OSLOFJORDALLIANSEN. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOFJORDALLIANSEN. Årsrapport 2009"

Transkript

1 OSLOFJORDALLIANSEN Årsrapport 29 Foreløpig utgave 12. mars 21 1

2 Dette er Oslofjordalliansen Oslofjordalliansen er et unikt utdannings- og forskningssamarbeid mellom fire institusjoner rundt Oslofjorden. Høgskolene i Vestfold, Østfold, Buskerud og Universitetet for miljø- og biovitenskap har innledet et faglig og strategisk samarbeid gjennom Oslofjordalliansen (OFA) og tar sikte på å være storregionens kompetansesentre, med nær tilknytning til det private næringsliv og til offentlig sektor. Det er til nå etablert pilotprosjekter innen teknologi og lærerutdanning og det er innledet et samarbeid om de administrative støttefunksjonene i OFA. OFAs teknologipilot er ambisiøs og jobber for målsettingen om å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder. OFAs lærerutdanningspilot har også høye mål og tar sikte på å samarbeide tett med skoler og barnehager for å skape utdanning som det er behov for i disse sektorene. FORDI VI SAMARBEIDER KAN VI TILBY topp kvalitet på utdanningene større mulighet til å velge spesialisering for studentene større fagmiljø Sterkere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer Oslofjordalliansen (OFA) består av Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og høgskolene i Buskerud (HiBu), Vestfold (HiVe) og Østfold (HiØ) 2

3 Innhold Dette er Oslofjordalliansen Oslofjordalliansens mål Organisering Styreforankring og styrearbeid Organisasjonskart Samarbeid og dialog med Kunnskapsdepartementet Samarbeidspartnere Fylkeskommunene Arbeids- og næringsliv Faglig samarbeid Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi - Mål og resultater Oslofjordalliansen pilotprosjekt lærerutdanning - Mål og resultater Faggrupper i Oslofjordalliansen Felles profilering Administrativt samarbeid Bibliotek IT Personal Økonomi Kommunikasjon Studie Medvirkning Ansatte Studenter Nøkkeltall Budsjett og regnskap 29 3

4 4

5 Oslofjordalliansens mål Oslofjordalliansen er en strategisk allianse mellom UMB, HiBu, HVE og HiØ som skal styrke rekruttering, forskning og muligheter for samfunnsoppdrag for institusjonene i en stor region. Oslofjordalliansen skal bli en sterk aktør innen utdanning og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UMB, HiBu, HiVe og HiØ startet i desember 27 et samarbeid for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter. Ved å satse på utdanning og kunnskapsutvikling gjennom forskning og forskerutdanning skal institusjonene være attraktive for studenter, ansatte og samarbeidspartnere. 5

6 Organisering STYREFORANKRING OG STYREARBEID Felles styresaker og strategiarbeid De fire institusjonene har autonome styrer. Styrene vedtar føringer for utviklingen av samarbeidsalliansen, utredningsarbeid om samarbeid, igangsetting av pilotprosjekter, utdanningssamarbeid, årlige driftsmidler for alliansen og andre utredningsoppgaver. Det utarbeides likelydende styresaker som behandles i hvert av de fire styrene. I 29 er følgende felles styresaker behandlet: HØY MØTEAKTIVITET I 29 hadde Oslofjordalliansen 8 møter i styringsgruppa, 5 møter i direktørgruppa og en rekke møter innen pilot for teknologi (styringsgruppe, arbeidsgruppe, Advisory Board, felles teknologiseminar). Det var en rekke møter i ny pilot for lærerutdanning, i de øvrige faggruppene og møter innen administrasjon. De ulike aktivitetene resulterte i en rekke rapporter og konkrete forslag om nye tiltak. Samarbeidsavtale Oslofjordalliansen orientering Oslofjordalliansen utredning av institusjonelt samarbeid mellom HiVe, HiØ og HiBu Orientering om arbeidet med samarbeidsavtale innen Oslofjordalliansen og avtale om medbestemmelse Pilot lærerutdanning Oslofjordalliansen Fremtidig lærerutdanning Budsjett 21, strategisk avsetting til Oslofjordalliansen 6

7 Advisory Board Styringsgruppe Oslofjordalliansen 4 rektorer 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Alliansekoordinator FAGGRUPPER Samfunnsfag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Pilot Lærerutdanning 4 faglige ledere (én fra hver instituson) 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Prosjektleder Pilot Teknologi 4 faglige ledere (én fra hver institusjon) 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Prosjektleder Direktørgruppe Oslofjordalliansen 4 direktører 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Alliansekoordinator Fremmedspråk 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Utdanning og Internasjonalisering 4 koordinatorer 2 studentrepresentanter Utdanning og Internasjonalisering 4 koordinatorer 2 studentrepresentanter Kommunikasjonsgruppe, Markesdføring og Rekruttering 1 repr. fra hver inst. Økonomi og ledelse 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Næringslivstilknytning Studieadministrasjon 1 repr. fra hver inst. IKT fag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Realfag og biologi 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Forskning E-læringsplattform IT støttesystemer 1 repr. fra hver inst. Økonomi 1 repr. fra hver inst. Helsefag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Bibliotektjenester 1 repr. fra hver inst. Personalgruppe 1 repr. fra hver inst. STYRINGSGRUPPE OSLOFJORDALLIANSEN 29 Styringsgruppa for Oslofjordalliansen bestod av: Rektorene: Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold, Knut Hove, Universitetet for miljø og biovitenskap, Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud, Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold Ansattrepresentanter: Marit Eriksen UNIO, Birger Svihus FF Studentrepresentanter: Anne Marit Ringvold HiBu, Margrethe Valler UMB PILOT TEKNOLOGI 29 Styringsgruppe for teknologipiloten bestod av: Instituttleder Vidar Thue- Hansen, UMB (leder) Dekan Steinar Hurrød, HiØ Dekan Duy-Tho Do, HiVe Dekan Arvid Siqveland, HiBu Studentrepresentant: Student Henning Østeby, HiBu Ansattrepresentanter: Rune Grønnevik UMB, Tor Jørgensen HiØ Prosjektleder: Anne Kari Botnmark PILOT LÆRERUTDANNING 29 Styringsgruppe: Dekan Eystein Arntzen, HiØ (leder) Dekan Thorleif Bugge, HiVe Dekan Hein Lindquist, HiBu Seksjonsleder, Hans Erik Lefdal, UMB Førstelektor Berit Bratholm, HiVe Høgskolelektor Arnstein Hjelde, HiØ Studentrepresentanter: Fredric Nygård, HiØ, Henrik Hornbøll, HiØ Prosjektleder: Kristin Barstad DIREKTØRGRUPPE 29 Direktører: Carl Morten Gjeldnes HiØ, Nils Dugstad UMB frem til august 29,Siri Margrethe Løksa UMB (fra august 29), Olav Refsdal HiVe, Kai Mjøsund HiBu (leder). Ansattrepresentanter: Kari Buer YS, Aud Jorunn Førsund UNIO Studentrepresentanter: Siv-Elisabeth Skjelbred HiVe, Elin Marie Johannesen HiØ Koordinator: Fred E. Nilsson 7

8 Samarbeid og dialog med kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet og Oslofjordalliansen hadde dialogmøte 11. mai 29. Fra departementet møtte ekspedisjonssjef, 4 avdelings direktører og 5 seniorrådgivere/rådgivere. Fra Oslofjordalliansen møtte styremedlemmer, ledelse, studentledere og koordinatorer, i alt 17 deltakere fra de fire institusjonene. Møtet hadde fire hovedtema: Mål og langsiktig strategi Arbeidsdeling og resultater av samarbeidet Forutsetninger, ressurser og risiko Videre oppfølging Temaene ble grundig diskutert. Det var enighet om at det er viktig å få en god dialog mellom departementet og alliansen fremover. Det legges opp til årlige møter av denne typen i forbindelse med etatsstyringsmøtene. Samarbeidspartnere FYLKESKOMMUNENE Fylkeskommunene bidrar årlig med midler til alliansen. Midlene benyttes til faglige og administrative samarbeidstiltak innen alliansen og til kompetanseoppbygging ved den enkelte institusjon. Oslofjordalliansen og fylkeskommunene møtes én gang pr semester. Fylkesordførere, fylkesrådmenn, eller aktuelle medarbeidere fra fylkeskommunene deltar på møtene sammen med rektorene i alliansen. I 29 ble det også gjennomført en studietur til Wien. Hensikten med turen var å møte organisasjoner og virksomheter som arbeidet innen innovasjon, teknologi, vitenskap, forskning og teknologifond. I tillegg var et besøk ved Den norske ambassade og en workshop inkludert i turen. Temaene for workshopen var: Status for høyere utdanning i Norge, regionale forskningsfond, status og strategi. Samarbeid fylkeskommuner og høyere utdanning og kompetanse- og forskningsfond. På neste møte i mars 21 er temaet: Videreutvikle strategisk organ for kompetanseutvikling. ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV Teknologipiloten har etablert et Advisory Board med deltakere fra nærings- og arbeidsliv i regionen. Deltakerne representerer sentrale bedrifter og organisasjoner som etterspør kandidater fra våre utdanninger. Målet for teknologipiloten er å gi den beste industrinære teknologiutdanningen i landet. Sentrale oppgaver for Advisory Board er å bidra til et godt samarbeid med næringslivet og å gi innspill om faglig retning i utdanningene, fagporteføljens oppbygging og FoU-områder. ADVISORY BOARD DELTAKERE 29 Akershus og Østfold Borregaard Dag Arthur Aasbø Direktør - HR og kommunikasjon COWI AS avdeling Fredrikstad v/regiondirektør Egil Bøckmann Nexans Norway AS v/plassjef Rune Støten, Halden NHO Østfold v/regiondirektør Nils Einar Nesdam, Moss Tine Direktør FoU Eirik Selmer-Olsen; Ås Vestfold Sverre Bisgaard, Adm. direktør, Norspace, Horten Heidi M Petersen, Sandefjord Fredrik Winther, Oslo Teknopol IKS Pål Evju, Det Norske Veritas DNV Energy Buskerud Jan Erik Korssjøen, styreleder i SINTEF og styreleder i NCE systems Engineering ; Kongsberg Torkil Bjørnson Direktør i Kongsberg Innovasjon og prosjektleder i NCE Systems Engineering Ingeborg Sivertsen HR sjef i Kongsberggruppen. Sverre Gotaas, Statkraft + HiBu For å nå målet om kunne tilby teknologiutdanninger som er nært knyttet til Norges ledende kompetansebedrifter, utvikles ulike tilbud til studentene. Mentorordninger, bachelor- og masteroppgaver på oppdrag fra industrien og masterutdanninger med tilbud om lønnet jobb er eksempler. Næringslivet har uttalt seg svært positivt om Oslofjordalliansen og har store forventninger til hva samarbeidet vil bety for regional forskning og kvalifisert arbeidskraft. Pilot for lærerutdanningen har et utstrakt samarbeid med praksisfeltet. Den har som mål å bedre medvirkningen fra yrkesfeltet i utviklingen av studietilbud og FoU-prosjekter. 8

9 Glimt fra 29 9

10 Faglig samarbeid OSLOFJORDALLIANSEN PILOT- PROSJEKT TEKNOLOGI Pilotprosjekt teknologi ble opprettet august/ september 8 etter styresak i Oslofjordalliansens 4 styrer i juni 28. Teknologipiloten er organisert som et prosjekt. Det er opprettet administrative støttegrupper til prosjektet som ledes av direktørene. Fagforeningene deltar aktivt i styringsgruppen for tekonlogipiloten og har en positiv holdning til prosjektet. Studentene deltar også aktivt i styringsgruppen og arbeidsgruppen. Prosjektets mål Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Dette vises ved kvalitet, fleksibilitet og industrinærhet i hele virksomhetsområdet. Oslofjorden teknologiutdanning vil: Etablere en felles ingeniørutdanning fra 29. Dette skjer gjennom en samordning av tilbudet fra studieåret 29/21 og integrering av studietilbudet fra 21/211. Øke samarbeidet mellom teknologiutdanningene og næringslivet om kompetanse og FoU-prosjekter - også på strategisk nivå. Bli attraktive teknologiutdanninger som tiltrekker de beste studentene, undervisere, forskere og annet personell. Benytte kunnskapsinfrastrukturen som et konkurransefortrinn for regionen. RESULTATER Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse med framdriftsplan i samsvar med styrenes vedtak. Denne framdriften ble endret pga utilstrekkelig tildeling av økonomiske midler for å gjennomføre faglige og administrative tiltak i 29. Budsjettildeling i 29 var 3,6 mill. kroner. Prosjektbeskrivelsens faglige aktiviteter ble gjennomført som planlagt innen utdanningsområdet 28/29. For 29 ble utdanningsområdet prioritert. Det ble arbeidet spesielt mye med nytt forslag til studiemodell i bachelorutdanningene. Teknologiavdelingene var forberedt på prosjektet, og arbeidet ble gjennomført som planlagt. Styringsgruppen arbeidet mer enn planlagt. De administrative støtteprosjektene er organisert av direktørene. Kommunikasjonsgruppen arbeidet med rekrutteringsskampanje i 29 og dette arbeidet fortsetter i 21. Fokus er rekruttering av nye studenter. Ny web-side ble opprettet i desember

11 OVERGANGER FRA BACHELOR TIL MASTERUTDANNINGENE Overganger fra Bachelor Master ble gjennomgått høst 28 for alle bachelorutdanningene i ingeniørfag (ingeniør) og master i teknologi (sivilingeniør) pluss noen utvalgte bachelor- og mastergradsutdanninger der det er mulig med overganger til teknologimasterne. Informasjon om overgangsmuligheter ble beskrevet i brosjyre og på Våren 29 ble det gjort justeringer i forhold til hvilke bachelorutdanninger som er med i prosjektet. Det fokuseres på å finne gode sømløse overganger mellom alle studier innen bachelor i ingeniørfag (ingeniør) og master i teknologi (sivilingeniør). Dette er kjerneutdanningene. Bachelor Master PhD 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år Master Geomatikk (Siv.ing.) Master Industriell økonomi (Siv.ing.) Master Mat- og miljøteknologi (Siv.ing.) Master Kjemi og bioteknologi (Siv.ing.) Master Miljøfysikk og fornybar energi (Siv.ing.) Master Vann- og miljøteknikk (Siv.ing.) Master Byggeteknikk og arkitektur (Siv.ing.) Master Maskin-, prosess- og produktutvikling (Siv.ing.) Energi- og miljøfysikk Geomatikk Bygg Kjemi Produktutvikling Produktdesign Master entreprenørskap og innovasjon Maskin Vann- og miljø Elektro-automasjon Master Systems Engineering PhD UMB Automasjon Kybernetikk og mekatronikk PhD HVE Mikro- og nanoteknologi Elektronikk Maritim elektro-autom. Master Mikrosystem teknologi Elkraftteknikk Digital elektronikk Master Informatikk Simulering og spillutvikling Embedded Systems Datateknikk Data 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 11

12 Advisory Board Advisory Board ble opprettet med representanter fra bedriftene i regionen. Styringsgruppen sørget for å finne gode representanter til Advisory Board. Representantene i Advisory Board støtter prosjektets målsettinger og ber om høyere visjoner og ambisjoner. Ny studiemodell for bachelor i ingeniørfag I 29 ble det fokusert på å finne en felles studiemodell for det enkelte studieprogram for det enkelte studieprogram. Arbeidsgruppen la ned mye arbeid for å forstå og beskrive dagens studiemodeller. NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningene var en viktig premiss for videre kvalitetsutvikling av studiene. Det er enighet om ny studiemodell for Bachelor i ingeniørfag pr januar 21. Denne vil etterfølges av faglig utvikling av fag i 1. studieår. Det vil komme endring i rammeplanen for ingeniørutdanningene. Disse endringene vil implementeres i studieplanene. Dette medfører at ny studiemodell igangsettes fra høsten 211 (samtidig med ny rammeplan). Valgfag som e-læring/ flercampusundervisning Fem valgfag utvikles for tilbud som e-læring/ flercampusundervisning. Disse benyttes som pilot i Oslofjordalliansens felles satsning på e-læring. Videre arbeid i 21 Samarbeid om felles mastergradsprogram innen maritim teknologi. Studieplan utvikles og godkjennes innen studiestart 21. Alle avdelinger skal bidra med fag/emner. Felles strategisk plan utvikles i 21. Oppfølging av stipendiaten fra KD til UMB med tilsetting og veiledning. Sju faggrupper opprettes innen utdanningsområdene til faglig utvikling for å samarbeide om å danne et felles fagmiljø. Valgfag med bruk av e-læring/nettstøtte utvikles og settes i gang (4 studiepoeng fordelt på 1 studiepoeng ved hver institusjon) Administrativ gruppe innen IT vil støtte dette arbeidet. Glimt fra 29 TEKNOLOGIUTDANNINGENE I OSLOFJORDALLIANSEN ØKER MEST Alle de fire institusjonene i Oslofjordalliansen opplever søkertall til sine teknologiutdanninger som ligger godt over landsgjennomsnittet. - Meget gledelig, sier prosjektleder Anne Kari Botnmark. Prosjektleder Anne Kari Botnmark Høgskolen i Buskerud (HiBu) har en økning i søkningen til sitt masterstudium i Systems Engineering på hele 44 %, og en samlet økning til teknologiutdanningene på 14.3 %. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tilbyr bare utdanning på mastergradsnivå, og har en samlet økning i søkningen på hele 38 %! Antall søkere til bachelorstudier ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har økt med 27 %, mens Høgskolen i Vestfold har en økning i søkningen til bachelorstudiene på 1 %. Høgskolen i Vestfold registrerer i tillegg en solid økning i interessen både for sommerkurs og forkurs til de teknologiske utdanningene. På landsbasis er økningen i søkertallet til ingeniørutdanninger på 7.4 % Prosjektleder Anne Kari Botnmark mener det er for tidlig å si om den sterke økningen skyldes samarbeidet i Oslofjordalliansen. - Det vi i alle fall kan si, er at vi registrerer den store økningen i søkertallene, og vi vet at de studentene som begynner hos oss i høst vil få et mye bredere tilbud enn før vi innledet samarbeidet. Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. 12

13 FULLT HUS FOR HVE-STUDENTAR I IDEKONKURRANSE Den årlege Ide Grand Prix (IGP), ein 12 timars intensivkonkurranse ved Papirbredden i Drammen, gjekk av stabelen onsdag 23. september. Denne gangen konkurrerte studentar frå heile Oslofjordalliansen (OA) om å utvikle den beste miljøideen. TEKNOLOGISAMARBEID IN- NEN HØYERE UTDANNING FIKK PENGER Kunnskapsdepartementet støtter opp om Oslofjordalliansen. Tirsdag gav statsråd Tora Aasland 1,2 millioner kroner til teknologisamarbeidet innen utdanning rundt Oslofjorden. Det nye undervisningssamarbeidet innen teknologi er mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold. Ved samtlige institusjoner er en i dag fornøyd med at statsråden er villig til å satse på samarbeid innen høyere utdanning som tar sikte på å utdanne flere ingeniører og sivilingeniører. Støtte til samarbeid om utdanning Det var under en kontaktkonferanse for universiteter og høyskoler at statsråden for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, kunngjorde at Oslofjordalliansen får et tilskudd på 1,2 millioner kroner. Tidligere har samarbeidsprosjektet fått tildelt en stipendiatstilling. Dette er et signal om at jeg aktivt vil støtte opp om slike prosesser. Frivillig samarbeid mellom høyere institusjoner er en utvikling jeg gjerne ser mer av. Kunnskapsdepartementet Vinnerlaget i Ide Grand Prix Alle premiane blei vunne av ingeniørstudentar frå HVE. Konkurransen er lagt inn som eit tema i nyskapingsfaget (NYSFE45) ved Realfag og ingeniørutdanninga. Vinnarane fekk flotte premiar og har fått nasjonal mediamerksemd med si geniale løysing for returordning av flasker. Dei skal allereie ha blitt kontakta av industrien for mulig samarbeid/ patentering. Statsråd Tora Aasland kunngjorde at Oslofjordalliansen får 1,2 millioner kroner fra departementet. Foto: Stig Weston ønsker å være en pådriver for at institusjonene lettere kan drive slike prosesser i mål, sa Aasland i sin tale. Ingeniørutdanningene Utdanningsalliansen mellom de fire utdanningsinstitusjonene har tatt utgangspunkt i ingeniørutdanningene og vil samordne så vel opptak som tilbudsstrukturen. Institusjonene i alliansen vil også utrede samordning av lærerutdanningene og se på betingelsene for en framtidig fusjon. (Fra Publisert: Glimt fra 29 Glimt fra 29 13

14 Faglig samarbeid OSLOFJORDALLIANSEN PILOT- PROSJEKT LÆRERUTDANNINGER Arbeidet med utvikling av lærerutdanningspiloten og prosjektplanen startet høsten 29. Utkastene ble drøftet i og med fagmiljøene ved alle fire institusjonene. Prosjektplan, organisasjonskart og budsjett ble vedtatt på styringsgruppemøtet i OFA-Lærerutdanning den 28. januar 21, og visjon og formål lyder som følger: Visjon Oslofjordalliansen Lærerutdanning skal være blant de fremste fag- og forskningsmiljøer i Norge med et bredt og førsteklasses studietilbud rettet mot barnehage, grunnskole og videregående opplæring Mål for prosjektet Oslofjordalliansen Lærerutdanning vil utvikle og fremme attraktive lærerutdanninger som tiltrekker seg gode studenter og fagfolk, og bli bedre rustet i konkurransen om FoU-ressurser. Dette skjer gjennom en samordning av tilbudet fra studieåret 21/211, og felles opptak fra 211. Vi vil samarbeide om 1. Kvaliteten i våre studieprogrammer. 2. Rekruttering til lærerutdanningene. 3. Å bedre medvirkningen fra yrkesfeltet i utvikling av studietilbud og FoU-prosjekter. 4. Systematisk kompetanseutvikling for fagpersonalet. 5. Etablering av faglige fora for fagpersonalet for utvikling, gjennomføring og formidling av forskning og utviklingsarbeid. 6. Å styrke Oslofjordregionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede FoU-kompetansen i alliansen og etablere en profesjonsrettet PhD for lærerutdanningene. 7. Sikre en bred og robust fagportefølje som ivaretar kompetansebehovet i vår region. 8. Utvikle en effektiv drift som gir bedre kapasitetsutnytting og fleksibilitet. Piloten i lærerutdanning er utfordret til å sikre at lærerutdanningene for barnehage, grunnskole og videregående opplæring er forskingsbasert og profesjonsrettet. Vi skal utvikle våre studieprogram fram til mastergrad og arbeide strategisk med internasjonalisering og mot etablering av et PhD-program innenfor lærerutdanning. Dette krever at vi arbeider seriøst med kompetansebygging, kunnskapsutveksling og erfaringsdeling. Også arbeidet med etter- og videreutdanning for barnehage- og skolesektoren skal prioriteres. 14

15 15

16 Førskolelærerutdanning To institusjoner gir førskolelærerutdanning (HiØ og HVE). Førskolelærerutdanningen ved de to institusjonene driver i fellesskap prosjektet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF), fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet. Studiet startet i november 29 og går over fire år. Det er tatt opp 56 studenter som alle har arbeidserfaring fra barnehage. Prosjektet har ett tett samarbeid med kommunale og private barnehageeiere. Vi forventer at prosjektet både skal skaffe oss nyttig erfaring når det gjelder felles drift av studietilbud på tvers av institusjonene, og erfaring i forhold til profesjonsretting av studiet gjennom tett dialog med arbeidsfeltet og alternativ organisering av praksisopplæringa. Grunnskolelærerutdanning Tre institusjoner gir den nye grunnskolelærerutdanningen (HiØ, HVE, HiBu), og er her det største arbeidet, både når det gjelder utvikling av de nye utdanningene og samordning og samarbeid om dem slik vi også er pålagt av KD. Særlig vil arbeidet med etablering av den nye grunnskolelærerutdanningen for trinn i Drammen være arbeidskrevende. Avdelingene bruker allerede mye tid og ressurser på dette utviklingsarbeidet. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Alle fire institusjonene gir PPU, og sentrale personer i dette miljøet har allerede kommet langt i forhold til å samarbeide og samordne studiet. Lærerutdanningene i Oslofjordalliansen vil samlet være blant de største miljøene i landet når det gjelder antall studenter. PPUgruppa har hatt flere møte der opptaksgrunnlag, studiemodeller og praksisordningen har stått på dagsorden og der de ser at vi kan dele kunnskap og erfaringer. Vi venter at etterspørsel etter PPU vil stige i årene som kommer på grunn av den høye gjennomsnittsalderen særlig i videregående skole. Det er for tiden stor oppmerksomhet knyttet til videregående opplæring og arbeid for å motvirke frafall og utvikling av lærerutdanningen for dette skoleslaget er viktig. Etter- og videreutdanning og oppdrag Etter- og videreutdanning er organisert på ulike måter ved de fire institusjonene, og her er samarbeidet i en sped start. Det er avholdt ett møte. Vi er pålagt å arbeide med Felles utadrettet virksomhet mot næringsliv og offentlig sektor som i vår sammenheng særlig er skoleog barnehagesektoren. Det er mye å hente ved å samarbeide tettere på feltet. Allerede i dag opererer de ulike institusjonene i hele regionen på etter- og videreutdanningsområder der de er faglig sterke. Ikke minst gjør de skjerpede reglene for overtid at det er mer problematisk å planlegge og drive god etter- og videreutdanning i små miljø. Utdanningsdirektoratet utlyser store midler til etter- og videreutdanning som lærerutdanningene i Oslofjordalliansen kan ha større sjanse til få tilslag på ved samordning og samarbeid. FoU/ Master /PHD Kravet om forskingsbasert utdanning er stadig sterkere artikulert, og det er mye som tyder på at grunnskolelærerutdanningen vil utvides til mastergrad så snart utdanningsinstitusjonene har den nødvendige kompetansen på plass. De fire institusjonene har sin styrke på ulike fagområder. Departementet har utfordret oss til å dekke alle sentrale skolefag i vår region. På feltet FoU og arbeidet med å etablere den faglige kompetansen som trengs for å kunne tilby masterutdanninger og for å kunne få retten til å tilby doktorgradsprogram må det strategiske arbeidet kobles tett mot de ulike utdanningsprogrammene. De ulike institusjonene har sine strategier for kompetanseheving. Samarbeidet innenfor FoU har startet på noen fagområder i form av utveksling av informasjon om FoUprosjekt som er i gang. En gruppe som arbeider med aksjonsforskning og kulturanalyse rettet mot skoleverket vil samarbeide om publisering og planlegger en felles rapport i løpet av

17 17

18 Faglig samarbeid FAGGRUPPER I OFA I tillegg til lærer- og teknologipilotene er det etablert faggrupper innen følgende områder: Helse-, miljø- og sosialfag Økonomisk-administrative fag og samfunnsfag Fremmedspråk IT-fag Faggruppene leverte sine sluttrapporter i november 29. Faggruppene innen helsefag og økonomifag ønsker å arbeide videre som pilot. Faggruppe for fremmedspråk ønsker å inngå som del av piloten for lærerutdanning. IT-fag ønsker å samarbeide om faglig utvikling som faggruppe slik de gjør nå. HELSE-, MILJØ- OG SOSIALFAG Samarbeidet om bachelorutdanningene, mastergrader, PhD og etter- og videreutdanninger er godt i gang. Flere fagmiljøer jobber tettere sammen på tvers av institusjonsgrensene på grunn av Oslofjordalliansen. Det er blant annet etablert faglig samarbeid innen bachelorutdanningene i sykepleie, mellom Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Buskerud. Det er fokus på forskningsbasert undervisning i de gjeldende avdelingene og det arbeides med etablering av felles fagseminarer for ansatte knyttet til dette fokuset. Det samarbeides om utveksling av eksterne sensorer, og en faggruppe på tvers av de tre høyskolene er i gang med arbeid mot 18

19 utvikling av pedagogiske metoder innen prekliniske studier. Målet er å styrke studentenes grunnlag for de kliniske studiene i sykepleierutdanningen. Master i lokalbaserte tjenester Oslofjordalliansen har startet arbeidet med utviklingen av en joint master innen lokalbaserte tjenester. Masteren skal gi studentene kompetanse som er nødvendig for å kunne gjennomføre Regjeringens mål i Samhandlingsreformen. Den erfaringsbaserte mastergraden er tilrettelagt for studenter som ønsker å kombinere profesjonell utøvelse og fordypningsstudier innen lokalbaserte tjenester i kommunene. Mulig oppstart er 211. PhD i klinisk helsevitenskap HiBu har utviklet en PhD i klinisk helsevitenskap ved Avdeling for helsefag. Fagpersoner fra avdeling for optometri og synsvitenskap og økonomi og samfunnsvitenskap fra HiBu har deltatt i arbeidet. I tillegg er det invitert inn fagpersoner for utvikling av PhD-kurs fra HiVe og HiØ. Innovasjon og helseteknologi er også et meget aktuelt samarbeidsområde. Utvikling av ny helseteknologi kan skape nye muligheter for grupper som har behov for tekniske hjelpemidler i hverdagen ikke minst innen eldreomsorg og for å møte den kommende eldrebølgen. Faggruppen i helse-, miljø- og sosialfag ønsker å være neste pilot innen OFA. ØKONOMI OG SAMFUNNSFAG Faggruppen for økonomi og samfunnsvitenskap ønsker å opprette et nytt pilotprosjekt. Faggruppen forslår også at faggruppe for samfunnsfag, deler av faggruppen for IT (informasjonsvitenskap), samt næringsutvikling og entreprenørskap blir en del av det som da kan benevnes faggruppe for Økonomi og samfunnsvitenskap. og utvikle en School of Business, Economics and Social Science (arbeidstittel). En School of Business, Economics and Social Science 1 har potensialet for å bli en av Norges fremste kunnskapstilbydere av utdanning og FoU-virksomhet. Alle fire institusjoners fagmiljøer er ganske små, også UMB som i dag tilbyr en PhD-grad. Profilen bør være bredt anlagt, men kjennetegnes av samfunnsutvikling, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap med tett arbeidslivstilknytning. Oslofjorden School of Business, Economics and Social Science vil på sikt kunne: Bli det foretrukne alternativet for studenter. Utvikle en felles PhD innen Business Administration (BA), slik det de siste årene er etablert ved BI, UiA, HiBo, HiMo og slik de har ambisjoner om ved HiSt. Styrke utdanningstilbudet innen øk.adm. fag, samfunnsfag, anvendt IT og forretningsspråk. Skape et sterkere fagmiljø innen de samme fagområdene. Forsterke, videreutvikle og samle kompetansen innen fagene på Østlandet. Bidra til videreutvikling av Oslofjordregionens innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av det samlede studie- og kurstilbud, samt FoUkompetanse. Framstå som en internasjonal kompetanseog FoU-leverandør. Bli et konkurransedyktig alternativ til NHH og BI. Gjennom et slikt samarbeid skal det utvikles helhetlige og gjennomgående utdanningsløp, basert på faglig kvalitet, arbeidsdeling og effektiv ressursutnyttelse. 19

20 FREMMEDSPRÅK Det ble fra begynnelsen konstatert at institusjonene har svært ulike forutsetninger for å delta i et samarbeid om studieprogrammer innenfor fremmedspråk. UMB har ingen studietilbud i fremmedspråk bortsett fra kurs som kjøres av HiØ. HiBu og HiVe tilbyr kun engelsk som ordinære studietilbud. I tillegg kommer studier i spansk som betalingsstudium ved HiVe. HiØ har på sin side et bredt studietilbud i fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk og spansk) på flere nivåer. CLIL (Content and Language Integrated Learning) ble på et tidlig tidspunkt blinket ut som et naturlig samarbeidsprosjekt, der også UMB kan bidra. NORAGRIC ved UMB kjører all undervisning på engelsk og har høstet verdifulle erfaringer med det. Det ble vedtatt å utarbeide en studieplan for et nytt emne i CLIL. CLIL-studiet vil bli markedsført overfor nye grupper (spesielt skoleeeiere) med planlagt oppstart i 21. Mastergraden Fremmedspråk i skolen ble markedsført bl.a. innenfor Oslofjordalliansen. Studenter med utdanning både fra HiVe og HiBu ble tatt opp på det nye masterprogrammet. Felles FoU-prosjekter Flere fagansatte ved institusjonene er aktive forskere innenfor fagfeltet interkulturell kommunikasjon/kompetanse. Forskningsprosjektet Investigation of foreign language textbook series regarding their potential for the learning of intercultural competence involverer forskere fra flere av institusjonene. Målet er ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder å komme med anbefalinger for fremtidige lærebokforfattere på dette fagfeltet. IT-FAG Faggruppe for informasjonsteknologi har med basis i studietilbudene ved de ulike institusjonene funnet det mest formålsrettet å etablere følgende studiesamarbeid: Etablering av en PhD innen informatikk. Primært med UMB som doktorgradsgivende institusjon. Styrke samarbeid vedrørende bl.a. foreleserutveksling, samt etablering av et tverrinstitusjonelt kurstilbud med henblikk på mastertilbud innen informasjonsvitenskap. Høyskolen i Buskerud har per i dag et etablert tilbud innen dette området og arbeidsgruppen bør ta initiativ til å etablere samarbeid med basis i det eksisterende tilbudet. Samarbeid om FoU-prosjekter/fagutviklingsprosjektet og utadrettet virksomhet Faggruppen har blinket ut følgende samarbeidsområder: Samarbeid mellom UMB og HIØ vedrørende forskning på utvikling av geografiske informasjonssystemer. Et samarbeid mellom HiVe og HiBu om forskning på utvikling og realisering av informasjonssystemstrategi relatert til bruk av IKT i organisatoriske prosesser. Forutsatt at nødvendige arbeidsgrupper etableres i løpet av januar/februar 21, ser faggruppen det som realistisk at PhDsamarbeid i Informatikk og mastersamarbeid i informasjonsvitenskap kan realiseres fra og med høsten 211. Samarbeid om etter- og videreutdanningskurs for språklærere kan være en aktuell oppgave for institusjonene i Oslofjordalliansen. Når det gjelder privat næringsliv, har spesielt HiØ kompetanse til og erfaring med å tilby skreddersydde språkkurs for lokale bedrifter. Dette kan utvides til hele regionen. 2

21 Felles profilering I 29 ble det utarbeidet et eget profilprogram for Oslofjordalliansen. Profilen bygger opp en felles identitet hos de fire utdanningsinstitusjonene og gir oss et felles ansikt utad. Profilen består av en logo, og anbefalinger om fargebruk, strifttyper og bildebruk. Den skal ligge til grunn for både brosjyrer, annonser og nettsider. OSLOFJORDALLIANSEN Logoen til Oslofjordalliansen består av bokstavene OFA og underteksten Oslofjordalliansen. Logoen gir assosiasjoner til kompetanse med sine blåfarger og skrifttype. Fargevalget fra lys til mørk blå gir også assosiasjoner til fjord og minner oss på alliansen sin geografiske tilknytning til Oslofjorden. I tillegg reflekteres bokstavene som i et vannspeil. 21

22 Administrativt samarbeid Det administrative samarbeidet i alliansen er først og fremst rettet mot å understøtte aktiviteten i alliansen, men ambisjonen har også vært å utvikle felles rutiner og systemer som bidrar til at institusjonene hever sin administrative kvalitet. Gjennom samarbeidet arbeides det med å utvikle en arbeidsdeling innen spesielle støttefunksjoner. Bibliotek Bibliotekene har fokusert på samkjøring av tjenester for å ivareta studenter og ansatte på tvers i alliansen. Det var ingen spesielle utfordringer i forbindelse med studiestart og nye ingeniørstudenter i bibliotekene. E-tidsskrifter og bøker blir en stadig viktigere ressurs for undervisning og forskning, OFAbibliotekene har til sammen lisenser for flere millioner. Bibliotekgruppa har hatt kontakt med forhandlere av databaser egnet for ingeniørfag for å diskutere pris, de er dessverre ikke villige til å gi rabatt ved å se på alliansen som et konsortium. Kompetanseheving er et satsingsområde. Bibliotekene hadde et fellesmøte i mai der det var gjensidig informasjon om pågående prosjekter og utviklingsarbeid i de fire bibliotekene. I november var det et seminar der Fusk-og plagieringsprosjektet ved Høgskolen i Østfold og undervisning ved Biblioteket for realfag, UB Bergen ble presentert. Et annet tema var forskningsdokumentasjon. Det er svært nyttig å kunne møtes over faglige temaer, og alle som var med ser fram til videre samarbeid. IT Felles e-læringssystem og tilrettelegging for videokonferanser er to av resultatene fra ITgruppa i 29. Fronter Implementering og tilrettelegging for bruk av Fronter som felles LMS (Learning Mangement System)for alliansen ble gjennomført. Fra studiestart høsten 21 er planen at alle studentene i Oslofjordalliansen skal bruke Fronter. Videokonferanse For å redusere reisebehovet, og øke effektiviteten ved å tilrettelegge for hurtigere og korter møter og konferanser ble 7 videokonferansesystem for møterom anskaffet. UMB fikk 3 stk, HiBu 3 stk og HiVe ett anlegg. HiØ hadde tilstrekkelig anlegg fra tidligere. Felles løsninger og plattformer Aktivitetsnivået innenfor IT området i OFA har i 29 vært begrenset og ikke veldig ressurskrevende. Institusjonene har forskjellige IT plattformer og separate løsninger, og det er begrenset hvilke muligheter som finnes for å samkjøre disse løsningene. Det forventes større fokus på felles plattformer og løsninger i tiden som kommer. 22

23 MARKEDSFØRING Studentrekruttering 29 Oslofjordalliansen hadde en egen studentrekrutteringskampanje for teknologiutdanningene våren 29. Den bestod av annonser på Google, eget bilag til Aftenposten, annonser på boards og på kjøpesentre. Det ble etablert et eget nettsted for teknologiutdanningene, vi deltok på messer og utarbeidet en folder om teknologiutdanningene. Søkertallene til teknologiutdanningene viste at antall søkere økte mer innenfor Oslofjordalliansen enn landsgjennomsnittet. I løpet av 29 ble det utviklet et felles profilprogram for Oslofjordalliansen som brukes i alle sammenhenger der Oslofjordalliansen er avsender. Felles nettsted Siden flere piloter skulle etableres, ble det utviklet et nytt nettsted no som informerer om studietilbudene i Oslofjordalliansen. Lærerutdanninger og teknologiutdanninger har spesiell fokus. Etter hvert som flere piloter blir etablert vil omtalen av disse bli like omfattende som teknologi- og lærerutdanningene. Nettstedet omfatter også informasjon til ansatte og andre interessenter. Kampanje for 21 En omfattende studentrekrutteringskampanje for 21 ble planlagt høsten 29. Den består av Facebook- og Google-annonsering, annonser i lokale medier og felles profilering på utdanningsmesser. I tillegg ble det laget en brosjyre som distribueres til videregående skoler i hele regionen og som deles ut på utdanningsmesser. Det ble planlagt egen turné for felles markedsføring av masterstudiene overfor egne studenter. Personal Personalsjefene i de 4 organisasjonene har etablert et felles forum hvor aktuelle tema diskuteres. Det er et ønske om å dele kunnskap og erfaringer innen personalarbeid, organisering og utvikling av viktige retningslinjer og informasjon til ansatte. Blant annet har flere av oss utarbeidet omstillingsavtale for institusjonen og i den forbindelse har det vært nyttig å diskutere ulike momenter i avtalen. Samarbeidet har ført til at det er dannet et nytt nettverk mellom institusjonenes personalansvarlige. Videre arrangerte vi en felles fagdag for lønnog personalmedarbeidere høsten 29 og har som mål og gjennomføre dette to ganger i året fremover. Vi har mange av de samme utfordringene i hverdagen og benytter mange av de samme verktøy og hjelpemidlene. Dette gir oss mulighet til å utvikle gode rutiner som gjør oss mer effektive i en travel hverdag. Det bygges også faglige nettverk i administrasjonsavdelingene som igjen kan bidra til kompetanseutvikling og til å ta i bruk best praksis i de ulike arbeidsprossessene. Personalseksjonene har også bidratt med dokumentasjon og informasjon til de to pilotarbeidene som pågår. Studieadminstrasjonen 23

24 Ansatte - Medvirkning De ansatte medvirket gjennom deltakelse i styringsgruppa, direktørgruppa og i pilotprosjektene i 29. De tillitsvalgte har representert de ansatte. Det har også vært drøftet avtale om medbestemmelse for samarbeidstiltaket. Utkast til slik avtale er sendt departementet fra institusjonenes ledelse og fra de tillitsvalgte. Avtale om medbestemmelse er fremforhandlet sentralt og vil være på plass fra januar 21. Avtalen har fått følgende hovedtrekk: Medbestemmelse i henhold til Hovedavtalen utøves ved de fire autonome institusjonene. Medbestemmelse innen Oslofjordalliansen utøves i felles informasjons- og drøftingsmøter før sakene behandles i styringsgruppen, og gjennom deltakelse i prosjekt- og pilotgrupper. Ved oppstart av prosjekt- og pilotgrupper innen Oslofjordalliansen skal to fire representanter fra de fire institusjonene utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap inngå som medlemmer i gruppene. Direktørene administrerer de felles informasjons- og drøftingsmøtene. Følgende saker skal alltid tas opp i felles informasjons- og drøftingsmøter: Organisering av underliggende delprosjekter Mandat for prosjektleder(e) og arbeidsgrupper Sammensetning av arbeidsgrupper Budsjett og økonomiforvaltning Fremdriftsplaner og rapportering Utredninger og forslag fra arbeidsgrupper Studentene Medvirkning Studentene har deltatt gjennom deltakelse i styringsgruppa, direktørgruppa og i pilotprosjektene. Studentparlamentslederne har vært med i gruppene. Studentene har i tillegg organisert seg gjennom felles seminar.»vi studenter synes det er veldig positivt med Oslofjordalliansen. Hvem sier nei takk til høyere kvalitet, sterkere fagmiljøer og flere valgmuligheter? Vi får også muligheten til mer spesialisering. Det er kjempebra for studentene. Vi er samtidig opptatt av at vi bevarer den nærheten til forelesere og medstudenter vi har i dag. STUDENT HENNING ØSTEBY, MEDLEM I STY- RINGSGRUPPEN FOR TEKNOLOGIPILOTEN 24

25 Nøkkeltall 29 Oversikt over søkere til Oslofjordalliansen 29: Institusjon Universitet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Buskerud Oslofjordalliansen Søkere 1. prioritet Søkere totalt, Søknader inkl. lokalt opptak Studieplasser tildelt Oslofjordalliansen i 29 Oslofjordalliansen fikk 55 midlertidige studieplasser knyttet til samarbeid innen alliansen. I revidert budsjett 29 fikk i tillegg institusjonene: HiBu: 4 studieplasser til helse- og sosialfag og 2 studieplasser til ingeniør og Realfag. HiVe: 2 studieplasser til helse- og sosialfag, 35 studieplasser til lærerutdanning og 25 studieplasser til ingeniør og realfag. HiØ: 45 studieplasser til helse- og sosialfag og 2 studieplasser til Lærerutdanning. UMB: 3 studieplasser til lærerutdanning, 2 studieplasser til ingeniør og realfag og 3 studieplasser til institusjonens forslag utenfor rammen. Studenter 29: Institusjon Lavere nivå Høyere nivå Integrert mastergrad Annet forkurs Sum studenter Antall studenter pr ansatt UMB , ,8 3,9 Hive ,7 HiØ ,1 HiBu 2643,5 392, ,1 OFA 1966,5 295, ,8 7,4 Ansatte på eget grunnbudsjett 29: Institusjon Administrative stillinger Andre stillinger Drifts- og vedlikeholdsstillinger Støttestillinger for undervising, forskning og formidling Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (uten stipendiater) Stipendiatstillinger Totalt antall stillinger UMB 211,3 4,8 31,4 177,6 28,8 128,2 834,1 Hive 15 21,7 29,3 219,3 23,1 398,4 HiØ 11,6 3 21,8 46,7 242,8 18,6 434,5 HiBu 76,4 4,8 1* 2,8 147, ,4 OFA 494,3 12,6 75,9 274,4 173,2 182,9 193,4 * Hibu kjøper i hovedsak tjenestene 25

26 Budsjett og regnskap Oslofjordalliansens aktiviteter finansieres av institusjonenes egne midler og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene. Oslofjordalliansen fikk 1,2 mill. kroner til prosjektledelse for teknologipiloten og én stipendiatstilling i 29. Stipendiatstillingen knyttes til et felles prosjekt innen teknologi, energi og miljø som blir en del av teknologipiloten. Til støtte for utvikling av grunnskolelærerutdanning i regionen fikk alliansen 4 mill. kroner i 29 under SAK-midler (SAK: Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon). For 21 vil alliansen redegjøre for behov innen det samme området. Departementet har satt av 5 mill i SAK-midler i 21. Budsjett 29: Aktiviteter og oppgaver Samet budsjett 29, fellesmidler og lokalfinansiering (alle tall i 1 kroner) Fellesposter Lokale poster/ egeninnsats Ekstern finansiering 1. Koordinator Oslofjordalliansen (5% ressurs) 4 2. Prosjektleder Pilot og sekretær Advisory Board 8 3. Drift av prosjektledelse pilot 1 4. Markedsføring Pilot Drift Advisory Board 6. Driftsmidler for arbeidsgr., koordinatorer, fagmøter, workshops Næringstilknytning 8. Andre kostnader og reserve (bl.a. E-læring) 9. Samarbeid og arbeidsdeling til FoU søknadsarbeid 1. Fire prosjektkoordinatorer Pilot utdanning Frikjøp for pilotprosjekt teknologi-fagutveksling ufordelt Fire prosjektkoordinatorer inne forskningsprosjekter 13. Styringsgruppens arbeid 14. Fronter E-læringsplattform Videokonferansesystem, innkjøp HVE, UMB, HiBi og deler i HiØ Driftskostnader direktør- og adm støtteprosjekter 4 SUM:

27 Regnskap m/forslag til omfordeling mellom institusjonene: Aktiviteter og ansvarsfordelingoppgaver Foretatt fakturering pr 2 tertial prosjektledelse Kostnader Fellesposter Eksterne midler Sum til fordeling 1. Koordinator Oslofjordalliansen (5% stilling Fred Nilsson) Prosjektleder Teknologopilot og sekretær Advisory Board Drift av prosjektledelse Teknologipilot Markedsføring Pilot Driftsmidler for arbeidsgruppe, koordinatorer, fagmøter Fire prosjektkoordinatorer Frikjøp for pilotprosjekt teknologi- fagutveksling SUM kostnader Inntekter (fra KD) Nettokostn. som fordeles likt Avrundet Omfordeling Konklusjon HiBu betaler til HiVe HiØ betaler til HiVe HiØ betaler til UMB FÅR 11 NYE STUDIEPLASSER Kunnskapsdepartementet har tildelt institusjonene i Oslofjordalliansen 11 nye studieplasser. Høgskolene i Østfold og Vestfold får 45 studieplasser til arbeidsplassrelatert førskoleutdanning. Samarbeidet i Oslofjordalliansen er et eksempel til etterfølgelse, sier statsråd Tora Aasland (bildet) i en pressemelding. Kunnskapsdepartementet har tildelt institusjonene som utgjør Oslofjordalliansen 55 studieplasser til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Høgskolene i Vestfold og Østfold får dessuten 45 studieplasser til arbeidsplassrelatert førskoleutdanning. I tillegg får Høgskolen i Vestfold 15 studieplasser til videreutdanning i barnehagepedagogikk. Disse studieplassene kommer i tillegg til de 285 som ble fordelt i revidert nasjonalbudsjett. - Jeg er meget fornøyd med at vi nå har kunnet tildele Oslofjordalliansen ytterligere 11 studieplasser. Institusjonene har vist vilje til samarbeid og Regjeringen ønsker å stimulere dette arbeidet ytterligere. Det er viktig at institusjonene utvikler tilbud der de er best og drar nytte av hverandres kompetanse. Derfor er samarbeid som Oslofjordalliansen et eksempel til etterfølgelse for andre institusjoner, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland. Oslofjordalliansen er per i dag et utdanningssamarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ). (www.hiof.no) Glimt fra 29 27

28 Universitetet for miljø- og biovitenskap 18 bachelor- og 43 masterprogrammer 325 studenter og 94 ansatte 4 doktorgradsstudenter Unik park og bygningsmiljø på Ås Norges svar på Cambridge Bredt samarbeid med over 9 utenlandske universiteter HER ER VI Hønefoss OSLO Høgskolen i Østfold 26 bachelor- og 5 masterprogrammer 4 studenter og 48 ansatte Campus i Halden og Fredrikstad Utstrakt samarbeid med næringslivet Attraktivt internasjonalt nettverk Kongsberg Drammen Ås Høgskolen i Vestfold Horten Tønsberg Fredrikstad Halden 2 bachelor- og 9 masterprogrammer 4 studenter og 4 ansatte Høy faglig kvalitet og topp moderne læringsmiljø i inspirerende omgivelser Campus med samlokaliserte studietilbud på Bakkenteigen, Vestfold Stor nok til et levende studentmiljø og liten nok til nærhet Forskningspark under utvikling OSLOFJORDALLIANSEN Høgskolen i Buskerud 16 bachelor- og 13 masterprogrammer 3 studenter og 27 ansatte Campus i Kongsberg, Drammen og Hønefoss Flunkende nytt campusbygg i Drammen Papirbredden Tett samarbeid med næringslivet Solid internasjonalt nettverk mange tilreisende 28