Presentasjon av årsrapport 2014 for komiteer/råd 20. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av årsrapport 2014 for komiteer/råd 20. april 2015"

Transkript

1 Presentasjon av årsrapport 2014 for komiteer/råd 20. april 2015

2 Presentasjonen av årsrapport 2014 Ledergruppen 25.2 og 15.4 AMU/MBM 16.4 Råd/komiteer 20.4 Formannskapet 27.4 Kommunestyret 4.5

3 Årsrapport 2014 Verdigrunnlag, etikk, arbeidsmiljø og likestilling Eierstyring Internkontroll Tjenestene Fokusområder Økonomi Oppsummering

4 Verdigrunnlag, etikk, arbeidsmiljø og likestilling RAUS Qm+ Sykefravær «Kommunen har hatt opptil 21 lærlinger samtidig i 2014, dette er ny rekord, og godt over det nasjonale målet om 1 per 1000 innbyggere.

5 Fraværsprosent Sykefravær Sykefravær ,3 7,1 6,7 6,3 7,0 8,0 7,5 6,8 7,1 7,2 6,6 7, Serie1 8,3 7,1 6,7 6,3 7,0 8,0 7,5 6,8 7,1 7,2 6,6 7,6

6 Eierstyring Kommunestyret har bestemt at ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS bør slås sammen Mål om gjennomføring av fusjonen i løpet av 2015

7 Internkontroll Det er satt i gang en gjennomgang av kommunens økonomireglement Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) gjennomført Rapportering nå integrert med årsrapporteringen

8 Tjenesteproduksjon oppvekst og utdanning «Kommunen har full barnehagedekning. Flere enn de med rett til plass ble tilbudt plass i året som gikk.»

9 Tjenesteproduksjon oppvekst og utdanning -utdrag Mål For å styrke foreldrekompetansen og på sikt redusere antall omsorgsovertakelser, skal barnevernet jobbe med endringsarbeid i familiene og ha varierte tilnærmingsmåter. Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal forbedres. Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) COS-tenkning og Kvello-modellen Ansatt fosterhjemskonsulent i interkommunalt ressursteam Fagdag for fosterhjemmene Plan for lese- og skriveopplæring er implementert. Ny Giv-satsningen videreføres og avsluttes våren Matteveileder på u-trinn finnes på alle skoler. Matte på tvers og foreldreskole videreføres.

10 Tjenesteproduksjon helse og rehabilitering «Helsehuset forventes å gi et stort løft for kommunens tjenestetilbud innen en rekke helsetjenester.»

11 Tjenesteproduksjon helse og rehabilitering Mål (utdrag) Beboere på sykehjem har mulighet for sosial kontakt og tilbud om tilpassede aktiviteter, og den enkelte beboer opprettholder sitt funksjonsnivå, slik at den enkelte opplever egenmestring, samt god livskvalitet. Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) Aktivitetsplaner tilpasset hver enkelt beboer utarbeidet Aktivitetsplaner for fellesaktiviteter utarbeidet Alle avdelinger har et godt samarbeid med støtteforeninger, kirken, skoler, barnehager og besøksvenntjeneste med hund og andre fra sitt nærmiljø. Ansatte i Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering har tilstrekkelig og riktig kompetanse for å kvalitetssikre tjenestetilbudet. En kartlegging av eksisterende kompetanse på individnivå er utført i tjenesteområdetkartlegging på systemnivå og definering av fremtidige kompetansebehov i egen kompetanseplan er overført til 2015.

12 Tjenesteproduksjon teknisk drift og kultur «8,7 tusen tonn avfall ble håndtert i Av dette gikk 50,3 % til energigjenvinning, og 45,2 % til materialgjenvinning»

13 Tjenesteproduksjon teknisk drift og kultur Mål (utdrag) Medlemskap i ROAF innen 1.jan Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) Aurskog-Høland kommune ble medlem i ROAF fra 1. januar 2015, og ROAF har overtatt fra denne dato. Medlemskap i NRBR innen 1. januar Innføre regelmessig tilsyn av spredte avløpsanlegg fra Aurskog-Høland kommune ble medlem av NRBR fra 1. januar Prøvetaking av cirka 200 anlegg årlig er gjennomført i 2013 og Skape skoleprosjekter, samt videreutvikle tilbudet i «Kulturskoletimen» og DKS. tre store uteforestillinger på skolene Bråte, Haneborg og Løken gjennomført våren utviklet bruk av strykeinstrumenter som musikkundervisning på tredje trinn. gitt alle skoler tilbud om musikkopplæring med bruk av blåse- og slagverkinstrumenter på fjerde trinn. videreutviklet tilbudet med dans på andre trinn til å omfatte alle skoler.

14 Tjenesteproduksjon samfunn og utvikling «Sektoren har hatt høy aktivitet i 2014, og startet arbeidet med flere store og viktige byggeprosjekter. Organisasjonsmessig er stab Plan og utvikling blitt endret til sektor Samfunn og utvikling, med en egen kommunalsjef som leder»

15 Mål (utdrag) Tjenesteproduksjon samfunn og utvikling Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) Gang- og sykkelvei Løken Hjellebøl og miljøgate på Løken ferdigstilles Påbygging med to avdelinger i Festningsåsen barnehage. Gang- og sykkelveianlegget ble ferdigstilt i oktober Samtidig er miljøgaten, innfartsparkeringsplassen og bussterminalen i Løken sentrum fullført. Byggeprosjektet er ferdigstilt. Bygging av ny Bjørkelangen skole. Planlegging av Bjørkelangen skole pågår. Anbudskonkurranse for arkitekt til skisseprosjekt og romprogram ble gjennomført høsten 2014, og arkitekt ble valgt i desember Bygging av nytt svømmebasseng på Bjørkelangen. Tre leverandører er prekvalifisert, og det skal gjennomføres konkurransepreget dialog med leverandørene, for å finne frem til hvilke krav som kan og skal stilles til svømmeanlegget. Det er også satt i gang arbeid med videreutvikling av driftskonseptet.

16 Mål (utdrag) Periodisk økonomisk rapportering skal kjennetegnes av å være: Relevant, pålitelig og rettidig. Tjenesteproduksjon økonomi Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) Ingen vesentlige avvik ift målene «pålitelig» og «rettidig». Opprettholde gode resultater og tilfredsstille krav fra Skattedirektoratet (SKD): Skatteregnskapet skal være korrekt og ajour. Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Innfordringskravene fra SKD skal oppnås. Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og korrekte grunnlagsdata. Kontrollkravet fra SKD på 5 % av arbeidsgivermassen skal nås. Legitimitet og intern etterlevelse: Skattebetalere og arbeidsgivere skal bli møtt med respekt, oppleve høy kompetanse og få god veiledning. - Fortsatt gode resultater - Inngått avtale med Skedsmo kemnerkontor om kjøp av arbeidsgiverkontroller - Aurskog-Høland ønsker fortsatt kommunal skatteoppkreving

17 Mål Tjenesteproduksjon administrasjon og HR Status (tiltak, måloppnåelse og resultater) Videreutvikling av elektronisk informasjonsutveksling og digital samhandling med innbyggerne Ny hjemmeside lansert i 2014 Vesentlig nedgang i telefonhenvendelser Gode muligheter for datafangst Rulle ut digitale løsninger særlig for registrering av lønn, lønningslister og utlegg, slik at risikoen for feil ved manuelle inntastinger minimaliseres. Implementere flere IT-løsninger til hjelp for å sikre en kvalitativt bedre og mer effektiv HRhåndtering En rekke funksjoner er tatt i bruk innenfor lønnsarbeidet. I tillegg brukes elektroniske søknader ved nyansettelser. Dette gir en god oversikt over mennesker som kan være interessert i å jobbe i kommunen.

18 Fokusområdet boligbygging og sentrumsutvikling Måleindikator Målemetode Resultat Antall tillatelser til spredt boligbygging Registrering av gitte tillatelser. 7 tillatelser er gitt. Andel romslige eneboliger % -vis andel regulert areal til eneboliger. 50 % Befolkningsendring Statistikk. 226 nye innbyggere, totalt per En befolkningsvekst på 1,46 %.

19 Fokusområdet miljøvern - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Antall dekar dyrket mark omdisponert Kostra-tall. Omdisponert etter jordloven: 4 daa dyrka og 0 daa dyrkbar mark Omdisponert etter plan- og bygningsloven: 6 daa dyrka og 0 daa dyrkbar mark Kildesortering % Andel kommunale biler som oppfyller miljøkrav Data fra gjenvinning i kommunen. 50,3 % til energigjenvinning 45,2 % til materialgjenvinning 4,5 % til deponi Statistikk for anskaffelser. 247 tonn CO 2 -utslipp fra kommunale biler i 2014.

20 Fokusområdet barn og unge - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Eksamensresultatene i norsk, matematikk og engelsk skal være 3,5 eller bedre. Eksamensresultater skoleporten. Tilstandsrapport for grunnskolen i AHK (behandles politisk 1 gang pr år). Lærertetthet rapporteres her. Eksamensresultater våren 2014 Bokmål skriftlig eksamen: 3,6 Sidemål skriftlig eksamen: 2,7 Matematikk skriftlig eksamen: 2,8 Engelsk skriftlig eksamen: 3,4 Gjennomsnittsresultatet for kommunen fra brukerundersøkelsen «Bedre kommune» skal være 4,5 eller bedre. Brukerundersøkelsen «Bedre kommune» fra KS. Helsestasjonen hadde 5,4 i snitt Brukerundersøkelse gjennomført i alle kommunale barnehager høsten Gjennomsnittsresultat: 4,9 Brukerundersøkelse gjennomført i barneverntjenesten. Gjennomsnittsresultat: 4,7

21 Fokusområdet næringsutvikling - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Antall nyetablerte bedrifter i kommunen. Omsetning av næringsarealer. Statistikk fra Brønnøysund. Statistikk/registrering. 155 nyetablerte bedrifter i Noe mindre enn tidligere år. Solgt 3,7 daa på Bliksrud for utvidelse av Europris. Ellers få forespørsler på tomter i 2014.

22 Fokusområdet folkehelse - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Andel elever i skolen som benytter frukt- og grøntordningen. Registrering % av elevene har over tid oppgitt at de benytter seg av frukt- og grønt ordningen. For skolene: Opplæringen er gjennomført etter lærerplan i samfunnsfag. Det er utviklet mål og tiltaksplan for SLT arbeidet. Registrering. Statusrapportering. Skolene: Temaene er lagt inn i undervisningen i samfunnsfag. SLT: Politiet, de videregående skolene og kommunen har utarbeidet felles fokusområder: Rus, Psykisk helse og frafall i VGS. Det er iverksatt ulike tiltak for avhjelpe ulike situasjoner i ungdomsgruppen gjennom året. Rusmidler: Dette er fast rutine på konsultasjon på 1 år og 4 år.

23 Fokusområdet kultur og frivillig arbeid Måleindikator Målemetode Resultat Brukertilfredshet kulturskolen. Brukerundersøkelse. AHK: 5,1. snitt Norge 5,1 Brukertilfredshet bibliotek. Brukerundersøkelse. AHK 5,8. snitt Norge 5,4 Størrelsen på tilskudd til frivillig lag og foreninger. Regnskapstall. Kr ,- Kr ,- totale tilskudd inkl. videreformidling

24 Fokusområdet eldre - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Andelen ansatte med fagutdanning og videreutdanning innenfor sektoren. Statistikk. Andel med fagutdanning i hjemmetjenesten er 82,4. Andel med fagutdanning ved korttidsavdelinger i sykehjem er 93,3. Andel med fagutdanning ved langtidsavdelinger i sykehjem er 93,0.

25 Fokusområdet flyktning- og integreringspolitikk - utdrag Måleindikator Målemetode Resultat Graden av tilfredshet blant dem som bosettes. Spørreundersøkelse blant nylig bosatte flyktninger (to siste år). Det er ikke utarbeidet målrettet spørreundersøkelse for denne brukergruppen. IMDI og KS/Bedre kommune melder at dette heller ikke er under utvikling. Avgangsresultater etter endt opplæring. Statistikk fra voksenopplæringen. Norskprøver Resultat i %-andel med ferdighetsnivå A2 eller høyere: A-H+ Fet Landet Muntlig prøve: 100 % 91 % Lytteforståelse: 92 % 92 % Leseforståelse: 90 % 88 % Skriftlig framstilling: 85 % 75 % Nye prøver i Ikke lenger bestått/ikke bestått, men resultat for ferdighetsnivå A1-A2-B1(høyest). Ny prøve på nivå B2 fra desember 2015.

26 Fokusområdet økonomi Måleindikator Målemetode Resultat Låneavdrag sett i forhold til låneopptak. Regnskapstall. Låneavdrag i 2014: 30,5 mill. kr (2013: 28,5 mill.) Låneopptak i 2014: 102,4 mill. kr (2013: 71,7 mill.) Årlig endring i kommunale avgifter. Regnskapstall. Ingen endring i kommunale avgifter i 2. tertial 2014 utover det som ble vedtatt i budsjett i des Sykefravær. Sykefraværsstatistikk. 7,6 % for 2014 (2013: 6,6 %). Netto driftsresultat / brutto driftsinntekter skal være 1,5 3 %. Regnskapstall. 2,8 % driftsmargin i (2013: 3,7 %) Netto driftsresultat / netto lånegjeld skal være minimum 3 %. Regnskapstall. 4,9 % i 2014.(2013: 6,6 %)

27 Hovedtall (tall i mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Regnskap *) Driftsinntekter 971,5 936,4 + 35,1 933,2 879,1 795,8 Nto driftsres. i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat 27,4 20,0 + 7,4 34,8 28,3 8,1 2,8 % 2,1 % + 0,7 % 3,7 % 3,2 % 1,0 % 11,0 18,1-7,1 25,0 24,0 12,4 *) Korr. for per. var. lønn 9,4 mill.

28 Prosent Netto driftsresultat i % (Driftsmargin) 4,0 % 3,5 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 3,2 % 2,8 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 %

29 Prosent Netto driftsresultat i Akershus 6,0 5,4 4,0 4,2 4,2 4,7 2,0-0,2 0,4 0,6 1,1 1,9 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,9 1,6-0,9-0,6-0,3-2,0-1,7-4,0-4,2-6,0 Akershus-kommuner

30 Regnskapsmessig resultat Underskudd/merforbruk i sektorer/staber: - 5,2 mill Mindreforbruk/merinntekter i finans: + 16,2 mill Regnskapsoverskudd (drift): + 11,0 mill Udisponert i investeringsregnskapet: + 1,2 mill

31 Netto driftsutgifter etter resultatområder 2,9 % 1,5 % 3,5 % 12,5 % 39,5 % Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling Økonomi Adm og HR 40,0 %

32 Avvik i driftsregnskapet pr sektor/stab (i mill kr) 8,0 6,0 5,4 4,0 2,0 0,0 1,1 0,4 1,8-2,0 Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling Økonomi Adm og HR -1,2-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-12,7 Sektor og staber

33 Økonomisk sosialhjelp Tot. ant. brukere pr. år Ant. brukere i des Budsjett øk. sos.hj.*(hele tusen kr) Regnskap øk. sos.hj.pr. år * Tjeneste: livsopphold, 2821 boutgifter, 2831-tilleggsytelser som sosiallån og tannlege

34 Brukergrupper Brukergruppe Ektepar/samboere med forsørgeransvar for barn Ektepar/samboere uten forsørgeransvar for barn Des 2011 Des 2012 Des Enslige forsørgere Enslig ungdom fra 18 år inntil 25år Enslige fra og med fylte 25 år Sum Des 2014

35 Tiltak Jobbhuset målgruppen unge 18 til 25 år - ungdomsteam bestående av 6 veiledere - tilført 1 årsverk i 2015 Prioriterer også personer med forsørgeransvar Aktivitetsplikt for sosialhjelp vedtatt (fra ?) - men benytter allerede 20 vilkår for mottak av sosialhjelp Benytter statlige tiltaksplasser og ytelser der dette kan være et alternativ

36 Mill kr Avvik i driftsregnskapet på finanskapitlet 20,0 16,5 15,0 10,0 5,0 0,0-1,9 0,9-1,1-0,4 0,2 2,0-0,5 0,7-0,3-5,0

37 MNOK Investeringer ekskl utlån Investeringer ekskl utlån , ,2 70, , , År

38 Lånegjeld Netto lånegjeld i kr pr innbygger Aurskog-Høland Akershus Kommunegruppe Landet utenom Oslo

39 Fondsutvikling 180,0 160,0 156,9 158,2 140,0 143,9 120,0 100,0 80,0 93,8 114,5 125,3 Disposisjonsfond Bundet driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond 60,0 67,1 Sum fond 40,0 20,0 0,

40 Likviditet Likviditetsutvikling (i mill kr) Kontantbeholdning 133,6 139,9 141,8 194,9 221,6 Ubrukte lånemidler -43,9-45,5-26,7-60,2-99,6 Bundne investeringsfond -10,0-14,6-6,2-4,4-4,4 Ubundne investeringsfond -32,4-25,4-29,5-30,0-13,5 Driftslikvider 47,3 54,4 79,4 100,3 104,1

41 Omstillingsprosjektet I hovedsak som planlagt, men med noen vesentlige avvik Unntak: NAV. Økning i antall brukere av økonomisk sosialhjelp sammenliknet med samme periode i fjor. Unntak: Barnehage.

42 Oppsummering: Høy aktivitet med god måloppnåelse med tanke på økonomiplan Styrket kommuneøkonomi Forutsetning for å håndtere fremtidige investeringer Utfordringer: Økning i økonomisk sosialhjelp Svikt i skatteinngang

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 for formannskapet 2. mai 2017

Presentasjon av årsrapport 2016 for formannskapet 2. mai 2017 Presentasjon av årsrapport 2016 for formannskapet 2. mai 2017 Presentasjonen av årsrapport 2016 AMU/MBM 20.4 Råd/komiteer 24.4 Kontrollutvalget 26.4 Formannskapet 2.5 Kommunestyret 15.5 Årsrapport 2016

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Pressekonferanse 20. april 2009

Pressekonferanse 20. april 2009 Pressekonferanse 20. april 2009 Arne Sverre Dahl rådmann 2 0 0 8 Årsrapport Årsrapporten for 2008 Årsrapporten er først og fremst rådmannens tilbakemelding til politikerne Årsrapporten er også et av de

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Forsidefoto: Pål Thoring

Forsidefoto: Pål Thoring Innhold Rådmannen har ordet... 3 Kommunens sentrale plan- og styringssystem... 4 Folketallsutviklingen... 6 Eierstyring og selskapskontroll... 8 Internkontroll... 9 Politisk og administrativ organisering...

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Modum

1 Velferdsbeskrivelse Modum 1 Velferdsbeskrivelse Modum 1.1 Presentasjon av kommunen Modum kommune tilhører AV- gruppe 4 som består av SSBs kostragrupper 1 og 10. Hva er det som kjennetegner Modum og kommunegruppen? Kjennetegn for

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS pr 6. oktober

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS pr 6. oktober Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS pr 6. oktober Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 3 Hos

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer