GOD NÆR OG RAUS UTVIKLING AV SMÅ KYSTSAMFUNN PÅ SENJA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD NÆR OG RAUS UTVIKLING AV SMÅ KYSTSAMFUNN PÅ SENJA"

Transkript

1 GOD NÆR OG RAUS UTVIKLING AV SMÅ KYSTSAMFUNN PÅ SENJA februar 2007

2 Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Berg kommune.2 2. Demografi, service, infrastruktur.5 3. Store muligheter i gode lokalsamfunn Prosjektplan Tiltak som er vedtatt av Berg kommune Organisering Budsjett og finansiering Fremdrift

3 1. Fakta om Berg kommune. 1.1 Beliggenhet og geografi. Berg kommune ligger nordøst på Senja, Norges neststørste øy ved kysten i Midt Troms. Berg kommune dekker et areal på 287 km2. Avstand til Finnsnes er 65 km, til Harstad 270 km, til Tromsø 240 km og til Bardufoss lufthavn 125 km. Hurtigbåt fra Finnsnes og Lysnes gjør det mulig å dra til enten Harstad eller Tromsø på en time. De andre kommunene på Senja er Lenvik, Torsken og Tranøy. 1.2 Historikk næringer og aktivitet Fiske og bergverk. Fra gammelt av har befolkningen hentet utkomme fra havet, og det er funnet mange minne om menneskelig aktivitet helt fra steinalderen. Fisket har også i nyere tid bidratt sterkt til bosetting på yttersida av Senja. I Berg kommune er det bygda Senjahopen som står for mesteparten av ilandføring og produksjon av fisk i kommunen. Foruten tradisjonelt mottak av hvitfisk, finnes også fabrikk som tar hånd om sild også til filetproduksjon og fabrikk som produserer 2

4 reker til konsum. Firma som står for det meste av denne virksomheten er Nergård AS og Aksel Hansen AS. Senjahopen havn. Her behandles og eksporteres fisk for store verdier. I 2006 utgjorde dette tonn og 275 mill. kr. Berg kommune har også rike bergverkstradisjoner. For 125 år siden var det drift i en nikkelgruve ved Hamn der et av verdens første vann - drevne kraftverk ga strøm til virksomheten. I 1896 ble den første kontrakten om utvinning av grafitt underskrevet, men det ble ikke påbegynt utbygging av verket på Skaland før i Sommeren 2006 var det slutt på forekomstene på Skaland. Det oppbygges nå ny gruve til nytt felt på Trælen av Skaland Graphite AS. Produksjonen av grafitt antas å komme i gang utpå vårparten. Skaland Graphite AS - fra verket på Skaland 3

5 1.2.2 Reiseliv i kommunen Reiseliv og kultur utgjør flere virksomheter og anlegg i kommunen. I Mefjordvær kan du blant annet oppleve Mefjordvær Brygge som tilbyr god mat og drikke, fisketurer, turer på kulturstier og overnatting i sjøbuer m.m. Mefjordvær Brygge utvider sin virksomhet i Fra Mefjordvær - Mefjordvær Brygge i front. Steinfjord Havfiske i Steinfjorden tilbyr overnatting i rom, utleie av båt til fisketurer, m.m. Her skal tilbudet utvides med godt kjøkken og restaurantavdeling i Skaland motell har 6 rom og 3 hytter til utleie. Motellet har også restaurant/cafe med 60 sitteplasser og bar med 30 sitteplasser. Servering av middag og småretter. Motellet har oppgradert anlegget i 2006 og vil investere ytterligere i Hamn i Senja er et større reiselivsanlegg med tilbud om konferanse, møteaktivitet, bespisning og overnatting. Andre aktiviteter skal knyttes til anlegget. Anlegget er nå under oppbygging grunnet brann. Senjatrollet på Finnsæter presenterer verdens største troll, og henvender seg til hele familien. Hulderheimen er et kultursenter hvor det også serveres god mat. Her finnes galleri, tinnsmie, troll og smykkeavdeling. Senjatrollet er under utvidelse med et nytt familiemedlem trollkjærringa. Det finnes i tillegg flere hus og hytter til utleie i kommunen. 4

6 1.2.3 Stor aktivitet negativ utvikling. Berg kommune er fremdeles svært avhengig av fiskeri og bergverksdrift, men vi står samtidig for betydelig verdiskapning i disse næringene, og bidrar således stort til fellesskapet. Berg er den kommunen i Troms som har nest størst fangstmengde ilandført til kommunen, bare forbigått av Tromsø. Dette tilsvarer ca tonn fisk med en verdi på ca. 275 mill. kr. De senere år er det investert betydelige summer i infrastruktur som internvei, kaier, mudring i innseilings lei, ny vei til grafittforekomster og rassikring av veger. Til tross for dette viser befolkningsutviklingen en negativ kurs. For Berg kommune er denne negative utviklingen dramatisk. 1.3 Andre faktorer som påvirker utviklingen. En stram kommuneøkonomi påvirker virksomheten og reduserer handlefriheten. Endringstakten i samfunnet øker og næringslivet blir påvirket av internasjonale konjunkturer. Omstrukturering, rasjonalisering og effektivisering i fiskeindustrien har de senere år ført til at behovet for arbeidskraft er redusert, og dermed ført til færre arbeidsplasser. Dette har gitt i negative ringvirkninger til blant annet servicevirksomheter i kommunen. Det er liten tilgang på ledige boliger i kommunen. Dette skyldes blant annet at mange boliger etter hvert blir brukt som ferie- og fritidsboliger. Kommunen har derfor en begrenset mulighet å tilby boliger for den tilflyttingen som er ønskelig. Slik som forholdene har utviklet seg, er det liten vilje til å investere i nye boliger fordi dette blir vurdert som økonomisk risikabelt. Kombinasjon av flere uheldige faktorer fører til usikkerhet for fremtiden og er svært belastende. 2. Demografi, service og infrastruktur. 2.1 Folketall. Folketallet i Berg har gått tilbake i mange år. I 20- årsperioden mistet Berg 24,7 % av sine innbyggere. Utviklingen viser at fødselstilvekst og innflytting ikke veier opp for naturlig avgang og utflytting. Høsten 2005 var det 1002 innbyggere i Berg kommune. I år 2006 flyttet 35 personer fra kommunen og innbyggertallet p.r. januar 2007 er 962. Det at vi har større andel kvinner enn menn i aldersgruppen år enn de andre kommunene i Troms, ser ikke ut til å virke positivt på utviklingen. Dette kan 5

7 sannsynligvis også forklares med at vi totalt er så få innbyggere som igjen gir små fødselstall. Dersom vi skal få en vekst i folketallet av betydning er vi derfor avhengig av tilflytting til kommunen. 2.2 Sysselsetting og næringsliv. I rapporten Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer utgitt av Troms fylkeskommune ser vi at Berg kommune er svært avhengig av fiskerirelaterte næringer og offentlig tjenesteyting, med en andel sysselsatte i disse næringer på hele 70 %. Det at kommunen nærmest ikke har landbruksvirksomhet som også går inn som en del av indikatoren, gjør ikke situasjonen bedre, heller tvert om. Ensidigheten i næringslivet gjør Berg kommune svært sårbar for påvirkninger som rammer disse næringer, og kan få svært negative utslag for bedriftene i bransjen og dermed sysselsettingen. Berg kommune har lite annet næringsliv å ta av. Dersom en ser på utviklingstrekk for sysselsetting og næringsliv med indikatorene: - endring i samlet sysselsetting i kommunen over 10 år - endring i sysselsetting over kortere tid 3 år - vekst i tjenestenæringer og andre næringer i privat sektor (ikke primær og fiskeindustri) - prosentvis endring i antall selvstendig næringsdrivende kvinner og - prosentvis endring i antall selvstendig næringsdrivende menn, skårer Berg kommune høyest av alle kommuner i Troms det vil si: kommer dårligst ut. 2.3 Utdanningsnivå i arbeidsstyrken. Rapporten viser at Berg kommune skårer høyt også på denne statistikken og er femte dårligste i Troms der kriteriene er: - grunnskoleandel i arbeidsstyrken - kvinner med høyere utdanning i arbeidsstyrken og - menn med høyere utdanning i arbeidsstyrken Berg kommune har bare 21,8% andel kvinnelige sysselsatte med høyere utdanning, mens det bare er 13,8% andel mannlige sysselsatte med høyere utdanning. 2.4 Kommunal politikk, tjenester og service. Berg kommune medvirker til næringsutvikling. Kommuneorganisasjonen preges av korte linjer i beslutningsprosesser og god nærhet til innbyggerne. De kommunale tilbudene oppleves overveiende gode. 6

8 Strategisk nærings- og utviklingsplan ble vedtatt i Planen er utviklet i et samarbeid mellom næringslivet, kommune, lag og foreninger. Fra næringslivet fremkommer ønske om bedre kontakt med kommunen, en forsterket kommunal innsats og tilrettelegging, spesielt mot etablerere. 2.5 Infrastruktur. Fysisk infrastruktur på veinettet kan beskrives som tilfredsstillende, men må utvikles i forhold til standard i prosjektet Nasjonal Turistveg Senja. Internveien mellom Søndre og Nordre Berg ble åpnet i Dette tiltaket har lettet kommunikasjonen mellom bygdene betydelig og hverdagen for mange er blitt enklere. Det ligger fortsatt et uløst potensiale for utvikling ved å utnytte muligheter som internveien gir. Lag og foreninger har stort sett god tilgang på anlegg og lokaler, og i desember 2006 ble det åpnet en ny idretts/fotballhall i Senjahopen. Det finnes gode lokaliteter for havbruk. Havne- og kai situasjonen i kommunen er blitt mye bedre de siste årene. Fremtidig havne- og kaistruktur bør likevel utredes i lys av utviklingen av ny virksomhet i kommunen. Det finnes ikke regulerte næringsarealer ledig. Det er for få regulerte arealer til bolig. I dag brukes mange boliger bare til ferie- og fritidsformål. Kommunen har en betydelig utfordring i forhold til ønsket tilflytting og spesielt overfor unge som kan tenke seg å etablere seg for første gang. 3. Store muligheter i gode lokalsamfunn. Kommunen består samtidig av trygge og gode lokalsamfunn med et moderne og utviklingsorientert næringsliv. Det planlegges utvidelse av bedrifter og etableringer som krever ny arbeidskraft og tilbud om boliger innen relativt kort tid. 3.1 Ny internvei et potensial for utvikling. Frem til 2004 var Berg kommune en to- delt kommune. Tilknytting mellom bygdene i sør og nord med ny tunnel, var en etterlengtet og stor begivenhet. Sammenbindingen av kommunen har også skapt mulighet for utvikling. Kommunen kan nå begynne å høste fruktene av internveien som kuttet reiseavstanden mellom tettstedene i kommunen fra 115 til 15 kilometer. Berg kommune ønsker å ta ut det potensiale som ligger i internveien i gjennom utvidet samhandling mellom bygdene og de andre kommunene på Senja. Internveien gir muligheter til økt samarbeid i næringslivet til utvikling av nye bedrifter og til etableringer og nye produkter innen kultur og reiseliv. 7

9 3.2 Nye etableringer og utvikling i industri i Berg kommune produksjon av kitin. Berg kommune har en av de få gjenværende rekefabrikker i Troms. I Senjahopen bygges det nå opp en fabrikk som skal produsere kitin(til kitosan) ved å benytte rekeskall fra produksjonen av reker. Her samarbeider lokal næringsaktør med aktør utenfra. Produksjon av reker i Senjahopen produksjon av enzymer I Senjahopen planlegges produksjon av enzymer. Ny fabrikk er under bygging og skal benytte mager fra fisk i produksjonen. Her samarbeider lokalt fiskebruk med annen aktør utenfra produksjon av grafitt - ny gruve og produktutvikling - Skaland Graphite AS. På Skaland er Norges eneste og Europas største produsent av naturlig krystallinsk grafitt. Store maskiner må brukes i gruven 8

10 Ny gruve er under opparbeidelse og de nye forekomster av grafitt vil gi produksjon i minimum 30 år. Selve verket er også under oppgradering og det tas i bruk ny teknologi til moderne produksjonsmetoder. Produksjonen planlegges å komme i gang i løpet av våren Det foreligger planer om utvikling av nytt steinprodukt basert på avgangsmasser fra produksjonen som tilsvarer ca tonn i året. Fra produksjon av grafitt 3.3 Muligheter for utvikling av kultur og reiseliv Samarbeid med Nasjonal Turistveg Senja Prosjektet Nasjonal Turistveg Senja er påbegynt. Strekningen Gryllefjord Botnhamn skal oppgraderes og utbygges med diverse infrastruktur. Strekningen skal stadfestes som nasjonal turistveg i Størsteparten av veinettet i Berg kommune får dermed status som nasjonal turistveg og åpner dermed for utvikling og etableringer i reiselivsnæringen både i kommunen og i regionen. I juni 2007 åpnes første tiltak på strekningen i Berg som blir et utsiktspunkt i Ersfjorden. Fra stranda i Ersfjorden Se og 9

11 3.3.2 Samarbeid med Troms Reiseliv Troms Reiseliv avd. Midt Troms er i gang med prosjektet Reisemål Senja. Gjennom dette prosjektet skal det utvikles og opparbeides turstier og annen infrastruktur for reiseliv på Senja. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Statsskog og andre grunneiere. Berg kommune ønsker å trekke sammen med dette prosjektet for å engasjere lokale miljøer og etablerere, der disse skal utvikle tilbud forankret i stedes natur, historie og kultur slik som eksempelvis mattradisjoner og brukskunst utvikling av geoturisme Samarbeid med Midt Troms Museum om bergverksmuseum Midt Troms Museum er i ferd med å bygge opp virksomhet med basis i den gamle delen av Skaland Grafitverk og Senjens Nikkelverk i Hamn. Disse virksomhetene og anlegg fremstiller en viktig del av vår kultur- og næringshistorie. Berg kommune ønsker sammen med Midt Troms Museum å ruste opp området ved det gamle grafittverket på Skaland. Området skal gjøres tilgjengelig for publikum og kommunen vil utnytte dette som en del av satsningen på kultur og reiseliv. Gammelt gruveområdet på Skaland som skal rustes opp Samarbeid med Mefjordvær bygdelag i prosjektet Der veien slutter begynner eventyret! På nordsiden i Berg kommune, ytterst i Mefjorden ligger Mefjordvær med om lag 200 mennesker. Mefjorvær bygdelag er et samarbeidsforum for lag, foreninger og næringsliv. Bygdelaget ivaretar utviklingsarbeid og verne interesser i samarbeid med medlemmene for bygdas beste. For bygdelaget er Friluftsliv i hverdagen et satsingsområde og ønsker at flest mulig av befolkningen og andre tilreisende skal få oppleve den spektakulære naturen ytterst i havgapet på Senja. 10

12 Bygdelaget vil skape veivisere gjennom lokalhistorie, natur og kultur samt gi bedre muligheter til et rikt friluftsliv gjennom prosjektet. Tiltakene er blant annet å merke og kloppe gamle stier til utkikksposter, til Dalen, langs stille fiskevann, til badeplasser og fossefall, til fjell og fjæra og til minner fra nærliggende historie. Klingende gamle navn på steder og fenomener skal merkes. Det skal lages stasjonære rasteplasser på naturlige steder i marka. Mefjordvær er markeringssted under Fotefar mot Nord prosjektet. Første helga i juli hvert år, arrangeres Mefjorddagan. Festivalen er et stort løft for bygda og den er blitt kjent langt utover Senja og trekker mye folk og gjester Samarbeid og utvikling av andre kulturarrangement. Første helg i juni hvert år arrangeres Kråkeslottfestivalen i Bøvær i Berg kommune. Musikkhelgen byr på varierte konserter med folkemusikk, jazz, klassisk og ungdomskonserter. Festivalen er et samarbeid mellom Musikk i Troms og Foreninga Kulturslottet. I 2006 var Kari Bremnes en av artistene på festivalen. Fisk og fotball er et årlig arrangement som skjer siste helg i august i Senjahopen. Dette er et samarbeid mellom Troms Fotballkrets/Fotball Nord og Havørn UIL. Her arrangeres fotballskole, kamper, seminarer fest og mye mer. Fossdagan er et årlig idretts- og kulturarrangement med vekt på aktiviteter for hele familien. IL Foss står bak arrangementet som skjer i slutten av juni. St. Hans - feiring på stranda i Ersfjorden er ett av de store høydepunktene som samler flere hundre mennesker til lek, konkurranser og felles hygge. Kråkeslottet i Bøvær 11

13 4. Prosjektplan. God nær og raus utvikling av små kystsamfunn på Senja- et prosjekt for nyskaping og utvikling, samarbeid og bygging av omdømme. Basert på de utfordringene og muligheter vi ser i dag, ønsker Berg kommune å starte en prosess i samarbeid med næringsliv og befolkning for utvikling av kommunen. Vi tar utgangspunkt i de ressurssene vi har og prøver å stake ut veien fremover gjennom et konkret prosjekt God nær og raus. Prosjektet har i utgangspunktet fire prosjektområder som er generelt utformet som et fundament for det videre arbeidet. Hvert prosjektområde blir foreløpig å oppfatte som et del prosjekt og skal videreutvikles gjennom egen planprosess. Til det videre arbeidet vil vi knytte kontakt til Dyrøy kommune for å kunne nyttiggjøre oss deres erfaringer og kompetanse i utviklingen av småsamfunn Forankring - prosjektet GOD NÆR OG RAUS Kommunen ser det som viktig å knytte næringslivet tett til prosjektet som deleiere for å skape forankring og en bevisstgjøring i forhold til utvikling i og av kommunen. Prosjektet vil vektlegge at vi både som kommune, politikere, innbyggere og næringsliv har et felles ansvar for utviklingen av kommunen. Vi må erkjenne at dersom vi skal kunne få fremgang og utvikling i kommunen må vi skape den selv. Prosjektet God nær og raus skal basere seg på et bredt samarbeid mellom bygdelag, foreninger, næringsliv og kommunen og involvere store deler av befolkningen. I tillegg må vi utvide den gode kontakten som eksisterer mellom kommunene på Senja med et aktivt og nært samarbeid om deler av prosjektet. 4.2 Ramme politisk behandling i Berg kommune. Berg kommunestyre har i KST- sak 24/06 vedtatt å gå inn for et prosjekt med fire prosjektområder. Hovedelementer i prosjektområdene er beskrevet under punkt 4.5 og 4.6. Prosjektet har en varighet på 3 år, der en i første halvdel av 2007 utarbeider prosjekt- og handlingsplaner for hvert av prosjektområdene. 12

14 4.3 Visjon for prosjektet. Vår visjon er bygget på vårt verdigrunnlag som kommer til uttrykk ved at vi skal være: GOD NÆR OG RAUS Visjon: Gjennom samarbeid skal vi utvikle nye arbeidsplasser, stanse fraflyttingen og skape et godt miljø i kommunen som gir trygghet for alle. 4.4 Mål De overordnede mål for arbeidet er: i løpet av prosjektperioden å stanse fraflyttingen i løpet av prosjektperioden å etablere 20 nye arbeidsplasser halvparten av disse skal være kompetansearbeidsplasser i løpet av 4 år skal folketallet være i klart fremgang at Berg kommune fremstår som et livskraftig og fremtidsorientert samfunn Prosjektets formål skal være å: bidra til utnyttelse av muligheter som ligger i innføring av bredbånd til kommunen bidra til nye etableringer i samarbeid mellom næring og kultur bidra til tilrettelegging og etableringer i reiseliv i samarbeid med de andre Senja kommunene bidra til øke kunnskapen om og skape et positivt omdømme av kommunen bidra til prosesser for utvikling av kompetansearbeidsplasser bidra til økt samarbeid mellom næringsliv og kommunen og samordning om rekruttering bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og nettverksbygging til omliggende kommuner 13

15 bidra til økt fokusering på og arbeid med barn og ungdom i samarbeid med andre Senja- kommuner bidra til bedre og flere muligheter på boligmarkedet bidra til utvikling av nye næringsarealer 4.5 Prosjektområder. 1. Undersøkelser, planarbeid og tilrettelegging for kompetansebaserte arbeidsplasser i tilknytning til prosjektering og etablering av ny virksomhet i kommunen benyttelse av biprodukter / produktutvikling og muligheter for kobling til forskning/ Fou miljø. Hospitering i fiskeindustrien mulig samarbeid med Fiskerihøgskolen(UiTø). Produktutvikling i reiseliv forretningsplaner og tilrettelegging for etablering. Kobling kultur og næring utviklingsarbeid samarbeid med Mefjordvær Bygdelag Nettverksbygging samarbeid med Senja Næringshage og Berg Næringsforum 2. Informasjonsarbeid, overføring til andre kommuner og kontaktskapende arbeid mot høyskoler og UiTø. Strategisk planarbeid om profilering, markedsføring av kommunen internt, regionalt omdømmebygging, samarbeid med de andre Senja kommunene 3. Planlegging og utvikling av nye næringsarealer tilrettelegging for reiseliv, utarbeidelse av reguleringsplaner i samarbeid med andre kommuner, utvikling av finansieringsmodeller, stedsutvikling i samarbeid med Husbank, Berg Næringsforum 4. Utviklingsarbeid med barn og ungdom/ungdomsråd - tilbud/ arrangement, ungdomsbedrift i skolen/partnerskap med bedrift, levende læring med gården og kysten som læringsrom etablering av ny årlig ungdomsfestival interkommunalt samarbeid i Senja området 4.6 Nærmere definering av prosjektområder. Tema og strategier i prosjektområdene 1 4 er på dette stadiet delvis generelle og må oppfattes som grunn- eller hovedtema. Innholdet i prosjektområdene kan spisses, omformes eller få tillegg i gjennom den prosessen som starter med arbeidet med prosjektområdene som skal skje av prosjekt eller arbeidsgruppene Prosjektområde 1. -nettverksbygging, fou, kompetansearbeidsplasser- Bistand under prosjektplanlegging, nettverksbygging, utvikling av samarbeid Fou og bedrifter- utviklingsarbeid med tanke på etableringer - her må prosjektet knytte til seg 14

16 og gjøre bruk av ledelsen i bedriftene og ekstern bistand for å kunne skape resultater. Her ønsker prosjektet å samarbeide med Senja Næringshage i tilknytting til arbeid med prosjektet Grundersatsing for kvinner i distriktene. Prosjektet ønsker også og se på mulighet for utvikling av samarbeid med FilmCamp AS i Målselv, i deres utvikling og strategiarbeid fremover. -biprodukter- Prosjektet ønsker å se på muligheter for utvikling av virksomhet som benytter biprodukter fra fiskeråstoff avskjær/slog fra ulike fiskeslag. Her må vi også hente inn kompetanse på utvikling av produksjonslinjer, prosessindustri og lignende. Vi vil se på mulighet for samarbeid mellom bedrifter på Senja omkring tjenester som kan bli felles, for eksempel laboratorietjenester og andre mulige synergieffekter. -reiseliv, kultur- i samarbeid med andre kommuner Vi ønsker å få til etableringer langs Nasjonal Turistveg Senja i samarbeid med både Torsken og Lenvik kommune som også har strekninger i turistvegen. Samarbeidet med kommunene kan gjelde planlegging og tilrettelegging av steder/områder, utarbeidelse av reguleringsplaner og utforming av finansieringsmodeller for å komme i gang med tiltak. Et samarbeid mellom kommunene vil kunne føre reiselivsbedriftene på Senja nærmere hverandre og bidra til økt samarbeid. Dette er svært viktig for at reiselivet på Senja skal kunne utvikle seg til en kompetent og lønnsom næring. Utvikling av nye produkter og utvikling av forretningsplaner til etableringer i reiseliv/kultur gjennom prosjektet, krever at vi knytter til oss kompetanse som bidrar i disse prosessene. Reiselivsanlegg i Hamn 15

17 4.6.2 Prosjektområde 2. -overføring av informasjon til andre, profilering og omdømmebygging - Vi vil at utviklingen og prosessene i prosjektet blir gjort kjent gjennom informasjon utenfor kommunen. Vi ønsker å informere om prosjektet og samtidig profilere kommunen overfor omverden. Dette kan vi gjøre ved å knytte til prosjektet kompetanse på informasjon/presse som bistår under prosessene fremover. Prosjektet tar utgangspunkt i vår situasjon og henvender seg blant annet mot spesifikke bedrifter og miljøer i kommunen. Vi mener likevel at utfordringene vi står overfor har i seg mange elementer som er felles for andre kommuner rundt oss. Det at vi kan ta på oss rollen som inspirator og tilbringe informasjon overfor andre kommuner, ser vi på som et positivt bidrag i prosjektet. Vi mener at både prosesser vi skal benytte i prosjektet og de resultatene vi får, vil ha overføringsverdi til andre Prosjektområde 4 -barn- og ungdomsarbeid og utvikling av festival- i samarbeid med omliggende kommuner- Prosjektet vil her se til samarbeid med skolene i kommunen og andre kommuner på Senja for å utvikle nye aktiviteter og nye samarbeidsformer. Utvikling av en årlig barne/ungdomsfestival med ulike tema og arrangement fordelt rundt i kommunene kan være en mulighet. Senjahallen ble åpnet i desember

18 5. Tiltak som er vedtatt av Berg kommune til gjennomføring: 1. I forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja og oppbygging av reiselivsanlegg i Hamn. Tiltak: oppgradering av bru ved Hamn(innlagt i plan til Nasjonal Turistveg Senja). Ramme kr. 1,1 million. Søknadsbeløp: kr i prosjektet. Samarbeidspartnere: Nasjonal Turistveg og Berg kommune. Nasjonal Turistveg Senja går inn med kr. 2. Infrastruktur til reiseliv i Mefjordvær. Tiltak: planarbeid og utvikling av turområder/stier i forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja og muligheter for nye etableringer i reiseliv. Ramme kr Søknadsbeløp: kr i prosjektet. Samarbeidspartnere: Mefjordvær Bygdelag og Berg kommune, Nasjonal Turistveg Senja. Ikke finansiert gjennom Nasjonal Turistveg Senja. 3. I forbindelse med oppbygging av nytt bergverksmuseum på Skaland(tidligere grafittgruve). Tiltak: prosjektering og oppgradering av adkomstvei fra riksvei/turistveg. Ramme kr Søknadsbeløp kr i prosjektet. Samarbeidspartnere: Midt Troms Museum, Berg kommune og Nasjonal Turistveg Senja. Ikke finansiert gjennom Nasjonal Turistveg Senja. 6. Organisering. 6.1 Prosjekteier. Prosjektet skal eies av Berg kommune og næringslivet. Som sentral samfunnsaktør og del- finansier er det naturlig at kommunen står som deleier av prosjektet. Prosjektet trenger næringslivet som en sentral part og aktør både i gjennomføring av planarbeidet og for å skape en tydelig forankring til prosjektet. Prosjekteier har: ansvar for gjennomføringen av prosjektet ansvar for finansiering av prosjektet, behandling av evalueringsrapporter og tilbakemeldinger og innspill til prosjektet ansvar for regnskap og revisjon 17

19 6.2 Styringsgruppe. Styringsgruppe for prosjektet består av fire representanter som følger; ordfører og rådmann, 2 personer fra næringslivet. 6.3 Prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig vil være fra administrasjonen i Berg kommune. Prosjektansvarlig har ansvar for oppfølgingen av prosjektet og samarbeider med prosjektleder. 6.4 Prosjektleder. Prosjektleder skal: ha det daglige administrative ansvar for prosjektet og arbeide sammen med prosjektgruppene med deres prosjektområde/tema sørge for nødvendig tempo i arbeidet og vise til resultater sørge for en forsvarlig utnyttelse av resursser rapportere til styringsgruppen, administrasjon og prosjektansvarlig 6.5 Prosjektgrupper. Det opprettes 2 (4) prosjektgrupper som skal arbeide med de fire særskilte prosjektområder som er beskrevet i pkt. 4.5 og 4.6. Prosjektgruppene må også knytte til seg representanter fra samarbeidspartnere utenfor kommunen. 6.6 Arbeidsmåter for prosjektgruppene. Prosjektgruppene skal hente innspill fra lokalsamfunn og næringsliv både i og utenfor kommunen og jobbe frem egne prosjektbeskrivelser med handlingsplaner til hvert prosjektområde. Dette gjøres i samarbeid med prosjektleder og kompetanse som bringes inn i prosjektet utenfra. Planene for hvert av prosjektområdene må utformes konkret og være handlingsorientert slik at de blir målbare i forhold til mål og formål. De to (fire) prosjektgruppene må samordne sitt arbeid med hverandre der det er naturlig. 18

20 Strandhogg på Bergsøyan i Bergsfjorden Været skifter fort på yttersia. 19

21 7. Budsjett og finansiering. 7.1 Budsjett. Budsjettår: Lønn og sosiale kostnader Prosjektleder Bistand prosjektplanlegging tilrettelegging kompetansebedrifter og utvikling basert på biprodukter pkt , 4.5 prosjektområde 1 og pkt Planarbeid- og utvikling av forretningsplaner nye reiselivsprodukter og etableringer - pkt. 3.3, 4.5 prosjektområde 1, og pkt Nasjonal Turistveg Senja oppgradering av bru ved Hamn reiselivsanlegg pkt. 3.3, 4.5 prosjektområde 1, og pkt. 5 Planarbeid og utvikling av infrastruktur i Mefjordvær - tilrettelegging reiseliv- Nasjonal Turistveg Senja pkt. 3.3, 4.5 prosjektområde 1, og pkt. 5 Nasjonal Turistveg Senja i forbindelse med utvikling av reiselivsprodukt prosjektering og oppgradering av adkomst til bergverks -museum pkt. 3.3, 4.5 prosjektområde og pkt. 5 Tiltaksmidler til ungdomsarbeid utvikling av ungdomsfestival, reise interkommunalt samarbeid pkt. 4.5, prosjektområde 4 og pkt Informasjonsarbeid og koordinering av info. i forbindelse med prosjektet internt og eksternt pkt prosjektområde 2 og pkt Planlegging og utvikling av nye næringsarealer, tilrettelegging reiseliv, finansieringsmodeller, stedsutvikling Husbanken og Berg kommune, - pkt prosjektområde 3 Adm. kostnader leie kontor, drift Reise Totalt

22 7.2 Finansiering. Finansiering Berg kommune KRD, Småsamfunnssatsingen Troms fylkeskommune Sum finansiering Nærmere definering av egenandel og finansiering. Berg kommune beregner eget arbeid i prosjektet som 20% av egenandelen. Rest av egenandel vil samsvare med vedtak i kommunestyre, sak 24/06. Berg kommune er av den oppfatning at prosjektet må sees i sammenheng med vår delvis kritiske situasjon og søker derfor om dekning over normal finansiering på 50%. 8. Fremdrift. Arbeidet med organisering og etablering av de forskjellige gruppene påbegynnes så snart som mulig etter finansiering er kommet i orden. Vi håper på et positivt svar fra KRD/fylkeskommunen tidligst mulig slik at de spesifikke planene innenfor prosjektområdene som regnes påbegynt i 2007 kan være ferdig utarbeidet til sommeren. 21

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG - STATISTIKK - Utarbeidet for deltakerne i SNUP- arbeidet (Strategisk Nærings- og Utviklingsplan) høsten 2003 NB. GLEM IKKE AT ALL STATISTIKK MÅ BRUKES MED FORSIKTIGHET.

Detaljer

www.berg.kommune.no Velkommen til Berg!

www.berg.kommune.no Velkommen til Berg! www.berg.kommune.no 1 Velkommen til Berg! Velkommen! Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Berg! Berg har mange gode kvaliteter å by på, og nærmere presentasjon om ulike tilbud og muligheter finner du

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

www.berg.kommune.no Velkommen til Berg!

www.berg.kommune.no Velkommen til Berg! www.berg.kommune.no 1 Velkommen til Berg! Velkommen! Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Berg! Berg har mange gode kvaliteter å by på, og nærmere presentasjon om ulike tilbud og muligheter finner du

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008)

Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008) Versjon 18.02.2008 Planmelding i forbindelse med Arealplanprosjektet for Tranøy, Torsken og Berg (2007-2008) 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Prinsipielt om arealplanlegging. Konsekvenser.

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST»

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» Áila Márge Varsi Balto, Vigdis Nygaard, Stig Karlstad Tittel: Forfattere: Norut Alta Rapport: ISBN: Oppdragsgiver:

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Innhold. s. 3 Innledning

Innhold. s. 3 Innledning 1 Innhold s. 3 Innledning s. 4 Bakgrunn. Statistikk og situasjon i prestegjeldet Kommunenes presentasjon av situasjonen i samfunnet Ressurser og arbeidsforhold: Tilstandsrapport. Kirker og kirkegårder

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Lysaker, 8. desember 2011 Roald A Johansen partner ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA Strategisk utviklingsanalyse for Rollag kommune Side 1 1. Sammendrag...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer