Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærer-elev relasjonen og psykisk helse"

Transkript

1 Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/ May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU

2 Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev relasjonen?! Mange elever har eller er i risiko for å ha psykiske vansker! Skolen er en viktig arena for disse! Elever med psykiske vansker utfordrer relasjonen til lærer mest! Negative lærer-elev relasjoner kan produsere eller opprettholde elevers psykiske vansker! Viktig å forhindre dette

3 Lærersitater fra gruppeintervju i Trondheimsskoler våren 2012! Hvilke elever er det vanskeligst å etablere en god relasjon til?! Elever som er utagerende, som provoserer og ikke hører etter, som ikke har respekt for skolen/lærer! Dette er elever med atferdsvansker! Elever som trekker seg unna kontakt, som ikke byr på seg selv, som er vanskelige å nå inn til! Dette er elever med internaliserte vansker! Stemmer med funn fra internasjonale og nasjonale studier

4 Læring! Gode lærer-elev relasjoner sterk sammenheng med elevenes læringsprosesser! Fremmer motivasjon, arbeidsinnsats, trivsel, samarbeidsatferd, prestasjoner, opplevelse av at skolearbeid er meningsfylt osv! Dette er den viktigste grunnen til at det børe være mye fokus på relasjonskvalitet i skolen! Psykiske vansker hemmer elevenes læring! Gode relasjoner vil fremme læring også hos denne gruppen elever i tillegg til at psykisk helse blir bedre

5 Elevsitater fra gruppeintervju i Trondheimsskoler våren 2012! Når vi har et godt forhold til læreren! får vi lyst til å lære mer! vi får lyst til å gå på skolen! vi trives på skolen! vi lærer fortere og bedre! vi tør å rekke opp hånden selv om vi ikke vet svaret! vi føler oss trygg! vi kan spørre om det vi ikke forstår! vi følger bedre med

6 Forhold til andre elever! Kvalitet på relasjonen mellom lærer og elev påvirker også forholdet elevene i mellom! Elevene legger nøye merke til hvordan læreren forholder seg til andre elever! Dette har effekt på medelevenes atferd overfor de samme elevene! Måten en lærer snakker til en elev på større effekt på andre elevers oppfatning av eleven enn for eksempel elevens negative atferd! Bruker læreren som referanse på om de skal like en elev eller ikke! Mer positiv respons fra lærer bedre likt av medelevene

7 Elevsitater! Bare 3. klassingene mente at lærerne liker alle elevene! Hvordan merker dere at en lærer ikke liker en elev?! Behandler eleven urettferdig! Er sur på eleven uansett om hun/han ikke har gjort noe galt! Hører det på stemmen, ser det på blikket eller kroppen! Ser oppgitt ut! Går ikke bort og hjelper eleven! Gir ikke trøst, gir ikke ros! Kjefter, er sint

8 Lærerens store betydning! En betydningsfull voksen med definisjonsmakt over elevene! Lærerens væremåte har noe å si for elevenes opplevelse av seg selv og eget verd! Elevene blir kjent med seg selv gjennom gjentatte samspillserfaringer med bl.a. læreren! Forholdet til lærer får betydning for daglig trivsel, opplevelse av tilhørighet til skolen og det skolen står for, faglig motivasjon, livskvalitet og psykisk helse

9 Krav til det å være profesjonell! Vanligvis bruker vi vår alminnelige kommunikasjonskompetanse når vi samhandler med andre! Som profesjonell stilles det særlige krav til læreres evne til kommunikasjon og til at de har et bevisst forhold til denne! Det er alltid lærerens ansvar å sikre gode relasjoner til alle elever! Noen relasjoner vil være vanskelige men det bør ikke være legitimt ikke å gjøre noe med dette! For eksempel be om støtte og veiledning

10 Krav til det å være profesjonell, forts! Som profesjonell må lærere være villig til å rette fokus mot sitt eget bidrag i relasjonen! Helt nødvendig for endring av negative relasjoner! Den profesjonelle må tilføre relasjonen det som mangler! Kollegaer bør utfordre hverandre på en konstruktiv måte! Ømtålelig tema, jfr. intervju! Krever trygge rammer med et støttende miljø! Tendens til at negative relasjoner forklares av kjennetegn ved elevene! Hindrer utvikling av relasjoner

11 Positive lærer-elev relasjoner (Rimm- Kaufmann, 2012)! Læreren viser at hun/han trives sammen med elevene! Læreren forholder seg til eleven på en responsiv og respektfull måte! Læreren tilbyr elevene adekvat hjelp og støtte både når det gjelder faglige og sosiale utfordringer! Læreren hjelper elevene med å reflektere over egen læring og tenkning! Læreren viser at hun/han kjenner til elevenes bakgrunn, interesser, emosjonelle behov og faglige nivå

12 Hva sier elevene?! En lærer som det er lett å få et godt forhold til er! Snill! Passe streng, er en voksen ikke en venn! Flink til å lære bort og forklare! Glad, blid, morsom, ikke sur, kjefter ikke! Snakker ikke bare om fag! Hjelper alle! Ikke bare de som maser og er oppmerksomhetssyke! Bryr seg om alle! Går ikke bare og venter på at det skal bli fredag.

13 Negative relasjoner! Mye konflikt! Sinne, kritikk, disharmoni, mistillit! Lite positiv kontakt! Fastlåste oppfatninger av hverandre og negative forventninger! For sterk avhengighet! Eleven klenger, er usikker, lite utforskende! Kan være tegn på tilknytningsvansker! Læreren blir lei, avvisende, irritert! Begge typer hemmer læring og viser sterk sammenheng med psykiske vansker i nåtid og fremtid! Kan også føre til stress, mistrivsel og utbrenthet hos lærer

14 Negative relasjoner, forts! Læreren vil ofte! Opptre negativt og klandrende overfor eleven! Gi mest oppmerksomhet på negativ atferd! Utøve mye kontroll over eleven! Hemmer elevens utvikling av selvregulering! Utvikle en håpløshetsfølelse ingen ting hjelper! Eleven vil ofte! Føle seg misforstått og lite respektert! Reagere med sinne, trass, lite samarbeidsatferd og/eller aktivt forsøke å unngå læreren! Ta avstand fra det læreren og skolen står for! Utøve uhensiktsmessig atferd! Få redusert selvfølelse! Få redusert faglig utbytte

15 Elevsitater hvordan oppleves et negativt forhold til lærer?! Elever som oppgir å ha et dårlig forhold til en lærer! Jeg føler meg urettferdig behandlet og blir sint! Jeg blir stresset! Jeg blir flau fordi de andre vet at læreren ikke liker meg! Jeg føler meg liten, det er ekkelt og jeg blir lei meg! Jeg har ikke lyst til å gå på skolen, det er bare kjefting fordi læreren alltid tror at jeg ikke følger med Når jeg spør om noe sier læreren har du ikke fulgt med nå igjen enda jeg har prøvd, men jeg forstår ikke det jeg skal gjøre

16 ! To store grupper! Atferdsvansker Psykiske vansker! Mye læringshemmende atferd! For eksempel uro, trass, sinne, uoppmerksomhet, hyperaktivitet, regelbrytende atferd! Flere gutter enn jenter! Internaliserte vansker! Angst og/eller depresjon! For eksempel stille, engstelige, beskjedne, triste, gledesløse, irriterte, tilbaketrukket! Noen blir usynlige! Flere jenter enn gutter

17 Ungdommer! Normalt er lærer-elev relasjonene mest positiv for de yngste elevene! Men: relasjonskvalitet er viktig for alle aldersgrupper! Ungdom har stor nytte av gode relasjoner til nære voksenpersoner, også lærere! Mindre depresjon, angst, antisosial atferd, rus, bedre karakterer og mindre drop-out

18 Psykisk helse og lærer-elev relasjonen! Studie 825 elever klasse hele landet! Høyt konfliktnivå mellom lærer og elev viser sterk sammenheng med både atferdsvansker og internaliserte vansker hos elevene! Andre studier viser at dette øker de psykiske vanskene over tid! Sterkest sammenheng for atferdsvansker! Viktig at skolen har fokus på å dempe konfliktnivået mellom lærere og elever! Forebygge gjennom bla god klasseledelse! Tiltak som kan endre relasjonskvalitet

19 Psykisk helse og lærer-elev relasjonen, forts! Et annet interessant funn 1! Også et relativt høyt nivå av nærhet mellom lærere og elever med atferdsvansker! Tidligere funnet i en svensk studie tyder på at skandinaviske lærere til en viss grad takler å være i konflikt og samtidig bry seg om eleven! Et annet interessant funn 2! Mindre nærhet i relasjonen mellom lærer og elever med internaliserte vansker enn elever med atferdsvansker! Disse elevene får trolig alt for lite støtte i skolen! Trenger i særlig grad å bli sett og føle seg trygge

20 Daglige strategier som fremmer gode relasjoner! God klasseledelse! Møte elevene med høflighet, vennlighet, tillit og respekt! Bruke navn! Blikkontakt, fysisk nærhet, fysisk kontakt! Anerkjennende kommentarer! Sårbare elever trenger dette mest! Positiv kontakt gjerne knyttet til faglig aktivitet! Vise interesse for elevenes liv utenfor skolen

21 Addere risiko eller fremme motstandsdyktighet?! Skolen kan addere risiko til sårbare elevers livssituasjon! Dette kan føre til eller opprettholde/øke psykiske vansker! Forholdet til lærer en nøkkelfaktor! Gode relasjoner til lærer kan hindre skjevutvikling! En viktig beskyttelsesfaktor! Bør være mye fokus på relasjonskvalitet i skolen! Forebyggende og reparerende! Fremmer både emosjonell, sosial og faglig læring hos elevene! Alle blir vinnere også lærerne

22 Visdomsord fra 3. klassinger! Det er veldig, veldig viktig at lærere og elever har et godt forhold! Hvis ikke kan elevene bli redde og ikke ville gå på skolen! Det er ekkelt å være på skolen hvis du ikke kjenner læreren godt! Lærerne må ta veldig godt vare på ungene

23 ! Referanser i Drugli (2012): Relasjonen lærer-elev avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm AS! Tusen takk for oppmerksomheten!

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker TEMA: atferd Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker av may britt drugli Samarbeid med foreldre når barnet eller ungdommen viser mye negativ atferd kan være en stor utfordring for lærere. Årsaker

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Sex gjennom livet Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Ethvert menneskes seksualitet vil gå gjennom flere faser i løpet av livet. Barnets nysgjerrighet etterfølges av usikkerheten i tenårene, prøvende

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet n av ingrid lund Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer