Prosjektrapport frå gruppe 4a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport frå gruppe 4a."

Transkript

1 Prosjektrapport frå gruppe 4a. 1. Forsterka bu- og tenestetilbod for menneske med psykiske lidingar og / eller som er avhengige av rusmiddel, som ikkje har eigen bustad, og som har behov for døgnbaserte tenester. I tilbodet skal og aktivitet / arbeid inngå. Gruppemedlemmer: - Ingvill Hauge frå Etne Kommune - Bodil Bojesen frå Sauda Kommune - Anne Gunn Rosseid frå Sauda kommune - Nina Mosbron frå Suldal Kommune - Arne Thomas Lundqvist frå Helse Fonna - Laila Thorsen frå NAV Vindafjord kommune 1

2 2. Samandrag Mandatet er å greie ut og beskrive alternative modellar for organisering av tenestetilbodet til personar med behov for langvarige og samansette tenester når det gjeld forsterka bu og tenestetilbod for menneske med psykiske lidingar og / eller som er avhengig av rusmiddel, som ikkje har eigen bustad, og som har behov for døgnbaserte tenester. I tilbodet inngår aktivitet / arbeid. Målgruppa er avgrensa til : Kvinner og menn, frå Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord som er over 18 år, og som er psykisk sjuke. Det er ikkje krav om at dei skal være rusfrie. Dei kan ha ei uførutseieleg åtferd. Dei vil ha eit omfattande og varig behov for tenester etter helse og omsorgstjenestelova. Målgruppa har store og samansette behov, men det er ikkje mange i kvar kommune. Behovet for bustadar er rekna til å vere mellom 8 og 12.Slitasjen på personalet, og også på brukarane kan bli stor når den einskilde kommune ikkje greier å byggje opp eit fagleg og økonomisk forsvarleg tilbod når brukargruppa og faggruppene vert for små. Det vil verte dyrt å byggje opp døgntilbod for få brukarar. Ved å samla desse utfordringane i eit interkommunalt bufellesskap kan ein byggja opp kompetansen og gjera gruppa av tilsette meir robust til å stå i arbeidet over tid. Det vil i tillegg truleg vera med på å sikra stabiliteten i personalgruppa. Ein kan også tenkja seg at bufellesskapet kan framstå som eit kompetansesenter som kan gje råd og rettleiing til kommunane. Det vert og fleire til å dela på utgiftene. Det vert sett på som viktig at kommunane kan tilby ein varig bustad og heildøgns tenestar tl denne gruppa. Oppfølging i spesialisthelsetenesta vil primært være poliklinisk og ambulant på DPS nivå. I samarbeidet med Helse Fonna kan ein nytte telemedisinske løysingar, spesielt når det gjeld rettleiing og samarbeidsmøte. Med utgangspunkt i gjennomsnittlege kostnader pr. m2 i Rogaland i 2010 og 2011 vert prisen om lag 10,3 mill. kroner. Husbanken vil kunne gje 2 mill av desse i tilskott. Driftskostnadane om lag 1,4 millionar for kvar brukar Anbefalinga vert at ein går vidare med planane om å byggje eit bufellesskap og at det vert nedsett ei arbeidsgruppe til å utrede dette og at midlar til prosjektplanlegging vert innarbeida i budsjetta for Ulike løysingar: a. Bufellesskap med 8 bueiningar. (plassert slik at ein kan byggje på / byggje frittståande hus i nærleiken) b. Byggje bufellesskap og bustad til 12 personar c. Byggje små sjølvstendige hus med fellesareal og rom for personale i nærleiken. ( 8 eller 12) Aktivitetstilbod inngår i tiltaket eller at allereie eksisterande tiltak nyttast. 2

3 3. Bakgrunn Det er oppretta eit felles prosjekt mellom kommunane Etne, sauda, Suldal og Vindafjord med bakgrunn i Stortingsmelding 47 ( 2009) Samhandlingsreforma legg opp til endra rollar og nye oppgåver for kommunane innan helse og omsorgsområdet. Prosjektet skal utgreie og etablere tiltak for eit framtidig samarbeid innan desse områda, i tråd med intensjonane i reforma. Formålet med prosjektet er å gje gode og trygge tenester til innbyggjarane i kommunane våre. Det skal utviklast fagleg robuste tilbod til pasientar / brukarar, og utfordrande arbeidsplassar, på ein slik måte at ressursane vert maksimalt utnytta. 4. Mandat Å greie ut og beskrive alternative modellar for organisering av tenestetilbodet til personar med behov for langvarige og samansette tenester. Gruppe 4a skal gjere dette når det gjeld forsterka bu- og tenestetilbod for menneske med psykiske lidingar og / eller som er avhengig av rusmiddel, som ikkje har eigen bustad, og som har behov for døgnbaserte tenester. I tilbodet skal og aktivitet / arbeid inngå. Gruppa skal sjå på alternative forslag. 5. Nøkkeltal. Behov. I Brukarplan er alle dei som har eit kjent rusmisbruk og som samtidig har eit vedtak etter Helse og sosialtenestelova eller Lov om sosiale tenester i Nav. Rapportert av helse- og omsorgspersonell i kommunane. Bruker Plan 2012, ei kartlegging av brukarar innan psykiatri, rus, rus og psykiatri har data frå tre av kommunane våre, Etne, Sauda og Suldal. Del rusmisbrukarar eller personar med rus og psykiatri som er brukarar av tenester i % av innbyggjarar over 18 år: Etne 0,46 14 personar Sauda 1,46 55 personar Suldal 0,78 23 personar (Vindafjord har ikkje registrert siste året, men det vart rapportert 20 i 2011) Dei fleste er mellom 20 og 60 år og i alle kommunane er dei fleste er menn, men Sauda har ein større del kvinner enn dei ander to kommunane ( 43,6 % mot 13,0 % og 14,3 %) Funksjonsnivå er svak (raudt ) hjå 38 % av brukarane. I aldersgruppa mellom 18 og 24 år 3

4 fordeler det seg slik : Etne 14,3 %, Sauda 5,45% og Suldal 0%. Gjennomsnittsalderen på dei med dårleg funksjonsnivå ( raud skår) er år. Bruker Plan har sett på samanhengen mellom rusing og andre funksjonsområde og finn at der er ein samanheng mellom rus, jo meir rus jo lågare ( raudare) skår på variablane økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bustad, sosial kompetanse, nettverk og arbeid / aktivitet. Sterkast samanheng mellom rus og sosial kompetanse og arbeid / aktivitet. Når det gjeld bruken av omsorgstenester hjå brukarane så er det 11 i Etne, 3 i Sauda og 9 i Suldal som er registrert. Resultatet her kan avspegle organisering av hjelpa. Til dømes har Sauda ei rusteam som yt tenester, det kan være rapportert som anna enn omsorgsteneste. Suldal har og ein ruskonsulent som driv oppsøkjande verksemd. Ein manglar opplysningar frå den einskilde kommune, men frå kommunane på Haugalandet som er med i undersøkinga har me desse tala: Blant dei 1192 brukarane som er med i statistikken (15 kommunar) er det 40 % som har midlertidig bustad. 785 brukarar av 1192 har spesialisthelseteneste. På førespurnad ute i kommunane er det meldt om to personar i målgruppa frå Suldal, det same frå Sauda, ingen frå Etne og personar frå Vindafjord, men her er overvekta på rusproblem. Dette er ei veksande gruppe i Vindafjord. For Etne, Sauda og Suldal er det viktig å vere med i eit samarbeid nettopp av de det er så få brukarar. Ein greier ikkje få til eit teneleg bufellesskap med 1 2 bebuarar. I helse Fonna sin plan for psykisk helsevern(s30) står det at gjennom opptrappingsplanen og samhandlingsreforma ynskjer ein å gå vekk frå store, sentrale sjukehusinstitusjonar med døgnbehandling og satse på ambulant, poliklinisk verksemd, der spesialisthelsetenesta samarbeider tett med kommunehelsetenesta. Dette vil auke etterspurnaden etter tenestar i kommunane. Etne kommune har pr. i dag ingen brukarar i den aktuelle målgruppa. Dette er ein situasjon som fort kan endra seg, og det vil derfor vera nyttig at også Etne er med i dette samarbeidet. Det er semje om å ikkje blanda de generelle utfordringane i forhold til busituasjon, men einmå likevel ta med noen moment. Vindafjord har utfordringar på bustadmarknaden, for alle grupper menneskje som ikkje eig eigen bustad. Grunna god verksemd i industrien, er prisane på den private marknaden pressa noko høgt. Dette fører til at dei som har minst eller dei med låge inntekter ikkje får leige på privatmarknaden. De er også ofte ustabile leigetakere i forhold til betaling og fell ut etter en stund, sjølv om dei skulle kome inn. Den andre faktoren for gruppa vår, når det gjeld den private marknaden, er at brukargruppa ikkje er ønska som leigetakarar. Dette fordi dei gjerne er kjente i kommunen, kjente på en slik måte at det er kjent hvilke utfordringer disse har. Utfordringar med rus og utfordringar med å 4

5 evne å bu sjølv. Kommunalt husvære blir deira einaste alternativ. Vindafjord har ingen rettleiar i kommunen for dei som treng det for å kunne bu for i eigen heim. Dei som eventuelt følger opp i heimen er ruskonsulentane og folk i pleie om brukerne har tjenester derfra. Vi har et knippe på ca 10 brukere som har psykiske lidelser og rusutfordringer. De fleste av disse er unge menn, også nokre få kvinner. De fleste av desse vil truleg kunne bu aleine etter kvart, etter opptrening/læring over tid. Nokon vil truleg måtte ha tilsyn i bustaden resten av sitt liv. Det vil være for lite oppfølging om kommunen skaffar rettleiar for oppfølging på dagtid. Desse brukarane har ikkje noko aktivitetstilbod på dagtid. Dei snur gjerne døgnet og er våkne på nattestid. Dei er ofte til sjenanse for naboer, grunna salg og kjøp av rus, døgnrytme og rot og hærverk av boligen dei bor i. Det er uvisst, men likevel lite sannsynlig at disse brukerne klarer å bo alene på en tilfredsstillende måte. Sjølv om Vindafjord har med psykiske problem, rusproblem og vanskar med å skaffa bustad ser ein at dei fleste er i målgruppa for å kunne rehabiliterast til å kunne bu aleine, men at det er ei lita gruppe som truleg treng oppfølging heile livet. 6. Status i dag. Kommunane våre er ulikt organisert slik at tenestar til personar med rus og psykiatriproblematikk i varierande grad er integrert i andre tenestar. I Suldal har me ein stilling på NAV knytt til oppfølging av menneske med rusproblem. Denne arbeider tett saman med avdelinga for psykisk helse, og spesielt med ei stilling som miljøterapeut innan sysselsetting/ tilrettelegging for arbeidssøking. Psykisk helse har totalt 9,45 årsverk. Suldal har ingen bufellesskap eller kommunale institusjonar på dette fagområdet. I Etne får brukarar med rusproblem oppfølging frå helse og sosialtenesta. Ein har ikkje bufelleskap, og har heller ingen brukarar i den kategorien. Nokre har omsorgsbustad, andre leiger på den private marknaden og nokre eig eige husvære. Brukarane nyttar seg av dei same tenestene som andre brukarar; Dagsenter, oppfølging av psykiatrisk sjukepleiar, arbeid i verna bedrift, heimehjelp og miljøarbeidsteneste. Kompetanse i Sauda kommune. Psykisk helse Sauda har psykiatrisk sykepleiere/vernepleiere samt miljøarbeidere med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Til saman 4,76 årsverk. Der ytes hjelp til dei som bur heime frå kl heile veka. I tillegg er der tilbod om samtaleterapi en til en på kontor av høgskoleutdanna personale med vidareutdanning. På dagtid frå måndag til fredag. Rusteamet er tilknytta NAV Sauda og de betjener for øyeblikket 15 brukere. Frå hausten avbestår teamet av tre hele årsverk med forskjellig faglig bakgrunn. 5

6 I Vindafjord er det Nav kontoret som har ansvaret for rusfeltet. Vindafjord har i dag 2 faste stillinger i 80% stilling som føl opp rusmisbrukarar, også et vikariat ut 2013 på 60%. Oppfølging i forhold til bustad, behandling og mot aktivitet når den tid kjem. Vindafjord har ingen bustadar som er tilpasset denne gruppa. Nav samarbeider tett med psykisk helse og politiet. Vindafjord har også nettopp etablert tiltaket «Inn på tunet» i kommunen. Dette er rettet mot brukarar som gjerne har vore i behandling eller/og som sliter med et rus problem. Vi vil anta at vårt behov i forhold til bustadar for denne gruppa vil være anslagsvis pluss/minus 10 bustadar. Vindafjord har mange som slit med å bu og flere som ikkje kan bu aleine. Desse kjem heller ikkje inn på den private bustadmarknaden Funksjon Tiltaket skal sikre at rusavhengige med alvorlege psykiske lidingar og dobbeltdiagnosar skal få ein varig og stabil busituasjon. Med varig bustad meiner ein, ein stad kor ein kan bu utan tidsavgrensing. I bustaden skal ein få dei helse og omsorgstenestene ein har behov for. Dette i samsvar med NOU2011:15 Rom for alle, kor dei legg til at ei slik satsing bør innebera kompetanseutvikling i kommunane, fleire bustadar og ei styrking av oppfølgjartenestene. 7.2 Målgruppe Målgruppe 1: Kvinner og menn over 18 år, med psykoseproblematikk og schizofrenidiagnosar som er utrygge, slit med angst og som treng å vere saman med andre. Det er ikkje krav om at dei skal være rusfrie. Dei kan ha ei uførutseieleg åtferd og vil truleg trengje omfattande tenester frå kommunen Målgruppe 2: Ren psykiatri. Mennesker med schizofreni og personlighetsforstyrrelser som har vore sjuke siden ungdommen og har ei kronisk liding. Desse har inga evne til å bu sjølvstendig. Det må ikkje vere rus inn i bilete. Målgruppe 3: Sinte unge menn Det er unge, oftast menn, som har falt ut av skule og arbeidsliv og som har rusproblem, ofte i lag med psykiske problem og åtferdsproblem. Dei vil og ofte ha trong for praktisk hjelp til dagleglivet sine aktivitetar. Dette gjer at dei ikkje slepp til i den ordinære utleigemarknaden for bustadar. Alle desse tre gruppene fell under vårt mandat. For å freiste å avgrense målgruppa og samstundes nå flest mogleg vel me å definera målgruppa slik: Kvinner og menn, frå Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord som er over 18 år og som er psykisk sjuke. Det er ikkje krav til at dei skal vere rusfrie og dei kan ha ei utfordrande åtferd. Dei vil ha eit omfattande og varig behov for tenester frå kommunen. Med denne målgruppa vil me nå både dei i gruppe 1 og ein del av dei i gruppe 3. Det er heller ikkje noko bufellesskap / felles tiltak for denne gruppa i frå før. I Nasjonale 6

7 retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personar med samtidig ruslidingar og psykiske lidingar ROP lidingar, står det at norske kommunar ikkje er lovpålagd å skaffe permanente bustadar, men at kommunen har plikt til å medverke til å skaffe bustad til personar som sjølv ikkje kan ta i vare sine interesser på bustadmarknaden. Erfaring tilseier at dei i vår målgruppe er blant dei som har store vanskar med å kome inn på bustadmarknaden. Dei sinte unge mennene som treng rehabilitering og opplæring vil då felle utanfor denne målgruppa til dette felles tiltaket. Spørsmålet ein stiller seg er om brukarane er viljuge til å flytte til ein annan kommune for å få dette tilbodet. Det er ikkje høve til å nytte tvang for å få nokon til å busetje seg her. Dette er meint å være eit trygt og verdig tilbod til dei som ein ikkje greier å gje gode nok tenester i eigen kommune. Takkar ein nei må ein greie seg med eit teneste tilbod som er vurdert til å være dårligare. I Fou-rapport nr.1/2012 Husrom utan hjerterom, kan bustad motverka marginaliseringsprosessar? står det mellom anna at det er vanskeleg å rehabiliterast om ein lokaliserast saman med personar som ynskjer å fortsetje rusbruken sin, og det er uheldig å blanda personar med legemiddelassistert behandling med personar som ikkje mottek denne forma for behandling. Ved å definere målgruppa som me gjer, vel me å legge vekt på eit tilbod om å bu, ADL trening (Trening i dagleglivet sine aktivitetar), og det som ligg i det å halda sitt eige hushald. Eit trygg og verdig tilvære. Rom for trygghet Tryggleik vart i Fourapporten trekt fram som eit viktig aspekt som heng saman at ein skal kunne halde unna ikkje ynskte gjester. I den samanheng vart det etterlyst døgnbemanning 7.3 Tildelingskriterier. Det må utarbeidast retningsliner for tildeling. 7.4 Beslutningsprosessen Heimkommunen gjer sakshandsaminga og finn då kven som er kvalifisert til eit slikt tilbod. 7.5 bemanningsplan. Bemanningsplan til 12 brukara 3 D-vakter: ca. 8 timar x 3 = 24 timar 3 A-vakter: ca. 7,75 timar x 3 = 23,25 timar 2 N-vakter: ca. 9 timar x 2 = 18 timar = 65,25 timar pr. døgn 65,25 t x 7 døgn = ca. 456,75 t/pr. veke i turnus. Dette utgjer 13 årsverk. I tillegg kjem leiar. 7

8 Bemanningsplan til 8 brukara 2 dag 8 timar x 2 = 16 timar 2 kveld 7,75 timar x 2 = 15,5 timar 2 natt 9 timar x 2 = 18 timar = 49,5 timar pr. døgn 49,5 t x 7 døgn = 346,5 t/pr. veke i turnus. Dette utgjær 9,8 årsverk. I tillegg kjem leiar Behovet for personell vil variera med behovet hjå den einskilde brukar og plasseringa av tiltaket. Vert plasseringa i nærleiken av heimetenesta eller sjukeheim kan det vere ein på natt kan samarbeide om den eine nattevakta Kompetanse I bufellesskapet treng ein sjukepleiar, vernepleiar og miljøterapeut. Nokre av desse bør ha tverrfagleg vidareutdanning innan rus og psykiatri som gjer ei innføring i rusførebygging, behandling og omsorgsfunksjonar innan rusfeltet. Ein vil og ha behov for miljøarbeidarar med vidareutdanning i psykiatrisk miljøarbeid. Miljøterapeuter er ei viktig gruppe. Aktivitør, musikar og andre med praktisk bakgrunn, som dermed kan være pådrivarar for aktivitet/arbeide i kvardagen. Der må vere tilgang til tenester frå Akutt ambulant team. (tenke da spes. på psykolog/psykiater) og Nav. Ut i frå erfaring veit ein at det er lettare å rekruttera og halda på fagfolk i gode fagmiljø. Der må være gode rutinar for samarbeidet med AAT team (akutt ambulant team) som består av fagfolk frå Haugaland DPS og dermed er eit anna linje tilbod. Dei bistår i akutte og vanskelige tilfelle, hvor det er behov for høgare kompetanse, akutt og når det må vurderast innlegging Arealbehov Eit varig bustad kan vere mykje forskjellig alt frå eigen eigd eller leigd bustad til godt bemanna og samlokaliserte bustadar eller bufellesskap. I Husbanken sin rettleiar for omsorgsbustadar og sjukeheimar seies det at omsorgsbustadar som bukollektiv kan vere sosialt krevjande og passar ikkje alle. I same rapporten står det når det gjeld butilbod for personar med rus og psykiske lidingar at opp til 4-6 bustadar same stad tykkjest å gå bra, men med fleire enn dette oppstår det ofte konfliktar. Eigen inngang verkar til fungera godt. 8

9 Det vert anbefalt individuelle løysingar både når det gjeld bustad og oppfølging i bustad. Husvære bør vere frå 40 m2 og oppover. Når det gjeld butilbod for personar med psykiske lidingar tyder tilbakemeldingane frå kommunane at bufellesskap fungerar bra for mange. Fellesarealet bør ikkje være mindre enn m2 og kan innehalda kjøken, stove og toalett. Erfaring viser at fellesareala nyttast meir når der er personale til stades. Fellesrom og rom for personale bør liggje nær kvarandre. Forskrift om arbeidsplassar og arbeidslokale (Arbeidstilsynet best. 529) set krav til dimensjonering av rom til personale etter kor mange arbeidstakarar som normalt skal bruke rommet og arbeidet sin art, men den seier ikkje noko konkret om arealbehovet. I tillegg er det krav til garderobe, vaskerom, toalett, rom til å ete i og kvileplass for gravide og ammande. 7.8 Samarbeid med brukergrupper og frivillige. Eksempel fra Sauda er tatt med for å vise hvordan en kan samarbeide med frivillige. Mental helse Sauda: Dette er en organisasjon som starta i 1985 og har 120 medlemmer. Stedet kalles møteplassen. 2 dager i uka er kommunale, dvs 2 personer ansatt av Sauda kommune, innhold i disse dagene er middag og samvær. De andre dagene i uka drives av brukere. Aktivitetene da er trening og hobbykvelder. Frivillighetssentralen i Sauda. Et eldre hus i sentrum, der det pr. i dag er bevilget 1 årsverk. Det er aktiviteter som turgruppe, snakk norsk gruppe, samtale gruppe, litt hagearbeid og følgetjeneste. Til disse aktivitetene er det 1-2 frivillige med hver gang. Suldal Suldal har mange frivillige, men ingen arbeider i forhold til rus/psykiatri. Der er ein lokalforening av Mental helse. Vindafjord I budsjettet for 2013 er det vedtatt en stilling til frivillighetskoordinator. Arbeidet med frivillighet er ikke satt i et system i kommunen, men det er god grunn til å tro at potensialet er stort. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng med folkehelsen. Også årets budsjett er innvilget en stilling som folkehelsekoordinator. Denne vil truleg bli besett før sommarferien. 9

10 Aktivitetstilbod er ein del av mandatet. Brukargruppa ventast, ut i frå krava til inntak, å ikkje ha så stor arbeidsevne. Aktiviten kan løysast med individuelle aktivitetsplanar kor ADL og det praktiske ved å halda eit hushald er ein del av aktiviteten i tillegg til td. Handleturar, skogsturar og fisketurar. Når ein bestemmer kor tiltaket skal liggje kan ein plassere det i rimeleg nærleik til eksisterande aktivitetstiltak slik at det evt. Kan det eksisterande tiltaket nyttast. Olav Ose Evensen, Nordlandssykehuset, Psykiatrisk innsatsteam, sa på Konferansen De vanskelige sakene i Bergen 2 3 mai i år, då han la fram ein studie av 13 brukarar i vår målgruppe, at mange av brukarane sa at den beste tida dei hadde hatt i livet var då dei gjekk på folkehøgskule. Evensen etterlyste fleire tilbod som likna på folkehøgskule tilbodet Pasientforløp Sett ut frå målgruppa er det sannsynlig at noen brukere kan ha behov for ytterligare oppfølging ved sida av kommunale tenester. Spesialisthelsetenesta kan bistå med rettleiing av personale ved bustaden og oppfølging/behandling av enkelte brukarar. Som tidligere nevnt er det et økt fokus på poliklinisk og ambulant oppfølging i spesialisthelsetjenesten, også for målgruppen til bofellesskapet. En må derfor regne med at oppfølgingen primært kommer at være poliklinisk og ambulant på DPS - nivå. Det kan være aktuelt at nokre av brukarane vert behandla under tvang ihht Psykisk helsevernloven. I disse tilfeller har spesialisthelsetjenesten et særlig ansvar for brukeren ifht regelmessige vurderinger samt medikamentoppfølging. Ved akutte tilfelle knytt til brukarar i bufellesskapet kan personalet rådføre seg med Akutt ambulant team (AAT) ved Haugaland DPS døgnet rundt. AAT kan bistå med veiledning og ev. vurdering av brukeren. Avhengig av problemstilling, kapasitet og bustaden sin geografiske beliggenhet kan brukaren vurderast ambulant i bustaden, alternativt kan brukaren reise til Haugesund. Hvis det foreligger behov for vurdering mtp etablering av Tvunget psykisk helsevern må brukaren iht Psykisk helsevernloven vurderes av lege som er uavhengig av Psykisk helsevern, d.v.s. fastlege eller legevaktslege. For brukarar som har behov for sammensette tenester bør det utarbeidast individuell plan / kriseplan slik at roller og forventninger er klart definerte for alle samarbeidsinstanser. 8. Telemedisin Telemedisin kan definerast som undersøking, behandling eller veiledning som vert utført med hjelp av tekniske systemer uavhengig av hvor pasient og fagperson befinner seg geografisk. Telemedisin kan være eit nyttig og resurs- og tidsbesparende hjelpemiddel både 10

11 for bufellesskapet og spesialisthelsetjenesten. For aktuell målgruppe er det sannsynligvis mest aktuelt å bruke telemedisinske løsninger for veiledning og samarbeidsmøter. Telemedisin er allerede i aktivt bruk i Helse fonna. Synergieffekten ved interkommunalt arbeide: Definisjon på synergieffekt er et uttrykk som brukes blant annet i økonomien og i politikken om den meireffekt som oppnås ved at to eller flere tiltak til sammen gir større eller bedre resultater enn summen av tiltakene hver for seg. Investering på ett felt kan gi innsparinger på et annet felt, og ofte vil satsingen på det sekundære tiltaket betale seg selv. Formålet med denne buforma er å gje klienten eit liv som gir mening og verdighet. Fire kommuner betyr flere betalarar. Alle utgifter deles. Ein bedre økonomi vil bety at det vil bli lettare å tilsetje og betale fagfolk og lettare at aktivere ACT team fra Helse Fonna og gjere faste avtaler med dei.. I forhold til bygningsmassen vil fire kunne dra bedre enn ein. De fysiske rammer vil kunne gjerast mer komfortable og hjelpemidler bedre oppdatert. Mulighet for romsligere kursbudsjett og bedre mulighet for hospitering (økonomi igjen) gir bedre faglighet. Større utvalg av fagpersoner med relevant kompetanse og dermed lettere at rekruttere rette folk. Bedre fagmiljø gir igjen bedre tjeneste og lettare å gjere bustaden attraktiv. Det både i forhold til rekruttering av tilsette og leigetakarar. Ved å byggje saman kan dette tiltaket bli ein en faglig base/ ressurssenter, som er i stand til at tilby hjelp hurtig og på lågaste moglege nivå. Dette i seg sjølv er ein forebyggende effekt ved at innleggelser kan unngås.( Tidlig intervensjon). Større klientgrunnlag. Interkommunale fag dager. Færre reiseutgifter. Lærer bedre i lag. Større nedslagsfelt og dermed større pasientgrunnlag gjør det lettere at samarbeide med Helse Fonna. Lettere for begge parter at ha flere samlet på et sted. Byggje opp ei faggruppe som kan nyttast av andre. Rettleiing til andre fagfolk/tjenesteområder. Samlingsplass for kompetanse. Mulighet for bedre bemanning. Flere på jobb samtidig øker tryggleik for både ansatte og beboere. Ofte riktig vegval når ressursar vert sett under press. 11

12 9 Økonomi Om fleire kommunar samarbeider om å etablera omsorgsbustadar og / eller sjukeheim, skal ein kommune søkje om tilskott og stå som ansvarleg ovanfor Husbanken. Det gis inntil 30 % av godkjende anleggskostnadar til omsorgsbustadar med fellesareal, avgrensa opp til kr ,-. I vårt mandat er det sagt at det i tilbodet skal inngå aktivitet / arbeid. Husbanken gir inntil 40 % av godkjende anleggskostnader til lokale for dagaktivitetstilbod, og til naudsynt fellesareal for å yte heildøgnstenester i eksisterande omsorgsbustadar. I Husbanken sin veiledar står det at det ikkje vert gitt tilskott til fellesareal for nye sjukeheimar og omsorgsbustadar. For 2013 gis tilskottet ut i frå ein anleggskostnad på maksimalt 2.8 mill. kroner per sjukeheimsplass eller omsorgsbustad. Det er eit krav at nye omsorgsbustadar og sjukeheimsplassar skal være innarbeida i kommunen sitt års budsjett eller fireårige økonomiplan før Husbanken kan gje tilsagn til prosjektet. Den gjennomsnittlege km2 prisen på nye bustadar i Rogaland i 2010 og 2011 er kr ,- (ssb). Åtte bustadar kvar på 40 m2 er 320 m2. Dette kostar kr ,- pr. eining og kr ,-. I alt får ein 30 % av byggekostnadane, maks kr ,- pr. eining. 30% av vert kr. Det vert då kr som dei fire kommunane må dele på når det gjeld bu einingane. I tillegg kjem kostnaden til fellesareal. Minste fellesareal 50 m2 som vil koste kr ,-. Totalt kr, når husbanktilskott er trekt frå. Desse tala byggjer på gjennomsnittleg km2 pris i Rogaland. Det er i % av dei reelle anleggskostnadane Husbanken betalar ut tilskott. I et tilsvarande tilbod på Karmøy, Østremtunet, er der 9 brukarar. Dei har 15,2 årsverk og greide seg med eit budsjett på 13 millionar kroner i året. Driftsutgiftene for kvar brukar vert då kr ,- For 8 brukarar kr ,- Alternative løysingar 1. Eit bufellesskap med 8 bu einingar som gir to plassar for kvar kommune. Dette kan byggjast i eit bygg som ein hestesko med fire sjølvstendige bu einingar i kvar side og fellesareal og rom for personale midt på. Eigen inngang til kvar bu eining. Her bør ein tenkje på om det er mogleg å byggje 4 einingar som frittståande hus i nærleiken om behovet aukar. ( vert anbefalt ved utagerande åtferd). Dette er nærast anbefalinga 4 6 bu einingar samla. 2. Ein byggjer eit bufellesskap for 12 personar delt i to avdelingar. 3. Tiltaket kan og byggjast som små sjølvstendige hus med fellesareal og rom for personale i nærleiken. ( 8 eller 12 småhus) 12

13 Det er etter det gruppa kjenner til ikkje bygningsmasse som eignar seg for dette føremålet i kommunane i dag. Ein kjenner heller ikkje til at der er tomteareal i kommunal eige som kan nyttast. Suldal har Bjødnateigen, som er ein tidlegare institusjon. Her kunne ein hatt bukollektiv, men husbanken åtvara mot ei slik løysing for denne gruppa. Det ligg utanføre mandatet til gruppa å sei noko om lokalisering av tiltaket, men Husbanken seier at: Omsorgstilbud fungerer best når de lokaliseres nær det lokale livet med samfunnsog servicefunksjoner. Husbanken anbefalar at det for konkrete prosjekt bør gjerast reie for avstandar og tilgjenge til service, kultur og andre funksjonar. Det er viktig å gå i dialog med naboane i forkant av realisering av prosjektet. 10 Konklusjon Gruppa anbefaler: At det vert bygd eit bufellesskap med bemanning for heildøgns tenester for menneske med psykiske lidingar og / eller som er avhengig av rusmiddel At det vert sett ned ei arbeidsgruppe for å utrede bufellesskapet. At kostnaden til prosjektplanlegging vert innarbeida i budsjetta for

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Faktaopplysningar Helse og omsorg per

Faktaopplysningar Helse og omsorg per 1. Eldre i institusjon i Vinje kommune Vinje sjukeheim er definert som institusjon jf Helse og omsorgstenestelova.3-2,6 c Sjukeheimen har fylgjande funksjonar: 7 plassar: korttidsopphald - rehabilitering,

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane Programmet 13.00 13.05 Innleiing og presentasjon 13.05 14.15 Helse 2030 14.15 14.30 Pause 14.30 14.50 Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane 14.50 15.05 Kommunane si plikt i høve

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Brukarutvalet Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Midlar i frå Fylkesmannen Søkt Helsedirektoratet 14 kommunar Stor aktivitet på ABC opplæring i fylket Pasientryggleiksprogrammet,

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv»

Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv» Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv» Presentasjon av kommunen 8900 innbyggjarar Stor kommune i areal. Heimetenester er lokaliserte på; Ølen omsorgssenter og Vindafjordtunet. Gir

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 INNLEIING...3 2.1 Mål:...4 2.2 Styringsgruppa for planarbeidet:...4 2.3 Arbeidsgruppa:...4 3 ELDRE...4 3.1 Situasjonsbeskriving...4 3.2 Vurdering...5

Detaljer

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017 Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy Innlegg Stavanger 4 april 2017 Disponering Utfordringar Korleis me jobbar Ulike brukargrupper Erfaringar Tankar framover Vårt erfaringsgrunnlag. 42000 innbyggjarar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde SLUTTRAPPORT Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde 2 Innhald 1. Forord... 2 2. Mandat... 3 3. Innleiing... 5 4. Utgreiing... 5 4.1. Fortsatt drift av sikkerheitspost ved Psykiatrisk klinikk, avd.

Detaljer

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng?

Brukarutval. Kva er ein brukar i denne samanheng? 1 Brukarutval Kva er ein brukar i denne samanheng? Ein brukar er i denne samanheng ein som nyttar helse, sosial og omsorgstenester eller potensielt kunne hatt velferdsgevinst ved å gjere det fordi vedkomande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE 1. Formål Retningslinene skal bidra til å sikre rettstryggleiken for dei som søkjer kommunal bustad i Vinje kommune. 2. Virkeområde Retningslinene

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012 SLT- 2012 HANDLINGSPLAN Mai 2012 Strategisk mål Indikator Måltal Tiltak Ansvar Tema 1. Rus og narkotika bekjempelse Opplyse og informere om rus situasjonen i Vindafjord og Etne Ved bruk av politiets data

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

NAV Sula. Rusarbeid i Sula kommune

NAV Sula. Rusarbeid i Sula kommune NAV Sula Rusarbeid i Sula kommune Visjon «Sula kommune skal ha aktive innbyggjarar med framtidstru og livsoptimisme som kjenner tryggleik og tilhøyre utan misbruk av rusmiddel» NAV, 15.01.2013 Side 2 Planar

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/977 5307/2014 LIADAL H00 11.04.2014 Melding om vedtak i levekårsutvalet 9.4.2014, sak 20/14 PASIENTSITUASJONEN VÅREN 2014

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet for oppvekst og omsorg /11 HLV

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet for oppvekst og omsorg /11 HLV SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-614 Arkivsaksnr: 09/635 Løpenr: 11/358 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna - Høyringsuttale

Plan for psykisk helsevern i Helse Fonna - Høyringsuttale Helse Fonna Postboks 2170 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Tiltakstenesta, Flora kommune Geir Kristiansen, psykiatrisk sjukepleiar

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Tiltakstenesta, Flora kommune Geir Kristiansen, psykiatrisk sjukepleiar Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR Tiltakstenesta, Flora kommune Geir Kristiansen, psykiatrisk sjukepleiar Flora kommune Tiltakstenesta Etablert 1.april 2013 3 ulike avdelingar nyorganisert som eiga

Detaljer

Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV).

Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV). Tiltak og rådgjevingstenesta for vaksne (TRV). TRV har fått tildelt er netto ramme på kr. 17.500.000. Ramma har kome fram slik: Lønsutgifter kr. 24 300 000 Andre driftsutgifter kr. 8 450 000 Sum utgifter

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer