Størrelse: px
Begynne med side:

Download "

Transkript

1 DET KONGELIGE KUTTU RDE PARTEMENT =-L\\ V*- clc^-o. {*ctt' <ed Likelydende brev ti1 se adresseliste! I ffe?#f Deres ref Vår ref 'B*^$q Dato Ny søknadsrunde for kompensasjon av meruerdlavgift ved byging av idrettsanlegg Fra og med 18. desember 2013 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved byggng av idreffsanlegg, for behandling i2014. Søknadsfristen i Z0l4 er L. mai. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i2015. Søknadsfristen i 2015 er satt til 1. mai Søknader leveres elektronisk på eget søknadss ema på Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 18. desember Regnskapsskjema er også tilgjengelig på Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter: o Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar o Det må foreiigge en go«ikjeni spiilemid<ieisøi<nad firr omsøkt airiegg'. Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapss ema og.eviso.rapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen. Nærmere om kompensasjonsordningen i 2014 Stortinget har bevilget 55,8 mill. kroner til ordningerri2014. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle god ente søknader. Kulturdepartementet har fastsatt bestemmelser for tildeling av kompensasjon i2014. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteriog stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de Postadresse Postboks 8030 Dep 0030 Oslo dep. no Kontoradresse Akersg. 59 http ://www.kud.dep.no/ Telefon* Org. nr t7 866 Idrettsavdelingen Saksbehandler Øywind Mehus Sjursen

2 fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om momskompensasjon rettes til Lotteri- o g stift el sestilsynet. Ordningen omfatter alle som oppfutler vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskonlmuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knytet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samrne reerskap som legees til erunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Dersom søker er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 5. Kulturdepartementet ber organisasjonene om å videreformidle søknadsinformasjonen i dette brevet til sine medlemsorganisasjoner. Med hilsen ffi:ål-x, avdelingsdirektør Ørr,Nj 4rt*o{';r^4. ØyvindMehus SjUrsen seniorrådgiver Adresseliste: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit6 Samisk idrettsforbund Det Frivillige Skyttervesen Den Norske Turistforening Friluft slivets Fellesorganisasj on Friluft srådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Bilsportforbund Velforbundet Vellenes fellesorganisasj on Kopi: Fylkeskommunene Kommunene Kommunerevisjonene Lotteri- og stiftelsestilsynet Side 2

3 I Kompensasjon av melverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2OL4 Fastsatt av Kulturdepartementet L6.L2 20L3. l Generelt Ordningen er rarnmes rrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rartmen Stortinget har bevilgetfor det enkelte år. Bevilgningen skal i tillegg delfte kostnadene ved å forvalte ordningen. Dersom bevilgningen ikke reu<er til fulikompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om åfåkompensert det resterende beløpet i senere søknadsrunder. 2 MåIgruppe 2-1 Ordningen gjelder for Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og firsisk aktivitet, med unntak av kommuner/fflkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være godkjent. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift" Følgende kan søke:. idrettslag/orgarusasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitd (NIF) o idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund s safirmenslutninger or-ganiseri irrrder i.iorges jeger- og Fiskerforbund. salnmenslutninger organisert under Den Norske Turisfforening. sarnmensluhringer organisertundernorges Bilsporfforbund. salnmenslutninger organisert under Det Frivillige Slryttervesen. aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper. stiftelser. andresammenslutninger 2-2 Ordningen gjelder ikke for Anlegg som bygges i regi av kommuneræylkeskommuner og kommunale foretak.

4 3 Anlegg 566 omfatt s av ordninglen 3-1 Haa ordni,ngen omfatter Ordningen omfatter prosjekter for utbygging av idrettsllegg hvor idrettslag og andre organisasjon"r/suå"rr.lut tioger, jf. pkt 2-1, er tiltakshavere' Ordningen omfatter merverdiavgift knyttet til tilskuddsberåttigete anleggselementer' jf' Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet' 3-2 TidsPunkt for byggestart ordningen gielder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter L' januar 2010' I den grad anleggsutbyggingen skjer dl*o* flere byggetrinn' er detkun byggetrinn igurrgltt e6er i-janu iiotosom kan inngå i søknad om kompensasjon' Et byggetrinn er bygging av en anleggsenhet som: - kan benyttes sorn en selvstendig enhet til idrett/aktivitet, og - tvgg". sammenhengende og innenfor en begrensettidsperiode og - ntåat skal ha en egen spillemiddelsøknad' 3-3 Hoa ordningen ikke omføtter ordningen omfatter ikke meryerdiavsiftknvttettilikke tilskuddsberettigete anleggselementer, jf. Bestemmelser Jm mst<uaa til anlegg for idrett og fysisk aktivitel Drifts- og vedlikeholdskostnader omfattes itrke av ordningen' søkere, jf. punkt 2-1, som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig trirusfor inn!ående mererdiavgift på sine anleggsinvesteringer, kan søke om kompensasloi. tvterveraiavgift som kan frgdraystøres i det ordinære avgiftsoppgjøret, skal i slike tilfeller itr<e innså i søknad om kompensasjon' 4 Kunngiønng ordningen kunngiøres på og på www'lottstift"no' 5 Forualtning av ordningen Iotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen' 6 Krav til søknad om kompensasjon Gl Generelt Anlegget må være ferdigstilt, og anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor skal følge søknaden om kompensasjon, it. 64. MinstegrensenforsøknaderlS000kronerimerverdiavgift.

5 I 6-2 Slik søker møn Søknad om kompensasjon leveres elektronisk gjennom nettstedet Nærmere informasjon vil framg å av sølaadsskjemael 6-3 Søknadsfrist Søknader må være mottatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet senest L. mai 20L4. Søknader som mottas etter denne fristen, vil behandles i forbindelse med tildelingen av kompensasjonsmidler i2075. Søknadsfrist i 2015 er satt til 1. mai 20t5. 64 Spesffike krau til søknad om kompensasjon Søker skal bekrefte athan har gjort seg kjent med bestemmelsene for ordningen. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Regnskapsskjema og revisorrapport skal vedlegges søknaden om kompensasjon av merverdiavgift Om krav til regnskap og konholl av regnskap, se Bæternmeker orn tilskudd til anlegg for i.drett og fysi^sk øktiuitet, pkt. 5. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere deffe regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr kan uffiøres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Dersom søker er et aksjeselskap med revisjonsplikf kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor. Regnskapetskal skille mellom tilskuddsberettigete anleggselementer og i[&e tilskuddsberettigete anleggselementer. Revisor skal kontrollere at merverdiavgiften som søkes kompensert, knytter seg til tilskuddsberettigete anleggselementer. Dersom søker er regiskert i mererdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på sine anleggsinvesteringer, skal revisor kontrollere at fradragsberettiget merverdiavgift ikke inngår i søknadsb eløpet. 7 Saksbehandling 7-1 Generelt l-otten- og sffielsestilsynet behandler mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene for ordningen. 7-2 Aakortni.ng Dersom det totale søknadsbeløpet er større enn gitt bevilgning, vil det bli foretatt en lik prosentvis avkorting i alle tildelingsbeløp.

6 7-3 Breu om beregnet kompensasion Brevomberegnetkompensasjonskalsendeshverenkeltsøkersomfårtildeltmidler, jf. Bestemm"lse, om økonomistyring i staten punkt 6'3'3' Kopi av brev sendes til Kulhrrdepartementet, fylkeskommun" o* kommune. Følgende punkter skal inngå: - Mottakers navn, adresse og bankkontonummer' - Totalt beløp til fordeling' - Tlldelt kompensasjonsbeløp' - Tidspunktet for når utbetaling vil bli foretatt' -HenvisningtilKulturdepartementetsbestemmelserforordningen.Bestemmelsene skal vedlegges brevet' - Opplysning o* Hug"udgangen i forvaltningsloven kapittel YL 74 Aasløg vedtak om avslag skal sendes hver enkelt søker som ikke får tildelt midler' Kopi av brev sendes til Kulturdepartementet, fylkeskorrmune og kommune' Begrunnelsen for avslaget skal angis, jf. forvaltningsloven 24' Det salnme gjelder ved delvis avslag' Det skal videre oppty.", om Hageadgangen i forvaltningsloven kapittel VI' 8 Klageadgang vedtak om beregnet kompensasjon, avslag på søknad om å få tildelt kompeusasjon' og beslutning om å awi.e søknad *"r råå enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 førsteleddbokstavbogkanpåhagesetterlovenskapittelm. Klagen sendes totteri- og stiftelsestilsynet senest tre uker etter det tidspunkt underrefiring om vedtaket er kommet'fuarntil mottaker' Dersom-I-o*l- o* stiftelsestilsynet i*ke omgi,, u"atut "t' t"oott tilsynet klagen til L'otterinemnda til endelig avgiørelse. Nemndas avgjørelse kan ilij<e påklages' I den grad eventuelle tildelinger som følge av klagebehandlingen ikke lar seg dellke innenfor bevilgning eni20l4,rf.a Sif." ådefingei dekkes over neste års bevilsning' 9 Rutiner hos kompensasjonsforvalter for regisfering av tildelte midler Tildelte midler må registreres av lotteri- og stiftelsestilsynet i henhold til Bestemmelser om rf.-"""*ittyrrng i staten, herunder punkt 6'3'4' l0rutinerforutbetalingl,regnskapsføringogbehandlingaveventreltformye utbetalt kompensasjon Det skal etableres rutiner for utbetaling, regnskapsføring og behandling av eventuelt for mye utbetaltkompensasjon i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt

7 I 11 Oppfølg"g og konkoll (inter:r kontroll) Det skal etableres metoder og tiltak hos kompensasjonsforvalter som har til oppgave å avdekke og korrigere feil og mangler, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt Oppfølgrng og konboll av kompensasjonsmottaker Kompensasjonsforvalter skal kontrollere informasjonen som mottakeren sender inn og som har betydning for kompensasjonsforvalters beregning av kompensasjonsbel øp o; tildeling. Gjennomførte konkolltiltak skal dokumenteres på en ffiedsstillende måte,jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.g.g.2. underlagsdokumentasjon for kompensasjon må av mottaker:. oppbevaresi 10årettersøknadsåret ' være ordnet på en måte som muliggfør en hurtig gjennomføring av kontroll. være betryggende sikret mot ødeleggelse og tyveri Den som har søkt om eller har mottatt kompensasjon, må ved forespørsel fra kontrollmyndigheten, herunder Riksrevisjonen, gi innsyn i underlatsdokumentasjonen for kompensasjonskravel Søker/mottaker skal også gi kontrollrnyndigheten nødvenrtig bistand til innsyn. 13 Sanksjon ved brudd på bestemmelsene Dersom en mottakerglr ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp,kan kompensasjonen helt eller delvis kreves tilbake. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller delvis tilbake og borffalle. Dersom det utbetales for høy kompensasjon på grunn av feiiberegninger fra tntteri- og stiftelsestilsynet, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt Ved investeringer i idrettsanlegg der inngående merverdiavgift utgjørkr eller mer er det en innlåsingsperiode på 10 år. Det vil si at kompensert meruerdiavgift skal tilbakebetales dersom anlegget innen 10 år fra ferdigstillelse overdras eller selges til formål som ikke er berettiget til tilskudd av spillemidler til idrettsformåi. Tilbakebetaling skal s e også i tilfelle nedlegging av anlegget i samme tidsperiode.

8 I

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 23. august 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Juli 6. Deleg. av Skattedirektoratets

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet. Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet. Innledning Tidligere ordning for kompensasjon av merkostnader som innføring av tjenestemoms

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-01/2011 Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011 STATSTILSKUDD PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 1 Innledning 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2.1 Innledning.....3

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011, V - 0732 B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer