Tertialrapport. 2. tertial 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 2. tertial 2006"

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial 2006

2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 48

3 Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 18 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 Vedlegg 7: Resultatindikatorer. Kommune- og seksjonsnivå Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 48

4 Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2006, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 30. april 2006, i rapport for 1. tertial i år. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, oktober 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 48

5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 48

6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 33,0 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente budsjettproblemer. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 174,5 mill mot budsjettert 167,5 mill. Skatteinngangen ligger dermed 7,0 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat er innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 48

7 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,7 % ,1 % 31 Avgiftsfritt salg ,9 % ,5 % 32 Brukerbetaling ,6 % ,6 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,9 % ,4 % Tilskudd fra staten ,3 % ,3 % 36 Leieinntekter ,7 % ,1 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd ,4 % ,7 % Andre tilskudd og refusjoner ,7 % ,4 % Sum inntekter ,1 % ,0 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private ,6 % ,0 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v ,5 % ,0 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,4 % ,6 % Sum overføringer, tilskudd ,2 % ,9 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,7 % ,1 % 51 Lønn til ansatte ,8 % ,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,7 % ,3 % 54 Avgift, pensjon ,7 % ,4 % 58 Offentlige refusjoner ,1 % Andre personalkostnader ,7 % ,6 % Sum lønnskostnader ,1 % ,5 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,7 % ,2 % 63 Kostnader lokaler ,6 % ,0 % 65 Inventar og utstyr ,4 % ,3 % 66 Vedlikehold ,7 % ,4 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,9 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,5 % ,2 % 69 Telefon, porto m.v ,9 % ,1 % 70 Drift egne transportmidler ,6 % ,5 % 71 Reiser, diett m.v ,8 % ,5 % 73 Representasjon, bevertning ,6 % ,0 % 74 Kontingenter ,7 % ,6 % 75 Forsikringer ,7 % ,3 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) ,4 % ,7 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,7 % ,7 % Sum andre driftskostnader ,9 % ,2 % DRIFTSRESULTAT ,1 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 48

8 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,3 % ,8 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,3 % ,8 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,8 % Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn ,6 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 33,0 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 28,5 mill i merinntekter, hvorav 10,6 mill gjelder tilskudd til private barnehager. Skatteinngangen ligger 7,0 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 12,2 mill, hvorav 10,8 mill gjelder utbetalinger til private barnehager. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 8,6 mill. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 4,6 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir samlet sett grunnlag for å optimisme i forhold til årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 48

9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2. tertial, men resultatene fra gjennomførte undersøkelser i 2005 og 2006 brukes som grunnlag for forbedring. Barnevernseksjonen har imidlertid ikke fulgt opp resultatene sine p.g.a. kapasitetsproblemer. I barnehageseksjonen samarbeider Trekanten barnehage med FAU om oppfølgende tiltak for informasjon til foreldre. Dette skal blant annet synliggjøre det arbeidet som gjøres opp mot rammeplan, årsplan og litteratur. Blaker barnehage arbeider med å videreutvikle halvårsplanen som fungerer som et arbeidsverktøy for personalet og som informasjon til foreldrene. Frogner barnehages foreldremøter i mai hadde fokus på hva har skjedd av endringer etter brukerundersøkelsen. I grunnskoleseksjonen har resultatene av elevundersøkelsen på Melvold ungdomsskole våren 2005 medført at det er nedsatt en arbeidsgruppe av 3 foreldre, 3 lærere og rektor som skal videreføre resultatene av Skolens evalueringsmøte som holdes årlig. Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon, men det er viktig å gi innbyggerne flere muligheter til kommunikasjon med kommunen. Sørum Kommunalteknikk KF har i perioden mottatt 89 henvendelser fra innbyggere, hvorav 85 er knyttet mot vedlikehold av vei eller veilys. Dette tallet er noe høyere enn normalt for perioden og kan nok forklares med at nivået på vedlikeholdet har vært noe lavere enn tidligere år. Tjenesteproduksjonen Det er følgende endringer i barnehagetilbudet i 2. tertial: Kvitsymra barnehage er lagt ned fra 15. august. Barna har fått tilbud om plass i andre barnehager. Nordli barnehage har åpnet nye avdelinger på Sørvald alderspensjonat med 14 småbarnsplasser og 18 storbarnsplasser. Frogner barnehage har utvidet en avdeling med 6 plasser fra 1. august. Avdelingen er styrket med en førskolelærerstilling. 1. gangs behandling av reguleringsplan for ny barnehage i midtbygda er lagt ut til offentlig ettersyn, og reguleringsarbeidet for oppstart av ny barnehage ved Sørumsand idrettspark er startet. Inngåelse av avtale med Sørumsand Idrettsforening er i sluttfasen. Det arbeides med å finne midlertidige plasser fra planlagt byggestart i april Blaker og Camembert n barnehage har hatt felles sommeråpning med positive erfaringer. Barnehagene har ellers gjennomført både dugnader og sommerfester og utflukter for barna blant annet til Sørumsand, hvor de overvar sirkusforestillingen til alle kommunens femteklassinger. Det kom inn 20 klager på avslag om barnehageplass. 8 klager ble behandlet i oppvekstutvalget, men de fikk ikke medhold. De øvrige klagene ble enten trukket eller fikk tilbud om plass før klagebehandling. Fylkesmannen gav 7 familiebarnehager medhold i klage på kommunalt tilskudd. Ved ny beregning er regnskapstall for alle kommunale barnehager lagt til grunn. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 48

10 Barnevernseksjonen har mottatt 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom dette tertial. Så langt i år er nye henvendelser 71, mens det var 44 nye henvendelser i Antall nye henvendelser til seksjonen fortsetter med andre ord å øke, se kapittel 7 Statistikk. Alder på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 31 % 0-6 år, 39 % 7-12 år og 30 % over 13 år. Det totale antallet aktive saker ved utgangen av dette tertial er 141, noe som er en liten nedgang fra forrige tertial. Det er fattet ett akuttvedtak om plassering av ungdom i perioden. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 36 ny meldingene, er 3 (8 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Dette skyldes kapasiteten i seksjonen, men også behovet for å ha et utdypende møte med familien før konklusjon trekkes. 6 saker (17 %) ble henlagt uten videre undersøkelse. Det er konkludert i 35 undersøkelser i perioden. 18 saker (51 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Kapasiteten i seksjonen er en del av årsaken, men det er ofte sammenholdt med behov for lengre tid til å motivere foresatte for tiltak eller møter som blir avlyst. Med mange saker er det vanskelig å finne ny tid innen tidsfristen. 17 saker (49 %) ble henlagt, mens det ble iverksatt tiltak i de 18 resterende (51 %). I helse- og sosialseksjonen holdt helsestasjon for ungdom stengt i skolens sommerferie. Jordmor har startet et gruppetilbud med ammeveiledning for gravide. Psykiatritjenesten har fått 39 nye henvendelser til avdelingen i perioden. 94 klienter har fått tilbud fra tjenesten, 69 kvinner og 25 menn. Det er foretatt 461 konsultasjoner og 103 hjemmebesøk. Det gis oppfølging til flere brukere i hjemmet enn tidligere. Oppfølging i hjemmesituasjonen gir gode muligheter for å veilede, gi råd og bistand i det å mestre hverdagen i brukerens eget miljø. 117 personer uteble fra faste avtaler. Dette er et problem, og det vurderes å gjøre oppfølging mer forpliktende ved å innføre vedtak på tildeling av tjenester. Det vil også sikre brukerens rettigheter og gi mulighet for å klage. 33 personer har avsluttet samtaletilbudet, 39 nye klienter har fått samtaletilbud, og 13 tidligere klienter er kommet tilbake. Kriseteamet har hatt to henvendelser i perioden. Tjenester til funksjonshemmede har fått 3 nye brukere, 2 med støttekontakttjenester og 1 med avlastningstjeneste. Virksomheten arbeider med omlegging av turnusplaner som følge av nye vedtak for brukere. Sammen med planlagte kompetansetiltak vil dette gi både ressursbesparing og bedre kvalitet på tjenesten. På sosialkontoret er arbeidet med å etablere NAV Sørum prosjektorganisert, og styringsgruppe i gang. Sosialkontoret har mottatt 9 klager, ingen er behandlet innen frist. Det er etablert et internt prosjekt for å konsekvensutrede økte livsoppholdsnormer og avdekke hvorvidt sosialhjelpsbudsjettet er i overensstemmelse med faktiske forhold. 6 flyktninger er etablert i kommunen i perioden. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har sommeren gått greit. Omorganiseringen og opprettelse av tildelingsenheten har gitt god effekt, og kapasiteten i seksjonen er bedre enn tidligere. I grunnskoleseksjonen er Frogner og Sørumsand skoler rehabilitert, utbygd og tatt i bruk. Dette har gitt ansatte og elever et helt nytt fysisk miljø. På Melvold ungdomsskole er uteområdet blitt en fin inspirasjon til fysisk aktivitet i undervisning og fritid sammen med Frogner skole, og aktiviteten blant ungdommene har økt betraktelig. Svømmehallen er ikke disponibel høsten 2006 p.g.a. vedlikeholdsarbeid. Heldagsskolen på Haugtun skole er avviklet fordi utgiftene var for store i forhold til rammene. Bingsfoss ungdomsskole gjennomførte eksamen elektronisk som én av 25 ungdomsskoler i landet. Resultatet ble over snittet for regionen. Sørum skole har startet SFO-tilbud med leksehjelp/ leksegrupper og matservering hver dag. I tillegg har skolen opprettet Sørum skoles kulturforum med forskjellige aktivitetsgrupper for elevene både i og utenfor skoletid for å gi bedre brukertilfredshet ved bedre utnyttelse av både areal og utstyr. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 48

11 Seksjonen har mottatt 31 klager. De aller fleste klagene går på karakterer på ungdomstrinnet og på skoleskyss. Klagemengden på skyss er økende fordi delt omsorg etter samlivsbrudd fører til at barn bor hos begge foreldre. Færre og færre klager på karakterer gis medhold og nesten ingen på skoleskyss. I plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet kombinert med vakanser og nytilsatte. Til tross for dette holdes saksbehandlingsfristene, og Sørum har kortere saksbehandlingstid enn kommuner vi sammenligner oss med i henhold til statistikk fra Statens byggtekniske etat. I kulturseksjonen har kulturkontoret etablert rockeverksted i Nansenbygget på Blaker Skanse 2 kvelder i uka. I august ble det arrangert 5-dagers gitarkurs med 11 deltakere; de fleste var elever som stod i kø til kulturfabrikken. Kulturkontoret arrangerte også rusfri rockefestival Åafestivalen på Motangen 26. august for ungdom år. Kulturfabrikken arrangerte sirkusforestilling og danseforestilling under Sørumsanddagene. Biblioteket har arrangert litterær lunsj på Sørumsand og Frogner for 7. klasse. Dette var et vellykket tilbud som vil fortsette. Som tidligere har det vært sommerleskampanje for barn fra 0 til 13 år med påfølgende isfest og premiering til alle de 104 som deltok. Frogner filial har vært sommerstengt 1 måned. Filialene Sørum og Blaker har fulgt skolens åpningstider. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/ brukermøter om ulike temaer. Som eksempel kan nevnes: Mental helse har hatt informasjonsmøte med tilbud om veiledning, undervisning og sosialt samvær til pårørende av mennesker med psykiske lidelser. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 4 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. En medarbeider representerte Blaker barnehage på grendemøte i Blaker. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 48

12 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Nye etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i juni. Retningslinjene kan leses på under Om Sørum Administrasjon Arbeidsgiverpolitikk. Det har vært en del utskifting blant ledere og medarbeidere. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er stor, og forberedelsene til og gjennomføringen av lokalt lønnsoppgjør har hatt fokus på å beholde og rekruttere konkurranseutsatte faggrupper i tråd med økonomi- og administrasjonsutvalgets prioriteringer og kommunens vedtatte lønnspolitikk. Vakante stillinger i PLU er besatt og nye medarbeider er begynt, det samme i barnevernseksjonen, ny rektor på Haugtun skole har tiltrådt, og det er mange nye enhetsledere/undervisningsinspektører i grunnskolen. I barnehageseksjonen er konkurransen om arbeidskraften svært stor, og seksjonen har 30 % av førskolelærerstillingene på dispensasjon. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og Dette pågår fortløpende. Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 2. tertial er det totalt gjennomført 942 kompetansedager. Det er på samme nivå som i 1. tertial. Forholdet mellom intern / ekstern opplæring holder seg også forholdsvis stabilt rundt en 60 % / 40 % fordeling. Medarbeidere har bidratt med 20 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Opplæring i planlagte moduler i datakortet og sertifisering av seksjons- og virksomhetsledere er gjennomført. Opplæring av seksjons- og virksomhetsledere samt merkantilt personale og saksbehandlere i elektronisk anvisning av faktura og rapportering i det nye økonomisystemet. Del av Samfunnsbyggeren. Opplæring av internrevisorer i samarbeid med Ås kommune. 12 ledere i grunnskoleseksjonen går på BI. Personalet Pr var det 868 tilsatte som utgjør 674 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Pr var 6,4 årsverk på avtalefestet pensjon (AFP). Det er en økning fra 1. tertial, hvor antallet var 3,4. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Sørum deltar i FAFO-prosjekt om seniorpolitiske tiltak. Personalomsetningen var på 3,4 % mot 2,8 i årets 1. tertial. Pr er det behandlet 82 tilsettingssaker, mot 58 i første tertial. Pr. samme dato er det registrert løse timer, en liten nedgang fra første tertial, hvor antallet timer var Sykefraværet Sykefraværet pr er 7,5 %. På tilsvarende tidspunkt i 2005 var det 6,2 %. Sørum kommune har den samme utviklingen med økende fravær som resten av kommunesektoren og i Norge som sådan. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 48

13 Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. Oppfølging av sykefraværet er et fokusområde for alle ledere. I helse- og sosialseksjonen har tjenester til funksjonshemmede hatt rekordlavt sykefravær gjennom hele perioden. Overtidsbruken har også vært lav. Dette anses å være resultat av systematisk arbeid med arbeidsmiljøtiltak og sykefraværsoppfølging, samt god planlegging av sommeren. Ved helsefremmende avdeling har 2 helsesøstre vært langtidssykmeldte. Arbeidspresset på de gjenværende er blitt bedre, da vikar er tilsatt. I PRO begynte sykefraværet å vise en stigende tendens igjen. Det varierer imidlertid fra virksomheter med svært lavt fravær til andre virksomheter med svært høyt fravær. Spesielt har sykefraværet i hjemmetjenesten blitt bekymringsfullt, der flere medarbeidere har slitasjeskader i rygg og skuldre. Ved Sørum sykehjem er det igangsatt en kampanje/konkurranse der gode forslag til tiltak for å redusere sykefravær premieres. I hjemmetjenesten ønsker de å kartlegge og sette fokus på uheldige arbeidssituasjoner i brukernes hjem. Det vurderes å stille større krav til brukerne om at forholdene legges til rette for å kunne gi nødvendig bistand uten stor fare for slitasjeskader hos medarbeiderne. Ved Sørum sykehjem og i hjemmetjenesten iverksettes det en enkel fellestrim der formålet er å riste løs i ledd og muskler en gang i løpet av arbeidsdagen. I barnehageseksjonen er sykefraværet også stigende. Det arbeides systematisk med oppfølging av langtidssykmeldte, som utgjør hoveddelen av sykefraværet. Arbeidsmiljøet Den årlige personalfesten ble arrangert på Motangen i slutten av august. Forslagsordningen Pr var det registrer 92 forslag. Det er en nedgang fra 1.tertial hvor det kom inn 112. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt en treghet i å få gjennomført aksepterte forslag. Dette er et kritisk punkt for å få medarbeidere til å stole på ordningen og dermed bruke den. Det er med andre ord fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. Dette er et lederansvar. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 48

14 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 164 gjennomført i 2. tertial, dvs. ca 22 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. Alle seksjoner rapporterer om god sammenheng mellom arbeidsmål, fokusområde og strategiske mål. Dette vil en komme tilbake til i årsberetningen. I 2006 ble lederforum ferdig med gjennomgang av mål- og resultatstyringskonseptet for kommunen. Endringene ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan Kvalitet Internrevisjonene gjennomføres i 2. tertial. Når alle er gjennomført oppsummeres resultatene, og de danner grunnlag for neste års revisjonsplan. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det nok fortsatt en underrapportering av forslag og avvik. Det er registrert 2003 avvik så langt i De aller fleste avvikene er feil i fakturabehandlingen. Det vil bli en bedre oppfølging av fakturabehandlingen i det nye økonomisystemet som nå er tatt i bruk. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Nye hjemmesider skulle vært publisert , men ble utsatt til De nye hjemmesidene har større fokus på tjenester og utvikling av elektroniske tjenester enn de gamle som hadde et større seksjons- og nyhetsfokus. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Pr var seksjonene og foretak over på nytt system. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben og er svært arbeidskrevende. Det er inngått avtale med posten om utsending av faktura og lønnsslipper. Det er en del oppstartproblemer her, men vi arbeider ut fra at hovedmilepælene i prosjektet holdes. Første lønnskjøring i nytt system skjer i oktober. Eiendomsselskapet har vært pilot på både fakturering og rapportering og er det nå på e-handel. Oppstart av selve e-handlingen er utsatt til november på grunn av oppgradering av den offentlige markedsplassen som Fornyingsdepartementet har ansvaret for. Barnehageseksjonen måtte på grunn av store driftsproblemer skifte saksbehandlingssystem. Implementeringsarbeidet er i gang. Tjenester til funksjonshemmede har tatt i bruk de samme fagprogrammene som PRO; PROFIL og IPLOS (IT-program og statlig pålagt registrerings og rapporteringssystem). Det vil effektivisere saksbehandlingen. Anbudsrunde for IP-telefoni er gjennomført. Sørumsand og Vesterskaun skoler inngår i pilotprosjekt som starter opp i 3. tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 48

15 Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial, men det arbeides hele tiden med å ha en effektiv organisasjon. I grunnskoleseksjonen er det etablert ny lederstruktur på Sørumsand skole med tre enhetsledere. I helse- og sosialseksjonen har helsefremmende avdeling endret organisering av arbeid og ansvar knyttet til helsestasjonene og for enkelte av barneskolene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes også under kommunens byggeprosjekter under Om Sørum Planer og prosjekter på Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars Ferdigstillelse april Frogner skole: Ferdigstilt til skolestart Sørumsand skole: Ferdigstilt til skolestart Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Arkitektkonkurranse er i gang, og det er valgt 5 firmaer til å komme med tegningsforslag. Prosjektgruppen, SO/U og sentrale medarbeidere har vært på studietur til Ribe i Danmark som et ledd i arbeidet med Sørvaldprosjektet. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer regulering. Kuskerudnebben friluftsbad: Prosjektet er lagt ut på Doffin (utlysningsbase for offentlige prosjekter). Trekanten barnehage: Prosjektgruppe er på plass og begynner sine arbeider. Eiendomsselskapet arbeider nå med installasjon av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg, blant annet på Melvold ungdomsskole og Sørum rådhus. I tillegg til nytt brannvarslingsanlegg har Blaker aldershjem også fått ny heis. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertaial ble prosjektet for implementering av elektronisk handel (e-handel) integrert prosjektet for innføring av nytt økonomi- og personalsystem. Sørum er pilot i selve innkjøpsordningen. Den siste perioden har vært preget av at innkjøpssjefen sluttet ved utgangen av 2. tertial. Sørum som vertskommune har tatt ansvar for fellesoppgaver som å avslutte anbudskonkurranser for rammeavtaler for leasingbiler, porselen og kjøkkenutstyr. I samarbeid med Øvre Romerike innkjøp, Skedsmo kommune og NRV har det vært arbeidet med anbud for kjemiske produkter for vann- og avløpsanlegg. Det har vært gjennomført ett møte i innkjøpsrådet. Ny innkjøpssjef tiltrer stillingen Det har også vært stor utskifting av medlemmer i innkjøpsrådet fra de andre kommunene. Kommunal innkjøpsordning har i perioden utlyst og avsluttet anbud for inventar til Sørumsand og Frogner skoler, for rørleggertjenester, snørydding og taktekkertjenester for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og for vann- og avløpsanlegg på Lindeberg for Sørum kommunalteknikk KF. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 48

16 5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 47 besøk fra andre. Det er på samme nivå som 1. tertial. Det er fortsatt flest besøk i grunnskolen. Medarbeidere og ledere har holdt 17 foredrag om Sørum mot 47 i 1. tertial. PRO ved tildelingsenheten har for eksempel deltatt som innleder på KS-konferanse om bestiller/utførerorganisering. I barnehageseksjonen deltar Blaker barnehage i et matematikkprosjekt knyttet til et av fagområdene i rammeplanen. Seksjonen har også vært i Askim kommune og lagt fram seksjonens arbeid med IKT som pedagogisk verktøy. I regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) deltar PLU i prosjektene ByggSøk Del 2, ByggSøk Plan felles geodataplan for SNR. Sørum kommune har deltatt i et KS-prosjekt om å utvikle en veileder for mål- og resultatstyring. Plan- og reguleringssaker I 2. tertial er følgende planer vedtatt: Heksebergåsen mitre, Bjerke næringsområde, Mohagen, gnr 93, bnr 14 og 17, Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse. Delrapport fra forprosjekt ny barnehage ved Idrettsparken på Sørumsand ble behandlet i kommunestyrets junimøte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 48

17 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Sørum kommunalteknikk KF har asfaltert 6 kommunale veier og lokalisert og utbedret 2 kloakklekkasjer i perioden. Sørum kommunalteknikk arbeider også for å få etablert et interkommunalt slamdeponi i kommunen. I grunnskoleseksjonen arbeider elevene på 10. trinn med å måle forurensing i nærmiljøet, sjekke funn og eventuelt finne kilden til forurensingen. Det arbeides også med å registrere biologisk mangfold i ulike biotoper samt opplæring i å ta vare på dette mangfoldet. I samarbeid mellom Bingsfoss ungdomsskole, gårdbrukere og prosjektgruppen for Inn på tunet har noen elever har fått tilbud om en annerledes skoledag en gang pr. uke gjennom dette skoleåret. Gårdbrukere i Sørum og i Ullensaker samarbeider om miljøarbeid. Det skal lages planer for tiltak mot forurensing og for et mer attraktivt kulturlandskap rundt Rømuas nedslagsfelt. Kulturlivet Kulturkontoret har arrangert Kulturminnedagen 2006 i samarbeid med Tertitten, Blaker og Sørum historielag og Valstad café. Ordfører, seksjonsleder og kulturfabrikken bidro på Bli kjentkveld i regi av Lundermoen vel. Lions klubb har kvistet og ryddet kulturstien ved Glomma. Utgiftene dekkes av kulturseksjonen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra PLU og kulturseksjonen som skal skaffe informasjon til turkart i kommunen. Arbeidet er planlagt sluttført i Det er søkt om økonomisk støtte fra fylkesmannen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 48

18 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær i % av antall årsverk Antall årsverk tert tert 06 Servicesenteret 4,32 2,63 2,77 Grunnskoleseksjonen 5,81 8,37 6,77 Barnehageseksjonen 8,55 12,47 11,81 Barnevernseksjonen 5,16 16,3 11,89 Helse- og sosialseksjonen 10,62 10,93 9,29 Kulturseksjonen 6,11 15,93 11,93 PRO 10,91 12,57 11,93 Plan- og utbyggingsseksjonen 6,11 2,20 1,16 Sørum kommunalteknikk KF 1,38 2,27 2,37 Sørum komm. eiendomss. KF 9,10 7,87 9,7 Bingsfosshallen i Sørum KF 0,00 0,00 0,64 Totalt 7,73 9,47 8,37 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning tert tert 06 Totalt antall tilsatte Antall årsverk Personalomsetningen i prosent* 9,7 2,8 3,4 * Personalomsetning er her både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever og timeressurser Skole Elevtall tert tert 06 Frogner Vesterskaun Sørum Haugtun Fjuk Sørumsand Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt F.o.m. budsjettåret 2006 har grunnskoleseksjonen gått over til å fordele lønnsmidler (kroner) mellom skolene - ikke timer. Oversikt over timeressurser vil derfor komme i årsstatistikken med tall hentet fra GSI-statistikken per Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 48

19 Gjennomsnittskarakterer i skriftlige fag ved avgangsprøva 2006 (2005) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Hele landet ,6 3,3 3,1 3,6 Akershus ,6 3,2 3,2 3,7 Melvold u.skole ,4 3,0 3,0 3,0 Bingsfoss u.skole ,4 2,2 3,1 3,6 Ungdomsskolene ligger ved avgangsprøva i 2006 på eller under gjennomsnittet for landet og Akershus i Differansen er spesielt stor i norsk sidemål på Bingsfoss ungdomsskole. Gjennomføring av digital eksamen i engelsk på Bingsfoss kan ha bidratt til at resultatet ble såpass godt som 3,6 i et fag skolene i Sørum har slitt med. Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert tert 06 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 3,3 3,3 3,9 Elevtimer pr. uke Gjennomsnitt antall elevtimer pr. uke pr. vedtak 7,2 7,2 6,9 Det er en økning i antall elever og timetall, mens gjennomsnittet per vedtak har gått litt ned. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum Elevtallet har gått ned de siste par årene. Dette gjelder spesielt Sørum. SFO Antall barn i SFO, sum for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 2. tert tert tert tert tert tert tert tert tert Elevtallet i SFO varierer tradisjonelt en god del fra vår til høst, men endringen er liten fra høsten 05 til høsten 06. Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Født 04 og 05 Født 01, 02 og 03 Folkemengde totalt Folkemengde Behov Barn med plass Dekningsprosent 67 % 75,5 % 72,75 % Ved utregning av dekningsprosenter for 3. tertial er det tatt utgangspunkt i reell folkemengde basert på registreringer fra Folkeregisteret pr august Barn født i 2006 er ikke medregnet. Behov for barnehageplass 1-3 år: 90 %. Behov for barnehageplass 3-6 år: 100 %. Venteliste pr pr. krets og totalt Under 3 år Over 3 år Totalt Sørum Sørumsand Frogner/Vesterskaun Haugtun/Fjuk Totalt Ventelisten pr er inkludert barn som enten har fått tilbud eller takket ja til plass i Lindeberg barnehage. Barnehagen blir ikke ferdig i 2006 som før antatt, derfor er disse barna inkludert i tallene på ventelisten. Totalt 21 barn født 2006 har søkt barnehageplass og 7 har allerede fått tildelt plass. På ventelisten har vi tatt utgangspunkt i reelle søkere. Dette er inkludert søkere som ikke bor i kommunen når de søker, og det er usikkert hvor reell søknaden er. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 48

20 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert tert tert tert tert tert tert tert år I alt Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere Alder Psykisk utviklingshemmede* Andre funksjonshemninger tert tert tert tert år Totalt: *Oppdelingen av psykisk utviklingshemmede er i hht rapportering til fylkesmannen. Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere tert tert 06 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 59/18/15 61/19/14 63/20/14 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune Ved Sørumsand ASVO Sosialkontoret Antall brukere tert tert 06 Antall brukere totalt Sosialhjelpsmottakere nye klienter Saker i hht lov om gjeldsordning Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram Helsetjenesten 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 48

21 Avdeling for mental vekst og utvikling tert tert 06 Antall brukere/antall konsultasjoner 239/ /577 94/461 Antall brukere som har avsluttet behandling Antall brukere Kreativt Verksted Avdeling for helsefremmende arbeid tert tert 06 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 643 / / 563 * 166/ 701 Satte vaksiner Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 168 / /752 * 7/ 558 Satte vaksiner Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner Koordinator barn/unge med psykososiale problem Antall henvendelser Antall barn med veiledning/antall samtaler 88/275 62/246 50/ 176 Reisevaksinering, antall satte vaksiner: Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 570 / /97 213/ 95 * Redusert tjenestetilbud i Frogner distrikt Fysioterapitilbud til barn med tert tert 06 spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år Barn 6 18 år Tverrfaglig samarbeid tert tert 06 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer / vedtak 9 5 /4 /5 3 6 Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre tert tert Sum Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun tert 06 8 % 32 % 3 % 26 % 10 % 10 % 12 % * *bor i andre kommuner 17 % 17 % 11 % 32 % 20 % 3 % 2. tert 06 8 % 25 % 8 % 19 % 14 % 20 % 6 %* *bor i andre kommuner Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 mndr. 2-3 mndr. over 3 mndr Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 33 3 Avsluttede undersøkelser Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 48

22 Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon Kulturseksjonen År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende Meldinger til barnevernvakt* år/tertial ( 44 )* 1. tert tert * Antall henvendelser (Antall barn) Utlån fra bibliotekene Sørumsan d Blaker Frogner Sørum Totalt 2005 Utlån Besøk Referanse tert tert 06 spørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål Utlån Besøk Referansespørsmål Utstillinger i biblioteket Antall temautstillinger i biblioteket i perioden 43 Nettverkslagenes arbeid Antall lag Medl. i lagene Antall nettverkslagsmøter avholdt Antall henvendelser Antall beh. henv. Antall saker på vent Antall tiltak satt i verk Antall sluttførte saker tert tert Spillemiddelsøknader Søknadsgruppe Antall spillemiddelsøknader Tildeling (antall Tildeling kr fra Sørum prosjekter) Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg forenklet ordning Total Åafestivalen Antall deltakere på scene 71 Antall band 16 Antall crew 34 Antall publikum 253 Rockeverksted Antall band 4 Antall deltakere Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 48

23 Antall konserter Plan- og utbyggingsseksjonen Saksmengde tert tert 06 Behandlede saker innen bygg, deling, oppmåling Ferdigbehandlede reguleringsplaner Landbrukssaker Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger over tert tert m² Antall igangsatt i perioden Antall tatt i bruk i perioden Befolkningsstatistikk, folkemengde Folketall Årlig vekst i % ,1 % ,1 % ,6 % ,1 % ,4 % 2006 pr Økonomistaben, boligkontoret Bostøtte tert tert 06 Antall husstander med statlig bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte Antall husstander med kommunal bostøtte som også har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding Vannforsyning Avløp Vei tert tert Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse tert tert 06 Totalt areal Kommunale bygg, (skoler/barnehager/inst. osv.) Boliger - areal Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 23 av 48

24 Leid areal Utleid areal Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 24 av 48

25 Nybygg, salg, leieforhold tert tert 06 Nybygg, utenom boliger Tilbygg Bekkedroga Nybygg, boliger/leiligheter 3 leiligheter, hjemmetjenesten Bergerjordet. Frogner skole. Sørumsand skole. Salg, boliger/leiligheter 6 bolig/leilighet solgt 2 bolig/leilighet solgt 1 bolig/leilighet solgt. Leieforhold Avsluttet: Ett av to leieforhold i Bankgården 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 25 av 48

26 Vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre 1. og 2. tertial 2006 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Jobbgarantien Oppfølging av kommunestyrevedtak mandat Ansvarlig for gjennomføringen Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Rapport om sakens stilling Arbeidsgruppe med gitt mandat nedsatt med frist 1. mai 2006 for arbeidet. Resultatet kommer som egen sak i mai/juni Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X Budsjett 2006 Kommunestyrets Økonomisjef S.K. Andersen Tatt til orientering, sendt fylkesmannen. X X bevilgningsvedtak Kommunens inntektssystem - Høring Økonomisjef S.K. Andersen Uttalelse vedtatt, sendt KRD. X X Forprosjekt Nordli barnehage Barnehageseksjonen v/m. Vedtak om bygging, men også utredning X X Nicolaysen av alternative tomter. Jfr. sak 31/ ROAF: Overta resten av oppgaver knyttet til Økonomisjef S.K. Andersen Avslått. Sendt ROAF. X X renovasjon Osloregionens strategier Pol. sekr. O. Hellum Tatt til etterretning,. X X Endring i betalingsreglement for barnehager Barnehageseksjonen v/m. Endring i kostpenger vedtatt, iverksatt. X X Nicolaysen Valg av utvalg som skal vurdere den politiske Pol. sekr. O. Hellum Utvalget oppnevnt, medlemmer valg, og X X organisasjonsmodellen utvalget er i gang Prosjektkostnader eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Finansiering vedtatt. X X Elisabeth Bonna: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X Bjørn Andersen: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X Mandat for interkommunal arbeidsgruppe for Rådmann R.E. Eidet Mandatet godkjent. X X fremtidig organisering av NRV og RA Endring i tilskuddsordningen for de politiske Pol. sekr. O. Hellum Kommunale satser vedtatt, utbetalt f.o.n. X X partiene og kommunestyregruppene Utgår Interpellasjon fra FrP: Det får da være Pol. sekr. O. Hellum Vedtak om å sende saken til O/U. X X grenser Vedtak fattet i O/U Interpellasjon fra FrP: Parkeringsforholdene i Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørumsand sentrum Kommuneplanrullering Referat fra PLU v/i.k. Tveranger Referatet tatt til orientering X X dialogkonferanse Kommunedelplan trafikksikkerhet PLU v/h.m. Ødegaard Planen vedtatt. X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 26 av 48

27 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x Vedtak gj.ført = x Kontrollutvalget: Årsrapport 2005, årsplan Revisjonen v/m. Raastad Tatt til orientering/vedtatt. X X Egenandel fysioterapi PRO v/b. Gjestvang Egenandel innført X X Interpellasjon fra FrP: Pneumokokkvaksine Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X for barn født i 2004 og To interpellasjoner fra SV: a) Barne- og ungdomsarbeid i Sørum og b) Vedr. strukturpakka Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørum kommunes årsregnskap 2005 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskapet og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen Sørum kommunes årsberetning 2005 Rådmann R.E. Eidet Årsberetningen vedtatt. Oversendt fylkesmannen Årsberetning og årsregnskap 2005 for Daglig leder E.M. Graarud Årsregnskapet/årsberetningen og Bingsfosshallen i Sørum KF disponering av mindreforbruk vedtatt Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunalteknikk KF Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Daglig leder T. Dragland Daglig leder H. Røisheim PLU v/i.k. Tveranger Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Planprogram med tillegg vedtatt og legges til grunn for kommuneplanrevideringen Midlertidige barnehageplasser ved Sørvald Barnehageseksjonen v/m. Saken ble trukket. X X alderspensjonat Nicolaysen Økonomisk sosialhjelp Normer Helse/sosial v/k. Hannaseth Endrede normer vedtatt, gjeldende fra X X Arealvurdering Barnehage i Midtbygda PLU v/i.k. Tveranger Plassering ved Sørum skole vedtatt. X X Handlingsprogram med økonomiplan 2007 Rådmann E.E. Eidet Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet X X 2010 for Sørum kommune med årsbudsjetter Økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Daglig leder T. Dragland Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet med årsbudsjetter. X X X X X X X X X X X X X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 27 av 48

28 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Daglig leder H. Røisheim Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet med årsbudsjetter Økonomiplan for Daglig leder E.M. Graarud Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet X X Bingsfosshallen i Sørum KF med årsbudsjetter Evaluering av foretakene Servicesenteret v/p.e. Aamodt Utsatt Etablering av ny kommunal legevakt Helse/sosial v/e. Jørgensen Etablering og forutsetninger vedtatt. X X Disponering av økt inntekt fra eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Disponeringen vedtatt. Kommunestyret X X ba om ny sak om budsjettjustering i september Reg.plan, Mohagen PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X Reg.plan Heks Midtre PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X Reg.plan Bjerke næringsområde PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X Utbyggingsavtale Bjerke næringsområde PLU v/s. Sande Avtalen, med endringer vedtatt. X X Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse PLU v/a.g. Søbye Planen, med endringer vedtatt. X X Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved PLU v/i.k. Tveranger Avtale inngås, forprosjekt og X X idrettsparken reguleringsarbeid igangsettes Oppfølging og kontroll av utbygging PLU v/s. Sande Plan for oppfølging og kontroll X X Vedtatt verbalforslag godkjent Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Kulturseksjonen v/e. Vea Opplegg for utbetaling av manglende X X tilskudd vedtatt Strukturpakka Økonomiplan Grunnskoleseksjonen v/r. Tatt til orientering. X X Breiven Forslag til nye etiske retningslinjer Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Nye etiske retningslinjer vedtatt. X X Forskuttering gangvei rv. 171: Blakervegen PLU v/s. Sande Forskuttering vedtatt. X X Fyensfeltet Ordinær generalforsamling i NRV 2006 Forslag til vedtektsendringer Servicesenteret v/p.e. Aamodt X X Vedtak om å instruere kommunens repr. i generalforsamlingen til å støtte forslag til vedtektsendringer. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 28 av 48

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2008

Tertialrapport. 1. tertial 2008 Tertialrapport 1. tertial 2008 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2008 Innhold: FORORD 3 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING, DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 4 1. FINANSKAPITALEN

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2007

Tertialrapport. 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2007

Tertialrapport. 2. tertial 2007 Tertialrapport 2. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 47 Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Befolkning Folkemengde Sørum, utvikling over noen år Folketall 31.12.

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2009

Tertialrapport. 2. tertial 2009 Tertialrapport 2. tertial 2009 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2010

Tertialrapport. 2. tertial 2010 Tertialrapport 2. tertial 2010 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2011

Tertialrapport. 2. tertial 2011 Tertialrapport 2. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 61 Sist

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 61 Sist Årsberetning 2005 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 61 Sørum kommune - Årsberetning 2005 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Kommunestyresalen 05.12.07 kl.19.00 22.25 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 05.12.2007

Detaljer

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist Årsberetning 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sørum kommune - Årsberetning 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2012

Tertialrapport. 1. tertial 2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 06.05.2009 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS.

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS. BEHANDLEDE KOMMUNESTYRESAKER 2007. 25.01.07. K. 1/07 Referatsaker. K. 2/07 Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i pleie og omsorg i Verran Kommune. K. 3/07 Salg av kommunale boliger, gnr. 5 bnr. 28,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer