Helse UMB. UMBs Helsestrategi Midtveisrapport februar revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse UMB. UMBs Helsestrategi 2005-2011. Midtveisrapport februar 2009 05.02.09 revidert 02.03.09"

Transkript

1 Helse UMB UMBs Helsestrategi Midtveisrapport februar revidert Sammendrag og selvevaluering UMBs helsesatsning, kalt Helse UMB, ble opprettet av Universitetsstyret i Det er etablert tre forskergrupper: Mat og helse; Natur, livskvalitet og helse; og Helse og utvikling, med hver sine oppnevnte forskergruppeledere som også utgjør ledergruppen i Helse UMB. Ca. 60 vitenskapelige medarbeidere inngår i de tre gruppene. I perioden omfattes 99 forskningsprosjekter (+ en rekke som er søkt), 131 publiserte vitenskapelige artikler/bøker/bokkapitler, og det er ferdigstilt 44 mastergradsoppgaver og 11 doktoravhandlinger. Det er etablert tre mastergradsprogrammer: Mat og helse (studieretn. innen Matvitenskap); Folkehelsevitenskap Natur og miljø, helse og livskvalitet; og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling (startet i Nepal og Pakistan, starter ved UMB 2009). Positive aspekter ved første treårsperiode I tillegg til den vitenskapelige produksjonen nevnt over, har vi oppnådd følgende: De nye masterprogrammene er sukesshistorier. De har trukket nye studentgrupper til UMB, og har satt fokus på UMBs helserelaterte kompetanse innen eksterne, helsefaglige miljøer. Et stort antall nye undervisningsemner gis, hvorav mange også tas av UMBs øvrige studenter. Det er etablert økt tverrfaglig aktivitet og et godt samarbeidsklima mellom forskere fra de ulike instituttene innen de tre forskergruppene. Det er etablert nye møteplasser for forskerne, både forskergruppemøter/seminarer og stipendiat/postdok-forum. Det er gjennomført en omfattende vitenskapelig nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Det er økt antall stipendiater og postdoktorer innen forskergruppene. Et stort antall nye prosjekter er startet, dels fra Forskningsrådet og dels fra nye finansieringskilder. Relevante myndigheter og forvaltningsorganer er godt kjent med Helse UMB og har uttrykt anerkjennelse overfor helsesatsningen og UMBs unike kompetanse. UMBs helserelaterte kompetanse har fått økt synlighet i media og ved annen formidling. Studenter vi utdanner går rett i relevante stillinger. Nettsider for Helse UMB er etablert på norsk (www.umb.no/helse) og engelsk (www.umb.no/health). Helsebiblioteket.no gir nå tilgang for UMBs ansatte og studenter. Dette er et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskningslitteratur, hvorav mye er i fulltekstversjon. I tillegg er mye faglitteratur innen helse innkjøpt, bl.a. til bruk for studentene. Milepælplanen for 1 og 3 år er i svært stor grad oppfylt. Potensiale for forbedringer av helsesatsningen 1

2 På enkelte områder er det fortsatt potensiale for forbedringer, slik at Helse UMB kan fungere optimalt som en unik, faglig drivkraft innen utdanning, forskning og formidling i skjæringspunktet mellom grønne og hvite fag. Helse må komme klarere med i instituttenes forskningsstrategier og planer. Organisasjonsstrukturen innen Helse UMB inneholder ingen reell myndighet hos ledergruppen, og ingen forpliktelser for instituttene utover UMBs styrevedtak om at instituttene skal forplikte seg til å betale 25 % av postdok-stillingene. Helse UMB har mange midlertidige stillinger, også postdoktorer, i nøkkelfunksjoner, ikke minst innen masterutdanningene. Dette gjør Helse UMB svært sårbar ifht. kapasitet og kontinuitet på undervisning og veiledning. Det trengs derfor en langsiktig rekruttering til faglige stillinger for å oppnå en kritisk masse med hensyn på robusthet og langsiktighet i utdanningstilbudene. Vi ønsker å fokusere på og videreutvikle forskningsmetodikk, samt bruk av tungt vitenskaplig utstyr, i tverrfaglig forskning. Fellesseminarer på tvers av de tre forskergruppene er prøvd, men vi har erfart at det for forskerne er viktigst med gode møteplasser innad i forskergruppene. Disse må derfor videreutvikles. Nettsidene kan utnyttes bedre, ikke minst med tanke på formidling av vår kompetanse. Helse må synliggjøres og fokuseres i planlegging og organisering av det nye universitetet. Helse kan være et viktig samarbeidstema med noen få, utvalgte miljøer innen Oslofjordalliansen. Videreutvikle ordningen med jobbfrukt, slik at alle ansatte får tilgang til dette. Videreføring Ved tverrfaglige satsinger og mastergradsprogrammer som går på tvers av enkeltinstitutter er det en risiko for at de enkelte institutter ikke i tilstrekkelig grad føler eierskap til satsingen, og ressurser blir derfor ikke tilstrekkelig prioritert fra enkeltinstituttene. Dette kan bli en begrensende faktor bak framdrift, volum og robusthet, kvalitet og langsiktighet av satsningen. Den tverrfaglige, tverrinstituttlige satsingen som Helse UMB er vil derfor også i fortsettelsen være avhengig av en forutsigbar, øremerket ressurstilgang direkte fra Universitetsstyret. Ut fra hensynet til forutsigbarhet både i forhold til studenter, eksterne samarbeidspartnere, myndigheter og forvaltningsorganer som har store forventninger til Helse UMB, anbefaler ledergruppen i Helse UMB at det som et minimum opprettes én fast, vitenskapelig stilling innen aktuelle helsefag (prof., f.aman.) i hver av de tre forskergruppene, med sentral finansiering. I tillegg foreslås for hver forskergruppe: videreføring av én prof. II og to/tre postdocs når nåværende stillinger utløper, samt én ny PhD-stilling pr. år. For stillingene kan det evt. kreves en viss egenandel fra vertsinstituttene. Innhold Samletabell Helse UMB 3 I. Fellesdel Helse UMB 4 II. Forskergruppene Mat og helse 11 Natur, helse og livskvalitet 22 Helse og utvikling 32 III. Publikasjoner Vedlegg 1 Status master folkehelsevitenskap 53 2

3 Mat og helse Forskergruppene Natur, helse og livskvalitet Helse og utvikling Leder: Gerd Vegarud Leder: Bjarne O. Braastad Leder: Cassandra Bergstrøm Råvarekvalitet Sammenhenger mellom råvarekvalitet og produktkvalitet relatert til helse. Bearbeidet mat Betydning av prosesser i produksjon og foredling av mat med vekt på helsefremmende egenskaper. Funksjonell mat Optimalisering av positive helseeffekter i råvarer og matprodukter. Kosthold og helse Mat tilpasset individet. Betydning av egenskaper i mat for kosthold og helse. Hverdagslivets omgivelser, rekreasjon og friluftsliv Betydningen av urbane omgivelser, innemiljø, kulturlandskap, skog og utmark for helse og livskvalitet. Forekomst av og barrierer mot en elsefremmende livsstil. Gård, nærmiljø og rehabilitering Bruk av dyr, planter og til rette-lagte omgivelser til helsefrem-mende aktiviteter i, og ressurs for, skole-, helse- og sosialsektorene, både ved forebyg-gende og rehabiliterende tiltak. Helse- og miljøøkonomi Samfunnsøkonomiske sider ved bruk av natur til å fremme individhelse, folkehelse og livskvalitet Samfunnsplanlegging Fysisk planlegging i relasjon til miljø og landskapsutvikling, og tilrettelegging for individhelse og folkehelse Epidemiologi og samfunnsmedisin Folkehelse i relasjon til menneskers livsmiljø Utvikling av en felles faglig plattform som fokuserer på tverfaglig koblinger mellom: Rettferdig fordeling av goder og makt (equity) Miljø Helse Helse og utvikling i forhold til humanitære katastrofer Utvikling av bærekraftig vannog sanitærsystem Beskyttelse av vannressureser og sikring av vannkvalitet Utbedring av sanitære forhold Vektlegging av sosio- og kuturelle kontekster Politiske og økonomiske institusjoner Konflikter og krig - Vektlegging på kjønn og barn Matvaresikkerhet og miljørisiko Pesticider, toksiner og andre miljøkomponenter som kan utgjøre en helserisiko i matproduksjonen Sikring av medisinske planter og lokal kunnskap om bruk av dem (Feb 2009) 3

4 I. Fellesdel Helse UMB Bakgrunn Grunnlaget for UMBs satsting på helse ble behandlet i Universitetsstyret 17. mars 2005 (USsak 57/2005). Styret gjorde følgende vedtak: 1. UMBs satsing på helse skal omfatte forebyggende helse knyttet til mat, miljø, natur inkludert urbane omgivelser, og disse faktorenes betydning for fysisk og psykisk helse for individ og befolkning. 2. Helsesatsingen skal bygge på de aktiviteter som allerede er i gang. 3. Den vedtatte helsesatsingen skal vare i 6 år, og evalueres innen 3 år. 4. Adm. direktør legger fram for styret forslag til strategisk dokument og langtidsbudsjett for helsesatsingen. Strategisk dokument og langtidsbudsjett ble behandlet og vedtatt i US 16. juni 2005 (sak 110/2005). Det ble vedtatt å opprette tre tverrinstituttlige forskergrupper; Mat og helse, Natur, livskvalitet og helse, og Helse i utviklingsland. Verv som forskergruppeledere ble utlyst blant UMBs ansatte. Helsesatsningen skulle omfatte følgende åremålsstillinger: to professorer i 5 år, tre professor II i 4 år, og fem postdoktorer i 4 år. To mastergradsstudier skulle inngå i satsningen; Natur, livskvalitet og helse, og Mat og helse. Det ble for øvrig gitt driftsmidler til forskergruppene, samt en bevilgning til frukt til ansatte ved UMB. Totalt ble det bevilget kr. 22,7 mill. over en seksårsperiode. Det ble videre forutsatt at instituttene skulle dekke en egeninnsats. Visjon UMB skal være et nasjonalt senter for mat, natur og livskvalitet, vann og utviklingsproblematikk knyttet til helse. (Vedtatt av ledergruppen 2006) Mål Gjennom samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag skal UMB få en unik og tydelig rolle innen forebyggende og rehabiliterende helse lokalt, nasjonalt og globalt. (Vedtatt av US, sak 110/2005) Organisering Ledergruppe Ledergruppen består av lederne for de tre forskergruppene: Gerd Vegarud, Bjarne O. Braastad og Cassandra Bergstrøm. Ledergruppen ivaretar den helhetlige helsesatsningen ved UMB og fungerer som bindeledd til de medisin-, ernærings- og samfunnsfaglige miljøene som UMB ønsker å etablere samarbeid med. Ledergruppen har besluttet å bruke Helse UMB (Health UMB) som merkevarenavn på helsesatsningen. Navnene på forskergruppene og innholdet i presentasjonstabellen er noe justert av faglige årsaker (se side 3). 4

5 Instituttenes hovedkontaktpersoner i Helse UMB Institutt Mat og helse Natur, helse og Helse og utvikling livskvalitet IHA Anna Haug / Birger Svihus Bjarne O. Braastad Anna Haug IKBM Gerd Vegarud --- Jon Fredrik Hanssen ILP Gary Fry --- IMT Owe Løfman Arve Heistad INA Sjur Baardsen Kåre Lye IPM Anne Kjersti Uhlen Grete Patil Balram Singh IØR Anne Moxness Jervell Eirik Romstad Noragric --- Ingrid Nyborg Bindeledd mellom Helse UMB og UMB-ledelsen Helse UMB rapporterer i faglige spørsmål til prorektor for forskning i saker ang. forskning og generell faglig aktivitet, og til prorektor for undervisning i saker ang. studieprogrammer og undervisning. I personal- og tilsettingssaker rapporteres til instituttleder ved det institutt den enkelte er eller skal bli tilsatt ved. Personell Alle vitenskapelige stillinger som ble gitt Helse UMB med unntak av én postdoktor er besatt. Siden US ga totalt 15 årsverk med postdoktorstillinger over sentrale midler, besluttet ledergruppen å fordele dette likt på forskergruppene med tre treårige postdoktorer på hver. Delingen av midlene har fulgt forskjellige strategier i de forskjellige gruppene. Stillingene og hvem som er tilsatt er beskrevet under hver forskergruppe. Strategisk arbeid Et strategisk arbeid med utvikling av nye fagområder krever en grundig prosess. Man kan ikke starte med å produsere artikler. For å lykkes i det lange løp kreves en grundig strategisk prosess der disse elementene inngår i noenlunde rekkefølge: sikring av dyktige vitenskapelige medarbeidere; nettverksbygging mot politiske myndigheter og helsemyndigheter, Forskningsrådet og andre finansieringskilder; bidrag til nasjonale planarbeider; utvikling av forskernettverk og faglige møteplasser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt; prosjektsøknader; igangsetting og gjennomføring av prosjekter; og til slutt skriving og publisering av vitenskapelige artikler. Det er i stor grad slik vi har valgt å utvikle grunnlaget for den vitenskapelige satsingen i Helse UMB, parallelt med gjennomføring av allerede pågående forskningsprosjekter. Denne prosessen tar tid, en tid UMB bør investere i for å sikre en bærekraftig, langsiktig satsing. Fellesaktiviteter, helseseminarer Felles seminarer i Helse UMB : Helsebegrepene. Inviterte foredragsholdere: Peter Fredrik Holst Hjort (UiO), Kjersti Larsen (UiO) og Astrid Bergland (HiO). 5

6 : Lanseringsseminar for Helse UMB. Inviterte foredragsholdere: Arnhild Haga Rimstad (SHDir), Ola T. Heggem (LMD), Kaare Norum (UiO), Per Fugelli (UiO). Fellesseminar i Festsalen, siste onsdag i hver måned kl (sept.,okt.,nov., febr., mars, april), er forsøkt i 2007/2008. Temaene gikk på rundgang mellom forskergruppene. Til tross for omfattende annonsering rundt på UMB, var oppslutningen begrenset på flere foredrag. Ledergruppen har konkludert med at faglig aktivitet best skjer innen de enkelte forskergruppene. I spesielle tilfeller vil det likevel også seinere bli arrangert fellesseminarer. Et aktuelt tema: WHO s helsebegrep: UMBs faglige rolle, basert på seminarer innen hver forskergruppe før et fellesseminar. Prøveforelesninger Høsten 2006 ble det avholdt åpne prøveforelesninger for professorater i mat og helse og i folkehelsevitenskap. Nye prøveforelesninger for f.aman. i folkehelsevitenskap ble holdt oktober Prøveforelesninger for det nylige opprettede Thor Heyerdahl professoratet i Helse, miljø og utvikling ble avholdt våren Informasjon internt og eksternt Websider Det ble i 2006 opprettet websider på norsk (www.umb.no/helse) på Forskningsavdelingens område med formål å profilere UMBs helsestrategi både overfor omverdenen og innad ved UMB. Disse skulle være en kanal for kontakt og dokumentsamling for forskergruppene, og inneholde nyheter, møteinvitasjoner, referater og mediaomtaler. Helse UMB er brukt som merkevarenavn på helsesatsningen. Nye websider på norsk og nå også engelsk (www.umb.no/health) ble laget høsten 2007 på eget webområde på UMB-serveren. Stipendiat Hilde Hauge (IHA) redigerer websidene. Disse omfatter info om organisering av Helse UMB, ledergruppen, egne sider for forskergruppene, helseseminarer, mediaomtaler, studietilbud innen helse og eksterne linker. Det er fortsatt en del å gå på for at disse websidene skal få den tiltenkte funksjonen. Dette er også et ressursspørsmål. Vi markedsfører websidene overfor eksterne samarbeidspartnere og offentlig forvaltning, og det er derfor viktig at de er oppdaterte og synliggjør aktiviteten i Helse UMB. For å måle bruken av nettsidene ønsker vi å legge inn en teller. Alumni UMB / UMBNytt, brosjyre, posters Alumni UMB nr. 3, 2006 var et temanummer om Helse UMB laget i anledning lanseringsseminaret. Samtidig ble det laget en enkel folder om Helse UMB. Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet har laget en laminert presentasjonsposter som tas med på aktuelle eksterne møter. Mediaomtale Lanseringsseminaret, forskning, doktorgradsarbeid, mastergradsarbeid samt ny Master i folkehelsevitenskap har gitt en rekke oppslag og programmer i aviser, radio, TV, nettsider (forskning.no og andre) og fagtidsskrifter. Helsebiblioteket.no 6

7 Helsebiblioteket.no er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Formålet er å drifte et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskningslitteratur i de aktuelle faglige kilder. Det viktigste for våre fagmiljøer er at denne nettportalen gir tilgang til alle de viktigste litteraturdatabasene i verden innen medisin og helsefag, som f.eks. MEDLINE og PsycINFO. Mange av disse basene er forbeholdt helsepersonell via passord. Etter initiativ fra Helse UMB har UMB-Universitetsbiblioteket ved Ingeborg Hvaale fremforhandlet en samarbeidsavtale som gir UMBs ansatte og studenter den samme tilgang til nettportalen og litteraturdatabasene som helsepersonell får. Denne tilgangen er helt avgjørende for at forskere og ikke minst studenter kan få lett og effektiv tilgang på relevant og oppdatert faglitteratur innen helsefag. Informasjon om avtalen og mulighetene dette gir finnes på Universitetsbibliotekets nettsider. Jobbfrukt I budsjettet ble det avsatt midler i 3 år til frukt for ansatte. Dette er koordinert fra IKBM. Fra har UMB instituttene fått tilbud om frukt på jobb. Instituttene avgjør selv hvordan dette best kjøpes inn og distribueres internt, og det er stor variasjon i praksis. Ikke på langt nær alle ansatte har tilgang til frukt. Status milepælplan Milepælplanen nedenfor er utarbeidet av ledergruppen i Helse UMB vinteren Status for enkeltpunktene angis i kursiv. o Etter 1 år skal: o nettverksbygging være startet, ved at samtlige institutter ved UMB skal ha tatt kontakt med medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer det er aktuelt å etablere samarbeid med, [Dette er godt i gang] o det være etablert et levende og kreativt tverrfaglig Fagforum for den samlede helsesatsningen, [Dette var i praksis Fellesseminarene, som hadde relativt dårlig oppmøte. Et eget Fagforum som en engere krets har vi ikke sett behovet for. Det er etablert et forum av forskergruppeledere og prorektorene.] o det være satt fokus på betydningen av kreativitet og kreative prosesser i UMBs helsesatsning, [Dette er initiert innen hver forskergruppe] o arbeid for å skape en felles faglig plattform på UMB være påbegynt. En felles workshop skal være avholdt angående temaet Hva er helse? [Workshop en er gjennomført, og temaet blir videreført.] o regelmessige helseseminarer være etablert, [De er etablert, men hovedsakelig innen forskergruppene.] o alle forskergrupper være godt i gang med det faglige arbeidet, [Ja] o eksterne og interne websider være etablert på norsk og engelsk, [Norske og engelske sider er på plass. Den engelske versjonen revideres vinter 2009] o det være avklart hvem som tiltrer i professorater og prof. II-stillinger, [Alle disse stillingene er besatt.] o minst halvparten av postdoktorstillinger være besatt, [ : 3 av 8 er besatt, : 8 av 9 er besatt] o UMBs helseprogram være lansert i et åpent seminar med framtredende, profilerte helsepersonligheter invitert ( ). [Dette er gjennomført] 7

8 o Etter 3 år skal: o samtlige institutter ved UMB ha knyttet til seg samarbeid med relevante medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer, [Dette er gjennomført] o de nye professorene være godt i gang med faglig aktivitet innen forskning og undervisning, [Dette er gjennomført] o nye masterprogrammer i Mat og helse og Folkehelsevitenskap være igangsatt, [Master i folkehelsevitenskap er startet, det samme gjelder Mat og helse som studieretning innen Master i matvitenskap. Et nytt parrallelt Masterprogram i Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling begynte i Nepal og Pakistan i 2008 og vil begynne på UMB høsten 2009.] o det være arbeidet for at kreativitet skal være sideordnet med effektivitet ved Helse UMB, [Dette er synliggjort i mål og diskusjoner til de enkelte gruppene.] o de fleste postdoktorstillinger være besatt [per var 7 av 9 stillinger besatt] o nye tverrfaglige prosjekter være søkt, innvilget og igangsatt, i form av nasjonalt og internasjonalt samarbeid, o samarbeid med eksterne helsefaglige og samfunnsfaglige miljøer være godt etablert, [Dette er gjennomført og vil fortsette] o publikasjoner være innsendt, [Dette er gjennomført og vil fortsette] o et nasjonalt seminar innen helse knyttet til UMBs fag være avholdt, [Dette er gjennomført for Helse og utvikling, og planlegges for Helse UMB som et juibileumsseminar høsten 2009] o UMBs helsesatsning være godt kjent hos sentrale helsemyndigheter og helseforvaltning. [Dette er gjennomført ifht. Helsedirektoratet, Folkehelsa, NAV og Forskningsrådet] o Etter 6 år skal: o samtlige institutter ved UMB ha etablert aktiviteter i samarbeid med relevante medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer, o arbeidet med å fremme Helse UMB som et kreativt program være videreutviklet, o nye forskningsprosjekter være i gang, o artikler være ferdig publisert, o det være en stor strøm av nye studentgrupper til de nye studieprogrammene, [Det er stor søkning til master i Folkehelsevitenskap.] o et internasjonalt helseseminar knyttet til UMBs fag være avholdt, o en rapportserie innen helse knyttet til UMBs fag være etablert, o UMBs helsesatsning være godt kjent blant befolkningen og lokale helsemyndigheter, via populærvitenskapelige artikler og annen formidling, o UMBs helsesatsning være kjent internasjonalt, o helsesatsningen være selvfinansierende slik at videreføring kan skje, [Undervisningen kan etter dagens budsjettmodell ikke bli selvfinansierende.] o samtlige institutter på UMB ha inkludert helse i sine respektive strategier og handlingsplaner. Samarbeid Helse UMB NVH VI Helse UMB ser et stort potensiale i å videreutvikle samarbeid mot både VI og NVH, og vi ønsker derfor å bidra til det faglige arbeidet i fusjonsprosessen og i samarbeid mot VI. 8

9 Aktuelle punkter for samarbeid: Studieprogrammer MSc-programmet i Matvitenskap, studieretningene Mat og helse og Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene Forskningsprosjekter Mat, fordøyelse og helse MH Cellebiologi og immunrespons MH Matvaretrygghet MH, HU Pesticider, toksiner som trussel mot matvareproduksjon i utviklingsland HU Vannkvalitet, parasitter (Guiardia etc.). HU Dyr og menneskers helse, både positive effekter på menneskers helse og zoonoser. NHL Ved NVH er smådyrveterinærene nå på glid og ser oss som en interessant samarbeidspartner når det gjelder dyr-menneskeinteraksjoner. Vi har hatt et positivt samarbeidsmøte med instituttleder og 2-3 forskere ved Inst. for sports- og familiedyrmedisin (NVH) og har laget skisse til et prosjektsamarbeid. Samarbeid Helse UMB Oslofjordalliansen Helse UMB er involvert i utredninger rundt samarbeid om masterutdanninger, etterutdanninger og PhD-utdanninger innen helse-, miljø og sosialfag i Oslofjordalliansen (UMB, HiØ, HiVe og HiBu). Innen masterutdanninger er det interesse blant høgskolene for samarbeid med flere av UMBs fagmiljøer innen helse f.eks. mat og helse, bomiljø og helse, og bruk av dyr og natur som miljøkomponenter i ulike typer sjukepleie og omsorg. Helse UMB ser et visst potensiale for samarbeid også innen forskning med enkelte, sterke fagmiljøer ved disse høgskolene på utvalgte temaer. Veien videre UMBs helsestrategi ble vedtatt for en seksårsperiode i juni Siden satsningen kom i gang fra 1. desember 2005, regner vi med at programperioden gjelder ut En rekke aktiviteter inkl. mastergradsundervisning er igangsatt. Det vil ikke være heldig å stoppe dette etter så kort tid. Helse UMB har mange midlertidige stillinger i nøkkelfunksjoner inkl. postdoktorer, ikke minst innen masterutdanningene. Dette gjør UMB svært sårbar ifht. kapasitet på undervisning og veiledning. Det trengs derfor en langsiktig rekruttering til faglige stillinger for å oppnå en kritisk masse med hensyn på robusthet og langsiktighet i utdanningstilbudene. En begrensende faktor i slike tverrfaglige satsinger og mastergradsprogrammer som går på tvers av enkeltinstitutter er risiko for at de enkelte institutter ikke i tilstrekkelig grad føler eierskap til satsingen. Ressurser blir derfor ikke tilstrekkelig prioritert fra enkeltinstituttene. Helse UMB vil derfor også i fortsettelsen være avhengig av en forutsigbar, øremerket ressurstilgang direkte fra Universitetsstyret. En rekke spørsmål må avklares av UMB. Ledergruppen foreslår følgende: Stillinger/engasjementer Professor-/f.aman.-stillingene i Mat og helse og Natur, helse og livskvalitet foreslås videreført som faste stillinger. 9

10 Professorstilling i Helse og uvikling etableres på lik linje med de andre to helseprogrammene. Prof. II-stillingene som benyttes i utvikling og gjennomføring av de nye MScstudieprogrammer Mat og helse, Folkehelsevitenskap og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling videreføres når nåværende tilsettinger utløper. Postdok-stillingene (2-3 innen hver forskergruppe) utlyses på nytt når nåværende tilsetting utløper. Disse bør ses på som rekrutteringstillinger til framtidige stillinger innen de tre MSc-programmene Mat og helse, Folkehelsevitenskap og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling. Den ene udisponerte postdok-stillingen (3 år) i Natur, helse og livskvalitet trengs til MSc-programmet i folkehelsevitenskap, og vurderes disponert som én prof.ii-stilling og en toårig forskerstilling med undervisningsplikt. UMBs PhD-stillinger: Det øremerkes én hvert år til hver av de tre forskergruppene. Studieprogrammer De nyopprettede MSc-programmene Mat og helse og Folkehelsevitenskap videreføres, og det nye innen Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling gis ved UMB. Her skal vi beskrive sentrale sider ved aktiviteten for den siste treårsperioden , samt hvordan vi tenker oss veien videre fra Helseseminar i regi av Jubileumsåret Ny presentasjonsbrosjyre, samlet og for hver forskergruppe Forankring av helse i aktuelle institutters strategiplaner Tverrfaglige prosjekter søkes over EU og andre internasjonale forskningsprogrammer. Fremme og synliggjøre aktuelt samarbeid med NVH og VI innen menneskehelse Halvdagsseminar innen Helse UMB for Oslofjordalliansens fagpersoner, evt. med parallelle sesjoner Planlegge konkrete samarbeidsprosjekter innen helseutdanninger med alliansepartnere Vitensenteret ved UMB: Helsetemaer i utstillingen f.eks. rettet mot helsefremmende mat, effekter av kontakt med dyr og natur på menneskets helse, og bærekraftige vannog sanitærsystemer. Arrangere en internasjonal helsekonferanse Utlyse nye, faste stillinger (prof./f.aman.) innen helse Evaluere Helse UMBs 6-årige programperiode Evaluere masterprogrammene i Mat og helse og Folkehelsevitenskap Vedta nytt program for Helse UMB inkl. samarbeid med NVH. Det vises for øvrig til milepælplanen Etter 6 år skal:. Fra 2012 Implementere nytt program for Helse UMB Tilsette i nye, faste stillinger innen helse ved UMB. Nye utdanningsprogrammer i helse, evt. nye studieretninger innen eksisterende programmer (evt. i samarbeid med Oslofjordalliansen) 10

11 II. Forskergruppene i Helse UMB Mat og Helse Organisering Kjernegruppe Gerd E. Vegarud (leder, IKMB), Anna Haug(IHA) Birger Svihus (IHA), Magny Thomassen (IHA), Anne Kjersti Uhlen (IPM) Tor Lea (IKBM), Einar Jensen (IKBM), Judith Narvhus (IKBM), Elling Rukke (IKBM), Dag Ekeberg (IKBM), Anne Berit Wold (IPM). Den tverrfaglige forskergruppen for mat & helse skal fungere som en møteplass diskutere satsinger og engasjemnt av personell arrangere workshops og seminarer Medlemmer av kjernegruppen vil variere i henhold til permisjoner og sabbatsår. Personell finansiert fra Helse UMB Professor Tor E. Lea (100 %, 6 år). Cellulære systemer immunologi. Prof. II Einar Jensen, Univ. i Tromsø (20 %, 5 år). Proteomikk-lipomikk. Postdoktor Camilla Sekse (2 år) ved IKBM. Fra Norges veterinærhøgskole Forskningsprosjekt Fordøyelse av melkekomponenter - effekter på tarmflora. Postdoktor Sidsel Fiskaa Hagen (2 år) ved IPM/IKBM. Forskningsprosjekt Antioksydantercancer cellelinjer. Postdoktor Charlotte Kleiveland (2 år) ved IKBM. Forskningsprosjekt Immunologiske egenskaper. For hver av postdoktorstillingene dekker vertsinstituttene en egenandel av lønnen tilsvarende 0.50 årsverk av 2 år. Øvrig personell innen forskergruppen fra like institutter. Se detaljert oversikts tabell forskningsgrupper. Gerd Vegarud, IKBM Ragnar Flengsrud, IKBM Tor Lea, IKBM Judith Narvhus, IKBM Elling Rukke, IKBM Anne Kjersti Uhlen, IPM Brit Salbu, IPM Anne Berit Wold, IPM Magnor Hansen, IPM Anna Haug, IHA Birger Svihus, IHA Magny Thomassen, IHA Forskergruppemøter, Faglige seminarer/workshops 11

12 Forskergruppemøter En rekke kortere forskergruppemøter er avholdt fra oppstart i November 2005 og frem til i dag med temaer som organisering, utlysning av stillinger, engasjementer, workshops og Msc programmet i Mat og Helse. Workshops /seminarer. Fra 2005 er det etablert og avholdt workshops to ganger i året hvor forskere både fra UMB, Matalliansen og eksternt presentere sine fagfelter med etterfølgende diskusjon av mulig samarbeid. Inviterte foredragsholdere fra Høgskolen i Akershus, Mathuset i Stavanger, Karolinska Sjukhuset, Sverige. Andre alliansepartnere Nasjonale partnere Det er opprettet samarbeid om prosjekter med Universitetet i Oslo; Ernæringsinstituttet, Farmasøytisk institutt og Odontologisk Institutt, Kjemisk institutt. Sykehus sektoren (prof II stillinger); Sykehuset i Østfold, Sykehuset i Moss, A-hus, RhI Østfold Ingeniørhøgskole (postdoc stilling) Høgskolen i Hedmark Matalliansen Internasjonale partnere Det er opprettet prosjekt samarbeid med Universiteter og forskningsinstitutt i flere EU-land India, CFTRI forskningsinstitutt innen Mat og helse Tibet, Forprosjekt gjennom UiO-Tibet alliansen EU søknad ; 7. Rammeprogram EU-India, UMB koordinator rolle; Functional food using Krill oil NordForsk, Forskningsnettverk og utveksling mellom Nordiske og Baltiske land Land i Afrika; Uganda, Etiopia, Sør Afrika, Tanzania, Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt Ekstern informasjon om Mat og helse satsingen ved UMB Trippelalliansen Møte i Oslo i 2007 Norges forskningsråd. Møte med Matprogrammet 2007, Biomedesinsk forskningsområde Helsedirektoratet i 2008 Næringsmiddelindustri Samarbeid/Nettverksbygging Det er samarbeid med Sykehuset i Østfold. Finansierer 1.5 tekniker stillinger og driftsmidler på /år i 3år, prof II (IKBM) Morten Jacobsen 12

13 Sykehuset i Moss ved tramsaft-tapping A-Hus ved prof II (IKBM) Kari Almendingen og Ida Bukholm A-Hus/VI engasjemnt av felles NFR stip med prof II Christine Jonassen RhI Radiumshospitalet, professor Ragnhild Lothe Høgskolen i Østfold innen immunologi om forskningsamarbeid/postdoc Universitetet i Oslo; Felles forskningsprosjekter og publisering med Odontologisk institutt Morten Rykke, Farmasøytisk Institut Jan Karlsen, Ernæringsinstituttet Halvor Holm. UiO, Dr. Harald Carlsen UiO Ernæringsinstituttet, professor Rune Blomhoff Universietet i Tromsø, Felles forskningsprosjekter med Farmasøutisk institutt innenfor proteomikk og utstyr Matforsk om felles postdoc-stilling og MSc-studenter NordForsk, forskernettverk fra nordiske og baltiske land Odense Universitetssykehus, professor Moustapha Kassem, Indo-Norwegian programme, samarbeid om stip og prosjektsøknad sendt i 2008/2009. Samarbeid Norge-Afrika, NUFU prosjekter, Uganda, Etiopia, Sør Afrika Norsk-Tibet innvilget forprosjekt gjennom UiO-Tibet, 2009 EU-søknad, 7de Rammeprogram EU-India søkt 15. januar 2009, INRA, CFTRI, India Industripartnere Dr. Anette Moldestad, Nofima, Norge Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge John Nordal, Nortura, Norge Inge Sandven, Norgesmøllene, Norge TINE FMC Biopolymer 13

14 Driftsmidler (omfang og bruken av dem) De bevilgede driftsmidler er disponert til professorstillingen, prof II stillingen, postdoc stillingene og forskningsgrupper, i tillegg til workshops og seminarer og utadrettet virksomhet. Særskilt bevilgning i 2007 til utstyr til Tor Leas cellelab. på 1mill. Nye aktiviteter i 2009 og 2010 vil bli satt inn på samarbeid med NVH og VI Spesifisert bruk av tildeling fra UMBs grunnbudsjett (grå felt) Mat & Helse midler(røde felt) Aktivitet ) / 2012 Totalt Mil. 2 Prof a 750 (ltr.75) prof ltr Ekstra bevilgning utstyr prof Tor Lea cellelab. 1.0 mill Postdoktorer a ) 0 2) postdocs a 2 år ) ) ) Professor II a prof II Master Natur, livskvalitet og helse Master Mat og helse Forskergruppene Nye aktiviteter Drift Mat og helse Nye akt Nye akt Frukt til ansatte Sum ) ca 4 md av året 2) I henhold til UMB styrevedtak i Instituttene dekker siste året av postdoktorperioder på 4 år dvs årsv. 3 postdoc av ca. 2 år (inkludert inst.finansiering i 0.5år) Undervisning Mastergradsprogrammet Mat og Helse Nytt mastergradsprogram i Mat og Helse ble startet opp høsten 2007/2008. Undervisninger gis av prof. Tor Lea, IKBM Mat og Helse ansvar for Msc programmet prof II Kari Almeningen A-Hus, prof II Morten Jacobsen, Østfold Sykehus postdoc stillinger i Mat og Helsesatsingen stip og postdoc på NFR prosjekter. Prof II Einar Jensen Uni Tromsø Lærere ved IKBM, IHA og IPM 14

15 Enkeltemner i Msc programmet Mat og Helse MVI 390: Immunologi, matvareallergi og intoleranse 5stp. MVI 390B: Immunologiske teknikker 10 stp. MVI 391: Kosthold og ernæring 5 stp MVI392: Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5stp BIO301: Avansert cellebiologi 5stp HFE xxx: Videregående ernæringsfysiologi MVI 384: Functional Food 10 stp. BIO 210: Molekylærbiologi 5 stp BIO 211: Molekylærbiologi lab.øvelser 5 stp Anbefalte emner: KJB 320 Proteomikk 5stp MVI 330 Forsøksdesign og data analyse 10stp MVI322: Patogene mikroorganismer 10stp MVI 250 Embalasje teknologi 5stp FMI312: Human miljøkjemi 10 stp MASTEROPPGAVE 60 stp Mastergradsoppgaver (navn, tittel, år) Veileder G. Vegarud Valentina Berner. Fordøyelse av myseproteiner og pulverpreparater, 2006 Nora Haugen. Fordøyelse av kjøtt, 2006 Tove Løvik. Fordøyelse av melkeproteiner fra geit, 2007 Ragnhild Åboe. Komponentanalyse av hestemelk, 2008 Marit Kaarstad Dahl. Effekter av kalsium-kaseinat på tannhelse, 2008 Hanne Guro Lund. Effekter av kalsium-kaseinat på tannhelse, 2008 Camilla Furlund. Fordøyelse av myseproteiner effekter på virus og cancer celler, 2008 Adam Pormorski. Laktoferrin from bovine and goats milk-structure and digestion, 2008 Veileder R. Flengsrud XX. Heparin-bindende proteiner i human blod, 2007 Tone Lindholm, Heparin-bindende proteiner og heparin-liknende stoffer i byggfrø, , Veileder Dag Ekeberg Ann-Kristin Thøgersen, Method development for qualitative and quantitative analysis of fatty acid methyl esters with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) Anne Aase, Characterizing of lipids in fat from processed pork by SPE GC-MS Marthe Kathrine Høst Jensen, Identification of fatty acids in milk from cow, goat and sheep by GC-MS Master Helene Tvete, Characterization of fatty acids in vegetable oils using GC-MS Veileder: Anne Kjersti Uhlen Ingrid Hedum, Quality in oats (Avena sativa) for food and feed (2008) Veileder: Anna Haug og Anne Berit Wold Katrine Solbakken, Glycemisk effect av en type yoghurt og tre typer poteter (2008) 15

16 Doktoravhandlinger (navn, tittel, år) Veileder G. Vegarud (IKBM) 1. Hilde Almås. Digestion of caprine milk with human proteolytic enzymes and the effects on gut health Sissel Løkra. Industrial proteins from potato juice, Veileder A. K. Uhlen (IPM) 1. Kirsti Anker-Nilssen. In-vitro starch degradation in barley (Hordeum vulgare L.) (2008) Forskningsprosjekter Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Forskningsgruppe G.Vegarud Melkeproteiner-Tannhelse Fordøyelse av geitmelkimmunologisk response Tarmsaftfabrikken Genetic and component analysis of goats milk in Ethiopia Fordøyelse av protein og fett i melk fra ulike species-effekt på tarmhelse Kvalitetsmjølk av geitmelk til hvitost produksjon Milk-Functional genomics/nanotechnology Tibet- Norge, forprosjekt Component analysis of Goats milk Finans. Kilde IKBM IKBM grupper Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Forsker T.Devold 16 Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse UiO, Odontologisk Inst. M.Rykke Farmasøytisk institutt, J. Karlssen Msc stud NFR Forsker NTNU, Kurt Draget FMC-Biopolymer, TINE, Nidar Interaksjoner myseproteiner og alginatfunksjonalitet Lactoferrin in goats milkhealth effects Indo- Norwegian Cooperation UMB/IKBM stip Sykehuset Østfold UMB/Kvote stip PhD CFTRI, INDIA UiO, Errnæring.inst. H.Holm Uni Tromsø, Einar Jensen, Proteomikk Sykehuset Østfold M. Jacobsen PhD UiO, Errnæring.inst. H.Holm, Tor Lea (IKBM) Sykehuset Østfold Uni Tromsø, E. Jensen, Proteomikk Tekniker (50%) + drift Sykehuset Østfold, M. Jacobsen UiO Ernæringsinstituttet PhD University in Etiopia J. Narvhus (IKBM) NFR PhD 1 postdoc 1 ing. (50%) UiO, Errnæring.inst. H.Holm Sykehuset Østfold, M. Jacobsen Uni Tromsø Proteomikk VI/A-hus C.M.Jonassen D. Ekeberg (IKBM) E.Rukke (IKBM) Nye søknader Søket Norsk Polsk samarbeid 2008/2009 Søkes NFR Forskningsprosjekt 2009 Ny søkand 2008/ 2009 Indo Norwegian programme Total kostnads ramme 0.3mil 2.5mil 1.8 mil 1.8mil mil 3.8mil NFR /KMB PhD Koordineres av IHA IKBM, BioForsk, TINE 2.9mil NordForsk Forskernettv SLU, MTT, Lunds Uni, erk Island, KVL Tibet-UiO 2009 Forskning/ Tibet-UiO Søkes prosjekt uvisning Egypt 2009 PhD Faculty of Agriculture, Felles sabbatical Cairo University publ

17 Digestion of Donkeys milk Italia 2009 PhD sabbatical University of Catania, Sicily Felles publ Digestion of chicken protein-se release IPM 2008/2009 PhD- Samarbeid IHA Brit Salbu Felles publ Digestion of wheat protein-se release IPM 2008/2009 PhD Samarbeid IHA Brit Salbu Felles publ Bioaktive properties of beta-lactoglobulin MTT Finland 2008/2009 Researcher MTT, Finland Søkt prosjekt Finsk Forskningråd Felles publ Functional Food Emulsions based on Agri/marine Resources EU-søknad PhD, forsker 17 Koordinator E. Rukke IKBM INRA, France and CFTRI, India 2009 Søkt EU 15.jan Fordøyelse av hvetestivelse IKBM 2009 Msc Matforsk J. Narvhus, IKBM Felles publ Digestion of bovine milks IKBM 2009 Msc University of Milan, Italy Digestion of goats whey, fractionation and purify. IKBM 2009 Msc University of Skovde, Sverige R. Flengsrud (IKBM) IHA/NVH Tor Lea, IKBM Immunolgisk reaksjon av bovint colostrum-melk gitt kje/lam IKBM IHA 2009 Msc Msc R.Flengsrud IKBM Proteomics i byggfrø. IKBM 2007 Msc Heparin-bindende proteiner og heparinliknende stoffer i byggfrø Hepmarin bindende studier R. Flengsrud 2009 Næringskonoret UMB Utvikling av patent fra 2008 Heparin fra fiskeavfall, NFR/Fornyfinansiert Sarsia Innovation AS og 2 patentsøknader 3.5 mill samt andre Akershus fylkeskommunes ++? glukosaminoglukaner næringsfond (helsekost/kosttilskudd Samarbeid med Aker Identify mechanisms influencing pigmentation of salmon muscle through a combined proteome/genome approach Forskergruppe Tor Lea The digestive tract and human health. Effects of probiotics and polyunsaturated fatty acids on intestinal epithelium and immune function. Diet polyphenols and impact on human health: Anti-oxidants or multifuctional signaling molecules. Human intestinal stem cells in normal tissue development and in inflammatory bowel disease Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effects of Se-enriched plant foods Dietary fibers and cellular effects Characterization of PAR receptors on human intestinal epithelium univ.sykehus, klin. Med. UMB Hilde Sundvold, IHA Dag Inge Våge, IHA IKBM Nytilsatt 2006/2007 NFR Postdoc PhD MSc Samarbeid med Rikshospitalet, Sykehuset Østfold IKBM Postdoc Samarbeid med Anne Kjersti Uhlen IKBM postdocs Samarbeid med Rikshospitalet, Sykehuset Østfold, Odense Universitetssykehus NFR Postdoc Samarbeid med Espen Govasmark og Brith Salbu, IPM og Rune Blomhoff, UiO. Fondet PhD Samarbeid med Kristine Naterstad, Lars Axelsson, NOFIMA Mat Søkt NFR mil 3.8mill 1.1mill Søkt NFR Innvilget NFR 2008 Felles publ Felles publ IKBM MSc

18 Characterization of prostaglandin E2 (EP) receptors on human intestinal epithelium The effect of activated dendritic cells on human intestinal epithelium Trefoil factors and adenosine receptors in the human intestinal epithelium Polyunsaturated fatty acids and intestinal epithelial cell function Epithelium-lymphocyte interactions-effects on the differentiation potential of Caco2 cells and epithelial barrier function. Forskergruppe IKBM Judith Narvhus Pro/prebiotika NUFU stip 2 MSc (2009) Lavenergi meieriprodukter Pro/prebiotika NFR MSc (2009) Helse komponenter i havre og bygg Helse aspekter i norsk natur mat Forskergruppe IKBM Siv Skeie Healthy cheese: Influence of milk fat components on microbial activity and development of bioactive components in fat reduced cheese. Forsker gruppe Dag Ekeberg Fett og Fettsyreprofiler I melk fra ulike species IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc Uganda, Makerere University NFR stip Matforsk University of the Free State, South Africa Industri/NFR stip Matforsk NFR Forsker 1.2mill NFR Forsker stip IKBM Forskergruppe Elling Rukke Functional Food Emulsions based on Agri/marine Resources L. Skjeldal IKBM Studier av Struktur og funksjonalitete av proteiner og peptider ved NMR TINE NFR stip Samarbeid med G. Vegaruds gruppe og E. Rukke s gruppe IKBM EU-søknad PhD, forsker IKBM, INRA, France and CFTRI, India Forskergruppe IKBM Are Åstveit Bioinformatikk Ellen Sandberg IKBM Deltagelse i PhD prosjekter bl a India Instituttets IKBMs bidrag IKBM Postdoc Stillinger 0.5 årsverk UiO Søkt EU mill 1mill 4mill 1.5 mill Euro Ing. Stilling

19 2 Stip stillinger 1.8 mil 1.8 mil Drift/ Infrastrukt > Msc program > Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Finans. Kilde Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse Nye søknader Total Kostnads ramme Anne Kjersti Uhlen Markedstilpasset produksjon av kraftforråvarer IPM IPM Forskning, PhD, Msc Stabil norsk hvetekvalitet IPM Forskning, Msc Polysaccharides in barley IPM Forskning, and oats adaption for Post doc, food and feed Msc Futurewheat Effects of climatic conditions on wheat quality adaptations to the future Brit Salbu Optimising the antioxidant effect of Se in wheat Optimising the antioxidant effect of Se: antioxidant effect of Se enriched animal produce, Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effect of Se-enriched plant foods" Siv Fagertun Remberg Effect of climatic conditions on healthrelated comppounds in raspberrie Anne-Berit Wold Glucosinolates in cabbage related to health Glukosinoalter i Knutekål dyrket I Tromsø og Ås Effects of climatic factors on the glucosinolate profile in Brassica species Magnor Hansen Effect of Northern climate and postharvest conditions on health related properties of selected Brassica vegetables in Norway Glucosinolates in cabbage related to health Glukosinoalter i Knutekål dyrket I Tromsø og Ås IPM Forskning, Post doc, Msc 19 IHA, Planteforsk, Matforsk Planteforsk, Matforsk, industri Bioforsk, Nofima, IPM, - industripartnere fra verdikjeden Nofima, IPM, Boforsk, industripartnere fra verdikjeden IPM NFR Postdoc Univ. Oslo; Univ. Pau; Univ. Antwerpen; Yara Norge; Norgesmøllene UMB Postdoc Nortura BA; Univ. Oslo; Nortura BA Univ. Pau.; Univ. Antwerpen Nortura BA UMB, IPM- IKBM IPM Postdoc Univ. Oslo - Norge; Univ. Pau Frankrike; Folkehelseinstituttet Norge, Univ. Antwerpen Belgia og Yara Norge Post doc IPM,Bioforsk IPM IPM Småforsk Nofima mat IPM Msc Småforsk Nofima mat Forsøksring i Tromsø IPM PhD IPM IPM NFR /Nofima mat PhD UMB, Nofima mat, Bioforsk, IFR, UCDavis IPM Småforsk IPM Msc Småforsk Nofima mat Forsøksring i Tromsø Instituttets IPM postdoc

20 IPMs bidrag 0.25 stilling/år Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Finans. Kilde Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse Nye søknader Total kostnads ramme Magny Thomassen Effekt av forskjellig fôrfett på muskelsammensetning og stabilitet (Del av SUP på Pre-rigor filetering) Bioaktive fettsyrer i for til Laks Odd-Magne Harstad CLA i melk, kjøtt Sommermelk- beitemelk (Harstad, Haug, Taugbøl, Berg) Odd Vangen IHA NFR Post doc. PhD Matforsk, Akvaforsk, IMT NFR Ewos, UiB, ThiaMedica, Intervet NorBio IHA IHA Forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôring og avl. (Bruke soyaolje og fiskeolje i fôret i ulike kombinasjoner. Se på 22:6 hos mor og barn ) Erling Thuen Økologisk melkeproduksjon. (Fôring av høstbærende melkekyr i økologisk drift.) Sidet trønderfe og NRF (fokus på fetts.sammens. og protein i melk) Økonprosjektet- på melkekvalitet og fettsyrer; Anna Haug IHA NFR IHA 2 PhD Felleskjøpet fôrutvikling IKBM Forsøk med kyllinger fôret med hvete dyrket under ulike betingelser og med ulikt seleninnhold, og med tilskudd av omega-3 fettsyrer. Effekt av histidintilskudd i fôr til kyllinger på innhold av anserin og karnosin i kyllingmuskel Broiler feed enrichment with selenium, omega-3 fatty acids and histidine. Implication for human health, meat quality and animal health. Totalt eksterne Bidrag NFR IPM (Trine Sogn) Småforsk 2007 NFR University of Adelaide, Nofima, University of Environmental and Life Sciences, Pl. >30-35mill 20

21 Veien videre for Mat og Helse Positive betraktninger Forskning. En stor økning i bevilgninger fra Forskningsråd, Sykehusmiljøer og støtte fra industri til forskningsprosjekter i perioden med engasjement av stip og postdoc stillinger vil medføre en stor økning i Dr.grads disputaser og publikasjoner de neste år. Tverrfaglige forsknings aktiviteter mellom UMB institutter har ført til en bedre utnyttelse av kompetanse og moderne utstyr for Msc og PhD studenter Økte bevilgninger til forskernettverk og PhD kurs både nordisk og internasjonalt i 2009 vil medføre stor internasjonal aktivietet: NordForsk, pilotprosjekt UiO-Tibet, India, Afrika, Universiteter og Forskningsinstitutter innen EU. Et nytt EU prosjekt er søkt i 2009 innen det 7de rammeprogram EU-India med UMB som koordinator; Functional food using Krill oil. Nye besatte postdoc og stip stillinger med kompetanse fra NVH og VI vil føre til økt tverrfaglig samarbeid. Nye tverrfaglige strategiske samarbeidprosjekter mellom UMB-NHV-VI i forbindelse med utlyste midler i 2009 vil utnytte kompetanse og utstyr bedre. Instituttenes positive innsats i forbindelse med stip stillinger, teknikerstillinger og driftsmidler er og vil være viktige bidrag i Mat og helsesatsingen videre. Undervisning. Det nye Msc programmet i Mat og Helse har en positiv utvikling mhp antall studenter. Nye kurs gjør dette programmet attraktivt for flere studenter også utenfor UMB. Dette programmet bør kunne være en del av felles studentkurs for NVH og VI i årene fremover. Spørsmålstillinger som trenger avklaringer Professor stillingen i Mat og Helse som prof. Tor Lea inneharer er bare en imidlertidig stilling (6 år). Dette gjør situasjonen for både det nyopprettede Msc programmet og forskningen kortsiktig. For Prof II engasjementet (5-årig) er situasjonen den samme. Prof II Einar Jensen, Ui Trømsø har vært med på å bygge opp kurs i proteomikk og i bruk av proteomikk platformen ved UMB i tillegg til å ha komplementerende utstyr med UMB ved Universitete i Tromsø. Dette er viktig for et nasjonalt samarbeid på proteomikk og lipomikk og i utnyttelse av stort og tungt utstyr. Postdoc-stillingene (2-årige) i Mat og Helse har vært et viktig bidrag i undervisningen i Msc programmet. Mange kurs og lab aktiviteter er avhengig av disse stillingene. Mer langsiktige planer for antall postdoc stillingene som kan beholdes til rekruttering både i undervisning og forskning er ønskelig. Fra 2012 Satsingen Mat og Helse bør videreføres og bygge på de mange positive tverrfaglige elementene som er utviklet i løpet av årene Dette gjelder både innenfor forskning og undervisning og er basert på internasjonale og nasjonale kunnskapsplattformer. Spesielt vil ny kunnskap kunne utvikles mellom UMB, NVH og VI og trekke sterkere sammen med sykehusmiljøene og matindustri for å oppnå at mat, råvarer og prosesser gir bedre helse. 21

22 Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Organisering Forskergruppen består pr av 31 medlemmer. Kjernegruppe Bjarne O. Braastad (leder, IHA), Grete Patil (nestleder, IPM), Gary Fry (ILP), Owe Løfman (IMT), Sjur Baardsen (INA), Eirik Romstad (IØR), Sverre Grepperud (IØR), Camilla Ihlebæk (IHA). Nestleder Patil er hovedansvarlig for utdanning. Personell finansiert fra Helse UMB F.aman. i folkehelsevitenskap (100 %, 5 år), Camilla Ihlebæk tilsatt ved IHA 1. april Prof. II i helseøkonomi (20 %, 4 år), Sverre Grepperud (Univ. i Oslo), tilsatt ved IØR 1. mars Postdoktor i fysisk planlegging/arealplanlegging og helse, Caroline Hägerhäll, tilsatt ved ILP 1. april 2007 for tre år. Postdoktor i psykologi og helse, Ruth Kjærsti Raanaas, tilsatt ved IPM 1.mars 2007 for tre år. Postdoktor i epidemiologi og statistikk (tre år ved IMT) er fortsatt vakant. Stillingen er utlyst to ganger. Den vurderes nå omdisponert i sammenheng med lærerbehovet til mastergradsstudiet i folkehelsevitenskap. I hver av postdoktorstillingene dekker vertsinstituttene en egenandel av lønnen tilsvarende 1,33 årsverk. Personell med særskilt finansiering Prof. II i miljøpsykologi (20 %, 4 år) Terry Hartig (Uppsala univ.), lønnet av IPM. Vit.ass. (60 %, 2 år) Hilde Hauge (IHA), lønnet av strategisk tildeling fra rektor. Funksjonen er fra august 2008 lagt inn i hennes stipendiatstilling. Personell for øvrig innen forskergruppen IHA: Bente Berget, Ingeborg Pedersen ILP: Kine Halvorsen Thorén, Terje Holsen, Helena Nordh, Mari Sundli Tveit, Renata Aradi IMT: Erling Krogh, Linda Jolly INA: Lars Helge Frivold, Jon Swenson, Ole Gunnar Støen IPM: Marianne Thorsen Gonzalez, Eva Vike, Tove Fjeld, Tina Bringslimark, Katinka Horgen Evensen IØR: Ståle Navrud, Pål Joranger Forskergruppemøter, -seminarer Forskergruppemøter Det er avholdt to to-dagers møter på Støtvig hotell: (faglig plattform) og (prosjektutvikling). Et nytt 1-2 dagers seminar med prosjektutvikling for årets NFRsøknader planlegges for våren En rekke kortere forskergruppemøter er avholdt, med temaer som organisasjon, budsjett, gjensidige faglige orienteringer, og undervisning. 22

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Resultatrapportering for 2013... 3 2.1 Rapportering på mål... 3 2.1.1 Utdanning... 3 2.1.2 Forskning...

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Ingeborg.hoyland@nmbu.no Vår dato 19.11.2014 Innkalling til fakultetsstyremøte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) Rapport og planer (2011 2012) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2011... 5 2.1 Rapportering på mål.... 5 2.1.1 Sektormål 1- utdanning... 5 2.1.2 Sektormål 2 - forskning...

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012

2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2010 2012 (HOVEDDOKUMENT) 1 AVDELING: ALT 1. Avdelingens måltavle for perioden 2010-2012 1.1. Kommentarer til måltavla Måltavla er oppdatert for perioden 2010-2012. Det er ønskelig

Detaljer