Helse UMB. UMBs Helsestrategi Midtveisrapport februar revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse UMB. UMBs Helsestrategi 2005-2011. Midtveisrapport februar 2009 05.02.09 revidert 02.03.09"

Transkript

1 Helse UMB UMBs Helsestrategi Midtveisrapport februar revidert Sammendrag og selvevaluering UMBs helsesatsning, kalt Helse UMB, ble opprettet av Universitetsstyret i Det er etablert tre forskergrupper: Mat og helse; Natur, livskvalitet og helse; og Helse og utvikling, med hver sine oppnevnte forskergruppeledere som også utgjør ledergruppen i Helse UMB. Ca. 60 vitenskapelige medarbeidere inngår i de tre gruppene. I perioden omfattes 99 forskningsprosjekter (+ en rekke som er søkt), 131 publiserte vitenskapelige artikler/bøker/bokkapitler, og det er ferdigstilt 44 mastergradsoppgaver og 11 doktoravhandlinger. Det er etablert tre mastergradsprogrammer: Mat og helse (studieretn. innen Matvitenskap); Folkehelsevitenskap Natur og miljø, helse og livskvalitet; og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling (startet i Nepal og Pakistan, starter ved UMB 2009). Positive aspekter ved første treårsperiode I tillegg til den vitenskapelige produksjonen nevnt over, har vi oppnådd følgende: De nye masterprogrammene er sukesshistorier. De har trukket nye studentgrupper til UMB, og har satt fokus på UMBs helserelaterte kompetanse innen eksterne, helsefaglige miljøer. Et stort antall nye undervisningsemner gis, hvorav mange også tas av UMBs øvrige studenter. Det er etablert økt tverrfaglig aktivitet og et godt samarbeidsklima mellom forskere fra de ulike instituttene innen de tre forskergruppene. Det er etablert nye møteplasser for forskerne, både forskergruppemøter/seminarer og stipendiat/postdok-forum. Det er gjennomført en omfattende vitenskapelig nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Det er økt antall stipendiater og postdoktorer innen forskergruppene. Et stort antall nye prosjekter er startet, dels fra Forskningsrådet og dels fra nye finansieringskilder. Relevante myndigheter og forvaltningsorganer er godt kjent med Helse UMB og har uttrykt anerkjennelse overfor helsesatsningen og UMBs unike kompetanse. UMBs helserelaterte kompetanse har fått økt synlighet i media og ved annen formidling. Studenter vi utdanner går rett i relevante stillinger. Nettsider for Helse UMB er etablert på norsk (www.umb.no/helse) og engelsk (www.umb.no/health). Helsebiblioteket.no gir nå tilgang for UMBs ansatte og studenter. Dette er et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskningslitteratur, hvorav mye er i fulltekstversjon. I tillegg er mye faglitteratur innen helse innkjøpt, bl.a. til bruk for studentene. Milepælplanen for 1 og 3 år er i svært stor grad oppfylt. Potensiale for forbedringer av helsesatsningen 1

2 På enkelte områder er det fortsatt potensiale for forbedringer, slik at Helse UMB kan fungere optimalt som en unik, faglig drivkraft innen utdanning, forskning og formidling i skjæringspunktet mellom grønne og hvite fag. Helse må komme klarere med i instituttenes forskningsstrategier og planer. Organisasjonsstrukturen innen Helse UMB inneholder ingen reell myndighet hos ledergruppen, og ingen forpliktelser for instituttene utover UMBs styrevedtak om at instituttene skal forplikte seg til å betale 25 % av postdok-stillingene. Helse UMB har mange midlertidige stillinger, også postdoktorer, i nøkkelfunksjoner, ikke minst innen masterutdanningene. Dette gjør Helse UMB svært sårbar ifht. kapasitet og kontinuitet på undervisning og veiledning. Det trengs derfor en langsiktig rekruttering til faglige stillinger for å oppnå en kritisk masse med hensyn på robusthet og langsiktighet i utdanningstilbudene. Vi ønsker å fokusere på og videreutvikle forskningsmetodikk, samt bruk av tungt vitenskaplig utstyr, i tverrfaglig forskning. Fellesseminarer på tvers av de tre forskergruppene er prøvd, men vi har erfart at det for forskerne er viktigst med gode møteplasser innad i forskergruppene. Disse må derfor videreutvikles. Nettsidene kan utnyttes bedre, ikke minst med tanke på formidling av vår kompetanse. Helse må synliggjøres og fokuseres i planlegging og organisering av det nye universitetet. Helse kan være et viktig samarbeidstema med noen få, utvalgte miljøer innen Oslofjordalliansen. Videreutvikle ordningen med jobbfrukt, slik at alle ansatte får tilgang til dette. Videreføring Ved tverrfaglige satsinger og mastergradsprogrammer som går på tvers av enkeltinstitutter er det en risiko for at de enkelte institutter ikke i tilstrekkelig grad føler eierskap til satsingen, og ressurser blir derfor ikke tilstrekkelig prioritert fra enkeltinstituttene. Dette kan bli en begrensende faktor bak framdrift, volum og robusthet, kvalitet og langsiktighet av satsningen. Den tverrfaglige, tverrinstituttlige satsingen som Helse UMB er vil derfor også i fortsettelsen være avhengig av en forutsigbar, øremerket ressurstilgang direkte fra Universitetsstyret. Ut fra hensynet til forutsigbarhet både i forhold til studenter, eksterne samarbeidspartnere, myndigheter og forvaltningsorganer som har store forventninger til Helse UMB, anbefaler ledergruppen i Helse UMB at det som et minimum opprettes én fast, vitenskapelig stilling innen aktuelle helsefag (prof., f.aman.) i hver av de tre forskergruppene, med sentral finansiering. I tillegg foreslås for hver forskergruppe: videreføring av én prof. II og to/tre postdocs når nåværende stillinger utløper, samt én ny PhD-stilling pr. år. For stillingene kan det evt. kreves en viss egenandel fra vertsinstituttene. Innhold Samletabell Helse UMB 3 I. Fellesdel Helse UMB 4 II. Forskergruppene Mat og helse 11 Natur, helse og livskvalitet 22 Helse og utvikling 32 III. Publikasjoner Vedlegg 1 Status master folkehelsevitenskap 53 2

3 Mat og helse Forskergruppene Natur, helse og livskvalitet Helse og utvikling Leder: Gerd Vegarud Leder: Bjarne O. Braastad Leder: Cassandra Bergstrøm Råvarekvalitet Sammenhenger mellom råvarekvalitet og produktkvalitet relatert til helse. Bearbeidet mat Betydning av prosesser i produksjon og foredling av mat med vekt på helsefremmende egenskaper. Funksjonell mat Optimalisering av positive helseeffekter i råvarer og matprodukter. Kosthold og helse Mat tilpasset individet. Betydning av egenskaper i mat for kosthold og helse. Hverdagslivets omgivelser, rekreasjon og friluftsliv Betydningen av urbane omgivelser, innemiljø, kulturlandskap, skog og utmark for helse og livskvalitet. Forekomst av og barrierer mot en elsefremmende livsstil. Gård, nærmiljø og rehabilitering Bruk av dyr, planter og til rette-lagte omgivelser til helsefrem-mende aktiviteter i, og ressurs for, skole-, helse- og sosialsektorene, både ved forebyg-gende og rehabiliterende tiltak. Helse- og miljøøkonomi Samfunnsøkonomiske sider ved bruk av natur til å fremme individhelse, folkehelse og livskvalitet Samfunnsplanlegging Fysisk planlegging i relasjon til miljø og landskapsutvikling, og tilrettelegging for individhelse og folkehelse Epidemiologi og samfunnsmedisin Folkehelse i relasjon til menneskers livsmiljø Utvikling av en felles faglig plattform som fokuserer på tverfaglig koblinger mellom: Rettferdig fordeling av goder og makt (equity) Miljø Helse Helse og utvikling i forhold til humanitære katastrofer Utvikling av bærekraftig vannog sanitærsystem Beskyttelse av vannressureser og sikring av vannkvalitet Utbedring av sanitære forhold Vektlegging av sosio- og kuturelle kontekster Politiske og økonomiske institusjoner Konflikter og krig - Vektlegging på kjønn og barn Matvaresikkerhet og miljørisiko Pesticider, toksiner og andre miljøkomponenter som kan utgjøre en helserisiko i matproduksjonen Sikring av medisinske planter og lokal kunnskap om bruk av dem (Feb 2009) 3

4 I. Fellesdel Helse UMB Bakgrunn Grunnlaget for UMBs satsting på helse ble behandlet i Universitetsstyret 17. mars 2005 (USsak 57/2005). Styret gjorde følgende vedtak: 1. UMBs satsing på helse skal omfatte forebyggende helse knyttet til mat, miljø, natur inkludert urbane omgivelser, og disse faktorenes betydning for fysisk og psykisk helse for individ og befolkning. 2. Helsesatsingen skal bygge på de aktiviteter som allerede er i gang. 3. Den vedtatte helsesatsingen skal vare i 6 år, og evalueres innen 3 år. 4. Adm. direktør legger fram for styret forslag til strategisk dokument og langtidsbudsjett for helsesatsingen. Strategisk dokument og langtidsbudsjett ble behandlet og vedtatt i US 16. juni 2005 (sak 110/2005). Det ble vedtatt å opprette tre tverrinstituttlige forskergrupper; Mat og helse, Natur, livskvalitet og helse, og Helse i utviklingsland. Verv som forskergruppeledere ble utlyst blant UMBs ansatte. Helsesatsningen skulle omfatte følgende åremålsstillinger: to professorer i 5 år, tre professor II i 4 år, og fem postdoktorer i 4 år. To mastergradsstudier skulle inngå i satsningen; Natur, livskvalitet og helse, og Mat og helse. Det ble for øvrig gitt driftsmidler til forskergruppene, samt en bevilgning til frukt til ansatte ved UMB. Totalt ble det bevilget kr. 22,7 mill. over en seksårsperiode. Det ble videre forutsatt at instituttene skulle dekke en egeninnsats. Visjon UMB skal være et nasjonalt senter for mat, natur og livskvalitet, vann og utviklingsproblematikk knyttet til helse. (Vedtatt av ledergruppen 2006) Mål Gjennom samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag skal UMB få en unik og tydelig rolle innen forebyggende og rehabiliterende helse lokalt, nasjonalt og globalt. (Vedtatt av US, sak 110/2005) Organisering Ledergruppe Ledergruppen består av lederne for de tre forskergruppene: Gerd Vegarud, Bjarne O. Braastad og Cassandra Bergstrøm. Ledergruppen ivaretar den helhetlige helsesatsningen ved UMB og fungerer som bindeledd til de medisin-, ernærings- og samfunnsfaglige miljøene som UMB ønsker å etablere samarbeid med. Ledergruppen har besluttet å bruke Helse UMB (Health UMB) som merkevarenavn på helsesatsningen. Navnene på forskergruppene og innholdet i presentasjonstabellen er noe justert av faglige årsaker (se side 3). 4

5 Instituttenes hovedkontaktpersoner i Helse UMB Institutt Mat og helse Natur, helse og Helse og utvikling livskvalitet IHA Anna Haug / Birger Svihus Bjarne O. Braastad Anna Haug IKBM Gerd Vegarud --- Jon Fredrik Hanssen ILP Gary Fry --- IMT Owe Løfman Arve Heistad INA Sjur Baardsen Kåre Lye IPM Anne Kjersti Uhlen Grete Patil Balram Singh IØR Anne Moxness Jervell Eirik Romstad Noragric --- Ingrid Nyborg Bindeledd mellom Helse UMB og UMB-ledelsen Helse UMB rapporterer i faglige spørsmål til prorektor for forskning i saker ang. forskning og generell faglig aktivitet, og til prorektor for undervisning i saker ang. studieprogrammer og undervisning. I personal- og tilsettingssaker rapporteres til instituttleder ved det institutt den enkelte er eller skal bli tilsatt ved. Personell Alle vitenskapelige stillinger som ble gitt Helse UMB med unntak av én postdoktor er besatt. Siden US ga totalt 15 årsverk med postdoktorstillinger over sentrale midler, besluttet ledergruppen å fordele dette likt på forskergruppene med tre treårige postdoktorer på hver. Delingen av midlene har fulgt forskjellige strategier i de forskjellige gruppene. Stillingene og hvem som er tilsatt er beskrevet under hver forskergruppe. Strategisk arbeid Et strategisk arbeid med utvikling av nye fagområder krever en grundig prosess. Man kan ikke starte med å produsere artikler. For å lykkes i det lange løp kreves en grundig strategisk prosess der disse elementene inngår i noenlunde rekkefølge: sikring av dyktige vitenskapelige medarbeidere; nettverksbygging mot politiske myndigheter og helsemyndigheter, Forskningsrådet og andre finansieringskilder; bidrag til nasjonale planarbeider; utvikling av forskernettverk og faglige møteplasser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt; prosjektsøknader; igangsetting og gjennomføring av prosjekter; og til slutt skriving og publisering av vitenskapelige artikler. Det er i stor grad slik vi har valgt å utvikle grunnlaget for den vitenskapelige satsingen i Helse UMB, parallelt med gjennomføring av allerede pågående forskningsprosjekter. Denne prosessen tar tid, en tid UMB bør investere i for å sikre en bærekraftig, langsiktig satsing. Fellesaktiviteter, helseseminarer Felles seminarer i Helse UMB : Helsebegrepene. Inviterte foredragsholdere: Peter Fredrik Holst Hjort (UiO), Kjersti Larsen (UiO) og Astrid Bergland (HiO). 5

6 : Lanseringsseminar for Helse UMB. Inviterte foredragsholdere: Arnhild Haga Rimstad (SHDir), Ola T. Heggem (LMD), Kaare Norum (UiO), Per Fugelli (UiO). Fellesseminar i Festsalen, siste onsdag i hver måned kl (sept.,okt.,nov., febr., mars, april), er forsøkt i 2007/2008. Temaene gikk på rundgang mellom forskergruppene. Til tross for omfattende annonsering rundt på UMB, var oppslutningen begrenset på flere foredrag. Ledergruppen har konkludert med at faglig aktivitet best skjer innen de enkelte forskergruppene. I spesielle tilfeller vil det likevel også seinere bli arrangert fellesseminarer. Et aktuelt tema: WHO s helsebegrep: UMBs faglige rolle, basert på seminarer innen hver forskergruppe før et fellesseminar. Prøveforelesninger Høsten 2006 ble det avholdt åpne prøveforelesninger for professorater i mat og helse og i folkehelsevitenskap. Nye prøveforelesninger for f.aman. i folkehelsevitenskap ble holdt oktober Prøveforelesninger for det nylige opprettede Thor Heyerdahl professoratet i Helse, miljø og utvikling ble avholdt våren Informasjon internt og eksternt Websider Det ble i 2006 opprettet websider på norsk (www.umb.no/helse) på Forskningsavdelingens område med formål å profilere UMBs helsestrategi både overfor omverdenen og innad ved UMB. Disse skulle være en kanal for kontakt og dokumentsamling for forskergruppene, og inneholde nyheter, møteinvitasjoner, referater og mediaomtaler. Helse UMB er brukt som merkevarenavn på helsesatsningen. Nye websider på norsk og nå også engelsk (www.umb.no/health) ble laget høsten 2007 på eget webområde på UMB-serveren. Stipendiat Hilde Hauge (IHA) redigerer websidene. Disse omfatter info om organisering av Helse UMB, ledergruppen, egne sider for forskergruppene, helseseminarer, mediaomtaler, studietilbud innen helse og eksterne linker. Det er fortsatt en del å gå på for at disse websidene skal få den tiltenkte funksjonen. Dette er også et ressursspørsmål. Vi markedsfører websidene overfor eksterne samarbeidspartnere og offentlig forvaltning, og det er derfor viktig at de er oppdaterte og synliggjør aktiviteten i Helse UMB. For å måle bruken av nettsidene ønsker vi å legge inn en teller. Alumni UMB / UMBNytt, brosjyre, posters Alumni UMB nr. 3, 2006 var et temanummer om Helse UMB laget i anledning lanseringsseminaret. Samtidig ble det laget en enkel folder om Helse UMB. Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet har laget en laminert presentasjonsposter som tas med på aktuelle eksterne møter. Mediaomtale Lanseringsseminaret, forskning, doktorgradsarbeid, mastergradsarbeid samt ny Master i folkehelsevitenskap har gitt en rekke oppslag og programmer i aviser, radio, TV, nettsider (forskning.no og andre) og fagtidsskrifter. Helsebiblioteket.no 6

7 Helsebiblioteket.no er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Formålet er å drifte et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskningslitteratur i de aktuelle faglige kilder. Det viktigste for våre fagmiljøer er at denne nettportalen gir tilgang til alle de viktigste litteraturdatabasene i verden innen medisin og helsefag, som f.eks. MEDLINE og PsycINFO. Mange av disse basene er forbeholdt helsepersonell via passord. Etter initiativ fra Helse UMB har UMB-Universitetsbiblioteket ved Ingeborg Hvaale fremforhandlet en samarbeidsavtale som gir UMBs ansatte og studenter den samme tilgang til nettportalen og litteraturdatabasene som helsepersonell får. Denne tilgangen er helt avgjørende for at forskere og ikke minst studenter kan få lett og effektiv tilgang på relevant og oppdatert faglitteratur innen helsefag. Informasjon om avtalen og mulighetene dette gir finnes på Universitetsbibliotekets nettsider. Jobbfrukt I budsjettet ble det avsatt midler i 3 år til frukt for ansatte. Dette er koordinert fra IKBM. Fra har UMB instituttene fått tilbud om frukt på jobb. Instituttene avgjør selv hvordan dette best kjøpes inn og distribueres internt, og det er stor variasjon i praksis. Ikke på langt nær alle ansatte har tilgang til frukt. Status milepælplan Milepælplanen nedenfor er utarbeidet av ledergruppen i Helse UMB vinteren Status for enkeltpunktene angis i kursiv. o Etter 1 år skal: o nettverksbygging være startet, ved at samtlige institutter ved UMB skal ha tatt kontakt med medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer det er aktuelt å etablere samarbeid med, [Dette er godt i gang] o det være etablert et levende og kreativt tverrfaglig Fagforum for den samlede helsesatsningen, [Dette var i praksis Fellesseminarene, som hadde relativt dårlig oppmøte. Et eget Fagforum som en engere krets har vi ikke sett behovet for. Det er etablert et forum av forskergruppeledere og prorektorene.] o det være satt fokus på betydningen av kreativitet og kreative prosesser i UMBs helsesatsning, [Dette er initiert innen hver forskergruppe] o arbeid for å skape en felles faglig plattform på UMB være påbegynt. En felles workshop skal være avholdt angående temaet Hva er helse? [Workshop en er gjennomført, og temaet blir videreført.] o regelmessige helseseminarer være etablert, [De er etablert, men hovedsakelig innen forskergruppene.] o alle forskergrupper være godt i gang med det faglige arbeidet, [Ja] o eksterne og interne websider være etablert på norsk og engelsk, [Norske og engelske sider er på plass. Den engelske versjonen revideres vinter 2009] o det være avklart hvem som tiltrer i professorater og prof. II-stillinger, [Alle disse stillingene er besatt.] o minst halvparten av postdoktorstillinger være besatt, [ : 3 av 8 er besatt, : 8 av 9 er besatt] o UMBs helseprogram være lansert i et åpent seminar med framtredende, profilerte helsepersonligheter invitert ( ). [Dette er gjennomført] 7

8 o Etter 3 år skal: o samtlige institutter ved UMB ha knyttet til seg samarbeid med relevante medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer, [Dette er gjennomført] o de nye professorene være godt i gang med faglig aktivitet innen forskning og undervisning, [Dette er gjennomført] o nye masterprogrammer i Mat og helse og Folkehelsevitenskap være igangsatt, [Master i folkehelsevitenskap er startet, det samme gjelder Mat og helse som studieretning innen Master i matvitenskap. Et nytt parrallelt Masterprogram i Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling begynte i Nepal og Pakistan i 2008 og vil begynne på UMB høsten 2009.] o det være arbeidet for at kreativitet skal være sideordnet med effektivitet ved Helse UMB, [Dette er synliggjort i mål og diskusjoner til de enkelte gruppene.] o de fleste postdoktorstillinger være besatt [per var 7 av 9 stillinger besatt] o nye tverrfaglige prosjekter være søkt, innvilget og igangsatt, i form av nasjonalt og internasjonalt samarbeid, o samarbeid med eksterne helsefaglige og samfunnsfaglige miljøer være godt etablert, [Dette er gjennomført og vil fortsette] o publikasjoner være innsendt, [Dette er gjennomført og vil fortsette] o et nasjonalt seminar innen helse knyttet til UMBs fag være avholdt, [Dette er gjennomført for Helse og utvikling, og planlegges for Helse UMB som et juibileumsseminar høsten 2009] o UMBs helsesatsning være godt kjent hos sentrale helsemyndigheter og helseforvaltning. [Dette er gjennomført ifht. Helsedirektoratet, Folkehelsa, NAV og Forskningsrådet] o Etter 6 år skal: o samtlige institutter ved UMB ha etablert aktiviteter i samarbeid med relevante medisin-, helse-, ernærings- og/eller samfunnsfaglige miljøer, o arbeidet med å fremme Helse UMB som et kreativt program være videreutviklet, o nye forskningsprosjekter være i gang, o artikler være ferdig publisert, o det være en stor strøm av nye studentgrupper til de nye studieprogrammene, [Det er stor søkning til master i Folkehelsevitenskap.] o et internasjonalt helseseminar knyttet til UMBs fag være avholdt, o en rapportserie innen helse knyttet til UMBs fag være etablert, o UMBs helsesatsning være godt kjent blant befolkningen og lokale helsemyndigheter, via populærvitenskapelige artikler og annen formidling, o UMBs helsesatsning være kjent internasjonalt, o helsesatsningen være selvfinansierende slik at videreføring kan skje, [Undervisningen kan etter dagens budsjettmodell ikke bli selvfinansierende.] o samtlige institutter på UMB ha inkludert helse i sine respektive strategier og handlingsplaner. Samarbeid Helse UMB NVH VI Helse UMB ser et stort potensiale i å videreutvikle samarbeid mot både VI og NVH, og vi ønsker derfor å bidra til det faglige arbeidet i fusjonsprosessen og i samarbeid mot VI. 8

9 Aktuelle punkter for samarbeid: Studieprogrammer MSc-programmet i Matvitenskap, studieretningene Mat og helse og Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene Forskningsprosjekter Mat, fordøyelse og helse MH Cellebiologi og immunrespons MH Matvaretrygghet MH, HU Pesticider, toksiner som trussel mot matvareproduksjon i utviklingsland HU Vannkvalitet, parasitter (Guiardia etc.). HU Dyr og menneskers helse, både positive effekter på menneskers helse og zoonoser. NHL Ved NVH er smådyrveterinærene nå på glid og ser oss som en interessant samarbeidspartner når det gjelder dyr-menneskeinteraksjoner. Vi har hatt et positivt samarbeidsmøte med instituttleder og 2-3 forskere ved Inst. for sports- og familiedyrmedisin (NVH) og har laget skisse til et prosjektsamarbeid. Samarbeid Helse UMB Oslofjordalliansen Helse UMB er involvert i utredninger rundt samarbeid om masterutdanninger, etterutdanninger og PhD-utdanninger innen helse-, miljø og sosialfag i Oslofjordalliansen (UMB, HiØ, HiVe og HiBu). Innen masterutdanninger er det interesse blant høgskolene for samarbeid med flere av UMBs fagmiljøer innen helse f.eks. mat og helse, bomiljø og helse, og bruk av dyr og natur som miljøkomponenter i ulike typer sjukepleie og omsorg. Helse UMB ser et visst potensiale for samarbeid også innen forskning med enkelte, sterke fagmiljøer ved disse høgskolene på utvalgte temaer. Veien videre UMBs helsestrategi ble vedtatt for en seksårsperiode i juni Siden satsningen kom i gang fra 1. desember 2005, regner vi med at programperioden gjelder ut En rekke aktiviteter inkl. mastergradsundervisning er igangsatt. Det vil ikke være heldig å stoppe dette etter så kort tid. Helse UMB har mange midlertidige stillinger i nøkkelfunksjoner inkl. postdoktorer, ikke minst innen masterutdanningene. Dette gjør UMB svært sårbar ifht. kapasitet på undervisning og veiledning. Det trengs derfor en langsiktig rekruttering til faglige stillinger for å oppnå en kritisk masse med hensyn på robusthet og langsiktighet i utdanningstilbudene. En begrensende faktor i slike tverrfaglige satsinger og mastergradsprogrammer som går på tvers av enkeltinstitutter er risiko for at de enkelte institutter ikke i tilstrekkelig grad føler eierskap til satsingen. Ressurser blir derfor ikke tilstrekkelig prioritert fra enkeltinstituttene. Helse UMB vil derfor også i fortsettelsen være avhengig av en forutsigbar, øremerket ressurstilgang direkte fra Universitetsstyret. En rekke spørsmål må avklares av UMB. Ledergruppen foreslår følgende: Stillinger/engasjementer Professor-/f.aman.-stillingene i Mat og helse og Natur, helse og livskvalitet foreslås videreført som faste stillinger. 9

10 Professorstilling i Helse og uvikling etableres på lik linje med de andre to helseprogrammene. Prof. II-stillingene som benyttes i utvikling og gjennomføring av de nye MScstudieprogrammer Mat og helse, Folkehelsevitenskap og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling videreføres når nåværende tilsettinger utløper. Postdok-stillingene (2-3 innen hver forskergruppe) utlyses på nytt når nåværende tilsetting utløper. Disse bør ses på som rekrutteringstillinger til framtidige stillinger innen de tre MSc-programmene Mat og helse, Folkehelsevitenskap og Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling. Den ene udisponerte postdok-stillingen (3 år) i Natur, helse og livskvalitet trengs til MSc-programmet i folkehelsevitenskap, og vurderes disponert som én prof.ii-stilling og en toårig forskerstilling med undervisningsplikt. UMBs PhD-stillinger: Det øremerkes én hvert år til hver av de tre forskergruppene. Studieprogrammer De nyopprettede MSc-programmene Mat og helse og Folkehelsevitenskap videreføres, og det nye innen Bærekraftig vann og sanitær, helse og utvikling gis ved UMB. Her skal vi beskrive sentrale sider ved aktiviteten for den siste treårsperioden , samt hvordan vi tenker oss veien videre fra Helseseminar i regi av Jubileumsåret Ny presentasjonsbrosjyre, samlet og for hver forskergruppe Forankring av helse i aktuelle institutters strategiplaner Tverrfaglige prosjekter søkes over EU og andre internasjonale forskningsprogrammer. Fremme og synliggjøre aktuelt samarbeid med NVH og VI innen menneskehelse Halvdagsseminar innen Helse UMB for Oslofjordalliansens fagpersoner, evt. med parallelle sesjoner Planlegge konkrete samarbeidsprosjekter innen helseutdanninger med alliansepartnere Vitensenteret ved UMB: Helsetemaer i utstillingen f.eks. rettet mot helsefremmende mat, effekter av kontakt med dyr og natur på menneskets helse, og bærekraftige vannog sanitærsystemer. Arrangere en internasjonal helsekonferanse Utlyse nye, faste stillinger (prof./f.aman.) innen helse Evaluere Helse UMBs 6-årige programperiode Evaluere masterprogrammene i Mat og helse og Folkehelsevitenskap Vedta nytt program for Helse UMB inkl. samarbeid med NVH. Det vises for øvrig til milepælplanen Etter 6 år skal:. Fra 2012 Implementere nytt program for Helse UMB Tilsette i nye, faste stillinger innen helse ved UMB. Nye utdanningsprogrammer i helse, evt. nye studieretninger innen eksisterende programmer (evt. i samarbeid med Oslofjordalliansen) 10

11 II. Forskergruppene i Helse UMB Mat og Helse Organisering Kjernegruppe Gerd E. Vegarud (leder, IKMB), Anna Haug(IHA) Birger Svihus (IHA), Magny Thomassen (IHA), Anne Kjersti Uhlen (IPM) Tor Lea (IKBM), Einar Jensen (IKBM), Judith Narvhus (IKBM), Elling Rukke (IKBM), Dag Ekeberg (IKBM), Anne Berit Wold (IPM). Den tverrfaglige forskergruppen for mat & helse skal fungere som en møteplass diskutere satsinger og engasjemnt av personell arrangere workshops og seminarer Medlemmer av kjernegruppen vil variere i henhold til permisjoner og sabbatsår. Personell finansiert fra Helse UMB Professor Tor E. Lea (100 %, 6 år). Cellulære systemer immunologi. Prof. II Einar Jensen, Univ. i Tromsø (20 %, 5 år). Proteomikk-lipomikk. Postdoktor Camilla Sekse (2 år) ved IKBM. Fra Norges veterinærhøgskole Forskningsprosjekt Fordøyelse av melkekomponenter - effekter på tarmflora. Postdoktor Sidsel Fiskaa Hagen (2 år) ved IPM/IKBM. Forskningsprosjekt Antioksydantercancer cellelinjer. Postdoktor Charlotte Kleiveland (2 år) ved IKBM. Forskningsprosjekt Immunologiske egenskaper. For hver av postdoktorstillingene dekker vertsinstituttene en egenandel av lønnen tilsvarende 0.50 årsverk av 2 år. Øvrig personell innen forskergruppen fra like institutter. Se detaljert oversikts tabell forskningsgrupper. Gerd Vegarud, IKBM Ragnar Flengsrud, IKBM Tor Lea, IKBM Judith Narvhus, IKBM Elling Rukke, IKBM Anne Kjersti Uhlen, IPM Brit Salbu, IPM Anne Berit Wold, IPM Magnor Hansen, IPM Anna Haug, IHA Birger Svihus, IHA Magny Thomassen, IHA Forskergruppemøter, Faglige seminarer/workshops 11

12 Forskergruppemøter En rekke kortere forskergruppemøter er avholdt fra oppstart i November 2005 og frem til i dag med temaer som organisering, utlysning av stillinger, engasjementer, workshops og Msc programmet i Mat og Helse. Workshops /seminarer. Fra 2005 er det etablert og avholdt workshops to ganger i året hvor forskere både fra UMB, Matalliansen og eksternt presentere sine fagfelter med etterfølgende diskusjon av mulig samarbeid. Inviterte foredragsholdere fra Høgskolen i Akershus, Mathuset i Stavanger, Karolinska Sjukhuset, Sverige. Andre alliansepartnere Nasjonale partnere Det er opprettet samarbeid om prosjekter med Universitetet i Oslo; Ernæringsinstituttet, Farmasøytisk institutt og Odontologisk Institutt, Kjemisk institutt. Sykehus sektoren (prof II stillinger); Sykehuset i Østfold, Sykehuset i Moss, A-hus, RhI Østfold Ingeniørhøgskole (postdoc stilling) Høgskolen i Hedmark Matalliansen Internasjonale partnere Det er opprettet prosjekt samarbeid med Universiteter og forskningsinstitutt i flere EU-land India, CFTRI forskningsinstitutt innen Mat og helse Tibet, Forprosjekt gjennom UiO-Tibet alliansen EU søknad ; 7. Rammeprogram EU-India, UMB koordinator rolle; Functional food using Krill oil NordForsk, Forskningsnettverk og utveksling mellom Nordiske og Baltiske land Land i Afrika; Uganda, Etiopia, Sør Afrika, Tanzania, Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt Ekstern informasjon om Mat og helse satsingen ved UMB Trippelalliansen Møte i Oslo i 2007 Norges forskningsråd. Møte med Matprogrammet 2007, Biomedesinsk forskningsområde Helsedirektoratet i 2008 Næringsmiddelindustri Samarbeid/Nettverksbygging Det er samarbeid med Sykehuset i Østfold. Finansierer 1.5 tekniker stillinger og driftsmidler på /år i 3år, prof II (IKBM) Morten Jacobsen 12

13 Sykehuset i Moss ved tramsaft-tapping A-Hus ved prof II (IKBM) Kari Almendingen og Ida Bukholm A-Hus/VI engasjemnt av felles NFR stip med prof II Christine Jonassen RhI Radiumshospitalet, professor Ragnhild Lothe Høgskolen i Østfold innen immunologi om forskningsamarbeid/postdoc Universitetet i Oslo; Felles forskningsprosjekter og publisering med Odontologisk institutt Morten Rykke, Farmasøytisk Institut Jan Karlsen, Ernæringsinstituttet Halvor Holm. UiO, Dr. Harald Carlsen UiO Ernæringsinstituttet, professor Rune Blomhoff Universietet i Tromsø, Felles forskningsprosjekter med Farmasøutisk institutt innenfor proteomikk og utstyr Matforsk om felles postdoc-stilling og MSc-studenter NordForsk, forskernettverk fra nordiske og baltiske land Odense Universitetssykehus, professor Moustapha Kassem, Indo-Norwegian programme, samarbeid om stip og prosjektsøknad sendt i 2008/2009. Samarbeid Norge-Afrika, NUFU prosjekter, Uganda, Etiopia, Sør Afrika Norsk-Tibet innvilget forprosjekt gjennom UiO-Tibet, 2009 EU-søknad, 7de Rammeprogram EU-India søkt 15. januar 2009, INRA, CFTRI, India Industripartnere Dr. Anette Moldestad, Nofima, Norge Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge John Nordal, Nortura, Norge Inge Sandven, Norgesmøllene, Norge TINE FMC Biopolymer 13

14 Driftsmidler (omfang og bruken av dem) De bevilgede driftsmidler er disponert til professorstillingen, prof II stillingen, postdoc stillingene og forskningsgrupper, i tillegg til workshops og seminarer og utadrettet virksomhet. Særskilt bevilgning i 2007 til utstyr til Tor Leas cellelab. på 1mill. Nye aktiviteter i 2009 og 2010 vil bli satt inn på samarbeid med NVH og VI Spesifisert bruk av tildeling fra UMBs grunnbudsjett (grå felt) Mat & Helse midler(røde felt) Aktivitet ) / 2012 Totalt Mil. 2 Prof a 750 (ltr.75) prof ltr Ekstra bevilgning utstyr prof Tor Lea cellelab. 1.0 mill Postdoktorer a ) 0 2) postdocs a 2 år ) ) ) Professor II a prof II Master Natur, livskvalitet og helse Master Mat og helse Forskergruppene Nye aktiviteter Drift Mat og helse Nye akt Nye akt Frukt til ansatte Sum ) ca 4 md av året 2) I henhold til UMB styrevedtak i Instituttene dekker siste året av postdoktorperioder på 4 år dvs årsv. 3 postdoc av ca. 2 år (inkludert inst.finansiering i 0.5år) Undervisning Mastergradsprogrammet Mat og Helse Nytt mastergradsprogram i Mat og Helse ble startet opp høsten 2007/2008. Undervisninger gis av prof. Tor Lea, IKBM Mat og Helse ansvar for Msc programmet prof II Kari Almeningen A-Hus, prof II Morten Jacobsen, Østfold Sykehus postdoc stillinger i Mat og Helsesatsingen stip og postdoc på NFR prosjekter. Prof II Einar Jensen Uni Tromsø Lærere ved IKBM, IHA og IPM 14

15 Enkeltemner i Msc programmet Mat og Helse MVI 390: Immunologi, matvareallergi og intoleranse 5stp. MVI 390B: Immunologiske teknikker 10 stp. MVI 391: Kosthold og ernæring 5 stp MVI392: Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5stp BIO301: Avansert cellebiologi 5stp HFE xxx: Videregående ernæringsfysiologi MVI 384: Functional Food 10 stp. BIO 210: Molekylærbiologi 5 stp BIO 211: Molekylærbiologi lab.øvelser 5 stp Anbefalte emner: KJB 320 Proteomikk 5stp MVI 330 Forsøksdesign og data analyse 10stp MVI322: Patogene mikroorganismer 10stp MVI 250 Embalasje teknologi 5stp FMI312: Human miljøkjemi 10 stp MASTEROPPGAVE 60 stp Mastergradsoppgaver (navn, tittel, år) Veileder G. Vegarud Valentina Berner. Fordøyelse av myseproteiner og pulverpreparater, 2006 Nora Haugen. Fordøyelse av kjøtt, 2006 Tove Løvik. Fordøyelse av melkeproteiner fra geit, 2007 Ragnhild Åboe. Komponentanalyse av hestemelk, 2008 Marit Kaarstad Dahl. Effekter av kalsium-kaseinat på tannhelse, 2008 Hanne Guro Lund. Effekter av kalsium-kaseinat på tannhelse, 2008 Camilla Furlund. Fordøyelse av myseproteiner effekter på virus og cancer celler, 2008 Adam Pormorski. Laktoferrin from bovine and goats milk-structure and digestion, 2008 Veileder R. Flengsrud XX. Heparin-bindende proteiner i human blod, 2007 Tone Lindholm, Heparin-bindende proteiner og heparin-liknende stoffer i byggfrø, , Veileder Dag Ekeberg Ann-Kristin Thøgersen, Method development for qualitative and quantitative analysis of fatty acid methyl esters with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) Anne Aase, Characterizing of lipids in fat from processed pork by SPE GC-MS Marthe Kathrine Høst Jensen, Identification of fatty acids in milk from cow, goat and sheep by GC-MS Master Helene Tvete, Characterization of fatty acids in vegetable oils using GC-MS Veileder: Anne Kjersti Uhlen Ingrid Hedum, Quality in oats (Avena sativa) for food and feed (2008) Veileder: Anna Haug og Anne Berit Wold Katrine Solbakken, Glycemisk effect av en type yoghurt og tre typer poteter (2008) 15

16 Doktoravhandlinger (navn, tittel, år) Veileder G. Vegarud (IKBM) 1. Hilde Almås. Digestion of caprine milk with human proteolytic enzymes and the effects on gut health Sissel Løkra. Industrial proteins from potato juice, Veileder A. K. Uhlen (IPM) 1. Kirsti Anker-Nilssen. In-vitro starch degradation in barley (Hordeum vulgare L.) (2008) Forskningsprosjekter Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Forskningsgruppe G.Vegarud Melkeproteiner-Tannhelse Fordøyelse av geitmelkimmunologisk response Tarmsaftfabrikken Genetic and component analysis of goats milk in Ethiopia Fordøyelse av protein og fett i melk fra ulike species-effekt på tarmhelse Kvalitetsmjølk av geitmelk til hvitost produksjon Milk-Functional genomics/nanotechnology Tibet- Norge, forprosjekt Component analysis of Goats milk Finans. Kilde IKBM IKBM grupper Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Forsker T.Devold 16 Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse UiO, Odontologisk Inst. M.Rykke Farmasøytisk institutt, J. Karlssen Msc stud NFR Forsker NTNU, Kurt Draget FMC-Biopolymer, TINE, Nidar Interaksjoner myseproteiner og alginatfunksjonalitet Lactoferrin in goats milkhealth effects Indo- Norwegian Cooperation UMB/IKBM stip Sykehuset Østfold UMB/Kvote stip PhD CFTRI, INDIA UiO, Errnæring.inst. H.Holm Uni Tromsø, Einar Jensen, Proteomikk Sykehuset Østfold M. Jacobsen PhD UiO, Errnæring.inst. H.Holm, Tor Lea (IKBM) Sykehuset Østfold Uni Tromsø, E. Jensen, Proteomikk Tekniker (50%) + drift Sykehuset Østfold, M. Jacobsen UiO Ernæringsinstituttet PhD University in Etiopia J. Narvhus (IKBM) NFR PhD 1 postdoc 1 ing. (50%) UiO, Errnæring.inst. H.Holm Sykehuset Østfold, M. Jacobsen Uni Tromsø Proteomikk VI/A-hus C.M.Jonassen D. Ekeberg (IKBM) E.Rukke (IKBM) Nye søknader Søket Norsk Polsk samarbeid 2008/2009 Søkes NFR Forskningsprosjekt 2009 Ny søkand 2008/ 2009 Indo Norwegian programme Total kostnads ramme 0.3mil 2.5mil 1.8 mil 1.8mil mil 3.8mil NFR /KMB PhD Koordineres av IHA IKBM, BioForsk, TINE 2.9mil NordForsk Forskernettv SLU, MTT, Lunds Uni, erk Island, KVL Tibet-UiO 2009 Forskning/ Tibet-UiO Søkes prosjekt uvisning Egypt 2009 PhD Faculty of Agriculture, Felles sabbatical Cairo University publ

17 Digestion of Donkeys milk Italia 2009 PhD sabbatical University of Catania, Sicily Felles publ Digestion of chicken protein-se release IPM 2008/2009 PhD- Samarbeid IHA Brit Salbu Felles publ Digestion of wheat protein-se release IPM 2008/2009 PhD Samarbeid IHA Brit Salbu Felles publ Bioaktive properties of beta-lactoglobulin MTT Finland 2008/2009 Researcher MTT, Finland Søkt prosjekt Finsk Forskningråd Felles publ Functional Food Emulsions based on Agri/marine Resources EU-søknad PhD, forsker 17 Koordinator E. Rukke IKBM INRA, France and CFTRI, India 2009 Søkt EU 15.jan Fordøyelse av hvetestivelse IKBM 2009 Msc Matforsk J. Narvhus, IKBM Felles publ Digestion of bovine milks IKBM 2009 Msc University of Milan, Italy Digestion of goats whey, fractionation and purify. IKBM 2009 Msc University of Skovde, Sverige R. Flengsrud (IKBM) IHA/NVH Tor Lea, IKBM Immunolgisk reaksjon av bovint colostrum-melk gitt kje/lam IKBM IHA 2009 Msc Msc R.Flengsrud IKBM Proteomics i byggfrø. IKBM 2007 Msc Heparin-bindende proteiner og heparinliknende stoffer i byggfrø Hepmarin bindende studier R. Flengsrud 2009 Næringskonoret UMB Utvikling av patent fra 2008 Heparin fra fiskeavfall, NFR/Fornyfinansiert Sarsia Innovation AS og 2 patentsøknader 3.5 mill samt andre Akershus fylkeskommunes ++? glukosaminoglukaner næringsfond (helsekost/kosttilskudd Samarbeid med Aker Identify mechanisms influencing pigmentation of salmon muscle through a combined proteome/genome approach Forskergruppe Tor Lea The digestive tract and human health. Effects of probiotics and polyunsaturated fatty acids on intestinal epithelium and immune function. Diet polyphenols and impact on human health: Anti-oxidants or multifuctional signaling molecules. Human intestinal stem cells in normal tissue development and in inflammatory bowel disease Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effects of Se-enriched plant foods Dietary fibers and cellular effects Characterization of PAR receptors on human intestinal epithelium univ.sykehus, klin. Med. UMB Hilde Sundvold, IHA Dag Inge Våge, IHA IKBM Nytilsatt 2006/2007 NFR Postdoc PhD MSc Samarbeid med Rikshospitalet, Sykehuset Østfold IKBM Postdoc Samarbeid med Anne Kjersti Uhlen IKBM postdocs Samarbeid med Rikshospitalet, Sykehuset Østfold, Odense Universitetssykehus NFR Postdoc Samarbeid med Espen Govasmark og Brith Salbu, IPM og Rune Blomhoff, UiO. Fondet PhD Samarbeid med Kristine Naterstad, Lars Axelsson, NOFIMA Mat Søkt NFR mil 3.8mill 1.1mill Søkt NFR Innvilget NFR 2008 Felles publ Felles publ IKBM MSc

18 Characterization of prostaglandin E2 (EP) receptors on human intestinal epithelium The effect of activated dendritic cells on human intestinal epithelium Trefoil factors and adenosine receptors in the human intestinal epithelium Polyunsaturated fatty acids and intestinal epithelial cell function Epithelium-lymphocyte interactions-effects on the differentiation potential of Caco2 cells and epithelial barrier function. Forskergruppe IKBM Judith Narvhus Pro/prebiotika NUFU stip 2 MSc (2009) Lavenergi meieriprodukter Pro/prebiotika NFR MSc (2009) Helse komponenter i havre og bygg Helse aspekter i norsk natur mat Forskergruppe IKBM Siv Skeie Healthy cheese: Influence of milk fat components on microbial activity and development of bioactive components in fat reduced cheese. Forsker gruppe Dag Ekeberg Fett og Fettsyreprofiler I melk fra ulike species IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc IKBM MSc Uganda, Makerere University NFR stip Matforsk University of the Free State, South Africa Industri/NFR stip Matforsk NFR Forsker 1.2mill NFR Forsker stip IKBM Forskergruppe Elling Rukke Functional Food Emulsions based on Agri/marine Resources L. Skjeldal IKBM Studier av Struktur og funksjonalitete av proteiner og peptider ved NMR TINE NFR stip Samarbeid med G. Vegaruds gruppe og E. Rukke s gruppe IKBM EU-søknad PhD, forsker IKBM, INRA, France and CFTRI, India Forskergruppe IKBM Are Åstveit Bioinformatikk Ellen Sandberg IKBM Deltagelse i PhD prosjekter bl a India Instituttets IKBMs bidrag IKBM Postdoc Stillinger 0.5 årsverk UiO Søkt EU mill 1mill 4mill 1.5 mill Euro Ing. Stilling

19 2 Stip stillinger 1.8 mil 1.8 mil Drift/ Infrastrukt > Msc program > Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Finans. Kilde Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse Nye søknader Total Kostnads ramme Anne Kjersti Uhlen Markedstilpasset produksjon av kraftforråvarer IPM IPM Forskning, PhD, Msc Stabil norsk hvetekvalitet IPM Forskning, Msc Polysaccharides in barley IPM Forskning, and oats adaption for Post doc, food and feed Msc Futurewheat Effects of climatic conditions on wheat quality adaptations to the future Brit Salbu Optimising the antioxidant effect of Se in wheat Optimising the antioxidant effect of Se: antioxidant effect of Se enriched animal produce, Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effect of Se-enriched plant foods" Siv Fagertun Remberg Effect of climatic conditions on healthrelated comppounds in raspberrie Anne-Berit Wold Glucosinolates in cabbage related to health Glukosinoalter i Knutekål dyrket I Tromsø og Ås Effects of climatic factors on the glucosinolate profile in Brassica species Magnor Hansen Effect of Northern climate and postharvest conditions on health related properties of selected Brassica vegetables in Norway Glucosinolates in cabbage related to health Glukosinoalter i Knutekål dyrket I Tromsø og Ås IPM Forskning, Post doc, Msc 19 IHA, Planteforsk, Matforsk Planteforsk, Matforsk, industri Bioforsk, Nofima, IPM, - industripartnere fra verdikjeden Nofima, IPM, Boforsk, industripartnere fra verdikjeden IPM NFR Postdoc Univ. Oslo; Univ. Pau; Univ. Antwerpen; Yara Norge; Norgesmøllene UMB Postdoc Nortura BA; Univ. Oslo; Nortura BA Univ. Pau.; Univ. Antwerpen Nortura BA UMB, IPM- IKBM IPM Postdoc Univ. Oslo - Norge; Univ. Pau Frankrike; Folkehelseinstituttet Norge, Univ. Antwerpen Belgia og Yara Norge Post doc IPM,Bioforsk IPM IPM Småforsk Nofima mat IPM Msc Småforsk Nofima mat Forsøksring i Tromsø IPM PhD IPM IPM NFR /Nofima mat PhD UMB, Nofima mat, Bioforsk, IFR, UCDavis IPM Småforsk IPM Msc Småforsk Nofima mat Forsøksring i Tromsø Instituttets IPM postdoc

20 IPMs bidrag 0.25 stilling/år Pågående prosjekter innenfor Mat og Helse. Tittel prosjekt Finans. Kilde Varighet År Type Samarbeid Msc/PhD Forsker Samarbeidpartner innenfor Ernæring, medisin, helse Nye søknader Total kostnads ramme Magny Thomassen Effekt av forskjellig fôrfett på muskelsammensetning og stabilitet (Del av SUP på Pre-rigor filetering) Bioaktive fettsyrer i for til Laks Odd-Magne Harstad CLA i melk, kjøtt Sommermelk- beitemelk (Harstad, Haug, Taugbøl, Berg) Odd Vangen IHA NFR Post doc. PhD Matforsk, Akvaforsk, IMT NFR Ewos, UiB, ThiaMedica, Intervet NorBio IHA IHA Forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôring og avl. (Bruke soyaolje og fiskeolje i fôret i ulike kombinasjoner. Se på 22:6 hos mor og barn ) Erling Thuen Økologisk melkeproduksjon. (Fôring av høstbærende melkekyr i økologisk drift.) Sidet trønderfe og NRF (fokus på fetts.sammens. og protein i melk) Økonprosjektet- på melkekvalitet og fettsyrer; Anna Haug IHA NFR IHA 2 PhD Felleskjøpet fôrutvikling IKBM Forsøk med kyllinger fôret med hvete dyrket under ulike betingelser og med ulikt seleninnhold, og med tilskudd av omega-3 fettsyrer. Effekt av histidintilskudd i fôr til kyllinger på innhold av anserin og karnosin i kyllingmuskel Broiler feed enrichment with selenium, omega-3 fatty acids and histidine. Implication for human health, meat quality and animal health. Totalt eksterne Bidrag NFR IPM (Trine Sogn) Småforsk 2007 NFR University of Adelaide, Nofima, University of Environmental and Life Sciences, Pl. >30-35mill 20

21 Veien videre for Mat og Helse Positive betraktninger Forskning. En stor økning i bevilgninger fra Forskningsråd, Sykehusmiljøer og støtte fra industri til forskningsprosjekter i perioden med engasjement av stip og postdoc stillinger vil medføre en stor økning i Dr.grads disputaser og publikasjoner de neste år. Tverrfaglige forsknings aktiviteter mellom UMB institutter har ført til en bedre utnyttelse av kompetanse og moderne utstyr for Msc og PhD studenter Økte bevilgninger til forskernettverk og PhD kurs både nordisk og internasjonalt i 2009 vil medføre stor internasjonal aktivietet: NordForsk, pilotprosjekt UiO-Tibet, India, Afrika, Universiteter og Forskningsinstitutter innen EU. Et nytt EU prosjekt er søkt i 2009 innen det 7de rammeprogram EU-India med UMB som koordinator; Functional food using Krill oil. Nye besatte postdoc og stip stillinger med kompetanse fra NVH og VI vil føre til økt tverrfaglig samarbeid. Nye tverrfaglige strategiske samarbeidprosjekter mellom UMB-NHV-VI i forbindelse med utlyste midler i 2009 vil utnytte kompetanse og utstyr bedre. Instituttenes positive innsats i forbindelse med stip stillinger, teknikerstillinger og driftsmidler er og vil være viktige bidrag i Mat og helsesatsingen videre. Undervisning. Det nye Msc programmet i Mat og Helse har en positiv utvikling mhp antall studenter. Nye kurs gjør dette programmet attraktivt for flere studenter også utenfor UMB. Dette programmet bør kunne være en del av felles studentkurs for NVH og VI i årene fremover. Spørsmålstillinger som trenger avklaringer Professor stillingen i Mat og Helse som prof. Tor Lea inneharer er bare en imidlertidig stilling (6 år). Dette gjør situasjonen for både det nyopprettede Msc programmet og forskningen kortsiktig. For Prof II engasjementet (5-årig) er situasjonen den samme. Prof II Einar Jensen, Ui Trømsø har vært med på å bygge opp kurs i proteomikk og i bruk av proteomikk platformen ved UMB i tillegg til å ha komplementerende utstyr med UMB ved Universitete i Tromsø. Dette er viktig for et nasjonalt samarbeid på proteomikk og lipomikk og i utnyttelse av stort og tungt utstyr. Postdoc-stillingene (2-årige) i Mat og Helse har vært et viktig bidrag i undervisningen i Msc programmet. Mange kurs og lab aktiviteter er avhengig av disse stillingene. Mer langsiktige planer for antall postdoc stillingene som kan beholdes til rekruttering både i undervisning og forskning er ønskelig. Fra 2012 Satsingen Mat og Helse bør videreføres og bygge på de mange positive tverrfaglige elementene som er utviklet i løpet av årene Dette gjelder både innenfor forskning og undervisning og er basert på internasjonale og nasjonale kunnskapsplattformer. Spesielt vil ny kunnskap kunne utvikles mellom UMB, NVH og VI og trekke sterkere sammen med sykehusmiljøene og matindustri for å oppnå at mat, råvarer og prosesser gir bedre helse. 21

22 Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Organisering Forskergruppen består pr av 31 medlemmer. Kjernegruppe Bjarne O. Braastad (leder, IHA), Grete Patil (nestleder, IPM), Gary Fry (ILP), Owe Løfman (IMT), Sjur Baardsen (INA), Eirik Romstad (IØR), Sverre Grepperud (IØR), Camilla Ihlebæk (IHA). Nestleder Patil er hovedansvarlig for utdanning. Personell finansiert fra Helse UMB F.aman. i folkehelsevitenskap (100 %, 5 år), Camilla Ihlebæk tilsatt ved IHA 1. april Prof. II i helseøkonomi (20 %, 4 år), Sverre Grepperud (Univ. i Oslo), tilsatt ved IØR 1. mars Postdoktor i fysisk planlegging/arealplanlegging og helse, Caroline Hägerhäll, tilsatt ved ILP 1. april 2007 for tre år. Postdoktor i psykologi og helse, Ruth Kjærsti Raanaas, tilsatt ved IPM 1.mars 2007 for tre år. Postdoktor i epidemiologi og statistikk (tre år ved IMT) er fortsatt vakant. Stillingen er utlyst to ganger. Den vurderes nå omdisponert i sammenheng med lærerbehovet til mastergradsstudiet i folkehelsevitenskap. I hver av postdoktorstillingene dekker vertsinstituttene en egenandel av lønnen tilsvarende 1,33 årsverk. Personell med særskilt finansiering Prof. II i miljøpsykologi (20 %, 4 år) Terry Hartig (Uppsala univ.), lønnet av IPM. Vit.ass. (60 %, 2 år) Hilde Hauge (IHA), lønnet av strategisk tildeling fra rektor. Funksjonen er fra august 2008 lagt inn i hennes stipendiatstilling. Personell for øvrig innen forskergruppen IHA: Bente Berget, Ingeborg Pedersen ILP: Kine Halvorsen Thorén, Terje Holsen, Helena Nordh, Mari Sundli Tveit, Renata Aradi IMT: Erling Krogh, Linda Jolly INA: Lars Helge Frivold, Jon Swenson, Ole Gunnar Støen IPM: Marianne Thorsen Gonzalez, Eva Vike, Tove Fjeld, Tina Bringslimark, Katinka Horgen Evensen IØR: Ståle Navrud, Pål Joranger Forskergruppemøter, -seminarer Forskergruppemøter Det er avholdt to to-dagers møter på Støtvig hotell: (faglig plattform) og (prosjektutvikling). Et nytt 1-2 dagers seminar med prosjektutvikling for årets NFRsøknader planlegges for våren En rekke kortere forskergruppemøter er avholdt, med temaer som organisasjon, budsjett, gjensidige faglige orienteringer, og undervisning. 22

Faggruppe Matplanter Presentasjon 25.02.2009. Anne Kjersti Uhlen

Faggruppe Matplanter Presentasjon 25.02.2009. Anne Kjersti Uhlen Faggruppe Matplanter Presentasjon 25.02.2009 Anne Kjersti Uhlen Faggruppe Matplanter, kjerneaktiviteter Forskning og undervisning på: frukt, bær, grønnsaker, korn, poteter, oljevekster, belgvekster og

Detaljer

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine 1 Overordna mål for IHA: Utdanning: Få fram folk med kompetanse på høgt nivå innan husdyrproduksjon inkludert akvakultur

Detaljer

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad Forskergruppe etologi og husdyrmiljø professor

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

Sak 89/2010 Helse UMB videreføring fra 2011

Sak 89/2010 Helse UMB videreføring fra 2011 US-SAK NR: 89/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): MONICA HOLTHE ARKIVSAK NR: 109/2005 Sak 89/2010 Helse UMB

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Fagfeltet folkehelse overføres til institutt for landskapsplanlegging fra 1.1.2013. Forutsetningen i saksframlegget legges til grunn ved overføringen.

Fagfeltet folkehelse overføres til institutt for landskapsplanlegging fra 1.1.2013. Forutsetningen i saksframlegget legges til grunn ved overføringen. US-SAK NR: 128/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): HEIDI SAUNES ARKIVSAK NR: 2012/2042 Samling av fagfeltet

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Handlingsplanen for Inn på tunet

Handlingsplanen for Inn på tunet Handlingsplanen for Inn på tunet Forskning og kompetanse innen IPT Workshop Trondheim, oktober 2013 PhD Bente Berget, UMB Mandat, arbeidsformer og organisering Mandat: Belyse behov for IPT innen kunnskaps-

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK 24.01.2008 UTKAST 12.02.2008 GODKJENT 03.04.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 24.01.2008 Til stede: Forfall: Fra forskningsavdelingen:

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Institutt for landskapsplanlegging

Institutt for landskapsplanlegging Institutt for landskapsplanlegging Eva Falleth INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Eiendomsfag (utskiftning / jordskifte) fra 1897 Landskapsarkitektur (hagearkitekt)

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak høst 2012 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\M-FOL

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Årsrapport 2009 UMB helsesatsingen 2009-2011. Natur, helse og livskvalitet

Årsrapport 2009 UMB helsesatsingen 2009-2011. Natur, helse og livskvalitet Årsrapport 2009 UMB helsesatsingen 2009-2011 Mat og helse Leder: Gerd E. Vegarud Natur, helse og livskvalitet Leder: Camilla Ihlebæk Råvarekvalitet og prosess Optimalisering av helsefremmende stoffer i

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 19. juni 2014 Notatdato: 12. juni 2014 Strategidiskusjon

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan.

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan. UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Notat Side 4 av 7 2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet, 2009-2015 Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

Matproduksjon og mattrygghet

Matproduksjon og mattrygghet Matproduksjon og mattrygghet Til arbeidsgruppa for faglig organisering av det nye universitetet Øystein Johnsen IPM/UMB Spiseforstyrret A-magasinet nr. 33. 20. aug Overflod eller matmangel Spørsmålet er

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Utdanning og diversitet. Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016

Utdanning og diversitet. Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016 Utdanning og diversitet Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016 Pedagogikk Medlemmer Norsk RLE Camilla Eline Andersen Joke Dewilde Thor Ola Engen Kari Nes Anna Ottosen Solveig

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2005 Vedtatt i instituttstyret 27.01.05 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2005 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING MÅL:

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL)

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap (M-FOL) H://Studieplaner /MasterFOLred-15.06.09 MASTER I FOLKEHELSEVITENSKAP Studieretninger/fordypninger: Miljø og helse Folkehelse

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Gjennomgang av Helse UMB Rapport fra eksternt utvalg. UMB august 2009

Gjennomgang av Helse UMB Rapport fra eksternt utvalg. UMB august 2009 Gjennomgang av Helse UMB Rapport fra eksternt utvalg UMB august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mandat... 2 Tolkning av mandatet... 2 1.3 Det eksterne utvalgets sammensetning...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak 2011 Revidert 09.12.11 Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Instituttstyremøte

MØTEBOK. Instituttstyremøte MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING 1302 1901 MØTEBOK Instituttstyremøte 01.06.2007 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Terje Holsen, Rolf Jensen, Irene

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Konferanse, 6. - 7. mai 2008 Program Matprogrammet Nye trender og utfordringer innen mat og miljø 6. - 7.mai 2008 Thon Hotel Arena Nesgata 1 2004 Lillestrøm

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik

Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik ÅRSPLAN - vedtatt i styret for Senter for teknologi, innovasjon og kultur 2. mai Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik Status pr. 1. januar styrker og utfordringer TIK er et faglig sterkt

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

ved IMB Budsjettfordelingsmodell

ved IMB Budsjettfordelingsmodell Ny budsjettfordelingsmodell ved IMB Budsjettfordelingsmodell fakultet, 2016 Budsjettfordelingsmodell IMB, 2017 Instituttets samfunnsoppdrag Er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

NVHs utredning om organisering av DnU. Ruth Haug

NVHs utredning om organisering av DnU. Ruth Haug NVHs utredning om organisering av DnU Ruth Haug 28.01.11 Gratulerer med veterinær-året! Rome 24 January 2011 - This year has been declared World Veterinary Year, marking the 250th anniversary of the birth

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer