Levanger kommune. Treningskontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Treningskontakt"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN Levanger kommune UVerdal kommune Steinkjer kommune tipc/j. HELSE NORD-TRØNDELAG Treningskontakt Et samarbeidsprosjekt mellom HNT, Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk, Levanger Kommune, Verdal kommune og Steinkjer kommune, med mål å etablere tilbud om treningskontakter i kommunene Prosjektplan -Treningskontakt

2 Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn I Sverige brukes fysisk aktivitet på samme måte som et legemiddel, det vil si at man skriver ut en resept og følger opp behandlingsresultatet. I februar 2009 arrangerte Helse Nord Trøndelag (HNT), Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger, seminar, hvor Helse Førde presenterte sitt prosjekt "Treningskontakt". Her har man gjennom flere år erfaring med en tjeneste med treningskontakter som viser seg å ha særdeles god effekt på brukere med ulike rus og eller psykiske problemer. Fysisk aktivitet som behandlingsmetode har vært benyttet ved mange psykiatriske institusjoner i flere år. Men etter utskrivning fra institusjonen har erfaringen vært at 1. linje tjenesten ofte har slitt med å videreføre dette. Da man gjennom forskning ser at fysisk aktivitet har stor betydning for den mentale helsen, ønsket man gjennom dette samarbeidsprosjektet å se på om treningskontakter er en tjeneste de respektive samarbeidskommunene bør etablere. I kombinasjon med annen behandling, har en sett at fysisk aktivitet kan gi følgende positive effekter: Mindre angst og depresjoner Mindre bruk av rusmidler Demper abstinens Bedrer selvbildet og selvtilliten Bedre søvn Øket følelse av mestring Bedre sosial funksjon Bedre livskvalitet Sosialt fellesskap Generell helsegevinst-redusert vekt hvis ønskelig Fysisk aktivitet kan være så mangt: Gåturer Stavgang Fjellturer Svømming Kondisjonstrening til musikk Jogging Klatring Kajakkpadling Trening på treningssenter Ski... osv. Det er ikke så mye som skal til. En halvtime rask gange daglig vil kunne gi en stor helsegevinst hvis utgangspunktet er inaktivitet. Hva er treningskontakt? Treningskontakter er skolerte ressurspersoner i kommunen som skal hjelpe brukeren til å: Komme i gang med fysisk aktivitet. Øke aktivitetsnivå ut fra brukeren sine behov Motivere og følge/delta i aktuell aktivitet 2 av 8

3 Bruke vanlige treningsarenaer som treningssenter, turlag, svømmehaller osv Bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfull aktivitet Oppmuntre til sosial deltakelse Bygge på friske ressurser hos brukeren Å være en treningskontakt innebærer at man har gjennomført et 40 timers introduksjonskurs med teori og praksis som går over to helger. Dette kurset har følgende tema: Anatomi Fysiologi Rusproblematikk Psykiatri Treningslære Ulike treningsaktiviteter Etter seminaret ved HNT Psykiatrisk klinikk Levanger, ble det etablert en ressursgruppe som arbeider med å etablere treningskontakttjeneste. Ressursgruppen består av representanter fra: HNT Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger, Steinkjer Kommune, Verdal Kommune, Levanger Kommune, Nord Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Brukerorganisasjonen Mental Helse er invitert med, men har dessverre ikke deltatt i møter. 1.2 Mandat / Mål for prosjektet Mandat: Etablere tilbud om treningskontakt i Levanger, Steinkjer og Verdal kommune. Et utviklingsprosjekt for å se om mennesker med rus og/eller psykiatriske problem/lidelser kan ha positivt utbytte av å få tildelt en treningskontakt. Mål: 1. Planlegge og gjennomføre felles treningskontaktkurs høsten 2009 Ved et samarbeid mellom kommunene LevangerNerdal/Steinkjer og HNT, skal 40 personer få utdanning/opplæring som treningskontakter etter "Førdemodellen". Eksterne kursveiledere fra helse Førde og Aker Universitetssykehus vil bli innleid. Egne ressurspersoner fra kommunene og HNT skal delta på det første kurset. Disse ressurspersonene er tiltenkt rollen som kursholdere ved fremtidige kurs. 2. Etablere tjenesten treningskontakt i Levanger, Steinkjer og Verdal Kommuner første halvår Tjenesten skal være hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Det ville vært hensiktsmessig å vurdere effekten av tiltaket gjennom å kunne måle psykisk og fysisk helse til den enkelte som mottar tjenesten. For å få gjennomført en undersøkelse og finne gode måleindikatorer er Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) kontaktet. Det er opprettet dialog i forhold til å eventuelt knytte masterstudenter innen tverrfaglig helse og sosialfag og/ eller kroppsøving til prosjektet. En slik undersøkelse vil være nyttig å vise til når man skal vurdere en evt. opptrapping av tilbudet med treningskontakter til andre brukergrupper. 3. Evaluere prosjektet etter følgende mål: Pr av 10 personer fra hver kommune som har gjennomført treningskontaktkurs er i arbeid som treningskontakt. Dette målet gjelder i alle de tre kommunene som deltar, totalt 15 treningskontakter. 3 av 8

4 Videreføring: Vi ønsker i første omgang å starte med feltet rus og psykiatri. Det er innen dette feltet Helse Førde har størst erfaring fra. Ressursgruppen poengterer at flere områder etter hvert kan vurderes som aktuelle for opplæring av treningskontakter. For eksempel overfor mennesker med en psykisk utviklingshemming, somatiske lidelser og innenfor feltet barn /ungdom. Vi ser også at 1. linjetjenesten kan etablere grupper, for på denne måten serve flere samtidig, og dermed utnytte ressursene godt. Dette kan tenkes som en fase to i fremdriftsplanen. Fordeling av kursplasser: De respektive kommunene får 10 kursplasser hver på det første treningskontaktkurset som arrangeres i Nord-Trøndelag. I tillegg får hver kommune 2 plasser til de som skal fungere som ressurspersoner/kursveiledere i fremtiden. HNT sin videre rolle kan være å bidra som kursveiledere ved evt nye treningskontaktkurs. Med bakgrunn i det får også HNT 2 kursplasser på det første kurset. Totalt 40 kursplasser på det første kurset, 30 deltakere og 10 ressurspersoner. Blir det ledige plasser, vil i første omgang nærliggende kommuner i Nord-Trøndelag få tilbud om kjøp av plasser for å fylle opp kurset. 2. Organisering PROSJEKTORGANISASJON/PERSONELL/RESSURSER: 2.1 Organisasjonsplan Rådmann Levanger Rådmann Verdal Rådmann Steinkjer HNT.avd.leder psyk.klinikk Prosjektleder Inger Lise Helgesen. Lev anger kommune Helse Nord- Trøndelag Ame Okkenhaug Levanger kommune Torill Grevskott Karl Martin Haugen Knut Fredriksen Steinkjer kommune Hanne Bjugan Ashild Ramberg Verdal kommune Une Hallem Grete Ekseth 4 av 8

5 2.2 Bemanning av prosjektet Navn Kommunalsjef Helse Levanger kommune, 0 stein Sende Avdelingsleder for helse og rehabilitering. Steinkjer kommune, Ingebor Lau sand Kommunalsjef Velferd Verdal kommune, Tone S. Hau an Avd.leder Psyk.klinikk, HNT, Tore Andersen Fagleder Ergo/fysioterapitjenesten, Levanger kommune, Inger Lise Hel esen Rolle/ansvar Pros.ektansvarlig Prosjektleder Prosjektets ovrige bemanning se pkt 4.2 ressursplan. Representanter fra Nord Trondelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord Trøndelag vil ikke være deltakere i prosjektet, men kalles inn på evalueringsmoter etter gjennomfort kurs og gjennomfort prosjektperiode. 3. Risikovurdering og kvalitetssikring 3.1 Prosjektplanlegging Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig for oppstart. Prosjektplan sendes Rådmenn i Levanger, Steinkjer, Verdal og til HNT v / avdelingsleder Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger 3.2 Rapportering Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nænnest overordna i prosjektorganisasjonen. Med bakgrunn i den enkelte gruppemedlem sin opplevelse av deltagelse i gruppa, skrives evalueringsrapport etter prosjektslutt. 3.3 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er: Kritisk suksessfaktor 1. Finansiering 2. Markedsforing for å skaffe deltakere til kurs 3. Utvelgelse av ressurspersoner som kan drive kurs i kommunen senere 4. Utvelgelse av deltakere treningskontaktkurs 5. Etablere tjenesten treningskontakt i kommunene Tiltak Søknad folkehelsekorniteen Brosjyrer, annonsering i aviser, kommunale nettsider og andre aktuelle steder Hver kommune og HNT vurderer i fellesskap behovet for kompetanse i gruppen Hver kommune gjennomforer intervju Elver kommune implementer ordningen som en tjeneste 5 av 8

6 4. Gjennomføringsplan 4.1 Prosjektets milepæler Nr. Nar Afileimel 1 I løpet av Danne ressurs/prosjekt gruppe februar/m ars Frist Hver enkelt kommune manifesterer 10/5-09 prosjektet hos sine respektive ledere 3 Frist Søke om midler til dekning av kurs for 14/ treningskontakter Ansvar Arne Okkenhaug, HNT, initiativtaker Levanger kommune: taes opp i driftskomiteen 6/5-09 Torhild Grevskott, LK 4 Frist Annonsering av kurset, egen annonse i Trønderavisa + kommunale fellesannonser. 5 Frist 1/7-09, endret til 1/ Frist 16/9-09 Prosjektplan vedtatt Påmelding utvelgelse, hovedansvar Une Hallem, VK Inger Lise Helgesen, LK/ Une Hallem, VK bistår med revidering og ferdigstillelse L: Karl M Haugen S: Hanne Bjugan V: Grete Ekseth /10-09 og 6-8/ /1-10 Gjennomføring av kurs Oppstart av tilbud 8 Juni 2010 Evaluering av prosjektet rapportskriving og veien videre 9 Høst Den enkelte kommune vurdere 2010 oppstart av fase 2 (innlemmelse av andre brukergrupper, kursing av treningskontaktene) Karl Martin Haugen, har kontinuerlig dialog med Helse Førde LK SK VK Inger Lise Helgesen, LK Levanger Kommune Steinkjer Kommune Verdal kommune 6 av 8

7 4.2 Økonomi og ressursplan Økonomi: For å skolere 40 treningskontakter, innbefattet fremtidige kursledere, vil det bli en oppstartsutgift for de samarbeidende kommunene på: For å få gjennomført kursing av 40 treningskontakter er det søkt engangsstøtte til dette via folkehelsekomiteen. Vi ser at dette kommer inn under et folkehelseperspektiv, og at det er midt i blinken for flere mål i folkehelseplanen: "fokus på fysisk aktivitet i sosial og helsetjenesten" "Sektorover ri ende o samordnet innsats for å fremme f sisk aktivitet i befolknin en" Gjennomføring av skolering Søkes dekket av Kr av 40 treningskontakter fylkeskommunale midler via Mottatt skriftlig tilbakemelding oktober/november 2009 Folkehelsearbeid om at søknadssum tildeles Levanger kommune Kr e enandel Verdal kommune egenandel Kr Steinkjer kommune Kr e enandel Sokes dekket gjennom Kr fykesmannen Mottatt muntlig tilbakemelding om at søknadssum tildeles Totale utgifter12009 Kr Denne okonomiske oversikten sier ingen ting om egeninnsatsen for kommunene i form av tidsbruk hos personell (se liste med navn pkt 4.2). Det er betydelig egeninnsats her i form av personell som deltar i prosjektgruppe for å få dette gjennomfort. I tillegg har HNT Psyk. klinikk Levanger arrangert dagseminar om treningskontakter 4/2-09, og tatt kostnadene ved dette arrangementet. Det vil også være representanter både fra kommunene og HNT som blir kursledere for evt nye kurs for tren ingskontakter Samlet ressursplan Medarbeidere Pros.ektleder Inger Lise Hel vesen Levanger Kommune Prk)Hel.tdeltil.er I orhild (lre \ Lttt I en anger konnuune Prkhjel.tdeltAel karl Martin I kingen I e anger Kominune Pr(hiel\tdeltal\ei knut 1"redriken - I e\ anger kommune l'rkjelsteleltal.eiprohel\tdeltaler lanne Rjugan teilller koniniune teinkjer kommune Prkhjel\tdelLiker I lalleru - Verdal kommune Projektdellal.er ( rete FiLeth Verdal konuuune Pr,hjektdeltÅer.\rne Okkenhau2 - I I Navn på prosjektdeltaker fra brukerorganisasjon Mental Helse vil bli avgjort på styresmote Dette jmf. tlf. samtale med Kirsten Pasche Ressurs (dv) 7 av 8

8 4.3 Møteplan i prosjektet 5. Godkjenning Prosjektplan godkjent Levanger Art Tore Andersen ProsjektanSvadig Oystein i k 1C, Tone Haugan it jaza:(fcz,l' In`gebor- augsandi Levanger Kommune Verdal kommune Steinkjer kommune Prosjektleder Inger Lise Helgesen Levanger kommune 8 av 8

Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4

Prosjektplan Kurslederkurs Treningskontakt. Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4 Kurslederkurs Treningskontakt Dato: 28.04.2014 Versjon nr.: 1.4 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.1 Arne Okkenhaug 06.04.2014 1.2 Arne Okkenhaug Etter arb.møte 07.04.2014 08.04.2014 1.3 Arne Okkenhaug

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet Luft under vingene - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet 1. Sammendrag Luft under vingene - et kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere på Møteplassen. Bakgrunnen Møteplassen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Treningskontakt Innherredsmodellen «Vi skal opp på toppen, men vi finner bare en annen vei. Sånn er livet». Arild Bragstad, skuespiller, fra

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO

HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO LEVANGER KOMMUNE Evalueringsrapport Tema: HELSEREISER TIL INSTITUT IGALO HERCEG NOVI MONTENEGRO Innholdsfortegnelse Sammendrag- anbefalinger 3 1. Bakgrunn, mål og mandat 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Mål for prosjektfasen

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Fremming av helse for kropp og sinn

Fremming av helse for kropp og sinn Fremming av helse for kropp og sinn Arne Okkenhaug Prosjektleder Foto: Colourbox SAMMENDRAG Helseutfordringene i Norge er nært knyttet til levevaner. I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig fysisk

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag 2011-2014, og med utgangspunkt i de satsningsområdene som

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet s. 2 2. Prosjektbeskrivelse s. 3 2.1 Prosjektmål s. 3 2.2 Resultatmål s. 3 2.3 Fasemål s.

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer