Kommentarer om SAKS fra Tekna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer om SAKS fra Tekna"

Transkript

1 Til: rektor, høgskoledirektør, høgskolestyret Ålesund, Kommentarer om SAKS fra Tekna Kommentar til brev fra Karl H. Halse til styret Det er naturlig at en så viktig sak som SAKS og potensielle strukturendringer engasjerer de ansatte. Det er også naturlig at det er umulig å lande vedtak og synspunkter som favner absolutt alle ved institusjonen, jf. brev av til rektor, høgskoledirektør og styremedlemmer ved HiÅ fra Karl Henning Halse med flere. Avsenderne av brevet, hvorav fire personer er Tekna-medlemmer, fremmer et syn som avviker fra arbeidstakerorganisasjonenes felles uttalelse (vedlegg 1). Det er viktig å minne om at arbeidstakerorganisasjonene representerer og ivaretar medbestemmelsesretten til alle ansatte ved Høgskolen, hvorav ca. 146 ansatte er medlemmer av organisasjonene. Organisasjonene har hatt gode prosesser med sine medlemmer i utformingen av sin uttalelse og det har vært bred enighet om synspunktene. For Teknas del er det kun ett eneste medlem (av 45 medlemmer) som bortsett fra dette brevet har uttrykt uenighet med Teknas synspunkter i saken. Teknas innspill om konsortium synes ikke framlagt for styret Tekna ba i epost 16. oktober om at vårt innspill om konsortium skulle brukes som underlag til arbeidet med svarbrev til KD og derfor legges fram for styret. I epost av 23. oktober fra Linda Granmo med link til styredokumenter ( Styresaker per epost.zip ) mangler dette innspillet. Vi legger derfor ved innspillet på nytt og ber styret vurdere det (vedlegg 2). NHO Møre og Romsdals brev om høgskolestruktur I brev til fylkesordføreren med kopi til HiÅ av 2. oktober advarer NHO mot at høgskolene i fylket underlegges NTNU og oppfordrer i stedet til at høgskolene i fylket fusjonerer. Innspillet har ikke blitt lagt fram for organisasjonene og er heller ikke inkludert i styredokumentene i epost av 23. oktober. Vi legger derfor med brevet her (vedlegg 3). Sammenslåinger medfører ikke automatisk høyere kvalitet Tekna mener at høyere kvalitet ikke automatisk følger av sammenslåinger. Et bedre tiltak er forlengelse, forsterking og formalisering av allerede pågående SAK-tiltak i sektoren. Slike tiltak har allerede hatt positiv effekt, men progresjonen er etter regjeringens syn for langsom. Gjennom forslaget om konsortium, eventuelt en annen, liknende mekanisme, kan SAK-prosessen akselereres, uten unødige, uheldige bivirkninger som følger av sammenslåinger/fusjoner. En slik mekanisme kan sikre et gjensidig, forpliktende samarbeid mellom likeverdige partnere (f.eks. NTNU og andre høgskoler), der arbeidsdeling og konsentrasjon formaliseres gjennom multilaterale avtaler på en slik måte at høgskolenes selvstyre ivaretas og faglig identitet og egenart spisses og sikrer høgskolenes respektive regionale samfunnsoppdrag. Samsvar med sentrale aktørers skepsis til fusjon med NTNU Arbeidstakerorganisasjonenes felles uttalelse, og Teknas innspill om konsortium, er på linje med innspill fra en rekke sentrale aktører i regionen. I tillegg til NHO ovenfor, vil Tekna vise spesielt til åpent brev i Sunnmørsposten 28. august 2014 fra åtte industriledere i de største bedriftene på Sunnmøre (vedlegg 4), hvor det står følgende: side 1 av 4

2 En mulig modell som har vært drøftet, er at høgskolene i Midt- Norge og Møre og Romsdal skal sentraliseres under NTNU i Trondheim. En slik modell vil skape lange og langsomme beslutningsveier, og vil fort kunne miste den nærheten til næringslivet som Høgskolen i Ålesund har i dag. Og som vi i næringslivet mener styrker verdiskapingen i denne regionen. Vi har mer tro på en modell hvor det etableres et gjensidig, likeverdig og forpliktende samarbeid mellom NTNU og for eksempel Høgskolen i Ålesund. Vi ser eksempler på slikt samarbeid i dag og dette bør formaliseres og videreutvikles betydelig. Næringslivets syn fikk støtte i Sunnmørsposten neste dag av professor og dekan på AMO, Hans Petter Hildre (vedlegg 5): I en kronikk i Sunnmørsposten fredag ga sentrale ledere i den maritime næringen et fast håndtrykk til Høgskolen i Ålesund, og advarte mot at en sammenslåing med NTNU i Trondheim kan medføre at høgskulen mister den nærheten til næringslivet som skolen har i dag. - Vi har mer tro på en modell hvor det etableres et gjensidig og likeverdig forpliktende samarbeid mellom NTNU og for eksempel Høgskolen i Ålesund, skriver lederne, som også mener et enda tettere samarbeid med Høgskolen i Molde er en naturlig utvikling. -Jeg deler disse synspunktene hundre prosent, sier Hildre, som mer enn mange har knyttet kontakt mellom NTNU, den maritime næringen og Høgskolen. Dette er det samme synet som arbeidstakerorganisasjonene uttrykker i sin uttalelse: Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund vil ikke støtte en løsning og modell som innbefatter en tettere integrasjon/fusjon med NTNU. Arbeidstakerorganisasjonene støtter et gjensidig formalisert samarbeid med NTNU som likeverdig partner i fagområder hvor dette er naturlig. Risk and reward ved fusjon med NTNU HiÅ har allerede et godt samarbeid med NTNU, f.eks. ved felles søknad om SFI. Tekna mener at det er gode synergier å hente ( reward ), særlig innen teknologi, ved å utvide og forsterke dette samarbeidet. Tekna mener imidlertid at hvis slike synergier skal komme gjennom fusjon med NTNU, så er det en betydelig nedsiderisiko ( risk ), som vist til i arbeidstakerorganisasjonenes felles uttalelse og i vedleggene. Tekna mener det er urealistisk at HiÅ vil klare å sikre seg nødvendig autonomi i en fusjon med NTNU, f.eks. gjennom nedfelling i lov. HiÅ har ikke nødvendig kjøttvekt til å sikre de nødvendige premisser for å ivareta både egne interesser og det regionale samfunnsoppdraget. I tillegg vil et slikt hypotetisk scenario med et autonomt HiÅ fjerne vilkåret for fusjon ved at man de facto utøver samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom to selvstendige institusjoner, ikke som en sammenslått institusjon. Sammenslåing med høgskolene i Molde, Volda og Sogn og Fjordane Tekna mener at hvis det blir aktuelt med sammenslåing av HiÅ med andre institusjoner, bør alternativet med HiMolde utvides til også å inkludere HiVolda, og antakelig også HiSF, og dette alternativet bør prioriteres i det videre arbeid. I en slik fusjon vil HiÅ sammenslås med likeverdige partnere som sammen kan utnytte synergieffekter gjennom geografi, faglig likhet og faglig komplimentaritet slik at både høgskolenes autonomi, identitet og egenart, samt det regionale samfunnsoppdraget med leveranse av relevant arbeidskraft til nærings- og arbeidsliv, ivaretas. Faglig komplimentaritet er særlig attraktivt i så måte, da institusjonene ikke behøver krangle om ansvar, arbeidsdeling og konsentrasjon, samt at den fusjonerte institusjonen har flere ben å stå på i side 2 av 4

3 nedgangstider (se bl.a. kronikk av tidligere rektor ved HiÅ, Karl J. Skårbrevik, vedlegg 6). Noen konkrete eksempler på synergier ved å inkludere HiVolda/HiSF i en storhøgskole med HiMolde og HiÅ er som følger: storhøgskolen vil dekke et svært bredt behov for relevant arbeidskraft både offentlig og privat og har mange ben å stå på ved nedgangstider. storhøgskolen får nødvendig tyngde ( kjøttvekt ) når avtaler skal inngås med større institusjoner, som f.eks. NTNU. regionen sikres en styrket lærerutdanning som metter regiones behov for lærere. lærerutdanningens nye karakterkrav og forkurs i matematikk kan leveres av HiÅ/HiMolde. HiÅs behov for kompetanseheving i pedagogikk og elæring kan dekkes av HiVolda/HiSF. oppretting av yrkeskolelærerutdanning lettes gjennom samarbeid med HiVolda/HiSF. HiMolde og HiVolda har allerede en avtale om ph.d.-utdanning som HiÅ bør inngå i. forsterking av HiÅs samarbeid med HiSF om ingeniørutdanning i elkraft. Tekna HiÅ ved de tillitsvalgte Robin T. Bye Ottar Osen Terje Tvedt Vedlegg 1-6: som nevnt ovenfor Resterende vedlegg: relevante mediaoppslag En rekke kvalifiserte synsere har kommentert SAKS i Sunnmørsposten og andre media. Tekna har samlet de viktigste av disse innleggene på bloggen vår: Særlig ber vi styret lese avisoppslagene og se på advarslene mot fusjon fra NHO (vedlegg 3) næringslivet (vedlegg 4) og Hans Petter Hildre (vedlegg 5) som allerede nevnt ovenfor, samt Karl J. Skårbreviks kronikk og vurderinger (vedlegg 6). I tillegg har mange av synspunktene i følgende oppslag (se resterende vedlegg) vært relevante for uttalelsen til arbeidstakerorganisasjonene ved HiÅ og vi ber styret være oppmerksomme på disse vurderingene, oppsummert som stikkord: Tidligere rektor HiÅ, Karl J. Skårbrevik, kronikk Sunnmørsposten Stikkord: strukturendringer er ikke nødvendigvis svar på sårbare fagmiljø; vært god utvikling siste 10 år uten strukturendringer; fagmiljø blir ikke integrerte av å ha samme administrasjon, men ulik lokasjon; globalisert utdanningssystem gjør at sammenslåing er utgått på dato; høgskolenes regionale rolle bør være hovedpremiss for svaret til KD; satelitter under NTNU er dårlig løsning; frykt for sentralisert administrasjon og byråkrati, sammenslåing i M&R kan være strategisk for å sikre fylket som forvaltningsregion. Forskerforbundet HiST, kronikk Sunnmørsposten Stikkord: Stjernøutvalgets storhøgskolemodell og flercampusmodell synes mest aktuelle; skeptisk til flercampusmodell med stor-ntnu; fusjoner medfører mer administrasjon og byråkrati; institusjonene i Midt-Norge trenger samarbeidsplattform og felles utviklingsstrategi; rasjonalisering. side 3 av 4

4 Rektor NTNU, Gunnar Bovim, intervju Sunnmørsposten Stikkord: initiativet må komme fra høgskolene; kvalitetsøkning må ligge til grunn; tre akser: (1) som før, (2) fusjon høgskolene i Trondheim og Sør-Trøndelag, (3) integrasjon av enkelte fagområder ved høgskolene. Professor HiÅ, Harald Yndestad, kronikk Sunnmørsposten Stikkord: felles høgskole av HiMolde, HiÅ, HiVolda, HiSF gir naturlig balanse mellom Bergen og Trondheim; høgskolene har regionalt ansvar og ulike roller; uteksaminerte kandidater blir boende i regionen; felles høgskole vil styrke tverrfaglig og samfunnsorientert forskning og nærhet til næringslivet; underfinansiering et problem; fortsatt godt samarbeid med UiB og NTNU og utlandet. Internt og moderne verden. Rektor HiMolde, Hallgeir Gammelsæter, intervju Sunnmørsposten Stikkord: kan oppnå like mye ved samarbeid som ved sammenslåing; naturlige samarbeidspartnere for HiMolde er i Oslo, Tromsø og utenlands. Rektor HiVolda, Per Jarl Halse, intervju Sunnmørsposten Stikkord: kan oppnå like mye ved samarbeid som ved sammenslåing; naturlige samarbeidspartnere for HiMolde er i Oslo, Tromsø og utenlands. Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde, intervju Stikkord: kan oppnå like mye ved samarbeid som ved sammenslåing; naturlige samarbeidspartnere for HiMolde er i Oslo, Tromsø og utenlands. President Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, kommentarer til NHOs skisse til ny finansieringsmodell Stikkord: Relevans er vanskelig å spå, særlig på lang sikt; forskningsfinansieringen må sikre solid basiskunnskap og brede fagkompetanser i forskningen ved universiteter og høgskoler; finansieringssystemet må gi sterkere incentiver til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom universiteter og høyskoler, instituttsektoren og næringslivet innenfor utdanning, forskning og utvikling; mer samarbeid vil øke oppfattelsen av forskningens relevans i samfunnet og styrke kvaliteten i akademia; trenger ikke flere universiteter; vi har meget vellykkede eksempler på hvordan høyskoler fungerer som en hub for lokale næringslivsklynger og er med å bidra positivt der, dette trengs mer av; det er ikke struktur som gir god forskning, det er folk. Teknas høringssvar til Stjernøutvalgets rapport, ). Stikkord: Man bør bygge videre på eksisterende strukturer og tydeliggjøre rollene til universiteter og høgskoler; hver høyskole bør ha en særpreget profil, med vekt på kortere profesjonsutdanninger med høy kvalitet; flere høyskoler bør tilby master- og doktorgradsutdanninger der de har særlig kompetanse; kontakten med lokalt arbeidsliv vil være spesielt viktig for å utvikle gode profesjonsutdanninger og relevant forskning ved høyskolene; bort fra tellekantsystem for finansiering og over på kvalitet; god forskning skjer gjennom forutsigbare og gode rammebetingelser; forskningssamarbeid utvikles best gjennom å bruke nettverks- og finansieringsmodeller som både belønner og stimulerer til samarbeid; forslaget om strukturreform kan bidra til å minke samarbeid og forståelse mellom universitet/høyskole og arbeidslivet. side 4 av 4

5 UTTALELSE TIL HØSKOLESTYRET OM SAKS Fra: Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund Til: Høgskolestyret for Høgskolen i Ålesund Dato: 10.oktober 2014 BAKGRUNN KD har gjennom SAKS bedt høgskolene utrede hvordan de vil realisere sin strategiske posisjon via færre institusjoner. I den forbindelse har Høgskolen i Ålesund anbefalt tre alternativer: Fortsette som nå med en spissing i to fakulteter: helse og teknologi, integrasjon/fusjon med Høgskolen i Molde og integrasjon/fusjon med NTNU. I denne uttalelsen ønsker vi å komme med synspunkter relatert til de to fusjonsalternativene, samt utdype hvordan alternativet med en fortsatt selvstyrt høgskole kan fungere. En eventuell integrasjon/fusjon med andre høgskoler er en sak som berører alle ansatte ved høgskolen. Den vil ha stor betydning for de ansattes arbeidsplass og påvirker de ansattes arbeidsoppgaver for å ivareta høgskolens regionale samfunnsoppdrag. Det er også de ansatte som til syvende og sist skal realisere resultatet av den endelige beslutningen. Det er derfor av største betydning at vurderingene fra de ansattes organisasjoner når fram i denne saken. EKSTERNE INNSPILL Forholdet til samfunnet Høgskolepolitikk har alltid vært regionpolitikk. Høgskolen i Ålesund ble opprettet for å tjene regionens arbeidsliv. Dette har også vært den linjen høgskolen har fulgt i alle år. Vi viser til uttalelsen fra sentrale organisasjoner utenfor høgskolen. - Møre og Romsdal fylke med Fylkestinget, Fylkesutvalget og Fylkesrådmann har gått inn for en samling av høgskolene i Møre og Romsdal. - Fylkespolitikere har gått ut og påpekt betydningen av en samling av høgskolene i fylket. - NHO har i sitt styre vedtatt at de går inn for en samling av høgskolene i Møre og Romsdal. - Sentrale industriledere på Sunnmøre står fram og advarer mot en fusjon mellom HiÅ og NTNU.

6 - Lederartikler ved redaktør i Sunnmørsposten og Nytt i Uka, understreker betydningen av en samling av alle høgskolene i Møre og Romsdal. Arbeidstakerorganisasjonene viser til de tydelige og samstemte innspillene fra våre sentrale samarbeidspartnere i regionen, og vi ber om at høgskolestyret lytter til disse rådene. Forholdet til andre høgskoler Når det gjelder forholdet til andre høgskoler har arbeidstakerorganisasjonene merket følgende: - Høgskolen i Ålesund har helt siden statsråd Hernes sin tid gått inn for en samling av høgskolene i Møre og Romsdal. - Stjernø-utvalget foreslo i ett av sine forslag en storhøgskole med Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. - NTNU sin utredning, om forholdet til andre høgskoler virker uklar. Det framgår heller ikke hva de egentlig ønsker å oppnå med campuser i andre regioner. Det fremgår av høgskolens notat til SAKS at høgskolens valg av en modell med integrasjon/fusjon med Molde er begrunnet med at Volda innenfor Mørealliansen har vist uvilje til å forplikte seg til et tettere samarbeid med Ålesund. Arbeidstakerorganisasjonene vil her minne høgskolestyret om at Mørealliansen ikke er et ansvarlig organ for høgskolene i Møre og Romsdal. Høgskolen i Volda og Høgskolen i Sogn og Fjordane har gjort vedtak om to mulige valg. Begge innbefatter høgskolene i Møre og Romsdal. Her er Fjordmodellen den samme som storhøgskolen for Nord-Vestlandet fra Stjernø-utvalget. Videre er det etter det vi er kjent med slik at Høgskolen i Molde ikke har foretatt noe styrevedtak om integrasjon/fusjon med Høgskolen i Ålesund eller Høgskolen i Volda. Det er altså ingen andre som støtter en modell bestående av integrasjon/fusjon kun mellom høgskolene i Ålesund og Molde. ANBEFALING OG BEGRUNNELSER Om integrasjon/fusjon med NTNU Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund vil ikke støtte en løsning og modell som innbefatter en tettere integrasjon/fusjon med NTNU. Arbeidstakerorganisasjonene støtter et gjensidig formalisert samarbeid med NTNU som likeverdig partner i fagområder hvor dette er naturlig. Begrunnelse:

7 - En integrasjon/fusjon med NTNU er på nåværende tidspunkt en stor risiko for høgskolen og de ansattes arbeidsplasser på lengre sikt. - Under en felles NTNU-paraply vil HiÅ få redusert sin påvirkningskraft mht. videre faglige satsninger. Risikoen for å bli «fjernstyrt» er stor, siden NTNU og HiÅ ikke er likeverdige parter i et slikt nytt partnerskap. Den faglige tyngdekraften taler til fordel for NTNU, og vår region risikerer utkontraktering av kunnskap og ansatte. - En fusjon med NTNU vil gjøre HiÅ meget sårbar over tid. - NTNU sitt eget motiv for en evt. integrasjon/fusjon er ennå uklar. - En fusjon med NTNU bryter med den naturlige rollefordeling mellom universiteter og høgskoler, der universitetene ivaretar et nasjonalt og internasjonalt samfunnsoppdrag med større fokus på grunnforskning og mer generiske og teoretisk rettede studier, mens høgskolene ivaretar et regionalt samfunnsoppdrag med større fokus på anvendt forskning, profesjonstudier og praksisnær utdanning skreddersydd for regionalt næringsliv og offentlig sektor. I begge rollene må selvsagt utdanning, forskning og formidling gjennomføres med høy akademisk kvalitet. - Der er en betydelig skepsis til en fusjon mellom NTNU og HiÅ i næringslivet på Sunnmøre som bunner i en frykt for at høgskolen ikke vil være i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag etter en eventuell fusjon. Det vises her til åpent brev fra Maritimt Forum til statsråd Isaksen og artikkel i Sunnmørsposten , skrevet av sentrale industriledere på Sunnmøre. Om integrasjon/fusjon med de andre høgskoler Hvis HiÅ skal fusjoneres med andre høgskoler, mener arbeidstakerorganisasjonene at Høgskolen i Ålesund bør gå inn for et entydig vedtak om en tettere integrasjon/fusjon av høgskolene i Møre og Romsdal. Det støttes å ta med Sogn og Fjordane, dersom det blir aktuelt. Begrunnelse: - Høgskolen bør lytte til rådene fra den region den skal betjene. - Dersom det skal gjøres en strukturendring, må alle alternativer utredes. - Store felles faglige prosjekter krever en gjensidig tillit og et godt samarbeidsklima mellom høgskolene på Nordvestlandet. En ny splittelse mellom høgskolene vil ikke danne grunnlag for tillit på kort eller lengre sikt. - En samlet høgskole for regionen ivaretar rollen til profesjonsutdanningene og høgskolenes rolle i å formidle erfaringsbasert kunnskap i regionen. - En samlet høgskole for regionen passer for rollen til profesjonsutdanningene med bl.a sykepleierutdanning, bioingeniørutdanning og ingeniørutdanning.

8 - Stjernø-utvalget peker på Nordvestlandet som et naturlig regionalt tyngdepunkt mellom Trondheim og Bergen. Vi understreker betydningen av en sterk selvstendig kunnskapsregion på Nordvestlandet. - En samling av høgskolene i Møre og Romsdal vil føre til en tettere integrasjon med Møreforskning. - En samling av høgskolene i Møre og Romsdal og Nordvestlandet vil føre til en styrking av utdanningene i Ålesund og utvikling av Ålesund som et senter for industriell og økonomisk utvikling. - En samling av høgskolene i Møre og Romsdal vil skape et sterkt fag- og forskningsmiljø inn i mot offentlig sektor. INTERN BEHANDLING AV DENNE UTTALELSE Arbeidstakerorganisasjonene har hatt en omfattende intern behandling av denne saken. I Forskerforbundet (FF) har den vært drøftet på flere styremøter og med FF sentralt. Etter IDF-møtet i september ble det skrevet en felles uttalelse sammen med TEKNA/NITO, Norsk Sykepleierforbund og Parat til møtet med KD den 17. september. Fellesuttalelsen ble senere drøftet på et åpent FF medlemsmøte 26. september og den er sendt til intern høring til alle FF medlemmer. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har behandlet saken i medlemsmøte 25.8., og fellesuttalelsen er sendt ut på intern høring til alle medlemmer. TEKNA har holdt sine medlemmer oppdatert gjennom en blogg der alle relevante sakspapirer samt utkast til synspunkter har blitt lagt ut. I tillegg har medlemmene fått jevnlige nyhetsbrev og informasjon på epost om prosessen. Tilbakemeldinger til de tillitsvalgte har blitt gitt både skriftlig og muntlig, både uformelt gjennom diskusjoner og gjennom medlemsmøte. Dette notatet ble sendt til høring blant medlemmene før ferdigstillelse og reflekterer en nesten unison støtte til synspunktene. Parat har drøftet denne saken på et åpent medlemsmøte og ved styrebehandling. Forskerforbundet TEKNA NITO Norsk Sykepleierforbund Parat

9 Dropp S-en i SAKS? videreføring av HiÅ som selvstendig institusjon i nasjonale konsortier Sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene har Tekna kommet med sin anbefaling til to av de tre SAKS-alternativene som HiÅs styre har vedtatt (fusjon med HiMolde og fusjon med NTNU). I dette notatet ønsker vi å komme med et forslag til det tredje alternativet om å videreføre HiÅ som selvstendig institusjon. Dette alternativet er bare realistisk dersom det samtidig gjennomføres tilfredstillende tiltak for å heve kvalitet og styrke fagmiljøer. Tekna mener derfor at følgende forslag bør utredes: Høgskolen i Ålesund videreføres som selvstendig institusjon gjennom en faglig spissing i to fakulteter for helsefag og teknologi. For å oppnå heving av kvalitet og styrking av fagmiljøer bør HiÅ deretter inngå i to nasjonale konsortium med andre relevante og likeverdige høgskoler: ett konsortium for helsefag og ett konsortium for teknologi. Konsortiene skal sikre et gjensidig, forpliktende samarbeid mellom likeverdige partnere, der arbeidsdeling og konsentrasjon formaliseres gjennom multilaterale avtaler på en slik måte at høgskolenes selvstyre ivaretas og faglig identitet og egenart spisses og sikrer høgskolenes respektive regionale samfunnsoppdrag. En kollektiv heving av kvaliteten og styrking av fagmiljøene må ligge til grunn for alle operasjonelle og strategiske avtaler som blir inngått. NTNUs styre har lansert en mulig fusjon mellom NTNU og høgskolene i Ålesund, Narvik, Gjøvik og Sør-Trøndelag basert på disse høgskolenes styrke innen teknologiske fag. Tekna er enig i at disse institusjonene kan oppnå bedre kvalitet og styrkede fagmiljøer gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK), men mener at synergieffektene bedre kan hentes ut gjennom et nasjonalt og geografisk landsdekkende konsortium mellom disse høgskolene uten å være fusjonert med NTNU og underlagt et sentralisert styre i Trondheim. Andre høgskoler kan også være relevante i et slikt konsortium, f.eks. Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det må selvsagt også vurderes om NTNU kan eller bør inngå i konsortiet. Tilsvarende bør det utredes om HiÅ bør inngå i et nasjonalt konsortium for helsefag med relevante partnere. Teknas forslag om bruk av høgskolekonsortium kan sees som en forlengelse, forsterking og formalisering av allerede pågående SAK-tiltak i sektoren. Slike tiltak har allerede hatt positiv effekt, men progresjonen er etter regjeringens syn for langsom. Gjennom forslaget vil SAKprosessen akselereres, uten unødige, uheldige bivirkninger som følger av sammenslåinger/fusjoner. Ålesund, For Tekna ved HiÅ

10 NÆRINGSLIVETSMOVEDORGANISASIONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE izt Postboks 678 Sentrurr Notecesgata 1 NO MVA nhc roweroms4nno no N Alr.sursc Alesuod NHO Ncrw3y Norway www nrio norrnoreogrorrsdal MOREOGROMSOAL Fylkesordfører Jon Aasen Vår dato Fylkeshuset Deres dato Julsundvegen 9 Vår referanse ty 6404 Molde Deres referanse Vedr. høgskolestrukturen i Møre og Romsdal NHO Møre og Romsdal er opptatt av at Nordvestlandet skal utvikles til en sterk kunnskapsregion. Dette er av stor betydning med tanke på bedriftenes rekrutteringsbehov og er det som skal legge grunnlag for videre vekst og utvikling. En slik utvikling er avhengig av gode relasjoner mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Nærhet mellom høgskolene og bedriftene er avgjørende for å møte næringslivets kompetansebehov i dag og i fremtiden. Næringslivet er opptatt av å samhandle med sterke utdanningsinstitusjoner med god kvalitet, evne og vilje til omstilling. Næringslivet i vårt fylke bidrar med store beløp til gaveprofessorat ved høgskolene og bidrar til å forsterke undervisningen ved å ta studentene inn i bedriftene, både når det gjelder oppgaver, praksisplasser og sommerjobber. Dette bidrar til større forståelse for faget og studentene etablerer gode relasjoner til det næringslivet de siden skal søke jobb hos. Høgskolene i fylket vårt må kunne søke samarbeid med ulike forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt ved behov, uten å være for tett koblet mot kun ett forskningsmiljø, som f.eks. NTNU. Dersom Møre og Romsdal underlegges NTNU, frykter vi at våre viktigste næringsrettede studietilbud, på sikt bygges ned og forsvinner ut av fylket. En sterk høgskole i Møre og Romsdal vil innebære at en tar steget opp for å kunne konkurrere om finansiering på linje med de større høgskolene. NHO Møre og Romsdal mener derfor at en skal fusjonere høgskolene i Møre og Romsdal til en sterk høgskole med fire campus. Sammenfallende fag bør i størst mulig grad samordnes for å unngå intern konkurranse og for å stå sterkt samlet sett. Økt spesialisering og spissing innenfor områder der næringslivet er i en ledende posisjon må prioriteres. Gode tilbud for etter- og videreutdanning samt tilbud som retter seg mot offentlig sektor er også viktig for å utvikle hele fylket til en attraktiv region. Med vennlig hilsen NHO Møre og Romsdal Karl Inge Rekdal Styreleder sign. Torill Ytreberg regiondirektør

11 ') Kopi: Høgskoleni Ålesund Høgskoleni Molde Høgskoleni Volda Høgskolesentereti Kristiansund Mørebenken

12 6 SUNNMØRSPOSTEN Fredag 22. august 2014 DEBATT Kontakt oss: All utgivelse skjer i henhold til Sunnmørspostens publiseringsvilkår. Vi forbeholder oss retten til å arkivere og utgi i elektronisk form alt som er publisert i Sunnmørsposten. Dette gjelder også innsendt materiale. og innsendt stoff honoreres bare når det er avtalt. Vi forbeholder oss retten til å korte ned. Ubrukte innlegg returneres bare på anmodning. KRONIKK/SYNSPUNKT: E-post: Maks tegn inkl. mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å korte ned. Legg ved portrettfoto. Kommunesamanslåing KOMMUNE For ei tid tilbake høyrde eg ordføraren i Ålesund på NRK Møre og Romsdal. Han var bekymra for tenestene dei små kommunane leverte, det viktigaste i kommunesamanslåinga er at tenestene til innbyggjarane blir betre, sa han. Vidare sa Tømmerdal «Innbyggarane må få same tenestene om dei bor i Stordal eller på Aspøya,» Tømmerdal meiner visst tenestene som innbyggjarane i Ålesund får er betre enn i kommunane kring Ålesund, noko han ikkje har dekning for. Kutt. Vi ser at i undersøkingar har Ålesund kommune fått dårleg karakter på tenester som heimehjelp, heimesjukepleie og tilgang på sjukekeheimplassar. Få dagar etter at Tømmerdal var i NRK, las eg i Sunnmørsposten. «Varslar kraftige kutt i Ålesund.» Det var rådmannen i Ålesund som ville ha kraftige kutt på dei fleste områda for å unngå nytt gigantunderskot. Prognosane for 2014 viser at underskotet i Ålesund kommune kan bli på 87 millionar kroner. Desse varsla kutta er ikkje noko nytt, kutt og nedskjeringar i Ålesund kommune lesar og høyrer vi om nesten dagleg. So korleis kan nokon påstå, eller tru at innbyggjarane i kommunane kring Ålesund får betre tenestetilbod ved å slå seg saman med Ålesund? KORT SAGT FORMUESSKATTEN Skatt. Tømmerdal vil tydelegvis at kommunane rundt Ålesund skal slå seg saman med Ålesund kommune. Kvifor det? Er det fordi Tømmerdal er bekymra for tenestetilbodet innbyggarane i kommunane rundt Ålesund? Nei, eg trur ikkje det, det er nok for å få meir skattepengar til Ålesund frå innbyggjarane i kommunane rundt Ålesund. Kva skjer med ei kommunesamanslåing? Erfaringar i dag viser at utkantane er taparane i ei kommune, og i ei stor kommune blir langt fleire buande i ein utkant av kommunen. Det blir slik at det som er sentrum i ei av dagens kommune, kan verte ein utkant i ei stor kommune. Blir tenestene i kommunane rundt Ålesund betre om dei slår seg saman med Ålesund. Nei tvertimot, men eg ser ikkje vekk frå at etter at skattane frå «utkantane»kjem inn kan tenestene i noverande Ålesund bli betre. Det er nok det Tømmerdal ivrar for. Tømmerdal sa også. «Det er lov å sjå kva dei har fått gjort i Danmark, der har dei fått til ein del ting.» Kva dei har fått til i Danmark? Innbyggjarundersøkingar viser at folket i Danmark meiner at dei kommunale tenestene har blitt dårlegare etter kommunereforma. Undersøkingar viser at veljarane til alle dei politiske partia i Danmark meiner det. Dei meinte også at demokratiet hadde blitt svekka. Det danske kommunaldepartementet skreiv i september 2013 «Det lokale demokrati er udfordret». So sjølv dei ser skadane kommunereforma gjer. Eg kan ikkje tru at dette kom som ei overrasking, alle forstår eller bør forstå at lokaldemokratiet blir dårlegare i ei stor kommune. IVAR B. ROALD Vigra Støre, NHH-professorene Som tidligere eier og driver av flere små og mellomstore bedrifter, har jeg bare et spørsmål til disse virkelighetsfjerne tåkefyrstene. Hvor tar man pengene fra for å betale denne misunnelsesskatten, når bedriften i et eller flere år går med underskudd og ikke kan betale utbytte? De har tydeligvis ikke fått med seg at formue ikke er det samme som penger/likviditet! Selvfølgelig skal vi alle betale skatt, men det burde være like selvfølgelig at vi må tjene pengene først! KÅRE STOKKE Ålesund Sats på Høgskolen i UTDANNING KRONIKK Regjeringen fortjener skryt for å fokusere på økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Statsråden har varslet en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren samt en gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning. Statsråden har mye rett når han skriver at «det er kvaliteten i høyere utdanning som vil avgjøre om vi skal lykkes med å skape verdier, arbeidsplasser og et godt samfunn også i fremtiden.» (Kronikk januar 2014). Utfordringen er å definere hva som er kvalitet. Vi i næringslivet mener at kvalitet er noe langt mer enn den tradisjonelle akademiske tilnærmingen med å telle antall publikasjoner og siteringer. Når man skal måle kvalitet i høyere utdanning og forskning, må også relevansen den har for verdiskaping i samfunnet vektlegges. LÆRERSTREIK KS har ikke innsett at over 80 prosent av norske lærere har sagt et rungende NEI til avtaleforslaget. De trodde at små og ubetydelige flikkinger på skissa, ville få oss til å godta deres endringer. KS påstår at de har snudd hver en stein. De må forstå at det ikke holder med å snu steinene! De må faktisk flyttes! Skolenes landsforbund beklager den belastningen tusenvis av Høgskolen er unik for verdiskapingen i regionen Regional forskning. Bedriftene i den maritime klyngen på Møre vurderer Høgskolen i Ålesund som en sentral medspiller i vår rolle som verdiskaper. Høgskolen er med på å videreutvikle vår kompetanse, som sikrer vår innovasjons evne og konkurransekraft. Statsråden skriver i en kronikk: «Hvis innovative miljøer som dette (maritim klynge på Møre) skal lykkes i den globale konkurransen, må også norsk høyere utdanning og forskning være i verdensklasse.» ( ) Dette er selvfølgelig helt korrekt. Imidlertid lider høgskolens forskningsmiljø under at den offentlige finansiering av forskning i Norge er sterkt sentralisert. Av 7 8 milliarder kroner som Forskningsrådet årlig bevilger, går 92 prosent til universitetsbyene. Dette skjer til tross for at 70 prosent av verdiskapingen i landets næringsvirksomheter skjer utenfor de fire storbyregionene. Sentraliseringen er et paradoks når det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for innovasjonskraften. Underfinansiert. Høgskolen i Ålesund utvikler kompetanse og utdanner studenter som næringen trenger. Studentene får seg raskt jobb i regionen. Utfordringen er at teknologiutdanninger, som den maritime, er underfinansiert. Dette står i veien for en optimal kvalitet i undervisningen, les mangel på smågruppe undervisning, tettere oppfølging av den enkelte student, lærerrekruttering og oppgradering av utstyr. Maritim utdanning er plassert i kategori E (kr ,- pr. student). Vi er enige med Maritimt Forum som elever, foreldre og samfunn påføres ved at KS ikke har skjønt alvoret i saken. -KS må komme lærerne i møte på en helt annen måte, hvis det skal være grunn til å komme til meklingsbordet igjen, sier forbundsleder Anne Finborud. Mange lærere føler seg sviktet av Høyre, som de mener lovet fleksible arbeidstidsordninger i valgkampen. I Høyres stortingsvalgprogram står det nemlig følgende om hvordan partiet krever at maritim utdanning blir plassert i kategori B (kr ,- pr. student.) Gi rom for å satse. Statsråden sier til Universitetsavisa at «Vi vil skape større rom for den enkelte institusjon til å satse. Så må institusjonene ha vilje, evne og mot til å prioritere og si høyt at de vil satse mer på noen fagfelt framfor noen andre. Jeg tror det er viktig at vi griper fatt i områ- Lærerorganisasjonene og KS meklet over skal sikre en god skole: «Beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner.» «Medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte.» Dette er ikke vanskelig å si ja til hvordan Høyre vil løse utfordringene med å beholde og rekruttere gode lærere, men

13 SUNNMØRSPOSTEN Fredag 22. august 2014 DEBATT 7 DEBATT: Epost: Innlegg: Maks lengde tegn inkl. mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å korte ned. Skriv under med fullt navn. Kort sagt: Maks lengde er 800 tegn inkl. mellomrom. Disse tekstene komme raskere på trykk. Høgskolen i Ålesund utvikler kompetanse og utdanner studenter som næringen trenger Karl-Johan BaKKen, John Knudsen, ståle rasmussen, roy reite, stig remøy, njål sævik, gunvor ulstein, håvard ulstein og arnfinn ingjerd Ålesund utdanning: Bedriftene i den maritime klyngen på Møre vurderer Høgskolen i Ålesund som en sentral medspiller i vår rolle som verdiskaper, skriver artikkelforfatterne. kunne miste den nærheten til næringslivet som Høgskolen i Ålesund har i dag. Og som vi i næringslivet mener styrker verdiskapingen i denne regionen. Vi har mer tro på en modell hvor det etableres et gjensidig, likeverdig og forpliktende samarbeid mellom NTNU og for eksempel Høgskolen i Ålesund. Vi ser eksempler på slikt samarbeid i dag og dette bør formaliseres og videreutvikles betydelig. Et enda tettere samarbeid med Høgskolen i Molde er også en naturlig utvikling. En unik høgskole. Høgskolen i Ålesund har en kombinasjon av utdanning, forskning, innovasjons miljøer, bedriftsutvikling, kursvirksomhet og etterutdanning som gir både den maritime klyngen og regionen sterk skaperkraft. Skolen utvikler teknologi, kompetanse og personell til å gjennomføre avanserte maritime operasjoner. Høgskolen er unik for verdiskapingen i regionen. Vi tror Norge vil trenge flere miljøer som fungerer på denne måten i framtida. Derfor bør statsråden lære av og satse videre på Høgskolen i Ålesund. Karl-Johan BaKKen Konsernsjef Farstad Shipping John Knudsen Konserndirektør Rolls-Royce der der vi har noen naturlige fortrinn. Som for eksempel maritime fagområder.» Vi mener at Høgskolen i Ålesund har gjort det statsråden etterlyser. Skolen vil satse på havet og de mulighetene havrommet gir. Da er det opp til ham «å skape rom for de som vil satse.» Perfekt lokalisering. Høgskolen i Ålesund er perfekt lokalisert midt i kjernen av den maritime klyngen på Møre. Klyngen sysselsetter personer i over 220 bedrifter, omsetter for 55 milliarder kroner og har en årlig verdiskaping på over 21 milliarder kroner. Veksten i maritim verdiskaping har vært 16 prosent hvert år de siste 10 årene. I tillegg kommer veksten vi ser i de marine næringene. Høgskolen i Ålesund er en sentral del av Campus Ålesund sammen med blant annet Fagskolen, Norsk Maritimt Kompetansesenter, GCE Blue Maritime, Offshore Simulator Centre og en rekke bedrifter. Ny struktur? I den strukturdebatten som statsråden har invitert til, er det viktig å vurdere hva som tjener samfunnet rundt de ulike skolene. Det er avgjørende for oss i næringslivet i regionen at Høgskolen i Ålesund kan få fortsette sitt aktive og forpliktende samarbeid med oss. Vi tror ikke dette samarbeidet er tjent med at styring og ledelse skal ligge noe annet sted enn regionalt. En mulig modell som har vært drøftet, er at høgskolene i Midt- Norge og Møre og Romsdal skal sentraliseres under NTNU i Trondheim. En slik modell vil skape lange og langsomme beslutningsveier, og vil fort ståle rasmussen Konsernsjef Kleven roy reite Konsernsjef Vard stig remøy Adm.dir. Olympic Shipping njål sævik Adm.dir. Havila Shipping gunvor ulstein Konsernsjef Ulstein group håvard ulstein Adm.dir. Island Offshoredaglig arnfinn ingjerd Leder Maritimt Forum Nordvest tolv timer, men kom ikke frem til noen løsning De trodde at små og ubetydelige flikkinger på skissa, ville få oss til å godta deres endringer realitetene er at KS oppfatter dette på en annen måte. Når det gjelder KrF og SV så vil de at staten skal forhandle lønn med lærerne i fremtiden, hvis KS ikke snur. Sentrale politikere fortviler over at de ikke har muligheten til å påvirke skolepolitikken. Det er et ordtak som sier: «Jeg hører ikke hva du sier for det du gjør bråker slikt» Derfor sa Skolenes Landsforbund nei: Her er noen flere punkter som gjorde at vi landet på et nei: lærere skal ikke lengre ha mulighet for å kreve fleksibel arbeidstid, slik andre kan med bakgrunn i AML lærere skal få mindre betalt for overtid enn før. seniortiltakene svekkes kompetanselønnssystemet svekkes. Skolenes landsforbund mener at å forverre lærernes arbeidsbetingelser er særlig uklokt med tanke på rekruttering av unge mennesker til dette viktige yrket. rune rogne Fylkesleiar i Skolenes Landsforbund

14 6 NYHETER SUNNMØRSPOSTEN Lørdag 23. august 2014 Vil ha høgskole-identitet Hans Petter Hildre er glad i NTNU, men ser farer ved sammenslåing HØGSKOLE Professor Hans Petter Hildre deler bekymringen om Høgskolen i Ålesund, som sentrale ledere i det maritime klusteret på Sunnmøre står for. Hele det tekniske fagmiljøet ved Høgskolen i Ålesund har relasjoner til NTNU og dyp respekt for fagmiljøet der, men dersom en sammenslåing innebærer at vi blir redusert til et kontorfellesskap, mister vi identiteten vi har her, sier Hildre til Sunnmørsposten. Advare. I en kronikk i Sunnmørsposten fredag ga sentrale ledere i den maritime næringen et fast håndtrykk til Høgskolen i Ålesund, og advarte mot at en sammenslåing med NTNU i Trondheim kan medføre at høgskulen mister den nærheten til næringslivet som skolen har i dag. Vi har mer tro på en modell hvor det etableres et gjensidig og likeverdig forpliktende samarbeid mellom NTNU og for eksempel Høgskolen i Ålesund, skriver lederne, som også mener et enda tettere samarbeid med Høgskolen i Molde er en naturlig utvikling. Jeg deler disse synspunktene hundre prosent, sier Hildre, som mer enn mange har knyttet kontakt mellom NTNU, den maritime næringen og Høgskolen. Glad i NTNU. Fagmiljøet i Trondheim er kjempegodt, og jeg er glad i universitetet. Samarbeidet så langt har vært mellom enkeltpersoner, men dersom vi skal begynne å rapportere til ulike avdelinger i Trondheim, blir det byråkratisk og tungvint. Det blir en voldsom nedside for det faglige miljøet her Hva skal til for at det kan bli en sammenslåing? Forutsetningen må være at vi beholder statusen som en selvstendig enhet med egen identitet. Høgskolen må få legge sin egen strategi og tenkning, sier Hildre. Det pågår samtaler mellom Høgskolen i Ålesund og NTNU, men ifølge Hildre har NTNU ikke signalisert hvordan en sammenslått enhet vil se ut. I et intervju med Sunnmørsposten nylig sa rektor Gunnar Bovim ved mulige fusjoner måtte ta opp i seg alle delene av universitetenes oppdrag, både undervisning, forskning, formidling og nyskaping. Vi har høye ambisjoner på alle områdene, nasjonalt og internasjonalt, sa Bovim blant annet. JOHAN BEHRENTZ Fagmiljøet i Trondheim er kjempegodt HANS PETTER HILDRE PROFESSOR: Hans Petter Hildre. FOTO: STAALE WATTØ STRUKTURDEBATT Høgskoler og universiteter gjennomgår nå en debatt om hvordan de skal være organisert i framtida. Målet er at de alle skal bli faglig sterkere. Høgskolen i Ålesund vurderer flere alternativer, deriblant sammenslåing med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim Næringslivstopper advarer mot at skolen kan miste sin identitet. DEBATT: Sentrale bedriftsledere i det maritime klusteret støtter opp om Høgskolen i Ålesund og advarer mot sammenslåing som kan svekke kontakten mellom skolen og næringslivet. Volda snur, vil styrke Nordvestlandet REKTOR: Per Halse kom i mindretal då styret for Høgskulen i Volda diskuterte organisering. HØGSKULE Styret ved Høgskulen i Volda set Bergen-samarbeidet på vent og orienterer seg mot Ålesund og Molde. Vedtaket ble gjort for å prøve å unngå at for mykje makt skal hamne i dei store byane. Det seier Volda-rektor Per Halse til Sunnmørsposten. Når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snart møter høgskulane på Nordvestlandet, er signalet frå Høgskulen i Volda dette: Vi prioriterer Nordvestlandet framfor Bergen. Rektor og styreleiar Per Halse har den siste tida målbore at skulen orienterer seg sørover, mot Sogn og Fjordane og Hordaland. Nordvest. Men styret ved høgskulen er ikkje einig. Med klart fleirtal prioriterer styret Nordvestlandet og ser nordover mot Ålesund og Molde. Første prioritet er ei sterk eining på Nordvestlandet. Fleirtalet ville prioritere samarbeidet her og styrke regionen. Førebels er det dette som er retninga, seier Halse. Storpolitikk. Volda-rektoren seier det var ein vanskeleg debatt som gjekk over to-tre timar. Er det også storpolitikk i vedtaket? Vil styret styrke Nordvestlandet som eigen region, for å motverke at landsdelen blir utkant i ein storregion under Bergen eller Trondheim? Det var berre delvis tema for styret. På eit generelt plan veit vi at styresmaktene er opptekne av regionar for til dømes politi og helse. Inn i denne generelle debatten vart det nemnt at det er viktig å styrke Nordvestlandet. Fagleg samarbeid. Voldarektoren høyrer til mindretalet på tre som saman med prorektor Marie Nedregotten Sørbø og høgskulelektor Pål Hamre helst ser sørover. Halse grunngjev sitt val med at han vil at dei tilsette og studentane skal få best muleg fagleg samarbeid. PER OVE STIGE

15 6 SUNNMØRSPOSTEN Fredag 4. juli 2014 DEBATT Kontakt oss: All utgivelse skjer i henhold til Sunnmørspostens publiseringsvilkår. Vi forbeholder oss retten til å arkivere og utgi i elektronisk form alt som er publisert i Sunnmørsposten. Dette gjelder også innsendt materiale. og innsendt stoff honoreres bare når det er avtalt. Vi forbeholder oss retten til å korte ned. Ubrukte innlegg returneres bare på anmodning. KRONIKK/SYNSPUNKT: E-post: Maks tegn inkl. mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å korte ned. Legg ved portrettfoto. Jesus oppstode fakta eller fiksjon TRU Elias Vågnes er ein triveleg sjømann som eg har stor glede av å prate med om alt som har med hav og båt og navigasjon å gjere. Men når han bevegar seg ut i det teologiske farvatn, då set han tålmodet på prøve! Og når han går laus på sjølve grunndatumet for den kristne trua, Jesu oppstode, og respektlaust framstiller dette som eit påfunn, då reagerer eg. Kronargumentet hans denne gongen er den muntlege overleveringa av forteljinga om Jesu oppstode. Elias synest det tek so lang tid før den vert nedskriven! Forteljing. Her er ei argumentrekkje for at forteljinga om Jesu oppstode er sann og at Jesu liv, død og oppstode er betre bevitna enn dei fleste historiske hendingar frå eit par tusen år attende: 1. Nokre tiår med muntleg tradisjon er for ingen ting å rekne. Eg vil tru at dei fleste store historiske hendingar frå denne tida har langt større muntleg tidsrom, kanskje fleire hundre år. Snorre (1000 år seinare), har den eldste skriftlege kjelda si frå ca. 150 år etter Olav den heilage sin død i Desse augnevitna vi kjenner til, først og fremst Jesu læsveinar, ofrar alle livet for trua på Jesu oppstode. (Vi kjenner berre til evangelisten Johannes som døyr ein naturleg død.) 3. Kristendommen vert på utruleg kort tid den dominerande religiøse rørsla i Mellomhavslanda, som frå før er pakkfull med eldgamle, institusjonaliserte religiøse forestillinga og skikkar. Derfor er det høgst sakssvarande at Det nye testamentet vert skreve på den tids verdsspråk, nemleg gresk. 4. Eit av kriteria for at ei forteljing skulle bli del av Heilag Skrift, var at vedkomande som fortalde, sjøl var eit augevitne. 5. Her er 5 forskjellige skriftlege kjelder til Jesu oppstode, noko som i seg sjøl er oppsiktsvekkjande. Nemleg dei fire evangelia + apostelen Paulus sine brev. Språkforskarar kan nok seie mykje om kor like desse skriva er og kor ulike dei er, men eg har aldri sett nokon seriøs forskar som har hevda at a) dei er avskrift av kvarandre, eller b) at dei ikkje fortel om den same historiske hendinga. 6. I det heile: Bibelen er «fillerista» av vitskapen. Her er historikarar, språkforskarar, arkeologar, (og sjølvsagt teologar og filosofar) som har gått denne forteljinga om Jesus etter i saumane. Ei tid ville «Jesus-liv-forskinga» prøve å påvise ein anna Jesus, nemleg den historisk korrekte, bak den kyrkjelege tradisjonen. Dei lukkast aldri med det. Men eg vil påstå at all den historiske kunnskapen dei spadde fram, tvert imot støttar at den bibelske bodskapen om Jesu liv, død og oppstode er planta inn i den historiske og kulturelle samanhengen som Bibelen hevdar at den hende i. INGEBRIGT AUSTNES Fiskarstranda Høgskulepolitikk er re SYNSPUNKT KARL J. SKÅRBREVIK Tidl. rektor Høgskolen Ålesund HØGSKULANE Vi har fått ny regjering og ny statsråd og som vanleg må dei markere seg med noko nytt også når det gjeld universitet og høgskular. Sist Høgre hadde statsråden fekk vi kvalitetsreforma, fire nye universitet og samanslåing av universitetet i Tromsø og høgskulane i Troms og Finnmark. No skal det evaluerast og statsråden må følgje opp Høgre sitt landsmøtevedtak om nei til fleire universitet og stoppe prosessane mot dette som vi ser i fleire regionar. Eit meir bakstreverk utgangspunkt kan ein vanskeleg ta. Sårbare. Den generelle vurderinga av universiteta og høgskulane i Noreg er at dei er for små og har sårbare fagmiljø. Den vurderinga er nok rett i svært mange tilfelle, men å rette på dette ved strukturelle reformer er ikkje vegen å gå om ikkje høgskular skal leggjast ned og fagmiljø flyttast på. Slikt får ein ikkje til i Noreg. Dei fleste fagmiljøa ved høgskulane har ei rolle som regionale kompetanseleverandørar. Til det er dei som oftast store nok og kompetente nok. Ut av desse fagmiljø vil det så kunne vakse fagmiljø med både eit nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Utviklinga ved dei tre høgskulane i Møre og Romsdal dei siste åra har vist at dette er fullt mogleg. Samanslåing. Etter reformene for vel 10 år sidan har vi hatt ei positiv utvikling innan høgskulesektoren, og utviklinga har Eit meir bakstreverk utgangspunkt kan ein vanskeleg ta stort sett gått i den retning statsråden vist nok ønskjer mot større og meir robuste institusjonar. Det er difor vanskeleg å forstå behovet for å sette i gang ein reformprosess som alt er i gang om det ikkje andre motiv enn strukturendringar som ligg bak. Statsråden skal likevel ha ros for at han denne gongen har bede institusjonane om forslag. Men større skal det bli uansett. I Møre og Romsdal står samanslåing av høgskulane på nytt på dagsorden som det har gjort mange gonger før. I tillegg vil styret ved Høgskolen i Ålesund vurdere å gjere høgskulen til eit underbruk under NTNU i Trondheim. Fordel. Eit sentralt argument for samanslåing av høgskulane opp igjennom åra har vore at det vil føre til større og robuste fagmiljø. Det er eit argument som ikkje har noko for seg av fleire grunnar. Fagmiljø blir ikkje nærare integrerte om dei er under same administrasjon, men på ulike lokalitetar i fylket. Fagleg samarbeid er avhengig av god personleg kontakt og tillit. Dette samarbeidet kan like godt gå føre seg i forhold til institusjonar i andre deler av landet eller internasjonalt som mellom institusjonar i fylket. Om departementet la til rette for det kan høgskulane og universiteta samarbeid om fagtilbod via digitale media same kvar institusjonane er lokalisert. Om vi liker det eller ikkje har vi gått inn i eit globalisert utdanningssystem der argumentet for regionalt fagleg samarbeid som premiss for integrasjon av høgskular er utgått på dato for lenge sidan. Det er heller slik at faglege forskjellar mellom høgskular kan vere ein fordel ved nærare integrasjon og samanslåing. Ein slepp intern krangel om kvar undervisninga skal leggjast, kvar fagmiljø skal halde til og Suser avgårde ULYKKER: I over halvparten av alle dødsulykker er fart en medvirkende årsak. ILLUSTRASJON FERIE Når sommerferien nå står for døra, er det mange som gleder seg til å suse av gårde på vei til et trivelig feriemål. Og for at hver enkelt av oss skal komme trygt fram, kan vi alle ta ansvar. Sommertid betyr en økning av trafikk på veiene, noe som igjen gir økt risiko for trafikkulykker. Statistikken viser at én av tre dødsulykker gjennom året skjer i sommermånedene. Hver og en av oss kan ta ansvar for å spare liv og helse i sommertrafikken. Sett ned farten. I over halvparten av alle dødsulykker er fart en medvirkende årsak, og det handler ikke bare om råkjøring. I de fleste tilfeller handler det om at man bare kjører litt for fort. Og vi vet at det er få sekunder som kan gjøre forskjell mellom liv og død i trafikken. De få minuttene du sparer på å trå hardere på gassen er lite verdt, hvis du ikke kommer trygt fram dit du skal. Kontroller. Økt trafikksikkerhet er en prioritert oppgave for Arbeiderpartiet. Under den rødgrønne regjeringen ble antall trafikkdrepte redusert med 35 prosent. Det skyldtes blant annet bygging av nye og sikrere veier, økt kontrollvirksomhet,

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat 2015 11. juni Dagsorden 4049 Møte torsdag den 11. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 87): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

Høyringssvar fra Allmennvitenskapeleg fakultet, HiT

Høyringssvar fra Allmennvitenskapeleg fakultet, HiT Høyringssvar fra Allmennvitenskapeleg fakultet, HiT Innleiing Fakultet for Allmennvitenskapelege fag (AF) vil med dette gje sitt høyringssvar til sluttrapport og høyringsbrev for fellesprosjektet mellom

Detaljer

Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det.

Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det. februar 2012 NUMMER 2 ÅRGANG 44 F Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det. Side 12 17 INNHOLD

Detaljer

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innledningsvis gis det et kort sammendrag av hovedkonklusjonene,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Forskning ingen velgermagnet

Forskning ingen velgermagnet j u n i 2 0 0 9 n u M M E R 6 Å R G A N G 41 F Forskning ingen velgermagnet Få tror at forskning blir et hett valgkamptema. Å jobbe med forskning er ingen strålende politisk karrierestrategi, sier Hans

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008 F Hundedagar Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet blir flyttet til Ås mot sin vilje. Sentrale forskningsaktører hevder at det ikke var faglige argumenter som avgjorde

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Tak over hodet. Forskerforum

Tak over hodet. Forskerforum Forskerforum MAI 2015 NUMMER 5 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet Tak over hodet Ingen har flottere inngang og finere kontor enn jusprofessor Ola Mestad. Men det er kamp om rommene i akademia. Side

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Ein pris er utlova. Forskerforum

Ein pris er utlova. Forskerforum Forskerforum SEPTEMBER 2014 NUMMER 7 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Ein pris er utlova John Harrison brukte heile livet på å konkurrere om prisen for å finne lengdegraden til sjøs. No er insentivprisar

Detaljer

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge Universitetet i Nord-Norge Utskrift: 26.01.2008 Ikke uventet foreslår Stjernø-utvalget at høyere utdanning i Nord-Norge organiserer seg under en felles paraply, Universitetet i Nord-Norge (UiNN). Tiden

Detaljer

Forskerforum. Forskningstiden truet TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND

Forskerforum. Forskningstiden truet TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Å RG A N G 3 8 N U M M E R 9 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Forskningstiden truet Hver enkelt ansatt må avtale mengden forskningstid med sin instituttleder. Nyordningen ved Universitetet

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Nytt klima for klimaforsking

Nytt klima for klimaforsking september 2008 NUMMER 7 ÅRGANG 40 F Nytt klima for klimaforsking Noreg trappar opp forskinga på klimatiltak. Millionane frå klimaforliket rullar inn i Forskingsrådet, men kvar blir pengane av? Side 12-17

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker

Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Rapport 12/2011 Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Rapport 12/2011

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 F Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 [annonse] forskerforum 5 2013 side 2 INNHOLD 14: Uenige om U Begrepet «forskning og utvikling (FoU)»

Detaljer

Oversikt over reformene s. 4-5

Oversikt over reformene s. 4-5 GULLKORN Midler med mål og mening ELLE melle INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 1 2015 Opprinnelig startet sparebankene som kornlager. Disse ble opp- rettet for å gi såkorn i dårlige år.

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 Kjepper i hjulene

juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 Kjepper i hjulene juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 F Kjepper i hjulene Én ting er å komme seg opp trappene. Noe helt annet er å finne seg en plass i akademia. Barrierene er mange for funksjonshemmede som vil bli forskere. Side

Detaljer