Prosjektarbeid. BSc. Hans-Petter Halvorsen, M.Sc. Blog: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektarbeid. BSc. Hans-Petter Halvorsen, M.Sc. E-mail: hans.p.halvorsen@hit.no Blog: http://home.hit.no/~hansha/ 1"

Transkript

1 BSc. Prosjektarbeid Hans-Petter Halvorsen, M.Sc. Telemark University College Faculty of Technology Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Blog: 1

2 Prosjekter ved HiT/TF HiT praktiserer prosjektbasert undervisning - Dvs. de fleste fag har en eller annen form for gruppearbeid eller prosjektarbeid med tilhørende rapportskriving og eventuell fremføring I tillegg til egne prosjektfag: F1 prosjekt (1. semester) Hovedoppgave (30 stp) (6. semester) 2

3 Prosjektarbeid ved HiT/TF HiT/TF praktiserer Prosjektbasert undervisning 1. Prosjektarbeid Lære å gjennomføre et prosjekt, inkludert prosjektledelse Lære å strukturere og planlegge arbeidet ditt Lære å samarbeide med andre og jobbe i grupper Lære å skrive en teknisk rapport (som er ganske anderledes enn å skrive en norskstil) Lære Presentasjonsteknikk 2. Faglig fordypning/spesialisering 3. Praktisk arbeid som kombinerer teori og praktisk arbeid 4. Du vil få bruk for kunnskap fra tidligere fag som settes sammen og brukes på en ny måte 5. Rapport og muntlig presentasjon/fremføring 3

4 Hva forventes? Arbeidsbelastning Avhengig av antall studiepoeng, prosjekttype, m.m. Hovedprosjekt: 30 stp (Fulltidsjobb for et semester, dvs. 40+ timer/uke) Det er anbefalt at man skriver en Prosjektdagbok hvor du loggfører hvor mye du jobber, når du jobber og hva du jobber med 4

5 Hva er et Prosjekt? En gruppe mennesker som jobber sammen for å løse en bestemt oppgave Et prosjekt har alltid et mål Et prosjekt har alltid en start og en slutt Et prosjekt involverer Prosjektplanlegging og -ledelse 5

6 Første møte med veileder Gå gjennom prosjektbeskrivelsen/oppgaven med gruppa Gå gjennom tilgjengelig informasjon i Fronter Gå gjennom viktige datoer (Deadline, osv.) Gruppa må gjøre følgende før neste møte: Lage et Fronter rom for prosjektet og gi tilgang til veiledere Lage et utkast til Gantt diagram (Fremdriftsplan) (basert på oppgaveteskt og brainstorming) Lage en Gruppeavtale Planlegge og sende ut Møteinnkaling 6

7 Gruppeavtale En skriftlig avtale mellom gruppedeltagerne som omhandler: Deltagelse Alle skal gjøre sin del av arbeidet Hva som er forventet av hver enkelt Punklighet Respekt for hverandre Fravær Møter etc. Alle i gruppa må signere avtalen Heng opp avtalen på veggen i grupperommet 7

8 Samarbeid Prosjekt Hva er viktig? Brainstorming Dere bør alltid starte et prosjekt med Brainstorming Bli involvert og involver de andre! Prosjektplanlegging og -ledelse 8

9 Brainstorming Start alltid med en Brainstorming sesjon ved prosjektoppstart! Ved Brainstorming er «alt» lov 9

10 Brainstorming Dere bør alltid starte et prosjekt med Brainstorming Involver alle i gruppa Diskuter hva dere skal gjøre i prosjektet Hvordan skal dere løse det? osv. 10

11 Prosjektroller Kunde Veileder Prosjektleder Designer, Utvikler, Tester, 11

12 Oppgaver: Prosjektleder Planlegging og ledelse av prosjektet Gantt Diagram/Fremdriftsplan Holde orden på Ressurser Involvere andre Rapportere til ledelse/kunde Byttes på innad i gruppa 12

13 Prosjektplanlegging og -ledelse Gantt Diagram/Fremdriftsplan Definerer Mål Definerer Milepæler ( Delleveranser ) Definerer Tasker and Sub-tasker Ressurser 13

14 Ulike faser i utviklingsprosessen, f.eks.: Utviklingsprosessen Normalt er kravene gitt av kunden Requirements I studentprosjekter er kravene gitt av læreren i form av en oppgavebeskrivelse Feil med designet? Gå tilbake of rett det opp! Design Implementation Testing Design fasen er viktig, men sørg for at du har tid nok til de andre oppgavene også Feil? Forbedre løsningen, fiks bugs, m.m. Sørg for at alt virker som planlagt! Når løsningen er ferdig utviklet må den enkelt kunne installeres og tas i bruk av oppdragsgiveren Deployment & Installation 14

15 Requirements Utviklingsprosessen Kravene er normalt gitt av kunden Studentprosjekter: Kravene er gitt i oppgavbeskrivelsen 15

16 Utviklingsprosessen Design Planlegg det du skal gjøre Implementation Sørg for å ha designet klart før du starter implementeringen GUI/HMI, Flytdiarammer, Kravspesifikasjoner 16

17 Testing Utviklingsprosessen Sørg for å teste løsningen skikkelig før du gir den fra deg! Test den selv Test den på andre La andre teste den «Eat Your Own Dog Food» 17

18 Utviklingsprosessen Deployment & Installation Sørg alltid for at applikasjonen er gjennomtestet Enkel installasjon er viktig 18

19 Gantt Diagram Et verktøy som brukes ifm. Prosjektplanlegging og ledelse Fremdriftsplan Microsoft Project kan fritt brukes av studenter og ansatte ved HiT/TF gjennom Microsoft DreamSpark Premium Subscription. I Gantt diagrammet definerer vi: Taskers and Sub-tasker Ressurser Milepæler % Finished should be updated every week! 19

20 Møter Faste møter med veileder(e) (Hver uke?, hver 14.dag?, Hver måned?) Formelle og uformelle møter 20

21 Møter Møteinnkalling Agenda: Gjennomgang av status Hva er hver enkelt gjort siden sist?( Hver enkelt bør skrive et kort sammendrag som legges ut i Fronter før møtet 1- page summary ) Gjennomgang av Fremdriftsplan/Gantt Diagram Prioritering av arbeid frem til neste møte (Husk å oppdatere Fremdriftsplan) Møtereferat Sendes ut ASAP etter at møtet er ferdig 21

22 Møter Slå av telefoner, m.m. før du går til møter Møter er nødvendige, men ikke for mange 22

23 Møteinnkalling Send til veileder(e) og prosjektmedlemmer uka før møte ( planlegging!) Vedlegg (Gantt diagram, Reportutkast, osv.) kan evt. bli sendt senere eller man referere til Fronterrommet Ha et arkiv over alle møteinnkallinger i Fronterrommet Bruk malen som er tilgjengelig i Fronter! 23

24 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Gruppe F1-xx-<år>, prosjekttittel Sted, <dag.mnd.år> Innkallingen skal være sendt ut minst 3 virkedager før møtet. Til: <Hovedveileder, biveileder, gruppemedlemmer og eventuell ekstern kontakt> INNKALLING TIL PROSJEKTMØTE NR X Sted: Rom... Tid: <dag.mnd.år> kl (Møteleder må planlegge et sluttidspunkt for møte.) Møtereferent: Ole Olsen (Ole ble valgt som referent på forrige møte (gjelder naturligvis ikke første møte)) Sak 1/<år> Godkjenningssaker 1. Valg av møteleder og referent (gjelder bare første møte) 2. Godkjenning av møteinnkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Godkjenning av referat fra forrige møte 5. Eventuelt Under Eventuelt spør møteleder om det er saker til eventuelt. Her nevnes da saker som er kommet til etter at møteinnkallingen er sendt ut. Sakene nevnes her slik at møtedeltagerne har noe tid under møtet til å forberede seg. Sak 2/<år> Referatsaker 1. Statusrapport (Kontroll mot framdriftsplan) 2. Revidering av framdriftsplan 3. Andre saker Andre saker som kan tas opp under Referatsaker er bl.a. møter gruppa har hatt med eksterne kontakter, brev gruppa har mottatt, notater fra befaringer eller bedriftsbesøk. Sak 3/<år> Vedtakssaker(er) Her kommer vedtakssakene som er spesifikke for prosjektet. Finn gode titler som beskriver hva saken(e) handler om. Gi helst et forslag til vedtak som kan diskuteres på møtet. NB! Hver vedtakssak skal ha eget saksnummer. Sak xx/<år> Eventuelt Her tas saker opp som ble nevnt i starten av møtet. I nødstilfelle kan det også tas opp saker som blir meldt når gruppa er kommet til denne saken. Saker som tas opp under eventuelt skal være av mindre betydning. Kommer det opp saker som viser seg å ha stor innflytelse på arbeidet med prosjektet, bør saken forberedes skikkelig og tas opp som ordinær sak i neste prosjektmøte. Saksnumrene skal være løpende, dvs. at på neste møte fortsettes nummereringen fra forrige møte. Jens Jensen, Møteleder Vedlegg: antall (Vedleggene nummereres og legges ved møteinnkallingen. Ved tidsnød kan vedlegg ettersendes, men de bør alltid være møtedeltagerne i hende før møtestart) 24

25 Møtereferat Send på til veileder og andre gruppemedlemmer ASAP Ha et arkiv over alle møtereferat i Fronterrommet Bruk malen som er tilgjengelig i Fronter! Få med hvem som er Ansvarlig + Frist på hvert enkelt punkt!!! 25

26 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Gruppe F1-xx-<år>, prosjekttittel Sted, dag.md.år Referatet skal være sendt ut senest 2 virkedager etter møtet. Til: Hovedveileder, biveileder, gruppemedlemmer og eventuell ekstern kontakt REFERAT FRA PROSJEKTMØTE NR X Til stede: Forfall: Møtets varighet: <Eks.: kl > Sak 01/<år> Godkjenningssaker 1. Resultat av valg av referent og møteleder (gjelder kun første møte) 2. Godkjenning av møteinnkalling Her bør det kommenteres hvis møteinnkallingen ikke kom tidsnok, feil eller manglende adressat osv. 3. Godkjenning av saksliste Her bør det kommenteres endret rekkefølge av saker, feil tittel på saker el. l. 4. Godkjenning av referat fra forrige møte Det kan tenkes at noen er uenige i framstillingen i konklusjonen til en sak i forrige møte, i så tilfelle skal vedkommende få sitt syn protokollført her. Ved feil i referatet nevnes opprettingene her. Sak 02/<år> Referatsaker 1. Statusrapport Avvik mot framdriftsplan noteres. 2. Revidering av framdriftsplan Vedtaket som ble enstemmig valgt skrives her. Hvis et vedtak er valgt med simpelt flertall skal antall stemmer og alternative forslag også skrives. 3. Andre saker Sak 03/<år> Vedtakssak(er) Vedtaket som ble enstemmig valgt skrives her. Hvis et vedtak er valgt med simpelt flertall skal antall stemmer og alternative forslag også skrives. NB! Hver vedtakssak skal ha eget saksnummer.. Sak xx/<år> Eventuelt 1. Sak nr 1 2. Sak nr 2, osv. Ole Olsen, Møtereferent Vedlegg: antall Vedleggene nummereres og legges ved møtereferatet. 26

27 HMS Ved labarbeid, praktiske forsøk, osv. Må det tas hensyn til gjeldende HMS regler ved skolen!! 27

28 Rapport Bruk malen som finnes i Fronter! Les og følg Leserveiledning for prosjektrapportmal til punkt og prikke! Oppdater rapporten jevnlig! Referanser Sørg for å bruke referanser i rapporten på riktig måte (se leserveiledningen) Karakteren er hovedsakelig basert på rapporten! Innlevering: Lever rapporten til kopisentralen på en minnepinne. PDF Format!!! Send en elektronisk kopi til veileder(e) 28

29 Rapport Ikke ta enkelt på rapporten! Til syvende og sist så er det denne det viktigste elementet i karaktervurderingen Jobb jevnt og trutt med rapporten gjennom hele prosjektet!! Begynn på rapporten allerede fra dag en!! 29

30 Figurer, Plot, m.m. En figur sier mer enn 1000 ord Alle figurer og tabeller må ha figurnummer og ha en forklarende tekst!!! (veldig mange studenter gjør feil her!!!) Alle figurer og tabeller må refereres til i selve teksten!!! (veldig mange studenter gjør feil her!!!) 30

31 Litteraturreferanser Hvorfor skal du oppgi kildene dine? Gi kreditt til den originale forfatteren Gjør det enkelt for andre å lese det du har lest Leseren kan gå til kilden for å få mer informasjon Kvalitetskontroll: har du brukt informasjonen riktig? Plasser arbeidet ditt i en større kontekst Plagiering Publisere andres arbeid som ditt eget er ulovlig/juks samt at du lærer ingenting! Det finnes andre kilder enn Wikipedia og Google 31

32 Litteraturreferanser Eksempel: Inne i rapporten According to [1] not every thesis has a literature review. Referanselista (bakerst): Numerisk referanseliste i samme rekkefølge som de blir brukt i teksten [1] Murray R. How to write a thesis. Maidenhead: Open University Press, 2002; p [2] 32

33 Vedlegg Appendiks A: Oppgavetekst Appendiks B: Gantt Diagram Andre vedlegg kan være: Budsjett Kodelisting Tekniske tegninger osv. (Detaljer som ikke hører hjemme i selve rapporten) 33

34 Sjekkliste for en velskrevet rapport: Rapport - Sjekkliste The report is clearly and logically structured and organized Introduction describes the aims of the work together with limitations and assumptions Results - The Results are discussed Conclusion - The Conclusions are well grounded Literature References are citied in the report + correct syntax (2 different standards; Harvard or Vancouver, select one and stick to it!) + Reference List Few spelling mistakes All Figures and Tables are numbered and have descriptive captions. It s also looks nicer if you center the Figures All Figures and Tables are referenced in the text All curves (lines) of plots (diagrams) are labeled and axis and scaling are shown Screenshots should be good. To take a screenshot of a specific region is often better that a large image with lots of unnecessary information. Using a good tool for screen capture is important (e.g. SnagIt, etc.)! Source Code: Just showing small parts of the code (which you explain in the text) are often better than a long code list. Cut-out what is important you don t always need to show the whole program Figures/Plots should be clear and easy to understand Software/Source Code is well documented, well-structured and easy to read. Hardware that is used in the Lab Work is well documented Print-out The report should also be readable in black and white print-out also, i.e., don t refer to yellow, purple, etc. in the report. Make sure you read through the report after you print it out! Generated text like Reference is missing does not look good! The report is delivered within the deadline 34

35 Tilslutt Sørg for at rapporten blir interessant å lese! Sørg for å levere rapporten innen fristen! 35

36 Prosjektpresentasjon/eksaminering PowerPoint: Muntlig Presentasjon (ca. 30 minutter) Kort Pause Eksaminering (ca minutter) Veileder og sensor går gjennom rapporten, spør spørsmål til gruppa eller den enkelte 36

37 Karaktersetting Karakteren er i hovedsak basert på (litt forskjellig fra fag til fag): Arbeidsinnsats i prosjektperioden (individuelt) Rapporten (felles) Muntlig Presentation (individuelt) Eksaminering/Utspørring (individuelt) En gjennomsnittlig studentprestasjon skal belønnes med karakteren C Hele skalaen blir brukt (A-F). Karakteren C vil bli gitt for en gjennomsnittlig studentprestasjon. C er faktisk en bra karakter! Dette vil være retningsgivende for hvordan karakterskalaen brukes. Karakteren A gis for fremragende prestasjon! Karakteren A skal brukes for å skille ut prestasjoner som klart skiller seg ut, og skal brukes relativt sjelden. 37

38 Karakterer Karakter Betegnelse Utdypende beskrivelse med vurderingskriterier Fremragende A Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser særdeles god kunnskap i og oversikt over emnets faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser meget stor grad av selvstendighet og analytisk forståelse. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av kunnskapen. B C D E F Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god kunnskap i og oversikt over emnets faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser betydelig grad av selvstendighet og analytisk forståelse. Kandidatens ferdigheter i anvendelsen av kunnskapen ligger over gjennomsnittet. Jevn god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser selvstendighet. Kandidaten viser analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser gjennomsnittlig evne til å anvende sin kunnskap. Gjennomsnittet kan dels tolkes som typisk prestasjon av mange studenter i emnet og dels som krav til tilfredsstillende god prestasjon i emnet. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser selvstendighet i noen grad. Kandidaten viser oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige innhold, men denne oversikten er preget av noen vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad evne til å bruke kunnskapen aktivt, men prestasjonen er noe dårligere enn gjennomsnittet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser mangelfull analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser gjennomgående noe, men sporadisk preget oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige innhold. Kandidatens prestasjon oppfyller minimumskravet som stilles i emnet når det gjelder kunnskap, analytisk evne og ferdighet i å anvende emnets kunnskapsinnhold. Prestasjon tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidatens prestasjon faller under minimumskravet som stilles i emnet når det gjelder kunnskap, analytisk evne og ferdighet i å anvende emnets kunnskapsinnhold. 38

39 Prosessbeskrivelse/evaluering Når prosjektet er ferdig skal gruppa levere en skriftlig prosessbeskrivelse/evaluering til hovedveileder. Bruk malen som ligger i Fronter. Leveres ifm. med prosjekteksamineringen 39

40 Prosjektbeskrivelse/evaluering 40

41 Hans-Petter Halvorsen, M.Sc. Telemark University College Faculty of Technology Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Blog: 41

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon PROSJEKT NR. 2009-08 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? BACHELOROPPGAVE: Hva er de kritiske suksessfaktorene for å få kvalitetssystemet fullt integrert i organisasjonen ved HiG? FORFATTER: STIAN VESTRENG SOLBERG Dato: 14-05-2015 Studie: Økonomi og ledelse Semester:

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i bygge- og anleggsproduksjon

Fremdriftsplanlegging i bygge- og anleggsproduksjon Fremdriftsplanlegging i bygge- og anleggsproduksjon Et kompendium for emnet TBA4130 Produksjonsteknikk i BA-prosjekt Stine Halleraker Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Amund Bruland,

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold Håndbok Studentevaluering av undervisning ved Høgskolen i Østfold Roar Pettersen og Per Lauvås Høgskolen i Østfold, 2004 1 Innhold Om håndboka... 3 Litt om studentevaluering... 3 Den løpende evaluering

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1

INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1 INF 1050 OBLIGATORISK OPPGAVE 1 FORANALYSE, KRAVHÅNDTERING OG KONTRAKT 4 sider + vedlegg LEVERINGSFRIST: Fredag 5/3 2010, kl. 16:00 Evaluering: Bestått/Ikke bestått. Du må ha bestått denne obligatoriske

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer