I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet."

Transkript

1 Immunitet mot rubella: betydning av lavt antistoffniva hos personer som har fa tt minst to doser rubellavaksine Innhold Sammendrag... 1 Bakgrunn... 2 Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte befolkningsgrupper... 2 Respons på rubellavaksine... 3 Manglende respons på rubellavaksine... 3 Cellulær immunitet etter rubellavaksinering... 3 Rubellaimmunitet hos kvinner som har vokst opp i andre land... 3 Anbefalinger i andre land... 4 Oppsummering og konklusjon... 4 Gruppens anbefalinger... 5 Referanser... 5 Sammendrag Folkehelseinstituttet mottok i mai 2014 en henvendelse fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital. Spørsmålet gjaldt hvor vidt fertile kvinner, som var vaksinert med to doser MMRvaksine, men likevel hadde antistofftiter mot rubella under «beskyttende nivå», hadde behov for revaksinering. Norske kvinner født i 1963 eller senere har fått tilbud om rubellavaksine. Over 95 % responderer på vaksinen, men antistoffene faller over tid. Antistoffnivået er høyere hos kvinner som har hatt rubella eller sannsynligvis blitt utsatt for naturlig boostring enn hos dem som har vokst opp i en vaksinert befolkning. Det finnes ingen litteratur om beskyttende effekt av svært lave antistoffer eller respons på en tredje dose rubellavaksine og svært lite om cellulær respons på rubellavaksine, selv om det er grunn til å tro at cellulær immunitet er viktig. Det er grunn til å tro at immuniteten hos kvinner oppvokst i andre land kan være noe lavere enn hos dem som vokst opp i Norge. Testing og oppfølging av dem er derfor viktig. 1

2 Andre lands anbefalinger varierer, men det ser ut til at mange land har gått bort fra måling av rubellaantistoffet i hvert svangerskap. De vektlegger i stedet dokumentasjon på to vaksinedoser, og anbefaler vaksinasjon med eller uten forutgående antistoffmåling hvis dette mangler. Anbefalinger: - Hvis kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine og / eller det er påvist beskyttende antistoffer, er det ikke behov for å måle antistoff ved senere svangerskap. - Hvis kvinnen er seronegativ eller antistoffnivået ligger under «beskyttende nivå», bør hun få tilbud om MMR-vaksine etter fødselen. Det anbefales ikke testing etter denne dosen. - Det anbefales ikke å tilby mer enn tre doser rubella vaksine totalt. - Det er tydelig at land der rubella er eliminert, som Norge, går bort fra rutinemessig antistoffmåling hos gravide. Folkehelseinstituttet vil derfor foreslå for Helsedirektoratet at det blir tatt initiativ til en slik vurdering. Bakgrunn Folkehelseinstituttet mottok i mai 2014 en henvendelse fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital. Spørsmålet gjaldt fertile kvinner, som var vaksinert med to doser MMR-vaksine, men likevel hadde antistofftiter mot rubella under «beskyttende nivå». Hadde de behov for / nytte av revaksinering? Forespørselen ble behandlet i Sykdomsprogrammet «Sykdommer vi forebygger i barnevaksinasjonsprogrammet». Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere det faglige grunnlaget for å komme med råd på dette feltet. Gruppen har bestått av Øistein Riise, SMVA, Susanne Dudman, Regine Barlinn og Kirsti Vainio, SMVI og Hanne Nøkleby, ILDI (leder). Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte befolkningsgrupper Rubellavaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet siden De første årene ble vaksinen tilbudt jenter ved 15 års alder. Alle kvinner oppvokst i Norge og født i 1963 eller senere har derfor fått tilbud om minst en dose rubellavaksine. Fra 1983 har alle barn får tilbud om to doser MMR-vaksine ved hhv. 15 måneders og års alder. Alle kvinner født i 1982 eller senere har derfor fått tilbud om to vaksinedoser. Vaksinasjonsdekningen har fra midten av 1980-tallet ligger over 90 %. Blodprøvetaking av gravide fulgt av tilbud om rubellavaksinering i barselseng ble vanlig i mye av landet fra midten av 1980-tallet. Tilbudet ble imidlertid ikke fastlagt gjennom rundskriv før i Rundskrivet åpnet samtidig for gratis rubellavaksine til alle seronegative kvinner i fertil alder. I praksis har dette først og fremst skjedd gjennom vaksinasjon i barselperioden av dem som tester negativ ved screening under graviditet. 2

3 Respons på rubellavaksine Vaksinasjonsdekningen i Norge har de siste 10 årene i følge SYSVAK ligget på mellom % for 2- åringer % for 16 åringer (1). Av disse vil over 95 % utvikle beskyttende antistoffer. Rubella sirkulerte i befolkningen med epidemier hvert 3-5 år før vaksinen ble innført, men senere forekom sirkulerende rubellavirus svært sjelden inntil sykdommen ble helt eliminert. De siste 15 årene er det kun meldt mellom 0-4 rubella tilfeller i året i Norge. Dette betyr at for mange vil antistoffnivået kun være basert på vaksinen og ikke på naturlig infeksjon eller boostring som følge av eksponering for virus. En studie på gravide i Norge viste at både andelen seropositive og nivået av rubellaantistoffer hos kvinner født før to dose vaksinasjonsregimet ble innført var høyere enn hos dem født etter dette (2). WHO anser en dose rubella vaksine som tilstrekkelig, men ofte anbefales to doser på grunn av at vaksinen gis sammen med meslinger i MMR vaksinen (3). I en studie økte andelen seropositive fra 92 til 100 % etter 2. dose (4). Studier har vist god beskyttelse over 20 år etter 2. dose, selv om antistoffnivået faller (5, 6). Vanlig søk ga ingen artikler om respons etter 3. dose. Produsentene (GSK, Sanofi Pasteur MSD) har heller ikke gjennomført studier på respons etter 3. dose. Manglende respons på rubellavaksine Manglende respons på vaksinasjon kan skyldes blodoverføring eller blodprodukter som inneholder rubellaantistoffer de siste 3. md før vaksinasjon (f. eks. Rh 0 (D) immun globulin) (7). Toleranse for rubellavirusantigen kan tenkes å forekomme ved tidligere eksponering for viruset. Dette er beskrevet hos pasienter med medfødt rubellasyndrom (8). Tilstedeværelse av lave antistoffer som nøytraliserer vaksinen og genetiske faktorer hos den vaksinerte er andre mulige årsaker til manglende respons (9, 10). Cellulær immunitet etter rubellavaksinering Ved rubella vaksinasjon induseres både humoral og cellulær immunitet slik det også observeres ved naturlig infeksjon. Samlet gir disse beskyttelse mot reinfeksjon. Måling av antistoffer har i praksis vært den eneste metoden som har vært brukt til å undersøke immunitet etter rubellavaksinasjon eller infeksjon og har vært grundig studert, i motsetning til den cellulære immuniteten ved rubella. Det er derfor ukjent hvor stor betydning den cellulære immuniteten har for beskyttelse. En studie fra 2009 (4) undersøkte både humoral og cellulær immunitet i en stor gruppe unge voksne, men fant kun svak korrelasjon uten sikker signifikans mellom cytokin IL-6 og IFN-γ produksjon og antistofftitre etter MMR vaksinasjon. Flere faktorer ble foreslått å forklare den manglende korrelasjonen, blant annet at tidspunkt for målingen var for lenge etter vaksinasjon til at nivået på cytokinresponsen var detekterbar. Selv om cellulær immunitet uten tvil har betydning for beskyttelsen mot rubella, måles den i praksis ikke på grunn av manglende mal for korrelat til beskyttelse samt metoder som er lite egnet til rutinediagnostikk. Rubellaimmunitet hos kvinner som har vokst opp i andre land Norge har i dag mange kvinner i fertil alder som har vokst opp i Asia, Afrika eller Øst-Europa. De fleste av dem har ikke fått tilbud om rubellavaksine gjennom oppvekstlandets vaksinasjonsprogram. Rubella sirkulerer i land som ikke vaksinerer, men flere undersøkelser viser at immuniteten i den 3

4 voksne befolkningen er noe lavere i varmere land en i Nord-Europa. Vi må derfor regne med at rundt 10 % av kvinner oppvokst i andre land kan mangle immunitet mot rubella (12, 13 14). Testing av disse kvinnene er derfor viktig. Om mulig bør vi komme frem til et system der testingen skjer før første svangerskap, slik at vaksinasjon kan skje før de blir gravide. Anbefalinger i andre land I Sverige anbefales prøvetaking før graviditet for kvinner som ikke har fått to doser vaksine eller vet at de er immun fra tidligere prøvetaking. Hvis ikke-beskyttende titer påvises hos kvinner som har fått to doser, anbefales i praksis en tredje dose og ny testing (personlig meddelelse Kari Johansen). Testing i svangerskapet anbefales bare for kvinner som har vært utsatt for mulig smitte. I Finland betraktes rubella som utryddet. Det gjøres ingen undersøkelse på rubellaantistoffer i svangerskapet. Rubella er heller ikke nevnt i informasjon om sykdommer blivende foreldre bør unngå. I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet. I Tyskland anbefales ikke antistoffmåling hos kvinner som har dokumentasjon på at de har fått to doser rubellavaksine. Antistoffer måles bare hos kvinner med usikker vaksinasjonsstatus. I så fall gis en dose vaksine ved titer under «beskyttende verdi». I USA anbefales prenatal screening bare for kvinner som ikke har dokumentasjon på rubellavaksinering. Kvinner som har fått en eller to vaksinedoser, og har negative eller usikre resultater, anbefales en dose vaksine uten ytterligere testing. I Storbritannina kan det se ut til at retningslinjene for svangerskapsomsorg og rådene for vaksinering ved mulig smitte ikke er helt harmonisert. Retningslinjene for svangerskapsomsorg anbefaler at alle kvinner testes i hvert svangerskap, og at det gis en vaksinedose etter fødsel hvis titer er under beskyttende verdi. I veiledning for behandling av gravide kvinner som utsettes for mulig smitte med utslettsykdom, angis det at kvinner som har fått to eller flere doser rubellavaksine og har målbart antistoffnivå, neppe har nytte av ytterligere vaksinedoser. De anbefaler likevel at kvinner som utsettes for mulig rubellasmitte i løpet av svangerskapet, følges opp. Oppsummering og konklusjon Norske kvinner født i 1963 eller senere har fått tilbud om rubellavaksine. Over 95 % responderer på vaksinen, men antistoffene faller over tid. Antistoffnivået er høyere hos kvinner som har hatt rubella eller sannsynligvis blitt utsatt for naturlig boostring enn hos dem som har vokst opp i en vaksinert befolkning. Det finnes ingen litteratur om beskyttende effekt av svært lave antistoffer eller respons på en tredje dose rubellavaksine og svært lite om cellulær respons på rubellavaksine, selv om det er grunn til å tro at cellulær immunitet er viktig. Det er grunn til å tro at immuniteten hos kvinner oppvokst i andre land kan være noe lavere enn hos dem som vokst opp i Norge. Testing og oppfølging av dem er derfor viktig. 4

5 Andre lands anbefalinger varierer, men det ser ut til at mange land har gått bort fra måling av rubellaantistoffet i hvert svangerskap. De vektlegger i stedet dokumentasjon på to vaksinedoser, og anbefaler vaksinasjon med eller uten forutgående antistoffmåling hvis dette mangler. Gruppens anbefalinger På bakgrunn av den litteratur som foreligger og de retningslinjer som følges i andre land, vil gruppen gi følgende anbefalinger: Hvis kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine og / eller det er påvist beskyttende antistoffer, er det ikke behov for å måle antistoff ved senere svangerskap. Hvis kvinnen er seronegativ eller antistoffnivået ligger under «beskyttende nivå», bør hun få tilbud om MMR-vaksine etter fødselen. Det anbefales ikke testing etter denne dosen. Det anbefales ikke å tilby mer enn tre doser rubella vaksine totalt. Det er tydelig at land der rubella er eliminert, som Norge, går bort fra rutinemessig antistoffmåling hos gravide. Antistoffer måles bare når det er usikkert om kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine. Det er grunn til å vurdere om Norge bør endre sine retningslinjer på lignende måte. Folkehelseinstituttet vil derfor foreslå for Helsedirektoratet at det blir tatt initiativ til en slik vurdering. Vurderingen bør i så fall gjøres av en bredt sammensatt gruppe, som sikrer legitimitet i de aktuelle miljøene (mikrobiologi, gynekologi, pediatri, innvandrerhelse). Referanser 1. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). 2. Regine Barlinn, Kirsti Vainio, Helvi Holm Samdal, Svein Arne Nordbø, Hanne Nøkleby, Susanne G. Dudman: Susceptibility to cytomegalovirus, parvovirus B19 and age-dependent differences in levels of rubella antibodies among pregnant women. J Med Virol 86: (2014) 3. Rubella Vaccines: WHO position paper. Weekly epidemiological Record 2011, 86, Kremer JR, Schneider F, Muller CP. Waning antibodies in measles and rubella vaccinees - a longitudinal study. Vaccine, 2006, 24: Davidkin I, Jokinen S, Broman M, Leinikki P, Peltola H. 2008b. Persistence of measles, mumps, and rubella antibodies in an MMR-vaccinated cohort: a 20-year follow-up. J Infect Dis 197(7): Kakoulidou M, Forsgren M, Lewensohn-Fuchs I, Johansen K. Serum levels of rubella-specific antibodies in Swedish women following three decades of vaccination programmes. Vaccine Jan 22;28(4): Vaksinasjonsboka. 8. Mauracher CA, Mitchell LA, Tingle AJ. Selective tolerance to the E1 protein of rubella virus in congenital rubella syndrome. J Immunol, 1993 Aug 15; 151(4): Vaananen P, Mäkelä P, Vaheri A. Effect of low level immunity on response to live rubella virus vaccine.vaccine. 4: Ovsyannikova IG, Pankratz VS, Vierkant RA, Jacobson RM, Poland GA. Human leukocyte antigen haplotypes in the genetic control of immune response to measles-mumps-rubella vaccine. J Infect Dis 2006:193(5):

6 11. Tosh PK, Kennedy RB, Vierkant RA, Jacobson RM, Poland GA. Correlation between rubella antibody levels and cytokine measures of cell-mediated immunity. Viral Immunology ;6: Byrne L 1, Brant L, Reynolds C, Ramsay M. Seroprevalence of low rubella IgG antibody levels among antenatal women in England tested by NHS Blood and Transplant: Is rubella susceptibility increasing? Vaccine Jan 5;30(2): doi: /j.vaccine Epub 2011 Nov Bjerke SE 1, Vangen S, Holter E, Stray-Pedersen B. Infectious immune status in an obstetric population of Pakistani immigrants in Norway. Scand J Public Health Jul;39(5): doi: / Epub 2011 Feb Kakoulidou, M., et al. (2010). Serum levels of rubella-specific antibodies in Swedish women following three decades of vaccination programmes. Vaccine 28(4): Oslo 30. oktober

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave Eva Gunnes Sverre Myren Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere Hovedoppgave Trondheim, første versjon januar 2011, revidert og utvidet versjon januar 2012 Norges teknisk naturvitenskapelige

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 146 SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER COHABITATION WITHOUT MARRIAGE - MARRIAGE AND BIRTHS Av/By RANDI M. SELMER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1983

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Rapport26-4-624 24--6 11:1 Side 1 rapport 26:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Stein Emil Vollset Randi Selmer Aage Tverdal Håkon K. Gjessing Rapport26-4-624

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer