6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Deltakerliste Tinget side 1 Revisors beretning regnskapsåret side 3 Kontrollkomiteens rapport regnskapsåret side 5 Kommentarer til langtidsbudsjett... side 8 Langtidsbudsjett side 9 Deltakerliste Tinget 2012 NBBFs styre og komiteer: 1. Grete Johansen President 2. Jan Hendrik Parmann Visepresident 3. Øystein Pettersen Visepresident 4. Nanna Sand Styremedlem 5. Daniel Mekki Styremedlem 6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen Region- og klubbrepresentanter: 9. Marie Lyslid Styret Reg. Øst 10. Magne Flaskerud Styret Reg. Øst 11. Sturla Sand Styret Reg. Øst 12. Nils Kristoffersen Klubbrepresentant Reg. Øst (kun søndag) 13. Till Schrader Styret Reg. Øst 14. Jostein Syse Styret Reg. Øst 15. Fredrik Messel Klubbrepresentant Reg. Øst 16. Stein Nymo Klubbrepresentant Reg. Øst 17. Stein Erik Rotegård Klubbrepresentant Reg. Øst 18. Kyrre Riis Klubbrepresentant Reg. Øst 19. Tommy Gundersen Klubbrepresentant Reg. Øst 20. Marit Schei Olsen Nestleder Region Midt 21. Marit Græe Varamedlem, styret Region Midt 22. Veslemøy Rangen Leder Region Vest 23. Knut Jacobsen Styremedlem Region Vest 24. Jeanine Flaaten Styremedlem Region Vest 25. Thomas Rangen Styremedlem Region Vest 26. Tonje Austgulen Styremedlem Region Vest 27. Torstein Monsen Styremedlem Region Vest 28. Nick Savaris Styret Region Sør 29. Musa Andersen Styret Region Nord Side 1

2 30. Eva Salvesen Bærum Basket BLNO 31. Torgeir Bryn Ammerud BLNO/KL 32. Håvard Tveito Frøya BLNO 33. Gry Bergan Asker BLNO 34. Krister Hoaas Gimle BLNO/KL Representanter med tale og forslagsrett: 35. Tor Christian Bakken Styremedlem FIBA Sandvika 36. Einar Venold Leder Kontrollkomiteen EB Eivind S. Jensen Fung. Generalsekretær NBBF Gjest: 38. Kristin Kloster Aasen Visepresident NIF 39. Marcela Bustos Styremedlem NIF 40. Anita Pelsholen Økonomisjef NIF 41. Øystein Dale Assisterende Gen.sek NIF 42. Geir Bangstad Loddefjord 43. Morten Torp Idrettens Regnskapskontor Ansatte sentralt: 44. Ulf Landstrøm Fag- og tiltaksansvarlig NBBF 45. Per Burud Seniorkonsulent NBBF 46. Merete Anderesen Administrasjonssekretær NBBF Observatører: 47. Terje Melhus Daglig leder Region Øst 48. Morten Gjerde Serieansvarlig Region Øst 49. Kjartan Monsen Media Reg. Øst 50. Torunn Ytrehus Aktivitetskonsulent Reg. Øst 51. Chris Brohaug Dommeransvarlig Reg. Øst 52. Erik Oksavik Daglig leder/akt.kons. Reg. Sør 53. Oscar Lindø Daglig leder/akt.kons. Reg. Midt 54. Lene Instebø Daglig leder Reg. Vest 55. Terje Osland Daglig leder I. L. Frøya 56. Ragnhild Riis Aktivitetskonsulent Reg. Vest Side 2

3 Revisors beretning regnskapsåret 2011 Side 3

4 Side 4

5 Kontrollkomiteens rapport regnskapsåret 2011 ( arbeidet avsluttet kl mandag 16.april 2012) 1. Sammensetning og arbeidsform Komiteen har i perioden bestått av Kristian Spernes og Einar O. Venold ( leder). Komiteen har hatt 4 møter med General sekretær og Styreleder, samt et møte med NBBFs styre for å orientere/diskutere forbundets vanskelige økonomiske situasjon ved slutten av regnskapsåret 2011 samt tiltak fremover. 2. NBBFs Kontrollkomite praksis Kontrollkomiteens mandat er basert på NBBFs vedtekter/lover, som fullt ut er regulert og underlagt Norges Idrettsforbund og Olympiske/Para-olympiske komites lovverk. I forbindelse med Kontrollkomiteens rapport for 2010 påpekte komiteen at dens vurdering var at den historisk, i begrenset grad hadde utført sitt arbeid i henhold til ovennevnte lovverk. Som det fremkommer i revisjonsrapporten for 2010 har Kontrollkomiteen inntil da, basert seg på samtaler med Generalsekretæren samt lest igjennom den eksterne revisjonens rapporter. I perioder med tilfredsstillende økonomisk utvikling er det åpenbart at man har hatt stor tillitt til NBBFs regnskapsførsel og økonomiske kontrollrutiner. I ettertid kan man se at dette ikke nødvendigvis har vært fullt ut dekkende for den faktiske situasjon. Dette ble diskutert med Styrets leder etter ansettelsen av ny generalsekretær i Etter dette har Kontrollkomiteen mottatt vesentlig mer relevant informasjon samt hatt hyppigere kontakt med NBBFs ledelse. 3. NIFs lover paragraf 2-18 gir en detaljert beskrivelse av Kontrollkomiteens mandat. Komiteens arbeid skal primært knyttes til: Tilsyn med organisasjonens økonomi Etterse at regnskapsrutiner og kontroll prosedyrer er tilfredsstillende Etterse at økonomiske disposisjoner skjer i henhold til de gitte forutsetninger og fulgt opp med tilfredsstillende rapportering ved sluttføring. Ovennevnte arbeid vil i hovedsak skje i etterkant av beslutninger og hendelser, samt i stor grad skje i form av kritiske/kontrollerende spørsmål, men også på basis av foreliggende rapporter fra den eksterne revisjonen og/eller NIFs regnskapskontor. 4. Rapport for 2011 Basert på styrereferater og muntlig informasjon høsten 2011 fattet Kontrollkomiteen mistanke om at den økonomiske styring av NBBF var uklar og i verste fall ute av kontroll. Møter og kommunikasjon med Generalsekretær og Styreleder bekreftet vår usikkerhet. Vi mottok etter hvert omfattende, ny informasjon om de utfordringer som både styret, styreleder og Generalsekretær hadde stått overfor i forbindelse med opprydding og re-etableringen av den daglige ledelse av NBBF. Side 5

6 I det følgende har vi redegjort for en rekke kritikkverdige forhold: a. Svak og mangelfull økonomistyring og -kontroll Både styret og administrasjonen kunne på et langt tidligere tidspunkt sendt signaler om at økonomien var i ferd med å komme ut av kontroll, samt gjort noe med situasjonen. Prosjekter har vært igangsatt uten at man verken har sett omfanget av kostnadene for dette, ei heller hatt løpende kontroll og rapportering underveis. Som eksempler har det vært store avvik på landslag og turneringer. Dette burde man ha sett. En rekke prosjekter og kostnader som i utgangspunktet var av positiv og aktivitetsskapende art, har kommet ut av kontroll pga på grunn av liten oversikt og uklare rammer. For ordens skyld - Kontrollkomiteen kunne også ha vært skarpere i sin etterlysning av status for etterlyst økonomisk informasjon.. b. Periodisert budsjett og regnskap generelt Kontrollkomiteen har, sammen med flere styreleder/styremedlemmer, bedt om at det utarbeides et periodisert budsjett og periodiserte regnskapskapsrapporter. Dette kan i noen grad forklare hvorfor/hvordan det er mulig å miste kontrollen over den faktiske utvikling. c. Lisens-inntekter Nesten halve underskuddet skyldes avvik på lisensinntekter, det være seg endringer i periodiseringen av disse og overbudsjettering. Førstnevnte er en engangsforeteelse som har blitt anbefalt av revisor/regnskapsfører.. Overbudsjetteringen skyldes i hovedsak urealistiske forventninger om vekst i medlemsmassen. d. Lønns-, personal- og omstillingskostnader Overforbruket skyldes delvis ikke-budsjetterte endringer i bemanningssituasjonen, samt diverse engangskostnader i forbindelse med avvikling av arbeidsforhold samt nyansettelser. Kontrollkomiteen har ingen problemer med å forstå og godta styrets forklaringer, men det må også legges til at det burde vært informert bedre om disse forhold, og herunder de økonomiske konsekvenser, på et tidligere tidspunkt. Et revidert budsjett (evt- et forventet regnskap) burde ha reflektert de faktisk påløpte ekstrakostnader. I forbindelse med videreutviklingen av NBBFs organisasjon kan det virke som man har mistet noe av den helhetlige kostnadskontroll. «Muligheten for å bruke NBBF som en bank» kan se ut til å ha medført «liten evne og vilje» til å holde igjen på kostnadssiden e. Fordringer Basketballforbundet har en stor portefølje av utestående fordringer. Det er gjort omfattende avsetninger pr Det er fortsatt flere store fordringer i balansen fra Dette gjelder spesielt Ulriken Eagles og Kristiansand Pirates. Det er viktig for basketballsporten generelt at NBBF får til tilfredsstillende betalingsordninger med de ovennevnte klubber. Kontrollkomiteen har ikke mottatt dokumentasjon som kan bekrefte klubbenes garanti for at kravene blir betalt. f. Organisasjonsendringer - ny generalsekretær Overgangen til ny generalsekretær har representert store utfordringer for NBBF. Prosessen rundt lederskiftet har ikke vært tilfredsstillende. Det ble gitt liten eller ingen opplæring til ny generalsekretær, samtidig som overgangen avslørte hvor mye av NBBFs arbeid som ikke har blitt utført på bakgrunn av rutiner eller tilfredsstillende dokumentasjon. Styret burde på et tidligere tidspunkt i større grad tatt grep om situasjonen. I etterpåklokskapens lys skulle man krevd en sluttføring av arbeidet fra avtroppende generalsekretær med hensyn til både rapportering og skriftlige beskrivelser av status og arbeidsoppgaver. Da svært lite av NBBFs aktivitet var dokumentert tok det dermed desto mer tid før noen var i stand til å forstå hva som var i ferd med å skje og dermed ta grep for å stoppe det løpske toget. En tydelig og veldokumentert arbeidsform og prosjektoversikt må komme på plass for at NBBFs ledelse for fremtiden skal kunne fremstå som troverdige. Side 6

7 g. Budsjett 2012 Kontrollkomiteen forutsetter at budsjettet for 2012 legges opp til å gå i balanse eller bedre (ref NIFs lover som forbyr å budsjettere med negativt resultat så lenge man har negativ egenkapital). Om nødvendig må organisasjonens ambisjoner tas noe ned for å imøtekomme dette. 5. Oppsummering Som basis for en tilfredsstillende fremtid vil vi oppsummere som følger : Hands-on økonomisk styring må på plass, herunder forbedret og regelmessig regnskapsrapportering. Den som er ansvarlig for en spesiell aktivitet må også følge opp faktisk ressursforbruk i forhold til godkjente planer. Styret bør tilføres ytterligere økonomi-kompetanse. Utover dette er Kontrollkomiteen av den formening at det sittende styre, i all hovedsak, bør få anledning til å være med på å snu dagens vanskelige økonomiske situasjon. Budsjetter/planer må etableres i forkant av regnskapsåret og ikke langt ute i året avhengig av når tinget finner sted. Kontrollkomiteen vil møte med Styreleder og Generalsekretær minimum 3 ganger i løpet av året for oppfølgning av etablerte mål og virkemidler (juni, november og februar) Side 7

8 Kommentarer til langtidsbudsjett : NIF har satt krav om positiv balanse i løpet av Dette har vært styrende for framlagt budsjett for årene Dessuten har man valgt å utvikle egenkapital også i årene 2015 og 2016 for å stå bedre rustet mot uforutsette negative økonomiske svingninger i framtiden. På inntektssiden er det beregnet større lisensinntekter. Her er det snakk om større satser på de ulike lisenskategoriene. Disse satsene har for øvrig ikke vært hevet på de siste 4 sesongene. Ellers er det ikke større endringer på inntektssiden. Styret er opptatt av å holde aktivitetsnivået opp på klubb-/trener-rekrutteringssiden. Dette er i tråd med våre langsiktige prioriteringer og NIFs idrettspolitiske føringer. Dette er midler som kommer gjennom NIF sine post 3 tildelinger og er øremerket barn-unge og breddeaktiviteter. Det har kommet indikasjoner fra NIF at lønnsandelen av Post 3 midler må ses nærmere på. Under dommerutvikling finner dere også Dommerkomiteens totale budsjett. Budsjett til landslag reduseres de kommende år og det er en målsetting at de nasjonale seriene skal dekke inn sin andel av de administrative kostnadene man har med å drifte seriene Styret har i langtidsbudsjettet redusert lønns- og administrasjonskostnader. Styret ser at det i kommende tingperioden vil være nødvendig å igangsette et arbeid for å se på hvordan NBBF kan drives mest mulig kostnadseffektivt for å få skape aktivitet innenfor rammen av de midlene og den organiseringen forbundet har. Styret ser at det vil være en krevende tid i nærmeste tingperiode, men håper at tinget stiller seg bak tenkningen som budsjettet illustrerer: Målet er bygge en solid basis for norsk basket for fremtiden med forutsigbar og sunn økonomi. 30. april 2012 Styret Side 8

9 Langtidsbudsjett (prosjektbasert) : Inntekter: Endring: 2014 Endring: 2015 Endring: 2016 Endring: Rammetilskudd Post 2 Del % % % % Rammetilskudd Post 2 Del % % % % Rammetilskudd Post % % % % Annen aktivitetsbundet støtte % Lisens % % % % MVA-kompensasjon % % % % Sponsorer % % % % Andre inntekter % % % % - Totale inntekter % % % % Utgifter: Trenerutvikling: % % % % Klubb- og regionsutvikling % % % % Rekruttering: % % % % Dommerutvikling % % % % Ungdom/Talentutvikling: % % % % Jentesatsning % % % % Rullestolbasket % % % % Lønn/reise aktivitetskonsulenter % % % % Landslag % % % % Øvrig toppidrett % % % % Lønns- og personalkostnader % % % % IT-kostnader % % % % Andre administrative kostnader % % % % Styrets virksomhet: % % % % Andre kostnader % % % % Totale utgifter % % % % Resultat: % % % % Egenkapital (UB ): Det legges opp til positiv egenkapital innen utgangen av 2014, som representerer tingperioden til NIF. Kassekreditt er innvilget derfor for denne perioden. Side 9

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter...side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter...side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 2006

Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 2006 Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 2006 Trondheim kommunerevisjon Mai 2006 Innholdsfortegnelse Forord... 6 Sammendrag... 7 1 Innledning...18 1.1 Bakgrunn... 18 1.2 Temaer i undersøkelsen...

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 - SAKLISTE... 3 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - BERETNINGER... 15 4.1 FORBUNDSSTYRETS BERETNING...15 4.2 TINGVALGTE KOMITEER...15

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Asker Svømmeklubb Kontrollkomiteen Kontrollrapport driftsåret 2010 Dato: 17.03.2011

Asker Svømmeklubb Kontrollkomiteen Kontrollrapport driftsåret 2010 Dato: 17.03.2011 Kontrollkomiteen Asker Svømmeklubb 2010-2011. Rapport til årsmøtet 17.mars 2011. Kontrollkomiteen har bestått av Lars Petter Lervik og Hilde Valø, med Gry Bergan og Cathrine Nagell som vara. Komiteen har

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk

Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Forvaltningsrevisjonsrapport fra Nord-Aurdal kommune - Styringsproblematikk Formål: Vurdere om Nord-Aurdal kommune har vesentlige svakheter i sin styringsstruktur og -systemer Område: Styring Kommune:

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer