((( Sjekkpunkter( TEK10(med(utdrag(fra(veiledning% Anbefalte(tilleggsytelser%!%Generelt(!%Trinnfri(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "((( Sjekkpunkter( TEK10(med(utdrag(fra(veiledning% Anbefalte(tilleggsytelser%!%Generelt(!%Trinnfri("

Transkript

1 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE Utgave Tilgjengeligbolig 1 Sjekkpunkter TEK10medutdragfraveiledning Anbefaltetilleggsytelser!Generelt!Trinnfri 12J71)!Romogannetoppholdsarealskalhautformingtilpassetsin funksjonoghatilstrekkeligstørrelse,romhøydeogplasstilfast ogløsinnredning.!plasseringavutstyriforholdtil hverandreeravgjørendeforågigod funksjonalitet.!vaskeromanbefalessomseparat rom.detteerenfordelforallergikere. Klesvaskoghåndteringavtøykanføre tilstøvutvikling. Setema:Vaskerom02:05.!Hvisarealeterbegrenset,kan vaskeromsfunksjonenanleggespå badet. Veiledning!Hensiktenmedbestemmelseneråsikreatromfår tilfredsstillendestørrelse,romhøydeogplasstilfastogløs innredningsomertilpassetrommetsforventedebruk.!medfastinnredningmeneskjøkkenbenk,skap,dusj,toalett, servantoglignende.medløsinnredningmenesmøblerog annetløstinventar,eksempelvisvaskemaskin,komfyrog lignende. Preaksepterteløsninger!2.Romhøydeibod,badogtoalettmåværeminimum 2,2m. 12J72)!Tilgjengeligboenhetskalværedimensjonertforrullestolpå inngangsplanet.romskalhatrinnfritilgangogsnuarealmed diameterpåminimum1,5m.romskalutformesslikat rullestolsbrukerkanbetjenenødvendigefunksjonerpåen tilfredsstillendemåte. Veiledning!Medtilgjengeligboenhetmenesboenhetsomertilrettelagt forpersonsombenytterrullestol.!iboenhetibygninghvordeterkravtilheisskalallerom, unntattekstrabad/toalett,væretilgjengeligeforpersonsom benytterrullestol.!iboenhetsomharallehovedfunksjonerpåinngangsplanet, skalallerompåinngangsplanetværetilgjengeligeog tilrettelagtforpersonsombenytterrullestol.!deterkunkravomatettbad/toalettpåinngangsplanetskal væretilgjengelig,jf. 12P9annetledd.Dersomdetf.eks. etableresetekstrabad/toalettitillegg,erdetikkekravomat detteskalværetilgjengelig.!forboenhetmedfelleskjøkkenogstueogflere soverom/oppholdsrompåinngangsplanet,eksempelvis bofellesskap,erdetiboenhetensomhelhetkravom tilgjengelighettilhvertrom,menkunkravomatminstettbad ertilgjengelig,se 12P9.Dettegjelderselvomdeter bad/toalettpåhvertavsovep/oppholdsrommene.!medtrinnfritilgangmenesatatkomsttilrominternti boenhetpåinngangsplanet,skalværeutentrinn.derdetav tekniskeårsakererbehovforenterskel,mådennevære avfasetslikatdenikkeertilhinderforbrukavrullestol,rullator oglignende.!plasseringavsnuarealetirommetskalikkeoverlappefast innredningellerslagarealettildørerirommet.dersomdørslår utfraf.eks.etsoverom,kansnuarealplasseresforandøren.i rommetderdørenslårinnvilsnuarealetmåtteplasseres utenfordørensslagareal.!deterkravomatrommetskalutformesslikat rullestolsbrukerkanbetjenenødvendigefunksjonerpåen tilfredsstillendemåte.!betjeningsarealogsnuarealkanoverlappehverandreogmå plassereshensiktsmessigiforholdtilbruk.

2 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE Utgave Tilgjengeligbolig 2!Planløsning!Størrelse!Dusjareal!Terskel 12J91)!Boenhetskalhaminstettbadogtoalettderfølgendeskal væreoppfylt:!vurderdirekteatkomstmellombad ogstørstesoverom,itilleggtilannen atkomst.!toalettplassertpåmotståendevegg fordøråpning.deflesteforflytninger frarullestoltiltoalettskjerforfra. Dennetoalettplasseringenerogså gunstigvednedsattorienteringsevne.!betjeningsarealkanoverlappe. Detteerplassbesparende.!Plasseringavsnusirkeltilnærmet sentriskforantoalett.!snusirkelmeddiameterminimum 1,5mforanservantogvaskemaskin.!Dusjarealminimum1,1mx1,1m.!Dusjarealiethjørnevedsidenav toalett.arealetkandabenyttesbåde tilådusje,giassistanseogforsideveis forflytningtiltoalett.dusjarealihjørne girmulighetforåstøtteseg,oggirøkt trygghet.!ingenterskel.badeteretromsom brukesmangegangeriløpetavdøgnet. Personsombrukerrullestologhar nedsattkraft,vilikkeklareåforsere terskelen.!avstandfrasenterservanttil sideveggminimum0,6m.assistentkan dagihjelpfrabeggesiderforan servant. Veiledning!Alleboenheterskalhaminstettbadogtoalettutformeti henholdtil 12P9.Kravetgjelderogsåderdetikkestilleskrav tiltilgjengelighetetter 12P2.Hensiktenmedkraveterå tilretteleggeforsåvelsmåbarnsfamiliersomforpersonermed funksjonsnedsettelse.hensiktenerogsååunngååmåttegjøre endringsarbeiderdersombehovetfortilretteleggingskulle oppstå.terskeltilbad/toalettbørværeavfasetmed maksimumhøyde25mm. Kraveneiførsteleddgjelderminstettbadogtoalettoggjelder derforikkeforekstrabadogtoalettiboenheten,eksempelvis gjestetoalett. Anbefalinger Iboenheterutenkravomtilgjengelighetstillesdetikkekrav omhvorbad/toalettplasseres.detanbefaleslikevelat bad/toaletttilrettelagtforpersonermedfunksjonsnedsettelse leggespådetplanethvordeviktigstehovedfunksjoneneligger. 12J91)a!Størrelseogplanløsningskalværeslikatdeterfrigulvplass tilensnusirkelmeddiameterpåminimum1,5mforantoalett, minimum0,9mfrigulvplasspådenenesidenavtoalettetog minimum0,2mpådenandresiden.!detskalværefripassasjebreddepå0,9mframtilfriplass vedsidenavtoalett. Veiledning!Hensiktenmeddemålgittekraveneeråsikreatmankan benyttetoalettmedrullestologeventueltrullator.!kravomfriplasstilsnusirkelforantoalettergittforåsikre atpersonirullestolellerrullatorlettkankommetilogbenytte toalettet.plassenvilforøvrigogsåværehensiktmessigfor foreldresomskalhjelpebarnpåtoalettet,muliggjøreplasstil stellebordoglignende.frigulvplassforsnusirkelbehøverikke åplasseressentriskforantoalett.snusirkelkanplasseresslikat mankansnuunderfastinventarsomerplassertminimum 0,67movergulv,eksempelvisenservant.!Friplasspå0,9mvedsidenavtoalettetkanbenyttessom kombinertdusjplassogplassforplasseringavrullestoldersom brukerforutsetningentilsieratmanharbehovforåsettefra segstolvedsidenavtoalettet.!hensiktenmedkravtilfripassasjebreddeeratmanskal kunnekommeframtilfriplassvedsidenavtoalett.fast innredningsomforeksempelservantkanikkeplasseresiareal avsatttilpassasjebredde.!servantplassertnærtoalettkaninoetilfellervære hensiktsmessigdaservantkangistøttenårmanreisersegog vedforflytning.enslikløsningkanogsåvære skadeforebyggende.!dører 12J151)!Dør,portoglignendeskalværelettåseogbrukeogutføres slikatdeikkeskaderpersoner,husdyrellerutstyr.!vurdérskyvedører.dettesparer plass. Setema:Dører03:05. Anbefalinger!Dørtilbad/toalettbørslåutavrommet.Endørsomslårut erenklereååpnedersomenpersoninneirommetharbehov forhjelp.!nivåforskjell!falltilsluk 12J91)b!Detskalværemulighetfortrinnfridusjsone.!Unngånivåforskjellmellom baderomsgulvoggulvitilstøtende

3 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE Utgave Tilgjengeligbolig 3 Veiledning!Kravetommulighetfortrinnfridusjsoneskalsikreatdusjer letttilgjengeligogsåforpersonmedfunksjonsnedsettelse. Dusjsonenmåhatilstrekkeligstørrelseogfriatkomstslikat mankankommetildusjenmedrullestologbetjenedennepå entilfredsstillendemåte,jf. 12P7,annetledd,sistepunktum. Passasjebreddepå0,9mvilværetilstrekkeligforåkommetil dusjsonen.!kravetommulighetfortrinnfridusjsoneforhindrerikke monteringavdusjkabinett,mendeterenforutsetningat dusjsonenogsåkanfungereuten.kravetinnebæreratdeter slukigulvetidusjsonenogatrommetharfallmotsluk. rom.!unngånivåforskjelltildusjareal.!fallmotslukihelebaderommetogi tillegglokaltfallidusjareal. 13J202)a!Våtromskalhaslukoggulvmedtilstrekkeligfallmotslukfor dedeleravgulvetsommåantasåbliutsattforvanni brukssituasjonen.!rommedslukskalværeutformetslikateventuelt lekkasjevannledestilsluk. Preaksepterteytelser!1.Tilfredsstillendefallvilvære1:50minimum0,8mutfra sluketsåfremtdusjeneroversluket.hvisdusjenikkeerover sluket,mådetogsåværefall1:50fraogmeddusjens nedslagsfeltogtilsluket.meddusjmenesogsåstedethvordet ertiltenktmulighetfortrinnfridusjingsomkrevdi 12P9, førsteleddbokstavbogannetleddbokstavd.!2.alternativytelsetiletfall1:50minimum0,8mutfra sluket:lavestepunktpågulvetsvanntettesjiktmåminimum være25mmhøyereennoverkantslukrist.damådetogså værefallmotslukpåhelegulvet.falletmåværejevntfordelti rommet.!3.lekkasjevannskalkunnerennetilslukfraethvertstedi våtrommet.dettemedføreratdetideflestetilfellermåvære falltilslukpåhelegulvet.!kledninger!overflater 12J91)c!Veggidusjogtoalettsoneskalgifestemulighetfor ettermonteringavnødvendigutstyr!alleveggerpåbadmedskrufaste plater.!unngåblankeoverflater.dettekan gireflekserogblending. Veiledning!Kravetinnebæreratbøyler,håndgrep,dusjseteroglignende skalkunnemonteresslikatdeersikreibruk.kravetgjelder veggidusjsoneogveggvedtoalett. Preaksepterteytelser!1.Veggmåutføresslikatutstyrkanmonteresopptil minimum1,8movergulvidusjsone.!2.utstyrmåkunnemonterespåveggbakp,ogeventuelt veggvedsidenavtoalett. 12J53)!Byggverkskalhautformingslikatfareforskadepåperson oghusdyrvedsammenstøtellerfallunngås. Veiledning!Glattegulvkangifallulykker.Riktigmaterialvalgersærlig viktigivåtromogiandreromhvorgulvogunderlagharfuktig overflate,foreksempelområdernærinngang. Preaksepterteytelser!3.Detmåbenyttesoverflatebeleggsomitørrellervåt tilstandikkeersåglatteatdeterfareforfall.!farge!markeringer!tydeligforskjellilyshetsgrad mellomveggoggulv,mellomdørog veggogmellomutstyrogvegg.!skapdørerogbøylehåndtakmed

4 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE Utgave Tilgjengeligbolig 4 lyshetsgradforskjelltilbakgrunnsfarge.!innredning!utstyr Toalett!Høydetoalett0,41m+toalettsete.!Dybdetoalettfraveggtilforkant toaletttilnærmet0,7m.dettegjørdet muligmedsideveisforflytningogbruk avdusj/toalettstol. Dusj!Unngådusjkabinett.Hengslede dusjveggerellerdusjforhenggirgod tilgjengelighetogkanbrukesavalle.!ettgrepsdusjarmatur,høyde 0,9mJ1,1mfragulv.!Dusjstangsomminimumdekker områdetihøyde1,2mj2,1mfragulv.!dusjstangsolidnoktilåbrukessom støttehåndtak.!dusjhodesomkanhøydereguleres frasittendestilling. Servant!Frittmontertservanteller servantbenkutenunderskap.eventuelt meddemonterbartunderskap.dette muliggjørbrukavvaskenfrasittende posisjon.!vannlåstrukketinnmotveggforå frigjøreplassunderservant.!speilsomdekkerområdetfra overkantservanttilminst2,0mover gulv.!frastillingsplasspåellervedservant. Annetutstyr!Hvisvaskemaskinståriethjørne, velgvaskemaskinmedhengslingav døraslikatdenslårmotveggen.!skapsomkanbetjenesfrasittende ogståendestillingnærservant.!skaphengsletslikatdekanåpnes fraposisjonvedservant.!oppbevaringsmøblermedbunnen 0,3mfragulvforenklererenhold. Rullestolensfotstøtterkankomme underskapmedslikutforming.!bøylehåndtakpåskap.bøylehåndtak erfunksjoneltoggiretgodtgrep. Setema:Skilt,betjeningspanel, håndtak,armaturermv.04:01.!belysning!installasjon!unngåspotbelysningitaksom hovedbelysning.dettekangiblending.!storebadbørminimumhato lyskilder,itakogoverspeil.!belysningsomkandimmes.dette girfleksibeltlysnivåogpasserdaved forskjelligeformerforsynsnedsettelse.!blendingsfripunktbelysningover ellerpåbeggesideravspeil.!dobbeltstikkontaktmontert1,0m fragulvvedsidenavspeil,eventuelti skapvedsidenavspeil.

5 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE 5 Utgave Veiledendemålforinnredning,inventarogutstyrBreddexDybde GulvmontertWC 0,4mx0,7m VeggmontertWC 0,4mx0,7m Servant 0,6mx0,5m Dusj 1,1mx1,1m Skap/skuffeseksjon 0,3mx0,4m Skyllekum 0,6mx0,5m Vaskemaskin 0,6mx0,6m Tørketrommel 0,6mx0,6m Oppbevaringskittentøy 0,4mx0,6m Betjeningsareal Tegnforklaring. 90graderssvinginnvendigiboenhet. Dusjareal. Nødvendiggulvflate Veggfastinnredning Plasseringvannoperativtutstyr Betjeningsarealogfrisideplassved servant.frisideplasskanev.benyttes tilskap. Betjeningsarealvedgulvmontert klosett. Eksempelpåplanløsninger Eksempelpåplanløsningbad. Eksempelpåplanløsningbadmed Betjeningsarealkanoverlappe.Detteer vaskemaskin. plassbesparende. Betjeningsarealvedvaskemaskin. Eksempelpåplanløsningbadmed vaskemaskin. Tilgjengeligbolig

6 BYGNINGENSPLANLØSNING Bad,toalettogvaskerom02:04SIDE Utgave Eksempelpåplanløsningbadmed vaskemaskin. Tilgjengeligbolig

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Atriumboliger m/carport på Solrike og sentrale Romstølen Bruksareal 132 m2 Priser fra: Alle solgt Plan Leveransestandard: Tak vegger og gulv: Tak: Gips Farge: Hvit. Vegg: Gips/colortex. Farge: Jotun Skandinavisk

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

NOTAT ARK-001. Utredninger. Emne. Dato 14.04.2014. John Glazebrook. Fra. Initialer jg 11.04.2014. Kontrollert 04.06.2014. Revisjon.

NOTAT ARK-001. Utredninger. Emne. Dato 14.04.2014. John Glazebrook. Fra. Initialer jg 11.04.2014. Kontrollert 04.06.2014. Revisjon. NOTAT Bistand til utredninger om tilgjengelighet (TEK 10 blokk 2012) ARK-001 Emne Utredninger Dato 14.04.2014 Fra John Glazebrook Kontrollert 11.04.2014 Initialer jg Revisjon 001 04.06.2014 Initialer jg

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel ADRESSE: Alnagata 11, 0194 Oslo BTA/BRA (PRIMÆR ROM): 104/90m2 TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING:

Detaljer

ORDRE - LISTE ALLA HUSTYPER 2012-10-01-2013-03-31 PRISER=INKL. MOMS 25%

ORDRE - LISTE ALLA HUSTYPER 2012-10-01-2013-03-31 PRISER=INKL. MOMS 25% ORDRE - LISTE ALLA HUSTYPER - 2013-03-31 PRISER=INKL. MOMS 25% Hustyp Sid Veslefrikk 2-4 Tusseladden 5-7 Smørbukk 8-10 Mikkel 11-13 Blåmann 14-16 Askeladden 17-19 Dovre 20-22 Bruse 23-25 Dovregubben 26-28

Detaljer

MØBLERT: LEKKER 3-ROMS LOFTSLEILIGHET MED EGEN TAKTERRASSE! PARKERINGSPLASS INKL. MÅ OPPLEVES!

MØBLERT: LEKKER 3-ROMS LOFTSLEILIGHET MED EGEN TAKTERRASSE! PARKERINGSPLASS INKL. MÅ OPPLEVES! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER / SKILLEBEKK BJØRN FARMANNS GATE 7, 0271 OSLO MØBLERT: LEKKER 3-ROMS LOFTSLEILIGHET MED EGEN TAKTERRASSE! PARKERINGSPLASS INKL. MÅ OPPLEVES! LEIEPRIS: KR. 17 900

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1.

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1. 2,30 m 3,51 m B A 8x20 8x20 8x20 10x11 10x11 10x11 10x11 8x20 10x11 10x11 Stue 44,4 m2 Kjøkken 12,7 m2 9,16 m 10x6 Dusj WC Bad 11,7 m2 r=9 Entre 5,1 m2 9x21 2,50 m 10x6 V V Sov 2 9,8 m2 Bod 3,6 m2 Sov

Detaljer

Fra parkeringsetasjen går man opp til leiligheten via heis eller trapp og utvendig svalgang.

Fra parkeringsetasjen går man opp til leiligheten via heis eller trapp og utvendig svalgang. Boligsameiet Christianslund Hage, Fredrikstad BYGGHERRE ARKITEKT Beliggenhet : Betongbygg Eiendom A/S : Multiconsult A/S Christianslund Hage ligger som navnet tilsier på Christianslund i Fredrikstad. Christianslund

Detaljer

SØRENGA: NYOPPFØRT LEKKER 3 ROMS MED BALKONG OG SJØUTSIKT - 2 BAD - VARMTVANN OG FYRING INKL. - ATTRAKTIVT BOOMRÅDE -

SØRENGA: NYOPPFØRT LEKKER 3 ROMS MED BALKONG OG SJØUTSIKT - 2 BAD - VARMTVANN OG FYRING INKL. - ATTRAKTIVT BOOMRÅDE - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SØRENGA SØRENGKAIA 144, 0194 OSLO SØRENGA: NYOPPFØRT LEKKER 3 ROMS MED BALKONG OG SJØUTSIKT - 2 BAD - VARMTVANN OG FYRING INKL. - ATTRAKTIVT BOOMRÅDE - LEIEPRIS: KR. 20

Detaljer

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016 Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret (Elever/foresatte tar selv kontakt med vertene) Utleier Andersen, Frode Tangskoggata 2 Andersen, Ingrid Ole Vigs gt. 28 Auran, Solbjørg Innherredsveien

Detaljer

FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 -

FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER ODINS GATE 15, 0266 OSLO FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 - LEIEPRIS: KR. 15 800 PR. MND.

Detaljer

HASLUM - INNHOLDSRIK ENEBOLIG MED BARNEVENNLIG OG ATTRAKTIV BELIGGENHET - HAGE - GARASJE

HASLUM - INNHOLDSRIK ENEBOLIG MED BARNEVENNLIG OG ATTRAKTIV BELIGGENHET - HAGE - GARASJE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HASLUM HOSLEGATA 51, 1356 BEKKESTUA HASLUM - INNHOLDSRIK ENEBOLIG MED BARNEVENNLIG OG ATTRAKTIV BELIGGENHET - HAGE - GARASJE LEIEPRIS: KR. 20 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

VASKEROM. Vaskeromsmøbler BV2012V2

VASKEROM. Vaskeromsmøbler BV2012V2 VASKEROM Vaskeromsmøbler BV2012V2 Fronter Hvit Glatt m/grå kantlist Hvit Foliert Sand Beige HVIT FOLIERT 320 cm Hvit Høyglans Shaker SAND BEIGE 230 cm SHAKER 280 cm 2 Sideuttrekk for høyskap. Kun på H50.

Detaljer

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus www.kjellergård.no 1. etasje Nr: A-1, B-1, C-1, D-1 BRA: 122 m 2 P-ROM: 117 m 2 Terrasse: 41, 10, Nr: A-2, B-2, C-2, D-2 BRA:

Detaljer

Romstølen Felt D. Wari-Hus AS, Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad Boligkonsulent, Lone T. Wold tlf. 48 31 86 96 Mail: lone.thor.wold@nordbohus.

Romstølen Felt D. Wari-Hus AS, Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad Boligkonsulent, Lone T. Wold tlf. 48 31 86 96 Mail: lone.thor.wold@nordbohus. Romstølen Felt D Selger / hjemmelshaver: Kontaktinfo: Bygg Wari AS Wari-Hus AS, Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad Boligkonsulent, Lone T. Wold tlf. 48 31 86 96 Mail: lone.thor.wold@nordbohus.no VEDLEGG

Detaljer

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum Illustrasjon: nølys 52 bynære leiligheter i størrelse 48 til 130 kvadratmeter med nydelig utsikt over Puddefjorden og Damsgårdssundet 2 www.damsgårdbrygge.no Damsgård

Detaljer

Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014

Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014 Solveig Dale, rådgiver universell utforming, Byplan Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014 Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Felles veg/ gangveg/ fellesarealer. Felles veger/gangveger til området og inne på området, samt fellesarealer er privat og forvaltes av Velforeningen for Kjerneby boligområde.

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

SENTRAL - 2-ROMS LEILIGHET - STRØM OG INTERNETT INKLUDERT

SENTRAL - 2-ROMS LEILIGHET - STRØM OG INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM DOMKIRKEGATEN 9, 5017 BERGEN SENTRAL - 2-ROMS LEILIGHET - STRØM OG INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

25 år er ingen alder for en vannskadesikker installasjon

25 år er ingen alder for en vannskadesikker installasjon 25 års bruk av installasjoner i Byggforsk`s prøvehus fra 1987 Av Oddvar Stensrød Gjensidige Forsikring 25 år er ingen alder for en vannskadesikker installasjon 1 Ved prosjekteringen la vi vekt på at de

Detaljer

sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-)

sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-) sseile aois ssnid v 179. 000 06 L -11eJJ jalaw,-) ri.1(e euv) L-1 r41: ua4aii6maispnpj eie.ques isaw slep6umeh Pers Resort Apartments 6 nye leiligheter i Gol sentrum - midt i Hallingdal. 2-etasjes leiligheter

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer