Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn"

Transkript

1 Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn - info. om revidert energilov (beredskap) - revisjon av BfK - gjeldende og nye krav - NVEs tilsynsvirksomhet Truls Sønsteby, NVE - Beredskapsseksjonen

2 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Hensikten med revisjonen - hva er nytt? Fange opp endringene i revidert energilov Sanere eldre regelverk, opprydding og forenkling EN forskrift Større detaljeringsgrad som juridisk grunnlag for bl.a. krav til konkret utførelse og tilsyn - i det vesentlige hentet fra gjeldende veiledning Behov for en viss omstrukturering 8 kapitler og 4 vedlegg Innledende bestemmelser og overgangsbestemmelser

3 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Hensikten med revisjonen - hva er nytt? Vektlegge hele spektret av tiltak: forebygge håndtere gjenopprette En del endringer i KBO delegasjonsfullmakt Presisering av krav til reparasjonsberedskap og transport Forskriftsbasert klassifisering samkjørt med konsesjonsbehandling Økte krav til beskyttelse av driftskontroll eget kapittel 7 Bestemmelsene i dagens kap. 4 Sikkerhet er fordelt på andre kap

4 Revisjon av e-lov og BfK hva erstattes/oppheves Forsynings- og beredskapsloven av 1956 er opphevet KBO-instruksen av (1989) 1993 [2011] (kgl. res OED NVE) Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen 1991 (kronp. reg. res) Regler mv. for tilskudd mv. til hhv. sikringstiltak og reservemateriell 1995 og 1997 (OED) Retningslinjer for tungtransport i kraftforsyningen 1995 (OED) - o - Revisjon av e-for kap. 8 Beredskap antas i vesentlige å kunne oppheves (relevante bestemmelser inngår i e-lov eller BfK)

5 Revisjon av BfK m.m. - framdriftsplan November oppdragsbrev BfK m.m. fra OED. Desember 2011 Stortinget vedtar revidert e-lov, kap. 9 Februar 2012 e-lov sanksjonert - oppstart revisjon BfK Mai utkast til BfK intern høring. Juli utkast til BfK ekstern høring. Oktober frist for svar ekstern høring. Januar revidert e-lov kap. 9 og rev. BfK trer i kraft. April revidert veiledning til BfK

6 Prop 112 L om endringer i energiloven m.m. innstilling og vedtak Enstemmig Storting, vedtatt lovendringen - Energi- og miljøkomitéen understreker: betydningen av en stabil og kvalitetsmessig god energiforsyning vekt på større natur- og miljøkatastrofer herunder klimaendringer, storulykker og terroranslag. styrking av det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære hendelser i fredstid. klar hjemmel til å stille beredskapsmessige krav til både kraftanlegg og system herunder forebyggende sikkerhet og sikringstiltak håndtering av ulike kriser og gjenopprette normal drift så fort mulig

7 NVE er delegert oppgaven som beredskapsmyndighet for forsyningssikkerhet Beredskapsmyndigheten gis en generell hjemmel til å delegere myndighet til KBO KBO enhetene som står nær utfordringene - lokal kunnskap og faglig innsikt til å finne de samfunnsmessig riktige løsningene på kortest mulig tid i en krisesituasjon Viktigheten av driftskontrollsystemene og systemsikkerhet bør unngå å samle for mange funksjoner og kapasiteter på ett sted uten reelle alternativer. Ansvaret for forsyningssikkerheten påligger nettselskapene dette videreføres for eiers eller drivers regning og risiko Politi og forsvar gis adgang til kraftanlegg mv. i fb. med væpnet sikring

8 Lov om endringer i energiloven m.m. - Kap. 9 Beredskap Sanksjonert - men ikke satt i kraft [blått er egne merknader rødt er vesenlig nytt] 9-1 (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) [1. ledd hva og hvem] Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av de enheter som eier eller driver anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Beredskapsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hvilke enheter som skal inngå i KBO. [2. ledd egne plikter ansvar og oppgaver] Alle enheter i KBO skal sørge for at virksomheten er innrettet på en slik måte og med slike ressurser som er nødvendig for å ivareta ansvar og oppgaver etter dette kapittel

9 9-1 (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) [3. ledd ledelse] Beredskapsmyndigheten skal samordne beredskapsarbeidet og utpeke den samlede ledelse i KBO. [4. ledd myndighetspålagte oppgaver og plikter] I ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, kan KBO pålegges oppgaver og plikter. Det samme gjelder i ekstraordinære situasjoner hvor skade eller hindring som nevnt i første punktum har oppstått. [5. ledd vedtatt ( erklært ) beredskap] Beredskapsmyndigheten kan under beredskap og i krig underlegge kraftforsyningen KBO. Kraftforsyningen plikter å følge de pålegg som gis og gjennomføre de tiltak som kreves

10 9-2 (Beredskapstiltak) [1. ledd - selvstendig plikt] Den som helt eller delvis eier eller driver anlegg eller system som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, plikter å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i 9-1 fjerde eller femte ledd og for å gjenopprette normal situasjon [2. ledd hjemmel for vedtak] Beredskapsmyndigheten kan gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om beredskapstiltak for å forebygge, håndtere eller begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i 9-1 fjerde eller femte ledd eller for å gjenopprette normal situasjon. Beredskapstiltak kan pålegges den som eier eller driver anlegg eller systemer som nevnt i første ledd. Beredskapstiltak kan gjelde for eksisterende og planlagte anlegg eller systemer som nevnt i første ledd

11 9-2 (Beredskapstiltak) [3. ledd beredskapstiltak og nasjonal autonomi] Vedtak om beredskapstiltak kan blant annet omfatte krav til organisering, planlegging, forebygging, sikkerhets- eller sikringstiltak, utførelse, gjennomføring, gjenopprettingsevne, ledelse eller drift. Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om at drift i ekstraordinære situasjoner og gjennomføring av tiltak etter dette kapittel, skal kunne skje fra norsk territorium. [4. ledd kostnader] Den som pålegges beredskapstiltak plikter å gjennomføre tiltaket for egen regning og risiko. [5. ledd endrede og nye vedtak] Når det anses nødvendig kan beredskapsmyndigheten uten hensyn til tidligere pålegg treffe vedtak om at nye eller endrede beredskapstiltak skal settes i verk

12 9-3 (Informasjonssikkerhet) [1. ledd selvstendig plikt] Alle enheter i KBO skal vurdere sikkerheten ved all behandling av informasjon om kraftforsyningen. Enhetene skal kartlegge hvilken informasjon som er sensitiv, hvor den befinner seg og hvem som har tilgang til den. Det skal etableres effektiv avskjerming og beskyttelse av sensitiv informasjon. [2. ledd allmenn plikt] Enhver plikter å hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv informasjon om kraftforsyningen. [3. ledd forskriftshjemmel (nåværende S-bestemmelser)] Departementet kan gi nærmere forskrifter om informasjonssikkerhet i kraftforsyningen og om taushetsplikten

13 9-4 (Delegering mv.) [som for rasjonering e-lov 6-2] [1. ledd delegering] Beredskapsmyndigheten kan delegere myndighet til å treffe vedtak i forbindelse med beredskap til KBO eller enheter som inngår i KBO. [2. ledd om forholdet til fvl] Forvaltningsloven kapittel II om ugildhet gjelder ikke for saker som behandles av KBO. Saker skal uansett forberedes og avgjøres etter en forsvarlig, saklig og nøytral saksbehandling (Gebyr til dekning av utgifter) Beredskapsmyndigheten kan kreve gebyr fra enheter i KBO til dekning av utgiftene ved beredskapsmyndighetens arbeid med kraftforsyningsberedskap. Utgiftene utlignes på eiere og brukere av de anlegg dette kapittel omfatter

14 9-5 (Meldeplikt og rett til adgang) [1. ledd meldeplikt] Beredskapsmyndigheten kan i forskrift fastsette krav om å melde igangsetting av arbeid for å bygge eller endre anlegg eller systemer som nevnt i 9-2 første ledd. [2. ledd adgang] Alle som omfattes av dette kapittel, plikter å gi beredskapsmyndigheten adgang til grunn, bygg, anlegg og lignende mot gyldig legitimasjon. Det samme gjelder adgang for politiet og militære myndigheter når dette har sammenheng med forberedelse til og gjennomføring av væpnet sikring (Kontroll) i kraft [3. ledd. 1. pkt. - informasjonsplikt] Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi departementet de opplysninger som er nødvendige for utøvelse av myndighet etter denne lov

15 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Formål, Virkeområde, Hvem den er rettet mot, Definisjoner Kapittel 2. Generelle krav - Ansvar, Organisasjon og funksjon, Beredskapsplikt - ROS, Beredskapsplanlegging, Varsling og rapportering - Øvelser, Informasjon, Evaluering, Internkontroll Kapittel 3. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon - Oppbygging av KBO, Beredskapsmyndigheten, - Ansvar og oppgaver for KBO-enhetene, - for KDS - Særskilte plikter for Statnett - Prioritering, Fritaksordninger

16 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 4. Ressurser og reparasjonsberedskap - Reparasjonsberedskap, Kompetanse og personell - Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon - Ressurser, Transport, Samband, Samarbeid om beredskapsmateriell Kapittel 5. Klassifisering og sikringstiltak - Sikringsplikt - Klasser (1 3) - forskriftsfestet klassifisering - Sikring av klassifiserte anlegg, Vedtak om sikring eller klasse - Sikringstiltak etter klasse (1 3) [3 vedlegg + om fastsatte normer] - Analyse, Meldeplikt om sikringstiltak - Vakthold, Besøksrestriksjoner

17 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 6. Informasjonssikkerhet - Sensitiv informasjon, - Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere - Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll - Sikkerhetsinstruks - Anskaffelser i energiforsyningen - Begrenset anbudsinnbydelse - Personkontroll - Sikkerhetskopier

18 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontroll - Generell plikt til beskyttelse og overordnede sikkerhetskrav - IKT sikkerhetskoordinator - oppgaver og plikter - Dokumentasjon - Kontroll med brukertilgang, endringer og utstyr - Håndtering av sårbarheter og sikkerhetsbrudd - Beredskap og alternativ drift ved svikt i driftskontrollsystemet - Bemanning av driftssentral

19 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontroll (forts.) - Ekstern tilkobling til driftskontrollsystem - Systemredundans i driftskontrollsystemet - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Beskyttelse mot EMP og EMI - Særskilte krav til driftskontrollsystem etter klasse - klasse 2 - klasse 3 - Vern av kraftsystemet i regional- og sentralnettet - Mobile radionett driftsradio

20 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser - Kontroll (medvirkning, dokumentasjon og adgang) - Pålegg og Dispensasjon - Tvangsmulkt - Overtredelsesgebyr (kap. 2 7 samt vedleggene til kap. 5) - Straff - Gebyr (beredskapsmyndighetens utgifter) - Ikrafttreden - Overgangsregler vedtak før/etter 2003 og før/etter 2013 > eksisterende anlegg og ombygginger

21 Annet regelverk Øvrige forskrifter (endringer) på høring (NVE) Damsikkerhet - vs forsyningssikkerhet Kompetanseforskriften Forholdet til annet lovverk: NAV loven arbeidskraft Sikkerhetsloven - objektsikring Ekom lov og forskrift DSB FEF mv

22 NVEs tilsynsvirksomhet etter BfK her med vekt på sikringstiltak ved anlegg

23 NVEs beredskapstilsyn etter BfK Tema for beredskapstilsyn er for tiden bl.a.: Generell bl.a.: risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold tilgjengelige beredskapsressurser Reparasjonsberedskap Sikringstiltak i anlegg og bygg Sikkerhet i driftskontrollsystemer Plan for ca beredskapstilsyn i perioden Prioritering av selskap og anlegg ut fra vesentlighetshensyn, men alle får tilsyn okt. 2012

24 Hjemmelsgrunnlag tilsyn (1) Energiloven 1-1 Virkeområde ff Kontroll kap. 9 Beredskap -> myndigheten delegert NVE Energilovforskriften 1-1 Virkeområde ff. 9-1 Kompetanse (forskrift) 9-2 Tilsyn og kontroll kap. 8 Beredskap Beredskapsforskriften (BfK) Enkeltvedtak jf. anleggets klasse og tidligere bestemmelser (RSK) okt. 2012

25 Hjemmelsgrunnlag tilsyn (2) Energiloven 9-6 (Meldeplikt) 2. ledd Eier eller bruker av anlegg er pliktig til å gi departementet og dem departementet gir fullmakt, de opplysninger de ber om, og adgang til anlegg mot gyldig legitimasjon (Kontroll) utdrag av 1., 2. og 3 ledd Departementet fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Den som har konsesjon skal påse at anlegget, driften av anlegget eller virksomheten oppfyller de krav som er fastsatt i eller i medhold av denne lov. Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi departementet de opplysninger som er nødvendige for utøvelse av myndighet etter denne lov. Energilovforskriften 9-2. Tilsyn og kontroll Departementet fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven overholdes. Når myndighet etter loven og denne forskrift er lagt til NVE omfatter dette også myndighet etter første punktum. Konsesjonæren skal medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn okt. 2012

26 Tilsynets formål Utgangspunkt i felles interesse om god sikkerhet og beredskap i norsk kraftforsyning Hensikten er å finne status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til beredskapsforskriften Sikringstiltak med vekt på fysisk sikring Tilsynet gjennomføres med utgangspunkt i spørsmål fra tilsynsteamet Samlet strukturert befaring av anleggets sikringstiltak Fokus på tilsynets tema Vi ser etter feil og mangler - funn som kan gi avvik og anmerkninger, men også etter gode løsninger okt. 2012

27 Tema for tilsynet Sikringstiltak med vekt på BfK bl.a.: 1-4 B-plan (dette anlegget) 4-5 Adgangskontroll 4-6 Besøksrestriksjoner 5-1 Sikringsplikt 5-4 Analyse (ROS) 5-5 Sikringsnivå 5-6 Vakthold 5-7 Kontroll og vedlikehold 6-4 Særlige krav til driftskontrollsystemer (dette anlegget) Relevante enkeltvedtak (RSK mv.) 15. okt

28 Eksempel: Program - tilsyn med sikringstiltak X transformatorstasjon dd. mm 2012 Kl Åpningsmøte / Presentasjon Kl Kartlegging av status (skriftlig muntlig) Kl Tid til lunsj Kl Befaring i anlegget Kl Oppsummering for tilsynsteamet Kl Avslutningsmøte gjennomgang av funn Tidene er tentative og justeres etter behov. Etter til synet kan det avsettes tid til spørsmål og drøftinger okt. 2012

29 Nærmere om tilsynet Tilsynet er en stikkprøvekontroll av anlegg og planverk ikke en total gjennomgang ikke en godkjenning/sertifisering Eventuell aksept/anerkjennelse av et tiltak gir ikke aksept for andre mulige unnlatelser eller svakheter Manglende funn avvik eller anmerkninger, gir ikke aksept for tilstand Det er virksomhets ansvar å redegjøre for sikringstiltak anlegg og planverk under tilsynet, selv om NVE ber om å få dokumenter på forhånd Forutsetter at virksomheten bruker tilsynet før, under og etter til egen gjennomgang av anlegg og planverk Vi tar hensyn til anleggets eksisterende byggtekniske utforming og arrangeringen av elektriske anlegg, samt tidligere pålegg Tidligere pålegg forutsettes opprettholdt så langt disse passer og ikke er opphevet eller erstattet av andre enkeltvedtak eller forskrift okt. 2012

30 Tilbakemelding Funn Avvik brudd på forskrift og må lukkes Anmerkning anbefaling om forbedring Tilsynsrapport blir sendt på høring til selskapet Luke ut ev. faktafeil og misforståelser Ev. justere frist for lukking av avvik Lukking av avvik settes som regel til tre mnd. Større avvik, ber om fremdriftsplan innen tre mnd. 15. okt

31 Formell saksgang Funn som blir presentert i dag er å anse som varsel om vedtak jf. foreløpig tilsynsrapport til høring Sluttrapport blir vedtak med varsel om mulig tvangsmulkt Gir plikt til å rette avvik Klageadgang til OED Anmerkning innbærer ingen pålegg og er således ikke et vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven Forhold som er kraftsensitive etter BfK 6-1 og 6-2 blir underlagt taushetsplikt og unntatt fra innsyn etter offl okt. 2012

32 12. jan Hva ser vi etter - hva finner vi Områdesikring (eksempler) gjerder/ porter som er for dårlige - det er plass til å krabbe under eller enkle å klatre over gjerdeduk og stolper som er for dårlig festet porter med dårlige låser eller ikke er sikret i bakkant (kan løftes av hengslet) låsfeste/ beslag som er montert med vanlige usikrede skruer/muttere og kan skrus av med vanlig verktøy hengelåser og andre låser/låskasser av for dårlig sikringmessig kvalitet 32

33 Utvendige hengsler som kan skrus av vha utvendige skruer Porter som kan løftes av eller skrus opp, dårlig feste gjerdeduk Glippe under gjerde som er sikret med løs stein og kvist okt. 2012

34 12. jan Skallsikring (eksempler) Vekt på beskyttelsen av de mest vitale komponenter som anleggets hovedtransformatorer, SF6 anlegg, muffehus, kontroll-/ telerom eller adkomst fjellanlegg (eks. via kabelgang) - unngå svekkelser og punkteringer ved bl.a. å påse at: bjelkestengsler og stålporter i transportåpninger og andre adkomster er tilstede og i orden hengelåser/ låssylindre på ståldører og porter er tilstede, fungerer etter hensikten og har tilstrekkelig styrke, og ikke enkelt kan åpnes eller manipuleres f.eks. gjennom gitterporter eller sideluker det ikke er usikrede vinduer, kabel- og luftekanaler balanse i sikringsnivå ved at det for eksempel ikke er tredør i en adkomst mens det er ståldør i annen adkomst til samme anleggsdel. 34

35 Ubalanse i sikringstiltak (eksempler) Adkomst til direkte til transformatorer fra offentlig område kombinert område og skallsikring - sikret med hhv.: - rusten Volvo hengelås til kr 50,- - låser som ikke er stort bedre og fester som kan skrus av okt. 2012

36 Muffehus i betong og ståldører men et vanlig vindu gir tilgang til både nettanlegg og kraftstasjon Halvhøy og åpen i topp gipsvegg gir tilgang - via trapp fra delvis åpent offentlig område til deler av stasjonen Mørk av identitetshensyn 36

37 12. jan Anleggenes egen strømforsyning/nødstrøm, (eksempler) Nødstrømsaggregat - kapasitet, tilstand, prøvekjøring Batteribanker kapasitet, driftstid, tilstand Veksle-/likerettere, øvrig utstyr Dublering og fysisk separering Kableføringer unngå fellesføring mellom signalkabler, styrestrøm og høyspent EMP - sikring Beskåret av identitetshensyn 37

38 12. jan Kontroll, vedlikehold, funksjon mv. (eksempler) System for dokumentasjon, kontroll (både tilstedeværelse og funksjon) og vedlikehold av sikringstiltak Hindre skader, korrosjon, forvitring, tilgroing mv. Faktisk funksjonsprøving at for eksempel ståldører/-porter kan lukkes, låses m.m. Ettermontert av ulike anordninger (rør, kabler, beslag, maling) må ikke komme i konflikt med det opprinnelige sikringstiltaket Planer for iverksetting av forberedte tiltak - hvem gjør hva, hvor og når, samt med hvilke hjelpemidler. 38

39 Funn kontroll, vedlikehold mv. (eksempel) Reservemateriell (master) og forberedte sikringstiltak (stållemmer) Sist nevnte ble etter hvert funnet (påvist) av NVE i uteanlegget Beskåret av identitetshensyn 39

40 18. okt Funn funksjonskontroll (eksempler) Noen steder lar ikke porter og dører seg lukke pga. andre anordninger (rør, kabler, beslag) som er ettermontert uten særlig tanke på det opprinnelige sikringstiltaket Eksempel: Her kommer håndtak på en indre sikringsdør i konflikt med panikk på ytterdør slik at den åpnes når innerdør lukkes 40

41 Mørk og beskåret av identitetshensyn jan. 2012

7 2012 HØRINGSDOKUMENT

7 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forslag til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) 7 2012 HØRINGSDOKUMENT

Detaljer

VTFs Vårmøte juni, Oslo. Orientering om kraftforsyningsberedskap. seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE

VTFs Vårmøte juni, Oslo. Orientering om kraftforsyningsberedskap. seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE VTFs Vårmøte 2008 4. juni, Oslo Orientering om kraftforsyningsberedskap seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Beredskap i kraftforsyningen skal:

Detaljer

Tema for tilsyn 2011

Tema for tilsyn 2011 Funn på tilsyn 2011 11. januar 2012 Johannes Sjo Steinsvåg Seksjon for beredskap Tema for tilsyn 2011 Standard tilsyn: Drift og ggjenoppretting gunder ekstraordinære forhold Risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Drammen Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport - Drammen Fjernvarme AS Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Vår dato: 13.04.2016 Vår ref.: 201600688-7 Arkiv: 447 Deres dato: 12.04.201 Deres ref.: Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending

Detaljer

Sikkerhet innen kraftforsyningen

Sikkerhet innen kraftforsyningen Sikkerhet innen kraftforsyningen Dataforeningen, 12.11.2014 Arthur Gjengstø, NVE Strømmen fram til «stikkontakten» Færrest mulig avbrudd Raskest mulig gjenoppretting Verdien av strøm før og under strømbrudd

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201506574-7 Arkiv: 447 Deres dato: 05.02.2016 Deres ref.: Per Bolstad Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Vår dato :

Vår dato : Tilsynsrapport Enhet i KBO: Statkraft Varme AS Tilsynsdato: 17.09.2014 Sted: Heimdal varmesentral, Østre Rosten 82 Medvirkende fra KBO-enhet: Tilsynslag fra NVE: Arvid Wisløff, beredskapsleder Åmund Utne,

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo KS'BedriftEnergi Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår ref.: Deres ref.: 201106765-12 eb/ivm Vår dato.: l.oktober 2012 Høring - beredskapsforskriften Det vises til

Detaljer

Forslag til endringer i beredskapsforskriften. Krav til IKT-sikkerhet m.m. HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i beredskapsforskriften. Krav til IKT-sikkerhet m.m. HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i beredskapsforskriften Krav til IKT-sikkerhet m.m. 6 2017 HØRINGSDOKUMENT Høringsdokument nr 6-2017 Forslag til endringer i beredskapsforskriften Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf Sunndal Energi Kf Mongstugata 9 6600 SUNNDALSØRA Vår dato: 28.09.2016 Vår ref.: 201600691-6 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Geir Sæther Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending av

Detaljer

Tilsynsrapport. Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS. Tilsynsdato: Høydalsmo, Tokke

Tilsynsrapport. Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS. Tilsynsdato: Høydalsmo, Tokke Tilsynsrapport Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS Tilsynsdato: 10.4.2014 Sted: Medvirkende fra KBO-enhet: Høydalsmo, Tokke Ketil Kvaale, adm. dir., beredskapsleder og beredskapskoordinator Aslak Ofte,

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 111 Jf. Innst. O. nr. 112 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Haugaland Kraft AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Haugaland Kraft AS Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201503305-7 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Geir A. Molland Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Beredskap i kraftforsyninga

Beredskap i kraftforsyninga Sikkerhetsdagene 2011 Beredskap i kraftforsyninga - tydelige krav fordi det er viktig for hele samfunnet - Arthur Gjengstø E-post: argj@nve.no Mobilnettet nede i Hordaland og Rogaland (VG Nett) Flere

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Beredskapsforskriften kapittel 4: Ressurser og reparasjonsberedskap. Helge Ulsberg Beredskapsseksjonen

Beredskapsforskriften kapittel 4: Ressurser og reparasjonsberedskap. Helge Ulsberg Beredskapsseksjonen Beredskapsforskriften kapittel 4: Ressurser og reparasjonsberedskap Helge Ulsberg Beredskapsseksjonen Trenger du veiledning? Dukker det opp spørsmål under foredraget du mener kan utdypes i veiledningen,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Helhetlig tilnærming til beredskapsarbeidet Orientering på seminar i regi av EBL 22 okt. 2008 Roger Steen beredskapsseksjonen rost@nve.no www.nve.no Disposisjon Hvorfor

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) ansvar og rolle - Harald M Andreassen - KDS funksjon og rolle Nordlandsnett v/harald M. A. er tildelt funksjonen som KDS Kraftforsyningens distriktssjef - Nordland

Detaljer

Beredskapsseminar NVE 27-28 mai 2009. Anne-Gro Fiveland Felles beredskapskoordinator IFER Mail: agf@skl.as Tlf. 97 55 61 52

Beredskapsseminar NVE 27-28 mai 2009. Anne-Gro Fiveland Felles beredskapskoordinator IFER Mail: agf@skl.as Tlf. 97 55 61 52 1 Beredskapsseminar NVE 27-28 mai 2009 Anne-Gro Fiveland Felles beredskapskoordinator IFER Mail: agf@skl.as Tlf. 97 55 61 52 IFER Hva er IFER? InteresseFellesskapet for Energiverkene i Regionen. IFER er

Detaljer

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 -

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Arthur Gjengstø seksjonssjef, beredskapsseksjonen epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Velkommen Til Norges beste fylke Til informasjon,

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) Oppsummering av høringsuttalelser og endelig

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Ot.prp. nr. xx ( )

Ot.prp. nr. xx ( ) Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx (2003-2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 2.1 Krav

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Bindal Kraftlag SA

Oversending av revisjonsrapport Bindal Kraftlag SA Bindal Kraftlag SA Postboks 34 7980 TERRÅK Vår dato: 17.10.2016 Vår ref.: 201603376-5 Arkiv: 447 Deres dato: 29.09.2016 Deres ref.: Frode Næsvold Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending

Detaljer

om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE bel@nve.no

om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE bel@nve.no om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE bel@nve.no Disposisjon Generelt om GIS & temadata fra NVE Tilgjengeliggjøring & distribusjon

Detaljer

Dokument 3:16 (2007-2008)

Dokument 3:16 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon Dokument 3:16 (2007-2008) Parallellrevisjon rettet

Detaljer

Vi viser til revisjon av Mørenett AS og oversender rapport fra revisjonen som ble holdt Revisjonen var varslet i brev av

Vi viser til revisjon av Mørenett AS og oversender rapport fra revisjonen som ble holdt Revisjonen var varslet i brev av Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201505482-6 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending av revisjonsrapport Mørenett AS

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen NVE-notat. 22.01.2018 Ansvarlig: Ingunn Bendiksen,TB Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen Det er planlagt eller gjennomført ordninger med felles driftssentraler

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør NVE sitt arbeid med beredskap OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober 2008 Agnar Aas vassdrags- og energidirektør Det store biletet Positiv utvikling Kraftbalansen 160 140 120 100 Avbrotsstatistikken

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN Bakgrunn Stortinget fattet 16. juni 2009 vedtak til lov om endringer i energiloven,

Detaljer

FYSISK SIKKERHET - hvilke krav stilles?

FYSISK SIKKERHET - hvilke krav stilles? FYSISK SIKKERHET - hvilke krav stilles? Beredskapsseminar Molde 27. 28. mai 2009 Innlegg av Truls Sønsteby [tss@nve.no] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [http://www.nve.no/] Energiavdelingen,

Detaljer

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Beredskap og klimatilpassing Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet Kraftsystemets evne til å sikre kontinuerlig forsyning i alle situasjoner. 2 NVE som beredskapsmyndighet

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet i Østfold Møte 27. mars 2014

Fylkesberedskapsrådet i Østfold Møte 27. mars 2014 Fylkesberedskapsrådet i Østfold Møte 27. mars 2014 Program 09.00 09.10 Velkommen v/fylkesmann Anne Enger 09.10 09.50 Fylkes-ROS Østfold og aktuelle hendelser og aktiviteter v/fylkesberedskapssjef Espen

Detaljer

Regional- og sentralnettdagene - EBL Kompetanse AS - Oslo, 17. april 2008

Regional- og sentralnettdagene - EBL Kompetanse AS - Oslo, 17. april 2008 Regional- og sentralnettdagene - EBL Kompetanse AS - Oslo, 17. april 2008 Arthur Gjengstø, leder for beredskapsseksjonen epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Beredskap i kraftforsyningen skal: forebygge

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen?

Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Elektronisk kommunikasjon prioritering av kraftforsyningen? Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Trondheim, 27.mai 2010 1 Oversikt Litt om Post- og teletilsynet (PT) Gjeldende ekomregelverk (teorien) Erfaringer

Detaljer

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Generelt for NVEs tilsynsvirksomhet 1.1 Formålet med handlingsplanen Formålet med denne handlingsplanen er å sikre samlet og helhetlig styring av NVEs

Detaljer

Økt tilsynsvirksomhet fra NVEs side oppfølging av energilovsforskriften. Regional- og sentralnettsdagene (EBL) 17. april 2008 Nils Martin Espegren

Økt tilsynsvirksomhet fra NVEs side oppfølging av energilovsforskriften. Regional- og sentralnettsdagene (EBL) 17. april 2008 Nils Martin Espegren Økt tilsynsvirksomhet fra NVEs side oppfølging av energilovsforskriften Regional- og sentralnettsdagene (EBL) 17. april 2008 Nils Martin Espegren Innhold Generelt om NVEs tilsyn Energilovsforskriften 3-4

Detaljer

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen.

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. Forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Beredskapsorganisering i AE. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon-kbo. Kraftforsyningens

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Organisering av energisektoren og bredbånd. Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon Epost

Organisering av energisektoren og bredbånd. Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon Epost Organisering av energisektoren og bredbånd Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon 99485265 Epost ivc@nve.no NVEs kompass ENL 1-2 Formålsparagrafen Loven skal sikre at produksjon,

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

Ikraftsettingsrundskrivet. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ikraftsettingsrundskrivet. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann et Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Iverksettingsrundskrivet T-2/09 Innhold: Hvilke bestemmelser som gjelder fra 1. juli 2009. Gjennomgang av loven, med vektlegging av enkelte spørsmål Samordningsforskriften

Detaljer

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER Beredskapskonferansen 2014 Geir Kaasa Beredskapsleder i Skagerak Nett KDS i Vestfold og Telemark Skagerak Nett AS - nøkkeltall -185 000 kunder -376 ansatte (01.04.2014)

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør EBL-konferansen Amsterdam 4. 6. mars 2009 NVEs prioriteringer de kommende årene Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør Prioriterte ansvarsområder Klimaendringer samfunnets sårbarhet Forebygging av skred

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg. Roar Kristensen Systemfunksjonalitet

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg. Roar Kristensen Systemfunksjonalitet Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg Roar Kristensen Systemfunksjonalitet Hovedoppgaver for systemansvarlig i operativ drift Systemansvarlig:

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016

IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016 IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016 Otto.Rustand@glitreenergi.no Agenda Kort om Glitre Energi Nett Strategi for IKT sikkerhet Modernisering av

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Høring utkast til ny veiledning til Beredskapsforskriften

Høring utkast til ny veiledning til Beredskapsforskriften Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Vårdato: 03, 09. 2010 Vår ref.: Saksnr: 201004415-1 EB/khn Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kamilla H. Nordvang khn@nve.no Høring utkast

Detaljer

Risikovurdering av AMS

Risikovurdering av AMS Risikovurdering av AMS Frank Skapalen Seksjon for beredskap, energiavdelingen NVEs BfK-seminar 11. januar 2012 Rekkefølge Formål med AMS, funksjoner Hva vi har jobbet med i risikovurderingen Scenarioer

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Prop. 112 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i energiloven og i enkelte andre lover

Prop. 112 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Prop. 112 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold.. 5 2 Høringen... 6 2.1 Om høringen...

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Erfaringer fra terroranslaget 22. juli

Erfaringer fra terroranslaget 22. juli Erfaringer fra terroranslaget 22. juli ØISTEIN KNUDSEN JR. ekspedisjonssjef «Successful strategic crisis management is the result of 80% generic planning, 15% improvisation, and 5% luck» (Weisæth, L.,

Detaljer

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) LOV-1990-06-29-50

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) LOV-1990-06-29-50 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Dato LOV-199-6-29-5 Departement Olje- og energidepartementet Sist endret LOV-214-6-2-56 fra 1.7.214 Publisert

Detaljer

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015) Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (19. juni 2015) 1 Innhold Erstatter to instrukser trådte i kraft19. juni 2015 Formål og virkeområde Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE Temadag EnergiNorge 10. oktober 2011 NVEs regelverk Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE I dag: Hvilke regler plukket ut Regeltyper Forskjell mellom energiloven og vannressursloven Viktige

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter Advokat Gunnar Martinsen Hva er tema? Hvem gjelder forskriften for? Hvilken bemanning og kompetanse må selskapene ha? Hva kan man fortsatt kjøpe fra andre

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Hovedmålene bør si noe om hvilke ambisjoner kommunen har med hensyn til nivået på:

Hovedmålene bør si noe om hvilke ambisjoner kommunen har med hensyn til nivået på: Faser i et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen En av hovedhensiktene med forskriften om kommunal beredskapsplikt er å sikre at kommunen jobber helhetlig og systematisk

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen

Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen 1 2011 V E I L E D E R Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 1-2011

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.:

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.: Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ingvild Vaggen Malvik Vedtak om uavhengig tilstandskontroll

Detaljer