OSLOFJORDALLIANSEN. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOFJORDALLIANSEN. Årsrapport 2009"

Transkript

1 OSLOFJORDALLIANSEN Årsrapport 29 Foreløpig utgave 12. mars 21 1

2 Dette er Oslofjordalliansen Oslofjordalliansen er et unikt utdannings- og forskningssamarbeid mellom fire institusjoner rundt Oslofjorden. Høgskolene i Vestfold, Østfold, Buskerud og Universitetet for miljø- og biovitenskap har innledet et faglig og strategisk samarbeid gjennom Oslofjordalliansen (OFA) og tar sikte på å være storregionens kompetansesentre, med nær tilknytning til det private næringsliv og til offentlig sektor. Det er til nå etablert pilotprosjekter innen teknologi og lærerutdanning og det er innledet et samarbeid om de administrative støttefunksjonene i OFA. OFAs teknologipilot er ambisiøs og jobber for målsettingen om å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder. OFAs lærerutdanningspilot har også høye mål og tar sikte på å samarbeide tett med skoler og barnehager for å skape utdanning som det er behov for i disse sektorene. FORDI VI SAMARBEIDER KAN VI TILBY topp kvalitet på utdanningene større mulighet til å velge spesialisering for studentene større fagmiljø Sterkere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer Oslofjordalliansen (OFA) består av Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og høgskolene i Buskerud (HiBu), Vestfold (HiVe) og Østfold (HiØ) 2

3 Innhold Dette er Oslofjordalliansen Oslofjordalliansens mål Organisering Styreforankring og styrearbeid Organisasjonskart Samarbeid og dialog med Kunnskapsdepartementet Samarbeidspartnere Fylkeskommunene Arbeids- og næringsliv Faglig samarbeid Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi - Mål og resultater Oslofjordalliansen pilotprosjekt lærerutdanning - Mål og resultater Faggrupper i Oslofjordalliansen Felles profilering Administrativt samarbeid Bibliotek IT Personal Økonomi Kommunikasjon Studie Medvirkning Ansatte Studenter Nøkkeltall Budsjett og regnskap 29 3

4 4

5 Oslofjordalliansens mål Oslofjordalliansen er en strategisk allianse mellom UMB, HiBu, HVE og HiØ som skal styrke rekruttering, forskning og muligheter for samfunnsoppdrag for institusjonene i en stor region. Oslofjordalliansen skal bli en sterk aktør innen utdanning og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UMB, HiBu, HiVe og HiØ startet i desember 27 et samarbeid for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter. Ved å satse på utdanning og kunnskapsutvikling gjennom forskning og forskerutdanning skal institusjonene være attraktive for studenter, ansatte og samarbeidspartnere. 5

6 Organisering STYREFORANKRING OG STYREARBEID Felles styresaker og strategiarbeid De fire institusjonene har autonome styrer. Styrene vedtar føringer for utviklingen av samarbeidsalliansen, utredningsarbeid om samarbeid, igangsetting av pilotprosjekter, utdanningssamarbeid, årlige driftsmidler for alliansen og andre utredningsoppgaver. Det utarbeides likelydende styresaker som behandles i hvert av de fire styrene. I 29 er følgende felles styresaker behandlet: HØY MØTEAKTIVITET I 29 hadde Oslofjordalliansen 8 møter i styringsgruppa, 5 møter i direktørgruppa og en rekke møter innen pilot for teknologi (styringsgruppe, arbeidsgruppe, Advisory Board, felles teknologiseminar). Det var en rekke møter i ny pilot for lærerutdanning, i de øvrige faggruppene og møter innen administrasjon. De ulike aktivitetene resulterte i en rekke rapporter og konkrete forslag om nye tiltak. Samarbeidsavtale Oslofjordalliansen orientering Oslofjordalliansen utredning av institusjonelt samarbeid mellom HiVe, HiØ og HiBu Orientering om arbeidet med samarbeidsavtale innen Oslofjordalliansen og avtale om medbestemmelse Pilot lærerutdanning Oslofjordalliansen Fremtidig lærerutdanning Budsjett 21, strategisk avsetting til Oslofjordalliansen 6

7 Advisory Board Styringsgruppe Oslofjordalliansen 4 rektorer 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Alliansekoordinator FAGGRUPPER Samfunnsfag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Pilot Lærerutdanning 4 faglige ledere (én fra hver instituson) 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Prosjektleder Pilot Teknologi 4 faglige ledere (én fra hver institusjon) 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Prosjektleder Direktørgruppe Oslofjordalliansen 4 direktører 2 tillitsvalgte 2 studentrepresentanter Alliansekoordinator Fremmedspråk 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Utdanning og Internasjonalisering 4 koordinatorer 2 studentrepresentanter Utdanning og Internasjonalisering 4 koordinatorer 2 studentrepresentanter Kommunikasjonsgruppe, Markesdføring og Rekruttering 1 repr. fra hver inst. Økonomi og ledelse 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Næringslivstilknytning Studieadministrasjon 1 repr. fra hver inst. IKT fag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Realfag og biologi 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Forskning E-læringsplattform IT støttesystemer 1 repr. fra hver inst. Økonomi 1 repr. fra hver inst. Helsefag 2 faglige fra hver inst 2 studentrepr Bibliotektjenester 1 repr. fra hver inst. Personalgruppe 1 repr. fra hver inst. STYRINGSGRUPPE OSLOFJORDALLIANSEN 29 Styringsgruppa for Oslofjordalliansen bestod av: Rektorene: Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold, Knut Hove, Universitetet for miljø og biovitenskap, Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud, Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold Ansattrepresentanter: Marit Eriksen UNIO, Birger Svihus FF Studentrepresentanter: Anne Marit Ringvold HiBu, Margrethe Valler UMB PILOT TEKNOLOGI 29 Styringsgruppe for teknologipiloten bestod av: Instituttleder Vidar Thue- Hansen, UMB (leder) Dekan Steinar Hurrød, HiØ Dekan Duy-Tho Do, HiVe Dekan Arvid Siqveland, HiBu Studentrepresentant: Student Henning Østeby, HiBu Ansattrepresentanter: Rune Grønnevik UMB, Tor Jørgensen HiØ Prosjektleder: Anne Kari Botnmark PILOT LÆRERUTDANNING 29 Styringsgruppe: Dekan Eystein Arntzen, HiØ (leder) Dekan Thorleif Bugge, HiVe Dekan Hein Lindquist, HiBu Seksjonsleder, Hans Erik Lefdal, UMB Førstelektor Berit Bratholm, HiVe Høgskolelektor Arnstein Hjelde, HiØ Studentrepresentanter: Fredric Nygård, HiØ, Henrik Hornbøll, HiØ Prosjektleder: Kristin Barstad DIREKTØRGRUPPE 29 Direktører: Carl Morten Gjeldnes HiØ, Nils Dugstad UMB frem til august 29,Siri Margrethe Løksa UMB (fra august 29), Olav Refsdal HiVe, Kai Mjøsund HiBu (leder). Ansattrepresentanter: Kari Buer YS, Aud Jorunn Førsund UNIO Studentrepresentanter: Siv-Elisabeth Skjelbred HiVe, Elin Marie Johannesen HiØ Koordinator: Fred E. Nilsson 7

8 Samarbeid og dialog med kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet og Oslofjordalliansen hadde dialogmøte 11. mai 29. Fra departementet møtte ekspedisjonssjef, 4 avdelings direktører og 5 seniorrådgivere/rådgivere. Fra Oslofjordalliansen møtte styremedlemmer, ledelse, studentledere og koordinatorer, i alt 17 deltakere fra de fire institusjonene. Møtet hadde fire hovedtema: Mål og langsiktig strategi Arbeidsdeling og resultater av samarbeidet Forutsetninger, ressurser og risiko Videre oppfølging Temaene ble grundig diskutert. Det var enighet om at det er viktig å få en god dialog mellom departementet og alliansen fremover. Det legges opp til årlige møter av denne typen i forbindelse med etatsstyringsmøtene. Samarbeidspartnere FYLKESKOMMUNENE Fylkeskommunene bidrar årlig med midler til alliansen. Midlene benyttes til faglige og administrative samarbeidstiltak innen alliansen og til kompetanseoppbygging ved den enkelte institusjon. Oslofjordalliansen og fylkeskommunene møtes én gang pr semester. Fylkesordførere, fylkesrådmenn, eller aktuelle medarbeidere fra fylkeskommunene deltar på møtene sammen med rektorene i alliansen. I 29 ble det også gjennomført en studietur til Wien. Hensikten med turen var å møte organisasjoner og virksomheter som arbeidet innen innovasjon, teknologi, vitenskap, forskning og teknologifond. I tillegg var et besøk ved Den norske ambassade og en workshop inkludert i turen. Temaene for workshopen var: Status for høyere utdanning i Norge, regionale forskningsfond, status og strategi. Samarbeid fylkeskommuner og høyere utdanning og kompetanse- og forskningsfond. På neste møte i mars 21 er temaet: Videreutvikle strategisk organ for kompetanseutvikling. ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV Teknologipiloten har etablert et Advisory Board med deltakere fra nærings- og arbeidsliv i regionen. Deltakerne representerer sentrale bedrifter og organisasjoner som etterspør kandidater fra våre utdanninger. Målet for teknologipiloten er å gi den beste industrinære teknologiutdanningen i landet. Sentrale oppgaver for Advisory Board er å bidra til et godt samarbeid med næringslivet og å gi innspill om faglig retning i utdanningene, fagporteføljens oppbygging og FoU-områder. ADVISORY BOARD DELTAKERE 29 Akershus og Østfold Borregaard Dag Arthur Aasbø Direktør - HR og kommunikasjon COWI AS avdeling Fredrikstad v/regiondirektør Egil Bøckmann Nexans Norway AS v/plassjef Rune Støten, Halden NHO Østfold v/regiondirektør Nils Einar Nesdam, Moss Tine Direktør FoU Eirik Selmer-Olsen; Ås Vestfold Sverre Bisgaard, Adm. direktør, Norspace, Horten Heidi M Petersen, Sandefjord Fredrik Winther, Oslo Teknopol IKS Pål Evju, Det Norske Veritas DNV Energy Buskerud Jan Erik Korssjøen, styreleder i SINTEF og styreleder i NCE systems Engineering ; Kongsberg Torkil Bjørnson Direktør i Kongsberg Innovasjon og prosjektleder i NCE Systems Engineering Ingeborg Sivertsen HR sjef i Kongsberggruppen. Sverre Gotaas, Statkraft + HiBu For å nå målet om kunne tilby teknologiutdanninger som er nært knyttet til Norges ledende kompetansebedrifter, utvikles ulike tilbud til studentene. Mentorordninger, bachelor- og masteroppgaver på oppdrag fra industrien og masterutdanninger med tilbud om lønnet jobb er eksempler. Næringslivet har uttalt seg svært positivt om Oslofjordalliansen og har store forventninger til hva samarbeidet vil bety for regional forskning og kvalifisert arbeidskraft. Pilot for lærerutdanningen har et utstrakt samarbeid med praksisfeltet. Den har som mål å bedre medvirkningen fra yrkesfeltet i utviklingen av studietilbud og FoU-prosjekter. 8

9 Glimt fra 29 9

10 Faglig samarbeid OSLOFJORDALLIANSEN PILOT- PROSJEKT TEKNOLOGI Pilotprosjekt teknologi ble opprettet august/ september 8 etter styresak i Oslofjordalliansens 4 styrer i juni 28. Teknologipiloten er organisert som et prosjekt. Det er opprettet administrative støttegrupper til prosjektet som ledes av direktørene. Fagforeningene deltar aktivt i styringsgruppen for tekonlogipiloten og har en positiv holdning til prosjektet. Studentene deltar også aktivt i styringsgruppen og arbeidsgruppen. Prosjektets mål Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Dette vises ved kvalitet, fleksibilitet og industrinærhet i hele virksomhetsområdet. Oslofjorden teknologiutdanning vil: Etablere en felles ingeniørutdanning fra 29. Dette skjer gjennom en samordning av tilbudet fra studieåret 29/21 og integrering av studietilbudet fra 21/211. Øke samarbeidet mellom teknologiutdanningene og næringslivet om kompetanse og FoU-prosjekter - også på strategisk nivå. Bli attraktive teknologiutdanninger som tiltrekker de beste studentene, undervisere, forskere og annet personell. Benytte kunnskapsinfrastrukturen som et konkurransefortrinn for regionen. RESULTATER Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse med framdriftsplan i samsvar med styrenes vedtak. Denne framdriften ble endret pga utilstrekkelig tildeling av økonomiske midler for å gjennomføre faglige og administrative tiltak i 29. Budsjettildeling i 29 var 3,6 mill. kroner. Prosjektbeskrivelsens faglige aktiviteter ble gjennomført som planlagt innen utdanningsområdet 28/29. For 29 ble utdanningsområdet prioritert. Det ble arbeidet spesielt mye med nytt forslag til studiemodell i bachelorutdanningene. Teknologiavdelingene var forberedt på prosjektet, og arbeidet ble gjennomført som planlagt. Styringsgruppen arbeidet mer enn planlagt. De administrative støtteprosjektene er organisert av direktørene. Kommunikasjonsgruppen arbeidet med rekrutteringsskampanje i 29 og dette arbeidet fortsetter i 21. Fokus er rekruttering av nye studenter. Ny web-side ble opprettet i desember

11 OVERGANGER FRA BACHELOR TIL MASTERUTDANNINGENE Overganger fra Bachelor Master ble gjennomgått høst 28 for alle bachelorutdanningene i ingeniørfag (ingeniør) og master i teknologi (sivilingeniør) pluss noen utvalgte bachelor- og mastergradsutdanninger der det er mulig med overganger til teknologimasterne. Informasjon om overgangsmuligheter ble beskrevet i brosjyre og på Våren 29 ble det gjort justeringer i forhold til hvilke bachelorutdanninger som er med i prosjektet. Det fokuseres på å finne gode sømløse overganger mellom alle studier innen bachelor i ingeniørfag (ingeniør) og master i teknologi (sivilingeniør). Dette er kjerneutdanningene. Bachelor Master PhD 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år Master Geomatikk (Siv.ing.) Master Industriell økonomi (Siv.ing.) Master Mat- og miljøteknologi (Siv.ing.) Master Kjemi og bioteknologi (Siv.ing.) Master Miljøfysikk og fornybar energi (Siv.ing.) Master Vann- og miljøteknikk (Siv.ing.) Master Byggeteknikk og arkitektur (Siv.ing.) Master Maskin-, prosess- og produktutvikling (Siv.ing.) Energi- og miljøfysikk Geomatikk Bygg Kjemi Produktutvikling Produktdesign Master entreprenørskap og innovasjon Maskin Vann- og miljø Elektro-automasjon Master Systems Engineering PhD UMB Automasjon Kybernetikk og mekatronikk PhD HVE Mikro- og nanoteknologi Elektronikk Maritim elektro-autom. Master Mikrosystem teknologi Elkraftteknikk Digital elektronikk Master Informatikk Simulering og spillutvikling Embedded Systems Datateknikk Data 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 11

12 Advisory Board Advisory Board ble opprettet med representanter fra bedriftene i regionen. Styringsgruppen sørget for å finne gode representanter til Advisory Board. Representantene i Advisory Board støtter prosjektets målsettinger og ber om høyere visjoner og ambisjoner. Ny studiemodell for bachelor i ingeniørfag I 29 ble det fokusert på å finne en felles studiemodell for det enkelte studieprogram for det enkelte studieprogram. Arbeidsgruppen la ned mye arbeid for å forstå og beskrive dagens studiemodeller. NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningene var en viktig premiss for videre kvalitetsutvikling av studiene. Det er enighet om ny studiemodell for Bachelor i ingeniørfag pr januar 21. Denne vil etterfølges av faglig utvikling av fag i 1. studieår. Det vil komme endring i rammeplanen for ingeniørutdanningene. Disse endringene vil implementeres i studieplanene. Dette medfører at ny studiemodell igangsettes fra høsten 211 (samtidig med ny rammeplan). Valgfag som e-læring/ flercampusundervisning Fem valgfag utvikles for tilbud som e-læring/ flercampusundervisning. Disse benyttes som pilot i Oslofjordalliansens felles satsning på e-læring. Videre arbeid i 21 Samarbeid om felles mastergradsprogram innen maritim teknologi. Studieplan utvikles og godkjennes innen studiestart 21. Alle avdelinger skal bidra med fag/emner. Felles strategisk plan utvikles i 21. Oppfølging av stipendiaten fra KD til UMB med tilsetting og veiledning. Sju faggrupper opprettes innen utdanningsområdene til faglig utvikling for å samarbeide om å danne et felles fagmiljø. Valgfag med bruk av e-læring/nettstøtte utvikles og settes i gang (4 studiepoeng fordelt på 1 studiepoeng ved hver institusjon) Administrativ gruppe innen IT vil støtte dette arbeidet. Glimt fra 29 TEKNOLOGIUTDANNINGENE I OSLOFJORDALLIANSEN ØKER MEST Alle de fire institusjonene i Oslofjordalliansen opplever søkertall til sine teknologiutdanninger som ligger godt over landsgjennomsnittet. - Meget gledelig, sier prosjektleder Anne Kari Botnmark. Prosjektleder Anne Kari Botnmark Høgskolen i Buskerud (HiBu) har en økning i søkningen til sitt masterstudium i Systems Engineering på hele 44 %, og en samlet økning til teknologiutdanningene på 14.3 %. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tilbyr bare utdanning på mastergradsnivå, og har en samlet økning i søkningen på hele 38 %! Antall søkere til bachelorstudier ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har økt med 27 %, mens Høgskolen i Vestfold har en økning i søkningen til bachelorstudiene på 1 %. Høgskolen i Vestfold registrerer i tillegg en solid økning i interessen både for sommerkurs og forkurs til de teknologiske utdanningene. På landsbasis er økningen i søkertallet til ingeniørutdanninger på 7.4 % Prosjektleder Anne Kari Botnmark mener det er for tidlig å si om den sterke økningen skyldes samarbeidet i Oslofjordalliansen. - Det vi i alle fall kan si, er at vi registrerer den store økningen i søkertallene, og vi vet at de studentene som begynner hos oss i høst vil få et mye bredere tilbud enn før vi innledet samarbeidet. Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. 12

13 FULLT HUS FOR HVE-STUDENTAR I IDEKONKURRANSE Den årlege Ide Grand Prix (IGP), ein 12 timars intensivkonkurranse ved Papirbredden i Drammen, gjekk av stabelen onsdag 23. september. Denne gangen konkurrerte studentar frå heile Oslofjordalliansen (OA) om å utvikle den beste miljøideen. TEKNOLOGISAMARBEID IN- NEN HØYERE UTDANNING FIKK PENGER Kunnskapsdepartementet støtter opp om Oslofjordalliansen. Tirsdag gav statsråd Tora Aasland 1,2 millioner kroner til teknologisamarbeidet innen utdanning rundt Oslofjorden. Det nye undervisningssamarbeidet innen teknologi er mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold. Ved samtlige institusjoner er en i dag fornøyd med at statsråden er villig til å satse på samarbeid innen høyere utdanning som tar sikte på å utdanne flere ingeniører og sivilingeniører. Støtte til samarbeid om utdanning Det var under en kontaktkonferanse for universiteter og høyskoler at statsråden for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, kunngjorde at Oslofjordalliansen får et tilskudd på 1,2 millioner kroner. Tidligere har samarbeidsprosjektet fått tildelt en stipendiatstilling. Dette er et signal om at jeg aktivt vil støtte opp om slike prosesser. Frivillig samarbeid mellom høyere institusjoner er en utvikling jeg gjerne ser mer av. Kunnskapsdepartementet Vinnerlaget i Ide Grand Prix Alle premiane blei vunne av ingeniørstudentar frå HVE. Konkurransen er lagt inn som eit tema i nyskapingsfaget (NYSFE45) ved Realfag og ingeniørutdanninga. Vinnarane fekk flotte premiar og har fått nasjonal mediamerksemd med si geniale løysing for returordning av flasker. Dei skal allereie ha blitt kontakta av industrien for mulig samarbeid/ patentering. Statsråd Tora Aasland kunngjorde at Oslofjordalliansen får 1,2 millioner kroner fra departementet. Foto: Stig Weston ønsker å være en pådriver for at institusjonene lettere kan drive slike prosesser i mål, sa Aasland i sin tale. Ingeniørutdanningene Utdanningsalliansen mellom de fire utdanningsinstitusjonene har tatt utgangspunkt i ingeniørutdanningene og vil samordne så vel opptak som tilbudsstrukturen. Institusjonene i alliansen vil også utrede samordning av lærerutdanningene og se på betingelsene for en framtidig fusjon. (Fra Publisert: Glimt fra 29 Glimt fra 29 13

14 Faglig samarbeid OSLOFJORDALLIANSEN PILOT- PROSJEKT LÆRERUTDANNINGER Arbeidet med utvikling av lærerutdanningspiloten og prosjektplanen startet høsten 29. Utkastene ble drøftet i og med fagmiljøene ved alle fire institusjonene. Prosjektplan, organisasjonskart og budsjett ble vedtatt på styringsgruppemøtet i OFA-Lærerutdanning den 28. januar 21, og visjon og formål lyder som følger: Visjon Oslofjordalliansen Lærerutdanning skal være blant de fremste fag- og forskningsmiljøer i Norge med et bredt og førsteklasses studietilbud rettet mot barnehage, grunnskole og videregående opplæring Mål for prosjektet Oslofjordalliansen Lærerutdanning vil utvikle og fremme attraktive lærerutdanninger som tiltrekker seg gode studenter og fagfolk, og bli bedre rustet i konkurransen om FoU-ressurser. Dette skjer gjennom en samordning av tilbudet fra studieåret 21/211, og felles opptak fra 211. Vi vil samarbeide om 1. Kvaliteten i våre studieprogrammer. 2. Rekruttering til lærerutdanningene. 3. Å bedre medvirkningen fra yrkesfeltet i utvikling av studietilbud og FoU-prosjekter. 4. Systematisk kompetanseutvikling for fagpersonalet. 5. Etablering av faglige fora for fagpersonalet for utvikling, gjennomføring og formidling av forskning og utviklingsarbeid. 6. Å styrke Oslofjordregionens konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av den samlede FoU-kompetansen i alliansen og etablere en profesjonsrettet PhD for lærerutdanningene. 7. Sikre en bred og robust fagportefølje som ivaretar kompetansebehovet i vår region. 8. Utvikle en effektiv drift som gir bedre kapasitetsutnytting og fleksibilitet. Piloten i lærerutdanning er utfordret til å sikre at lærerutdanningene for barnehage, grunnskole og videregående opplæring er forskingsbasert og profesjonsrettet. Vi skal utvikle våre studieprogram fram til mastergrad og arbeide strategisk med internasjonalisering og mot etablering av et PhD-program innenfor lærerutdanning. Dette krever at vi arbeider seriøst med kompetansebygging, kunnskapsutveksling og erfaringsdeling. Også arbeidet med etter- og videreutdanning for barnehage- og skolesektoren skal prioriteres. 14

15 15

16 Førskolelærerutdanning To institusjoner gir førskolelærerutdanning (HiØ og HVE). Førskolelærerutdanningen ved de to institusjonene driver i fellesskap prosjektet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF), fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet. Studiet startet i november 29 og går over fire år. Det er tatt opp 56 studenter som alle har arbeidserfaring fra barnehage. Prosjektet har ett tett samarbeid med kommunale og private barnehageeiere. Vi forventer at prosjektet både skal skaffe oss nyttig erfaring når det gjelder felles drift av studietilbud på tvers av institusjonene, og erfaring i forhold til profesjonsretting av studiet gjennom tett dialog med arbeidsfeltet og alternativ organisering av praksisopplæringa. Grunnskolelærerutdanning Tre institusjoner gir den nye grunnskolelærerutdanningen (HiØ, HVE, HiBu), og er her det største arbeidet, både når det gjelder utvikling av de nye utdanningene og samordning og samarbeid om dem slik vi også er pålagt av KD. Særlig vil arbeidet med etablering av den nye grunnskolelærerutdanningen for trinn i Drammen være arbeidskrevende. Avdelingene bruker allerede mye tid og ressurser på dette utviklingsarbeidet. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Alle fire institusjonene gir PPU, og sentrale personer i dette miljøet har allerede kommet langt i forhold til å samarbeide og samordne studiet. Lærerutdanningene i Oslofjordalliansen vil samlet være blant de største miljøene i landet når det gjelder antall studenter. PPUgruppa har hatt flere møte der opptaksgrunnlag, studiemodeller og praksisordningen har stått på dagsorden og der de ser at vi kan dele kunnskap og erfaringer. Vi venter at etterspørsel etter PPU vil stige i årene som kommer på grunn av den høye gjennomsnittsalderen særlig i videregående skole. Det er for tiden stor oppmerksomhet knyttet til videregående opplæring og arbeid for å motvirke frafall og utvikling av lærerutdanningen for dette skoleslaget er viktig. Etter- og videreutdanning og oppdrag Etter- og videreutdanning er organisert på ulike måter ved de fire institusjonene, og her er samarbeidet i en sped start. Det er avholdt ett møte. Vi er pålagt å arbeide med Felles utadrettet virksomhet mot næringsliv og offentlig sektor som i vår sammenheng særlig er skoleog barnehagesektoren. Det er mye å hente ved å samarbeide tettere på feltet. Allerede i dag opererer de ulike institusjonene i hele regionen på etter- og videreutdanningsområder der de er faglig sterke. Ikke minst gjør de skjerpede reglene for overtid at det er mer problematisk å planlegge og drive god etter- og videreutdanning i små miljø. Utdanningsdirektoratet utlyser store midler til etter- og videreutdanning som lærerutdanningene i Oslofjordalliansen kan ha større sjanse til få tilslag på ved samordning og samarbeid. FoU/ Master /PHD Kravet om forskingsbasert utdanning er stadig sterkere artikulert, og det er mye som tyder på at grunnskolelærerutdanningen vil utvides til mastergrad så snart utdanningsinstitusjonene har den nødvendige kompetansen på plass. De fire institusjonene har sin styrke på ulike fagområder. Departementet har utfordret oss til å dekke alle sentrale skolefag i vår region. På feltet FoU og arbeidet med å etablere den faglige kompetansen som trengs for å kunne tilby masterutdanninger og for å kunne få retten til å tilby doktorgradsprogram må det strategiske arbeidet kobles tett mot de ulike utdanningsprogrammene. De ulike institusjonene har sine strategier for kompetanseheving. Samarbeidet innenfor FoU har startet på noen fagområder i form av utveksling av informasjon om FoUprosjekt som er i gang. En gruppe som arbeider med aksjonsforskning og kulturanalyse rettet mot skoleverket vil samarbeide om publisering og planlegger en felles rapport i løpet av

17 17

18 Faglig samarbeid FAGGRUPPER I OFA I tillegg til lærer- og teknologipilotene er det etablert faggrupper innen følgende områder: Helse-, miljø- og sosialfag Økonomisk-administrative fag og samfunnsfag Fremmedspråk IT-fag Faggruppene leverte sine sluttrapporter i november 29. Faggruppene innen helsefag og økonomifag ønsker å arbeide videre som pilot. Faggruppe for fremmedspråk ønsker å inngå som del av piloten for lærerutdanning. IT-fag ønsker å samarbeide om faglig utvikling som faggruppe slik de gjør nå. HELSE-, MILJØ- OG SOSIALFAG Samarbeidet om bachelorutdanningene, mastergrader, PhD og etter- og videreutdanninger er godt i gang. Flere fagmiljøer jobber tettere sammen på tvers av institusjonsgrensene på grunn av Oslofjordalliansen. Det er blant annet etablert faglig samarbeid innen bachelorutdanningene i sykepleie, mellom Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Buskerud. Det er fokus på forskningsbasert undervisning i de gjeldende avdelingene og det arbeides med etablering av felles fagseminarer for ansatte knyttet til dette fokuset. Det samarbeides om utveksling av eksterne sensorer, og en faggruppe på tvers av de tre høyskolene er i gang med arbeid mot 18

19 utvikling av pedagogiske metoder innen prekliniske studier. Målet er å styrke studentenes grunnlag for de kliniske studiene i sykepleierutdanningen. Master i lokalbaserte tjenester Oslofjordalliansen har startet arbeidet med utviklingen av en joint master innen lokalbaserte tjenester. Masteren skal gi studentene kompetanse som er nødvendig for å kunne gjennomføre Regjeringens mål i Samhandlingsreformen. Den erfaringsbaserte mastergraden er tilrettelagt for studenter som ønsker å kombinere profesjonell utøvelse og fordypningsstudier innen lokalbaserte tjenester i kommunene. Mulig oppstart er 211. PhD i klinisk helsevitenskap HiBu har utviklet en PhD i klinisk helsevitenskap ved Avdeling for helsefag. Fagpersoner fra avdeling for optometri og synsvitenskap og økonomi og samfunnsvitenskap fra HiBu har deltatt i arbeidet. I tillegg er det invitert inn fagpersoner for utvikling av PhD-kurs fra HiVe og HiØ. Innovasjon og helseteknologi er også et meget aktuelt samarbeidsområde. Utvikling av ny helseteknologi kan skape nye muligheter for grupper som har behov for tekniske hjelpemidler i hverdagen ikke minst innen eldreomsorg og for å møte den kommende eldrebølgen. Faggruppen i helse-, miljø- og sosialfag ønsker å være neste pilot innen OFA. ØKONOMI OG SAMFUNNSFAG Faggruppen for økonomi og samfunnsvitenskap ønsker å opprette et nytt pilotprosjekt. Faggruppen forslår også at faggruppe for samfunnsfag, deler av faggruppen for IT (informasjonsvitenskap), samt næringsutvikling og entreprenørskap blir en del av det som da kan benevnes faggruppe for Økonomi og samfunnsvitenskap. og utvikle en School of Business, Economics and Social Science (arbeidstittel). En School of Business, Economics and Social Science 1 har potensialet for å bli en av Norges fremste kunnskapstilbydere av utdanning og FoU-virksomhet. Alle fire institusjoners fagmiljøer er ganske små, også UMB som i dag tilbyr en PhD-grad. Profilen bør være bredt anlagt, men kjennetegnes av samfunnsutvikling, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap med tett arbeidslivstilknytning. Oslofjorden School of Business, Economics and Social Science vil på sikt kunne: Bli det foretrukne alternativet for studenter. Utvikle en felles PhD innen Business Administration (BA), slik det de siste årene er etablert ved BI, UiA, HiBo, HiMo og slik de har ambisjoner om ved HiSt. Styrke utdanningstilbudet innen øk.adm. fag, samfunnsfag, anvendt IT og forretningsspråk. Skape et sterkere fagmiljø innen de samme fagområdene. Forsterke, videreutvikle og samle kompetansen innen fagene på Østlandet. Bidra til videreutvikling av Oslofjordregionens innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom koordinering og synliggjøring av det samlede studie- og kurstilbud, samt FoUkompetanse. Framstå som en internasjonal kompetanseog FoU-leverandør. Bli et konkurransedyktig alternativ til NHH og BI. Gjennom et slikt samarbeid skal det utvikles helhetlige og gjennomgående utdanningsløp, basert på faglig kvalitet, arbeidsdeling og effektiv ressursutnyttelse. 19

20 FREMMEDSPRÅK Det ble fra begynnelsen konstatert at institusjonene har svært ulike forutsetninger for å delta i et samarbeid om studieprogrammer innenfor fremmedspråk. UMB har ingen studietilbud i fremmedspråk bortsett fra kurs som kjøres av HiØ. HiBu og HiVe tilbyr kun engelsk som ordinære studietilbud. I tillegg kommer studier i spansk som betalingsstudium ved HiVe. HiØ har på sin side et bredt studietilbud i fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk og spansk) på flere nivåer. CLIL (Content and Language Integrated Learning) ble på et tidlig tidspunkt blinket ut som et naturlig samarbeidsprosjekt, der også UMB kan bidra. NORAGRIC ved UMB kjører all undervisning på engelsk og har høstet verdifulle erfaringer med det. Det ble vedtatt å utarbeide en studieplan for et nytt emne i CLIL. CLIL-studiet vil bli markedsført overfor nye grupper (spesielt skoleeeiere) med planlagt oppstart i 21. Mastergraden Fremmedspråk i skolen ble markedsført bl.a. innenfor Oslofjordalliansen. Studenter med utdanning både fra HiVe og HiBu ble tatt opp på det nye masterprogrammet. Felles FoU-prosjekter Flere fagansatte ved institusjonene er aktive forskere innenfor fagfeltet interkulturell kommunikasjon/kompetanse. Forskningsprosjektet Investigation of foreign language textbook series regarding their potential for the learning of intercultural competence involverer forskere fra flere av institusjonene. Målet er ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder å komme med anbefalinger for fremtidige lærebokforfattere på dette fagfeltet. IT-FAG Faggruppe for informasjonsteknologi har med basis i studietilbudene ved de ulike institusjonene funnet det mest formålsrettet å etablere følgende studiesamarbeid: Etablering av en PhD innen informatikk. Primært med UMB som doktorgradsgivende institusjon. Styrke samarbeid vedrørende bl.a. foreleserutveksling, samt etablering av et tverrinstitusjonelt kurstilbud med henblikk på mastertilbud innen informasjonsvitenskap. Høyskolen i Buskerud har per i dag et etablert tilbud innen dette området og arbeidsgruppen bør ta initiativ til å etablere samarbeid med basis i det eksisterende tilbudet. Samarbeid om FoU-prosjekter/fagutviklingsprosjektet og utadrettet virksomhet Faggruppen har blinket ut følgende samarbeidsområder: Samarbeid mellom UMB og HIØ vedrørende forskning på utvikling av geografiske informasjonssystemer. Et samarbeid mellom HiVe og HiBu om forskning på utvikling og realisering av informasjonssystemstrategi relatert til bruk av IKT i organisatoriske prosesser. Forutsatt at nødvendige arbeidsgrupper etableres i løpet av januar/februar 21, ser faggruppen det som realistisk at PhDsamarbeid i Informatikk og mastersamarbeid i informasjonsvitenskap kan realiseres fra og med høsten 211. Samarbeid om etter- og videreutdanningskurs for språklærere kan være en aktuell oppgave for institusjonene i Oslofjordalliansen. Når det gjelder privat næringsliv, har spesielt HiØ kompetanse til og erfaring med å tilby skreddersydde språkkurs for lokale bedrifter. Dette kan utvides til hele regionen. 2

21 Felles profilering I 29 ble det utarbeidet et eget profilprogram for Oslofjordalliansen. Profilen bygger opp en felles identitet hos de fire utdanningsinstitusjonene og gir oss et felles ansikt utad. Profilen består av en logo, og anbefalinger om fargebruk, strifttyper og bildebruk. Den skal ligge til grunn for både brosjyrer, annonser og nettsider. OSLOFJORDALLIANSEN Logoen til Oslofjordalliansen består av bokstavene OFA og underteksten Oslofjordalliansen. Logoen gir assosiasjoner til kompetanse med sine blåfarger og skrifttype. Fargevalget fra lys til mørk blå gir også assosiasjoner til fjord og minner oss på alliansen sin geografiske tilknytning til Oslofjorden. I tillegg reflekteres bokstavene som i et vannspeil. 21

22 Administrativt samarbeid Det administrative samarbeidet i alliansen er først og fremst rettet mot å understøtte aktiviteten i alliansen, men ambisjonen har også vært å utvikle felles rutiner og systemer som bidrar til at institusjonene hever sin administrative kvalitet. Gjennom samarbeidet arbeides det med å utvikle en arbeidsdeling innen spesielle støttefunksjoner. Bibliotek Bibliotekene har fokusert på samkjøring av tjenester for å ivareta studenter og ansatte på tvers i alliansen. Det var ingen spesielle utfordringer i forbindelse med studiestart og nye ingeniørstudenter i bibliotekene. E-tidsskrifter og bøker blir en stadig viktigere ressurs for undervisning og forskning, OFAbibliotekene har til sammen lisenser for flere millioner. Bibliotekgruppa har hatt kontakt med forhandlere av databaser egnet for ingeniørfag for å diskutere pris, de er dessverre ikke villige til å gi rabatt ved å se på alliansen som et konsortium. Kompetanseheving er et satsingsområde. Bibliotekene hadde et fellesmøte i mai der det var gjensidig informasjon om pågående prosjekter og utviklingsarbeid i de fire bibliotekene. I november var det et seminar der Fusk-og plagieringsprosjektet ved Høgskolen i Østfold og undervisning ved Biblioteket for realfag, UB Bergen ble presentert. Et annet tema var forskningsdokumentasjon. Det er svært nyttig å kunne møtes over faglige temaer, og alle som var med ser fram til videre samarbeid. IT Felles e-læringssystem og tilrettelegging for videokonferanser er to av resultatene fra ITgruppa i 29. Fronter Implementering og tilrettelegging for bruk av Fronter som felles LMS (Learning Mangement System)for alliansen ble gjennomført. Fra studiestart høsten 21 er planen at alle studentene i Oslofjordalliansen skal bruke Fronter. Videokonferanse For å redusere reisebehovet, og øke effektiviteten ved å tilrettelegge for hurtigere og korter møter og konferanser ble 7 videokonferansesystem for møterom anskaffet. UMB fikk 3 stk, HiBu 3 stk og HiVe ett anlegg. HiØ hadde tilstrekkelig anlegg fra tidligere. Felles løsninger og plattformer Aktivitetsnivået innenfor IT området i OFA har i 29 vært begrenset og ikke veldig ressurskrevende. Institusjonene har forskjellige IT plattformer og separate løsninger, og det er begrenset hvilke muligheter som finnes for å samkjøre disse løsningene. Det forventes større fokus på felles plattformer og løsninger i tiden som kommer. 22

23 MARKEDSFØRING Studentrekruttering 29 Oslofjordalliansen hadde en egen studentrekrutteringskampanje for teknologiutdanningene våren 29. Den bestod av annonser på Google, eget bilag til Aftenposten, annonser på boards og på kjøpesentre. Det ble etablert et eget nettsted for teknologiutdanningene, vi deltok på messer og utarbeidet en folder om teknologiutdanningene. Søkertallene til teknologiutdanningene viste at antall søkere økte mer innenfor Oslofjordalliansen enn landsgjennomsnittet. I løpet av 29 ble det utviklet et felles profilprogram for Oslofjordalliansen som brukes i alle sammenhenger der Oslofjordalliansen er avsender. Felles nettsted Siden flere piloter skulle etableres, ble det utviklet et nytt nettsted no som informerer om studietilbudene i Oslofjordalliansen. Lærerutdanninger og teknologiutdanninger har spesiell fokus. Etter hvert som flere piloter blir etablert vil omtalen av disse bli like omfattende som teknologi- og lærerutdanningene. Nettstedet omfatter også informasjon til ansatte og andre interessenter. Kampanje for 21 En omfattende studentrekrutteringskampanje for 21 ble planlagt høsten 29. Den består av Facebook- og Google-annonsering, annonser i lokale medier og felles profilering på utdanningsmesser. I tillegg ble det laget en brosjyre som distribueres til videregående skoler i hele regionen og som deles ut på utdanningsmesser. Det ble planlagt egen turné for felles markedsføring av masterstudiene overfor egne studenter. Personal Personalsjefene i de 4 organisasjonene har etablert et felles forum hvor aktuelle tema diskuteres. Det er et ønske om å dele kunnskap og erfaringer innen personalarbeid, organisering og utvikling av viktige retningslinjer og informasjon til ansatte. Blant annet har flere av oss utarbeidet omstillingsavtale for institusjonen og i den forbindelse har det vært nyttig å diskutere ulike momenter i avtalen. Samarbeidet har ført til at det er dannet et nytt nettverk mellom institusjonenes personalansvarlige. Videre arrangerte vi en felles fagdag for lønnog personalmedarbeidere høsten 29 og har som mål og gjennomføre dette to ganger i året fremover. Vi har mange av de samme utfordringene i hverdagen og benytter mange av de samme verktøy og hjelpemidlene. Dette gir oss mulighet til å utvikle gode rutiner som gjør oss mer effektive i en travel hverdag. Det bygges også faglige nettverk i administrasjonsavdelingene som igjen kan bidra til kompetanseutvikling og til å ta i bruk best praksis i de ulike arbeidsprossessene. Personalseksjonene har også bidratt med dokumentasjon og informasjon til de to pilotarbeidene som pågår. Studieadminstrasjonen 23

24 Ansatte - Medvirkning De ansatte medvirket gjennom deltakelse i styringsgruppa, direktørgruppa og i pilotprosjektene i 29. De tillitsvalgte har representert de ansatte. Det har også vært drøftet avtale om medbestemmelse for samarbeidstiltaket. Utkast til slik avtale er sendt departementet fra institusjonenes ledelse og fra de tillitsvalgte. Avtale om medbestemmelse er fremforhandlet sentralt og vil være på plass fra januar 21. Avtalen har fått følgende hovedtrekk: Medbestemmelse i henhold til Hovedavtalen utøves ved de fire autonome institusjonene. Medbestemmelse innen Oslofjordalliansen utøves i felles informasjons- og drøftingsmøter før sakene behandles i styringsgruppen, og gjennom deltakelse i prosjekt- og pilotgrupper. Ved oppstart av prosjekt- og pilotgrupper innen Oslofjordalliansen skal to fire representanter fra de fire institusjonene utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap inngå som medlemmer i gruppene. Direktørene administrerer de felles informasjons- og drøftingsmøtene. Følgende saker skal alltid tas opp i felles informasjons- og drøftingsmøter: Organisering av underliggende delprosjekter Mandat for prosjektleder(e) og arbeidsgrupper Sammensetning av arbeidsgrupper Budsjett og økonomiforvaltning Fremdriftsplaner og rapportering Utredninger og forslag fra arbeidsgrupper Studentene Medvirkning Studentene har deltatt gjennom deltakelse i styringsgruppa, direktørgruppa og i pilotprosjektene. Studentparlamentslederne har vært med i gruppene. Studentene har i tillegg organisert seg gjennom felles seminar.»vi studenter synes det er veldig positivt med Oslofjordalliansen. Hvem sier nei takk til høyere kvalitet, sterkere fagmiljøer og flere valgmuligheter? Vi får også muligheten til mer spesialisering. Det er kjempebra for studentene. Vi er samtidig opptatt av at vi bevarer den nærheten til forelesere og medstudenter vi har i dag. STUDENT HENNING ØSTEBY, MEDLEM I STY- RINGSGRUPPEN FOR TEKNOLOGIPILOTEN 24

25 Nøkkeltall 29 Oversikt over søkere til Oslofjordalliansen 29: Institusjon Universitet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Buskerud Oslofjordalliansen Søkere 1. prioritet Søkere totalt, Søknader inkl. lokalt opptak Studieplasser tildelt Oslofjordalliansen i 29 Oslofjordalliansen fikk 55 midlertidige studieplasser knyttet til samarbeid innen alliansen. I revidert budsjett 29 fikk i tillegg institusjonene: HiBu: 4 studieplasser til helse- og sosialfag og 2 studieplasser til ingeniør og Realfag. HiVe: 2 studieplasser til helse- og sosialfag, 35 studieplasser til lærerutdanning og 25 studieplasser til ingeniør og realfag. HiØ: 45 studieplasser til helse- og sosialfag og 2 studieplasser til Lærerutdanning. UMB: 3 studieplasser til lærerutdanning, 2 studieplasser til ingeniør og realfag og 3 studieplasser til institusjonens forslag utenfor rammen. Studenter 29: Institusjon Lavere nivå Høyere nivå Integrert mastergrad Annet forkurs Sum studenter Antall studenter pr ansatt UMB , ,8 3,9 Hive ,7 HiØ ,1 HiBu 2643,5 392, ,1 OFA 1966,5 295, ,8 7,4 Ansatte på eget grunnbudsjett 29: Institusjon Administrative stillinger Andre stillinger Drifts- og vedlikeholdsstillinger Støttestillinger for undervising, forskning og formidling Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (uten stipendiater) Stipendiatstillinger Totalt antall stillinger UMB 211,3 4,8 31,4 177,6 28,8 128,2 834,1 Hive 15 21,7 29,3 219,3 23,1 398,4 HiØ 11,6 3 21,8 46,7 242,8 18,6 434,5 HiBu 76,4 4,8 1* 2,8 147, ,4 OFA 494,3 12,6 75,9 274,4 173,2 182,9 193,4 * Hibu kjøper i hovedsak tjenestene 25

26 Budsjett og regnskap Oslofjordalliansens aktiviteter finansieres av institusjonenes egne midler og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene. Oslofjordalliansen fikk 1,2 mill. kroner til prosjektledelse for teknologipiloten og én stipendiatstilling i 29. Stipendiatstillingen knyttes til et felles prosjekt innen teknologi, energi og miljø som blir en del av teknologipiloten. Til støtte for utvikling av grunnskolelærerutdanning i regionen fikk alliansen 4 mill. kroner i 29 under SAK-midler (SAK: Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon). For 21 vil alliansen redegjøre for behov innen det samme området. Departementet har satt av 5 mill i SAK-midler i 21. Budsjett 29: Aktiviteter og oppgaver Samet budsjett 29, fellesmidler og lokalfinansiering (alle tall i 1 kroner) Fellesposter Lokale poster/ egeninnsats Ekstern finansiering 1. Koordinator Oslofjordalliansen (5% ressurs) 4 2. Prosjektleder Pilot og sekretær Advisory Board 8 3. Drift av prosjektledelse pilot 1 4. Markedsføring Pilot Drift Advisory Board 6. Driftsmidler for arbeidsgr., koordinatorer, fagmøter, workshops Næringstilknytning 8. Andre kostnader og reserve (bl.a. E-læring) 9. Samarbeid og arbeidsdeling til FoU søknadsarbeid 1. Fire prosjektkoordinatorer Pilot utdanning Frikjøp for pilotprosjekt teknologi-fagutveksling ufordelt Fire prosjektkoordinatorer inne forskningsprosjekter 13. Styringsgruppens arbeid 14. Fronter E-læringsplattform Videokonferansesystem, innkjøp HVE, UMB, HiBi og deler i HiØ Driftskostnader direktør- og adm støtteprosjekter 4 SUM:

27 Regnskap m/forslag til omfordeling mellom institusjonene: Aktiviteter og ansvarsfordelingoppgaver Foretatt fakturering pr 2 tertial prosjektledelse Kostnader Fellesposter Eksterne midler Sum til fordeling 1. Koordinator Oslofjordalliansen (5% stilling Fred Nilsson) Prosjektleder Teknologopilot og sekretær Advisory Board Drift av prosjektledelse Teknologipilot Markedsføring Pilot Driftsmidler for arbeidsgruppe, koordinatorer, fagmøter Fire prosjektkoordinatorer Frikjøp for pilotprosjekt teknologi- fagutveksling SUM kostnader Inntekter (fra KD) Nettokostn. som fordeles likt Avrundet Omfordeling Konklusjon HiBu betaler til HiVe HiØ betaler til HiVe HiØ betaler til UMB FÅR 11 NYE STUDIEPLASSER Kunnskapsdepartementet har tildelt institusjonene i Oslofjordalliansen 11 nye studieplasser. Høgskolene i Østfold og Vestfold får 45 studieplasser til arbeidsplassrelatert førskoleutdanning. Samarbeidet i Oslofjordalliansen er et eksempel til etterfølgelse, sier statsråd Tora Aasland (bildet) i en pressemelding. Kunnskapsdepartementet har tildelt institusjonene som utgjør Oslofjordalliansen 55 studieplasser til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Høgskolene i Vestfold og Østfold får dessuten 45 studieplasser til arbeidsplassrelatert førskoleutdanning. I tillegg får Høgskolen i Vestfold 15 studieplasser til videreutdanning i barnehagepedagogikk. Disse studieplassene kommer i tillegg til de 285 som ble fordelt i revidert nasjonalbudsjett. - Jeg er meget fornøyd med at vi nå har kunnet tildele Oslofjordalliansen ytterligere 11 studieplasser. Institusjonene har vist vilje til samarbeid og Regjeringen ønsker å stimulere dette arbeidet ytterligere. Det er viktig at institusjonene utvikler tilbud der de er best og drar nytte av hverandres kompetanse. Derfor er samarbeid som Oslofjordalliansen et eksempel til etterfølgelse for andre institusjoner, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland. Oslofjordalliansen er per i dag et utdanningssamarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ). (www.hiof.no) Glimt fra 29 27

28 Universitetet for miljø- og biovitenskap 18 bachelor- og 43 masterprogrammer 325 studenter og 94 ansatte 4 doktorgradsstudenter Unik park og bygningsmiljø på Ås Norges svar på Cambridge Bredt samarbeid med over 9 utenlandske universiteter HER ER VI Hønefoss OSLO Høgskolen i Østfold 26 bachelor- og 5 masterprogrammer 4 studenter og 48 ansatte Campus i Halden og Fredrikstad Utstrakt samarbeid med næringslivet Attraktivt internasjonalt nettverk Kongsberg Drammen Ås Høgskolen i Vestfold Horten Tønsberg Fredrikstad Halden 2 bachelor- og 9 masterprogrammer 4 studenter og 4 ansatte Høy faglig kvalitet og topp moderne læringsmiljø i inspirerende omgivelser Campus med samlokaliserte studietilbud på Bakkenteigen, Vestfold Stor nok til et levende studentmiljø og liten nok til nærhet Forskningspark under utvikling OSLOFJORDALLIANSEN Høgskolen i Buskerud 16 bachelor- og 13 masterprogrammer 3 studenter og 27 ansatte Campus i Kongsberg, Drammen og Hønefoss Flunkende nytt campusbygg i Drammen Papirbredden Tett samarbeid med næringslivet Solid internasjonalt nettverk mange tilreisende 28

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Møte direktørgruppe Oslofjordalliansen 3. september 2009, kl 1300 1500. Videokonferanse.

Møte direktørgruppe Oslofjordalliansen 3. september 2009, kl 1300 1500. Videokonferanse. Innkalles: Direktørene Ansatterepr Studentrepr Alliansekoordinator Kopi av innkalling: Vara ansatterepr Vara studentrepr Prosjektleder pilot Webansvarlig Seniorrådgiver Carl Morten Gjeldnes HiØ, Olav Refsdal

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene MØTE I FAGGRUPPEN FOR IT I OSLOFJORDALLIANSEN Onsdag 13. april, kl 10:00 13:00, Høgskolen i Vestfold Tilstede: Olaf Hallan Graven (HiBu), Gunnar Syrrist (HiBu), Noureddine Bouhmala (HiVe), Thomas Nordli

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv.

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Østfold som kompetanseregion Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Beth Linde Studie- og forskningsdirektør, HiØ Medlem i styret Incubator Halden og styringsgruppe NCE. 1 DISPOSISJON FOR

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Innkalles: Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove

Innkalles: Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove Innkalles: Rektorene Direktør Prosjektleder pilot Studentledere Informasjonsansv. Kristin O. Johansen, Elin Nesje Vestli, Petter Aasen, Knut Hove Kai Mjøsund Anne Kari Botnmark Maja Stade Aarønæs (UMB),

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter)

Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter) Innkalles: Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter) Arbeidsgruppe for lærerutdanning og pedagogiske fag innkalles til sak 5 Kopi av innkalling: Kopi

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Samarbeid innen Teknologi mellom UMB, HiBu, HiVe og HiØ

Samarbeid innen Teknologi mellom UMB, HiBu, HiVe og HiØ Samarbeid innen Teknologi mellom UMB, HiBu, HiVe og HiØ 19. februar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 1.1. Gruppe 3 1.2. Mandat 3 2. Status 3 2.1. Studieprogram 3 2.2. Studenter 4 2.3. Forskning,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Alliansesamarbeidet innenfor Oslofjordalliansen (OFA) og Universitetsalliansen OSLO

Alliansesamarbeidet innenfor Oslofjordalliansen (OFA) og Universitetsalliansen OSLO US-SAK NR: 43/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI-MARGRETHE LØKSA OG OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11

Detaljer

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Kvalitetsutvikling For å sikre kvaliteten på undervisningen benyttes korrigerende tiltak basert på underveis- og sluttevalueringer

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk plan og langsiktig handlingsplan for 2013 2017

Strategisk plan og langsiktig handlingsplan for 2013 2017 Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold Strategisk plan og langsiktig handlingsplan for 2013 2017 1 Faglig ståsted Informatikk er læren om hvordan informasjonsteknologi og datasystemer

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Arkivsak-dok. 201202970-3 Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold 27.02.2013 Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar

Detaljer

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010 INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag A Rune Johansen 25.januar 2010 Skoleverket og kulturinstitusjoner Helsevesenet Næringsliv og offentlig forvaltning Høy FoU aktivitet

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer