Hva er økumenikk? Av Idar Kjølsvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er økumenikk? Av Idar Kjølsvik"

Transkript

1 Hva er økumenikk? Av Idar Kjølsvik Godtfolk! I innbydelsen til i dag leser vi følgende: Trøndelag er i ferd med å få befestet sin rolle som religiøst sentrum i Norge. I den forbindelse ønsker Trøndelagsrådet å invitere til et seminar for å få frem kunnskap om og tanker for videre samarbeid rundt det økumeniske arbeidet i Trøndelag. Dette var en helt fantastisk innledning til et seminar, jeg har ikke sett noe så vakkert i tilsvarende fylkeskommunale tekster på lenge, og takker hjerteligst for invitasjonen. Det er stort å få lov til å delta her på Tautra. Det er viktig for fremtiden, det som skjer. Og mitt bidrag, er å gi momenter til en forståelse av hva økumenikk er. Min bakgrunn er for øvrig at er jeg doktor i kristen troslære, førsteamanuensis og religionsforsker ved HiNT og medlem i Teologisk Nemnd for Den norske Kirke. Tittelen jeg har fått i dag er Hva er økumenikk? Utgangspunktet er at Kirken er én. Dét er en grunnleggende tanke i kristen teologi og en bærebjelke i troen. Kirken er én, og denne læresetningen er på det mest intime knyttet sammen med både læren om Den treenige Gud og historiene om Jesus Kristus og troen på Ham som sann Gud og sant menneske. Kirken er én fordi Gud er én. Det finnes bare én kirke, likesom det finnes bare én Gud, én tro, ett håp. Det finnes bare én kirke, likesom Kristus har kun ett legeme og Gud bare ett folk. Bibel Når vi skal gå inn i troslæren og se nærmere på den økumeniske læresetningen at Kirken er én, da er det best å gå rett inn i sakens kjerne. Og denne kjernen finner vi hos Jesus Kristus selv. Og ikke på en hvilken som helst plass i bibelhistorien, nei, på den aller mest sentrale plassen. Nemlig i Jesu siste bønn før han blir naglet til korset. Natt til langfredag, etter at nattverden er innstiftet, ligger Jesus på kne i Getsemane hage. Og han ber den bønnen som i 1

2 ettertid kalles Den yppersteprestelige bønn. Johannes fører den i pennen, og et utdrag av den lyder slik: Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn så de kan være ett, slik som vi er ett. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. (Joh 17, ) Det er inderlige og sterke ord som beveger selv den mest hardhjertede. Hellige Far, bevar dem i ditt navn så de kan være ett, slik som vi er ett. Paulus følger opp, og hans særlige bidrag er til økumenikken er å koble sammen tanken om Kirken med tanken om Kristus. Paulus sier at Kirken er Kristi kropp, Kirken er Kristi hender og føtter som gjør Kristi gjerning blant oss, og Kristus har bare én kropp, han er én. Ett eksempel på dette er fra 1. Korinterbrev: Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere østlendinger og trøndere! slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. (1. Kor 12, ). Når kirkene og de kristne gjør Kristi gjerning i vår tid og i vårt samfunn, da er kirkene og de kristne Kristi kropp, og de er ett. Av de ulike teologiske tankene Paulus kommer med, er dette den viktigste ved siden av at frelse er gratis. Bekjennelse Jeg kunne fortsatt med henvisninger til Bibelen, vi kunne ha lest fra både det gamle og det nye testamente, fra profeter og salmer, evangelier, brev og apokalypser. Men det er ikke nødvendig. At Kirkens enhet er en grunnleggende tanke i kristen tro, er veldig tydelig. Og derfor kom Kirkens enhet også med i de grunnleggende trosbekjennelsene. Her heter det: Vi tror på én, hellig, allmenn kirke. Og det følges opp med å forklare hva troen på denne éne, hellige og allmenne kirke fører til, nemlig syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og evig liv. Ikke småtteri. Leser vi nøye, ser vi at i originalteksten står det egentlig én hellig, katolsk kirke. Og i dette ligger det et poeng, nemlig at vi alle 2

3 egentlig er katolikker, alle døpte er døpt inn i den ene og verdensvide kirke. Å være katolsk er ikke det samme som å være medlem av den romersk katolske kirke. Det er mye å si om dette, blant annet at også pinsevenner og baptister, lutheranere, anglikanere og ortodokse må innrømme at det er den romerskkatolske kirke som er mest verdensvid og dermed har høyest grad av katolisitet. Vi kan snakke mer om det en annen gang, her begynner det å bli vanskelig. Splittelse For Kirken er én. Men så er den ikke det likevel. Kirken er verdensvid og katolsk, ja, men den er splittet. Dét er en stor sorg, og det er utgangspunktet for det vi i dag kaller økumenikk. De fleste som har levd en stund vet at kristen splittelse kan være både dyp, hard og vond. Nettopp kristen splittelse kan oppleves som verre enn mang en annen uenighet. Og den fører til at kirkene ikke får gitt det vitnesbyrdet den skal, når Kristi kropp er uenig med seg selv da får Kirken ikke gjort Kristi gjerninger i blant oss. Kirken svekkes når den er splittet. Og når vi hører Jesu yppersteprestelige bønn, så er den så sterk og inderlig at det er grunn til å tro at både Jesu selv og den forfatteren som senere førte bønnen i pennen kjente på kroppen at de kristnes enhet er vanskelig og at splittelse er vondt. Allerede disiplene kranglet så busta føk, både mens de fulgte Jesus på hans vandring, og da de senere var blitt apostler og ledere i den første kirken. Det første årtusen Men heldigvis skulle det likevel gå lang tid før Kirken ble rettslig delt. Kirkelederne maktet å holde Kirken samlet i ett tusen år. I denne perioden skrives da også de økumeniske trosbekjennelsene som fortsatt gjelder for en samlet kristenhet. Det er en stor skatt. Man hadde såkalte økumeniske konsiler med ujevne mellomrom, særlig viktig var apostelmøtet i Jerusalem, som er beskrevet allerede i Apostlenes Gjerninger. Videre konsilene i Nikea (325), Konstantinopel (381), Efesos (431) og Chalkedon (451). Dette var samlinger der man fant ut av hvor mye man burde være enige om, og hvor man godt kunne se ulikt på saker og ting. Denne politikken fungerte altså godt i tusen år. Hva er sentrum som vi bør være enige i, og hva er periferi, som ikke er like viktig. Vi kan sammenligne konsilene med lærenemnda for Den norske kirke. Den brukte mange år på å diskutere en vanskelig sak, nemlig homofili saken. Til slutt ble 3

4 man enige om hva man må være enige om, og hvor det var greit å ha ulike syn. De økumeniske konsilene fungerte på samme måte. Og dette er veien å gå også framover. Vi kan nevne at katolikkene har fortsatt med slike konsiler, de kalles fortsatt økumeniske, men de har vært interne, romersk katolske møter det siste tusenåret. Det andre årtusen For om det første kristne årtusenet var relativt vellykket, økumenisk sett, var det andre årtusenet en katastrofe. I 1054 deles kristenheten i øst og i vest. Og på 1500 tallet deles det i nord og sør. Samtidig starter fragmenteringen i alle leire og utfordringene opplysningstid og sekularisering gir, gjør vondt verre. Kirken er dårlig til å gi svar på samfunnets utfordringer og sliter vel ennå med det. Katolikkene har maktet å bevare en viss enhet, men også den katolske enheten kan til tider være nokså skjør. Ved utgangen av det andre årtusen står vi med en så splittet kristenhet at det er en stor sorg. Og dette kan ikke fortsette. Det strider mot kjernen i kristen tro å stå så splittet som man faktisk gjør. Dette er bakgrunnen til den økumeniske bevegelsen. Både åndelig og politisk, teologisk og praktisk må det gjøres noe med kristenhetens splittelse. Og det har da også sannelig skjedd mye positivt på tampen av det andre årtusen. Kanskje har vi sett begynnelsen på en ny æra. En økumenisk tid. For å forstå dette og selv finne ut hvordan vi vil delta kan vi dele opp i tre økumeniske kategorier, nemlig den hjelpende, den teologiske og den kirkelige. Misjons og nødhjelps økumenikk Den ene store delen av den økumeniske bevegelsen fokuserer på misjo, nødhjelp og sosial utjevning. Denne økumenikken er opptatt av å hjelpe dem som trenger hjelp, og også å nå ut med evangeliet til unådde folkeslag og til sitt eget folk. Vi kan kalle dette for misjons og nødhjelps økumenikk. I år er det nøyaktig 100 år siden den første verdenskongressen for misjon. Det var i Edinburgh i 1910 og var en avgjørende økumenisk begivenhet. Faktisk første gang på tusen år at kristne fra alle deler av verden kom sammen. I årene som har gått, har kristen misjon forandret seg veldig, og det er bra. Det startet med at hvite, vestlige kristne misjonerte i koloniene i Afrika og Asia. Her var det mye kulturimperialisme innebygd. Mye som ikke var bra. Men slik er det ikke lenger, 4

5 i alle fall stort sett ikke. I dag er også misjonen blitt globalisert. Og utvekslingen går på kryss og tvers. Misjon er like mye nødhjelp og utviklingshjelp, og den er ikke lenger kulturimperialistisk. Poenget er at man observerer nød, åndelig, materielt, sosialt eller politisk. Og så kommer kristne sammen for å lindre denne nøden. Uavhengig av om man har den ene eller den andre konfesjonelle eller etniske bakgrunnen. Teologisk økumenikk Den andre store delen av den økumeniske bevegelsen er teologisk. Den satser på vitenskapelige studier, skriftlige avtaler og dokumenter og ligner på EU og FN. Den teologiske økumenikken leter etter et solid grunnlag for en konkret og rettslig kirkelig enhet, mens misjon og nødhjelps søkumenikken er mer opptatt av felles åndelige opplevelse, felles løft for de svake, felles følelse av forpliktelse og også å være åndelig ett i Kristus og ha felles løsninger på sosiale og politiske utfordringer. Den teologiske økumenikken sitter i biblioteket og ved skrivebord og forhandlingsbord, mens misjons og nødhjelps økumenikken er ute i felten. Den teologiske økumenikken startet så smått i Lausanne i 1927, med organisasjonen Faith and Order. Her har også Den romersk katolske kirke vært med på lik linje med de andre fra første stund. Det kanskje viktigste dokumentet så langt er det såkalte Lima dokumentet om dåp, nattverd og embete. Her har man kommet svært langt i å beskrive hva kristne har felles. Og særlig når det gjelder dåpen, er dette dokumentet av svært stor betydning. Dåpen er felles grunnlag for alle. For vår del er Porvoo avtalen mellom anglikanerne og de nordiske folkekirkene, samt det katolske og lutherske fellesdokumentet om rettferdiggjørelsen avgjørende. Porvoo kom i 1996 og gir full enhet mellom anglikanere og lutheranere. Rettferdiggjørelses dokumentet med katolikkene ble underskrevet i 1999, og ble feiret stort også i Nidarosdomen. Sett fra Den norske kirkes side, rydder dette dokumentet bort alle de største hindringene for kirkelig enhet med Den romersk katolske kirke. Rettferdiggjørelsen er den ene tingen man må være enige om, og nå er man faktisk enig. Kirkelig økumenikk problembarnet 5

6 Sett fra katolsk side, er imidlertid dette ikke like lett. Grunnen er at man på katolsk hold legger mest vekt på den kirkelige økumenikken, det er ikke nok å være enige om de viktigste punktene i læren. Mens lutheranerne tendensielt altså er mer teologiske av seg er det for katolsk avgjørende at den kirkelige enheten er synlig, konkret. Og det blir den når man står i den apostolske suksesjonen og har fellesskap med biskopen av Roma, nemlig paven. Som kjent har ikke lutheranerne et slikt fellesskap ennå, og særlig vanskelig er det at de fortsatt ikke kan feire nattverd sammen. Jeg nevnte organisasjonen Faith and Order. Her er alle kirkene med, også katolikkene. Og noe av hemmeligheten og vanskeligheten med det økumeniske arbeidet ligger innebakt nettopp her, i navnet på denne organisasjonen. Faith er tro og teologi, felles åndelig opplevelse, bønn og gudstjenestefeiring. Order er orden, strukturer, avtaler, makt og rettslig forpliktelse. Og noen har mest syn for det ene, andre liker det andre. Noen ser enheten i bønnen og det åndelige og spirituelle, andre ser enheten i det rettslige og konkrete. Eksempelvis en pinsevenn og en katolikk vil se ulikt på dette. Pinsevennen kjenner enhetens ånd i hjertet. Katolikken vil helst ha enhetlig liturgi i alle land stort sett, i alle fall. Og også en bedehuskristen og en statskirkeprest vil ofte tenke ulikt, den første tenker ofte som pinsevennene, den andre som katolikkene. Faith and Order, åndelighet og orden. Det er to forskjellige ting, men økumenikken er avhengig av begge. Slik også økumenikken er avhengig av både evangelisering og misjon, nødhjelp, utviklingshjelp og felles, praktisk arbeid for verdens lidende. Kirkenes Verdensråd Den økumeniske bevegelsen startet altså med misjon i Edinburgh 1910 og med teologi i Lausanne Men økumenikken fikk ikke vind i seilene før etter andre verdenskrig. Krigen var en så stor krise ikke bare for nasjonalstatene, men også for kirkene, at man på mange måter måtte starte på nytt. Kirkenes Verdensråd blir grunnlagt i 1948, altså parallelt med FN. Og disse to strukturene har sterke likhetstrekk og arbeider på samme måte. Kirkenes Verdensråd er et stort steg framover, og samler både evangelisering, misjon og nødhjelpsarbeid, teologi og arbeid med Kirkens synlige enhet. Organisasjonen Faith and Order er nå en del av Kirkenes Verdensråd. Den store forskjellen er at katolikkene er med i Faith and Order, mens de ikke er med i Kirkenes 6

7 Verdensråd. Vi kan altså si at både den evangeliserende økumenikken og den teologiske økumenikken nå er godt plassert i Kirkenes Verdensråd, mens det fortsatt skorter på synlig enhet og den kirkelige økumenikken. Olavsarven Hva har så vi å bidra med, her i Trøndelag? Ikke så rent lite, faktisk. Jeg opplever at det økumeniske klimaet her i vår landsdel er bedre enn noen gang, og bedre enn noe andre sted jeg vet av. Det kan være flere grunner til det. En er kanskje at det trønderske folkeslaget er nokså fredsælt av seg, ikke så stridbar, mener at ting ordner seg og at dette er da ikke noe å ta på veg for. Kanskje passer folkelynnet vårt godt til en økumenisk holdning? Kanskje har også Olavsarven betydning. Jeg tror det. Og jeg tror det er helt korrekt, slik arrangementskomiteen for dagen i dag skriver at Olavsarv er en viktig innfallsport når en skal snakke om økumenikk i Trøndelag, på samme måte som det også er viktig å få synliggjort ulike tradisjoner innenfor den kristne kirke. Bor du i Trøndelag har du rett og slett nasjonalhelligdommen som ditt sentrum, uansett hva slags konfesjon du bekjenner deg til. For de fleste er Spelet om Heilag Olav en kulturell bærebjelke i våre liv. Stiklestad og Nidaros, Olsokdager og Olavsfestdager. Dette er av uvurderlig betydning for en felles, økumenisk holdning. Olavsarven har i seg både troen og det åndelige, den er gjenstand for teologisk refleksjon og det muliggjør felles gudstjenestefeiring, felles liturgi og synlig enhet. Hvetekornet Helt til slutt spør vi etter det konkrete innholdet i Olavsarven, som kan være vårt spesielle bidrag til økumenikken. Først ser vi at Olavsarven viser oss at våre egne kirker og menigheter er del av noe som er større enn oss selv. Hellig Olav var ikke trønder. Han var heller ikke norsk, i og for seg. Olav bragte den verdensvide kristenhet til oss. Han gjorde at vi i lille Norge fikk bli del av noe som var mye større enn oss selv. Og slik kan Hellig Olav inspirere oss fortsatt i dag. Olavsarven gjør oss bevisste på at vi er del av noe som er større enn oss selv. Og dette noe som er større enn oss selv, det finner vi i den innerste kjernen i Olavsarven, nemlig i Hvetekornets lov. Hellig Olav var som kjent ingen spesielt from mann. Han var født som hedning og ble vel heller egentlig aldri 7

8 noen god kristen. Tar man Hellig Olav som sitt forbilde uten Jesus, uten misjon og nødhjelp, uten kristologi og korsteologi, da kan man ende både i brunstripet nasjonalisme og voldsforherligelse. Men Olavsarv er i bunn og grunn korsteologi, og prekenteksten forrige søndag gikk rett i Olavsarvens kjerne: For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Dette er et annet uttrykk for det som kalles Hvetekornets lov. Og nettopp Hvetekornets lov er det, som står innprentet som tydning og tolkning over Olavssteinen i Stiklestad kirke: Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherlighet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. (Joh 12, 24f). Hvetekornets lov er kjernen i Olavsarven, fordi det er kjernen i Kristus etterfølgelsen. Hvetekornets lov er tolkningen for Olavsarven, og den er vårt særskilte bidrag til det økumeniske fellesskapet. Olavsarv er både misjon og nødhjelp, teologisk refleksjon og synlig enhet. Olavsarv er Kristusarv, og den gir oss del i det som er større enn oss selv. Den gir oss del i Kristus og gjør oss til del av den éne kirke. Takk for oppmerksomheten, og takk for meg. 8

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Salem Misjonsmenighet, Kristiansand, 2003 Forfattet av Reidar Salvesen og Lars Råmunddal, 2003 Innledning Enhet i det sentrale, frihet i det perifere og

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 1) INNLEDNING Den kristne dåp ble innstiftet av Jesus selv i dåps og misjonsbefalingen. Den ble første gang praktisert på pinsedag (Matt 28,18-20

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

1. Hva betyr det å tro sammen?

1. Hva betyr det å tro sammen? 1. Hva betyr det å tro sammen? I arbeidet med troslæren beskjeftiger vi oss med mange spørsmål og forskjellige tema som omhandler den kristne tro. Helheten i den kristne tro består av mange enkeltheter.

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Innhold: Innledning...Historisk tilbakeblikk...ulike bibelsyn...tema 1: Forholdet mellom Gud & Jesus...Tema 2: Betydningen av Jesu død & oppstandelse..tema

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer