Lekens betydning for læring i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lekens betydning for læring i barnehagen"

Transkript

1 Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.(kunnskapsdepartementet.2011: 32, 33) For noen år siden ble vi spurt av Høgskolen i Hedmark om vi kunne tenke oss å være med i et forskningsprosjekt som skulle ta for seg Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk (Andersen Sand m.fl(2012) Dette syntes vi hørtes spennende ut og svarte JA. Det var forskjellig fokus for hver av de barnehagene som var med i prosjektet, og vi bestemte oss for å se mer på leken i barnehagen. Vi hadde en forsker fra Høgskolen på observasjon og til veiledning i barnehagen. Sammen med henne oppdaget vi kjennetegn og typiske trekk i leken som gjentok seg, og gjennom diskusjoner og refleksjoner endte vi opp med mange nye spørsmål som vi ønsket å finne svaret på. Hvordan fungerer leken som en kulturell møteplass?, I hvor stor grad leker minoritetsspråklige barn sammen, men hverandre, med majoriteten, hvem leker med hvem, når og hvordan er leken.? Hva kjennertegner leken, språket og rollene i leken? Hvordan kan leken styrkes? Hvordan håndteres språk i leken? Hvordan konstruerer barna hverandre i lek, er rollene uavhengige av etnisitet? Hvordan er lekemiljøet vårt tilrettelagt?

2 Lekprosjektet ble det store fokuset i barnehagen. Alle skulle vi skrive ned praksisfortellinger, loggbok og observasjoner av gode lekesituasjoner. Veien dit var lang og kronglete for noen, lettere for andre, men alle oppdaget vi nye ting i leken som vi ikke hadde lagt merke til eller tenkt på før. Vi så plutselig leken med andre øyne enn før; blant annet så vi barnas kompetanse i leken, deres roller, deres hjelpsomhet, deres streben etter å passe inn, men vi så også vår egen tilstedeværelse og delaktighet i leken i et nytt lys. Vi vil her ta for oss temaene Lek Voksnes bevissthet i leken Felles lek-grunnlag temaarbeid - konkreter 2

3 Lek. Hvorfor: Lek er den mest dominerende form for virksomhet sier Lillemyr(1995:13) Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer. Lek er en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv. Det er en aktivitet for aktivitetens skyld sier Vedeler(2007:74) I lek gjør barn erfaringer. De utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit. Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler en beredskap for læring og utvikling. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg igjennom(kunnskapsdepartementet:2011:32) I flg rapporten Barns trivsel og medvirkning, står det at det å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningskaping i barnehagen og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse (Ytterhus 2002, Kunnskapsdepartementet 2006 i Bratterud m fl.2012). Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet til deres lekkompetanse(guralnick og Neville 1997) Det er med andre ord mye læring som skjer i lek. Å leke og få venner er derimot ikke noe som alltid kommer av seg selv. Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller ofte utenfor. 3

4 Lekens kriterier Vedeler sier i boka sosial mestring i barnegrupper at barna må mestre tre sosiale utfordringer for å få innpass i leken. Disse er: Hvordan få tilgang til gruppen man ønsker å delta i. Hvordan delta på en måte som vedlikeholder og utvikler den felles aktiviteten Hvordan løse de konfliktene som oppstår.(vedeler:2007:74) Garvey sier at barnet må kunne skille mellom lek og ikke lek. De må kunne abstraktere regler for samspill, samt identifisere seg med temaet for leken, utvikle den og akseptere endring. (Garvey 1979 i Lillemyr, 1998:141) Så hva vil dette egentlig si. Lamer oppsummerer dette i en enkel setning. Når barn leker sammen trenger det ferdigheter som er sentrale for sosial kompetanse.(lamer :127) Om barnet har evnen til å leke og skaffe seg venner har det forstått kriteriene for suksess i livet. Da har de lært seg den sosiale kompetansen som trengs for å fungere bra i et samfunn. Vedeler kaller dette å evnen til på en passende måte å velge hvilke interpersonlige mål man ønsker å nå, og på hvilken måte man går fram for å nå disse målene.(dodge et al, Gottmann, Guralnick i Vedeler 2007:14)Dette er med andre ord kriteriene for å lykkes. Har man sosial kompetanse er man dyktig og lykkes i sosiale sammenhenger. De barna som mangler lekkompetanse blir upopulære lekekamerater og får ikke være med(vedeler : 2007:97,99,105) 4

5 De som faller utenfor Hva så med de barna som ikke oppfyller disse kravene for lekkompetanse. Borgny Ytterhus(Ytterhus 200 I Sjøvik 2002) har i sin doktorgrad forsket på hva det er som hindrer noen fra å få delta i lek. Hun fant tre hovedelement. Disse var fysisk, språklig og relasjonelt. Særlig i utelek beveger barn seg raskt fra sted til sted og endrer handling og rom. Barn med fysiske utfordringer sliter for å henge med på denne forflytningen. Guralnick dokumenterer at barn med nedsatt funksjonsevne ofte er mindre sosialt kompetente når det gjelder å etablere kameratrelasjoner. De leker mindre og er mindre utholdene enn andre barn. Barn som er funksjonshemmet vil ikke kunne forflytte seg like raskt som kameratene og vil i verste fall dette ut av leken på denne måte.(guralnick1999,2001 i Vedeler:2007:13,101). Om barnet ikke har et solid norskspråk eller av andre grunner ikke forstår hva leken handler om, vil barnet ikke kunne bli med å utvikle leken, eller sørge for at leken holder seg stabil. Og særlig rollelek krever en utvikling. Barn med dårlig språk eller lite norskkunnskap vil derfor ikke få bli med i leken. Å vite hvordan man skal oppføre seg i forhold til andre deltakere i leken er det tredje kriteriet. Å vite når det er lek og når det er alvor. Å vite hva som forventes til en hver tid. Når man skal handle, og på hvilken måte man skal handle. Det nytter ikke bare om intensjonen er godt ment. Den må være riktig tolket også, sier Ytterhus. Noen barn sliter med dette og vil derfor bli holdt utenfor eller bli ekskludert.(ytterhus 2000 i Sjøvik: )(Vedeler:2007:79) Fellesnevneren for disse er uansett at de barna som ikke mestrer disse kriteriene vil falle utenfor eller bli holdt utenfor leken. 5

6 Hvordan Voksenrollen- Voksnes tilstedeværelse. To jenter, Andrea(5) og Tuva(4)bygger med lego. En annen jente, Emilie(5) får ikke være med. Dette var ikke første gangen hun ikke fikk være med i leken. Jeg satte meg derfor ned med Emilie og vi lekte med lego, ved siden av disse jentene. Vi bygde et slott. Et kjempefint og stort slott. Litt etter litt fanget vi Andrea og Tuva sin oppmerksomhet. Trenger dere en sånn en i slottet deres? spør Tuva og holder opp en kloss. Ja sier jeg og tar imot. Stadig nye ting blir rakt mot oss. Plutselig sitter Tuva og Andrea ved siden av oss. Alle leker med slottet. Vi valgte å bruke praksisfortellinger som vårt verktøy i lek-prosjektet. Gjennom å observere gode lekesituasjoner, oppdaget vi mer og mer at vår rolle i leken var svært avgjørende for leken. Dette var spennende syns vi, og dette ville vi forske mer på. Hver enkelt fikk i oppgave å finne ut hvordan DERES rolle var i forhold til ungene i lek. Som utgangspunkt for denne kartleggingen brukte vi lekens mange roller av Wood m.fl. Miljøtilrettelegger Observatør Parallellek Lekekamerat Leder av leken Virkelighetens talsmann (Wood m.fl.) Lekte vi parallelt? Ledet vi leken, eller sto vi utenfor og observerte barna i lek? Gjennom å bruke praksisfortellinger som arbeidsmetode oppdaget vi vår rolle i leken. Vi så hvordan vi påvirket leken på godt og vondt, og det vi oppdaget skapte endring hos oss. I gruppa diskuterte vi hvordan leken ble påvirket av den rolle vi tok, og funderte sammen på hvordan leken hadde vært om vi hadde hatt en annen rolle. Å se sin rolle i lek gjennom praksisfortellinger, lærte oss veldig mye. Vi forsto at gjennom å være tilstede og involvert, lettere kunne oppdage bra og mindre bra ting ved barnas lek. Gjennom å være tilstede i leken kunne vi øke barnas lek-kompetanse og skape et innkluderende lekemiljø for alle barna. 6

7 Vi lærte oss å kjenne som gode lekekamerater, samtidig som vi ble bevisste den makt vi har som voksne i lek med barn. Den voksne må gå inn med forsiktighet, empatisk innlevelse og ikke minst ha innsikt i hva som er målet i leken som foregår.(lamer) Den som eier leken Det er alltid en person som starter leken og som sitter med makta. Om et barn ikke spør den riktige eieren av leken om å få bli med, vil dette barnet bli nektet adgang til leken. Om vi som voksne kommer inn og overstyrer lederen blir leken oppløst eller snudd på hodet. Vi fant ut at vi måtte gi rom for leken og dens eier. Vi har veldig lett for forlange at barna skal inkludere alle i leken sin. Hvorfor vil vi det og hvordan kan vi vite lekens forløp og handling om vi ikke ser på leken med observasjonsøyne? spurte vi oss. Om vi observerer leken på sidelinjen, kan vi sammen med barna finne ut at det denne leken trenger, er en tante, eller en lillebror, en butikkmann eller en frisør, og slik hjelpe barna inn til deltakelse i leken. På lekens premisser. Dette fører til, ikke bare deltakelse i leken, med en kompetanseøkning hos barnet. Andre ganger er det viktig å faktisk akseptere nei fra eierne av leken uten å forsøke å inkludere andre, men dette ser vi ved å observere leken før vi går inn. Det vi så og lærte i prosjektarbeidet med HiHm har gjort noe med oss. Det påvirker hverdagen vår også i dag. Leken har både fått mer plass og mer status i vår barnehage.. Et eksempel på dette ser vi her. Jeg ser Nadia, Rana og Johanne stå foran en stor stein i barnehagen. Bak steinen sitter Zhada med en kvist i hånda. Jeg stille meg bakerst i køen. Er du med? spør Zhada etter en stund. Ja sier jeg. Ja vel sier Zhada. Vel framme ved steinen spør Zhada meg hvor jeg har vondt. I magen sier jeg. Zhada skriver noe på steinen med kvisten og ber meg gå å vente. Imens ligger nå Johanne på ryggen over en annen stein, og Zhada går bort til henne. Rana og Nadia mister nå interessen og går sin vei. Jeg venter til Johanne er ferdig behandlet, og så er det min tur til å ligge på steinen. Zhada begynner å stryke med pinnen over magen min. Kanskje jeg har spist for mye sier jeg Ja her ser jeg fire ostesmørbrød sier hun 7

8 Hun ber meg ta noen tabletter og så må jeg drikke vann. Jeg takker for konsultasjonen og går. Johanne og Zhada fortsetter leken. Pedagogisk leder kom ikke og lurte på hva alle gjorde eller stilte spørsmål. Hun observerte og gjorde det som krevdes. Som observatør, så lekekamerat. Et annet eksempel ser vi her Kristoffer er med meg i skuret. Han spør om vi ikke kan ta ut det blå som ligger på hylla. (det er deler som kobles sammen til en bane med vann) Det brukes til båter og vann sier jeg, men det er ødelagt Kan vi ikke bruke den til bilbane da, sier han. Ja det skulle gå an sier jeg Dette var en lur ide sier jeg. Ja sier Kristoffer- det var jeg som fant på den. Her vet barnet hvem som eier leken, og den voksne gir rom til dette. Vi merket i vårt prosjekt at vi var veldig populære lekekamerater. At vi voksne har et fortrinn i leken med barna. Vi sitter med en kompetanse for inkludering og anerkjennelse. Med oss trenger ikke barna å ha rette kriteriene for å bli med i lek. Vi velger å forstå dem riktig, og forklare i stedet for å avvise. Jeg var ute i barnehagen på vinteren. Vi har en fin liten høyde som vi bruker til akebakke og denne er veldig populær.. Jeg tok med meg noen små barn dit, siden de trenger å sitte sammen med en voksen på madrassen ned bakken. Akkurat kommet opp bakken, så kommer det første barnet bak meg. Får jeg sitte på Jada sier jeg og vi aker nedover og ler. Neste gang kommer det et barn til. Denne gangen kobler vi sammen madrassene våre og aker nedover. Enda mer gøy er det nå. For hver runde kommer det flere og flere barn som skal ake sammen. Tilslutt er det ingen som aker alene. Alle er koblet sammen eller sitter på hverandres madrass. Den voksne er bindeleddet som skaper samhold om felles aktivitet, og er modell for hvordan behandle hverandre. Leontjew (Lilleby 1998:125) legger stor vekt på den voksnes betydning som modell for barns lek. Barn med spesielle behov søker voksne i enda større grad da de ser tryggheten for beskyttelse og hjelp til inkludering og deltakelse i lek som andre er med på. Det er viktig at vi er vår rolle 8

9 bevisst, og sørger for å styrke barnas lekkompetanse og sosiale kompetanse når vi er så heldige og bli gitt denne makta. Personalet har ansvaret for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for felleskapet. (..)Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning(..)(kunnskapsdepartementet2011:23) 9

10 Felles lek grunnlag Tre jenter fra tre forskjellige land lekte mor, lillesøster og storesøster. Ei jente få 3 år, med norsk som morsmål skulle være lillesøster. De to andre jentene var 4 og 5 og fra Uiguhristan og Irak fikk rollene som storesøster og mamma. Jenta på tre, som hadde et rikt norskspråk, var enebarn og visste ikke hvordan hun skulle spille rollen som lillesøster, mens de to andre jentene var begge lillesøstre og kunne leke denne rollen. Siden vi hadde jobbet en stund med prosjektet, og hadde fokus på leken, oppdaget vi gjennom denne observasjonen at det var grunnlaget for lek, eller referansen som var avgjørende for barnas involvering i leken, ikke først og fremst språket som vi først trodde. Noen barn fikk alltid rollen som hund og katt, baby og lillesøster, mens andre fikk rollen som mamma, supermann, prinsesse og lærer. Vi trodde årsaken til dette var at barna var små eller minoritetsspråklige med et fattigere norskspråk, men forsto at det var flere årsaker til dette. Vår lekekultur er en del av vår kulturarv, og selv om vi har fått denne inn med morsmelken, har ikke alle barna i barnehagen vår erfart vår kulturarv før. En stor andel av våre barn kommer fra fjerntliggende land med kultur som er svært forskjellig fra den norske kulturen, og grunnlaget deres, eller bakgrunnsstoffet deres for lek vil være annerledes enn for barn født av norske foreldre. Språket er selvfølgelig viktig i lek, men forståelsen av hva som lekes er avgjørende for inkludering i leken. Jo likere referanse eller kulturell bakgrunn barna har, jo lettere kan de finne felles forståelse for leketema. Leken med de tre jentene ble oppløst, og de gikk over til å leke noe annet som alle kunne identifisere seg med. Vedeler sier: For at barn skal kunne involvere seg i samlek, enten det gjelder, rollelek, regellek eller konstruksjonslek, må de ha noe felles forståelse av hva det handler om. (Vedeler:2007:121) Dette fant også vi ut, og dette måtte vi gjøre noe med.. Barnehagene er en av de største formidlerne av norsk kultur. Sanger, eventyr, regler og vers er en del av hverdagen vår. Vi synger og leser og dramatiserer, og tenker ikke alltid over hvordan vi formidler denne kulturarven. En tradisjon som vi har i barnehagen er at bursdagsbarnet får litt ekstra oppmerksomhet på bursdagen sin. Da får han/hun også velge seg et eventyr fra eventyrboka vår. Dette valget fikk alle barna, selv om 10

11 de ikke forsto noen ting av det som ble fortalt. Vi forsto at det ikke er nok å lese om Bukkene Bruse, eller synge om fargene på kjolen. Det er ikke dette som gir barna en felles kompetanse. Vi bestemte oss for å endre praksis. Og nettopp eventyrene våre ville vi begynne med. Alle i personalet fikk i ansvar å lage hver sin eventyrboks fra et av våre mange eventyr. Disse eventyrboksene ble fylt med rekvisitter for å kunne formidle eventyrene våre på en konkret og visuell måte. Om vi formidler eventyrene våre på en måte som er forståelig for alle barna, vil flere ha et grunnlag for lek, og en felles referanseramme å bygge leken på. På denne måten trengs det ikke god norskkunnskap for å forstå innholdet, men man kan ved hjelp av sin egen bakgrunn og kulturarv og med støtte fra konkreter og bilder ikke bare lære, men forstå innholdet i eventyrene våre. Piaget kaller det assimilering. Assimilering vil si når barnet fortolker situasjonen ut fra egen erfaringsbakgrunn og viten og tilpasser all ny kunnskap til sin tidligere erfaring. (Lillemyr:1998:86) Dette er en kontinuerlig prosess som vi hele tiden bygger ut og videreutvikler etter som behovet melder seg. Også sanger og enkelte bøker har blitt visualisert og brukes bevisst på samlinger med barna. I tilegg til å jobbe med eventyrbokser, viste det seg at temaarbeid var, og er viktig for felles referanse og lekgrunnlag. Om avdelingen eller et rom kan gjøres om til jungelrom, 11

12 dinosaurverden, butikk, eller bondegård hjelpes barna til forståelse av tema ved å selv erfare temaet. Lillemyr sier at opplevelser spiller en stor rolle for tilegnelsen av læring.(lillemyr:2004:51) han sier også at læring vil alltid være avhengig av sansing, hukommelse, tolkning og kontekst.(lillemyr:2004:51) Barn lærer best ved å erfare på kroppen, og oppleve, se, og ta på. Det er viktig å danne en referanseramme og forståelse av konteksten sier Vedeler.(Vedeler:2007:79) I år har vi utviklet temapermer til bruk gjennom året. Disse permene inneholder sanger, vers, eventyr og aktiviteter forbundet med tema. Tema i denne permen kan være kroppen min, Barnehagen, Familien min og meg, Kjøretøy, Vennskap og følelser og lignende. Disse permene er i hovedsak et hjelpemiddel for å jobbe bedre og mer bevisst på styrking av det norske språket og begrepene ved å nettopp gruppere disse til et overordnet tema. Samtidig fungerer permene som hjelp til avdelingen på å fokusere, ikke bare på språket, men på tematisk jobbing med barna over en tid. (Idè fra Saupstadringen barnehager og Saupstad skole) Læring skjer best om det repeteres over tid og bygger på noe konkret. (Glanzer, Kunitz:1966 kilde fra internett) Derfor ser vi nytteverdien i disse permene. Kanskje kan vi sørge for at barna hos oss har en felles forståelse av i hvert fall noen begreper og ord. St.meld.nr 41 sier Barn i barnehage skal få en felles plattform og en god start på den livslange læringen. Med disse ord velger jeg å avslutte denne rapporten fra Gjøvik barnehage. Dette er et utdrag av alt vi gjør. Stadig i endring og med blikket framover. Kjernen i arbeidet vårt vil likevel være å sørge for en barnehage som alltid søker barnets beste. Det er mange veier å gå for å komme dit, men dette er vår vei.. Hilsen personalet i Gjøvik barnehage sommeren

13 Litteraturliste: Kunnskapsdepartementet, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, (2011) Kunnskapsdepartementet Lamer K.; Du og jeg og vi to- et rammeprogram for sosial kompetanse, (1997) oslo, universitetsforlaget Lillemyr O F.;Lek Opplevelse Læring I barnehage og skole.(2004) Oslo, Universitetsforlaget Lillemyr O F, Leik på alvor (1998) Spydeberg, Tano Sjøvik P, En barnehage for alle- spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (2002) Oslo, Universitetsforlaget Utdanningsdirektoratet, Barns trivsel-voksnes ansvar.forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen, Utdanningsdirektoratet. Vedeler L, Sosial mestring i barnegruppen, Oslo, Universitetsforlaget 13

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010 Liikestilllingspprosjeekt i Utsikten barrnehagge 2010 Kari Johannne Lang-Reee, Heidi Elleevseth og Merete Nilssen Innledning Desember 2009 fikk Utsikten barnehage tilbud om å være med i et likestillingsprosjekt.

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer