Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring"

Transkript

1 Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring Arne Fjerdrumsmoen prosjektleder NTNU IT

2 Spørsmål 1- Hva er prosjekt 2- Hva er prosjektledelse 3- Hva er prosjektstyring 2

3 Prosjekt «Et prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset arbeidsoppgave som krever en samordnet, menneskelig innsats» (Jessen 1998:32) 3 Foto: A/S Norske Shell

4 Prosjektledelse Utøve daglig ledelse av prosjektarbeidet slik at prosjektet mål oppnås 4

5 Prosjektstyring God prosjektstyring skal - utøves av personer med en delegert myndighet, gitt av virksomhetens ledelse innenfor fastsatte rammer - bidra til å sikre at prosjektet lykkes i å nå sine mål 5 UiO Veileder prosjektledelse prosjektstyring Computerworld Prosjektstyring - 12 ting du gjør feil -

6 Tema som inngår Prosjektet 1. Faser 2. Etabler og starte 3. Organisering 4. Gjennomfør forprosjekt 5. Gjennomfør hovedprosjekt 6. Avslutt - ta ut effekten Prosjektleder a. Styring b. Ledelse c. Teknikker d. Utfordringer e. Ferdighet f. Egenskaper 6

7 Prosjektfaser - Ønske om endring - Forstudie - Forprosjekt - Hovedprosjekt - Realisere gevinst 7

8 Prosjektfaser Prosjektmodell ntnu.no (forenklet) 8 https://www.ntnu.no/wiki/display/pam/

9 Prosjektfaser Prosjektmodell difi.no 9

10 Prosjektfaser Prosjektmodell uio.no 10

11 Prosjektfaser Beslutningspunkt Virkemiddel for å styre prosjektet Nødvendig for å kunne utøve god styring og derav etablere kontroll med prosjektets fremdrift i forhold til mål 11

12 Prosjektfaser Felles for de fleste modeller Idé Utrede / forberede Planlegge Gjennomføre Levere Oppnå gevinst 12

13 Sprøsmål 4- Som prosjektleder, hva må vektlegges for å passere et beslutningspunkt? 5- Hvem beslutter? 13

14 Erfaring: Prosjektfaser

15 Etablere & starte prosjekt Må avklare og beskrive: Prosjektets mål Resultatmål Effektmål Samfunnsmål Forutsetninger Forstå dagens «situasjon» og krav til endring Kartlegge interessenter Direkte berørt av / påvirker endringen Indirekte berørt / påvirker endringen Tredjepart Kartlegge usikkerhet / risiko Utarbeide plan for gjennomføring Ressurser nok fram til neste beslutningspunkt 15

16 Etablere & starte prosjekt Prosjektets situasjonskart Diagram - Situasjonskart Grønn- Referanseprosjekt Oransje Mitt prosjekt Strategistridig Uklar målsetting Manglende aksept Nytekning Høy kompleksitet Kompetansekrevende Kostnadsmessig stort Organisatoriske utfordringer Forakring Lang varighet 16

17 Etablere & starte prosjekt Prosjektmål Resultatmål (prosjektets mål) Konkret oppnåelige i prosjektperioden Effektmål (prosjekteiers mål) skal oppnås i eller i etterkant av prosjektperioden 17

18 Etablere & starte prosjekt Interessentanalyse 1. Identifisere hvem er interessenter/kunder til prosjektresultatet 2. Gruppere hvem er primær, sekundær og tredjepart 3. Avklare roller hva slags rolle har interessenten ift. prosjektet 4. Effekten av prosjektet påvirkes interessenten av endringen 5. Plan og tiltak hvordan skal prosjektet håndtere interessenten interesser i prosjektet / endringen 18 Difi prosjektveiviseren: Norsk Senter for Prosjektledelse:

19 Etablere & starte prosjekt Resultat av interessentanalyse Interessentene fordelt innenfor de fire tiltaksgruppene Keep satisfied Manage closely Interessentens potensiale og evne til å samarbeide med prosjektet Mye samarbeid Lite samarbeid Monitor / Minimal effort Keep informed 21 2 Påvirker lite Påvirker mye Interessentens potensiale for og interesse av å påvirke prosjektet Supportiv / Keep informed Marginal Minimal / Effort Mixed blessing / Manage closely Non-supportive / Keep satisfied 19 Interessentanalyse: Felles Noark 5-basert løsning for UiO, UiB, UiT og NTNU okt. 2013

20 Etablere & starte prosjekt 20 Resultat av interessentanalyse Interessentanalyse: Felles Noark 5-basert løsning for UiO, UiB, UiT og NTNU okt Kategori Kommentar P/S Interessent Arkivarer Teknisk/administrativt ansatt Bruker Brukerrepresentant Den / de som daglig er / blir berørt av løsningen / tjenesten Den / de som på vegne av «bruker» evner å uttale seg om løsningen / tjenestens egenskaper P S P S HR-konsulenter Innkjøpere Prosjektledere Studiekonsulenter Vitenskapelige ansatte Student Prosesseier Fagforening Kontrollorganisasjon P Internrevisjon Den / de med ansvar for kvalitet i tjenesten / Datatilsynet løsningen S Riksarkivet Kunde Den som finansierer løsningen / tjenesten P NTNU UiB UiO UiT Direktører Linjeorganisasjon Den / de i linjen som berøres av løsningen / Fakultetsstyre P tjenesten Mellomleder Systemeier Forskningsrådet Mottaker Den / de som løsningen / tjenesten leverer Legater og fond S «innhold» til Samarbeidsparter SPREK Offentlig myndighet S Kunnskapsdepartementet Presse / media På høyden Media som kan ha interesse av endringen S Uniforum som gjøres på løsningen / tjenesten Universitetsavisa Prosjekteier Eier av prosjektet P Styringsgruppen Prosjektinvolvert Den / de som er direkte eller indirekte involvert i prosjektarbeidet P Prosjektgruppen Rådgivende Tjenesteeier Den / de som evner å være rådgivende på løsningen / tjenesten Den / de som direkte eller indirekte har eierskap til løsningen / tjenesten P S P IT-arkitekt HMS Riksarkivet Systemforvalter Systemeier Universitetsdirektøren

21 Etablere & starte prosjekt Usikkerhet og risiko Sannsynlighet Svært høy Høy Moderat Lav Ubetydelig Risikomatrise for Noark 5-basert løsning -pr: Matriseutvalg: Alle Utvalget totalt: 21 Antall aktive vist: 8 Forklaring: Betydningen av "Konsekvens" Antall eliminert: 13 Verdi Beskrivelse Lav 1 Ubetydelig 5 8, Moderat Høy Ubetydelig 1 Lav 2 Moderat 3 Høy 4 Svært høy 5 Konsekvens 5 Svært høy - Ingen nevneverdig forsinkelse - Ingen økonomiske merkostnader - Ubetydelig skade som raskt lar seg rette - Spor av misnøye blant enkelte personer - Mindre forsinkelser - Lave økonomiske merkostnader - Liten skade som raskt lar seg rette - Misnøye oppstår i enkelte grupper - Moderate forsinkelser - Moderate økonomiske merkostnader innenfor budsjett - Moderat skade som kan rettes innenfor en akseptable tid - Moderat misnøye medfører noe fravær i anvendelse / deltagelse - Lengre forsinkelser - Høy økonomisk merkostnad som går ut over budsjett - Langvarig skade som krever lang tid å rette - Stor grad av misnøy som medfører liten grad av anvendelse / deltagelse - Svært lang forsinkelse eller full stopp - Svært høye økonomiske merkostnader - Stor skade som vanskelig lar seg rette - Svært høy misnøye og ingen anvendelse / deltagelse 21 Pågående risikoanalyse: Felles Noark 5-basert løsning for UiO, UiB, UiT og NTNU jan. 2014

22 Etablere & starte prosjekt Usikkerhet og risiko 22 Pågående risikoanalyse: Felles Noark 5-basert løsning for UiO, UiB, UiT og NTNU jan. 2014

23 Etablere & starte prosjekt Milepælsplan Fase Initiere Beslutnings - punkt MP nr Beskrivelse av beslutningspunkt / milepæl Foreslått dato Utarbeid prosjektforslag B0 Etabler prosjekt MP1-1 Etablere eierskap og styringsform Prosjektdefinisjon: Felles Noark 5-basert løsning for UiO, UiB, UiT og NTNU okt Under oppstart Under gjennomføring Etablere Grovplanlegge Gjennomføre Levere MP1-2 Ferdigstille mandat B1 Godkjenne mandat Start prosjekt MP2-1 Utarbeid prosjektdefinisjon tidlig interessentanalyse - avklare dagens situasjon og behov - lage en grov plan over aktiviteter, omfang og ressursbehov, kostnader m.m. i forprosjektet B2 Godkjenne prosjektdefinisjon Start gjennomføring MP3-1 Gjennomføre følgende analyser interessentanalyse - behovsanalyse - prosess- og funksjonsanalyse - teknologi- og arkitekturanalyse - referanseanalyse - risikoanalyse B3 Godkjenne resultat av analysearbeidet MP4-1 Basert på gjennomførte analyser - utarbeide alternative tiltak - velges en strategi og metode for hvordan tiltakene kan gjennomføres - ferdigstille sluttrapport B4 Godkjenne sluttrapport Avslutt prosjekt Avslutte Ev. oppfølging i etterkant av sluttrapport

24 Smørspål 6- Hva er forskjell på usikkerhet og risiko? 7- Hovedformål med milepælsplan? 24

25 Erfaring: Etablere/starte prosjekt

26 Organisering Hovedhensikt lage en midlertidig organisatorisk modell som best evner å utføre prosjektets arbeid definere modellens roller, bekle disse med menneskelige ressurser avklare organisatoriske forhold mellom prosjektet og dets omgivelser inngå samarbeid og ivareta tredjeparter 26

27 Organisering Basic modell 27

28 Organisering NTNU prosjekt 28

29 Organisering NTNU prosjektprogram 29

30 Organisering Noen utfordringer og fallgruver for prosjektleder Uklare mål For høyt ambisjonsnivå Uklar ansvarsfordeling Prosjektets livssyklus Nye medarbeidere For liten medvirkning i planleggingen Dårlig oppfølging Prioriteringsproblemer Prosjektets usikkerhetsgrad Manglende ressurser 30

31 Spårsmøl Som prosjektleder: 8- Hva er viktig når prosjektrollene bemannes? 9- Hvor tror du områder for «konflikt» er størst? 31

32 Erfaring: Organisering prosjekt

33 Gjennomføre forprosjekt «Forprosjektet er kanskje den aller viktigste fasen i prosessen. Det er her man definerer om og hvorfor prosjektet igangsettes samt hva som ønskes oppnådd». (regjeringen.no) 33

34 Gjennomføre forprosjekt Analyse Forprosjekt Hovedprosjekt Prosjektets tidligfase Ekstremt betydningsfull for mulig gevinst Analyse: - undersøk nok til å forstå «hva» Forprosjekt undersøk grundig til å forstå «hva», «hvorfor», «hvorledes», «med hva», «når» og til «hvilken pris» 34

35 Gjennomføre forprosjekt Forprosjekt ved NTNU IT I stor grad like i gjennomføring - totalt ulike i innhold Omformer ide / behov / ønske om forbedring / endring til konkrete forslag på hvordan dette kan oppnås, til hvilken pris, varighet, framgangsmåte, ect 35

36 Gjennomføre forprosjekt «Virkemidler» som benyttes 36

37 Gjennomføre forprosjekt Prosessanalyse 37 Basis IT Prosess for tilgangsadministrasjon IAM-prosjektet

38 Gjennomføre forprosjekt Arkitekturanalyse 38 Basis IT Arkitekturvisjon for IAM-prosjektet

39 39 Gjennomføre forprosjekt

40 Sørpsmål 10- Du som prosjekteier, hva ville du likt å vite før du beslutter å gjennomføre ditt prosjekt? 40

41 Erfaring: Gjennomføre forprosjekt avvik A Meld fra om avvik avvik med forslag til tiltak B Gjennomfør tiltak tiltak gjennomført C Evaluer tiltak avvik lukket D Kvalitetssikring og overordnet kvalitetsforbedring

42 Gjennomføre hovedprosjekt Analyse Forprosjekt Hovedprosjekt Prosjektets hovedfase Ekstremt betydningsfull for å muliggjøre gevinst Hovedprosjekt lag og lever endring 42

43 Gjennomføre hovedprosjekt Prosjektforløp 43

44 Gjennomføre hovedprosjekt Hovedprosjekt NTNU IT: Metode for gjennomføring avhenger av hva som skal lages og hvordan levers Omhandler i stor grad å forbedre noe vi har Eksempler Forbedre eksisterende IT-tjenester - Innsida, Offentlige anskaffelser - LMS, Digital eksamen, Organisasjonsendringer - Beredskapsrom, Prosessendringer - Saksbehandling, Studiekvalitet, Ny funksjonalitet - C14, Studieinfo på web, IT-arkitektur - TIA, Sak & Arkiv, Basis IT / IT-infrastruktur - Fil, Kjernenett, IAM, m.m. 44

45 Gjennomføre hovedprosjekt Eksempler på aktiviteter 45

46 Gjennomføre prosjekt Krav til prosjektleders ferdigheter og egenskaper «Enkel» prosjektorganisasjon 46

47 Gjennomføre prosjekt Krav til prosjektleders ferdigheter og egenskaper «Mer komplisert» prosjektorganisasjon 47

48 Gjennomføre prosjektprogram Program Strategisk virkemiddel for å nå langsiktige mål Oppnås ved å gjennomføre en serie med prosjekt 48 Arkitekturmodell Program for Basis IT

49 Gjennomføre hovedprosjekt God styring - Frekvent rapportering og saksbehandling 49

50 Gjennomføre hovedprosjekt Leveranse - Hvem er mottaker - Når og hvordan forberede mottaker på endring - Hvordan involveres mottaker - Opplæring / innføring / oppfølging - Parter i leveransen 50

51 Gjennomføre hovedprosjekt Leveranse - Utvikling av & idriftsettelse av IT-endringer 51

52 Gjennomføre prosjektprogram God styring - Ingen enkel oppgave å sitte i styringsgruppen «Som student har det vært særdeles vanskelig å sette seg inn i alt stoff / saksunderlag som er gitt» Madeleine Aurora Lorås

53 Smårpsøl 11- Egenskap du har som vil gjøre deg til god prosjektleder? 53

54 Erfaring: Gjennomføre hovedprosjekt

55 Avslutt ta ut effekten «I de fleste prosjekter vil det ligge forventninger om realisering av gevinster etter at prosjektet er avsluttet». «Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjekt- og oppfølgingsfasen i form av gode analyser i forkant, og konkrete planer for oppfølging av gevinster underveis og i etterkant av prosjektet» (Senter for statlig økonomistyring : Veileder Gevinstrealisering (Okt.2010) ) 55

56 Avslutt ta ut effekten Arbeidet starter tidlig 56 målforståelse forstå interessenter og behov tilstrekkelig plan gjennomføringsmetode risiko under kontroll god ledelse og styring evne å levere måle

57 Avslutt ta ut effekten Når kommer effekten av prosjektet Hvem har ansvar for å ta ut gevinst 57

58 Smårspøl Hvem har ansvar for å levere: 12- resultatmålet? 13- effektmålet / gevinst? 14- hva er samfunnsmål? 58

59 Erfaring: Avslutt ta ut effekten avvik A Meld fra om avvik avvik med forslag til tiltak B Gjennomfør tiltak tiltak gjennomført C Evaluer tiltak avvik lukket D Kvalitetssikring og overordnet kvalitetsforbedring

60 Oppsummering Smårsøpl 60 Innledning 1- Hva er prosjekt? 2- Hva er prosjektledelse? 3- Hva er prosjektstyring? Prosjektfaser 4- Som prosjektleder, hva må vektlegges for å passere et beslutningspunkt? 5- Hvem beslutter? Etabler og start prosjekt 6- Hva er forskjell på usikkerhet og risiko? 7- Hovedformål med milepælsplan? Organisering Som prosjektleder: 8- Hva er viktig når prosjektrollene bemannes? 9- Hvor tror du områder for «konflikt» er størst? Gjennomfør forprosjekt 10- Du som prosjekteier, hva ville du likt å vite før du beslutter å gjennomføre ditt prosjekt? Gjennomfør hovedprosjekt 11- Egenskap du har som vil gjøre deg til god prosjektleder? Avslutt ta ut effekt Hvem har ansvar for å levere: 12- resultatmålet? 13- effektmålet / gevinst? 14- hva er samfunnsmål? «Det er mange måter å skrive ordet «Spørsmål» feil, - å stille spørsmål er sjelden feil» Arne Fjerdrumsmoen

61 Tema Prosjektfaser Etabler og starte prosjekt Organisering Gjennomfør forprosjekt Gjennomfør hovedprosjekt Avslutt - ta ut effekten 61

62 Takk

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

1. Prinsipper for prosjektarbeid

1. Prinsipper for prosjektarbeid Greta Hjertø 7.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbied 1. Resymé: Denne leksjonen tar for seg de grunnleggende og generelle

Detaljer

Prosjektledelse - Hvordan lykkes?

Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Sissel Korshavn, Rådgiver avdeling spesialpsykiatri ASP Når er noe et prosjekt? En enkeltstående unik oppgave Definert tidspunkt for start og avslutning Klar hensikt og

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er vi? Americas Europe Asia Pacific Middle East and Africa 72000 medarbeidere 400 kontorer 40 land 10

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket.

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. ( -~ _ L 4\ Jernbaneverket Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. Revisjon 148/04 Gjennomført i oktober og november 2004 Rapport avgitt februar 2005 Arkiv nr.: 200403698

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer