PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE 2014 2016"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE Bakgrunn Regjeringa la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen for 2015 med ein meldingsdel for ei kommunereform. Meldinga vart handsama av Stortinget 18. juni, der det gjennom eit fleirtal vart gitt politisk tilslutning for at det er behov for endringar i kommunestrukturen, og målsetjingar og gjennomføring av reforma med økonomiske verkemidlar. 1.1 Mandat Oppdragsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet vart sendt til fylkesmennene 24. juni, og i eige brev 3. juli vart KS invitert til å delta i prosessane regionalt (sjå vedlegg). Fylkesmannen har fått i oppdrag å vere tilretteleggar, koordinator og rettleiar for regionale- og lokale prosessar i Sogn og Fjordane. Oppdraget skal gjennomførast i samarbeid med KS lokalt. Fylkesmannen skal lage ei oppsummering av prosjektet med vurdering til KMD i løpet av hausten Formål Prosjektplanen viser kva rammer som reforma i Sogn og Fjordane skal følgje. Planen skal legge til rette for gode og lokalt forankra prosessar gjennom handsaming og vedtak i KS-fylkesstyre, informasjon og presentasjon i regionråda,kommunane og konferansar/samlingar/nettverk. Planen er basert på at det er kommunane som sjølve har ansvar for lokale prosessar. Gjennom samarbeidet mellom Fylkesmannen og KS blir det gjort fleire tiltak (lokalt, regionalt og med nabofylke) for å oppnå heilskaplege og formålstenlege prosessar og resultat av reforma. 2. Mål og rammer 2.1 Mål Reforma skal legge til rette for at fleire kommunar slår seg saman til større og meir robuste kommunar. Følgjande overordna mål er fastsette for reforma: Gode og likeverdige tenester for innbyggjarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati 1

2 2.2 Overordna rammer Sett frå eit nasjonalt perspektiv består kommunereforma av fire ulike delreformer: Oppgåvereform det blir sett på moglegheiter for flytting av oppgåver til kommunane. Strukturreform det er både inndelinga av kommunar og regionalt (fylke) nivå som er til utgreiing. Styringsreform det skal sjåast på både modellar og regelverk for intern organisering og statleg styring av kommunane, rammene for styring av kommunal forvaltning (kommunelova og særlover) og oppgåver til fylkeskommunen og staten. Finansieringsreform inntektssystemet skal gjennomgåast i sin heilskap, med endringar gjeldande frå 2017, og det er lagt inn verkemiddel for omstilling og kompensasjon av utgifter knytt til gjennomføring av reforma. Følgjande prinsipp er viktige rammer for prosjektet : Krav til tidsplan og milepælar er fastlagt i mandatet etter vedtak i Stortinget. Økonomiske verkemiddel for gjennomføring av reforma er/blir fastlagt av Stortinget. Fylkesmannen og KS skal samarbeide om gjennomføring av prosessen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen og KS må sette inn nødvendige ressursar i form av økonomi og personalressursar. Departementet vil legge til rette for verktøy og rettleiarar som kommunane kan bruke, for å få til gode prosessar. Andre viktige prinsipp som ligg til grunn for kommunereforma: Det er ønskjeleg med sterke og funksjonelle kommunar i alle deler av fylket. Avstandsulemper kan sikrast gjennom ordningar som tek i vare nærdemokratiet etter foreiningsbaserte lokalvalsmodellar, grendautval, lokalsamfunnsutval og utviklingslag. For å finne gode løysingar må det takast omsyn til spreidd busetnad, reiseavstandar, etablerte identitetsområde og langvarig interkommunalt samarbeid. 3. Omfang og avgrensingar Prosjektet skal bidra til at alle kommunar gjennomfører utgreiingar etter Stortingets vedtak, og fattar vedtak innan våren I tillegg til samanslåing av kommunar, kan grensejusteringar og oppdeling av kommunar vere aktuelt. Stortinget har også opna for at fylkesgrensene kan vurderast. Prosjektet vil danne grunnlaget for Fylkesmannen si oppsummering og vurdering til KMD i løpet av hausten Perioden blir fasen for gjennomføring av sjølve samanslåingane, og det vil truleg krevje eit eige prosjektarbeid. 4. Organisering og roller Fylkesprosjektet tilrår at kvar kommune etablerer ei hensiktsmessig organisering for reformarbeidet som tek i vare prosessen i eigen kommune, og sikrar samarbeid med nabokommunar og fylkesprosjektet. 2

3 Fylkesprosjektet kommunereforma i Sogn og Fjordane har Fylkesmannen som prosjekteigar, og har følgjande organisering og roller: Oppdragsgjevar: Regjeringa v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) o Prosjektmandat til fylkesmennene, jf. brev av o Støtte opp om fylkesmennene og kommunane sitt arbeid med reforma. o Motta undervegsrapportering og sluttrapport frå fylkesmennene og lage ei oppsummering gjennom ei melding til Stortinget. o Ansvar for følgjeevaluering av reforma. Styringsgruppe: Fylkesmann Anne Karin Hamre og KS-leiar Jenny Følling. Prosjektansvarleg (PA): Fylkesmann Anne Karin Hamre o Fagleg og økonomisk ansvar for gjennomføring etter mandat og oppdrag frå KMD. o At det er samsvar mellom framdrift og prosjektplan. o Leiar av referansegruppa. o Ansvar for informasjon og kommunikasjon om prosjektet. o At det er klare rammer (oppgåver og ansvar) for prosjektgruppa. o Ansvarleg for prosjektets oppsummering og endeleg vurdering til KMD. Prosjektgruppe: Fylkesmannen v/ Kåre Træen (prosjektleiar), Gunnar O. Hæreid, Christian Rekkedal, Anne Kristin Eitungjerde. KS v/ Jan Ryste. o Ansvar for oppfølging av prosjektplan, gjennom prosess og aktivitetar i utvikling og gjennomføring av prosjektet. o Delta i møte med kommunane og referansegruppa, med førebuing, innlegg, rettleiing og oppfølging. o Ansvar for at PA får eit kvalitetssikra underlag ved avgjerder, og møte i referansegruppa. o Oppfølging av risikohendingar i prosjektet, undervegs vurdere og sette inn nødvendige tiltak. o Prosjektgruppa kan supplerast etter behov frå samarbeidspartane. Det blir utarbeidd eit prinsippansvarsmatrise som nærare viser ansvars- og arbeidsfordeling i prosjektgruppa med koordinering av oppgåver og ansvar til prosjektansvarleg og styringsgruppa. Referansegruppe: Forum for kommunereforma i Sogn og Fjordane o Samansett av Fylkesmannen, KS, regionrådsleiarane (Sogn regionråd, HAFS, SIS og Nordfjordrådet) Kompetansesenteret for distriktsutvikling og fylkeskommunen. o Blir leia av fylkesmann Anne Karin Hamre, og er ei rådgjevande gruppe. o Gruppa har eit mandat som er avklart med kommunane. o Gruppa skal bidra til å koordinere interesser og koordinere/samkøyre prosessar fram mot o Gruppa skal ha støtte av prosjektgruppa (sekretariatet) med møteinnkalling og møtereferat. 3

4 Arbeidsgrupper o Faggrupper hjå Fylkesmannen (etter behov). Andre bidragsytarar o Regjeringa har lagt til grunn at Distriktssenteret (KDU) skal kunne gje støtte til prosjekt, både om erfaringar frå tidlegare prosessar for samanslåing og gje råd om gjennomføring av dei lokale prosessane. 5. Milepælar Stortinget har slutta seg til følgjande tidsplan etter framlegg frå regjeringa: Disse milepælane gjev rammer for prosessane i Sogn og Fjordane. 5.1 Fasar i prosessane i Sogn og Fjordane: Fasar/milepælar i Innhald kommunestrukturprosessen 1. OPPSTART Avklaring av reformas innhald etter vedtak i Stortinget, oppdragsbrev til Fylkesmannen og brev til kommunane frå Statsråden. Etablering av referansegruppe i fylket (forum for kommunereforma) Organisering av prosjektgruppe Samarbeidsavtale mellom Fylkesmannen og KS Prosjektplan for fylket Avklare roller etter oppdragsbrev frå KMD Avsetjing av ressursar 2. DIALOG, INFORMASJON Møte i regionane med formannskapa OG AVKLARINGAR fram Temamøte med kommunestyra til Kvar kommune etablerer ei hensiktsmessig organisering for reformarbeidet innan Avklaringar av geografiske retningsval på bakgrunn av tilrettelagt 4

5 Fasar/milepælar i Innhald kommunestrukturprosessen kunnskapsgrunnlag og prosessar i enkeltkommunar og mellom kommunar - vedtak i kommunestyra innan Avklare om ein vil satse på ferdig prosess og vedtak innan desember 2015 eller juli vedtak i kommunestyra innan UTGREIING OG UTVIKLING Søknadsfrist for skjønnsmidlar til utgreiing: Gjennomføring av utgreiingar Gjennomføre lokale informasjons- og dialogmøte om reforma Gjennomføre ei innbyggarundersøking eller folkerøysting 4. VEDTAK haust 2015 eller vår 2016 Saker til kommunestyret/-a om kommunesamanslåing med vedtak seinast juni Etter vedtak i kommunane innan våren 2016 skjer følgjande: 1. Vurderingar av Fylkesmannen og nasjonale vedtak i Stortinget innan våren Gjennomføring- og iverksetting i perioden etter gjeldande lover om kommunesamanslåingar og grensejusteringar. 6. Kunnskapsgrunnlag og kriterier for vurderingar Det er nødvendig å ha eit kunnskapsgrunnlag, både for å sjå framtidsbilete og vurdere ulike alternativ for samanslåing. Følgjande kjelder som er vist i vedlegg 3 er aktuelle.. Desse kan vurderast opp mot ekspertutvalets kritrier for god kommunestruktur. a) Kriteria for kommunane: 1. Tilstrekkeleg kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkeleg distanse 4. Effektiv tenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valfriheit 7. Funksjonelle område for samfunnsutvikling 8. Høg politisk deltaking 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet a) Kriteria for staten: 1. Brei oppgåveportefølgje 2. Statleg rammestyring Kriteria er utdjupa i ekspertutvalets delrapport frå mars Milepæls- og aktivitetsplan Aktivitetsnamn Aktivitet Frist M1: OPPSTART 5

6 Aktivitetsnamn Aktivitet Frist Etablere fylkesprosjekt Etablere forum for kommunereforma i S & Fj. med mandat Avklare roller etter oppdragsbrev frå KMD Etablere prosjektorganisasjon og prosjektplan Samarbeidsavtale Fylkesmannen - KS M2: DIALOG, INFORMASJON OG AVKLARINGAR fram til Oppfølging Status og planlegging i prosjektmøte kvar 14. dag prosjektperioden Forventningsbrev til Konkretisere oppdraget og forventningar kommunane Omtale og legge ved prosjektplan på fylkesnivå milepælar og framdrift Klargjere tilbod om støtte frå fylkesnivået til kunnskapsgrunnlag og prosess Kontakt nabofylka Etablere dialog med nabofylke om samordning av prosessar Dialog med kommunane og regionråd Etter førespurnad delta på temamøte i kommunestyra, regionråd og andre aktuelle regionale organisasjonar prosjektperioden Etablere lokale/regionale prosessar Kvar kommune etablerer ei hensiktsmessig organisering med prosjektleiar/kontaktperson Informasjon og Lage ein plan for informasjon og kommunikasjon kommunikasjon Konferanse KS-haustkonferanse med tema kommunereforma Referansegruppa Møte og Rapport Møreforsking Formidle med samandrag Sluttrapport ekspertutvalet Formidle med samandrag Støtte til kommunane Utarbeide ein mal for prosess og innhald for ei kommunesamanslåing Skjønnsmidlar Utlysing skjønnsmidlar Rådmannssamling Rådmannens rolle i kommunereforma Utgreiing i kommunane omfang og kapasitet Prosjektleiarar Samling prosjektleiarar kommunar Vedtak om alternativ for Prosessar som skal ende ut i kommunestyrevedtak om utgreiing geografiske retningsval for utgreiing Basisorganisasjonen Informasjon og involvering på fagområde M3: UTGREIING OG UTVIKLING fram til Utgreiingsarbeid lokalt og regionalt Gjennomføre analysar og rettleie kommunane i utgreiingar etter avgjerd om geografisk samarbeidsretning, samt prinsipielle spørsmål/problemstillingar som er region- og fylkesdekkande Feb juni 2016 Tilrår at kommunane legg fram ei sak til kommunestyra om status i utgreiingane Sak til kommunestyra for kommunar som ønskjer å gjere vedtak om samanslåing hausten KS-strategikonferanse Status for reformarbeidet i fylket Erfaringar frå kommunar som har hatt 2015 kommunesamanslåingar KMD - rapportering Årsrapporten med utvikling av reformarbeidet i fylket Referansegruppa Kvartalsvis møte Økonomisk støtte til Vedtak om tildeling skjønnsmidlar

7 Aktivitetsnamn Aktivitet Frist utgreiingar Støtte til kommunane Innføre felles kommunemøte igjen, der reforma og er tema Avklaring av oppgåver for kommunane Avklaring gjennom rapport frå ekspertutvalet i desember 2014 og framlegg frå regjeringa til Stortinget mai 2015 Mai juni 2015 Kommunekonferanse Status i reformarbeidet v/regionsleiarane Melding om oppgåver KMD - rapportering Rapportering om utvikling av reformarbeidet i fylket? Rådmannssamling Sept KS strategikonferanse Okt Nytt kommunestyre - folkevaldopplæring Innføring til nye folkevalde gjennom folkevaldopplæring med særleg vekt på kommunereforma og utfordringsbilete Vedtak i kommunestyra Vedtak for kommunar etter løp 1 (kongeleg resolusjon våren 2016) M4: VEDTAK OG VURDERING fram til KMD - rapportering Rapportering om utvikling av reformarbeidet i fylket? KS-strategikonferanse Referansegruppa Møte Kommunekonferansen Vedtak i kommunestyra Saker til alle kommunestyra med framlegg til framtidig kommunestruktur. Då det kan bli behov for fleire rundar i k-styra, er det viktig at det er nok tid å gå på fram til endeleg vedtak Fylkesmannen kallar inn til felles kommunestyremøte Innsending av vedtak til Kommunane sender inn sine vedtak om samanslåing Fylkesmannen Fylkesmannens vurderingar til KMD Fylkesmannen skal på sjølvstendig grunnlag gjere ei vurdering av dei samla kommunestyrevedtaka, der det skal leggast vekt på heilskapen i regionen og fylket. I Fylkesmannen si tilbakemelding til KMD blir det og gjort ei vurdering om vedtaka til kommunane er i tråd med hovudmåla for reforma. 7. Risikoanalyse Formålet med risikoanalyse er å identifisere kritiske suksessfaktorar som er viktige for å nå måla i prosjektet. I dette prosjektet vil det vere både interne og eksterne faktorar som vil påverke resultatet av prosjektet. Kritiske suksessfaktorar som er viktige for å nå målet: Interne: Intern prioritering og frigjering av ressursar innanfor intern drift (Fylkesmannen og KS) Forankring i leiargruppa og KS Samarbeidet mellom Fylkesmannen og KS må fungere godt for lukkast med prosjektet Samhandling prosjektansvarleg prosjektleiing prosjektmedarbeidarar Oppfølging av kommunane o vi må vere tilstade ute i kommunane og i regionråda med informasjon og rettleiing 7

8 o jamleg tilbakemelding frå kommunane på framdrift (saker og vedtak i prosessen) Lojalitet til prosjektet Eksterne: Tilgjengeleg kapasitet/ressursar og kompetanse i kommunane Oppslutning og forankring i kommunane politikarar og administrasjon Godt samarbeid mellom kommunar Vilje til prosjektet i kommunane Oppfølging og rettleiing frå departementet Involvere næringsliv og andre viktige samfunnsaktørar regionalt og kommunalt For kvar kritisk suksessfaktor definere risikofaktorar, dvs. hendingar som kan medverke til at faktoren slår til. Dette blir gjort ei eigen matrise (vedlegg) ved å beskrive risikofaktor, sannsyn og konsekvens. 8. Oppfølging av prosjektet Oppfølging av kommunane gjennom møte, samlingar, konferansar og direkte kontakt med kommunane. Kommunane sender under reformarbeidet sine politiske saker med vedtak til Fylkesmannen. Sluttrapport frå Fylkesmannen hausten Økonomi og ressursar Fylkesmannen får i prosjektperioden tilført midlar frå KMD til ein prosessrettleiar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane organiserer reformarbeidet gjennom ei prosjektgruppe, og midlane vil bli brukt til arbeidet i prosjektgruppa. Regjeringa har sett av nasjonale midlar til kommunereforma, som KS kan søkje på. Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling om støtte til rettleiing i reformprosessen. Planen kan reviderast undervegs i prosjektet. 8

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl.

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING

Detaljer

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke 1 3 INNHALDSLISTE 1. PROSJEKTLEIING...6 1.1 Kva er eit prosjekt?...6 1.2 Prosjekt i Møre og Romsdal fylke... 7 1.3 Program i Møre og Romsdal fylke... 8 1.4 Klassifisering etter storleik...8 1.4.1 Store

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder»)

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder») Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016 Lokal veileder («Fylkesmannens jungelveileder») Arendal, 19.01.2015 INNHOLD Innledning 3 1. OM REFORMBEHOVET -Kort om norske kommuner og verdenen rundt oss -Om reformbehovet

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen.

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14 Meland kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 16:00-19:30 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist HØYRINGSDOKUMENT 19.03.2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Høyringsfrist 20.05.2014 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Rammer og føringar...3 2.1 Omgrepsavklaring folkehelse...3 2.2 Lovgrunnlag...3

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune 2011-2014 Versjon 1.0.3. Datert 22.10.2014 Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar) Innhald: 1 Innleiing...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer