og økonomi og jus. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapskrav Organisasjonsteori eller tilsvarande. 41 / 77

42 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: strategiomgrepet i eit historisk perspektiv forstå korleis strategiar kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsemd føreta strategiske marknads- og ressursanalysar generiske strategiar strategiske prosessar og perspektiv, der leiingsperspektivet står sentralt kva teoriar og antakingar strategiske verktøy bygger på konsernstrategiar og strategiske forretningsområde strategisk marknadsføring, differensiering, val av målgrupper, posisjonering, profilering og E-strategiar strategi i dynamiske omgivnader, innovasjon og læring leiarskap mot omgjevnader, institusjon, gruppe og individ lærings- og endringsprosessar forstå beslutningsprosessar kommunikasjon HR-prosessar samfunnsansvar og etikk bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjere reflekterte analysera og val gjennomføre ein strategisk analyse for ei føretakseining med fokus både på omgivnader og marknadsfaktorar og verksemda sine interne ressursar bruke og integrere relevante modellar og analyser frå andre økonomisk-administrative fag som inngår i utdanninga kunne nytte ulike teoretiske tilnærmingar og perspektiv for å forstå organisasjonar sine virkemåtar og dilemma vere innforstått med organisasjonar sin grunnleggande kompleksitet kunne vurdere på sjølvstendig fagleg grunnlag føreslegne løysingar, prioriteringar og val i organisasjonsmessige samanhengar kunne reflektere omkring organisasjonar sine etiske dilemma og samfunnsansvar Innhald/oppbygging: Kurset strategi og leiing byggjer på kunnskap og ferdigheiter frå dei andre økonomisk-administrative fagområda; bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, marknadsføring og samfunnsøkonomi. Dette emnet skal bidra til at studentane ser dei ulike fagområda i samanheng. Aktuelle bransjar kan vere representert i undervisninga gjennom case, bedriftsbesøk eller gjesteførelesarar. Emnet er bygd opp av to hovudbolkar: 1. Strategi 2. Leiing med fokus på endring og leiarrolla Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe 42 / 77

43 Sluttvurdering: SK: Skriftleg skuleeksamen, 5 timar Bokstavkarakter Lovlege hjelpemiddel: Ingen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot studiestart. Roos, Von Krogh, Roos i Strategi - en innføring Publiser: Nei 43 / 77

44 BACH OPPG Bacheloroppgåve Kode: BACH OPPG Norsk namn: Bacheloroppgåve Engelsk namn: Bachelor s thesis Undervisningsspråk: Norsk / Engelsk Studiepoeng: 15,00 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med KA692 Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon og bacheloroppgåve i reiselivsleiing Kategori: Studenten vel emnet Bacheloroppgåve eller Praksisbasert oppgåve. Det er obligatorisk å ta eitt av desse emna i bachelorstudia økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing og eigedomsmekling. Studentar som ønskjer å søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar, må velje emne Bacheloroppgave rekneskap. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Studenten skal ha greidd eksamen i alle obligatoriske emne i bachelorstudiet. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: finne, velje ut og fordjupe seg i relevant teori for ei bestemt problemstilling vurdere og velje ut relevante metodar for å finne svar på ei problemstilling planlegge og gjennomføre innhenting av empiriske data, og bearbeide desse analysere data og diskutere funna opp mot teori vurdere funna og komme fram til ein konklusjon planleggje og gjennomføre eit prosjekt med avgrensa ressursar takle dei utfordringane som ligg i det å gjennomføre eit gruppearbeid argumentere for at gruppa har følgt dei forskingsetiske prinsippa 44 / 77

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp NYSKAPING Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 60 stp Justert februar 2012 1 Studieplan Nyskaping Studiet er ei årseining på 60 stp. Eininga kan takast alleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning

Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% / OM UNDERSØKINGA 01 Studiebarometeret Studiebarometeret består av ei spørjeundersøking og ei nettside, studiebarometeret.no, der resultata

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Opptaksinformasjon

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Beskrivelse Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene trening i å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer