Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram"

Transkript

1 PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer 3. Planprosess, medvirkning og organisering av planarbeidet 3.1 Planprosessen 3.2 Organisering av planarbeidet 3.3 Ressursbehov 4. Viktige tema 4.1 Oppbygging av planen 4.2 Tema som får spesiell omtale i planen 5. Aktiviteter, framdrift, kostnader og finansiering 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Kommunestyret i Stjørdal vedtok gjeldende landbruksplan i september 2005, for planperioden I strategidebatten for økonomiplanen , KST , drift punkt 7, ble følgende enstemmig vedtatt: «Det bør utarbeides en moderne og fremtidsrettet landbruksplan for Stjørdal. Den bør i tillegg til generelt jord- og skogbruk klarlegge mulighetene for nisjeproduksjoner innen reiseliv, hyttebygging, jakt, fiske, mv.» 1.2 Formål med planarbeidet Landbruksplanen skal bidra til bevissthet og kunnskap om nasjonale, regionale og kommunale føringer som gjelder for landbrukspolitikken, samt kunnskap om juridiske rammebetingelser og økonomiske virkemidler. Med dette som grunnlag skal planen foreslå kommunens mål og strategier innen landbruksforvaltningen i Stjørdal kommune. Den vil også gå nærmere inn på landbruket som næring og foreslå tiltak for å opprettholde og utvikle landbruksdrift i kommunen. 1. juli 2013 Side 1

2 Målet er at planen skal: Gi en status for landbruket i kommunen Være et styringsverktøy for politikere og administrasjon 1.3 Formål med planprogrammet Formålet med planprogrammet er å presentere en oversikt over det foreliggende planarbeidet og etablere en god forankring før prosessen starter, samt å skape grunnlag for engasjement på et tidlig stadium. Her skal det avklares hvilke spørsmål planarbeidet skal fokusere på, og hvordan arbeidet med rullering av landbruksplanen skal gjennomføres. Planen vil ikke ha status som kommunedelplan, og prosessen er derfor fristilt fra Plan- og bygningsloven. 1.4 Rammer Arbeidet med planen vil ledes av og utarbeides av personell fra enhet næring. Det leies inn eksterne for å styrke den involverende delen av planen. Planen finansieres ved bruk av kommunens midler, over enhet næring sitt budsjett, ansvar 461. Statusdel og den involverende prosessen vil foregå høsten Planen sluttbehandles våren Viktige føringer Nedenfor følger en oversikt (ikke uttømmende): Nasjonale føringer Stortingsmelding om Landbruks- og matpolitikken nr 9. ( ) Velkommen til bords Stortingsmelding nr 39 ( ) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon Landbruks og matdepartementets miljøstrategi Prop.1 S ( ) Matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsøkningen. Produksjonen skal økes med 20 % innen Et sterkt jordvern og politikk som utnytter jordbruksarealene er en forutsetning for å nå målet. Målet om å begrense årlig omdisponering av jordbruksareal til maksimalt 6000 daa videreføres. Regjeringen har mål om ei bærekraftig og 1. juli 2013 Side 2

3 klimariktig ressursforvaltning med et sterkt jordvern, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfoldet. Regionale føringer Næringsprogram for Nord-Trøndelag , Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regionalt bygdeutviklingsprogram og handlingsplan for Landbruksmeldingen for Trøndelagsfylkene Regionalt skog og klimaprogram Nord- Trøndelag Regional plan for arealbruk, Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedtatt Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag for planperioden Tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. Del 1b: Nord-Trøndelag. 1. Årlig vekst i samlet matproduksjon på minimum 1,5 % pr år % av veksten basert på lokale råvarer og 3. Variert bruksstruktur 4. Økt verdiskaping og sysselsetting innenfor produksjon av varer og tjenester med utgangspunkt i bygdenes som minimum tilsvarer 1,5 % vekst pr år. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Med retningslinjer for spredt boligbygging Vannregionmyndigheten for Vannregion Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lokale føringer Kommuneplanens samfunnsdel , Stjørdal kommune Energi- og klimaplan Kommuneplanens arealdel (under arbeid) Hovedplan for skogsveger (under arbeid) Kommunedelplan Landbruk Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord er redusert til et minimum og bare der det er samfunnsinteresser til stede. 2. Omfanget av landbruksproduksjonen er opprettholdt eller økt i perioden. 3. Det har blitt etablert flere nye bedrifter i skjæringspunktet reiseliv, landbruk, kultur og miljø. Stjørdal kommune Stjørdal kommune Stjørdal kommune 1. juli 2013 Side 3

4 3. Planprosess, medvirkning og organisering av planarbeidet 3.1 Planprosessen Det utarbeides et saksframlegg med skisse over hvordan planprosessen skal foregå, og der det legges fram sentrale tema for planen og forslag til finansiering. Politiske innspill til planprosessen jobbes inn i planprogrammet. Planprogrammet sendes på høring til landbruksorganisasjonene og berørte offentlige organer. Oppstart av planarbeid annonseres. Planen vil bestå av en statusdel og en handlingsdel. Det foreslås at handlingsdelen konsentrerer seg om fire sentrale tema. Det arrangeres involverende møter for hvert av disse tema, med en eller flere innledere, med etterfølgende gruppearbeid. Det inviteres bredt til deltagelse gjennom avis, nett og landbruksorganisasjonene. 3.2 Organisering av arbeidet Landbruksplanen har først og fremst fokus på Stjørdal kommune sitt handlingsrom og sine tiltak for landbruket i kommunen. Norsk Landbruksrådgiving, samvirkeorganisasjonene, regnskapskontor og andre som har en rolle i landbruket kan oppfordres til å gjennomføre tiltak som framkommer i planen. Næringssjefen er prosjektansvarlig og har ansvaret for at planprosessen går som fastsatt i planprogrammet. stiller med prosjektleder. Enhetene næring og arealforvaltning vil ha ansvar i gjennomføring av planprosessen. Styret for bondelagene, styret for Bonde- og Småbrukerlaget og Fagråd landbruk i Stjørdal Næringsforum trekkes inn i arbeidet ved å bli invitert til møter i planprosessen. Organene vil ikke ha en formell rolle, men brukes som en referansegruppe, for å sikre kontakt med næringen i utarbeidelsen av planen. Kommunestyret vil være styringsgruppe og være det organ som vedtar planen. Kommunestyret vil bli orientert undervegs i planprosessen. 3.3 Ressursbehov Planprosessen blir omfattende, og det er behov for å sette av en del for å få gjennomført planarbeidet. stiller med prosjektleder som vil få hovedansvaret for å utarbeide plandokumentet. Flere personer ved enheten vil bidra i deler av planen. Det leies fra egnet firma til å gjennomføre prosessen med å involvere og innhente innspill fra landbruket. 4. Viktige tema 4.1 Oppbygging av planen Status: En innledende del vil gi oversikt over omfanget av landbruksdrift i Stjørdal pr i dag med framstilling av utviklingen de siste år. Utfordringer og strategier Tiltak: Tiltak innenfor de områder som spesielt omtales i planen. Handlingsplan knyttet til næringsutvikling og tiltak for å ivareta landbruket i Stjørdal, innenfor kommunens handlingsrom. I tillegg bør den omhandle prioriteringer knyttet til tildeling av tilskudd innenfor skogbruk og jordbruk. 1. juli 2013 Side 4

5 Her foreslås det at gjeldende prioriteringer videreføres i all hovedsak. 4.2 Tema som får spesiell omtale i planen: TEMA I: Produksjonsgrunnlaget a. Rammebetingelser og virkemidler (føringer jordvern lokalt og nasjonalt, jordlov, konsesjon, odel) b. Lokale føringer ved forvaltning av landbrukslovverket c. Grønn strek og utviklingsretning for tettstedsutvikling d. Kulturlandskap (lokale føringer, tilskuddsmidler) e. Tiltak for å øke produksjonsarealene TEMA II: Matproduksjon a. Melk b. Husdyrproduksjon c. Planteproduksjon TEMA III: Skog og utmark a. Skog b. Trebruk c. Bioenergi TEMA IV: Andre gårdstilknyttede næringer, inkludert nisjeprodukter, kortreist mat, reiseliv, hyttebygging, jakt og fiske. Rekruttering og kompetanseheving vil være sentrale emner som må innarbeides i alle tema. 5. Aktiviteter, framdrift, kostnader og finansiering Aktivitet Utfører Kostnader Tidsplan HA1 Planprogram og oppstart av planarbeid 1 Utarbeide planprogram, saksframlegg til politisk behandling Politisk behandling av planprogram Kommunestyret juli 2013 Side 5

6 3 Innarbeide innspill fra politisk behandling 4 Varsle oppstart av planprosess(annonsere) og sende planprogram på høring til berørte parter: Faglag, Fagråd landbruk, FMLA, NTFK HA2 HA3 5 Innarbeide innspill fra berørte parter 6 Endelig behandling av planprogram Kommunestyret Okt 2013 Statusdel 7 Utarbeide statusdel, Har startet enhet feb arealforvaltning 2014 Handlingsdel 8 Utfordringer og strategier, med gjennomgang av rammebetingelser, konkretisere kommunens handlingsrom, enhet arealforvaltning Høst Innspillsmøter med næringa, med aktuelle innledere og gruppearbeid. Ekstern aktør Pristilbud, servering, møtelokaler, annonsering og innledere kommer i tillegg Sept-nov Eget møte med Samarbeidsstyret for bondelagene, Bondeog småbrukerlaget og Fagråd landbruk., servering Nov Møter med rådgivere i Nov juli 2013 Side 6

7 HA4 landbruket: a) Regnskapskontor b) Tine/Nortura/ Norsk landbruksrådgiving, bondelagene og bonde- og småbrukerlaget og Fagråd landbruk Ferdigstilling av plan 12 Utarbeide planforslag med tiltaksplan 13 Første gangs behandling av landbruksplanen i kommunestyret 14 Landbruksplanen legges ut til høring 15 Innarbeide innspill fra politisk behandling og berørte parter, servering Jan 2014 Kommunestyret Mars 2014 Annonse April 2014, enhet arealforvaltning 16 Endelig behandling av Kommunestyret Juni 2014 landbruksplanen i kommunestyret 17 Trykking Trykkekostnader 1. juli 2013 Side 7

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Revidert forslag til PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK 2012-2025. Skrevet av: Daniela Dobbert

Revidert forslag til PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK 2012-2025. Skrevet av: Daniela Dobbert Revidert forslag til PLANPROGRAM OR OMMUNEDELPLAN LANDRU 2012-2025 Skrevet av: Daniela Dobbert Innholdsfortegnelse 1. akgrunn og formål 1.1 ormål med kommunedelplan landbruk 2 1.2 ormål med planprogram

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 1 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 Vedtatt i Kommunestyret 19.06.2013 i sak 13/54. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet...4 1.1 Nye forutsetninger

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe 25.05.11 PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer