DELRAPPORT Utredning 3, Grunnleggende avtale Midtre Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELRAPPORT Utredning 3, Grunnleggende avtale Midtre Agder"

Transkript

1 DELRAPPORT Utredning 3, Grunnleggende avtale Midtre Agder Delrapport til utredning 3; en grunnleggende avtale som et grunnlag for en eventuell søknad om kommunesammenslåing av Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral kommune

2 INNHOLD: Forord.1 1. INNLEDNING Sammendrag Hensikten med utredning 3... Feil! Bokmerke er ikke definert Konkretisering av målsettingene Organisering av utredningen/prosjektet Avgrensning.7 2. TEORI/FAKTA Roller og kriterier for en kommune Andre kommunesammenslåingsutredninger DRØFTINGER OG AVKLARINGER Geografisk plassering og funksjonsfordeling Interkommunale sammarbeid Rollen som samfunnsutvikler Økonomisk bærekraftig driftsnivå Hvorfor velge midtre Agder AVSLUTNING Veien videre søknad VEDLEGG Vedlegg 1: Geografisk plassering og funksjonsfordeling Vedlegg 2: Interkommunale samarbeid 1

3 Forord Kommunestyrene behandlet Utredning 2 for kommunereformprosjektet Midtre Agder i mars Etter vedtak i de fire kommunestyrene har styringsgruppa arbeidet videre med Utredning 3. Særlig spørsmål omkring lokalisering og interkommunalt samarbeid har styringsgruppa sett som viktig å få avklart før Utredning 3 eventuelt fortsetter. Utredning 3 skal til slutt ende opp i en overordnet avtale som eventuelt skal danne grunnlag for søknad om kommunesammenslåing. Spørsmålene omkring lokalisering har vært krevende. For å fram et prosjekt til behandling har det vært nødvendig for alle kommunene å være konstruktive og rause overfor hverandre. Samtidig har styringsgruppa etter beste evne forsøkt å ivareta målsettingene som er vedtatt tidligere i prosjektet. Nå er det opp til det enkelte kommunestyre å behandle første delrapport for Utredning 3 og eventuelt gå videre med å utrede de øvrige punktene fra Utredning 2, samt utarbeide en søknad om kommunesammenslåing. Vi benytter anledningen til å takke alle involverte i prosessen, både politikere og ikke minst administrasjonene i de 4 kommunene Ordførere i Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral Tønnes Seland Ånen Werdal Helge Sandåker Oddmund Ljosland 2

4 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag Kommunestyrene i Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral besluttet våren 2014 å utrede grunnlaget for et samarbeid om kommunesammenslåing. Rapporten fra utredning 1 ble høsten 2014 behandlet og det ble besluttet å arbeide videre med ytterligere utredninger. Rapporten for utredning 2 ble våren 2015 behandlet. Utredning 2 var et grunnlag for kommunestyrene i Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral, slik at de kunne vurdere om det var et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å fatte et foreløpig retningsvalg om fremtidens kommune. Alle kommunene besluttet å gå videre til utredning 3. Utredning 3 har til hensikt å skissere mulige løsninger på viktige spørsmål vedrørende organisering og håndtering av en kommunesammenslåing. Disse avklaringene nedfelles i denne overordnede avtalen. Avtalen danner så grunnlag for behandling i de respektive kommunestyrene om en framsending av en søknad om kommunesammenslåing. Kommunene har i utredning 1 avklart de overordnede målene for en ny kommune, slik: Den nye kommune skal ha som mål: Effektive beslutningsprosesser og oppgaveløsning Utvikling over «alt» Videreutvikle arbeidsplasser (offentlige og private) Gi et godt tjenestetilbud Faglig rekruttering og gode fagmiljø (trygghet og kompetanse) Robuste for å løse nye oppgaver Lokalpolitisk deltakelse og medvirkning Øke bosettingen over alt Økonomisk forpliktelser iht felleskapet Ivareta inngangspengene (gjeld, kapital, inntekter...) Sikre sysselsetting og utvikle arbeidsplasser for å møte framtidig utfordringsbilde Kommunene har ved vedtak av utredning 2 klarlagt følgende: Dette vil vi/er vi enig om: Jamfør økonomiutredningen, vil Midtre Agder ha en mulighet for en robust økonomi så fremt det tas ut stordriftsfordeler som et resultat av sammenslåingen Midtre Agder skal ha et desentralisert tjenestetilbud. I dette ligger det at enhetsstrukturen (for eksempel skolen, barnehage, sykehjem) tar utgangspunkt i dagens struktur. 3

5 Dagens sentra skal videreutvikles dagens 9 sentra (Konsmo, Byremo, Kyrkjebygda, Marnardal, Øyslebø, Laudal, Bjelland, Eiken, Birkeland) Det legges arbeidsplasser til dagens 4 rådhus Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart hvilke oppgaver dette er. Dette må avklares i neste fase Sentraladministrasjonen i Midtre Agder må samlokaliseres (organiseres på en annen måte enn i dag). Innhold, funksjoner og oppgaver må avklares i neste utredning Ansatte i dagens kommuner gis en jobbgaranti i Midtre Agder. Nye oppgaver og arbeidssted kan være aktuelt (endringsoppsigelser). Politisk modell skal i Midtre Agder være etter formannskapsmodellen Midtre Agder kan håndtere spørsmål vedrørende habilitet Midtre Agder vil, med hjelp av interkommunalt samarbeid, ha kompetanse til å håndtere og gi alle innbyggere likeverdig tilbud på tjenester iht lover og forskrifter. Midtre Agder vil få større fagmiljøer som kan håndtere sårbarhet og kompetanse, samt håndtere trygghet i tjenesteutøvelse og rekruttering Eiendomsskatt på verk og bruk må innføres i hele Midtre Agder Midtre Agder er avhengig av fortsatt interkommunalt samarbeid Rollen som samfunnsutvikler er ikke tilstrekkelig avklart Kommunen har etter vedtak av utredning 2 besluttet at følgende skal utredes videre: Forprosjekt/plan for etablering av ny kommune (interim/prosjektorganisasjon) Politisk organisering. Delegasjon til politisk utvalg og rådmann. Geografisk plassering og funksjonsfordeling (støttefunksjoner og spesialistfunksjoner) i forhold til sentraladministrasjonen, politisk ledelse og dagens 4 rådhus. Herunder prosess og rammer for arbeidet (Hvilke politiske føringer og faglige anbefalinger foreligger) For eksempel plassering regnskapskontor, arkiv, teknisk, NAV mfl servicetjenester. Kommunale avgifter og nivå på eiendomsskatt Administrativ organisasjonsmodell (bemanning, kompetanse mm) Interkommunale samarbeider (videreføres, opphører, endres) Økonomiske bærekraftig driftsnivå over tid (Harmonisering av driftsnivå) Handlingsplanene (framtidige investeringer og nivå) Rollen som samfunnsutvikler, utvikling av lokalsamfunnet Herunder innovasjon, næringsfond, næringsutvikling, infrastruktur Konsekvenser ift eventuelle nye oppgaver til kommunene Hvorfor velge Midtre Agder? Konkretiseringer 4

6 Rapporten som nå foreligger er en delrapport til utredning 3. De spørsmål som styringsgruppa har behandlet er: Geografisk plassering og funksjonsfordeling (støttefunksjoner og spesialistfunksjoner) i forhold til sentraladministrasjonen, politisk ledelse og dagens 4 rådhus. Herunder prosess og rammer for arbeidet (Hvilke politiske føringer og faglige anbefalinger foreligger) For eksempel plassering regnskapskontor, arkiv, teknisk, NAV mfl servicetjenester. Rollen som samfunnsutvikler, utvikling av lokalsamfunnet Herunder innovasjon, næringsfond, næringsutvikling, infrastruktur Styringsgruppa har definert hva de mener samfunnsutviklerrollen består av. Interkommunale samarbeider (videreføres, opphører, endres) Økonomiske bærekraftig driftsnivå over tid (Harmonisering av driftsnivå) Styringsgruppa har vedtatt prinsipper som dette arbeidet skal bygge på. Styringsgruppa anbefaler at sentraladministrasjonen plasseres i Marnardal. Videre er det gjort en konkret fordeling av enheter og arbeidsplasser til de andre rådhusene. For detaljer se vedlegg 1. Oversikt over interkommunale samarbeid er samlet i vedlegg 2. Her er det også konkretisert hvilke samarbeid som må fortsette, hvilke som vil utgå og hvilke som kan endres på. Kommunestyrene skal ved behandling av denne delrapport til utredning 3 avklare om det er grunnlag for å gå videre med arbeidet til en overordnet avtale. Utredning 3 skal avklare om det er grunnlag til å kunne fatte vedtak om å slå seg sammen til en kommune. Deretter må kommunene ta beslutning om det skal sendes søknad om sammenslåing. 1.2 Hensikten med utredning 3 I vedtatt prosjektbeskrivelse er målet for prosjektet som følger: Utvikle en modell for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende avtale, rundt en ny større kommune. Modellen må ivareta kulturelle og politiske tradisjoner de eksisterende kommunene er uttrykk for. Utredningen tar sikte på å avklare balansen mellom sentral og desentral tjenesteproduksjon og hvordan det folkevalgte styringsnivået skal forankres i de eksisterende kommunene. Videre presentere en økonomisk fordeling som ivaretar de eksisterende kommuners ståsted og den nye storkommunens interesser. Herunder bl.a. se på eksisterende kapital, inntekter og gjeld. 5

7 1.2.1 Konkretisering av målsettingene Det overordnede spørsmålet er om en sammenslåing av kommunene til en større kommune vil kunne ivareta innbyggerne på en bedre måte. Herunder om kommunen settes i bedre stand til å håndtere rollene og de oppgaver som ligger til kommunen i dag og i framtiden. Samt om kommunen har nødvendig økonomisk forutsigbarhet og handlefrihet til å kunne løse oppgavene i framtiden. Kommunene har i utredning 1 bestemt at de overordnede målene for en eventuell sammenslåing er: o Effektive beslutningsprosesser og oppgaveløsning o Utvikling over «alt» o Videreutvikle arbeidsplasser (offentlige og private) o Gi et godt tjenestetilbud o Faglig rekruttering og gode fagmiljø (trygghet og kompetanse) o Robuste for å løse nye oppgaver o Lokalpolitisk deltakelse og medvirkning o Øke bosettingen over alt o Økonomisk forpliktelser iht felleskapet o Ivareta inngangspengene (gjeld, kapital, inntekter...) o Sikre sysselsetting og utvikle arbeidsplasser for å møte framtidig utfordringsbilde 1.3 Organisering av utredningen/prosjektet Prosjektet er organisert med følgende nivåer, deltakere og aktiviteter: Styringsgruppe Referansegruppe Prosjektgruppe Folkemøter og innbyggerhøring/spørreundersøkelse har vært opp til den enkelte kommune å gjennomføre og har ikke vært en konkret del av dette prosjektet. Styringsgruppen: For å få til en bred forankring politisk, av prosjektet i de kommunene som deltok, ble det opprettet en styringsgruppe bestående av politikere fra deltakerkommunene. Det var videre ønskelig med tett kontakt inn mot regional statlig myndighet og det er derfor ble Fylkesmannen i Vest-Agder og KS invitert til å delta i styringsgruppa som observatører. Styringsgruppa består av følgende medlemmer: Ordførerne + 2 politikere fra hver av de deltakende kommunene Rådmenn og prosjektsekretær 1 tillitsvalgt fra hver av kommunene Representant fra Fylkesmannen i Vest-Agder (observatørstatus med talerett) Representant fra KS-Agder (observatørstatus med talerett) 6

8 Det er avholdt møter i styringsgruppa. Leder for styringsgruppa er ordfører i Hægebostad kommune, Ånen Werdal. Referansegruppen: Det ble gjennomført et felles formannskapsmøte i utredning 1. Referansegruppa i utredning 2 har vært et felles kommunestyremøte. Det har ikke vært gjennomført møter i referansegruppa så langt i utredning 3. Prosjektgruppen: Prosjektgruppa består av rådmennene i de kommunene som deltar samt prosjektsekretær. Prosjektleder er rådmannen i Audnedal, Kjell Olav Hæåk. I tillegg kunne prosjektgruppa trekke inn ressurspersoner i kommunene etter behov. Kommunene er også med i småkommuneprogrammet og omdømmeskolen der Distriktssenteret er sentralt. Det var et ønske om at Distriktssenteret skulle bidra i prosjektet. Etter forespørsel fra prosjektgruppa svarte Distriktssenteret at de ikke hadde anledning til å bistå. Det har vært gjennomført møter i prosjektgruppa. 1.4 Avgrensning Delrapporten, utredning 3 har avklart følgende områder: Geografisk plassering og funksjonsfordeling Interkommunalt samarbeid Rollen som samfunnsutvikler, Økonomisk bærekraftig driftsnivå over tid (Harmonisering av driftsnivået) 2. TEORI/FAKTA 2.1 Roller og kriterier for en kommune En kommune har 4 roller; tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og en demokratisk arena. Ekspertutvalget, som regjeringen satte ned, har satt opp 10 kriterier som en kommune blir målt, vurdert ut i fra. Kriterier som må være tilstede for å kunne oppfylle rollene. Samfunnsmessige hensyn «Roller» TJENESTEYTING Kvalitet i tjenestene Effektiv bruk av samfunnets ressurser Likeverdighet MYNDIGHETSUTØVELSE Rettssikkerhet Kriterier For å sikre rollen sier ekspertutvalget at følgende må være tilstede: Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Statlig rammestyring Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse 7

9 Tilstrekkelig distanse SAMFUNNSUTVIKLING Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet DEMOKRATISK ARENA Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Lokal politisk styring Levende lokalt folkestyre Aktiv lokal politisk arena Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Høy politisk deltakelse Lokal politisk styring Lokal identitet Bred oppgaveportefølje Statlig rammestyring Disse overordnede føringene sammen med målene i utredning 1 har dannet et bakteppe og føringer for arbeidet med kunnskap og kjennskap til kommunen i Midtre Agder. I kapitel 3, Drøftinger og avklaringer, drøftes styrker/svakheter og muligheter/utfordringer i lys av disse føringene/målsettingene. 2.2 Andre kommunesammenslåingsutredninger Kommunene som deltar i utredning 3, Midtre Agder er også med i andre prosjekter; slik: Lindesnes, Mandal og Marnardal Audnedal, Lyngdal, Lindesnes, Hægebostad, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Hægebostad Lister 5 Nye Lindesnes Lyngdal 4 Indre Agder Audnedal Hægebostad Marnardal Åseral I utredning 2, retningsvalg, var det en målsetting at kommunestyrene i alle ovennevnte utredninger skulle ha fattet et retningsvalg pr Alle kommunene er fortsatt med i flere samarbeid. Det er nå igjen en målsetting om at denne delrapporten skal gi grunnlag for kommunene til å ta retningsvalg ved kommunestyrebehandlingen i juni. Åseral har vedtak om at retningsvalg skal behandles i en folkeavstemming ved kommunevalget i september og Marnardal vurderer om de skal utredesammenslåing med med knutepunktkommune.. Dette kan først skje etter 30.juni pga interne avtaler mellom knutepunktkommunene. 8

10 3. DRØFTINGER OG AVKLARINGER Styringsgruppa har i 3 møter fra mars-mai arbeidet med ulike sider ved en eventuell kommunesammenslåing mellom de 4 kommunene. Utgangspunktet har vært de overordnede rollene og kriteriene til en framtidig kommune. Samt de vedtatte målene for Midtre Agder. Se aktuelle punkter i kapitel Geografisk plassering og funksjonsfordeling Geografisk plassering og funksjonsdeling tar sikte på å fordele arbeidsplasser og funksjoner i henhold til de overordnede prinsippene. Helheten i forslaget bygger på følgende: Utvikling over «alt»/opprettholde arbeidsplasser En fordeling av arbeidsplasser til alle kommunedelssentrene, men særlig hensyntatt Åseral pga sterkere behov for offentlige arbeidsplasser enn de andre kommunedelssentrene Effektive beslutningsprosesser og oppgaveløsning Utnytte de områder der kommunene i dag er sterke Samling av fagmiljø og stabsfunksjoner Gi et godt tjenestetilbud Skille mellom publikumsrettede tjenester og rene interne adm tjenester Faglig rekruttering Geografisk plassering i forhold til arbeidsmarked og i forhold til dagens kompetanse i kommunene Robuste for å løse nye oppgaver Større og mer attraktive fagmiljø med rett kompetanse Styringsgruppa har kommet fram til en slik fordeling i vedlegg 1. 9

11 3.2 Interkommunalt samarbeid Nye kommunegrenser vil medføre en grundig gjennomgang av alle interkommunale samarbeid. Enkelte samarbeid vil det være naturlig å videreføre uansett kommunestruktur. Dette gjelder eksempelvis Brannvesenet Sør og samarbeid om legevakt og lokalmedisinske sentra, for å nevne noen. Andre interkommunale samarbeid vil kommunen om ønskelig håndtere på en faglig forsvarlig og kvalitetsmessig god måte innenfor egen ny storkommune. Det er også sannsynlig at enkelte nåværende interkommunale samarbeid oppløses og etableres på nytt igjen basert på nye geografiske grenser. Midtre Agder vil som ny kommune, på noen områder, være avhengig av interkommunalt samarbeid. De aktuelle områdene det her er snakk om er skissert i vedlegg 2. Denne lista er ikke uttømmende. Det kan være aktuelt å opprette nye evt avslutte andre. Disse aktuelle fagområdene er merket med et spørsmålstegn. 3.3 Rollen som samfunnsutvikler I utredning 2 var den en felles oppfatning om at rollen som samfunnsutvikler burde vies større oppmerksomhet i den nye kommunen. Styringsgruppa legger følgende i en slik oppgave: Strategisk utvikling av: - Samfunnsutviklingen på generelt grunnlag - Næring, turisme, infrastruktur, areal etc i hele kommunen - Samordnet næringsutvikling i hele kommunen - Koordinere og være kontaktpunkt inn mot eksterne aktører - Håndtere statistikk og erfaringstall for kommunen (Kostra, GSI mfl) Rollen bør samlokaliseres med sentraladministrasjonen. Oppgavene og innholdet i en slik ny rolle må avklares i det videre arbeid. 3.4 Økonomisk bærekraftig driftsnivå over tid (Harmonisering av driftsnivå) Styringsgruppa er enig om at harmonisering av tjenestenivået og kostnadsnivået for tjenestene i den nye kommunen må avklares etter følgende prinsipper: 1. Harmonisering av tjenestenivået i ny kommune avklares i en serviceerklæring for hvert av hovedtjenesteområdene. 2. Ambisjonen for den nye kommunen vil være å ha et kostnadsnivå på tjenestene som avspeiler tjenestekvaliteten i serviceerklæringen og speiles opp mot kostnadsnivået for den aktuell kostragruppe det er naturlig å sammenlikne seg med. 3. Satser og gebyrer er like i hele kommunen. 4. Næringstilskudd må harmoniseres og gjelde i hele den nye kommunen 5. Særordninger som praktiseres ulikt i dagens kommuner må gjennomgås og harmoniseres i ny kommune. 10

12 Serviceerklæringen vil vise hvilket nivå og hvordan tjenestetilbudet skal leveres i den nye kommunen, Midtre Agder. Dette er et stort arbeid som det kan arbeides videre med i tiden fram til en eventuell søknad. 3.5 Hvorfor velge Midtre Agder Styringsgruppa fikk ikke tid til drøfte dette punktet ytterligere før delrapporten ble ferdigstilt. 4. AVSLUTNING 4.1 Veien videre Kommunene vil bli forelagt delrapporten for utredning 3 i løpet av mai Etter dette er det en naturlig fortsettelse at det respektive kommunestyrer saksbehandler rapporten etter et saksframlegg fra rådmannen. Kommunestyrene skal ved behandling av delrapporten for utredning 3, vedta om det er grunnlag for å gå videre i utredningsprosessen om Midtre Agder. Da fortsetter prosessen fram mot en overordnet avtale og utarbeidelse av en eventuell søknad om kommunesammenslåing. Denne fasen kan karakteriseres å være særlig krevende. Dette fordi flere kommuner er i samtaler om og i prosess hvor grunnlagene, avklaringene er på ulikt ståsted. Rapporten vil minne om tidsfristene som gjelder for å være med i løp 1, innen eller i løp 2, innen juni Styringsgruppa for Midtre Agder har foreløpig som målsetting å være ferdig slik at det eventuelt kan sendes søknad om kommunesammenslåing innen , altså løp 1. 11

13 Vedlegg 1 LOKALISERING I MIDTRE AGDER 12

14 1. Målsettinger i lokaliseringen: Utvikling over «alt»/opprettholde arbeidsplasser Effektive beslutningsprosesser og oppgaveløsning Utnytte de områder der kommunene i dag er sterke Samling av fagmiljø og stabsfunksjoner Geografisk avstand innad i kommunen Gi et godt tjenestetilbud Skille mellom publikumsrettede tjenester og rene interne adm tjenester Faglig rekruttering Geografisk plassering i forhold til arbeidsmarked og i forhold til dagens kompetanse i kommunene Robuste for å løse nye oppgaver Større og mer attraktive fagmiljø med rett kompetanse 1. Lokalisering 2.1 Marnardal - Sentraladministrasjon, 8-10 stillinger -Landbruk/næring (interkommunalt landbrukskontor lokalisert i Marnardal i dag) 3-4 stillinger, må avklares om dette skal være interkommunalt Begrunnelse: Muligheter for rekruttering av rett kompetanse -Nærme rekrutteringsmiljø langs kysten Effektiv drift -Marnardal har et velfungerende interkommunalt landbrukskontor i dag Utvikling- Næring, satsing på innovasjon og samfunnsutvikling i nærhet til kommuneledelsen 2.2 Hægebostad -Sentralenhet for hjemmebaserte tjenester (leder for enhet helse og hjemmetjenester), 1-2 stillinger -Kommuneoverlege, 1 stilling -Barnevern (mye samarbeid med hjemmebaserte tjenester), 5-7 stillinger. Må avklares om dette skal være interkommunalt. Dersom de 2 usikre enheten (BV og NAV) blir avklart og ikke havner i Hægebostad, må det omdisponeres og legges andre funksjoner til Hægebostad kommune. Dette ansvaret er avklart og ligger til Åseral kommune. -NAV 3-4 stillinger (+ statlig personell). Må avklares med staten. 13

15 Begrunnelse: Muligheter for rekruttering det gir stordriftsfordeler og større fagmiljø å samlokalisere disse enhetene 2.3 Åseral -Avdeling for teknisk drift 2 stillinger (formenn og utearbeidere er desentralisert) -Avdeling for plan og bygg (forvaltning) 3-4 stillinger (øvrige stillinger desentralisert pga oppgaven) -Avdeling for arkiv, postmottak, service, sentralbord, 5-6 stillinger -Avdeling for regnskap/lønn/innfordring, 6-7 stillinger -Avdeling for personal og HMS, 2-3 stillinger -Turisme, 1 stilling Begrunnelse: Effektiv drift og muligheter for rekruttering - Åseral har store og gode fagmiljøer innenfor teknisk og plan i dag. Effektiv drift avd for regnskap/lønn/innfordring og personal/hms hører naturlig sammen (f.eks behov for nær kontakt mellom fagmiljøene personal og lønn) Utvikling - Åseral har det største behov for disse tjenestene pga sine store hyttefelt Effektiv drift-arkiv, postmottak service og sentralbord er naturlig å samlokalisere Effektivdrift/publikumsrettede tjenester-teknisk er den avdeling som er mest i tilknytning til publikum. Derfor kan det være naturlig å samlokalisere denne tjenesten med service/sentralbord Utvikling/desentralisering-Åseral tilgodesees ekstra i forhold til større utfordringer i forhold til arbeidsplasser 2.4 Audnedal -Folkehelsekoordinator og friluftsliv 1-2 stillinger (interkommunalt samarbeid i FLIR i dag kommer i tillegg) -Kulturadm. og kulturskole (i tillegg behov for desentraliserte stillinger, eks Minne og reiseliv) 1-2 stillinger -Voksenopplæring og flyktningekons. lokaliseres til Audnedal/Byremo, 1-2 stillinger+vox Begrunnelse: Infrastruktur ligger til rette for transport av elever til voksenopplæringen, f.eks bruk av eksisterende skoletransport til BUS og BvG 14

16 Vedlegg 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEID I MIDTRE AGDER 15

17 1. Interkommunale samarbeid Den nye kommunen, Midtre Agder vil ha behov for interkommunalt samarbeid. I dag har de 4 kommunen mange og ulike samarbeid på mange tjenesteområder. Dersom de 4 kommunen slås sammen til en ny kommune er det nødvendig og behov å gjennomgå alle samarbeid for å vurdere disse. Nedenfor er de interkommunale samarbeidsområdene som kan være aktuelle for den nye kommunen. Noen vil opphøre og andre måtte fortsette. For de tjenestene som det er satt? bak betyr dette at ordningen spesielt må vurderes. Samarbeid Samarbeid som opphører, tas inn i driften, etter sammenslåing Midtre Agder Interkommunalt samarbeid/vertsk ommune som fortsetter etter sammenslåing Midtre Agder Kulturskole Ungdomsskole Barnevern?? Brannvesen Sør Andre samarbeid/ eierskap (samarbeid med andre aktører; Vaf, private) fortsetter etter sammenslåing Kommentarer Kompetansesenter Sør Legevakt/Medisinsk e senter Maren/HÅR Næringshage Agder Energi Varodd/Ameto/Min dus industrier Kommunerevisjon Vest IKAVA Sørlandske kompetansefond Turiststiftelsen? 16

18 DDV OFA Agder sekretariat Felles planressurs FLIR Visit Sørlandet Vest-Agder museum Interkommunalt beredskap forurensning Geodata? Landbrukskontor?? Jordmor Nullvisjon Navleder Kalkingsprosjeket Vest-Agder krisesenter 17

Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år?

Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år? KOMMUNEREFORMEN Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år? Framtidens utfordringer for Audnedal?

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT

STYRINGSGRUPPA REFERAT STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt Midtre-Agder» Sted: Audnedal kommune, Kommunestyresalen Konsmo Dato: 27.03.2015 Tidsrom: 08.00 12.00 (Det serveres enkel lunsj) Medlemmer:

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-27 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 02.03.2015 KOMMUNEREFORM UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet 19.03.2015 23/15 Kommunestyret 26.03.2015

Detaljer

Rapport for prosjekt Midtre Agder. Utredning 1

Rapport for prosjekt Midtre Agder. Utredning 1 Rapport for prosjekt Midtre Agder Utredning 1 10.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 1.1 Mål for kommunereformen 1.2 Prosjektbeskrivelse 1.3 Avgrensing av prosjektet 2 TEORI/FAKTA 2.1 Ekspertutvalg

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Prosess og utredning behov, bistand mal Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Bakgrunn: Rådmannssamling i høstkonferansen og innspill

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. Strategisk plangruppe Kommunestyret

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. Strategisk plangruppe Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2013/583-62 Arkiv: 020 Dato: 05.06.2015 Saksbeh.: Kjell Olav Hæåk SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Strategisk plangruppe 11.06.2015 Kommunestyret 25.06.2015 Kommunereformen

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 26.03.2015

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 26.03.2015 Audnedal kommune Arkivsak: 2013/583-50 Arkiv: 020 Dato: 11.03.2015 Saksbeh.: Kjell Olav Hæåk SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 26.03.2015 Kommunereformen - første retningsvalg Vedlegg:

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

RAPPORT Utredning 2, Midtre Agder

RAPPORT Utredning 2, Midtre Agder RAPPORT Utredning 2, Midtre Agder Rapport for utredning 2; grunnlag for en eventuell prosess for kommunesammenslåing av Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral kommune 2015 2015 INNHOLD: Forord.1 1.

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Svein Ove Nepstad og Åse Reidun Lande deltok under sak 2/15

Svein Ove Nepstad og Åse Reidun Lande deltok under sak 2/15 STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt Midtre-Agder» Sted: Hægebostad kommune, Rådhuset Dato: 30.01.2015 Tidsrom: 09.00 15.00 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal Oddmund

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.09.2014 Tidsrom: 09.00 14.30 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: *

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: * DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/3373-5 Dato: * Kommunereform - søknad om å danne en ny kommune â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal. Dato: Tidsrom:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal. Dato: Tidsrom: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal Dato: 10.10.2014 Tidsrom: 09.00 14.00 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal (forfall)

Detaljer

Rapport Utredning 2, Midtre Agder

Rapport Utredning 2, Midtre Agder Rapport Utredning 2, Midtre Agder Rapport for utredning 2; grunnlag for en eventuell prosess for kommunesammenslåing av Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral kommune 2015 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

LISTER 5. Farsund Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Flekkefjord. Møte i styringsgruppen 09.02.15

LISTER 5. Farsund Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Flekkefjord. Møte i styringsgruppen 09.02.15 LISTER 5 Farsund Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Flekkefjord Møte i styringsgruppen 09.02.15 AGENDA: 1. Gjennomgang av rapportutkast. 2. Hvordan skal vi jobbe videre med prosjektet/dokumentet, før det konkluderes?

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Kommunereformprosjektet «Lyngdal 2» Intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Lyngdal danner én kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunens

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Bygging av ny kommune bestående av Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal, Hægebostad og Lyngdal

Detaljer

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen Kommunereformen Ordfører Marianne Grimstad Hansen Agenda Status kommunereformen I Sørum Hva er viktig for lag og foreninger? Oppfølging og etterarbeid etter møtet Oppdraget 1.Sørum kommune utreder følgende

Detaljer

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Formål: Gi ansatte informasjon om hva som ligger i kommunereformprosessen, og hvordan det arbeides med dette lokalt. Regjeringens føringer i kommunereformprosessen og forventninger

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re. Kommuneplanlegger Inger Christensen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re. Kommuneplanlegger Inger Christensen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re Folkemøte i Sande 22.Juni 2015 Innhold - temaer 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Demografi, geografi 4. Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING

KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING Kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov:

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

PS 64/14 Knutepunktet Sørlandet - Mandat for utredning av Kommunereform

PS 64/14 Knutepunktet Sørlandet - Mandat for utredning av Kommunereform Kommunestyret 06.11.2014: PS 64/14 Knutepunktet Sørlandet - Mandat for utredning av Kommunereform Vedtak: - Det igangsettes et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig kommunestruktur

Detaljer

INVITASJON TIL SAMARBEID OM INTENSJONSAVTALE - AUDNEDAL OG MARNARDAL UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 72/16 Formannskapet 21.04.2016

INVITASJON TIL SAMARBEID OM INTENSJONSAVTALE - AUDNEDAL OG MARNARDAL UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 72/16 Formannskapet 21.04.2016 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-0 Sakshandsamar: Dato: 15.04.2016 INVITASJON TIL SAMARBEID OM INTENSJONSAVTALE - AUDNEDAL OG MARNARDAL UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 72/16 Formannskapet

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 Kommunereform i Folloregionen Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 13.05.2015 2 Agenda Mandat og organisering av prosjektet Mål med kommunereformen Hvordan fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess Ressursgruppa den 26.2. 2015. Vedtak i by- og kommunestyrer: XX kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Presentasjon på felles kommunestyremøte 12.6.2013 Bent Aslak Brandtzæg 1 Formål med utredningen Kartlegging av Status og utfordringer i kommunene

Detaljer

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning 1. Bakgrunn 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale Ole Petter Håkon Kommunene, felles maler Samarbeid om løsningene Prosjektene hver for seg 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014 1.1.2. Ekspertutvalgets

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen Flekkefjord 01.12.14 Agenda Flekkefjord 01.12.14 Innledning ved ordfører Ånen Werdal Bakgrunn, organisering og fremdrift

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl kommune Samlet areal: 140,4 km 2 Jordbruksareal : 30,0 km 2 Produktivt skogareal: 93,3 km 2 2014: 5187 innbyggere 2020: 6064 innbyggere 2040: 9127 innbyggere 3

Detaljer

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM Folkemøte i Lindesnes kommune 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Vi har fått et oppdrag av Stortingets flertall KS og

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.11.2014 Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 14/30702 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer