Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?"

Transkript

1 Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Våren 2007

2 SAMMENDRAG Bakgrunn, tema og formål: Min masteroppgave retter søkelys på hvilken betydning elev-lærer-relasjon har for elevenes trivsel i en ungdomsskole. Media viser til nyere forskning som indikerer at ungdom har dårlig holdning til skolearbeid, og at lav motivasjon ofte fører til mye uro i timene, og vanskeliggjør det pedagogiske arbeidet. Jeg opplever det slik at læreren ofte blir syndebukk for denne kritikken. Skolen har i dag et større innslag i de unges liv, og ungdommen har en annen livssituasjon enn for noen få ti-år siden. Med dette som bakgrunn mener jeg oppgaven er høyst relevant og tidsaktuell. Tradisjonelt har forskningskunnskap om barn og ungdom fremkommet uten at de selv har vært aktive deltakere i forskningsprosessen. Barn og ungdom har i liten grad vært brukt som informanter. Nyere forskning viser at informasjon hentet fra ungdommen selv, i liten grad samsvarer med informasjon fra sekundærkilder. Jeg har valgt å gå direkte til primærkilden, ungdommen selv. Ved å sette ungdommen i sentrum for mitt forskningsprosjekt, vil jeg synliggjøre ungdommens kompetanse til å fortelle om egne hendelser og opplevelser på skolen og i klasserommet. Formålet med min masteroppgave er, på bakgrunn av overnevnte å fokusere på hva som skal til for at elevene trives på skolen. Jeg vil se på hvem som bestemmer det som skjer på skolen og i klasserommet. Jeg vil også fokusere på hva som skal til for at elevene skal føle seg trygge på skolen og om elevene får ros og anerkjennelse fra lærerne. Problemstilling: Masteroppgaven besvarer følgende problemstilling: Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Teori og empiri: For å skape innsikt og forståelse bygger det teoretiske fundamentet i min oppgave på nyere forskning på relasjon elev lærer. Jeg knytter funnene opp mot trivsel, makt, omsorg og ros. I tillegg ser jeg på trivsel knyttet til læring og daglig fysisk aktivitet, og om trivselsbegrepet har fokus i Kunnskapsløftet.

3 Metode: Ut i fra problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ forskningsmetode. Jeg forsøker å få svar på problemstillingen gjennom skriftlige elevbesvarelser og to kvalitative intervjuer. Ved bruk av elevbesvarelser har jeg valgt et fullt strukturert intervju som verktøy. Når det gjelder de to muntlige kvalitative intervjuene har jeg valgt et semistrukturert intervju (Robson, 2002). Jeg har benyttet informanter fra ett trinn på en ungdomsskole. I følge Andersen (1997) er dette et kasuistisk forskningsstudie. Resultater: Funnene i min forskning bekrefter at de fleste elevene trives på skolen. Informantene vektlegger at det er viktig med faglig flinke lærere, blide, positive, engasjerte og hyggelige lærere. Spesielt blir praktisk, estetiske fag som kunst og håndverk og kroppsøving nevnt som trivselsfag. Midttimene med daglig frivillig fysisk aktivitet har blitt en suksess, og en viktig trivelsfaktor. Elevene deltar, og gir positive tilbakemeldinger om at de føler seg mer opplagt, det er morsomt og de har fått flere venner. Ingen sier noe om relasjonen til lærerne i denne sammenheng. Mange informanter ønsker større innflytelse på flere områder. De vil ha mindre tavleundervisning og enetale fra lærerens side. Noen informanter sier de har bedre kontakt med enkelte lærere. Resultatene av denne undersøkelsen viser at det er sammenheng mellom elevenes trivsel og de personlige egenskapene og de kvaliteter læreren innehar. I hovedsak er dette kvaliteter som vennlighet, systematikk og engasjement. De aller fleste informantene tror lærerne liker dem. De sier at de merker dette når de er på konferansetime og i elevsamtale. De får ros og positive tilbakemeldinger, spesielt på faglige prestasjoner. Flere informanter ønsker flere elevsamtaler. De fleste mener gutter og jenter får omtrent like mye ros. Jeg leser informantenes utsagn som at de trives sammen med lærere som setter pris på dem, gir dem innflytelse på egen hverdag og viser at de liker dem.

4 FORORD Prosessen med å skrive masteroppgave har vært spennende, lærerik og krevende, både faglig og personlig. Det er mange som fortjener en takk i forbindelse med forskningsprosjektet. For det første vil jeg takke hver enkelt ungdom som har bidratt til at jeg har fått økt innsikt i, og ny kunnskap om deres skolehverdag. Alle informantene har vært positive og bidratt med sine erfaringer, tanker, følelser og holdninger. Jeg vil også takke for oppmuntring, støtte og tålmodighet fra familie og venner. En stor takk går til min veileder Bjørn Damsgaard, han har vært konstruktiv, grundig og motiverende. Hole, mai 2007 Gro Breili

5 Innhold 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA KORT OM EGEN UNDERSØKELSE Formål Problemstilling DISPOSISJON FOR RESTEN AV OPPGAVEN TEORI OG FORSKNING RELASJON TRIVSEL Læring Fysisk aktivitet HVA SIER KUNNSKAPSLØFTET OM TRIVSEL? MAKT OMSORG ROS VITENSKAPSTEORETISK OG METODISK TILNÆRMING FORSKNINGSTILNÆRMING OG VALG AV METODE UTVALG Endelig utvalg INTERVJU SOM INSTRUMENT INTERVJUPROSESSEN Utarbeidelse av intervjuguide...47

6 3.4.2 Gjennomføring av intervjuene og elevbesvarelsene BEARBEIDING OG ANALYSE AV DATAMATERIALET VALIDITET, GENERALISERING OG RELIABILITET ETISKE REFLEKSJONER RESULTATER OG DRØFTING AV FUNN RELASJON ELEV LÆRER, TRIVSEL Relasjon elev lærer, ulike fag Midttime og fysisk aktivitet RELASJON ELEV LÆRER, MAKT RELASJON ELEV LÆRER, OMSORG RELASJON ELEV LÆRER, ROS AVSLUTTENDE REFLEKSJONER OG TANKER OM FREMTIDEN KILDELISTE OVERSIKT OVER VEDLEGG... 82

7 7 1. Innledning 1.1 Bakgrunn for valg av tema Gjennom media har det i den seinere tid vært spesiell fokus på faglig nivå og elevprestasjoner i den norske skole. Mange mener de norske elevene presterer lite og oppnår dårlige faglige resultater. Det henvises i media til resultater av PISA undersøkelsen (PISA, Programme for International Student Assessment). PISA er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD som har til oppgave å måle 15-åringers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Hovedfokus i år 2000 var på leseforståelse. Rapporten bygger på et omfattende forskningsmateriale fra 32 land, og fra Norge deltok over 4000 elever fra 180 skoler. Elevene og skolene som var med i undersøkelsen var trukket ut ved tilfeldig utvalg. Målet for OECD-prosjektet er å finne ut mer om hvor godt skolene forbereder elevene på fremtidens utfordringer. Institutt for prosjektgjennomføringen og de nasjonale analysene, lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo har hatt ansvaret for de nasjonale undersøkelsene (Kjærnslie m.fl. 2004). Leseforståelsen blant norske elever ligger om lag på gjennomsnittet i OECD-landene. Det er oppsiktsvekkende at norske elever er blant dem som har minst positiv holdning til lesing, dette gjelder spesielt guttene. Det er særlig foruroligende at det er så stor spredning i leseforståelse blant norske elever. Mange norske elever har negative holdninger til skolearbeid. Lav motivasjon fører til mye uro i timene og vanskeliggjør det pedagogiske arbeidet i klassene. I matematikk og naturfag skårer norske 15-åringer nær gjennomsnittet i OECD-landene. Norge blir sammenlignet med Finland, og igjen skårer Finland langt bedre enn Norge og de andre nordiske landene (Grønlie Straumheim 2004).

8 8 Jeg opplever det slik at læreren ofte blir syndebukk for det som oppfattes som kritikkverdig i denne sammenheng. Regjeringen har nå gått inn for et kunnskapsløft, og er i ferd med å innføre nye lærerplaner på alle trinn i både grunnskole og den videregående skole. Kunnskapsløftet begynte med arbeidet i Kvalitetsutvalget da Trond Giske (Ap) var utdanningsminister. Senere tok Kristin Clemet (H) over. I følge Kunnskapsminister Øystein Djupedal er det stor tverrpolitisk enighet om gjennomføringen av reformen (Ruud 2006). Skolen har i dag et større innslag i de unges liv, og ungdommen har en annen livssituasjon utenfor skolen enn for noen få ti-år siden. Medie- og informasjonsmangfoldet i dagens samfunn gir barn og ungdom en rekke muligheter til læring, lek, forlystelse og kunnskapsutvikling. Barn og unge har høy kompetanse i bruk av ulike informasjons- og kommunikasjonsverktøy (IKT), og barn og unge bruker mye tid på medier. TV er fremdeles det mediet som tar opp mestparten av tiden utenfor skolen til barn og ungdom, men bruken av PC, Internett og datspill er også meget omfattende, og i rask vekst. Ungdomskulturen gjennom internet og dataspill er blitt en motkultur hvor det er vanskelig for lærere å bryte gjennom. Lærernes rolle som inspirator er krevende fordi skolen hele tiden preges av et ytre press. Dette betyr at foreldrenes rolle svekket. Begge foreldrene jobber og hjemmet er ofte redusert til en transportsentral, sier Gudmund Hernes på Utdanningsforbundets landsmøte høsten 2006 (Skjelbred 2006). Denne endringen i samfunnet har bidratt til at noe av oppdragerrollen og trening på sosial fungering har blitt overført til skolen. Dette får igjen konsekvenser for relasjon elev lærer. Med dette som bakgrunn mener jeg relasjonen elev lærer i ungdomsskolen er meget relevant for alt arbeidet i skolen og at jobbing med sosial fungering må ligge til grunn for arbeidet med faglige prestasjoner. I tillegg til å ha et tett samarbeid med foreldre har jeg gjennom mange år brukt fysisk aktivitet og friluftsliv for å fremme gode relasjoner mellom elevene og relasjon elev lærer. Dette er et felt jeg selv liker veldig godt og innehar kompetanse innenfor.

9 9 Ungdomsskolen jeg arbeider på har denne høsten endret noe på timeplanen. Skoledagen er noe utvidet, og det er kuttet ut noen korte friminutt. Denne endringen har resultert i en midttime. Denne midttimen skal brukes til daglig fysisk aktivitet. Aktivitetene er frivillig. Det er et tilbud til både elever og lærere. Aktivitetene spenner fra gåtur, sykkeltur, ballspill til aerobic, dans og lek. Jeg viser for øvrig til vedlagte plan over skolens aktiviteter (VEDLEGG A). Målet med aktiviteten er selvfølgelig å få flest mulig fysisk aktive. Som ukentlig aktiv i de ulike aktiviteten ser jeg at det også kan ligge en positiv gevinst i forhold til relasjon elev lærer. I mitt kasuistiske studie vil det være spennende å se på om denne daglige fysiske aktiviteten har bidratt til større trivsel. Det er også interessant å se om det har bidratt positivt i relasjon elev lærer. Arbeidet med relasjon elev elev, relasjon hjem - skole og relasjon elev - lærer er viktig. Jeg mener bestemt det kontinuerlig må jobbes med dette. Mitt arbeid skal fokusere på relasjon elev lærer. Kunnskapsminister Øystein Djupedal poengterer i bladet Utdanning at Norge mangler forskning på det som skjer i interaksjon elev og lærer, og at vi har behov for mer klasseromsforskning (Ruud 2006). De siste årene har det vært gjennomført en trivselsundersøkelse på den ungdomsskolen jeg jobber. Denne er jeg imidlertid så heldig å ha tilgang til (VEDLEGG B). Elevene på ungdomsskolen gjennomfører undersøkelsen tre ganger, det vil si i 8., 9. og 10. klasse. Trivselsundersøkelsen gjennomføres i desember hvert år og tar temperaturen på skolemiljø, følger utviklingen over tid og ser om elevenes beskrivelser stemmer overens med lærernes. Et vanlig utgangspunkt for dagens trivselsundersøkelse er å fokusere på et trygt skolemiljø. Et trygt skolemiljø vil si et miljø fritt for mobbing, plaging og erting. Resultatene fra trivselsundersøkelsen forteller at skolen er opptatt av elevenes ve og vel. Spørsmålene i undersøkelsen (VEDLEGG B) setter søkelys på elevenes egen

10 10 opplevelse av sin hverdag. Det betyr at spørsmålene er rettet mot generell trivsel, omfanget av mobbing, elevenes opplevelse av trygghet og forhold til venner. Undersøkelsen er omfattende. Jeg er imidlertid overrasket over at undersøkelsen mangler fokus på elev lærer - relasjon. Blant mange spørsmål med hovedtyngden på trygghet og mobbing, finner jeg to spørsmål som direkte omhandler elev lærer - relasjon. Spørsmålene som omhandler elev lærer - relasjon blir i spørreundersøkelsen presentert slik: a) Har noen av lærerne mobbet, f.eks. vært spydig eller på annen måte plaget deg? Ja Nei b) Hvis ja, - på hvilken måte? Har du dette skoleåret sett at lærere har mobbet, f.eks. vært spydig, oversett eller på annen måte plaget andre elever? Ja Nei b) Hvis ja, - på hvilken måte? Jeg ser det som en mangel at en trivselsundersøkelse i hovedsak omhandler spørsmål knyttet til elev elev relasjon. Mitt utgangspunkt er at forholdet mellom elever og lærere på en eller annen måte har stor betydning for elevenes trivsel i det daglige på skolen, og at det vil påvirke læringsmiljøet til elevene. En av grunnene til at trivselsundersøkelsen mangler slike spørsmål kan være at lærerne opplever dette for nært. En annen grunn kan være at skolen de siste årene har vært opptatt av mobbing. Og i denne mobbingen blir det i hovedsak fokusert på at

11 11 elever mobber elever. Med dette som bakgrunn skal jeg i denne oppgaven finne ut mer om relasjon elev lærer. Det er også interessant å se på forskjeller på gutters og jenters oppfatning av elev lærer relasjon. Gjennom egen praksis ser jeg at guttene ofte får mye oppmerksomhet. I relasjon elev lærer vinner ofte guttene i forhold til den tiden de får av oppmerksomhet. Jeg ser også at guttene ofte er opptatt av konkurranse og jentene mest opptatt av å bygge relasjoner. Forskjellen på gutter og jenters oppfatning blir ikke vektlagt i min oppgave. Jeg vil få tak i hvordan elevene selv, uansett kjønn, mener de trives på skolen. Deretter vil jeg finne ut hva trivsel innebærer for elevene, og hvilken betydning samspillet mellom elev og lærer har fra elevenes side. Det er lærerne og måten de møter elevene på som vil være i fokus i denne oppgaven. Hele tiden setter jeg søkelyset på hvordan lærerne møter elevene, sett med elevenes øyne, altså med elevperspektivet. Det er begrepet trivsel som er det sentrale, og ikke læring eller læringsmiljø i denne oppgaven. Relasjon er et kjernebegrep i min oppgave. Jeg vil ta tak i hva relasjonen mellom elev lærer bærer preg av. Jeg vil se på relasjonen fra informantenes øyne. Jeg tenker meg at relasjonen bærer preg av trygghet eller utrygghet, nærhet eller avstand, strenge regler/normer eller likegyldighet med mer. Gjennom elevenes svar vil begrepene konkretiseres.

12 Kort om egen undersøkelse Formål Formålet mitt i denne oppgaven blir å belyse elevenes egen erfaring og oppfatning av relasjon elev lærer. Jeg vil se på elevenes egen oppfatning av begrepet trivsel og hvordan de synes skolen og læreren takler begrepene makt, omsorg og ros. Gjennom denne oppgaven håper jeg å kunne få mer kunnskap om hva jeg som lærer, og hva skolen konkret skal fokusere på og jobbe med, for å få en positiv relasjon til elevene. Resultatet av denne undersøkelsen håper jeg kan bli brukt for å videreutvikle og tilrettelegge et positivt læringsmiljø og bygge positive relasjoner mellom elever og lærere på mange ungdomsskoler Problemstilling Gjennom skriftlige elevbesvarelser og to kvalitative intervjuer søker jeg å besvare følgende problemstilling: Hvilken betydning har elev lærer- relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Følgende underspørsmål er valgt for å utdype problemstillingen: Hva skal til for at elevene trives på skolen? Hvem bestemmer det som skjer på skolen og i klasserommet? Hva skal til for at elevene føler seg trygge på skolen? Får elevene ros og anerkjennelse fra lærerne?

13 13 Jeg velger å bruke elever som informanter. Gjennom uformelt samarbeid og teamsamarbeid mellom lærere i skolen er det oftest lærerne selv som mener hva som er viktig i relasjon elev lærer. Jeg erfarer gjennomgående at vi er for lite flinke til å dra med elevene på beslutninger og aktiviteter. Dette betyr at informasjonen avgrenses i den forstand at den kommer fra elevene selv. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming i oppgaven, da jeg ønsker å gå i dybden av utfordringen relasjonen elev lærer i en ungdomsskole. Jeg bruker elever fra en ungdomsskole som informanter. Trinnet jeg bruker som informanter består av 90 elever. De elevene som er på skolen den dagen undersøkelsen gjennomføres besvarer spørsmålene, det vil si elevbesvarelsene. En skole og et trinn er klart en avgrenset og noe snever informantgruppe.

14 Disposisjon for resten av oppgaven Denne innledningen gir en presentasjon av videre oppbygning av oppgaven: Kapittel 1: Her gis en kort presentasjon av oppgavens ulike deler. Kapittel 2: Dette kapitlet omhandler oppgavens teoretiske referanseramme. Her utdyper jeg problemfeltet og velger ut sentrale begrep. De utvalgte sentrale begrepene presenteres og knyttes til teori og forskning. Her har jeg valgt begrepene relasjon, læring, trivsel, makt, omsorg og ros. Jeg vil også se på fysisk aktivitet og hva Kunnskapsløftet sier om trivsel og læringsmiljø. Kapittel 3: Med utgangspunkt i problemstillingen blir det viktig for meg å jobbe fram en vitenskapelig undersøkelsesmetode som gir meg svar på de spørsmålene jeg har. Jeg vil derfor fokusere på metode og vitenskapsteori. Jeg vil derfor utdype valg av forskningsmetode med vekt på utvalgskriterier og generelt bruk av elever som informanter. I tillegg presenterer jeg også noen refleksjoner omkring utarbeidelse av intervjuguide og gjennomføringen av elevoppgavene og de kvalitative intervjuene. I dette kapitlet vil jeg også komme med refleksjoner rundt validitet, reliabilitet og metodisk tilnærming. De etiske refleksjonene presenteres også i dette kapitlet. Her drøfter jeg ulike etiske aspekter ved elevbesvarelser og bruk av ungdomsskoleelever som informanter. I tillegg blir det her drøftet validitets- og reliabilitetsspørsmål. Kapittel 4: I dette kapitlet analyserer og presenterer jeg datamaterialet. Dette inkluderer fremgangsmåten ved analyseprosessen, presentasjon av datamaterialet, elevbesvarelsene og de kvalitative intervjuene. I tillegg tolker og drøfter jeg funnene opp mot relevant teori. Kapittel 5: I dette kapitlet er det viktig for meg å få fram en konklusjon og hvilke konsekvenser denne konklusjonen får for relasjon elev lærer på ungdomsskolen. Til slutt vil jeg komme med noen refleksjoner over resultatene samt tanker for fremtiden.

15 15 I tillegg til teoridelen i kapittel 2 finner jeg det hensiktsmessig å definere sentrale begrep underveis i oppgaven. Dette gjør det mulig å drøfte begrepene inngående i naturlig kontekst.

16 16 2. Teori og forskning I dette kapitlet redegjør jeg for den teori og forskning jeg mener er viktig i relasjon elev lærer, og har valgt å ta for meg følgende teoretiske områder: Relasjon, trivsel, makt, omsorg og ros. Under kapitlet trivsel har jeg også valgt å si noe om læring og fysisk aktivitet. Undersøkelsesskolen har innført daglig fysisk aktivitet i midttimen. Det er derfor naturlig for meg å si noe teoretisk om fysisk aktivitet i forhold til trivsel. Jeg har også valgt å se på hvilke syn Kunnskapsløftet har på trivsel og læringsmiljø. 2.1 Relasjon Gjennom informantenes øyne vil jeg forsøke å få tak i hva relasjonen mellom elevene og lærerne bærer preg av. Denne relasjonen kan bære preg av trygghet eller utrygghet, strenge regler eller likegyldighet ovenfor regler, nærhet eller avstand. Jeg vil forsøke å finne ulike innfallsvinkler til hva en relasjon mellom elev og lærer kan innebære. Kvaliteten på relasjonen mellom voksne og unge ser ut til å være helt avgjørende for all samhandling. På skolen blir elevene motivert av lærere som respekterer dem, og som legger vekt på å ha et positivt forhold til dem (Sørlie og Nordahl 1998). Den sterke betydningen av relasjoner mellom voksne og unge kan forstås som et uttrykk for at relasjoner til nære andre er et fundamentalt menneskelig behov (Heggen m.fl., 2003). I følge Nordahl er relasjon en slags innstilling til eller oppfatning du har av andre mennesker. I dette ligger implesitt også hva andre mennesker betyr for deg (Nordahl 2005). Relasjonene vil være påvirket av hvilke oppfatninger andre har av deg, og hvordan de forholder seg til deg. Relasjoner blir bygget på og utvikles i interaksjon med andre mennesker. Jeg oppfatter det slik at kjernene i en god relasjon handler om å være et godt menneske, og kunne kommunisere og samhandle med andre som likeverdige partnere.

17 17 Jeg er opptatt av hvilken betydning elev lærer- relasjon har for elevenes trivsel. En relasjon som bidrar til trivsel er en relasjon som bidrar til trygghet, glede, selvstendighet og positiv selvoppfatning hos hver enkelt elev. Selvreflektivitet er et sentralt begrep i Schibbye sin teori. Hun utdyper selvrefleksjon slik: selvrefleksjon dreier seg om den spesifikt menneskelige egenskap: å forholde seg til seg selv, til å være sitt eget objekt, til å kunne observere seg selv, stille seg utenfor seg selv og betrakte seg selv (Schibbye 2001:164). Jeg tenker meg at elever som har en god relasjon til seg selv og andre vil trives. Ut i fra dette tenker jeg meg at elevene i ungdomsskolen trives, når de verdsetter seg selv, det vil si opplever positiv selvrefleksjon. Slik jeg forstår det er elevene avhengig av andres bekreftelse for å oppnå selvaktelse, eller føle trygghet og glede (Bae 1996). Synet vi har på oss selv, har derfor å gjøre med hvordan vi blir møtt av andre. I denne delen av oppgaven har jeg valgt å forholde meg til begrepene relasjonell makt (Germeten 2002) og relasjonell omsorg (Noddings 1997) samt en relasjon preget av ros. Dette er begreper som ligger til grunn for drøfting av relasjon elev lærer. Dette er relevant nettopp fordi det har skjedd mye i skolen de siste tiårene, blant annet i synet på relasjon elev lærer. Med relasjon mener jeg her hvilken innstilling du har til andre og hva andre betyr for deg. Med bakgrunn i forskningsmessige tilnærminger peker Nordahl på hva som defineres som vesentlige faktorer i læringsmiljøet knyttet til relasjon elev lærer: Relasjoner mellom elev og lærer. Med dette menes det sosiale forholdet som eksisterer mellom elev og lærer. Normer og regler i skolen innebærer de regler som blir anvendt i skolen, og som faktisk betyr noe for elevenes utvikling. Klasse/ gruppeledelse er den ledelse som den enkelte lærer utøver i møte med grupper av elever. Engasjement, motivasjon og arbeidsinnsats (Nordahl 2005:44 og 45). Nordahl peker videre på at elevenes opplevelse av disse faktorene har en relativt sterk sammenheng med den atferd og de læringsresultater elevene oppnår i skolen. Det

18 18 betyr i praksis at elevene viser mindre problematferd og et sterkere engasjement i skolefaglige aktiviteter når de har et godt forhold til læreren sin. Gjennom skole og fritidsaktiviteter er det lett å se at voksne kan møte barn og ungdom på en slik måte at de føler seg vel, liker seg og blir trygge, eller på en slik måte at de føler seg utrygge. Dette betyr at en god kvalitet på relasjonen mellom elev lærer bidrar til at elevene trives. Eleven og læreren befinner seg i et asymmetrisk forhold til hverandre. Læreren er overordnet elevene når det gjelder læring og tilrettelegging. Læreren har en rolle der de både har plikt til og rett til å ta ansvar for både faglig og sosial læring i skolen. En forutsetning for å fungere godt som lærer er at denne asymmetrien ikke forveksles med å utøve autoritær makt (Damsgaard 2003). Det er viktig at relasjonen mellom lærer og elev i praksis preges av likeverd og respekt. I skolen blir elevene motivert av lærere som respekterer dem, og legger vekt på å ha et positivt forhold (Sørlie og Nordahl 1998). Kjernen i en god relasjon handler altså om å være et godt menneske, kunne kommunisere og samhandle i tillegg til å være raus. Ikke raus med penger og gaver, men raus med å akseptere at alle er forskjellige, med ulike ønsker og behov. Begrepet signifikant andre brukes for å vise hvordan sosialiseringen foregår, og hvor viktig de rundt oss er. Signifikant andre viser at noen er spesielt viktig for vår læring og utvikling. I denne sammenheng kan signifikant andre forstås som personer elevene har nær relasjon til, det kan være både jevnaldrende barn og ungdom og voksne (Nordahl 2005). Mange lærere vektlegger å bli kjent med sine elever. Dette er ingen lett oppgave. Gruppestørrelsen består ofte av elever (Ogden 2004). Ogden peker samtidig på at elev lærer relasjon ikke bare er et spørsmål om hvor mye kontakt man har, men også kvaliteten av den. En lærer som behandler elevene høflig og oppmerksomt og som i tillegg unngår nedlatende og ironisk tiltale oppleves av de fleste elever som positiv.

19 19 Det er sannsynligvis vanskelig å gi noen beskrivelse av bestemte teknikker for hvordan vi etablerer en god relasjon med et annet menneske. Det vil allikevel være målet gjennom min oppgave å peke på enkelte sentrale forhold og prinsipper som vi voksne og lærere kan bruke i møte med barn og ungdom. 2.2 Trivsel I norsk synonymordbok av 1964 finner jeg følgende synonymer til ordet trivsel, behag, fremgang, vel, lyst, tilfredshet, velbefinnende, velbehag, medgang, oppsving, resultat og suksess" (Gundersen 1964). Alle disse ordene er positivt ladet og fokuserer på gode følelser. I denne synonymordboken ser jeg at trivsel forbindes med vekst. Ordet vekst forbinder jeg med mestring i skolesammenheng. I skolen er det ønskelig og viktig med en elev lærer relasjon som bidrar til at elevene mestrer og føler fremgang. Mestring har nær forbindelse med elevenes selvoppfatning (Lauvland 1989). I forlengelse av dette er det naturlig å tenke seg at en positiv selvoppfatning har innvirkning på elevenes trivsel. I følge min erfaring har relasjonen mellom elev og lærer stor betydning for elevens trivsel eller mangel på trivsel, det vil si god eller dårlig trivsel. Det ser ikke ut som det er enkelt å finne utfyllende teori om begrepet trivsel. Dette til tross for den interessen begrepet har i forhold til elevers læring, arbeidsinnsats og økt produktivitet. At jeg ikke finner klare definisjoner på trivselsbegrepet kan blant annet forklares med at det er elevene selv som sitter med fasiten. Oxford Reseasch s rapport fra den landsomfattende Elevundersøkelsen i 2006 ser på begrepet trivsel som et flerdimensjonalt begrep hvor de skiller mellom faglig og sosial trivsel:

20 20 Med sosial trivsel menes i skolesammenheng at det sosiale samværet mellom elevene er trygt og godt. At elevene har glede av samvær, føler seg trygge i den sosiale konteksten, at de føler de har venner blant medelevene og at de føler seg verdsatt. Dette fører til at de ser fram til sosiale samvær i seg selv, uavhengig av hvilke aktivitet de er engasjert i. Denne sosiale trivselen antar vi derfor er relativt uavhengig av interessen for det faglige innholdet i skolen. Vi antar at det som fører fram til sosial trivsel, er at elevene føler seg sosialt inkludert. Med faglig trivsel mener vi interessen for de faglige aktiviteter og glede over å lære, mestre og få innsikt. Denne dimensjonen av trivsel må derfor sees som en betingelse for læring, dels fordi den fremmer innsats og dels fordi den fremmer konsentrasjon og gode læringsstrategier (Furre m.fl. 2006:68). Med dette som bakgrunn kan jeg ikke se at det er noe motsetning mellom trivsel og læring. Utdanningsdirektoratet presenterer gjennom skoleporten resultater etter den landsomfattende elevundersøkelsen. Denne presentasjonen viser til at flere forskningsmiljøer har analysert dataene fra undersøkelsen. Forskningsmiljøene det henvises til i elevundersøkelsen i 2006 er Oxford Research og Norges Teknisk Vitenskapelige Universitet. Høy grad av trivsel er avhengig av at skolens sosiale miljø er preget av vennskap, gjensidig tillit og respekt, åpenhet, sympati og empati (Furre m.fl. 2006) Forskningen fra elevundersøkelsen viser at elever som trives, sjelden eller aldri opplever mobbing. På skoler der elever trives, opplever de å bli sett, anerkjent, respektert og verdsatt. Resultatene indikerer at den sosiale trivselen er høyere enn den faglige. Dette gjelder både for 2005 og 2006 (Furre m.fl. 2006). Trivselen styrkes når elever og lærere samarbeider godt, og når samarbeidet mellom skole og hjem er godt. Det pekes på at trivselen ikke skal bli det eneste målet, siden det finnes skoler der elevene trives kjempegodt, men ikke er spesielt interessert i å lære (Furre m.fl. 2006). Elever som synes de har motiverte lærere, trives bedre på skolen enn elever som synes de har lærere som er lite motiverte. Undersøkelsen sier videre at lærere som

21 21 oppleves som motiverende av elevene, har en tendens til selv å oppleve sin ledelse som støttende, klar og tydelig (Furre m.fl. 2006). Jeg oppfatter det slik at det er en klar sammenheng mellom motiverende lærere og arbeidsmiljøet på skolen. Det er videre en klar sammenheng mellom lærernes vurdering av arbeidsmiljøet ved skolen og hvordan de vurderer ledelsen. På skoler hvor lærerne vurderer ledelsen positivt, vurderer de også arbeidsmiljøet som positivt. Der ledelsen arbeider aktivt med en systematisk evaluering av arbeidet på skolen, vurderes arbeidsmiljøet også mer positivt. Lærerne som synes ledelsen er aktive i forhold til gjennomføring av en systematisk evaluering av arbeidet på skolen, mener også i større grad at arbeidsbelastningen er mindre, at man har større mulighet for faglig utvikling og bedre muligheter for å tilrettelegge sitt eget arbeid (Dahl m.fl. 2004). Faglig utvikling og bedre mulighet for tilrettelegging av arbeidet vil komme elevene til nytte og øke trivsel både for elever og lærere. Den aktive, handelkraftige og utviklingsorienterte lederen, som i tillegg benytter seg av systematiske grep for å evaluere hva skolen foretar seg, og som samtidig lærerne har tiltro til og kan henvende seg til, er den lederen lærerne vil ha. Det er under en slik leder at arbeidsmiljøet er best og fleksibiliteten er størst for lærerne. I teorien er det en slik leder en lærende organisasjon vil ha. Det er en utviklende, systematisk og samhandlende leder som forholder seg til skolens praksis. Det er interessant at denne lederen på ingen måte står i konflikt med lærernes ønske om å forme sitt eget arbeid og utvikle individuelle og faglige ferdigheter (Dahl m.fl. 2004). Trivselsbegrepet har vært mye benyttet i sammenheng med målsettinger for skolen. Det har ikke vært vanlig å spørre elevene hva de legger i trivselsbegrepet. Er det slik at trivsel i skolen alltid brukes som et middel om å oppnå læring? Jeg oppfatter at trivselsbegrepet i skolen alltid er knyttet opp mot det å lære noe, det å bli noe, eller en faglig utvikling for fremtiden. Det kan spørres om dette faktisk kan gå på bekostning av at elevene trives på skolen. Bae bruker begrepet reduksjonistisk perspektiv på trivsel (Bae 1996). Dette innebærer at skolen kun betrakter trivsel som et middel i lærings- og utviklingsprosesser. I denne prosessen er det muligens ikke rom for at

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra Skoleassistenten i møte med elever som viser problematferd på barnetrinnet Helen Martinsen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer