Studieplan 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 2012/2013"

Transkript

1 Studieplan 2012/2013 Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Norsk namn Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing Studiet skal gi studenten ei brei kompetanseplattform for å arbeide som fagpersonar eller rådgjevarar i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar. Studentane skal også kunne arbeide som mellomleiarar og leiarar i privat og offentleg sektor. Studiet skal generelt gi studentane eit godt grunnlag for vidare studiar på masternivå. Det skal vere spesielt tilpassa masterstudiet i økonomi og administrasjon (som gir sidetittelen siviløkonom). Ved å velje emne innan finansrekneskap, skatte- og avgiftsrett, rettslære og bacheloproppgåve kan studentane etter to års relevant praksis søkje finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar Studiestad Sogndal Læringsutbytte Kunnskapar: Kandidaten har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar har kunnskap om avgjerder på mikronivå innanfor private og offentlege organisasjonar med sikte på å koordinere bruken av knappe ressursar for å nå organisasjonens mål forstår samfunnsmessige verknader av avgjerder og handlar i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standardar er i stand til å vurdere nye investeringar, kan analysere inntekter og kostnader forstår korleis organisasjonar fungerer og korleis dei kan organiserast og leiast har kunnskap om korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast forstår korleis eit lands økonomi blir påverka av for eksempel endringar i etterspørselen, myndigheitene sin politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling har eit godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitskapeleg metode kan oppdatere kunnskap innanfor eige fagområde Ferdigheiter: 1 / 77

2 Kandidaten kan nytte forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar som dei kan møte i arbeidslivet kan planlegge og gjennomføre eigne prosjekt, jobbe saman med andre i grupper, formidle fagstoff skriftleg og munnleg og utveksle synspunkt og erfaringar, og slik sett bidra til utvikling av god praksis er i stand til å vurdere nye investeringar, kan analysere inntekter og kostnader kan framskaffe, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon kan analysere ulike konkurransesituasjonar ut frå ei bedrifts ståstad kan anvende kunnskapane og ferdigheitene i matematikk, statistikk og samfunnsvitskaplege metodar på et breitt spekter av økonomisk-administrative problemstillingar kan sjå dei ulike fagområda i samanheng, slik at dei kan bruke kunnskaper og ferdigheiter frå fleire fag på ei bestemt problemstilling kan bidra til utviklingsarbeid for å fremje verksemda si innovasjonsevne Generell kompetanse: Kandidaten er godt rusta til å kunne gå videre på masterstudium i inn- og utland har fagleg innsikt og analytiske ferdigheiter kan bruke dei kunnskapane, metodane og verktøya han tileignar seg på ein kritisk måte Kompetanse / formell grad Bachelor Kompetanse / formell grad Økonomi og administrasjon Målgruppe Studiet passar spesielt godt for dei som er interesserte i økonomi og administrasjon, som ønskjer å arbeide som leiarar og som ønskjer å fordjupe seg i styring og drift av ein organisasjon. Studiet passar godt for dei som ynskjer å jobbe med rådgjevings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein organisasjon. Studiet passar også for dei som ønskjer å ha ei brei utdanning som ein kan byggje vidare på ved å ta ein master i økonomi og administrasjon. Opptakskrav Generell studiekompetanse. Innhald / oppbygging Denne studieplanen er i samsvar med rammer og innhald gitt i plan for bachelor i økonomi og administrasjon vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 17. oktober Obligatoriske emne utgjer 135 studiepoeng, valfrie emne utgjer 45 studiepoeng. Studiet er strukturert med 4 emne à 7,5 eller 2 emne à 15 studiepoeng per semester. Introduksjon til studiet Emnet introduksjon til studiet og innføring i etikk gir ei oversikt over innhald og oppbygging av 2 / 77

3 studiet. Emnet skal bidra til at studentane ser samanhengen og den raude tråden i studiet. Studentane får og ei innføring i etiske prinsipp og kva det inneber for ei verksemd å ta samfunnsansvar. Kort innføring i studieteknikk og bruk av Excel er og ein del av emnet. Metodefaga matematikk, statistikk og samfunnsvitskapeleg metode gir studentane eit godt grunnlag for å meistre andre emne i studiet. Bedriftsøkonomisk analyse Innanfor fagområdet bedriftsøkonomisk analyse skal studentane gjerast i stand til å føre ein enkel rekneskap. Dette lærer dei i finansrekneskap 1. I finansrekneskap 2 øver studentane seg på å bruke rekneskapen som grunnlag for analysar og verdivurderingar. I emnet finansiering og investering lærer studentane å vurdere lønsemda av investerings- og finansieringsbeslutningar. I innføringsemnet er fokuset verksemda, verksemda sitt mål og plass i det økonomiske systemet i tillegg til grunnleggjande kunnskapar om bedriftsøkonomiske emne. I emnet økonomistyring i bedrifter er fokuset på budsjettering, driftsrekneskap, analyse og kommunikasjon av informasjon for å ta avgjerder. Alt dette er kunnskap som er ein viktig del av økonomisjefen si rolle. Samfunnsøkonomi Emne innan samfunnsøkonomi er makro og mikro. I makro skal studentane forstå korleis økonomien vert påverka av endringar i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringar og endringar i den økonomiske politikken. I mikro lærer studentane om etterspørsels- og tilbodssida i økonomien og marknadstilpassing. I tillegg kan studentane velje emnet offentleg økonomi. Tre emne innan samfunnsøkonomi er ein føresetnad for å søke opptak til master ved Norges Handelshøgskole (NHH). Marknadsføring og organisasjonsteori I emnet får studentane kunnskap om kva som påverkar etterspørsel etter varer og tenester, innsamling og bruk av marknadsinformasjon og marknadsplanlegging. Organisasjonsteori skal gi studentane forståing for det som skjer i organisasjonar, organisasjonsstruktur, - kultur og psykologi. Forretningsjus gir ei oversikt over dei lovbestemte rammevilkåra som verksemder skal halde seg til. Strategi og leiing I emnet leiing og strategi i 6. semester lærer studentane om leiarskap, kommunikasjon, lærings- og endringsprosessar og strategi. Fagområda som studentane har vore gjennom tidlegare i studie,t vert henta inn att. Studentane skal læra å sjå dei ulike fagområda i ein strategisk samanheng og ut frå leiaren sin ståstad. Bacheloroppgåve eller praksisbasert oppgåve Til slutt i studiet får studentane øve seg i å formulere problemstilling og søkje svar på denne gjennom å skrive ei bacheloroppgåve, eller dei kan velje relevant praksis og skrive ei praksisbasert oppgåve. Studieplanen vert revidert ein gong per år. Rekkefølgja på emna kan bli endra. Andre endringar kan og førekomme. Valemne Studentane kan velje valfag i 4. og 5. semester. Vi gjer merksam på at tilbodet av valemne kan bli endra. Valemne med få studentar kan bli avlyste. Undervisnings- og læringsformer Undervisninga vekslar mellom førelesingar, seminar, gruppeøvingar og organiserte kollokviegrupper med rettleiar. Problembasert læring med vekt på oppgåver som er aktuelle og relevante for dagens organisasjonar, står sentralt i studiet si undervisning og læringsform. I studiet legg ein vekt på å lære 3 / 77

4 studentane opp til å jobbe sjølvstendig både med individuelt arbeid og gruppearbeid. Det er nødvendig med eit stort innslag av sjølvstudium på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Høgskulen si læringsplattform, Fronter, vert nytta som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentane kan nytte datalabbane i høgskulen sine lokale for å få tilgang til dei digitale verktøya dei treng på studiet. Studieopphald i utlandet Det er lagt til rette for utanlandsopphald i 4. semester Arbeidskrav Enkelte emne har arbeidskrav. Eit arbeidskrav er eit obligatorisk arbeid som studenten må ha greidd for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Eit arbeidskrav kan vere eit individuelt arbeid eller eit gruppearbeid. Det framgår av dei enkelte emneplanane om det er arbeidskrav. Sluttvurdering Går fram av emneomtalane. Pensum Går fram av emneomtalane. Avdeling Avdeling for samfunnsfag Institutt Institutt for økonomi og administrasjon Publiser Nei 4 / 77

5 Studiemodell bachelorstudium i økonomi og administrasjon Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) Introduksjon til studiet og innføring i INTRO ET etikk 7,50 O 7,5 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi 7,50 O 7,5 MAT Matematikk for økonomar 7,50 O 7,5 ORG TEORI Organisasjonsteori 7,50 O 7,5 FINANS 1 Finansrekneskap 1 7,50 O 7,5 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) 7,50 O 7,5 MARKN Marknadsføring 7,50 O 7,5 INVEST FIN Investering og finansiering 7,50 O 7,5 FINANS 2 Finansrekneskap 2 7,50 O 7,5 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro 7,50 O 7,5 FORRET. JUS Forretningsjus 7,50 O 7,5 STAT Statistikk 7,50 O 7,5 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter 7,50 O 7,5 SAMF Samfunnsvitskapleg metode METODE 7,50 O 7,5 STRAT LEI ØK ADM, ØK Strategi og leiing 15,00 O 15 & JUS BACH OPPG Bacheloroppgåve 15,00 V 15 BACH OPPG Bacheloroppgåve rekneskap 15,00 V 15 REKN PRAKS OPPG Praksisbasert oppgåve 15,00 V 15 Til 6. semester vel studenten anten Bacheloroppgåve eller Praksis med oppgåve. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne Studium i utlandet Studenten kan søkje om ta eit studieopphald i utlandet i 4. semester (30 studiepoeng). Valemne Heile 4. semester (30 studiepoeng) og halve 5. semester (15 studiepoeng) skal studenten ha valemne. Eventuelt kan studenten studere i utlandet i fjerde semester. 5 / 77

6 Valemne Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) ENTR INNOV Entreprenørskap og innovasjon 7,50 O 7,5 Skatt Avg I Skatte- og avgiftsrett I 7,50 O 7,5 Skatt Avg II Skatte- og avgiftsrett II 7,50 O 7,5 FORVALT Forvaltningsrett RETT 7,50 O 7,5 ANV FIN Anvendt finans 7,50 O 7,5 MERKEV Merkevarestrategi 7,50 O 7,5 FORBR ÅTF Forbrukaråtferd - i reiselivet 7,50 O 7,5 PROSJEKT Prosjektleiing 7,50 O 7,5 OFF ØK Offentleg økonomi 7,50 O 7,5 REKN ÅR Rekneskapsorganisasjon og årsrekneskap 7,50 O 7,5 REKN BUD OFF Rekneskap og budsjettering i offentleg sektor 7,50 O 7,5 Studentar som vil søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar må ta desse fire emna: Forvaltningsrett, Skatte- og avgiftsrett 1, Skatte- og avgiftsrett 2 og Rekneskapsorganisasjon og årsrekneskap. Studentar som vil søkje om opptak til masterstudium ved Norges Handelshøyskole må ta emnet Offentleg økonomi. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 6 / 77

7 Emneoversikt INTRO ET Introduksjon til studiet og innføring i etikk Kode: INTRO ET Norsk namn: Introduksjon til studiet og innføring i etikk Engelsk namn: Ethics, economics and corporate social responsibility Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten kunne gjere greie for forskjellar i synet på handling i tradisjonell økonomifagleg og fagetisk teori kunne delta i diskusjoner om sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd kunne referere hovudpunkt frå diskusjonar om behovet for restriksjonar på marknadstenkingas omfang kjenne hovudpunkt i diskusjonen om personlege faktorar si betyding for moralsk forsvarleg handling kunne skilje moralske grunnar for å vektleggje samfunnsansvar frå instrumentell tenking kjenne til diskusjonen om miljøets betyding for berekraftige samfunn og økonomiar kunne grunngi handlingsval i enkeltsaker i lys av etisk teori 7 / 77

8 Innhald/oppbygging: Emnet innheld ein praktisk del som gjeld introduksjon til studiet og ein teoretisk del som gjeld etikk og samfunnsansvar. Praktisk del Studentane får ei orientering om oppbygginga av studiet og kva behov dei ulike delane av studiet som passar til ulike delar av arbeidsmarknaden. Det blir gitt eit kurs i Excel og eit i studieteknikk. Teoretisk del Emnet introduserer sentrale posisjonar i normativ etisk teori og enkle modellar for etisk drøfting. Det inviterer studentane til å diskutere sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd, og tematiserer spørsmålet om marknadsorganiseringas grenser. Til slutt presenterer det diskusjonen om bedrifters samfunnsansvar og betydinga av personlege kvalitetar for moralsk forsvarleg handling. Førelesingane tek opp følgjande tema: økonomisk tenking og posisjonar i normativ etisk teori livskvalitet, velferd og lykke normative prinsipp for distribusjon av gode karakter, integritet og motivasjon aksjonærperspektiv, samfunnsansvar og interessentteori økonomi, miljø og bærekraft etisk drøfting Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar. Arbeidskrav: Frammøte på seminar. Deltaking i gruppearbeid og munnleg presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Sluttvurdering: I teoretisk del er det ein skuleeksamen i løpet av semesteret der studenten skal svare på to oppgåver:ei fleirvalsprøve og ei tematisk oppgåve. Karakteren greidd / ikkje greidd. Kandidatar som stryk på ei av oppgåvene går opp til ny eksamen i begge. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 8 / 77

9 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Kompendium med følgjande artiklar og bokkapittel (med atterhald om mindre justeringar): Beckerman, W. (2011) Economics as Applied Ethics. (Utdrag) Palgrave Macmillan, s og Frank, R.H. (2004) Can Socially Responsible Firms Survive in Competitive Environments? I Robert H. Frank, What Price the Moral High Ground? How to Succeed whithout Selling Your Soul. Princeton University Press, s Freeman, R.E. og Velamuri, S.R. (2010) En ny tilnærming til CSR: Bedrifters interessentansvar. I Andrew Kakabadse og Mette Morsing (red.) Bedrifters samfunnsansvar. Tapir akademisk forlag, s Friedman, M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. [Internett] Tilgjengeleg frå Hartman, L.P. og Desjardins, J. (2008) Philosophical Ethics and Business. (Utdrag) I Laura P. Hartman og Joe Desjardins Business Ethics. Decision-Making for Personal Integrity and Social Responsibility. McGraw-Hill, s [19 sider] Hellevik, O. (2008) Jakten på den norske lykken. (Utdrag). Universitetsforlaget, s og Hughes, W. & Lavery, J. (2008) Moral Reasoning. I Critical Thinking. An Introduction to the Basic Skills. Fifth edition. (Utdrag) Broadview Press, s Ihlen, Ø. (2011) Innledning: tema, begreper og definisjoner. I Øyvind Ihlen, Samfunnsansvar på norsk. Fagbokforlaget, s Ingebrigtsen, S. og Jakobsen, O.D. (2004) En ny økonomi for bærekraftig utvikling. I Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen, Økonomi, natur og kultur. Abstrakt forlag, s Wolf, J. (2011) The free Market. I Jonathan Wolf, Ethics and Public Policy. A Philosophical Inquiry. Routledge, s Publiser: Nei 9 / 77

10 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi Kode: BØ INNF Norsk namn: Innføring i bedriftsøkonomi Engelsk namn: Introduction to Financial and Managerial Accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 70 % overlapp med BØ-101 Innføring i bedriftsøkonomi. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og adminstrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå kostnads og inntektsteori forstå grunnlaget for beslutningar på kort og lang sikt forstå prisfastsetting i ulike marknader foreta kalkyle etter bidrag- og sjølvkostmetoden forstå produktval med og utan flaskehals utføre grunnleggjande analysar og kalkyleberekningar ha basisferdigheiter i grunnleggjande økonomiske emne Innhald/oppbygging: kostnads og innteksomgrepet kostnadsfordeling kalkulasjonsprinsipp analysar produktval 10 / 77

11 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator med programmering. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Aage Sending - Innføring i bedriftsøkonomi Aage Sending - Arbeidshefte til innføring i bedriftsøkonomi Sist revidert av: Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 11 / 77

12 MAT Matematikk for økonomar Kode: MAT Norsk namn: Matematikk for økonomar Engelsk namn: Mathematics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med MA Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og årsstudiet i bedriftsøkonomi. Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er forkurset i matematikk ved eller tilsvarande. 12 / 77

13 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå funksjonsomgrepet forstå grunnleggjande integrasjon samt anvendinga av denne meistre grunnleggjande algebra og rekneteknikkar bruke funksjonsomgrepet løyse oppgåver med ulike typar funksjonar, til dømes lineære, kvadratiske, rasjonale funksjonar, potensfunksjonar og funksjonar med fleire variablar løyse likningar og ulikheiter der funksjonsformene ovanfor er med derivere ulike typar funksjonar, også samansette funksjonar, og gjennomføre funksjonsanalyse forstå anvendinga av derivasjonsomgrepet og kunne nytte det seinare i studiet og i arbeidslivet meistre logaritmerekning og eksponensialfunksjonar meistre geometriske og aritmetiske rekkjer (til dømes utrekning av terminbeløp for serie- og annuitetslån) meistre betinga optimering ved bruk av Lagrange s metode forstå grunnleggjande matematiske emne som han/ho kan anvende på økonomiske problemstillinger seinere i studiet Innhald/oppbygging: grunnleggjande emne funksjonar derivasjon og funksjonsanalyse eksponensial og logaritmefunksjonar talfølgjer og talrekkjer integralar funksjonar av fleire variablar Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne. Kalkulator, programmerbar kan nyttast Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 13 / 77

14 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Bjørnstad, Olsson, Søyland og Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. utg. Lærebok og løysingsforslag Sist revidert av: Torbjørn Årethun og Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 14 / 77

15 ORG TEORI Organisasjonsteori Kode: ORG TEORI Norsk namn: Organisasjonsteori Engelsk namn: Organizational Theory Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsledelse, eiendomsmekling, årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå formell og uformell organsisasjonkultur forstå psykologi i organisasjonar forstå makt, konflikt og politikk i organisasjonar vere i stand til å utforme tiltak i formelle organisasjonar som rettar prosedyrar og medlemmene si merksemd mot organisasjonen sine mål og oppgåver i samsvar med dei politiske, sosiale og psykologiske føresetnader som gjeld i organisasjonar generelt og norsk arbeidsliv spesielt Innhald/oppbygging: samfunnsoppgåve og effektivitet formell organisasjonsstruktur uformell organisasjonsstruktur organisasjonskultur motivasjon psykologi i organisasjonar makt, konflikt og politikk i organisasjonar 15 / 77

16 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Ingen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Utvalde delar av: Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal: Nytt perspektiv på Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk. I tillegg blir det utarbeidd eit kompendium For alle bøker gjeld siste utgåve. Publiser: Nei 16 / 77

17 FINANS 1 Finansrekneskap 1 Kode: FINANS 1 Norsk namn: Finansrekneskap 1 Engelsk namn: Financial Accounting 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 30% overlapp med emnet BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi og 50% overlapp med BØ6-102 Finansrekneskap med analyse. Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsleiing og ved årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå korleis rekneskapen og kontoplanen er bygd opp forstå grunnleggjande rekneskapsprinsipp presentere resultat og balanse gjennomføre ein enkel nøkkeltalsanalyse utarbeide ein enkel rekneskap for ei bedrift ved å gå vegen frå bilag til ein ferdig rekneskap 17 / 77

18 Innhald/oppbygging: rekneskapen som informasjonskjelde oppbygginga av rekneskapen, kontoplan registrering grunnleggjande rekneskapsprinsipp avskrivingar, periodiseringar verdivurderingsreglar for omløps- og anleggsmiddel oppstillingsplan for rekneskapen, rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk avslutning av rekneskapen presentasjon av resultat og balanse enkel nøkkeltalsanalyse Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Voldsund, Vågsether, Hoff mfl.: Grunnleggende regnskap. Universitetsforlaget Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang. Sist revidert dato: Publiser: Nei 18 / 77

19 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) Kode: MAKRO Norsk namn: Samfunnsøkonomi (makro) Engelsk namn: Macroeconomics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet SØ6-101 Samfunnsøkonomi (makro). Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia økonomi og administrasjon, økonomi og jus, og eigedomsmekling. Valemne i bachelorstudium reiselivsledelse. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er Matematikk eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå årsakene til og verknadene av konjunktursvingingar på produksjon og sysselsetjing vite kva ein inntektsmultiplikator er forstå korleis endringar i etterspurnaden i ein del av økonomien får ringverknader for resten av økonomien vite skilnaden på ulike typar arbeidsløyse og årsakene til desse forstå årsakene til økonomisk vekst finne aktuell makroøkonomisk statistikk m.a. i Nasjonalrekneskapen ved hjelp av makroøkonomiske modellar kunne vise korleis styresmaktene kan påverke aktivitetsnivået i økonomien vere i stand til å følgje med i media og diskusjonar om samfunnsøkonomiske emne 19 / 77

20 Innhald/oppbygging: målsettingar for den økonomiske politikken nasjonalrekneskap. Sentrale makroøkonomiske omgrep, indikatorar og samanhengar dei ulike komponentane som utgjer BNP makroøkonomisk politikk (penge- og finanspolitikk) økonomisk vekst BNP som velferdsmål prisindeksar valutakursar strukturell arbeidsløyse pengar, valuta og inflasjon kjøpekraftsparitet kvantitetsteorien renteparitet kostnader ved inflasjon konjunkturar og konjunkturarbeidsløyse tilbod og etterspurnad i varemarknaden tilbod og etterspurnad i pengemarknaden IS-MP-modellen: Likevekt i vare- og pengemarknaden. Modell for lukka økonomi og modell for open økonomi. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar med gjennomgang av teori og oppgåver Arbeidskrav: Eitt oppgåvesett. Oppgåva kan gjerast individuelt eller i grupper på inntil fem personar. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semsterstart. Erling Steigum: Moderne markedsøkonomi Publiser: Nei 20 / 77

21 MARKN Marknadsføring Kode: MARKN Norsk namn: Marknadsføring Engelsk namn: Principles of Marketing Undervisningsspråk: Engelsk / Svensk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75 % overlapp med emnet Marknadsføring. Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling, og årsstudia i bedriftsøkonomi og reiseliv Semester: Vår Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: ha eit breitt oversyn over fagfeltet gjere greie for grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget. ha innsyn i kva ein marknadsanalyse og ein marknadsplan består av analysere praktiske problemstillingar i ulike organisasjonar med utganspunkt i moderne teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget gjere sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring drøfte problemstillingar i lys av teoriar og modellar i marknadsføringslitteraturen forstå korleis bedrifter og organisasjonar aktivt kan tilpasse seg sine omgjevnader gjennom planlegging. forstå korleis bedrifter kan analysere ein marknad forstå korleis ei bedrift kan bruke marknadsmiksen til å betre konkurranseevna si 21 / 77

22 Innhald/oppbygging: Den første delen av emnet gir studentane innsikt i nokre grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innan marknadsføringsdisiplinen. For å betre forståinga av ulike omgrep, disiplinar og samanhengar, skal studentane arbeide saman for å analysere ulike case ved hjelp av ulike strategiske rammeverk og marknadsføringsverktøy. Til denne delen er det knytt eit arbeidskrav. Om lag midt i emnet, og etter gjennomført arbeidskrav, vert første del av eksamen gjennomført - ein fleirvalstest. Den andre delen av emnet har merksemd på analyse og diskusjon rundt praktiske problemstillingar knytt til marknadsføringsfaget. I desse diskusjonane vil studentane også kunne ta sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring. I denne samanhengen vil innsamling og bruk av marknadsinformasjon og marknadsplanlegging vere særleg aktuelt. Studentane skal mellom anna forstå verknaden og bruken av nokre av dei moderne digitale marknadsføringskanalar som bloggar, sosiale nettverk og korleis dei vert brukte i næringslivet. Førelesingane set søkelys på følgjande tema: marknadsføring som omgrep, praksis og disiplin segmentering og posisjonering produkt og produktutvikling distribusjon prispolitikk marknadskommunikasjon marknadsplan marknadsanalyse kjøpsåtferd websites / blogs / E-handel tenestemarknadsføring Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Skriftleg oppgåve. Oppgåva skal gjerast i gruppe på to eller tre personar. Sluttvurdering: SK: Skuleeksamen - fleirvalsprøve, 60 minutt. Om lag midt i emnet. Vekting 40 %. SK: Avsluttande skriftleg skuleeksamen, 3 timar. Vekting 60%. Kandidatar som stryk til eksamen i ein av delane, går opp att til eksamen i berre denne delen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 22 / 77

23 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot semesterstart. Jobber and Fahy, Foundations of Marketing, 3rd ed., McGraw Hill Alternativ på norsk: Runar Framnes, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe (2006). Markedsføringsledelse, 7 utg. Universitetsforlaget, Oslo. Artiklar. Sist revidert av: Atanu K. Nath Sist revidert dato: Publiser: Nei 23 / 77

24 INVEST FIN Investering og finansiering Kode: INVEST FIN Norsk namn: Investering og finansiering Engelsk namn: Corporate finance Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med emnet BØ6-200 Investering, finansiering, driftsrekneskap og budsjettering. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus og eiendomsmegling. Valemne i bachelorstudiet i reiselivsleiing. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er Matematikk for økonomar eller tilsvarande. 24 / 77

25 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: vurdere lønsemda av investerings- og finansieringsvedtak kjenne til grunnlaget for tidsverdien av pengar og kunne framskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som vedtakskriterium for investeringar og eigarane sine økonomiske interesser i føretaket kjenne til andre metodar for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekt, kunne berekne internrente, og forstå samanhengen med netto nåverdi ha innsikt i kapitalverdimodellen og kunne anvende den for å etablere eit risikojustert avkastingskrav når marknadsverdien er relevant ha overordna forståing for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekt budsjettere beslutningsrelevant kontantstraum for investerings- og finansieringsbeslutningar, og gjennomføre lønsemdsanalysar basert på netto nåverdi under omsyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhøyande avkastningskrav berekne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutningar analysere risikoen i investeringsprosjekt når totalrisikoen er relevant Innhald/oppbygging: føresetnader og fundament innan investering og finansiering berekning av beslutningsrelevant kontanstraum inkludert arbeidskapitaleffekt korrekte verdivurderingsmetodar renterekning/finansmatematikk investeringanalyse økonomisk levetid og utskiftingsanalysar skattar og prisstiging - påverknad på kontantstraumar risikovudering, porteføljeteori og kapitalverdimodellen avkastningskrav for total- og eigenkapital, finansiell gearing m.m. finansieringskjelder og finansieringsval, herunder banklån, obligasjonar, leasing, avbetalingskjøp m.m. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator (også programmerbar) og rentetabell Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 25 / 77

26 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Ivar Bredesen: Investering og Finansiering. Siste utgåve. Pensum sist oppdatert av: Johannes Idsø Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Johannes Idsø Sist revidert dato: Publiser: Nei 26 / 77

27 FINANS 2 Finansrekneskap 2 Kode: FINANS 2 Norsk namn: Finansrekneskap 2 Engelsk namn: Financial Accounting 2 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med Finansrekneskap med analyse som går i Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar Finansrekneskap 1 eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: sentrale rekneskapstema som er tekne opp i emnet Finansrekneskap 1 bruke rekneskapen som grunnlag for analysar av verdivurderingar i ulike samanhengar lese og analysere rekneskapsdata frå ein eller fleire årsrapportar for norske aksjeselskap vurdere den lovpålagte rekneskapsinformasjonen kritisk 27 / 77

28 Innhald/oppbygging: skatte- og avskrivingsreglar utsett skatt-modellen overskotsdisponering kontanstraumanalyse rekneskapsanalyse etter bransje. For eksempel skal studentane kunne gjennomføre konkret bruk av rekneskapsanalyse, der dei aktuelle arbeidstrinna for ein kredittrådgjevar i bank blir tekne i bruk føretaksintegrasjon/konsernrekneskap, der ein vil gå inn på oppkjøp organisert som konserndanning, fusjon og der ein kjøper verksemda ut av det andre selskapet, såkalla innmatskjøp rekneskapsbasert verdivurdering med mellom anna prisstiging og oppretthalding av kapital, norsk og internasjonal rekneskapsvurdering for investeringseigedomar og analyse av verdijustert rekneskap Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og oppgåveløysing i plenum. Arbeidskrav: Inntil to oppgåvesett. 3-5 studentar per innlevering. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata, Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Lærebøker: Oddbjørn Sættem 2006: Bedriftens finansregnskap, 2. utgåve. Los forlag Delar av Huneide m.fl. 2012: Årsregnskapet i teori og praksis, 13. utgåve, Gyldendal Akademisk Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 28 / 77

29 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro Kode: MIKRO Norsk namn: Samfunnsøkonomi mikro Engelsk namn: Micro economics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro). Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, økonomi og jus og eigendomsmekling. Valemne i bachelor i reiselivsledelse. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er Matematikk for økonomar eller tilsvarande. 29 / 77

30 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå grunnleggjande mikro- og marknadsteori kjenne til korleis ein kan modellere og analysere økonomisk tilpassing og samspelet mellom einskilde aktørar i ulike marknadsformer kjenne til korleis ulike former for økonomisk politikk verkar på dei einskilde aktørane si økonomiske åtferd og korleis den økonomiske politikken påverkar prisar, produksjon, samfunnsøkonomisk effektivitet og inntektsfordeling framstille og forklare konsumentane sine beslutningar basert på preferansar, prisar og inntekt framstille og forklare produsentane sine beslutningar basert på teknologi og faktorprisar vise og forstå korleis samspelet mellom konsumentar og produsentar skaper ei marknadslikevekt analysere marknadslikevekta i ulike konkurransesituasjonar forstå korleis endringer i produksjons- eller forbrukarbeslutningar i ein del av økonomien påverkar økonomiske beslutningar i andre delar av økonomien drøfte kriterium for økonomisk effektivitet, og analysere samanhengen mellom marknadslikevekt og effektivitet analysere situasjonar kor marknadslikevekta ikkje er effektiv, og kva styresmaktene kan gjere for å bidra til auka effektivitet Innhald/oppbygging: Produksjonsteori, konsumentteori, marknadsteori, effektiv ressursbruk, marknadssvikt, inntektsfordeling, verknader av skattar/subsidiar og informasjonsproblem. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel til eksamen: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Riis og Moen: Moderne mikroøkonomi. Gyldendal Akademisk. Siste utgåve. Pensum sist oppdatert av: Johannes Idsø 30 / 77

31 Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Emneansvarleg Johannes Idsø Sist revidert dato: Publiser: Nei 31 / 77

32 FORRET. JUS Forretningsjus Kode: FORRET. JUS Norsk namn: Forretningsjus Engelsk namn: Business Law Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med JU6-101 og JU6-103 Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudium økonomi og administrasjon. Valemne i bachelor i reiselivsledelse Semester: Høst Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: anvende juridisk metode anvende de grunnleggende avtalerettslige prinsippene vise en dypere forståelse av kjøpsrettslige regler anvende grunnleggende regler innenfor emnene pengekravsrett, panterett, selskapsrett, erstatningsrett og markedsrett anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger anvende teorien i praksis, det vil si anvende jusen på faktum ha en oversikt over privatrettslige juridiske emner Innhald/oppbygging: Emnet dekker følgende privatrettslige juridiske emner: juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, og markedsrett Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaver. Oppgavegjennomgang i plenum 32 / 77

33 Ekskursjonar: Besøk Sogn tingrett Følge en rettssak hvis det passer Arbeidskrav: Inntil tre arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i grupper. Sluttvurdering: Skriftlig eksamen 4 timer Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Langfeldt, Sverre Faafeng og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet (18 utg.) Pensum sist oppdatert av: Ingunn Skjelbreidalen Publiser: Nei 33 / 77

34 STAT Statistikk Kode: STAT Norsk namn: Statistikk Engelsk namn: Statistics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med emnet ME6-200 Statistikk og samfunnsvitenskapeleg metode. Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i reiselivsleiing, eigedomsmekling, økonomi og administrasjon og økonomi og jus Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er forkurset i matematikk eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: dei mest grunnleggjande omgrepa innan statistikkfaget forstå parametrisk statistikk gjere greie for sannsynlighetsrekning og kombinatorikk utføre enkel sannsynsrekning gjennomføre statistiske testar ved hjelp av tabellar og kalkulator gjennomføre statistiske testar ved hjelp av SPSS nytte både parametriske og ikkje-parametriske metodar for å analysere eit kvantitativt datamateriale tolke datautskrifter i emnet statistikk gjennomføre datainnsamlingar og analysere data forstå prinsippet med statistiske testar lese artiklar der statistikk vert nytta som metode forstå sterke og svake sider ved statistiske analyser 34 / 77

35 Innhald/oppbygging: Analytisk og beskrivande statistikk. Statistisk programvare er eit nødvendig hjelpemiddel. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar, seminar med oppgåveløysing og dataøvingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator. Stastistiske tabellar vert delte ut på eksamen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan verte endra ved semesterstart. Fred Wenstøp: Statistikk og dataanalyse, 9. utg. Universitetsforlaget i Oslo, Sist revidert av: Ove Oklevik Sist revidert dato: Januar 2012 Publiser: Nei 35 / 77

36 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter Kode: ØKO BEDR Norsk namn: Økonomistyring i bedrifter Engelsk namn: Cost accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering og finansiering. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og reiselivsleiing. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar Innføring i bedriftsøkonomi, Finansrekneskap 1 og Matematikk for økonomar eller tilsvarande 36 / 77

37 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten bruke interne styringsdata til å leie føretak forstå tankegangen ved normalkalkulasjon og kjenne føresetnad og formålet med driftsrekneskap basert på normalkost ha kunnskap om ulike finansielle og ikkje-finansielle prestasjonmål, samt vere i stand til å vurdere fordelar og ulemper med desse ha kunnskap om nyare idear og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll utarbeide normalkostrekneskap gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalysar utføre kalkulasjon etter standardmetoden, kunne aktiviteskorrigere verksemda sine budsjett og kjenne hovudprinsipp for utarbeiding av driftsrekneskap basert på standardkost her medrekna fleksiblet budsjett forklare resultatverknad basert på standardkost her medrekna fleksibelt budsjett forklare resultatverknad av behaldningsendring føreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne føreslå iverksetjing av tiltak utarbeide kalkylar basert på aktivitetsbasert kalkulasjon og forstå dei grunnleggjande føresetnadene for svake sider ved denne metoden drøfte formål med budsjettering og utarbeide hovudbudsjett for likviditet, resultat og balanse, samt kjenne til korleis budsjettprosessen kan organiserast framskaffe og bruke interne styringsdata stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale føresetnader innan den økonomiske styringa av verksemda Innhald/oppbygging: driftsrekneskap basert på normalkost og standardkost kostnads-, resultat- og volumanalysar aktivitetsbasert kalkulasjon budsjetteringsprosessen, her medrekna likviditet, resultat og balansebudsjett verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 37 / 77

38 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Hoff, Kjell Gunnar (2010) Driftsregnskap og budsjettering 5. utg. Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik (2010) Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering: oppgaver og løsningsforslag Sist revidert av: Mona Kristin Nytun Sist revidert dato: Publiser: Nei 38 / 77

39 SAMF METODE Samfunnsvitskapleg metode Kode: SAMF METODE Norsk namn: Samfunnsvitskapleg metode Engelsk namn: Methods of Social Research Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 50 % overlapp med emnet ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorprogramma i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsledelse og eiendomsmegling. Semester: Haust. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: vere innforstått med grunnprinsippa innanfor kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode knytt til økonomisk-administrative problem vere i stand til å gjennomføre enkle undersøkingar og skrive prosjektoppgåve under rettleiing vere i stand til å vurdere forskingsresultat kritisk og konstruktivt ha større fagleg utbytte av å lese vitskaplege rapportar og artiklar innan det økonomisk-administrative fagfeltet Innhald/oppbygging: Emnet startar med ei innføring i vitskapsteori og forskingsetikk. Så vil vi ta føre oss alle fasane i eit forskingsprosjekt, frå utvikling av problemstilling til skriving av sluttrapport. Det vert undervist både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Delar av undervisninga kan bli organisert som seminar der studentane deltek aktivt Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. 39 / 77

40 Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: ME: Ei mappe. Vekting 40% SK: Skriftleg skuleeksamen, 3 timar: Vekting 60% Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel ved skuleeksamen: Ingen Når det gjeld mappeoppgåva, er det høve til gruppeinnlevering med maksimalt tre personar per gruppe. Dersom ein stryk i ein av delane av eksamen, skal begge delane takast opp att. Mappe: Studenten tek utgangspunkt i opphavleg problemstilling. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Grunnbok: Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 2 utg. Høyskoleforlaget, Kristiansand S, I tillegg kjem aktuell, supplerande litteratur i form av artiklar og bok-kapittel Pensum sist oppdatert av: Jon Gunnar Nesse Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Jon Gunnar Nesse Sist revidert dato: Publiser: Nei 40 / 77

41 STRAT LEI ØK ADM, ØK & JUS Strategi og leiing Kode: STRAT LEI ØK ADM, ØK & JUS Norsk namn: Strategi og leiing Engelsk namn: Strategy and management Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 15,00 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 100% overlapp med OR6-202 Føretaksstrategi, 25% med OR6-302 Endringsleiing og 25% med OR6-101 Organisasjonskunnskap. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon og økonomi og jus. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapskrav Organisasjonsteori eller tilsvarande. 41 / 77

42 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: strategiomgrepet i eit historisk perspektiv forstå korleis strategiar kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsemd føreta strategiske marknads- og ressursanalysar generiske strategiar strategiske prosessar og perspektiv, der leiingsperspektivet står sentralt kva teoriar og antakingar strategiske verktøy bygger på konsernstrategiar og strategiske forretningsområde strategisk marknadsføring, differensiering, val av målgrupper, posisjonering, profilering og E-strategiar strategi i dynamiske omgivnader, innovasjon og læring leiarskap mot omgjevnader, institusjon, gruppe og individ lærings- og endringsprosessar forstå beslutningsprosessar kommunikasjon HR-prosessar samfunnsansvar og etikk bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjere reflekterte analysera og val gjennomføre ein strategisk analyse for ei føretakseining med fokus både på omgivnader og marknadsfaktorar og verksemda sine interne ressursar bruke og integrere relevante modellar og analyser frå andre økonomisk-administrative fag som inngår i utdanninga kunne nytte ulike teoretiske tilnærmingar og perspektiv for å forstå organisasjonar sine virkemåtar og dilemma vere innforstått med organisasjonar sin grunnleggande kompleksitet kunne vurdere på sjølvstendig fagleg grunnlag føreslegne løysingar, prioriteringar og val i organisasjonsmessige samanhengar kunne reflektere omkring organisasjonar sine etiske dilemma og samfunnsansvar Innhald/oppbygging: Kurset strategi og leiing byggjer på kunnskap og ferdigheiter frå dei andre økonomisk-administrative fagområda; bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, marknadsføring og samfunnsøkonomi. Dette emnet skal bidra til at studentane ser dei ulike fagområda i samanheng. Aktuelle bransjar kan vere representert i undervisninga gjennom case, bedriftsbesøk eller gjesteførelesarar. Emnet er bygd opp av to hovudbolkar: 1. Strategi 2. Leiing med fokus på endring og leiarrolla Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe 42 / 77

43 Sluttvurdering: SK: Skriftleg skuleeksamen, 5 timar Bokstavkarakter Lovlege hjelpemiddel: Ingen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot studiestart. Roos, Von Krogh, Roos i Strategi - en innføring Publiser: Nei 43 / 77

44 BACH OPPG Bacheloroppgåve Kode: BACH OPPG Norsk namn: Bacheloroppgåve Engelsk namn: Bachelor s thesis Undervisningsspråk: Norsk / Engelsk Studiepoeng: 15,00 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: 50% overlapp med KA692 Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon og bacheloroppgåve i reiselivsleiing Kategori: Studenten vel emnet Bacheloroppgåve eller Praksisbasert oppgåve. Det er obligatorisk å ta eitt av desse emna i bachelorstudia økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing og eigedomsmekling. Studentar som ønskjer å søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar, må velje emne Bacheloroppgave rekneskap. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Studenten skal ha greidd eksamen i alle obligatoriske emne i bachelorstudiet. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: finne, velje ut og fordjupe seg i relevant teori for ei bestemt problemstilling vurdere og velje ut relevante metodar for å finne svar på ei problemstilling planlegge og gjennomføre innhenting av empiriske data, og bearbeide desse analysere data og diskutere funna opp mot teori vurdere funna og komme fram til ein konklusjon planleggje og gjennomføre eit prosjekt med avgrensa ressursar takle dei utfordringane som ligg i det å gjennomføre eit gruppearbeid argumentere for at gruppa har følgt dei forskingsetiske prinsippa 44 / 77

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Bachelor i rekneskapsførarfag

Bachelor i rekneskapsførarfag STUDIEPLAN Bachelor i rekneskapsførarfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 15.11.05 A. Overordna omtale av studiet 1. Innleiing Bachelor

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF)

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) 2003/2004 AVDELING FOR SAMFUNNSFAG AVDELING FOR SAMFUNNSFAG () Avdelinga held til i Kulturhuset i Sogndal sentrum, og har om lag 475 studieplassar og om lag 30 tilsette. Opningstid i ekspedisjonen: kl

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer