PROSJEKTBESKRIVELSE. ...og velge det beste. Utvikling, etablering og evaluering av helhetlig behandlingslinje for mennesker med CFS / ME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. ...og velge det beste. Utvikling, etablering og evaluering av helhetlig behandlingslinje for mennesker med CFS / ME"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE...g velge det beste. Utvikling, etablering g evaluering av helhetlig behandlingslinje fr mennesker med CFS / ME Prsjektet er utledet av et systematisk g langsiktig arbeid i Vestfld med frmål å utvikle en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert behandlingslinje til mennesker med sammensatte lidelser - fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid. Målet er å mestre livet til trss fr plager. I denne sammenheng er arbeidet avgrenset til å gjelde mennesker med mistanke m g senere diagnstisert CFS/ME. Prsjektet går ver tre år; g er avgrenset til fkusmrådene a) En dør inn - diagnstikk g seleksjn b) samhandling g brukerinvlvering, samt c) evaluering g kunnskapsdeling. Prsjektansvarlig: Kari Marthinsen klinikksjef SiV HF Prsjektleder: Ikke besatt pr.dat.

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Frankring g avtaler Prsjektet.g velge det beste er basert på gjensidig frpliktende samhandling i tråd med samhandlingrefrmens intensjner. Prsjektet er frankret i et partnerskap mellm SiV, ved Medisinsk klinikk g klinikk FMR, Kysthspitalet, brukerrganisasjnene MENIN g Nrsk ME-Frening, kmmunene Larvik g Sandefjrd (LMS) g fastlegene i Vestfld ved praksisknsulentrdningen (PKO) Dette samarbeidet er pr. dat bekreftet muntlig g vil bli frmalisert gjennm avtaler. I tillegg arbeides det fr å utvide parterskapet til gså å gjelde NAV Vestfld g Vestfld fylkeskmmune (flkehelsekrdinatr g videregående skle) 1.2.Bakgrunn g relevans Helsetjenestens frmål er å imøtekmme pasienter, fagflk g pårørendes g samfunnets behv fr gde, kunnskapsbaserte helsetjenester. De reginale Helsefretakene er gitt i ppgave å sikre adekvat tilbud m diagnstikk, behandling g rehabilitering, herunder tilbud m lærings g mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kmmunene g det nasjnale nettverket fr CFS/ME. (Helsedirektratet) Sykehuset i Vestfld HF (SiV) har i Oppdrag g Bestilling 2010 fra Helse Sør Øst RHF fått ppdrag hvr man skal ha særskilt fkus, herunder pasienter med krnisk utmattelsessyndrm / myalgisk encefalpati (CFS/ME) Bestillingen er knkretisert til å etablere et pliklinisk tilbud til mennesker med ME. SiV har uttrykt en ambisjn m å se dette i en større sammenheng. Direktøren har derfr initiert et arbeid med henblikk på å utrede mulighetene fr å utvikle en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert behandlingslinje til mennesker med sammensatte lidelser herunder CFS / ME, fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid; en ambisjn sm strekker seg ut ver sørge-fr-ansvaret g bestilling fra eier. Prsjektet relaterer seg til mråder sm er utver sykehusets sørge-fr-ansvar. Kstnadene ved å utvikle g etablere behandlingslinjer dekkes av SiV HF, se punkt 7. Se knseptskissen under. Figur 1. Rikke A. Asbjørnsen & Kari Marthinsen. Knseptskisse CFS/ME Side 2 av 11

3 1.2 Prsjektmål PROSJEKTPLAN Effektmål: at det freligger en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert (frsknings-, erfarings- g brukerkunnskap) behandlingslinje til mennesker med CFS/ME - fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid. Målet er å mestre livet til trss fr plager. Resultatmål: Det er etablert standardiserte henvisninger g utredningsverktøy fr mennesker med CFS / ME bsatt i Vestfld, g dette er tatt i bruk både i primær g spesialisthelsetjenesten. Det er etablert en dør inn i spesialisthelsetjenesten en multidisiplinær avklaringspliklinikk. Det er etablert arenaer fr gjensidig kmpetanseverføring mellm primær- g spesialisthelsetjenesten, NaV, arbeidsgiver g skle. Det er etablert nye mdeller fr lærings- g mestringsstrategier på tvers av rganisatriske grenser g hvr bruker g pårørende samvirker sm viktige ressurser. Det er etablert frløpsbaserte samhandlingsavtaler fr behandlingslinjen CFS / ME Det freligger lett tilgjengelig g krdinert infrmasjn m CFS/ME tilbudet i Vestfld på internett. Det freligger frskningsrapprt sm dkumenterer effekten av tiltakene / tjenestene. 2. OMFANG OG AVGRENSING Prsjektet. g velge det beste tar fr seg avgrensede g pririterte fkusmråder i dette arbeidet. Prsjektperiden er tre år ( ) med årlige delprsjekter relatert til fkusmrådene a) En dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn b) Samhandling g brukerinvlvering c) evaluering g kunnskapsdeling En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Mennesker sm rammes av CFS/ME har mange subjektive helseplager. Dette har de til felles med andre pasienter med ufrklarte lidelser sm krnisk rygg g nakkesmerter, irritabel tarm, generaliserte smerter etc. Pasienter sm er rammet av CFS/ME ser ut til å være en pasientgruppen sm har flere g sterkere subjektive helseplager en andre (Stubhaug et.al.2005). De preges til dels av mange frskjellige g sammensatte plager g blir fte beskrevet sm kmplekse lidelser. Å stille riktig diagnse kan være vanskelig g pasientene henvises fte til undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. Pasientene utgjør en betydelig del av ventelisteprblematikken da de pririteres lavt innenfr de ulike spesialiteter de henvises til. På grunn av mange frskjellige symptmer henvises de til ulike spesialiteter g kan av den grunn vandre mellm flere spesialiteter med påfølgende lange ventetider; g viktigst til str usikkerhet g ufrutsigbarhet fr pasienten. Vi ønsker å gjøre ne med dette i Vestfld g i delprsjektet En dør inn er det et uttalt mål å ha etablert en tverrspesialisert avklaringsenhet fr å selektere til riktig behandling (effektivitet, kvalitet) g fr ikke å utsette pasienten fr feil behandling (kstnadseffektiv, kvalitet) samt til spisset diagnstikk fr å identifisere CFS / ME. Enheten er tenkt bemannet med et basisteam bestående av infeksjnsmedisiner, nevrlg, nevrpsyklg/psykiater g sykepleier. Teamet må trekke veksler på subspesialiteter / spisskmpetanse ved behv. Samarbeidet med fastlegene er essensiell i denne fasen med henblikk på å sikre frankring bruk g gjensidig kmpetanseverføring. Side 3 av 11

4 Det må utvikles g etableres standardiserte henvisninger g en diagnstisk verktøykasse med blant annet et diagnstisk vurderingsskjema basert på Canadakriteriene. Prsjektet ved SiV er et klinikkvergripende, flerfaglig prsjekt. Gjennm et samarbeid mellm medisinsk klinikk, da spesielt ved seksjn fr infeksjn, nevrlgi g habilitering i samarbeid med klinikk fysikalsk medisin g rehabilitering har vi en betydelig faglig kmpetanse. Denne innbefatter gså psyklger, psykiatere g nervpsyklger. Gjennm et faglig samarbeid mellm alle disse tunge fagmiljøene mener vi at vi kan være svært presise i diagnstikk av CFS/ME. Ved m mulig å hmgenisere gruppen pasienter med diagnsen CFS/ME trr vi at en gså kan bedre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Arbeidet må gjøres på en slik måte at det tilrettelegger / frbereder fr å evaluere verktøyet; fr frskning g kvalitetssikring g skaper arenaer sm bidrar til innvasjn g læring på tvers av rganisatriske grenser Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Samhandling mellm helsetjenestenivåene har vært g er et sentralt tema i en rekke styringsdkumenter både innen KS-mrådet g i spesialisthelsetjenesten. Ikke minst er det et viktig tema i den ffentlige debatt. Å skape helhet g sammenheng fr pasientene er en str utfrdring i dagens helsevesen. Behandlingslinjer er den krnlgiske kjeden av hendelser sm utgjør pasientens møte med helsetjenesten. Frmålet med behandlingslinjer er at virksmhetene skaper merverdi fr sluttbruker gjennm å etablere nye tjenester på tvers av rganisatriske grenser, samrdne arbeidsprsesser g gjensidig lære av hverandre. Behandlingslinjene beskriver beste praksis, spesifiserer data, g etablerer felles metder g standarder fr infrastruktur, kntaktflater, systemer g datautveksling. Klinikk fysikalsk medisin g rehabilitering, Kysthspitalet, har ver lenger tid jbbet systematisk med å frbedre tjenestetilbudet gjennm standardiserte behandlingslinjer - gså i samarbeid med kmmuner g NAV. Grunntanken er at det skal være en rød tråd fra prblemet ppstår til det er løst eller mestres uavhengig av samfunns- g livsarena. Mennesker br g lever sine liv i sine hjem. Den røde tråden må derfr strekke seg frahjem-til-hjem. Klinikk medisin ved HAB har betydelig kmpetanse på samhandling med kmmuner gjennm Lærings- g MestringsSenteret (LMS). Dette har ført til flere svært vellykkede prsjekter i samarbeid med Sandefjrd kmmune. Prsjektet vil aktivt arbeide fr å utvide dette samarbeidet til gså å mfatte flere kmmuner i vårt mråde bl. andre Larvik. SiV har allerede gd kmmunikasjn med Larvik kmmune gjennm Larviksprsjektet sm har økt samhandlingen mellm SiV g Kmmunen. Brukermedvikning er viktig i slike prsesser g samarbeid med brukerganisasjner vil bli vektlagt i prsessen. Samhandling representerer mange utfrdringer g man kan tilnærme seg på mange måter. Vi tar sikte på å integrere kliniske g rganisatriske elementer inn i en felles frpliktende struktur. Matrisen under viser kmpleksiteten i dette. Side 4 av 11

5 Fkusmråde fr prsjektet Frløpsbaserte samarbeidavtaler Figur 2. Matrise fr samhandlingselementer g kliniske dimensjner, Kilde: K. Marthinsen. Prsjektplan Frløpsbaserte samarbeidsavtaler et egnet virkemiddel fr å sikre riktig kvalitet g gd pasientflyt i rehabilitering. SiV HF, 12K i Vestfld.2009 Vi har valgt å avgrense prsjektets fkus til å gjelde samhandlingselementet Kntrakter. Prsjektet må i sitt arbeid med å utfrme avtaler frhlde seg aktivt til de fire kliniske dimensjnene. Det vil si at avtalene skal knkretiseres til hvilke arenaer man skal samhandle, hvrdan det skal samhandles g hvilke rller samarbeidspartene skal ha i frhld til det sm direkte relaterer seg til frløpet CFS / ME Brukerinnsikter er vesentlig fr å drive kunnskapsbasert praksis g er likeverdig med erfarings- g frskningsbasert kunnskap med hensyn til å utvikle relevans i tjenestene. Dette knseptet bygger på læring- g mestringsstrategier hvr likemannsarbeid g pårørendeinvlvering er vesentlige kmpnenter gjennm hele tiltaksskjeden / behandlingslinjen. Mbile tverrfaglige team g teknlgiske løsninger er gså kmpnenter sm vil bli vurdert i dette delprsjektet. Fr å sikre riktig kvalitet, vil prsjektet gså innhente brukerinnsikter i utviklingsarbeidet. Det gjøres ved å anvende en metde fr inkluderende tjenestedesign sm SiV ved Kysthspitalet, har prøvd ut blant annet i samarbeid med Nrsk Designråd g Frskningsrådet. Knseptet tar på verrdnet nivå inn i seg frmulerte brukerbehv til behandlingslinjen / tiltakskjeden. Disse er synliggjrt i knseptskissen. Brukerbehvene er identifisert g frmulert i en interessentknferanse sm ble arrangert av SiV g ST HF i frbindelse med planarbeidet fr spesialisthelsetjenester i sykehusmrådet. I knferansen deltk ca. 20 brukerrepresentanter fra ulike rganisasjner g brukerutvalgene i de aktuelle fretakene. Brukerrepresentantene i ME-freningen g MENIN har tilsluttet seg disse Evaluering g kunnskapsdeling. Delprsjekt Frmålet delprsjektet Evaluering g kunnskapsdeling er å fremme kunnskap, kmpetanse g økt frståelse på CFS/ME spesielt rettet mt vksne g unge med CFS/ME. 0-punktet er nåsituasjnen g det er vesentlig å berede grunnen fr frskning allerede ved prsjektstart i Diagnstiske verktøy / vurderingsskjema basert på symptmer g diagnseregistrering må skje på en slik måte at det kan anvendes i frskning g en må sikre nødvendige gdkjenninger fra REK, persnvernmyndigheter m.v. Til dette trengs kmpetanse, utstyr g prgramvare. Prsjektet planlegger å igangsette frskning fr å etterprøve behandlingseffekt, når behandlingen er etablert. Pririterte frskningstema er merket med grønn farge i knseptskissen g satsingen har uante muligheter fr frskning innenfr medisinsk frskning, annen fagutvikling, heletjenestefrskning g samfunnsfrskning. Side 5 av 11

6 Prsjektet blir rganisert i nært samarbeid med Nasjnalt nettverk fr ME/CFS g Reginalt kmpetansesenter ved Ullevål (OUS) blant annet gjennm å etablere en referansegruppe - et faglig referansepanel bestående av ulike kmpetansemiljøer innenfr helse- g samfunnsliv. SiV gd frskningskmpetanse gså internt i fretaket; blant annet er det flere leger, men gså annet helsepersnell med dktrgrad - både i medisinsk klinikk g ved Kysthspitalet. Ved Kysthspitalet pågår et randmisert, kntrllert klinisk dktrgradsstudie vedrørende behandling (tilgrenset/felles symptmatlgi) til pasienter med ufrklarte gangvansker, såkalt knversive gangvansker(freløpig ikke publisert) Behandlingen er basert på en pedaggisk symptmfrklaring g tilpasset pptrening. Spesialisthelsetjenesten har strt ansvar i å verføre kunnskap til kmmunene g fastlegene. Reginalt senter ved Ullevål har et spesielt ansvar fr det i HSØ, men mråde- /lkalsykehusene har gså en vesentlig rlle i dette arbeidet innenfr eget sykehusmråde. Behandlingslinjeutviklingen har en slik frm at virksmhetene / aktørene deler kunnskap g erfaring g dette bidrar til innvasjn g læring på tvers av rganisatriske grenser. Det vil allikevel være nødvendig å arrangere lkale kurs g netteverkssamlinger. Prsjektet har gså sm ambisjn at behandlingslinjen skal være beskrevet g åpent tilgjengelig via internettløsninger Spin-ff effekt / verføringsverdi I denne sammenheng er arbeidet avgrenset til å gjelde mennesker med mistanke m g senere diagnstisert CFS/ ME, men arbeidet vil gi læringsverdi til andre pasientgrupper med til dels felles symptmatlgi g prblemer. På den måten vil en eventuell satsing i Vestfld inklusive dette prsjektet, gi merverdi fr stre pasientgrupper sm i dag ikke har adekvate tilbud. 3. ORGANISERING 3.1 Prsjektledelse Prsjektansvarlig: Kari Marthinsen, klinikksjef SiV HF, klinikk FMR Prsjektleder: ikke besatt pr. dat. Prsjektleder rekrutteres særskilt fr periden Organisasjnsmdellen kan klassifiseres sm en trekkspillrganisasjn. Trekkspillrganisasjnen kjennetegnes ved at man har fleksibilitet til å trekke inn frskjellige typer ressurser på de frskjellige stadiene i prsjektet. ( Andersen, Grude g Haug.1995:86 ) Det vil være frdelaktig med en viss fleksibilitet. Hensikten med å rganisere prsjektet sm trekkspill er å legge til rette fr en dynamisk rganisasjn g høy grad av invlvering. Det etableres en prsjektgruppe g evt. små effektive arbeidsgrupper relatert til fkusmrådene (delprsjektene). Disse kan vkse eller krympe g trekke på ulike ressurser etter behv. Prsjektgruppa utgjør sammen med prsjektleder, prsjektets røde tråd. Teamet har ansvar fr framdriften g fr å krdinere kmmunikasjn internt g eksternt i prsjektet, samt å fasilitere prsesser. Prsjektgruppas medlemmer rekrutteres internt g må være på plass ved ppstart. Side 6 av 11

7 3.2 Øvrige rller Prsjekteier: Sykehuset i Vestfld HF v/ Stein Kinserdal, AD Styringsgruppe. Prsjektet skal være et reelt partnerskap, med delt prsjektansvar mellm de invlverte parter - SiV HF, Sandefjrd kmmune g Larvik kmmune (Vestfld fylkeskmmune g NAV Vestfld 1 ) Det etableres en styringsgruppe med sentrale representanter fra partnere. Styringsgruppa styrkes gjennm brukerrepresentasjn fra henhldsvis Nrsk ME-frening g MENIN. Referansegruppe Det etableres en referansegruppe - et faglig referansepanel bestående av ulike kmpetansemiljøer innenfr helse- g samfunnsliv. Viktige medvirkere er Nasjnalt nettverk fr ME, Reginalt kmpetansesenter på Ullevål (OUS) 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter g milepæler Prsjektbeskrivelsen fr.. velge det beste må ses på sm en tentativ plan. Prsjektet er avhengig av ekstern finansiering fr å kunne bli gjennmført. Viktige beslutningspunkter: Nvember 2010: Prsjektplanen anbefales g pririteres fra SiV HF. Søknad til Helsedirektratet. Avgrenset til fkusmråde / delprsjekt En dør inn diagnstikk g utredning. Nvember- desember2010 (ukjent dat) svar på prsjektsøknad. 1.desember. Prsjektstart. Innledende arbeid, prsjektplanlegging, rganisering, gjennmføring fkusmråde En dør inn diagnstikk g utredning. Juni Frist fr å søke Helsedirektratet m midler fr fkusmråde Samhandling g brukerinvlvering Høst Igangsette fkusmråde / delprsjekt Samhandling g brukerinvlvering Juni Frist fr å søke Helsedirektratet m midler fr fkusmråde / delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Høst Iverksette fkusmråde / delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Prsjektavslutning. Tas stilling til videreutvikling. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1. Suksessfaktrer Suksessfaktrene det vi må tilføre prsjektet fr at det skal bli bra. Det peker seg ut nen suksessfaktrer på verrdnet nivå: Et reelt g frpliktende partnerskap. Det er vesentlig at prsjektpartnerene frplikter seg inn i prsjektet g følger pp knsekvensene inn i sine respektive rganisasjner. Frutsigbare rammebetingelser gjennm hele prsjektperiden. Prsjektet strekker seg ver 3 år altså utver et nrmalt budsjettår. Finansieringen må være sikret fr hele periden fr å kunne bli gjennmført. Kblingspunkter til andre påløpende aktiviteter i Vestfld med verlappende eller tilgrensende interessemråde, slik at man kan sikre helhet, felles retning g kunnskapsverføring mellm prsjektene. 1 Freligger ikke avtale pr.dat. Side 7 av 11

8 5.2. Kvalitetssikring Det frutsettes at prsjektet arbeider med å identifisere kritiske suksesskriterier, gjennmfører risikanalyser g innretter tiltak fr å redusere risik g kvalitetssikre prsjektet. Side 8 av 11

9 6. GJENNOMFØRING Dette er å anse sm en tentativ g verrdnet plan. Detaljplanleggingen vil følge delprsjektene. 6.1 Hvedaktiviteter Oppstart/ initieringsfase: Rekruttering g ansettelse av prsjektleder g kjerneteam. Opprettelse av prsjektkntr med nødvendig utstyr. Frankring: Klargjøring av mandatet. Styringsgruppa ansvarlig. Planleggingsfase: Utarbeide milepælplaner g ansvarskart. Prsjektleder g kjerneteam ansvarlig. Frankres g gdkjennes av styringsgruppa. Interessentanalyse; rlleavklaring g definere suksesskriterier En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Utrede g bestemme standard kriterier fr utredning før henvisning Utvikle g bestemme diagnstiske kriterier basert på Canada-spesifikasjnen Arrangere arbeidsseminar fr alle fastleger, PKO g medisinske subspesialiteter sm blir berørt Utvikle, bygge pp g teste vurderingsskjema. Tilrettelegge g frberede fr frskning med grunnlag i frskningsgprsessen Avklaringspliklinikk : Designe g rganisere tverrspesialisert pliklinikk fr diagnstikk g seleksjn Utrede g priritere tiltaket mht kmpetanse (kvantitativ, kvalitativ) lkalisasjn, utstyr g infrastruktur. Frankring g kunnskapsdeling: Arrangere kurs fr ca 200 fastleger i Vestfld. Emnekurs på 15 timer tellende fr etterutdanning av spesialister i allmenmedisin. Alternativt 6 timers etterutdanningskurs Arrangere kurs fr helsesøstre, pleie g msrg g andre aktuelle i kmmunene Utrede g eventuelt pprette ambulant team fr de sykeste Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Utvikle frløpsbaserte samarbeidsavtaler/snittflatekatalger. Gjennmføre studietur fr prsjektteamet til København fr å hente erfaringer g knkrete verktøy. (Danske Sundhedsstyrelsen. Snidtfladekatalger) Gjennmføre dialgknferanser, 3 stk a 30 deltakere + prsjektteam. Start midtveis g sluttfase. Nedsette en arbeidsgruppe til å utvikle grunnavtale. Kvalitetssikre avtalene faglig g juridisk. Legge til rette fr at avtalene gjennmgår adekvat saksbehandling g gdkjenning Mdeller fr lærings g mestringstiltak er etablert i samhandling mellm Larvik g Sandefjrd kmmune, brukere g pårørende, g spesialisthelsetjenesten Evaluering g kunnskapsdeling. Delprsjekt Utarbeide søknader m frskningsmidler. Definere effektmål fr intervensjn. (Må utvikles samtidig g i samarbeid med at tjenestene planlegges. Krdineres med interne aktiviteter) Utarbeide frskningsprtkller Gjennmføre frskning i henhld til prtkll. Evalueringsfase. Prsjektet evalueres ut fra de definerte suksesskriteriene enten gjennm spørreundersøkelse / enquete blant interessentene eller gjennm dialg / evalueringsseminar. Side 9 av 11

10 Avslutning g avvikling: Skrive prsjektrapprt g anbefalinger. Sørge fr kunnskapsdeling g erfaringsverføring. 6.2 Tids- g ressursvurdering Tidsplan Ttal prsjektperide: desember 2010 desember Delprsjekt En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Persnell menneskelige ressurser: Anslag på generelt nivå. Planleggingsfase: rekruttering av prsjektleder, initierende planarbeid. 2 ukesverk Gjennmføre interessent/brukerknferanse, ½ dag, ca 15 persner. Ttalt 7,5 dagsverk Prsjektleder 100 % stilling i 3 år Frikjøp av ressurser til prsjektgrupper/ arbeidsgrupper. Anslått til 1 årsverk i tre år Frikjøp av ressurspersner g spisskmpetanse etter behv. Ikke estimert. Knsulenttjenester /statistiker g juridiske tjenester Utstyr, materiell g driftskstnader Reiseutgifter, studiereiser, leie av lkaler, PC, Sft-ware, trykkekstnader i frbindelse med evt. publisering, innkjøpte tjenester m.m. 7. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Det frutsettes at SiV g kmmunene selv dekker kstnader/ressurser fr å etablere behandlingstilbud innenfr eget ansvar; Alternativt søker andre supplerende tilskudd. CFS / ME Kstnadsbudsjett Merknader Lønnsutgifter u/mkstninger PL 100% st PG frikjøp Utviklingstid persnal. 2012: 50% frsker Kurs, seminarer: frberedelser, gjennmføring g etterarbeid Grvestimat knyttet til frikjøpav ressurspersner fra drift Reiseutgifter møter g knferanser Knsulenttjenester :statistiker. 2011:juridisk kval.sikring Trykking, publikasjner,distribusjn inkl. psters, brsjyrer, rapprter Investeringer/inventar/utstyr Prsjektkntr pc/tlf, prgramvare SPSS Driftsutgifter/Adm.kstnader Andre utgifter Eksterne fredragshldere Sum Finansieringsplan Helsedirektratet Egenfinansiering frikjøp fra drift til utvikling av BHL,pluss ss.kstnader PL Andre statlige tilskudd Samhandlingsrefrmen / Helsedialg Andre finansieringskilder Helse g rehabiitering Sum inntekter Budsjettet g finansieringsplanen er revidert. det er innberegnet egenfinansiering fr frikjøp av ressurspersner til å utvikle behandlingslinjen / tjenesten. Side 10 av 11

11 KONTRAKTER OG AVTALER 8.1 Kntrakter med samarbeidspartnere Samarbeidet er på nåværende tidspunkt basert på muntlige avtaler mellm samarbeidspartnerne, men vil bli frmalisert i henhld til denne planen. Dat:... Prsjektleder: (Signatur) Gdkjent: Dat:... Prsjektansvarlig:_Kari Marthinsen (Signatur) Samarbeidspartnere. Dat:... (fr SiV HF) Dat: (fr Larvik kmmune) Dat: (fr Sandefjrd kmmune) Dat: (fr MENIN) Dat: (fr Nrsk ME-frening) Dat:... Dat: (fr NAV Vestfld) Dat: (fr Vestfld fylkeskmmune) Side 11 av 11

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende Samarbeidsavtale mellm Kreftfreningen g NORDLANDSSYKEHUSET fr etablering av Vardesenter fr kreftrammede g pårørende En Varde fr kreftmsrgen En varde representerer håp g trygghet. Den frteller hvr man er,

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innspill til reginal strategi fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling fr periden 2010 2013 i Helse Sør-Øst 1 Frrd Fagrådet fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål...

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland Kvalifiseringsprgrammet Oppland NAV Oppland Fylkesmannen i Oppland Elvegata 19 Tlf: 61 41 77 00 Lillehammer Telefaks: 61 41 77 01 Sluttrapprt Implementering av Kvalifiseringsprgrammet Kapittel 0 Sammendrag

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer