Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn"

Transkript

1 Forum for koblingsanlegg Oslo 16. oktober 2012 Sikring av kraftanlegg, hvor står vi - hvor går vi? Beredskapsmyndighetens krav og tilsyn - info. om revidert energilov (beredskap) - revisjon av BfK - gjeldende og nye krav - NVEs tilsynsvirksomhet Truls Sønsteby, NVE - Beredskapsseksjonen

2 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Hensikten med revisjonen - hva er nytt? Fange opp endringene i revidert energilov Sanere eldre regelverk, opprydding og forenkling EN forskrift Større detaljeringsgrad som juridisk grunnlag for bl.a. krav til konkret utførelse og tilsyn - i det vesentlige hentet fra gjeldende veiledning Behov for en viss omstrukturering 8 kapitler og 4 vedlegg Innledende bestemmelser og overgangsbestemmelser

3 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Hensikten med revisjonen - hva er nytt? Vektlegge hele spektret av tiltak: forebygge håndtere gjenopprette En del endringer i KBO delegasjonsfullmakt Presisering av krav til reparasjonsberedskap og transport Forskriftsbasert klassifisering samkjørt med konsesjonsbehandling Økte krav til beskyttelse av driftskontroll eget kapittel 7 Bestemmelsene i dagens kap. 4 Sikkerhet er fordelt på andre kap

4 Revisjon av e-lov og BfK hva erstattes/oppheves Forsynings- og beredskapsloven av 1956 er opphevet KBO-instruksen av (1989) 1993 [2011] (kgl. res OED NVE) Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen 1991 (kronp. reg. res) Regler mv. for tilskudd mv. til hhv. sikringstiltak og reservemateriell 1995 og 1997 (OED) Retningslinjer for tungtransport i kraftforsyningen 1995 (OED) - o - Revisjon av e-for kap. 8 Beredskap antas i vesentlige å kunne oppheves (relevante bestemmelser inngår i e-lov eller BfK)

5 Revisjon av BfK m.m. - framdriftsplan November oppdragsbrev BfK m.m. fra OED. Desember 2011 Stortinget vedtar revidert e-lov, kap. 9 Februar 2012 e-lov sanksjonert - oppstart revisjon BfK Mai utkast til BfK intern høring. Juli utkast til BfK ekstern høring. Oktober frist for svar ekstern høring. Januar revidert e-lov kap. 9 og rev. BfK trer i kraft. April revidert veiledning til BfK

6 Prop 112 L om endringer i energiloven m.m. innstilling og vedtak Enstemmig Storting, vedtatt lovendringen - Energi- og miljøkomitéen understreker: betydningen av en stabil og kvalitetsmessig god energiforsyning vekt på større natur- og miljøkatastrofer herunder klimaendringer, storulykker og terroranslag. styrking av det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære hendelser i fredstid. klar hjemmel til å stille beredskapsmessige krav til både kraftanlegg og system herunder forebyggende sikkerhet og sikringstiltak håndtering av ulike kriser og gjenopprette normal drift så fort mulig

7 NVE er delegert oppgaven som beredskapsmyndighet for forsyningssikkerhet Beredskapsmyndigheten gis en generell hjemmel til å delegere myndighet til KBO KBO enhetene som står nær utfordringene - lokal kunnskap og faglig innsikt til å finne de samfunnsmessig riktige løsningene på kortest mulig tid i en krisesituasjon Viktigheten av driftskontrollsystemene og systemsikkerhet bør unngå å samle for mange funksjoner og kapasiteter på ett sted uten reelle alternativer. Ansvaret for forsyningssikkerheten påligger nettselskapene dette videreføres for eiers eller drivers regning og risiko Politi og forsvar gis adgang til kraftanlegg mv. i fb. med væpnet sikring

8 Lov om endringer i energiloven m.m. - Kap. 9 Beredskap Sanksjonert - men ikke satt i kraft [blått er egne merknader rødt er vesenlig nytt] 9-1 (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) [1. ledd hva og hvem] Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av de enheter som eier eller driver anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Beredskapsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hvilke enheter som skal inngå i KBO. [2. ledd egne plikter ansvar og oppgaver] Alle enheter i KBO skal sørge for at virksomheten er innrettet på en slik måte og med slike ressurser som er nødvendig for å ivareta ansvar og oppgaver etter dette kapittel

9 9-1 (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) [3. ledd ledelse] Beredskapsmyndigheten skal samordne beredskapsarbeidet og utpeke den samlede ledelse i KBO. [4. ledd myndighetspålagte oppgaver og plikter] I ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, kan KBO pålegges oppgaver og plikter. Det samme gjelder i ekstraordinære situasjoner hvor skade eller hindring som nevnt i første punktum har oppstått. [5. ledd vedtatt ( erklært ) beredskap] Beredskapsmyndigheten kan under beredskap og i krig underlegge kraftforsyningen KBO. Kraftforsyningen plikter å følge de pålegg som gis og gjennomføre de tiltak som kreves

10 9-2 (Beredskapstiltak) [1. ledd - selvstendig plikt] Den som helt eller delvis eier eller driver anlegg eller system som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, plikter å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i 9-1 fjerde eller femte ledd og for å gjenopprette normal situasjon [2. ledd hjemmel for vedtak] Beredskapsmyndigheten kan gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om beredskapstiltak for å forebygge, håndtere eller begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i 9-1 fjerde eller femte ledd eller for å gjenopprette normal situasjon. Beredskapstiltak kan pålegges den som eier eller driver anlegg eller systemer som nevnt i første ledd. Beredskapstiltak kan gjelde for eksisterende og planlagte anlegg eller systemer som nevnt i første ledd

11 9-2 (Beredskapstiltak) [3. ledd beredskapstiltak og nasjonal autonomi] Vedtak om beredskapstiltak kan blant annet omfatte krav til organisering, planlegging, forebygging, sikkerhets- eller sikringstiltak, utførelse, gjennomføring, gjenopprettingsevne, ledelse eller drift. Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om at drift i ekstraordinære situasjoner og gjennomføring av tiltak etter dette kapittel, skal kunne skje fra norsk territorium. [4. ledd kostnader] Den som pålegges beredskapstiltak plikter å gjennomføre tiltaket for egen regning og risiko. [5. ledd endrede og nye vedtak] Når det anses nødvendig kan beredskapsmyndigheten uten hensyn til tidligere pålegg treffe vedtak om at nye eller endrede beredskapstiltak skal settes i verk

12 9-3 (Informasjonssikkerhet) [1. ledd selvstendig plikt] Alle enheter i KBO skal vurdere sikkerheten ved all behandling av informasjon om kraftforsyningen. Enhetene skal kartlegge hvilken informasjon som er sensitiv, hvor den befinner seg og hvem som har tilgang til den. Det skal etableres effektiv avskjerming og beskyttelse av sensitiv informasjon. [2. ledd allmenn plikt] Enhver plikter å hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv informasjon om kraftforsyningen. [3. ledd forskriftshjemmel (nåværende S-bestemmelser)] Departementet kan gi nærmere forskrifter om informasjonssikkerhet i kraftforsyningen og om taushetsplikten

13 9-4 (Delegering mv.) [som for rasjonering e-lov 6-2] [1. ledd delegering] Beredskapsmyndigheten kan delegere myndighet til å treffe vedtak i forbindelse med beredskap til KBO eller enheter som inngår i KBO. [2. ledd om forholdet til fvl] Forvaltningsloven kapittel II om ugildhet gjelder ikke for saker som behandles av KBO. Saker skal uansett forberedes og avgjøres etter en forsvarlig, saklig og nøytral saksbehandling (Gebyr til dekning av utgifter) Beredskapsmyndigheten kan kreve gebyr fra enheter i KBO til dekning av utgiftene ved beredskapsmyndighetens arbeid med kraftforsyningsberedskap. Utgiftene utlignes på eiere og brukere av de anlegg dette kapittel omfatter

14 9-5 (Meldeplikt og rett til adgang) [1. ledd meldeplikt] Beredskapsmyndigheten kan i forskrift fastsette krav om å melde igangsetting av arbeid for å bygge eller endre anlegg eller systemer som nevnt i 9-2 første ledd. [2. ledd adgang] Alle som omfattes av dette kapittel, plikter å gi beredskapsmyndigheten adgang til grunn, bygg, anlegg og lignende mot gyldig legitimasjon. Det samme gjelder adgang for politiet og militære myndigheter når dette har sammenheng med forberedelse til og gjennomføring av væpnet sikring (Kontroll) i kraft [3. ledd. 1. pkt. - informasjonsplikt] Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi departementet de opplysninger som er nødvendige for utøvelse av myndighet etter denne lov

15 Utkast til den reviderte Beredskapsforskriften Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Formål, Virkeområde, Hvem den er rettet mot, Definisjoner Kapittel 2. Generelle krav - Ansvar, Organisasjon og funksjon, Beredskapsplikt - ROS, Beredskapsplanlegging, Varsling og rapportering - Øvelser, Informasjon, Evaluering, Internkontroll Kapittel 3. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon - Oppbygging av KBO, Beredskapsmyndigheten, - Ansvar og oppgaver for KBO-enhetene, - for KDS - Særskilte plikter for Statnett - Prioritering, Fritaksordninger

16 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 4. Ressurser og reparasjonsberedskap - Reparasjonsberedskap, Kompetanse og personell - Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon - Ressurser, Transport, Samband, Samarbeid om beredskapsmateriell Kapittel 5. Klassifisering og sikringstiltak - Sikringsplikt - Klasser (1 3) - forskriftsfestet klassifisering - Sikring av klassifiserte anlegg, Vedtak om sikring eller klasse - Sikringstiltak etter klasse (1 3) [3 vedlegg + om fastsatte normer] - Analyse, Meldeplikt om sikringstiltak - Vakthold, Besøksrestriksjoner

17 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 6. Informasjonssikkerhet - Sensitiv informasjon, - Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere - Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll - Sikkerhetsinstruks - Anskaffelser i energiforsyningen - Begrenset anbudsinnbydelse - Personkontroll - Sikkerhetskopier

18 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontroll - Generell plikt til beskyttelse og overordnede sikkerhetskrav - IKT sikkerhetskoordinator - oppgaver og plikter - Dokumentasjon - Kontroll med brukertilgang, endringer og utstyr - Håndtering av sårbarheter og sikkerhetsbrudd - Beredskap og alternativ drift ved svikt i driftskontrollsystemet - Bemanning av driftssentral

19 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontroll (forts.) - Ekstern tilkobling til driftskontrollsystem - Systemredundans i driftskontrollsystemet - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Beskyttelse mot EMP og EMI - Særskilte krav til driftskontrollsystem etter klasse - klasse 2 - klasse 3 - Vern av kraftsystemet i regional- og sentralnettet - Mobile radionett driftsradio

20 Utkast til reviderte Beredskapsforskrift Forskrift om forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser - Kontroll (medvirkning, dokumentasjon og adgang) - Pålegg og Dispensasjon - Tvangsmulkt - Overtredelsesgebyr (kap. 2 7 samt vedleggene til kap. 5) - Straff - Gebyr (beredskapsmyndighetens utgifter) - Ikrafttreden - Overgangsregler vedtak før/etter 2003 og før/etter 2013 > eksisterende anlegg og ombygginger

21 Annet regelverk Øvrige forskrifter (endringer) på høring (NVE) Damsikkerhet - vs forsyningssikkerhet Kompetanseforskriften Forholdet til annet lovverk: NAV loven arbeidskraft Sikkerhetsloven - objektsikring Ekom lov og forskrift DSB FEF mv

22 NVEs tilsynsvirksomhet etter BfK her med vekt på sikringstiltak ved anlegg

23 NVEs beredskapstilsyn etter BfK Tema for beredskapstilsyn er for tiden bl.a.: Generell bl.a.: risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold tilgjengelige beredskapsressurser Reparasjonsberedskap Sikringstiltak i anlegg og bygg Sikkerhet i driftskontrollsystemer Plan for ca beredskapstilsyn i perioden Prioritering av selskap og anlegg ut fra vesentlighetshensyn, men alle får tilsyn okt. 2012

24 Hjemmelsgrunnlag tilsyn (1) Energiloven 1-1 Virkeområde ff Kontroll kap. 9 Beredskap -> myndigheten delegert NVE Energilovforskriften 1-1 Virkeområde ff. 9-1 Kompetanse (forskrift) 9-2 Tilsyn og kontroll kap. 8 Beredskap Beredskapsforskriften (BfK) Enkeltvedtak jf. anleggets klasse og tidligere bestemmelser (RSK) okt. 2012

25 Hjemmelsgrunnlag tilsyn (2) Energiloven 9-6 (Meldeplikt) 2. ledd Eier eller bruker av anlegg er pliktig til å gi departementet og dem departementet gir fullmakt, de opplysninger de ber om, og adgang til anlegg mot gyldig legitimasjon (Kontroll) utdrag av 1., 2. og 3 ledd Departementet fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Den som har konsesjon skal påse at anlegget, driften av anlegget eller virksomheten oppfyller de krav som er fastsatt i eller i medhold av denne lov. Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi departementet de opplysninger som er nødvendige for utøvelse av myndighet etter denne lov. Energilovforskriften 9-2. Tilsyn og kontroll Departementet fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven overholdes. Når myndighet etter loven og denne forskrift er lagt til NVE omfatter dette også myndighet etter første punktum. Konsesjonæren skal medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn okt. 2012

26 Tilsynets formål Utgangspunkt i felles interesse om god sikkerhet og beredskap i norsk kraftforsyning Hensikten er å finne status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til beredskapsforskriften Sikringstiltak med vekt på fysisk sikring Tilsynet gjennomføres med utgangspunkt i spørsmål fra tilsynsteamet Samlet strukturert befaring av anleggets sikringstiltak Fokus på tilsynets tema Vi ser etter feil og mangler - funn som kan gi avvik og anmerkninger, men også etter gode løsninger okt. 2012

27 Tema for tilsynet Sikringstiltak med vekt på BfK bl.a.: 1-4 B-plan (dette anlegget) 4-5 Adgangskontroll 4-6 Besøksrestriksjoner 5-1 Sikringsplikt 5-4 Analyse (ROS) 5-5 Sikringsnivå 5-6 Vakthold 5-7 Kontroll og vedlikehold 6-4 Særlige krav til driftskontrollsystemer (dette anlegget) Relevante enkeltvedtak (RSK mv.) 15. okt

28 Eksempel: Program - tilsyn med sikringstiltak X transformatorstasjon dd. mm 2012 Kl Åpningsmøte / Presentasjon Kl Kartlegging av status (skriftlig muntlig) Kl Tid til lunsj Kl Befaring i anlegget Kl Oppsummering for tilsynsteamet Kl Avslutningsmøte gjennomgang av funn Tidene er tentative og justeres etter behov. Etter til synet kan det avsettes tid til spørsmål og drøftinger okt. 2012

29 Nærmere om tilsynet Tilsynet er en stikkprøvekontroll av anlegg og planverk ikke en total gjennomgang ikke en godkjenning/sertifisering Eventuell aksept/anerkjennelse av et tiltak gir ikke aksept for andre mulige unnlatelser eller svakheter Manglende funn avvik eller anmerkninger, gir ikke aksept for tilstand Det er virksomhets ansvar å redegjøre for sikringstiltak anlegg og planverk under tilsynet, selv om NVE ber om å få dokumenter på forhånd Forutsetter at virksomheten bruker tilsynet før, under og etter til egen gjennomgang av anlegg og planverk Vi tar hensyn til anleggets eksisterende byggtekniske utforming og arrangeringen av elektriske anlegg, samt tidligere pålegg Tidligere pålegg forutsettes opprettholdt så langt disse passer og ikke er opphevet eller erstattet av andre enkeltvedtak eller forskrift okt. 2012

30 Tilbakemelding Funn Avvik brudd på forskrift og må lukkes Anmerkning anbefaling om forbedring Tilsynsrapport blir sendt på høring til selskapet Luke ut ev. faktafeil og misforståelser Ev. justere frist for lukking av avvik Lukking av avvik settes som regel til tre mnd. Større avvik, ber om fremdriftsplan innen tre mnd. 15. okt

31 Formell saksgang Funn som blir presentert i dag er å anse som varsel om vedtak jf. foreløpig tilsynsrapport til høring Sluttrapport blir vedtak med varsel om mulig tvangsmulkt Gir plikt til å rette avvik Klageadgang til OED Anmerkning innbærer ingen pålegg og er således ikke et vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven Forhold som er kraftsensitive etter BfK 6-1 og 6-2 blir underlagt taushetsplikt og unntatt fra innsyn etter offl okt. 2012

32 12. jan Hva ser vi etter - hva finner vi Områdesikring (eksempler) gjerder/ porter som er for dårlige - det er plass til å krabbe under eller enkle å klatre over gjerdeduk og stolper som er for dårlig festet porter med dårlige låser eller ikke er sikret i bakkant (kan løftes av hengslet) låsfeste/ beslag som er montert med vanlige usikrede skruer/muttere og kan skrus av med vanlig verktøy hengelåser og andre låser/låskasser av for dårlig sikringmessig kvalitet 32

33 Utvendige hengsler som kan skrus av vha utvendige skruer Porter som kan løftes av eller skrus opp, dårlig feste gjerdeduk Glippe under gjerde som er sikret med løs stein og kvist okt. 2012

34 12. jan Skallsikring (eksempler) Vekt på beskyttelsen av de mest vitale komponenter som anleggets hovedtransformatorer, SF6 anlegg, muffehus, kontroll-/ telerom eller adkomst fjellanlegg (eks. via kabelgang) - unngå svekkelser og punkteringer ved bl.a. å påse at: bjelkestengsler og stålporter i transportåpninger og andre adkomster er tilstede og i orden hengelåser/ låssylindre på ståldører og porter er tilstede, fungerer etter hensikten og har tilstrekkelig styrke, og ikke enkelt kan åpnes eller manipuleres f.eks. gjennom gitterporter eller sideluker det ikke er usikrede vinduer, kabel- og luftekanaler balanse i sikringsnivå ved at det for eksempel ikke er tredør i en adkomst mens det er ståldør i annen adkomst til samme anleggsdel. 34

35 Ubalanse i sikringstiltak (eksempler) Adkomst til direkte til transformatorer fra offentlig område kombinert område og skallsikring - sikret med hhv.: - rusten Volvo hengelås til kr 50,- - låser som ikke er stort bedre og fester som kan skrus av okt. 2012

36 Muffehus i betong og ståldører men et vanlig vindu gir tilgang til både nettanlegg og kraftstasjon Halvhøy og åpen i topp gipsvegg gir tilgang - via trapp fra delvis åpent offentlig område til deler av stasjonen Mørk av identitetshensyn 36

37 12. jan Anleggenes egen strømforsyning/nødstrøm, (eksempler) Nødstrømsaggregat - kapasitet, tilstand, prøvekjøring Batteribanker kapasitet, driftstid, tilstand Veksle-/likerettere, øvrig utstyr Dublering og fysisk separering Kableføringer unngå fellesføring mellom signalkabler, styrestrøm og høyspent EMP - sikring Beskåret av identitetshensyn 37

38 12. jan Kontroll, vedlikehold, funksjon mv. (eksempler) System for dokumentasjon, kontroll (både tilstedeværelse og funksjon) og vedlikehold av sikringstiltak Hindre skader, korrosjon, forvitring, tilgroing mv. Faktisk funksjonsprøving at for eksempel ståldører/-porter kan lukkes, låses m.m. Ettermontert av ulike anordninger (rør, kabler, beslag, maling) må ikke komme i konflikt med det opprinnelige sikringstiltaket Planer for iverksetting av forberedte tiltak - hvem gjør hva, hvor og når, samt med hvilke hjelpemidler. 38

39 Funn kontroll, vedlikehold mv. (eksempel) Reservemateriell (master) og forberedte sikringstiltak (stållemmer) Sist nevnte ble etter hvert funnet (påvist) av NVE i uteanlegget Beskåret av identitetshensyn 39

40 18. okt Funn funksjonskontroll (eksempler) Noen steder lar ikke porter og dører seg lukke pga. andre anordninger (rør, kabler, beslag) som er ettermontert uten særlig tanke på det opprinnelige sikringstiltaket Eksempel: Her kommer håndtak på en indre sikringsdør i konflikt med panikk på ytterdør slik at den åpnes når innerdør lukkes 40

41 Mørk og beskåret av identitetshensyn jan. 2012

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Velkommen til sesjon om Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Frank Skapalen og Øystein Gåserud Seksjon for beredskap Seminar om beredskapsforskriften 13. februar 2013 Forord Denne presentasjonen

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven)

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Tema for tilsyn 2011

Tema for tilsyn 2011 Funn på tilsyn 2011 11. januar 2012 Johannes Sjo Steinsvåg Seksjon for beredskap Tema for tilsyn 2011 Standard tilsyn: Drift og ggjenoppretting gunder ekstraordinære forhold Risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem

Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem Frank Skapalen, NVE Bjørn Jonassen, Deloitte 7 2012 kw kwh V E I L E D E R Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem Norges vassdrags-

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer