PROSJEKTBESKRIVELSE. ...og velge det beste. Utvikling, etablering og evaluering av helhetlig behandlingslinje for mennesker med CFS / ME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. ...og velge det beste. Utvikling, etablering og evaluering av helhetlig behandlingslinje for mennesker med CFS / ME"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE...g velge det beste. Utvikling, etablering g evaluering av helhetlig behandlingslinje fr mennesker med CFS / ME Prsjektet er utledet av et systematisk g langsiktig arbeid i Vestfld med frmål å utvikle en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert behandlingslinje til mennesker med sammensatte lidelser - fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid. Målet er å mestre livet til trss fr plager. I denne sammenheng er arbeidet avgrenset til å gjelde mennesker med mistanke m g senere diagnstisert CFS/ME. Prsjektet går ver tre år; g er avgrenset til fkusmrådene a) En dør inn - diagnstikk g seleksjn b) samhandling g brukerinvlvering, samt c) evaluering g kunnskapsdeling. Prsjektansvarlig: Kari Marthinsen klinikksjef SiV HF Prsjektleder: Ikke besatt pr.dat.

2 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Frankring g avtaler Prsjektet.g velge det beste er basert på gjensidig frpliktende samhandling i tråd med samhandlingrefrmens intensjner. Prsjektet er frankret i et partnerskap mellm SiV, ved Medisinsk klinikk g klinikk FMR, Kysthspitalet, brukerrganisasjnene MENIN g Nrsk ME-Frening, kmmunene Larvik g Sandefjrd (LMS) g fastlegene i Vestfld ved praksisknsulentrdningen (PKO) Dette samarbeidet er pr. dat bekreftet muntlig g vil bli frmalisert gjennm avtaler. I tillegg arbeides det fr å utvide parterskapet til gså å gjelde NAV Vestfld g Vestfld fylkeskmmune (flkehelsekrdinatr g videregående skle) 1.2.Bakgrunn g relevans Helsetjenestens frmål er å imøtekmme pasienter, fagflk g pårørendes g samfunnets behv fr gde, kunnskapsbaserte helsetjenester. De reginale Helsefretakene er gitt i ppgave å sikre adekvat tilbud m diagnstikk, behandling g rehabilitering, herunder tilbud m lærings g mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kmmunene g det nasjnale nettverket fr CFS/ME. (Helsedirektratet) Sykehuset i Vestfld HF (SiV) har i Oppdrag g Bestilling 2010 fra Helse Sør Øst RHF fått ppdrag hvr man skal ha særskilt fkus, herunder pasienter med krnisk utmattelsessyndrm / myalgisk encefalpati (CFS/ME) Bestillingen er knkretisert til å etablere et pliklinisk tilbud til mennesker med ME. SiV har uttrykt en ambisjn m å se dette i en større sammenheng. Direktøren har derfr initiert et arbeid med henblikk på å utrede mulighetene fr å utvikle en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert behandlingslinje til mennesker med sammensatte lidelser herunder CFS / ME, fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid; en ambisjn sm strekker seg ut ver sørge-fr-ansvaret g bestilling fra eier. Prsjektet relaterer seg til mråder sm er utver sykehusets sørge-fr-ansvar. Kstnadene ved å utvikle g etablere behandlingslinjer dekkes av SiV HF, se punkt 7. Se knseptskissen under. Figur 1. Rikke A. Asbjørnsen & Kari Marthinsen. Knseptskisse CFS/ME Side 2 av 11

3 1.2 Prsjektmål PROSJEKTPLAN Effektmål: at det freligger en helhetlig, frutsigbar g kunnskapsbasert (frsknings-, erfarings- g brukerkunnskap) behandlingslinje til mennesker med CFS/ME - fra usikkerhet ved ppstått mistanke, gjennm kvalitetssikret diagnstikk g behandling til ppfølging i hjem, skle g arbeid. Målet er å mestre livet til trss fr plager. Resultatmål: Det er etablert standardiserte henvisninger g utredningsverktøy fr mennesker med CFS / ME bsatt i Vestfld, g dette er tatt i bruk både i primær g spesialisthelsetjenesten. Det er etablert en dør inn i spesialisthelsetjenesten en multidisiplinær avklaringspliklinikk. Det er etablert arenaer fr gjensidig kmpetanseverføring mellm primær- g spesialisthelsetjenesten, NaV, arbeidsgiver g skle. Det er etablert nye mdeller fr lærings- g mestringsstrategier på tvers av rganisatriske grenser g hvr bruker g pårørende samvirker sm viktige ressurser. Det er etablert frløpsbaserte samhandlingsavtaler fr behandlingslinjen CFS / ME Det freligger lett tilgjengelig g krdinert infrmasjn m CFS/ME tilbudet i Vestfld på internett. Det freligger frskningsrapprt sm dkumenterer effekten av tiltakene / tjenestene. 2. OMFANG OG AVGRENSING Prsjektet. g velge det beste tar fr seg avgrensede g pririterte fkusmråder i dette arbeidet. Prsjektperiden er tre år ( ) med årlige delprsjekter relatert til fkusmrådene a) En dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn b) Samhandling g brukerinvlvering c) evaluering g kunnskapsdeling En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Mennesker sm rammes av CFS/ME har mange subjektive helseplager. Dette har de til felles med andre pasienter med ufrklarte lidelser sm krnisk rygg g nakkesmerter, irritabel tarm, generaliserte smerter etc. Pasienter sm er rammet av CFS/ME ser ut til å være en pasientgruppen sm har flere g sterkere subjektive helseplager en andre (Stubhaug et.al.2005). De preges til dels av mange frskjellige g sammensatte plager g blir fte beskrevet sm kmplekse lidelser. Å stille riktig diagnse kan være vanskelig g pasientene henvises fte til undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. Pasientene utgjør en betydelig del av ventelisteprblematikken da de pririteres lavt innenfr de ulike spesialiteter de henvises til. På grunn av mange frskjellige symptmer henvises de til ulike spesialiteter g kan av den grunn vandre mellm flere spesialiteter med påfølgende lange ventetider; g viktigst til str usikkerhet g ufrutsigbarhet fr pasienten. Vi ønsker å gjøre ne med dette i Vestfld g i delprsjektet En dør inn er det et uttalt mål å ha etablert en tverrspesialisert avklaringsenhet fr å selektere til riktig behandling (effektivitet, kvalitet) g fr ikke å utsette pasienten fr feil behandling (kstnadseffektiv, kvalitet) samt til spisset diagnstikk fr å identifisere CFS / ME. Enheten er tenkt bemannet med et basisteam bestående av infeksjnsmedisiner, nevrlg, nevrpsyklg/psykiater g sykepleier. Teamet må trekke veksler på subspesialiteter / spisskmpetanse ved behv. Samarbeidet med fastlegene er essensiell i denne fasen med henblikk på å sikre frankring bruk g gjensidig kmpetanseverføring. Side 3 av 11

4 Det må utvikles g etableres standardiserte henvisninger g en diagnstisk verktøykasse med blant annet et diagnstisk vurderingsskjema basert på Canadakriteriene. Prsjektet ved SiV er et klinikkvergripende, flerfaglig prsjekt. Gjennm et samarbeid mellm medisinsk klinikk, da spesielt ved seksjn fr infeksjn, nevrlgi g habilitering i samarbeid med klinikk fysikalsk medisin g rehabilitering har vi en betydelig faglig kmpetanse. Denne innbefatter gså psyklger, psykiatere g nervpsyklger. Gjennm et faglig samarbeid mellm alle disse tunge fagmiljøene mener vi at vi kan være svært presise i diagnstikk av CFS/ME. Ved m mulig å hmgenisere gruppen pasienter med diagnsen CFS/ME trr vi at en gså kan bedre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Arbeidet må gjøres på en slik måte at det tilrettelegger / frbereder fr å evaluere verktøyet; fr frskning g kvalitetssikring g skaper arenaer sm bidrar til innvasjn g læring på tvers av rganisatriske grenser Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Samhandling mellm helsetjenestenivåene har vært g er et sentralt tema i en rekke styringsdkumenter både innen KS-mrådet g i spesialisthelsetjenesten. Ikke minst er det et viktig tema i den ffentlige debatt. Å skape helhet g sammenheng fr pasientene er en str utfrdring i dagens helsevesen. Behandlingslinjer er den krnlgiske kjeden av hendelser sm utgjør pasientens møte med helsetjenesten. Frmålet med behandlingslinjer er at virksmhetene skaper merverdi fr sluttbruker gjennm å etablere nye tjenester på tvers av rganisatriske grenser, samrdne arbeidsprsesser g gjensidig lære av hverandre. Behandlingslinjene beskriver beste praksis, spesifiserer data, g etablerer felles metder g standarder fr infrastruktur, kntaktflater, systemer g datautveksling. Klinikk fysikalsk medisin g rehabilitering, Kysthspitalet, har ver lenger tid jbbet systematisk med å frbedre tjenestetilbudet gjennm standardiserte behandlingslinjer - gså i samarbeid med kmmuner g NAV. Grunntanken er at det skal være en rød tråd fra prblemet ppstår til det er løst eller mestres uavhengig av samfunns- g livsarena. Mennesker br g lever sine liv i sine hjem. Den røde tråden må derfr strekke seg frahjem-til-hjem. Klinikk medisin ved HAB har betydelig kmpetanse på samhandling med kmmuner gjennm Lærings- g MestringsSenteret (LMS). Dette har ført til flere svært vellykkede prsjekter i samarbeid med Sandefjrd kmmune. Prsjektet vil aktivt arbeide fr å utvide dette samarbeidet til gså å mfatte flere kmmuner i vårt mråde bl. andre Larvik. SiV har allerede gd kmmunikasjn med Larvik kmmune gjennm Larviksprsjektet sm har økt samhandlingen mellm SiV g Kmmunen. Brukermedvikning er viktig i slike prsesser g samarbeid med brukerganisasjner vil bli vektlagt i prsessen. Samhandling representerer mange utfrdringer g man kan tilnærme seg på mange måter. Vi tar sikte på å integrere kliniske g rganisatriske elementer inn i en felles frpliktende struktur. Matrisen under viser kmpleksiteten i dette. Side 4 av 11

5 Fkusmråde fr prsjektet Frløpsbaserte samarbeidavtaler Figur 2. Matrise fr samhandlingselementer g kliniske dimensjner, Kilde: K. Marthinsen. Prsjektplan Frløpsbaserte samarbeidsavtaler et egnet virkemiddel fr å sikre riktig kvalitet g gd pasientflyt i rehabilitering. SiV HF, 12K i Vestfld.2009 Vi har valgt å avgrense prsjektets fkus til å gjelde samhandlingselementet Kntrakter. Prsjektet må i sitt arbeid med å utfrme avtaler frhlde seg aktivt til de fire kliniske dimensjnene. Det vil si at avtalene skal knkretiseres til hvilke arenaer man skal samhandle, hvrdan det skal samhandles g hvilke rller samarbeidspartene skal ha i frhld til det sm direkte relaterer seg til frløpet CFS / ME Brukerinnsikter er vesentlig fr å drive kunnskapsbasert praksis g er likeverdig med erfarings- g frskningsbasert kunnskap med hensyn til å utvikle relevans i tjenestene. Dette knseptet bygger på læring- g mestringsstrategier hvr likemannsarbeid g pårørendeinvlvering er vesentlige kmpnenter gjennm hele tiltaksskjeden / behandlingslinjen. Mbile tverrfaglige team g teknlgiske løsninger er gså kmpnenter sm vil bli vurdert i dette delprsjektet. Fr å sikre riktig kvalitet, vil prsjektet gså innhente brukerinnsikter i utviklingsarbeidet. Det gjøres ved å anvende en metde fr inkluderende tjenestedesign sm SiV ved Kysthspitalet, har prøvd ut blant annet i samarbeid med Nrsk Designråd g Frskningsrådet. Knseptet tar på verrdnet nivå inn i seg frmulerte brukerbehv til behandlingslinjen / tiltakskjeden. Disse er synliggjrt i knseptskissen. Brukerbehvene er identifisert g frmulert i en interessentknferanse sm ble arrangert av SiV g ST HF i frbindelse med planarbeidet fr spesialisthelsetjenester i sykehusmrådet. I knferansen deltk ca. 20 brukerrepresentanter fra ulike rganisasjner g brukerutvalgene i de aktuelle fretakene. Brukerrepresentantene i ME-freningen g MENIN har tilsluttet seg disse Evaluering g kunnskapsdeling. Delprsjekt Frmålet delprsjektet Evaluering g kunnskapsdeling er å fremme kunnskap, kmpetanse g økt frståelse på CFS/ME spesielt rettet mt vksne g unge med CFS/ME. 0-punktet er nåsituasjnen g det er vesentlig å berede grunnen fr frskning allerede ved prsjektstart i Diagnstiske verktøy / vurderingsskjema basert på symptmer g diagnseregistrering må skje på en slik måte at det kan anvendes i frskning g en må sikre nødvendige gdkjenninger fra REK, persnvernmyndigheter m.v. Til dette trengs kmpetanse, utstyr g prgramvare. Prsjektet planlegger å igangsette frskning fr å etterprøve behandlingseffekt, når behandlingen er etablert. Pririterte frskningstema er merket med grønn farge i knseptskissen g satsingen har uante muligheter fr frskning innenfr medisinsk frskning, annen fagutvikling, heletjenestefrskning g samfunnsfrskning. Side 5 av 11

6 Prsjektet blir rganisert i nært samarbeid med Nasjnalt nettverk fr ME/CFS g Reginalt kmpetansesenter ved Ullevål (OUS) blant annet gjennm å etablere en referansegruppe - et faglig referansepanel bestående av ulike kmpetansemiljøer innenfr helse- g samfunnsliv. SiV gd frskningskmpetanse gså internt i fretaket; blant annet er det flere leger, men gså annet helsepersnell med dktrgrad - både i medisinsk klinikk g ved Kysthspitalet. Ved Kysthspitalet pågår et randmisert, kntrllert klinisk dktrgradsstudie vedrørende behandling (tilgrenset/felles symptmatlgi) til pasienter med ufrklarte gangvansker, såkalt knversive gangvansker(freløpig ikke publisert) Behandlingen er basert på en pedaggisk symptmfrklaring g tilpasset pptrening. Spesialisthelsetjenesten har strt ansvar i å verføre kunnskap til kmmunene g fastlegene. Reginalt senter ved Ullevål har et spesielt ansvar fr det i HSØ, men mråde- /lkalsykehusene har gså en vesentlig rlle i dette arbeidet innenfr eget sykehusmråde. Behandlingslinjeutviklingen har en slik frm at virksmhetene / aktørene deler kunnskap g erfaring g dette bidrar til innvasjn g læring på tvers av rganisatriske grenser. Det vil allikevel være nødvendig å arrangere lkale kurs g netteverkssamlinger. Prsjektet har gså sm ambisjn at behandlingslinjen skal være beskrevet g åpent tilgjengelig via internettløsninger Spin-ff effekt / verføringsverdi I denne sammenheng er arbeidet avgrenset til å gjelde mennesker med mistanke m g senere diagnstisert CFS/ ME, men arbeidet vil gi læringsverdi til andre pasientgrupper med til dels felles symptmatlgi g prblemer. På den måten vil en eventuell satsing i Vestfld inklusive dette prsjektet, gi merverdi fr stre pasientgrupper sm i dag ikke har adekvate tilbud. 3. ORGANISERING 3.1 Prsjektledelse Prsjektansvarlig: Kari Marthinsen, klinikksjef SiV HF, klinikk FMR Prsjektleder: ikke besatt pr. dat. Prsjektleder rekrutteres særskilt fr periden Organisasjnsmdellen kan klassifiseres sm en trekkspillrganisasjn. Trekkspillrganisasjnen kjennetegnes ved at man har fleksibilitet til å trekke inn frskjellige typer ressurser på de frskjellige stadiene i prsjektet. ( Andersen, Grude g Haug.1995:86 ) Det vil være frdelaktig med en viss fleksibilitet. Hensikten med å rganisere prsjektet sm trekkspill er å legge til rette fr en dynamisk rganisasjn g høy grad av invlvering. Det etableres en prsjektgruppe g evt. små effektive arbeidsgrupper relatert til fkusmrådene (delprsjektene). Disse kan vkse eller krympe g trekke på ulike ressurser etter behv. Prsjektgruppa utgjør sammen med prsjektleder, prsjektets røde tråd. Teamet har ansvar fr framdriften g fr å krdinere kmmunikasjn internt g eksternt i prsjektet, samt å fasilitere prsesser. Prsjektgruppas medlemmer rekrutteres internt g må være på plass ved ppstart. Side 6 av 11

7 3.2 Øvrige rller Prsjekteier: Sykehuset i Vestfld HF v/ Stein Kinserdal, AD Styringsgruppe. Prsjektet skal være et reelt partnerskap, med delt prsjektansvar mellm de invlverte parter - SiV HF, Sandefjrd kmmune g Larvik kmmune (Vestfld fylkeskmmune g NAV Vestfld 1 ) Det etableres en styringsgruppe med sentrale representanter fra partnere. Styringsgruppa styrkes gjennm brukerrepresentasjn fra henhldsvis Nrsk ME-frening g MENIN. Referansegruppe Det etableres en referansegruppe - et faglig referansepanel bestående av ulike kmpetansemiljøer innenfr helse- g samfunnsliv. Viktige medvirkere er Nasjnalt nettverk fr ME, Reginalt kmpetansesenter på Ullevål (OUS) 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter g milepæler Prsjektbeskrivelsen fr.. velge det beste må ses på sm en tentativ plan. Prsjektet er avhengig av ekstern finansiering fr å kunne bli gjennmført. Viktige beslutningspunkter: Nvember 2010: Prsjektplanen anbefales g pririteres fra SiV HF. Søknad til Helsedirektratet. Avgrenset til fkusmråde / delprsjekt En dør inn diagnstikk g utredning. Nvember- desember2010 (ukjent dat) svar på prsjektsøknad. 1.desember. Prsjektstart. Innledende arbeid, prsjektplanlegging, rganisering, gjennmføring fkusmråde En dør inn diagnstikk g utredning. Juni Frist fr å søke Helsedirektratet m midler fr fkusmråde Samhandling g brukerinvlvering Høst Igangsette fkusmråde / delprsjekt Samhandling g brukerinvlvering Juni Frist fr å søke Helsedirektratet m midler fr fkusmråde / delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Høst Iverksette fkusmråde / delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Prsjektavslutning. Tas stilling til videreutvikling. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1. Suksessfaktrer Suksessfaktrene det vi må tilføre prsjektet fr at det skal bli bra. Det peker seg ut nen suksessfaktrer på verrdnet nivå: Et reelt g frpliktende partnerskap. Det er vesentlig at prsjektpartnerene frplikter seg inn i prsjektet g følger pp knsekvensene inn i sine respektive rganisasjner. Frutsigbare rammebetingelser gjennm hele prsjektperiden. Prsjektet strekker seg ver 3 år altså utver et nrmalt budsjettår. Finansieringen må være sikret fr hele periden fr å kunne bli gjennmført. Kblingspunkter til andre påløpende aktiviteter i Vestfld med verlappende eller tilgrensende interessemråde, slik at man kan sikre helhet, felles retning g kunnskapsverføring mellm prsjektene. 1 Freligger ikke avtale pr.dat. Side 7 av 11

8 5.2. Kvalitetssikring Det frutsettes at prsjektet arbeider med å identifisere kritiske suksesskriterier, gjennmfører risikanalyser g innretter tiltak fr å redusere risik g kvalitetssikre prsjektet. Side 8 av 11

9 6. GJENNOMFØRING Dette er å anse sm en tentativ g verrdnet plan. Detaljplanleggingen vil følge delprsjektene. 6.1 Hvedaktiviteter Oppstart/ initieringsfase: Rekruttering g ansettelse av prsjektleder g kjerneteam. Opprettelse av prsjektkntr med nødvendig utstyr. Frankring: Klargjøring av mandatet. Styringsgruppa ansvarlig. Planleggingsfase: Utarbeide milepælplaner g ansvarskart. Prsjektleder g kjerneteam ansvarlig. Frankres g gdkjennes av styringsgruppa. Interessentanalyse; rlleavklaring g definere suksesskriterier En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Utrede g bestemme standard kriterier fr utredning før henvisning Utvikle g bestemme diagnstiske kriterier basert på Canada-spesifikasjnen Arrangere arbeidsseminar fr alle fastleger, PKO g medisinske subspesialiteter sm blir berørt Utvikle, bygge pp g teste vurderingsskjema. Tilrettelegge g frberede fr frskning med grunnlag i frskningsgprsessen Avklaringspliklinikk : Designe g rganisere tverrspesialisert pliklinikk fr diagnstikk g seleksjn Utrede g priritere tiltaket mht kmpetanse (kvantitativ, kvalitativ) lkalisasjn, utstyr g infrastruktur. Frankring g kunnskapsdeling: Arrangere kurs fr ca 200 fastleger i Vestfld. Emnekurs på 15 timer tellende fr etterutdanning av spesialister i allmenmedisin. Alternativt 6 timers etterutdanningskurs Arrangere kurs fr helsesøstre, pleie g msrg g andre aktuelle i kmmunene Utrede g eventuelt pprette ambulant team fr de sykeste Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Utvikle frløpsbaserte samarbeidsavtaler/snittflatekatalger. Gjennmføre studietur fr prsjektteamet til København fr å hente erfaringer g knkrete verktøy. (Danske Sundhedsstyrelsen. Snidtfladekatalger) Gjennmføre dialgknferanser, 3 stk a 30 deltakere + prsjektteam. Start midtveis g sluttfase. Nedsette en arbeidsgruppe til å utvikle grunnavtale. Kvalitetssikre avtalene faglig g juridisk. Legge til rette fr at avtalene gjennmgår adekvat saksbehandling g gdkjenning Mdeller fr lærings g mestringstiltak er etablert i samhandling mellm Larvik g Sandefjrd kmmune, brukere g pårørende, g spesialisthelsetjenesten Evaluering g kunnskapsdeling. Delprsjekt Utarbeide søknader m frskningsmidler. Definere effektmål fr intervensjn. (Må utvikles samtidig g i samarbeid med at tjenestene planlegges. Krdineres med interne aktiviteter) Utarbeide frskningsprtkller Gjennmføre frskning i henhld til prtkll. Evalueringsfase. Prsjektet evalueres ut fra de definerte suksesskriteriene enten gjennm spørreundersøkelse / enquete blant interessentene eller gjennm dialg / evalueringsseminar. Side 9 av 11

10 Avslutning g avvikling: Skrive prsjektrapprt g anbefalinger. Sørge fr kunnskapsdeling g erfaringsverføring. 6.2 Tids- g ressursvurdering Tidsplan Ttal prsjektperide: desember 2010 desember Delprsjekt En-dør-inn : samrdnet diagnstikk g seleksjn. Delprsjekt Samhandling g brukerinvlvering. Delprsjekt Evaluering g kunnskapsdeling Persnell menneskelige ressurser: Anslag på generelt nivå. Planleggingsfase: rekruttering av prsjektleder, initierende planarbeid. 2 ukesverk Gjennmføre interessent/brukerknferanse, ½ dag, ca 15 persner. Ttalt 7,5 dagsverk Prsjektleder 100 % stilling i 3 år Frikjøp av ressurser til prsjektgrupper/ arbeidsgrupper. Anslått til 1 årsverk i tre år Frikjøp av ressurspersner g spisskmpetanse etter behv. Ikke estimert. Knsulenttjenester /statistiker g juridiske tjenester Utstyr, materiell g driftskstnader Reiseutgifter, studiereiser, leie av lkaler, PC, Sft-ware, trykkekstnader i frbindelse med evt. publisering, innkjøpte tjenester m.m. 7. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Det frutsettes at SiV g kmmunene selv dekker kstnader/ressurser fr å etablere behandlingstilbud innenfr eget ansvar; Alternativt søker andre supplerende tilskudd. CFS / ME Kstnadsbudsjett Merknader Lønnsutgifter u/mkstninger PL 100% st PG frikjøp Utviklingstid persnal. 2012: 50% frsker Kurs, seminarer: frberedelser, gjennmføring g etterarbeid Grvestimat knyttet til frikjøpav ressurspersner fra drift Reiseutgifter møter g knferanser Knsulenttjenester :statistiker. 2011:juridisk kval.sikring Trykking, publikasjner,distribusjn inkl. psters, brsjyrer, rapprter Investeringer/inventar/utstyr Prsjektkntr pc/tlf, prgramvare SPSS Driftsutgifter/Adm.kstnader Andre utgifter Eksterne fredragshldere Sum Finansieringsplan Helsedirektratet Egenfinansiering frikjøp fra drift til utvikling av BHL,pluss ss.kstnader PL Andre statlige tilskudd Samhandlingsrefrmen / Helsedialg Andre finansieringskilder Helse g rehabiitering Sum inntekter Budsjettet g finansieringsplanen er revidert. det er innberegnet egenfinansiering fr frikjøp av ressurspersner til å utvikle behandlingslinjen / tjenesten. Side 10 av 11

11 KONTRAKTER OG AVTALER 8.1 Kntrakter med samarbeidspartnere Samarbeidet er på nåværende tidspunkt basert på muntlige avtaler mellm samarbeidspartnerne, men vil bli frmalisert i henhld til denne planen. Dat:... Prsjektleder: (Signatur) Gdkjent: Dat:... Prsjektansvarlig:_Kari Marthinsen (Signatur) Samarbeidspartnere. Dat:... (fr SiV HF) Dat: (fr Larvik kmmune) Dat: (fr Sandefjrd kmmune) Dat: (fr MENIN) Dat: (fr Nrsk ME-frening) Dat:... Dat: (fr NAV Vestfld) Dat: (fr Vestfld fylkeskmmune) Side 11 av 11

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer